Παρασκευή 28 Αυγούστου 2015

Ο ΣΦΕΤΕΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΙΘΑΓΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙ «ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ» ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΤΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΟΛΑ ΠΙΣΩ ΑΣΚΩΝΤΑΣ ΚΑΘΕΤΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Ε.ΣΥ.»


 505883-patr11006431_1609396249291640_3564806139819436025_n

ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ. ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ !!!
[ Στις πόλεις υπήρχαν οι πλούσιοι, οι φτωχοί και οι μεσαίοι.
Η διαφορά πλουσίων και φτωχών ήταν τεραστία. Οι συγκλητικοί, οι ανώτατοι υπάλληλοι και οι ευνοηθέντες από την φορά των καιρών ζούσαν στα μέγαρα και στα εξοχικά τους μέσα σε φανταστική χλιδή. Λέγεται ότι ο μέγας δούκας Νοταράς, κατά την παραμονή της πτώσεως της Κωνσταντινουπόλεως, κατείχε τόσο χρυσό και άργυρο, ώστε να μπορή να συγκροτήση, αν ήθελε, τον απαιτούμενο στρατό για την άμυνα και σωτηρία της πόλεως, ( Τον θησαυρό του όμως δεν διέθεσε στον τελευταίο αυτοκράτορα Κωνσταντίνο ΙΑ’, αλλά τον διεφύλαξε για να τον παραδώση -κατά Γ. Φρατζή- στον Τούρκο Σουλτάνο Μωάμεθ Β’, όταν αυτός κυρίευσε την πόλη. )
Οι άνθρωποι διεχωρίζοντο σ” αυτούς που διατάσσουν, δηλαδή τους άρχοντες, και σ” εκείνους που δέχονται διαταγές.
«Είναι πάντα καλό ο άνθρωπος κατωτέρας βαθμίδος να κυβερνάται από άνθρωπο ανωτέρας βαθμίδος», τονίζει ο Βασίλειος Καισαρείας τον 4ο αιώνα και ο Γρηγόριος Αντίοχος τον 12ο αιώνα. Η ιθύνουσα τάξη των «δυνατών», περιλαμβάνει τους κληρικούς, τους πολιτικούς και στρατιωτικούς λειτουργούς και τους ανθρώπους που έχουν υπουργήματα και πόρους.
Απέναντι στην επιβλητική αυτή συγκέντρωση του πλούτου, ευρίσκετο το πλήθος των πτωχών. Οι πτωχοί στις πόλεις μόλις κατώρθωναν να εξοικονομήσουν τα προς το ζην, ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες και κυρίως από δωρεές ευσεβών ή ευαγών ιδρυμάτων. Ήσαν γνήσιοι απόγονοι του ρωμαϊκού όχλου και ησθάνοντο ικανοποίηση με τα παιχνίδια στον ιππόδρομο και στις επιδείξεις μίμων και θαυματουργών. Στους φτωχούς αυτούς περιλαμβάνεται και όλος ο πληθυσμός των πόλεων με τους τεχνίτες και τους εμπόρους.
Στην ύπαιθρο ζούσαν οι γεωργοί, περιφρονημένοι από τους κατοίκους των πόλεων για την απαιδευσιά τους.
Όταν οι πλούσιοι αδικούσαν καταφώρως τους φτωχούς, οι ευσεβείς πτωχοί εδέχοντο την αδικία με υπομονή, συλλογιζόμενοι ότι όλα τα κακά τα επέτρεπε ο Θεός, «δια τας αμαρτίας ημών».
Μεταξύ των πτωχών και των πλουσίων ευρίσκοντο οι «μεσαίοι», που ήσαν και οι στυλοβάτες της αυτοκρατορίας. Αυτούς τους μεσαίους έπλητταντα φορολογικά μέτρα, γιατί οι μεν πλούσιοι εγνώριζαν πως να αποφύγουν την φορολογία ( απαλλαγές, προνόμια κλπ ) οι δε πτωχοί δεν είχαν εισοδήματα και περιουσίες για να φορολογηθούν. Την θέση των «μεσαίων» καταλαμβάνει ο άπιστος όχλος, που λιμοκτονούσε, δείγμα θλιβερό της νοσηρής εξελίξεως των πραγμάτων. Όταν το κράτος έπεσε στα χέρια των πλουσίων, οι μεσαίοι έμειναν ανυπεράσπιστοι, περιέπεσαν σε παρακμή και έσβησαν παρασύροντας στην καταστροφή ολόκληρη την αυτοκρατορία.
«Η απληστία του ισχυρού πλουσίου, ζώντος εν τρυφή και πλεονεξία, γειτονεύει με τον ασκητισμόν, της σωρείας εκείνης των νοσταλγών του αποκόσμου βίου, οι οποίοι συρρέουν εις τα μοναστήρια, παραιτούμενοι κάθε εγκοσμίου αγαθού και αφιερώνοντες ό,τι έχουν δια την σωτηρίαν της ψυχής των… Ενδιάμεσος κρίκος της αστικής τάξεως δεν κατορθώθη να μορφωθή εις το Βυζάντιον. Οι λεγόμενοι «μέσοι» δεν απέκτησαν ποτέ δύναμιν ούτε ανεγνωρίσθη η υπόστασίς των…».
«Τα φορολογικά βάρη εξακολουθεί να φέρη κυρίως η απομένουσα ελευθέρα μικρά ιδιοκτησία.
Η Εκκλησία, τα ευαγή ιδρύματα, αι Μοναί και η σωρεία των δυνατών κοσμικού χαρακτήρος απελάμβανον τα αγαθά διαφόρων φορολογικών προνομίων και ατελειών μερικών ή γενικών των οποίων ο κύκλος οσημέραι ηυρύνετο. Οι δυνατοί σπανίως εδιώκοντο αποτελεσματικώς δια τα καθυστερούμενα…
Η πράγματι ασυδοσία των πανισχύρων αυτών κοινωνικών στοιχείων, εκκλησιαστικών και κοσμικών, απέβη σχεδόν κανών, με δυσκολίαν δε κατώρθωναν συνετοί αυτοκράτορες να επιβάλουν εκτέλεσιν των φορολογικών των υποχρεώσεων». ]
( ΒΥΖΑΝΤΙΟ, ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΕΣ ΚΛΗΡΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, Στ. Μιχόπουλου, εκδόσεις ΝΕΑ ΘΕΣΙΣ ) . http://alfeiospotamos.blogspot.gr/2009/02/blog-post_5316.html
…………………………………………….
«…ουδενί εν γένει επιτρέπεται του λοιπού ν” αφιεροί γαίας εις μοναστήρια ή εκκλησίας»!!!!
Για να δούμε τώρα πως μας εξιστορεί ο Παπαρρηγόπουλος την καταπίεση των μικροϊδιοκτητών γεωργών ( σήμερα μικροί ιδιοκτήτες γης ή μιας κατοικίας ) πριν από 1100 περίπου χρόνια, στην εποχή του… Βυζαντίου, από τους ( ΔΥΝΑΤΟΥΣ ) = στρατιωτικοί, πολιτικοί, νομάρχες, δημόσιοι υπάλληλοι, περιφερειάρχες, βουλευτές, ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ…. !!! Φαίνεται ξεκάθαρα, ότι ανέκαθεν ο φτωχός λαός ήταν έρμαιο των… ΔΥΝΑΤΩΝ !!!
Όλοι μαζί σαν τα λυκόρνια, πέφτουν πάνω τους και τους ξεσκίζουν !!!
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΣΥΝΤΗΡΟΥΝ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ !!!
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
Βιβλίον ένατον, τόμος Α’, σελ. 83 , 84 .
[ Εν γένει δε ιδιάζουσαν προσοχήν επέστησεν η βασιλεία του μεσαιωνικού ελληνισμού εις την τύχην των ελευθέρων γεωργών, αγωνισθείσα εκ παντός τρόπου να προστατεύση την πολύτιμον ταύτην των ανθρώπων τάξιν, οίτινες, ως είδομεν, ήσαν εκτεθειμένοι εις ποικίλας και καταστρεπτικάς επηρείας.
 
Αλλά μάλιστα αξιομνημόνευτοι είναι αι διατάξεις όσαι εξεδόθησαν επί τω σωτηρίω τούτω σκοπώ εν τη δεκάτη εκατονταετηρίδι υπό Ρωμανού του Λεκαπηνού ( έτ.922 και 934 ) , Κωνσταντίνου του Πορφυρογεννήτου ( έτ. 947 ) , Ρωμανού του νεωτέρου ( έτ. 959-963 ) και εξαιρέτως υπό των μεγάλων βασιλέων Νικηφόρου του Φωκά ( τρεις διατάξεις, εν έτεσιν 964 και 967 ) και Βασιλείου του Πορφυρογεννήτου ή Βουλγαροκτόνου ( δύο διατάξεις εν έτεσιν 988 και 996 ) .
 
Επί Ρωμανού του Λεκαπηνού είχε συμβεί λιμός δεινότατος, εκ του οποίου ωφελούμενοι οι πλούσιοι, οι ισχυροί, οι δυνατοί, ως ελέγοντο τότε, ήρχισαν να αγοράζωσιν επί ευτελεί τιμή τα κτήματα των μικρών γεωργών.
 
Η αγανάκτησις την οποίαν εξέφρασεν ο Ρωμανός επισήμως δια την τοιαύτην των δυνατών διαγωγήν, ήθελε τιμήσει τον μάλλον φιλόσοφον και τον μάλλον φιλάνθρωπον άρχοντα της εννεακαιδεκάτης εκατονταετηρίδος. «Πολλοί γαρ αφορμήν εμπορίας την των πενήτων λαβόμενοι απορίαν, λέγει εν μιά των Νεαρών αυτού, ήν ο πάντα φέρων χρόνος ήνεγκεν, αντί φιλανθρωπίας, αντί οίκτου, αντί χρηστότητος, λιμώ πιεζομένους ορώντες τους πένητας, οι μεν αργυρίω, οι δε χρυσίω, οι δε σίτω ή άλλαις τισίν επιδόσεσιν ευώνως τας των ατυχούντων πενήτων εξωνήσαντο κτήσεις.» 
 
Ώστε, καθά λέγει ο αυτός βασιλεύς εν ετέρα τινί Νεαρά, «ήν ολοσχερής των πραγμάτων ανατροπή και πας τις των εν δόξη κραταιών πασσυδεί ( πάση τη σπουδή ) χώρας απεριγράπτους αποτεμνόμενος, εν ανδραπόδων λόγω τους αθλίους ενέταττε κτήτορας.» Ίνα λοιπόν περισταλή η πλεονεξία αύτη των δυνατών και προστατευθή όσον ενδέχεται η τάξις των μικρών ελευθέρων γεωργών, εξεδόθησαν αι προμνημονευθείσαι πολυάριθμοι διατάξεις.
Δι” αυτών ωρίσθη πρώτον, τίνες ήσαν οι δυνατοί.
Δυνατοί ήσαν οι μάγιστροι ή πατρίκιοι, αι αρχαίς ή στρατηγίαις ή πολιτικοίς ή στρατιωτικοίς αξιώμασι τετιμημένοι, ή καθόλου εις συγκλήτου βουλήν απηριθμημένοι, οι θεματικοί άρχοντες ή απάρχοντες” προσέτι οι εκκλησιαστικοί άρχοντες, οι την προστασίαν και επικράτειαν των ευαγών ή βασιλικών οίκων έχοντες.
 
Επί πάσι δε και όλοι όσοι «δια της ετέρων δυναστείας, προς ούς πεπαρρησιασμένως ωκείωνται, ικανοί εισιν εκφοβήσαι τους εκποιούντας ή προς ευεργεσίας υπόσχεσιν την πληροφορίαν αυτοίς παρασχείν.»
( εννοεί τους υπαλλήλους του τότε … «δημοσίου» )
Δεύτερον ωρίσθη ότι οι δυνατοί ούτοι δεν ειμπορούν να αποκτήσωσι χωρίον ή αγρόν, καθόλου ή μερικώς, αμέσως ή εμμέσως, δι” εαυτούς, ή υπέρ της βασιλικής περιουσίας, ή των εκκλησιών, ή των μοναστηρίων.
 
Ο δε κατά παράβασιν της διατάξεως ταύτης προσκτησάμενός τι, δι” οιουδήποτε τρόπου, αγοράς, δωρεάς, κληρονομίας ή άλλως,
οφείλει να αποδώση το προσκτηθέν, μεθ” όλων των γενομένων επ” αυτού τυχόν βελτιώσεων, αναργύρως, δηλαδή άνευ αποζημιώσεως, εις τους εκποιήσαντας ή τους συγγενείς αυτών, ή εν ελλείψει τοιούτων, εις τους οικήτορας του χωρίου, ή του αγρού, και προσέτι να πληρώση εις το δημόσιον την αξίαν του κτήματος ως ποινήν, ή εις άλλην τινά προσήκουσαν να υποβληθή τιμωρίαν.
Τρίτον. Εάν μικρός γαιοκτήτης θέλη να ασπασθή τον μοναχικόν βίον, δεν επιτρέπεται να αφιερώση το κτήμα του εις την μονήν.
( Αντιλαμβάνεστε τι έχει γίνει; Υπολογίστε χιλιάδες καλογέρους χ 5 στρέμματα κατ” ελάχιστον χ 1700 χρόνια = ;;; Όλη η Ελληνική γη … αν προσθέσουμε και τα κατασχεμένα λόγω μη αλλαξοπιστίας των Ελλήνων , αποκεφαλισθέντων επί τούτου και εκχώρησης των περιουσιών τους , υπό του νεορωμαϊκού καθεστώτος στην ΕΚΚΛΗΣΙΑ Α.Ε. … * Βλέπε ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΘΕΟΔΟΣΙΑΝΕΙΟ ΚΩΔΙΚΑ )
Τέταρτον. Ο Νικηφόρος ο Φωκάς επεξέτεινε την διάταξιν ταύτην, ορίσας ότι ουδενί εν γένει επιτρέπεται του λοιπού ν” αφιεροί γαίας εις μοναστήρια ή εκκλησίας.
 
Αλλ” ο Βασίλειος ο Πορφυρογέννητος ηναγκάσθη ν” ανακαλέση μετ” ου πολύ την τελευταίαν ταύτην διάταξιν.
Ταύτα εξάγονται εκ της δοκίμου πραγματείας του Εδουάρδου Ζαχαρία… ] 
_______________________________________________________ Ας κάνουμε λίγη κριτική……
_________________________
[ Δεύτερον ωρίσθη ότι οι δυνατοί ούτοι δεν ειμπορούν να αποκτήσωσι χωρίον ή αγρόν, καθόλου ή μερικώς, αμέσως ή εμμέσως, δι” εαυτούς, ή υπέρ της βασιλικής περιουσίας, ή των εκκλησιών, ή των μοναστηρίων. Ο δε κατά παράβασιν της διατάξεως ταύτης προσκτησάμενός τι, δι” οιουδήποτε τρόπου, αγοράς, δωρεάς, κληρονομίας ή άλλως, οφείλει να αποδώση το προσκτηθέν, μεθ” όλων των γενομένων επ” αυτού τυχόν βελτιώσεων, αναργύρως, δηλαδή άνευ αποζημιώσεως, εις τους εκποιήσαντας ή τους συγγενείς αυτών, ή εν ελλείψει τοιούτων, εις τους οικήτορας του χωρίου, ή του αγρού, και προσέτι να πληρώση εις το δημόσιον την αξίαν του κτήματος ως ποινήν, ή εις άλλην τινά προσήκουσαν να υποβληθή τιμωρίαν. ]
-Αφού η εκκλησία και τα μοναστήρια επικαλούνται… χρυσόβουλα και άλλα… χαρτιά των Βυζαντινών βασιλιάδων, τα οποία δέχεται ως έγκυρα η… Ελληνική Δημοκρατία ! , τότε θα πρέπει να δεχθεί ΚΑΙ ΑΥΤΕΣ τις διατάξεις των Βυζαντινών ως ΕΓΚΥΡΕΣ !!!
-Άντε να δούμε κάτι τέτοιο, το γέλιο που έχει να πέσει με τις αντιδράσεις των… αντιπροσώπων του θεού που… αγαπάει τους φτωχούς !!!
_____________________________________________
[ Τέταρτον.Ο Νικηφόρος ο Φωκάς επεξέτεινε την διάταξιν ταύτην,ορίσας ότι ουδενί εν γένει επιτρέπεται του λοιπού ν' αφιεροί γαίας εις μοναστήρια ή εκκλησίας.Αλλ' ο Βασίλειος ο Πορφυρογέννητος ηναγκάσθη ν' ανακαλέση μετ' ου πολύ την τελευταίαν ταύτην διάταξιν. ]
-Για να φτάσει ο Νικηφόρος Φωκάς να διατάζει την απαγόρευση των… «δωρεών» στα μοναστήρια και τις εκκλησίες, σίγουρα δεν είχε μείνει σπιθαμή γης που να μη την είχαν αρπάξει άμεσα ή έμμεσα οι «μελανειμονούντες», από το λαό !!!
-Για να αναγκασθή ο «αυτοκράτωρ» Βασίλειος ο Πορφυρογέννητος να ΑΝΑΚΑΛΕΣΕΙ αυτή τη διάταξη, αντιλαμβάνεστε πόσο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ήταν μπροστά στο ΙΕΡΑΤΕΙΟ !!!
-ΟΠΟΙΑ ΟΜΟΙΟΤΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ !!!
……………………………………………………………
Τα προνόμια που έδωσε ο Μωάμεθ Β” στους χριστιανούς ρασοφόρους!
Με αναγκαστικώς εκτελεστέα απόφαση των Σουλτάνων, το 1/3 της περιουσίας που είχαν οι «υπήκοοι» του… «εθνάρχη», αρπαζόταν από τους ρασοφόρους !
Έτσι βρέθηκαν να κατέχουν σήμερα εκατομμύρια στρέμματα γης και μάλιστα αφορολόγητη ! Το τύποις «ελληνικό κράτος» ( ουσιαστικά χριστιανικό ) , μέχρι σήμερα διατηρεί τα προνόμια του Μωάμεθ Β” και των διαδόχων του προς τους συνεργάτες των Τούρκων !Διαβάστε…
…………………………………………………………..


ΟΙ ΓΑΪΔΑΡΟΙ ΠΟΥ ΜΑΛΩΝΑΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟΝ ΑΧΕΡΩΝΑ…

Ο ΣΦΕΤΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 1500-2015. (ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 7/6/2899 μέρος α” απομαγνητοφώνηση ΟΜΑΔΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ)

Ο ΣΦΕΤΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 1500-2015. (ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 7/6/2899 μέρος β” απομαγνητοφώνηση ΟΜΑΔΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ)

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844 ΕΠΙ ΟΘΩΝΟΣ. ΓΙΑΤΙ Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ «πρέπει να είναι πολίτης(;) του δόγματος της Ανατολικής Εκκλησίας.» ; ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ;

Ρότσιλντ – Εθνική Τράπεζα και «Ελληνικό» Κράτος.


ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ. Η ΥΠΕΡΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ROTHSCHILD & ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Α.Ε. ΠΟΥ ΛΗΣΤΕΥΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΩ ΦΕΚ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ…

BRETTON WOODS, HENRY MORGENTHAU, ΓΗ ΤΗΣ ΙΩΝΙΑΣ, ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ, ROTHSCHILD, Κ.Ι.Σ. ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ BADEN ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Η ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΦΕΚ 119/1922 Νόμος 2870. ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΗΝΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΣΦΑΓΗΣ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΜΕ ΑΠΩΤΕΡΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ…
ΕΤΣΙ ΦΤΑΣΑΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ… Πωλούνται από την «χριστιανική ΕΚΚΛΗΣΙΑ Α.Ε.» και τους Εβραίους Rothschild ιδιοκτήτες της «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ» και της «Τράπεζας της Ελλάδος» που κατέχουν και τις άλλες τράπεζες στην Ελλάδα…

ΟΜΩΣ… Η ΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ! Πωλούνται νησιά, λένε, αλλά η Εθνική Περιουσία δεν έχει συμβόλαια. Έρχεται κληροδότημα, είναι κληρονομούμενη, είναι καταπίστευμα.


«ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΑΙ ΑΡΧΑΙ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ»

Πολίτης , Κράτος , Έθνος
… ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΗΔΗ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΝ ΟΙ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ «ΙΝΔΙΑΝΟΙ» ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ !!! «Δεν είναι θέμα χρημάτων: είναι περιβαλλοντικό και πολιτιστικό ζήτημα» ΑΣΚΗΣΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ ΦΥΛΗ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ! ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΟΥΣ!

… ΚΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ … ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΕΔΩ ΟΙ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ ΕΛΛΗΝΕΣ , ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ;;;;;

ΠΩΣ ΕΙΜΑΣΤΑΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΓΙΝΑΜΕ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ !!!


ΔΕΙΤΕ ΤΑ «ΜΕΤΡΑ ΘΑΝΑΤΟΥ» ΤΩΝ ΑΝΘΕΛΛΗΝΩΝ ( «Θεσμοί» και κυβέρνηση ) ΚΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΔΙΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ… ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕ !!!


ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΑΡΑΣ: «ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΩΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ…»

… ΩΡΑΙΑ ΛΟΙΠΟΝ… ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ;;;

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ: ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

… ΠΩΣ ;;; !!!

«ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΡΧΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟ !!!

ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΑΣ ΘΑ ΔΙΟΙΚΗΣΟΥΜΕ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΜΑΣ. ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ Ε.ΣΥ. ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΜΑΣ !

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Ε.ΣΥ (6/4/2899 – Απομαγνητοφώνηση ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ Ε.ΣΥ. ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ. (4/1/2899)(Απομαγνητοφώνηση Μνημοσύνη)

Η «Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ» – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ: ΟΙ Ε.ΣΥ. ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ! Ε.ΣΥ. Ο ΝΕΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ !

ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Αξίωμά μας είναι η ΣΥΝΕΝΩΣΗ όλων των Ελευθέρων Ελλήνων απανταχού της Γης, μακριά από χρώματα, δόγματα και κόμματα

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, μέρος Α» (απομαγνητοφώνηση ΟΜΑΔΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. ΑΡΧΕΣ. ΑΝΑΛΥΣΗ: ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ. μέρος Β» (απομαγνητοφώνηση ΟΜΑΔΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ)

………………………………………………………………

http://alfeiospotamos.gr/?p=16889

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΣ ΕΒΡΑΙΣΜΟ… ΜΗΝ ΠΑΡΑΠΛΑΝΑΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΡΑΞΕΝΟ ΜΠΛΟΓΚ

11890986_654290218040154_7831632408617358458_n Artemis Sorras ΨΕΥΔΩΣ ΞΕΚΙΝΑΣ ΤΗΝ ΑΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΣ ΕΒΡΑΙΣΜΟ ΔΙΟΤΙ ΠΡΟΠΑΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΙΝΑΙ ΑΒΡΑΑΜ ΙΣΑΑΚ ΔΑΔΙΔ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΟΥ ΓΙΑΧΒΕ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΣΧΕΔΟΝ ΙΔΙΑ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΚΟΜΗ ΣΤΟ ΚΟΡΑΝΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΝΟΗΤΕ ΚΑΛΟΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΣ ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΕΒΕΤΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 12 ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ
ΜΗΝ ΠΑΡΑΠΛΑΝΑΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΡΑΞΕΝΟ ΜΠΛΟΓΚ ΣΕ ΕΝΑ ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΑΜΟΡΦΩΤΟΙ ΑΣΤΟΙΧΕΙΩΤΟΙ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΙΟΥΔΑΙΚΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΤΟΥΣ ΜΗ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΖΩΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ ΚΟΙΝΩΣ ΓΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΡΑΨΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΥΝΑΜΗ ΦΩΣ
ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ – ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΩΑΜΕΘ
…………………………..
[ Η Παράξενη ανάλυση για το ΙΣΛΑΜ…μια ιστορία που κανείς δεν λέει
Το Ισλάμ κατά την γνώμη μας αποτελεί μια ιουδαϊκή αίρεση, κάτι που δεν ισχύει για τον Χριστιανισμό.
Ενώ ο Χριστιανισμός εισάγει μια νέα αντίληψη Θεότητος, την τριαδική, δεν εισάγει προφήτη αλλά αντιθέτως φανερώνει ένα πρόσωπο Του Θεού Στον Ιησού, το Ισλάμ εισάγει όχι θεότητα, αλλά έναν επιπλέον προφήτη.
Ο χριστιανισμός εισάγωντας εκ νέου Τον Θεό στην συνείδηση του ανθρώπου, δημιουργεί νέα δια αποκαλύψεως θρησκεία που κατ ουσίαν απορρίπτει όσους μένουν στην παλαιά Εβραική εκδοχή, το Ισλάμ εισάγει έναν επιπλέον προφήτη επι του εβραισμού, τον Μωάμεθ.
Με ευρωπαϊκούς όρους θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ΙΣΛΑΜ είναι ο Ιουδαϊσμός plus τον Μωάμεθ, ακριβώς όπως είναι ο ο καλβινισμός ο οποίος είναι ο χριστιανισμός plus τον Καλβίνο.
Έτσι το Ισλάμ είναι συγγενές με τον εβραισμό, αλλά όχι με τον χριστιανισμό ο οποίος αποτελεί και τον κύριο εχθρό του, ακριβώς όπως συμβαίνει με τον εβραισμό που εκ των πραγμάτων είναι εχθρικός με το πρόσωπο Του Χριστού.
Πότε εμφανίζεται το Ισλάμ;;;;
Εντελώς τυχάια το Ισλάμ εμφανίζεται στο κριτικό σημείο όπου ο χριστιανισμός έχει επεκταθεί δια του ελληνοποιημένου Βυζαντίου και ετοιμάζεται να καταλάβει την Αραβική χερσόνησο και να οδηγήσει στον αναίμακτο προσηλυτισμό των αράβων σημιτών στην χριστιανική πίστη.
Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, ο εκλεκτός περιούσιος λαός θα βρισκόταν να κολυμπά σε μια θάλασσα δηλητηριώδη απο πιστούς Του Θεού που ο ίδιος αρνήθηκε και σταύρωσε…. http://www.paraxeno.com/27912/i-paraxeni-analisi-gia-to-islam-mia-istoria-pou-kanis-den-lei/# ]
……………………………………..
ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΕΑΝ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΟΤΙ Η ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΙΑΣΤΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥΣ ΔΥΝΑΣΤΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΣΑΙ ΓΕΛΑΣΜΕΝΟΣ Η ΕΝΩΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ – ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟΥ!
……………………………………..
Αλφειός: ΤΙ ΝΑ ΠΕΙ ΚΑΝΕΙΣ… ΓΙΑ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΤΗΣ ΑΛΛΗΝΗΣ… ! «ΠΑΡΑΞΕΝΕΣ» ΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΛΑ Ή …ΓΡΑΦΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ Ο,ΤΙ ΝΑ “ΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΠΛΑΝΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ;
ΠΕΡΙ… «ΕΧΘΡΙΚΟΥ ΕΒΡΑΙΣΜΟΥ» ΚΑΤΑ ΤΟΥ… ΧΡΙΣΤΟΥ !!!!!
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ: Μια εβραϊκή θρησκευτική παραφυάδα…
……………………………………

Οι ηγεμόνες της ΙΟΥΔΑΙΑΣ, δια να πολεμήσωσι τον ελληνισμόν, ηναγκάσθησαν να δανεισθώσιν αυτού τούτου του ελληνισμού τα όπλα…….! «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ» , βιβλίον όγδοον ,του Κ. Παπαρρηγόπουλου. 

«Κατ” αρχάς οι απόστολοι δεν εκήρυττον τον Χριστόν, τον υιόν του Θεού, ειμή εις μόνους τους Ιουδαίους” οι δε μη Ιουδαίοι, ίνα γίνωσι δεκτοί εις τους κόλπους της εκκλησίας, ώφειλον προηγουμένως να πρεσβεύσωσι το μωσαϊκόν θρήσκευμα…
…οι Ιουδαίοι χριστιανοί ήλεγξαν τον Πέτρον δια τούτο, αξιούντες” ότι προς άνδρας ακροβυστίαν έχοντας εισήλθε και συνέφαγεν αυτοίς.’»
  
«…Το Ιουδαϊκόν έθνος ήτο τοσούτον προσηλωμένον εις τα ήθη και εις τους τύπους του ιδιάζοντος αυτού βίου, ώστε απέφευγε πάσαν προς τους ξένους οικειότητα ως μιασματικήν’ οι δε ξένοι ανταπέδιδον εις τους Ιουδαίους τα ίσα, μισούντες αυτούς καιαπεχθανόμενοι” εντεύθεν σφόδρα ευάριθμοι υπήρξαν οι δια της περιτομής γενόμενοι πλήρεις και ακριβείς προσήλυτοι.
 
Αν λοιπόν υπερίσχυεν η κατά πρώτον τεθείσα αρχή, ότι δια να γίνη τις χριστιανός έπρεπε να είναι ή να γίνη Ιουδαίος, ο χριστιανισμός ήθελεν απαντήσει περί την διάδοσιν αυτού ανυπέρβλητα προσκόμματα…» http://alfeiospotamos.pblogs.gr/2012/12/oktw-lexeis-gia-th-gennhsh-toy-hristoy-selides-gia-ton-ioyda-ko-.html
Η αγάπη των χριστιανών επί των Ελλήνων....jpg
(πατήστε στην εικόνα)
«Ο αναγνώστης ενθυμείται (σ.VII/235 και επ.) την πάλην ήν διεξήγαγον οι Σελευκίδαι επί τω σκοπώ του εξελληνισμού της Παλαιστίνης. Η χώρα αύτη ανέκτησε μεν επί τέλους την ανεξαρτησίαν δια την προιούσαν ασθένειαν των κατά την Συρίαν Ελλήνων βασιλέων, αλλ” όμως, καθά προεξεθέσαμεν, οι ηγεμόνες της Ιουδαίας, δια να πολεμήσωσι τον ελληνισμόν, ηναγκάσθησαν να δανεισθώσιν αυτού τούτου του ελληνισμού τα όπλα, ώστε κατά μικρόν άπας ο δημόσιος και ιδιωτικός αυτών βίος επί το ελληνικώτερον είχεν αναπλασθή.»
Τι μας λέει, εδώ, ο Παπαρρηγόπουλος (σφοδρότατος χριστιανός). Ότι ενώ οι Σελευκίδες πάλευαν να εξελληνίσουν την Παλαιστίνη,επί τέλους! η χώρα αυτή απέκτησε την ανεξαρτησία της από την «προιούσαν ασθένειαν»των της Συρίας Ελλήνων βασιλέων!
Όμως, για να μπορέσουν να πολεμήσουν τον ελληνισμόν οι ηγεμόνες της ΙΟΥΔΑΙΑΣ, τι έκαναν; ΑΝΑΓΚΑΣΘΗΚΑΝ ΝΑ ΔΑΝΕΙΣΘΟΥΝ «ΑΥΤΟΥ ΤΟΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΑ ΟΠΛΑ»!Έτσι σε λίγο διάστημα, υποχρέωσαν όλους τους Ιουδαίους να εξελληνισθούν! Ποιά όμως ήταν τα όπλα του ελληνισμού;

Η ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ! Αυτό λέει παρακάτω, και εξηγεί ότι δεν θα υπήρχε περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο να μπορέσουν αλλιώς οι… ΙΟΥΔΑΙΟΙ να πολεμήσουν τον ελληνισμό! ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΟΠΛΑ!
Απολαύστε τη συνέχεια!
«Και έπειτα το άμεσον της κηρύξεως, της ερμηνείας και της διαδόσεως του χριστιανισμού όργανον υπήρξεν η γλώσσα η ελληνική. Ουδ” ήτο δυνατόν άλλως γενέσθαι. Καθ” όλην την ανατολήν, επικρατούσα γλώσσα ήτο η ελληνική. Απ” άκρων έως άκρων του ρωμαικού κράτους το εμπόριον ελληνιστί διεξήγετο. Μέχρι της καταστροφής της ιεράς αυτών πόλεως, οι Ιουδαίοι δια της ελληνικής γλώσσης διενήργουν τας συναλλαγάς. Αυτή η Παλαιστίνη είχε κατά μέγα μέρος εξελληνισθή. Τα πάντα λοιπόν είχον παρασκευασθή ίνα δια της ελληνικής γλώσσης λαλήση το πνεύμα το άγιον.
Οι πρώτοι επτά της εκκλησίας διάκονοι, Φίλιππος, Πρόχορος, Νικάνωρ, Τίμων, Παρμενάς, Νικόλαος, και επί πάσιν ο Στέφανος, ο πρώτος της εκκλησίας μάρτυς, υπήρξαν ελληνισταί, ό εστιν εξελληνισμένοι Ιουδαίοι.
Ο απόστολος Παύλος, όστις, διατελέσας κατ” αρχάς φοβερός της νέας θρησκείας διώκτης, ηγωνίσθη έπειτα ως ουδείς άλλος υπέρ αυτής λόγω και έργω, εγεννήθη εις Ταρσόν Κιλικίας, εις πόλιν δηλαδή της οποίας αι ελληνικαί σχολαί εφημίζοντο ως ονομαστότεραι των εν Αθήναις και εν Αλεξανδρεία σχολών. Εις Ταρσόν λοιπόν ανετράφη ελληνικώς. Ναι μεν έπειτα συνεπλήρωσε την εκπαίδευσιν αυτού εις Ιερουσαλήμ” αλλά και εις τας ραββινικάς της πόλεως ταύτης σχολάς ήκμαζεν η ελληνική επιστήμη, ως βεβαιούσι ρητώς ιουδαικαί παραδόσεις. Εντεύθεν ο απόστολος Παύλος, και τοι ήτο εβραικής καταγωγής, συνωκειώθη επί τοσούτον μετά της ελληνικής φιλοσοφίας και ποιήσεως, ώστε αι παρατηρηθείσαι εν τη Καινή Διαθήκη ρήσεις του Κλεάνθους και του Μενάνδρου εις αυτόν αποδίδονται.
……»
Καταλάβατε; Γι αυτό τους υποχρέωσαν να… εξελληνισθούν! Για να μπορούν να πολεμούν καθημερινά με τα ίδια του τα όπλα τον ελληνισμό! Και όπως έλεγαν και λένε, όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος ή επί το πραγματικότερον σφαγείον!
Σφαγείον λέμε,τ έτοιο που μόνο ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ήταν, αφού εσφάγησαν περί τα 19.000.000 ΕΘΝΙΚΟΙ που δεν άλλαζαν τη θρησκεία τους (δηλ. τα ήθη και έθιμά τους) ! http://alfeiospotamos.pblogs.gr/2013/07/me-ta-opla-toy-ellhnismoy-glwssa-filosofia-mas-polemhsan-oi-ebra.html


ΠΕΡΙ… «ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜΕΝΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ» …
261535_117906938303751_100002533353498_135933_4336366_n
ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ … ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΟΥ 15΄ΑΙΩΝΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΑ ΤΟΥ 6΄ΑΙΩΝΑ »ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΩΝ» …
Ο Παπαρρηγόπουλος αναφέρει, ότι βάσει στοιχείων του ιστορικού Προκόπιου,  επί Ιουστινιανού και με τους πιο μέτριους υπολογισμούς, χάθηκαν πάνω από… 100.000.000 άνθρωποι σε όλη τη Βαλκανική χερσόνησο και τη Μικρά Ασία! Άλλοι από λοιμούς, άλλοι από λιμούς, άλλοι από φυσικές καταστροφές και άλλοι από τις σφαγές! Πόσοι να πούμε ότι ήταν Έλληνες από αυτούς;
Ενώ, όπως καταθέτει ο Παπαρρηγόπουλος, ο ίδιος ο Προκόπιος έγραψε για τον Γιουδπράβδα ( Ιουστινιανό ) στα ΑΝΕΚΔΟΤΑ του:
«… ότι δε ουκ άνθρωπος, αλλά δαίμων τις, ώσπερ είρηται, ανθρωπόμορφος ήν τεκμηριώσαιτο άν τις, τω μεγέθει σταθμώμενος, ών εις τους ανθρώπους κακών έδρασεν. Εν γαρ τω υπερβάλλοντι των πεπραγμένων και η του δεδρακότος δύναμις εύδηλος γίνεται. Το μεν ούν μέτρον εις το ακριβές των υπ” αυτού ανηρημένων ειπείν ουκ άν ποτέ μοι δοκεί των πάντων τινί ή τω Θεώ δυνατά είναι. Θάσσον γάρ τις, οίμαι, την πάσαν ψάμμον εξαριθμήσειεν ή όσους βασιλεύς ούτος ανήρηκε. Την δε χώραν ως επί πλείστον διαριθμούμενος, ήνπερ έρημον των ενοικούντων ξυμπέπτωκεν είναι μυριάδας μυριάδων μυρίας φημί απολωλεκέναι.»
Πιο κάτω ο Παπαρρηγόπουλος καταθέτει άλλη μιά αναφορά του Προκόπιου:
«… Ο Προκόπιος, ομιλών ιδίως περί της μεγάλης Χερσονήσου, της από του Ίστρου μέχρι της κυρίως Ελλάδος απλουμένης, βεβαιοί ότι «Ούννοί τε και Σκλαβινοί και Άνται σχεδόν τι ανά πάν καταθέοντες έτος, εξ ού Ιουστινιανός παρέλαβε την Ρωμαίων αρχήν, ανήκεστα έργα ειργάσαντο τους ταύτη ανθρώπους” πλέον γαρ εν εκάστη εμβολή οίμαι ή κατά μυριάδας είκοσιν είναι των τε ανηρημένων και ηνδραποδισμένων ενταύθα Ρωμαίων, ώστε την Σκυθών ερημίαν αμέλει ταύτης πανταχόσε της γης ξυμβαίνειν. «
(ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, Κ. Παπαρρηγόπουλος, βιβλίον ένατον, τόμος α’, σελ.168-171, εκδόσεις ΓΑΛΑΞΙΑ-ΕΡΜΕΙΑΣ). http://alfeiospotamos.blogspot.gr/2009/08/3500000.html
………………………………………….
Αιώνια η πάλη ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ – Ιουδαισμού!
………………………………………….
Ο Ελληνας δεν περίμενε καμία αμφισβητούμενη σωτηρία μέσω … θανάτου (προυπόθεση για Ανάσταση) αλλά προτιμούσε το «κάλλιο στη γης να βρίσκεται»… Περίτρανο παράδειγμα αποτελεί η Οδύσσεια:
Μαθαίνουμε ότι στην κάθοδο του Οδυσσέα στον Αδη, η Αντίκλεια του εξήγησε πως όταν πεθαίνουν οι θνητοί, δε συγκρατούν τα κόκαλα και τις σάρκες τους, παρά κυκλοφορούν σαν σκιές στον Κάτω Κόσμο, αλλά η ειδοποιός διαφορά γίνεται κατανοητή ακόμη και σε μη ακαδημαϊκούς , θεολόγους και άλλους περισπούδαστους ή μη τους συστήματος όταν συναντάει ο Οδυσσέας τον Αχιλλέα στον Αδη, ο οποίος του λέει:
«Περίλαμπρε Οδυσσέα,
το θάνατο μη μου ζητάς με λόγια να γλυκάνης.
Κάλλιο στη γης να βρίσκομουν, κι ας δούλευα σε ανθρώπου
μικρού, με δίχως βιός πολύ, παρά στον Άδη να είμαι,
και βασιλέας να λέγουμαι των πεθαμένων όλων…»
Δηλαδή σε καμία περίπτωση ο Αχιλλέας δεν θα ήθελε να είναι βασιλιάς ούτε των ουρανών (κάλλιο στη γης να βρίσκομουν,…) αλλά ούτε στον κάτω κόσμο.
Σε αυτό ακριβώς το σημείο βρίσκεται η ειδοποιός διαφορά μεταξύ της κοσμοθεωρίας των αρχαίων Ελλήνων και των εκχριστιανισθέντων Νεοελλήνων. Για τον αρχαίο Ελληνα η αξία της παρούσης ζωής ήταν το ζητούμενο, βίωμα του, και όχι κάποια αμφισβητούμενη μεταθανάτια σωτηρία όπως την συναντάμε σήμερα στον Χριστιανισμό, στον Ιουδαίσμό και στο Ισλάμ οι οποίες είναι καθαρά σωτηριολογικές, κτησιολογικές, ταυτόσημες θρησκείες με κοινό προπάτορα τους τον Αβραάμ, και βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με την κοσμολογική αρχαιοελληνική κοσμοθεώρηση.
Εκ των προαναφερθέντων εύκολα μπορεί να συμπεράνει λοιπόν κανείς ότι η αρχαία Ελλάδα δεν φαντάζει πλήρως ανεξάρτητη ως προς τις συνήθεις και τα θρησκευτικά έθιμα με την σημερινή, αλλά είναι.
Νίκος Σάμιος
,,,…….ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Ιουδαϊσμός – Χριστιανισμός – Μωαμεθανισμός. ΟΙ ΦΟΝΙΚΟΙ ΜΟΝΟΘΕΪΣΜΟΙ!

Οι ποτισμένες με μίσος και αίμα διαφορές των μουσουλμάνων

Χορασάν,Χαλιφάτο, Συρία και Η.Π.Α

Ο Θησέας, η γιορτή Ασούρα και ο…Επιτάφιος!

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΟΥΔΑΙΑ, και ο πανεπόπτης κύριος ο θεός του Ισραήλ

Ο Haile Selassie, ο απόγονος του Σολωμόντα με την* βασίλισσα του Σαββά…

Θρησκείες, παιχνίδια θανάτου, τζιχαντιστές και πλιάτσικο

Ο ΘΕΟΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (ΓΙΑΧΒΕ)

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΒΟΜΒΑ! Ο τάφος του Ιησού στο Κασμίρ!

ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ;;;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ. ΤΟ ΛΑΒΑΡΟΝ ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ Ο…ΗΓΕΜΩΝ.

Βύζας και Βυζάντιο.

Η υπόγεια Κωνσταντινούπολη

ΟΙ ΑΕΤΟΙ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ

ΜΙΑ «ΑΓΝΩΣΤΗ» ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΡΩΜΗ(ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ)

Εκκλησιαστικές έριδες την περίοδο των Παλαιολόγων

ΑΠ” ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ… ΠΟΡΝΕΣ, ΕΥΝΟΥΧΟΙ, ΜΑΣΤΡΟΠΟΙ(ΠΡΟΑΓΩΓΟΙ)

Οι άγνωστες ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ του Νέρωνα, ο Παύλος και ο Χριστός

ΟΙ ΓΑΪΔΑΡΟΙ ΠΟΥ ΜΑΛΩΝΑΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟΝ ΑΧΕΡΩΝΑ…

Υπήρξε δάκτυλος του Πατριαρχείου στον εμφύλιο κατά την ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ του 1821;

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844 ΕΠΙ ΟΘΩΝΟΣ. ΓΙΑΤΙ Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ «πρέπει να είναι πολίτης(;) του δόγματος της Ανατολικής Εκκλησίας.» ; ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ;

Ο ΣΦΕΤΕΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΙΘΑΓΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙ «ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ» ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΤΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΟΛΑ ΠΙΣΩ ΑΣΚΩΝΤΑΣ ΚΑΘΕΤΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Ε.ΣΥ.»

http://alfeiospotamos.gr/?p=17444

Τα πέντε ισχυρότερα αντιφλεγμονώδη βότανα


Με οποιοδήποτε μικρό τραυματισμό στο σώμα μας δημιουργούνται φλεγμονές και
όταν υπάρχουν φλεγμονές υπάρχει και πόνος και όταν υπάρχει πόνος αυτό που χρειαζόμαστε δεν είναι απλά ένα αντιφλεγμονώδες βότανο αλλά ένα ισχυρό αντιφλεγμονώδες το οποίο
ταυτόχρονα να είναι και αναλγητικό, χρειαζόμαστε ένα βότανο που να εντοπίζει την φλεγμονή και ταυτόχρονα να καταπραΰνει τον πόνο να μειώνει το πρήξιμο ενώ παράλληλα να ανακουφίζει από τον πόνο να είναι αποτελεσματικό και ταχείας δράσης.

Άρα τα πιο κατάλληλα βότανα είναι αυτά που έχουν και τις δυο ιδιότητες είναι δηλαδή και ισχυρά αντιφλεγμονώδη και ισχυρά αναλγητικά.
Οι φλεγμονές μερικές φορές είναι αρκετά επώδυνες και η μείωση του οιδήματος που προκαλεί και τον πόνο θα βοηθήσει ικανοποιητικά στη θεραπεία απλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η περιοχή της φλεγμονής τόσο περισσότερος χρόνος θα χρειαστεί να επέλθει η θεραπεία
τα αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά βότανα θα βοηθήσουν και η βοήθειά τους στην ανάκαμψη του οργανισμού μας είναι άκρως ευεργετική και πολύτιμη.

Aς δούμε τώρα πια είναι τα πέντε πιο ισχυρά αντιφλεγμονώδη βότανα


α) κουρκούμι- turmeric-το πρώτο στη σειρά (Διαβάστε προφυλάξεις και πως πρέπει να καταναλώνεται)

β) καγιέν-cayenne-το δεύτερο στη σειρά από τα ισχυρότερα αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά βότανα

Διαβάστε πως ένας γιατρός επανέφερε στη ζωή τους ασθενείς του μέσω του καγιέν…

γ) αμαμηλίδα-hamamelis virginiana-το τρίτο στη σειρά αντιφλεγμονώδες -αναλγητικό βότανο με
ισχυρότατη θεραπευτική δράση -   το κατ΄εξοχήν βότανο για τους κιρσούς,τις ευρυαγγείες και τις αιμορροΐδες

δ) βαλσαμόχορτο – υπερικό – το τέταρτο στη σειρά αντιφλεγμονώδες-αναλγητικό βότανο

και
ε) τζίντζερ – πιπερόριζα- το πέμπτο στη σειρά αντιφλεγμονώδες – αναλγητικό βότανο
(Διαβάστε σε ποιές περιπτώσεις αντεδείκνυται)

Αυτό
που πρέπει εμείς να προσέχουμε είναι
να έχουμε κάποιο από όλα αυτά τα θαυμάσια βοτάνια στην κουζίνα μας
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thalia   , 
  http://enallaktikidrasi
- See more at: http://www.diadrastika.com/2015/08/pente-isxyra-antiflegmonodh-votana.html#sthash.tvZGhFNU.dpuf

O STEPHEN HAWKING ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ Η ΕΠΑΝΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ LHC TOY CERN ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ


Το CERN αναμένεται να ανοίξει ξανά τον Μεγάλο Επιταχυντή Αδρονίων (LHC) στα μέσα του Μαρτίου (του 2015) προκειμένου να αναπαράγει το big bang παρά τις προειδοποιήσεις από κορυφαίους επιστήμονες όπως ο Stephen Hawking και Neil de Grasse Tyson

Η σελίδα Allnewspipeline.com αναφέρει:

Ο Δρ Stephen Hawking πρόσφατα προειδοποίησε ότι η επανενεργοποίηση του Μεγάλου Επιταχυντή Αδρονίων (LHC) του CERN θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους για τον πλανήτη μας… ο ύστατος έλεγχος της πραγματικότητας.

Ο Hawking ανακοίνωσε απερίφραστα, ότι το σωματίδιο του θεού που ανακαλύφθηκε από το CERN «θα μπορούσε να καταστρέψει το σύμπαν», αφήνοντας το χώρο και τον χρόνο διαλυμένα.

 
Είναι το CERN το πιο επικίνδυνο πράγμα στον κόσμο, που θα μπορούσε να οδηγήσει στην οριστική καταστροφή της γης και ολόκληρου του σύμπαντος;

Οι πρόσφατες εξελίξεις της επιστήμης μας αποδεικνύουν ότι η επιστημονική κοινότητα δεν μπορεί πλέον να εξηγήσει την «πραγματικότητα» χωρίς να στραφεί προς το «μεταφυσικό».

Πρόκειται να πληροφορηθούμε σύντομα, ότι το CERN είναι στην πραγματικότητα η υπέρτατη «αστρική πύλη» (Stargate) και ένα από τα πιο καλά φυλασσόμενα μυστικά των διαχειριστών της;

Θα είναι αυτός ο τρόπος όπου ο άνθρωπος θα επιχειρήσει να σπάσει το υπέρτατο «φράγμα του θεού», σε μια προσπάθεια να συναντήσει τους ημίθεους με μια θυελλώδη εξόρμηση προς την καταστροφή ολόκληρου του σύμπαντος;;;

Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν πρόκειται να αποκαλύψουν τα μυστικά τους, μέχρις ότου να είναι έτοιμοι.Ο ΝΟΣΤΡΑΔΑΜΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕ ΓΙΑ ΤΟ  CERN ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΥΛΗ ΣΤΟ ΚΡΟΝΟ!
“ΑΦΗΣΤΕ, ΑΦΗΣΤΕ ΤΗΝ ΓΕΝΕΥΗ Ο ΚΑΘΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΠΟ ΣΑΣ, Ο ΚΡΟΝΟΣ ΘΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΑΠΟ ΧΡΥΣΟ ΣΕ ΣΙΔΗΡΟ, O RAYPOSE ΘΑ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΕΙ ΟΛΟΥΣ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΙΤΙΘΕΝΤΑΙ. ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΕΡΧΟΜΟ Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΘΑ ΔΕΙΞΕΙ ΣΗΜΕΙΑ”.
ΝΟΣΤΡΑΔΑΜΟΣ CENTURY IX,44.

ΠΑΡΑΞΕΝΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ CERN

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ή ΟΠΤΙΚΟ ΕΦΕ;


Έχει Αλλάξει ο Άξονας της Γης: Περίεργα φαινόμενα στην Ανταρκτική (video)

Παράξενα φαινόμενα συμβαίνουν στην Ανταρκτική. Ενώ ο Νότιος Πόλος τις τελευταίες εβδομάδες του Ιουνίου 2011 θα έπρεπε να είναι βυθισμένος στο σκοτάδι καθ” όλη τη διάρκεια της ημέρας, μια webcam από το σταθμό Νιούμαγιερ μας δείχνει ότι ο ήλιος εμφανίζεται κάθε ημέρα για πέντε ώρες τις τελευταίες δύο εβδομάδες.
Αν αυτό το βίντεο είναι όντως αληθινό, τότε όπως εικάζεται και ο Τζον Γκόρμαν, ο δημιουργός αυτού του βίντεο, κάποιοι μας κρύβουν πολλά. Αλλά τα σημάδια αρχίζουν να εμφανίζονται και θα είναι πολύ δύσκολο να αποσιωπηθούν.

 
 
paraxeno.com ... -
See more at: http://www.diadrastika.com/2015/08/allaxe-o-axonas-ths-ghs-video.html#sthash.UlYjuhZl.dpuf

Βότανο Τριβόλι : Τo Viagra της Φύσης !!!- Συνταγή ροφήματος


Το φυτικό συστατικό για την παραγωγή των σκευασμάτων τύπου (Βιάγκρα), που υποβοηθούν
τη σεξουαλικότητα ανδρών και γυναικών, είναι διάσπαρτο στην ελληνική φύση!

Λέγεται Tribulus Terrestis, τριόλι, τριβόλι ή και πενταξύλια.

«Αυτό όμως που αρκετοί δεν γνωρίζουν είναι ότι πολλά σκευάσματα και φάρμακα παρασκευάζονται
αντλώντας την πρώτη ύλη τους από τα βότανα κυρίως του ανατολικού ημισφαιρίου και της
Μεσογείου και τέτοια φυτά είναι διάσπαρτα στην ελληνική και κυπριακή γη».

Αναφέρει η δρ Κυριακή Ζαννέττου-Παντελή, στο βιβλίο της «Τα φαρμακευτικά φυτά της Κύπρου».

Το τριβόλι, το βρίσκουμε εύκολα και σε μεγάλη ποσότητα σε Ελλάδα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί
είτε για προληπτικούς είτε για θεραπευτικούς σκοπούς. Η προετοιμασία του ως θεραπευτικού ροφήματος είναι
πολύ εύκολη για όσους θα ήθελαν να ακολουθήσουν την εύκολη και φτηνή αυτή λύση για επίλυση του προβλήματος
των σεξουαλικών επιδόσεων, χωρίς παρενέργειες για τον οργανισμό.

«Το βοτάνι αυτό που μας έχει χαρίσει η φύση, δίνει λύση σε πολύ σοβαρά προβλήματα που έχουν σχέση με την
σεξουαλική υγεία ανδρών και γυναικών, όπως :
στυτική δυσλειτουργία
χαμηλή τεστοστερόνη και
έλλειψη ερωτικής διάθεσης

Tο τριβόλι, είναι ένα από τα καλύτερα φυσικά αφροδισιακά που χρησιμοποιείται για το λόγο αυτό εδώ και αιώνες.

Kλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι ακόμη και ένα μικρό χρονικό διάστημα θεραπείας με εκχύλισμα τριβολιού είναι αποτελεσματικό
στην αντιμετώπιση των διαταραχών της λίμπιντο και της στυτικής δυσλειτουργίας:
το 50% των ατόμων που διαγνώστηκαν με μειωμένη λίμπιντο παρουσίασαν σημαντική βελτίωση στην σεξουαλική ορμή και
πάνω από το 57% των ατόμων που διαγνώστηκαν με στυτική δυσλειτουργία είδαν τη σεξουαλική τους ζωή να μεταμορφώνεται.

Στις δε γυναίκες το τριβόλι :
τονώνει την σεξουαλική διάθεση
βελτιώνει την αναπαραγωγική λειτουργία και την ωορρηξία
βοηθάει σε περιπτώσεις προεμμηνορροϊκού συνδρόμου

βοηθάει στη ρύθμιση των ορμονών στην περίοδο της εμμηνόπαυσης
μειώνει τα ψυχοσωματικά προβλήματα που προκαλούνται από αυτή όπως: αϋπνία, υπερένταση,
άσχημη διάθεση, πόνος στην κοιλιακή χώρα, υπερευαισθησία και υπεραιμία, χωρίς να προκαλεί αύξηση της αρτηριακής πίεσης.»
(οι πληροφορίες από το botanologia.blogspot.gr)

Συνταγή για Παρασκευή ροφήματος
Το βοτάνι μαζεύεται χωρίς τις ρίζες του, σε πλήρη άνθιση, μαζί με τους σπόρους του, οι οποίοι έχουν πιο έντονες ιδιότητες.
Επίσης, μπορείτε να το βρείτε στα ομοιοπαθητικά φαρμακεία σε βάμμα και σε ταμπλέτες, ενώ στα καταστήματα με βότανα θα βρείτε τα φύλλα και τις ρίζες του.

Τοποθετείτε το τριβόλι σε μια κατσαρόλα και το καλύπτεται με νερό. Πρέπει να βράσει καλά, μέχρις
ότου μείνει πιο λίγο από το μισό το αρχικό νερό. Το εκχύλισμα σουρώνεται και φυλάσσεται στο ψυγείο μέχρι μία εβδομάδα.
Η δοσολογία είναι τρία φλιτζανάκια του καφέ την ημέρα (ένα πρωί, ένα μεσημέρι και το τελευταίο το βράδυ πριν από τον ύπνο).

Το βότανο μπορεί να παίρνεται για απεριόριστο χρόνο, χωρίς παρενέργειες. Όμως συστήνεται
να γίνονται μικρά διαλείμματα μετά την πρώτη δίμηνη ή τρίμηνη συνεχή λήψη του, που κανονικά αυξάνει
τα επίπεδα των ορμονών και διορθώνει τη σεξουαλική διάθεση.

Εκτός όμως από φάρμακο κατά της σεξουαλικής δυσλειτουργίας και της ανδρικής στειρότητας,
το tribulus terrestris βοηθάει στην αντιμετώπιση και άλλων παθήσεων, ιδίως αυτών που αφορούν
στο ουροποιητικό σύστημα (δυσκολία κατά την ούρηση, λειτουργία του προστάτη). Τέλος, είναι ένα
πολύ καλό χωνευτικό και συμβάλλει στην αποτοξίνωση του πεπτικού συστήματος και του ήπατος.

Προφυλάξεις
Πρέπει να αποφεύγεται κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης, καθώς και από άτομα
α) με καρδιακά προβλήματα
β) με έλκος στομάχου ή
γ) με ηπατικές διαταραχές

Υπενθυμίζουμε ότι πριν προχωρήσετε στη λήψη οποιουδήποτε σκευάσματος, θα πρέπει να
συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.


http://www.filenades.gr/ViewArticle.aspx?Id=3797  ,
 freepatentsgr
...
- See more at: http://www.diadrastika.com/2015/08/trivoli-viagra-fyshss.html#sthash.jMiV44y1.dpuf

Όταν φύγει η Βρετανία (σε λίγους μήνες) από την ΕΕ .....σκέφτεται κανείς πόσο «βίαιη ΕΞΟΔΟΣ» μας περιμένει;

γράφει ο Γιώργος Ανεστόπουλος
Υπάρχει άραγε έστω κι ένας – σκεπτόμενος ή μη – πολίτης αυτής της χώρας που να μην γνωρίζει τι θα πει «Βρετανικός παράγοντας» ως προς την Ελλάδα;

Μάλλον όχι...

Από το αγγλόφιλο κόμμα της επαναστατικής περιόδου του ’21 μέχρι τον εμφύλιο και την αλλαγή «προβιάς και πατρόνων» (που σήμανε την Αγγλική πάσα της «Ελληνικής ντάμας» στα χέρια των Αμερικανών) είναι 200 ολόκληρα χρόνια επιβεβαίωσης του Βρετανικού Δόγματος όπως με αγγλικό κυνισμό αποδόθηκε από τον Τσώρτσιλ:
«...Για τη Μεγάλη Βρετανία δεν υπάρχουν σταθεροί φίλοι αλλά σταθερά συμφέροντα...»
Κι αν στα πλαίσια της Νέας Pax Americana επιτράπηκε να ξεδιπλωθεί το «ευρωπαϊκό πείραμα», αμφιβάλλει κανείς πως ουδέποτε έπαψε το «άγρυπνο» αγγλοσαξονικό μάτι να παρατηρεί και να αναλύει τα «συμμαχικά» γεωστρατηγικά τεκταινόμενα»;

Και να «αναθεωρεί» βεβαίως την δική του στάση...

Ιδίως όταν βλέπει πως πλέον το «νατοϊκό μονομπλόκ» παύει να έχει αποκλειστικά και μόνον «αγγλοσαξονική υφή» και μέρα τη μέρα αποκτά εξίσου (αν όχι πρωτίστως) «τευτονική» χροιά...
...άλλως πως «γερμανογοτθική»...
Κι εκεί είναι που αρχίζουν οι αναμενόμενοι «σιωπηροί», «αδιόρατοι», ασαφείς πλην ξεκάθαροι «αναθεωρητισμοί»...
...των αγγλοσαξόνων φυσικά...

Χωρίς αυτό να σημαίνει πως υπάρχει και η υπέρτατη «εσωτερική ομοψυχία» επί τούτου.
Αλλιώς πως να εξηγηθεί το ότι ταυτόχρονα συνυπάρχει η αγωνία του Λευκού Οίκου για την «διατήρηση της ευρωζώνης» και η βιασύνη των Βρετανών για «επίσπευση» του δημοψηφίσματός τους  κατά έναν χρόνο (αντί του 2017 στο 2016);

...κι αναφερόμαστε φυσικά στην προοπτική/πιθανότητα εξόδου της Βρετανίας από την ΕΕ...
...το περιβόητο BREXIT...
Φαίνεται ξεκάθαρα πως μέσα στο Αγγλοσαξονικό μπλοκ συνυπάρχουν δύο «Σχολές  Σκέψης» που ενώ, κατ’ αρχήν, συμφωνούν σαφέστατα στον ευρύτερο γεωπολιτικό στόχο, διαφωνούν ως προς την συγκεκριμένη, επιμέρους γεωστρατηγική διαδρομή...
Η μία θέλει διατήρηση – πάση θυσία – του τωρινού ευρωπαϊκού, ενιαίου, αδιάσπαστου συμμαχικού μοτίβου...

Να μην διαρραγεί επ’ ουδενί το μωσαϊκό των 27 χωρών μελών...
Αντιθέτως, να ενισχυθεί με την είσοδο και των υπολοίπων – εκτός νυμφώνος ΕΕ – κρατών...

Ει δυνατόν δε, να μπουν όλοι στο ευρώ, φέρνοντας ακόμη πιο κοντά την Νέα Τάξη Πραγμάτων μέσω μιας ενιαίας Ευρωπαϊκής κυβέρνησης...

Η άλλη «σχολή», αντιθέτως, δίνει μεγάλη σημασία στην ραγδαία αύξηση της «γερμανικής οικονομικής/αμυντικής» δυναμικής εκδηλώνοντας και την αντίστοιχη «ανησυχία»...
Αυτή η «Σχολή Σκέψης» είναι που προωθεί εναγωνίως και το Δημοψήφισμα περί εξόδου της Αγγλίας από την («γερμανική») ΕΕ...
Επιλογή που βεβαίως υποκρύπτει μια ολόκληρη σειρά επόμενων – λογικά αναμενόμενων - βημάτων...
Ποιά είναι αυτά;
Μα τι άλλο θα μπορούσε να είναι από το χτίσιμο μιας Νέας «Αγγλοσαξονικής» (μη Γερμανικής) Ευρώπης;
Αυτό σημαίνει πως την έξοδο της Βρετανίας από την σημερινή (γερμανική) ΕΕ θα την ακολουθούσε η έξοδος μιας σειράς κρατών.
Αμφιβάλλει κανείς πως πρώτη απ’ όλες θα ήταν η Ελλάδα;
Μαζί βεβαίως με την Κύπρο, την Μάλτα, την Ιρλανδία...
Αυτές θα ήταν οι «εύκολες» χώρες...
Αυτές που «εξυπακούεται» ότι θα ακολουθούσαν («αβλεπί») το «Αγγλικό Άρμα»...
Το ποιές θα έπονταν είναι μια άλλη, πιο «δύσκολη» ιστορία...
Κάτι τέτοιο φυσικά θα σήμαινε την «καταστροφή της (γερμανικής) ΕΕ» όπως είθισται να υφίσταται ως τώρα.
Κάπως έτσι όμως θα υλοποιούνταν και η σχετική πρόβλεψη του Ινστιτούτου Stratforπερί «πολλών Ευρωπαϊκών Ενώσεων»... «πρόβλεψη» που ουσιαστικά «εντάσσεται» στην «Σχολή του Brexit»...
Σ’ αυτό το «περιβάλλον» εντοπίζεται και ο λόγος της «διφορούμενης» αγγλοσαξονικής πολιτικής ως προς το θέμα της Ελληνικής Κρίσης...
Από την μια βλέπουμε να εκφράζει ο Αμερικανικός παράγοντας την «ανησυχία» του για το «μην τυχόν και βρεθεί η Ελλάδα εκτός Ευρωζώνης» (αλλά δεν παρεμβαίνουν καίρια στο ΔΝΤ υπερ αυτής) κι από την άλλη βρίσκουν την ευκαιρία να «ζορίσουν την Γερμανία» περνώντας της τα «σχετικά μηνύματα»...
Είναι κάτι όμως που δεν μπορεί να αφεθεί να εξελιχθεί «απότομα και ραγδαία»...
Εάν αφήνονταν, η Νατοϊκή συμμαχία θα κινδύνευε θανάσιμα να διαρραγεί επικίνδυνα και δη σε μια πολύ λεπτή φάση...
Την ώρα ακριβώς που έχει «ανοιχτεί» σε όλη την Αφρική και την ευρύτερη Μέση Ανατολή (και όχι μόνον) ενάντια σε Ρωσία – Κίνα (ως επί το πλείστον)...
Έτσι, ουδείς από το αγγλοσαξονικό μπλοκ τολμά να κοντραριστεί «ξεκάθαρα» με την Γερμανία, αφού εν πολλοίς αυτή «απειλεί» πως αν την «ζορίσουν», πολύ απλά θα «αυτονομηθεί», κάτι που σημαίνει ότι θα «πλησιάσει το Ρωσοκινεζικό μπλοκ» έστω και «εμμέσως»...
Κάτι που θα σήμαινε την καταστροφή της αμερικανικής γεωπολιτικής δυναμικής, την ώρα ακριβώς που έχει «απλωθεί» σε ένα σωρό μέτωπα...
Κάπως έτσι εξηγείται το ότι αν και ουσιαστικά «πανίσχυρος ο αγγλοσαξονικός παράγοντας» στην Ελλάδα, ουδείς τολμά παρ’ όλα αυτά να πατήσει το «κουμπί» που θα «ενεργοποιήσει» αυτά ακριβώς τα «κυρίαρχα φιλοαγγλοσαξονικά αντανακλαστικά» της ελληνικής ελίτ...

...που συνεπαγωγικά με την σειρά τους θα ενεργοποιήσουν τα «αντιγερμανικά αντανακλαστικά»...κάτι που θα μετατρέπονταν αυτομάτως σε ξεκάθαρη ελληνική εναντίωση στην «γερμανική ΕΕ»...και το Ευρώ...
Γίνεται βεβαίως εμφανής η εικόνα...
Η «Δυναμική» υπάρχει...ελλοχεύει...ρέει...αλλά «κάτω από την επιφάνεια»...αν και οι πάντες κάνουν πως δεν την βλέπουν...
Καθώς ούτε καν υπόγεια δεν μπορούν, δεν τολμούν οι «ιθύνουσες δυνάμεις» να «δώσουν το σύνθημα» που θα την εξαπολύσει σαν πυρηνική κεφαλή...
...ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο...
Γιατί αυτομάτως θα σημάνει και την απόλυτη μεταστροφή της Ελληνικής κοινωνίας ενάντια στην (γερμανική) ΕΕ...
Εάν οι δύο Αγγλοσαξονικές «Σχολές Σκέψης» κατέληγαν σε συμφωνία να «τελειώνουν με την Γερμανία», συνεπώς να «γίνονταν ξεκάθαρο» πως σε λίγους μήνες η Βρετανία θα βρίσκεται εκτός (γερμανικής) ΕΕ (BREXIT) και την ίδια στιγμή θα ξεκινήσουν, μαζί βεβαίως με τις ΗΠΑ, να «στήνουν» (μέσα από την δική τους «σφαίρα επιρροής») την «δική τους» (αγγλοσαξονική) ΕΕ, πιστεύει κανείς πως θα «παρέμενε όρθιο» έστω κι ένα «φιλογερμανικό οχυρό» μέσα στην Ελληνική κοινωνία;
Εν ριπή οφθαλμού θα βλέπαμε ένα «κλίμα υπέρ της δραχμής», «υπέρ της εξόδου από την καταστροφική γερμανοκρατούμενη ΕΕ και το ευρώ»...
...ένα κλίμα που θα στηρίζονταν από όλα τα εγχώρια ΜΜΕ κι από την συντριπτική πλειοψηφία της Ελληνικής πολιτικής...
...από την άλλη κι επειδή δεν φαίνεται να «προωθείται» μια τέτοια «ξεκάθαρη αγγλοσαξονική/αμερικανική πολιτική», τι πιο λογικό να υποθέσουμε ότι αυτή η «σκέψη» προωθείται για «διακριτική εφαρμογή» στις επικείμενες εκλογές;
...μήπως ακριβώς μια «ανάλογη διακριτική εφαρμογή της» είναι που «εκτόξευσε» τα ποσοστά του «ΟΧΙ στην ΕΕ και στο ευρώ» στο 63% ;
...μήπως θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε μια «αντίστοιχη εκτόξευση» των «αντιευρωπαϊκών κομμάτων» (και κατά του ευρώ) στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του ’15;
Ίσως είναι καιρός να γίνει συνείδηση στις ευρείες μάζες πως η ώθηση της πολιτικής δεν γίνεται μόνο με εμφανείς προωθητικές ενέργειες και συνθήματα...
...πρωτίστως δε, είναι οι «υπόγειες δράσεις» που ωθούν τα πράγματα να «γεννάνε καταστάσεις»...
...ή καλύτερα να μετατρέπουν κάποιες «αδιόρατες καταστάσεις» (που «σέρνονται») σε «ξεκάθαρες» και «οφθαλμοφανείς»...
Οι δύο Σχολές των Αγγλοσαξόνων φαίνεται πως μάλλον έχουν καταλήξει σε ένα είδος «άτυπης ριψοκίνδυνης συμφωνίας»...
Ναι, ΟΚ, να εναντιωθεί η Ελλάδα στην Γερμανία, να φύγει από το ευρώ και την γερμανική ΕΕ, ώστε να «ψαλιδιστούν τα φτερά και τα πόδια της Γερμανίας» (και ταυτόχρονα η Ελλάδα να είναι «έτοιμη» να «απορροφηθεί» από την Βρετανία σε λίγους μήνες όταν κι αυτή θα «φύγει» από την ΕΕ) αλλά ΕΠ’ ΟΥΔΕΝΙ δεν πρέπει να αφεθεί ολόγυρα ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΙΧΝΟΣ ευθύνης στον αγγλοσαξονικό παράγοντα («δάχτυλο») για τις κοσμογονικές καταστροφικές επενέργειες που θα προκύψουν τόσο στην Ευρώπη όσο και διεθνώς...
...και πάση θυσία δεν θα πρέπει να κινδυνεύσει η «Συμμαχική Συνοχή»...πρέπει να είναι, ει δυνατόν ένα «βελούδινο διαζύγιο»...
...που συν τοις άλλοις, θα πρέπει να φανεί πως ότι έγινε έγινε από ευθύνη της Ελλάδας και μόνον...και βεβαίως της Γερμανίας...
...φυσικά, οι Γαλλία, Ιταλία διαβλέπουν την «Νέα (επερχόμενη) κατάσταση» γι’ αυτό και σταδιακά αρχίζουν να «στέκονται απέναντι» στην Γερμανία...ξέρουν πως έχουν να επιλέξουν σύμμαχο...και ξέρουν πως ανέκαθεν βρίσκονταν στην «αγγλοσαξονική πλευρά»...η Ιταλία επιπροσθέτως γνώρισε καλά τι σημαίνει η «λάθος επιλογή»...
Η Ελληνική κοινωνία θα πρέπει να συνειδητοποιήσει πως βιώνει μια «παράλληλη πολιτική πραγματικότητα»...
...και πως η «αληθινή πραγματικότητα» δεν είναι ο «φιλοευρωπαϊκός/φιλογερμανικός» αφρός που καθημερινά την βομβαρδίζουν...
...αλλά «αυτό που δεν φαίνεται» ακριβώς μερικά μέτρα «πιο κάτω από τον αφρό»...
...έστω κι αν «δεν δηλώνεται» επίσημα...
Είναι η ευκαιρία μας σαν χώρα και δεν πρέπει να χαθεί...
Η Γερμανία, μαζί με την (δήθεν) «Ευρωπαϊκή της Ένωση και το νόμισμά της το Ευρώ, στάθηκε η απόλυτη καταστροφή της Ελλάδας...
...είναι το αντίστοιχο της σκλαβιάς στους Οθωμανούς το ’21...
...και τότε υπήρχαν οι «ρεαλιστικές φωνές» που έλεγαν πως δεν είναι λογικό να φύγουμε από την Μεγάλη Οθωμανική Επικράτεια και το «κοινό νόμισμα το Γρόσι»...
...φύγαμε όμως γιατί, πολύ απλά, ΕΤΣΙ ΈΠΡΕΠΕ...
...έστω κι αν το πληρώσαμε με ποταμούς αίματος και καταστροφής...
...φύγαμε, γιατί έτσι έπρεπε...εκεί, στην αυτονόμηση, στην απελευθέρωση βρίσκονταν η ΜΟΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ επιβίωσης για το Έθνος, την Πατρίδα, τους Έλληνες...
Γιώργος Ανεστόπουλος 

σχετικά:

Stratfor: Η Ευρώπη θα χωριστεί στα τέσσερα τα επόμενα δέκα χρόνια

Το Λονδίνο - μέσω BBC - "θυμίζει" προς "κάθε κατεύθυνση" ότι η Ελλάδα ήταν ανέκαθεν στην "Αγγλική σφαίρα επιρροής"...(γιατί άραγε ένοιωσαν την "ανάγκη" οι Βρετανοί να κάνουν μια τέτοια "υπενθύμιση";Ραγδαία κλιμάκωση από πλευράς Αγγλοσαξόνων;Προφανώς τα GREXIT και BREXIT δεν είναι καθόλου μακριά)

Αντεπίθεση Λονδίνου κατά Βερολίνου με "παράλογα" αιτήματα. (που αν "ικανοποιηθούν" θα ισοδυναμούν με διάλυση/διάσπαση της ΕΕ - Και προφανώς, "αυτό είναι το ζητούμενο" από τη Βρετανία.Δεν διεκδικεί τα "πρωτεία".Στήνει μια "Νέα Βρετανική ΕΕ" - χωρίς ευρώ - από την αρχή.Αυτήν που σύντομα θα συμμετέχει και η Ελλάδα με το δικό της εθνικό νόμισμα όπως και ΟΛΑ τα υπόλοιπα κράτη μέλη ΕΚΕΙΝΗΣ της ΕΕ)

Μέσω Βρετανίας,ένα βήμα πιο κοντά στην διάλυσή της η ΕΕ.

Η ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΣΥΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΟΒΑΡΑ

...απλώς έχουμε να διαλέξουμε μεταξύ της Γερμανικής ΕΕ (με ευρώ) και της Βρετανικής ΕΕ (με δραχμή)...

Η "εκκωφαντική σιωπή" της Βρετανίας έλαβε τέλος; άρχισε να διεκδικεί "επιθετικά" το "γεωπολιτικό της μερίδιο" από την ΕΕ; Πόσο μακριά είναι άραγε μια "νέα Βρετανική ΕΕ" ως απότοκος της διάσπασης της σημερινής "Γερμανικής ΕΕ";

Η Ελλάδα και η πρόθεση της Βρετανίας να "φύγει" από την ΕΕ - Ποια είναι η σχέση

Boris Johnson (Δήμαρχος Λονδίνου - "δελφίνος" Συντηρητικών): "Έλληνες, πείτε στον Σόϊμπλε να πάει να γ@&^#εί και φύγετε απ' το ευρώ"...


Απεμπλοκή της Ελλάδας από την Γερμανική Κατοχή μέσα από την ενεργοποίηση της «στρατιωτικής πολυ-εμπλοκής»http://eleftheriskepsii.blogspot.gr/2015/08/blog-post_82.html
Next previous home

Αναζήτηση στο ιστολόγιο

-------\ KRYON IN HELLENIC /-------

-------\ KRYON  IN  HELLENIC /-------
Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας... Συστήνεται απλώς σαν βοηθός από την άλλη πλευρά του «πέπλου της δυαδικότητας», χωρίς υλική μορφή ή γένος. Διαμέσου του Λη Κάρολ, αναφέρεται στις ριζικές αλλαγές που συμβαίνουν στη Γη και τους Ανθρώπους αυτή την εποχή.

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------
Σκοπός μας είναι να επιστήσουμε την προσοχή γύρω από την ανάγκη να προετοιμαστούμε γι' αυτό το μεγάλο αστρικό γεγονός, του οποίου η ενέργεια ήδη έχει αρχίσει να γίνεται αντιληπτή στον πλανήτη μας μέσα από φωτεινά φαινόμενα, όμορφες λάμψεις, την παράξενη παθητική συμπεριφορά του ήλιου, αύξηση των εμφανίσεων μετεωριτών, διακοπών ρεύματος.. όλα αυτά είναι ενδείξεις της επικείμενης άφιξης της τεράστιας ηλεκτρομαγνητικής του ζώνης η οποία είναι φορτισμένη με φωτονικά σωματίδια, και κάθε ημέρα που περνάει αυξάνονται όλο και περισσότερο.

Οι επισκεπτεσ μας στον κοσμο απο 12-10-2010

free counters