Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013

ΟΣΟΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΡΡΑ,ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ!

noname.jpg


ΟΣΟΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΝ Ή ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΙ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ, ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΕΠΙΖΗΤΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ, ... ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ «ΜΑΣ» ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ!!

ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ (ΣΧΕΤΙΚΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ END) ΕΑΝ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ!

Το κείμενο που ακολουθεί είναι από εδώ...

ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ (ΣΧΕΤΙΚΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ END) ΕΑΝ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ!

Μεταξὺ τῶν ἐρωτήσεων τὶς ὁποῖες μοῦ θέτουν πολλοὶ, γιὰ τὸ θέμα του Σῶρρα καὶ τῶν 600 ΔΙΣ USD, εἶναι καὶ ἡ ἐξῆς:

"Γιατὶ ὁ Σῶρρας, ἐφ'ὅσον ἔχει 600 ΔΙΣ USD, δὲν ἀγορὰζει ὅλα τὰ ὁμόλογα τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὴν ἀγορὰ,τὶς Τράπεζες;;;"

Ὁ Σῶρρας ἔχει καταθέσει ΟΜΟΛΟΓΑ τῶν ΗΠΑ,ὕψους 600 ΔΙΣ USD. Τὰ ὁμόλογα αὐτὰ ἔχουν κατατεθεῖ στὸν λογαριασμὸ τῆς Δημοκρατίας τῆς Ἑλλάδος, μὲ ἐξαιρετικῶς εὐνοϊκοὺς ὅρους γιὰ τὴν Ἑλλαδα (ἔναντι τῶν ὅρων τῆς τρόικας) γιὰ νὰ ἀπαλλαγῆ ἡ πατρίδα μας ἀπὸ τὰ δεσμὰ τοῦ ΔΝΤ, τῶν τοκογλύφων, τῶν Παγκοσμιοποιητῶν!
Ἐὰν ἡ κυβέρνησις ἀνοίξη τὸν λογ/σμὸ ΜΑΣ, τότε αὐτὴ μπορεῖ, ἀμέσως, νὰ μετατρέψη τὰ ὁμόλογα σὲ «μετρητὰ»! Δηλαδὴ τὰ ὁμόλογα αὐτὰ ρευστοποιοῦνται στὴν διακρατικὴ ἀγορὰ!

Θυμηθῆτε:
Μὲ ὁμόλογα μᾶς ἐχρἐωσαν καὶ μᾶς ἐδέσμευσαν! Μὲ ὁμόλογα μποροῦμε νὰ ἀπαλλαγοῦμε!
Αὐτοὶ ἔχουν τὸν Σόρρο, ἐμεῖς ἔχομε τὸν ... Σῶρρα!
Ποιος ἐνοχλεῖται ἀπὸ αὐτὴν τὴν κατάστασι;;

Ὁ Σῶρρας δὲν μπορεῖ νὰ ἀγοράση τὰ ὁμόλογα καὶ τὶς «ὑποχρεώσεις» τῆς Ἑλλάδος. Δὲν μπορεῖ νὰ βρῆ ὅλα τὰ ὁμόλογα! Δὲν γνωρίζει τοὺς πιστωτὲς (δανειστὲς) τῆς Ἑλλάδος. Άκόμη καὶ ἐὰν βρῆ ὅλους τοὺς πιστωτὲς, δὲν εἶναι βέβαιον ὅτι θὰ δεχθοῦν ὅλοι νὰ τοῦ πωλήσουν τὰ ὁμόλογὰ των!
Δὲν διαθέτει μετρητὰ γιὰ νὰ ἀγορὰση τὸ «χρέος»τῆς Ἑλλάδος! Ἡ Ἑλλὰς ὅμως μπορεῖ, ... ἐὰν ἀποδεχθῆ τὴν πρότασι τῆς END! Γιατὶ θὰ ἔχη μετατρέψη σὲ χρήματα τὰ ὁμόλογα τοῦ «Σῶρρα», τὰ ὁποῖα τώρα εἶναι δικὰ της!! ... ΔΙΚΑ ΜΑΣ!!!

Ἔχει ἡ κυβέρνησις ἕναν κατάλογο ὅλων τῶν πιστωτῶν της;; Ὅλων τῶν κατόχων τῶν ὁμολόγων καὶ τῶν «υποχρεώσεὠν» της πρὸς τρίτους;; Γνωρίζει τὸ ἀκριβὲς ποσὸν τοῦ χρέους καὶ τοὺς ὅρους τοῦ κάθε δανειστοῦ - πιστωτοῦ;; Μπορεῖ αὐριο νὰ μᾶς κοινοποιήση (ὠς θὰ ὤφειλε) τὸν κατἀλογο τῶν πιστωτῶν καὶ τοὺς ὡς ἄνω ὅρους;;
(Μᾶλλον δὲν μπορεῖ! ΟΥΤΕ καὶ το ἐπιθυμεῖ!!!!)

Ὁ Σῶρρας ἔχει καταθέσει στὸν λογ/σμὸ μας (τὀν λογ/σμὸ τῶν Ἑλλήνων!!! Δηλαδὴ ΟΛΟΙ οἱ Ἕλληνες μποροῦν νὰ ὀφεληθοῦν ἀπὸ τὴν κατάθεσι αὐτὴ!), ἕξι (6) ὁμόλογα τῶν 100 ΔΙΣ USD ἕκαστον!

Ὅμως:
1. Ὁ Σῶρρας δὲν ἐνεφανίσθη ὡς χρηματιστιραικὴ ἐπιχείρησις γιὰ νὰ «παίζη» μὲ τὰ ὁμόλογα!
2. Δὲν προτίθεται νὰ ἐξαγοράση τὸ Ἑλληνικὸ χρέος καὶ νὰ «ἀγοράση», «δεσμεύση»τὴν Ἑλλὰδα!! Ἐπιθυμεῖ νὰ βοηθήση τὴν πατρίδα του, τὴν Ἐλλάδα! Μὲ τὸν δικὸ του ίδιαίτερο τρόπο!
3. Δὲν μπορεῖ νὰ ἀναζητᾶ αὐτὸς τοὺς πιστωτὲς τῆς Ἑλλάδος! Δὲν εἶναι δικὴ του ὑποχρέωσις!! Ἡ Ἑλλάδα μπορεῖ!
4. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ τοὺς βρῆ ὅλους! Κάποιοι ἴσως νὰ μετεβίβασαν τὰ «ὁμόλογα» σὲ τρίτους! Αὐτοὶ ὅμως μποροῦν νὰ μάθουν ποιὸς ἐπιθυμεῖ νὰ ἀγοράση τὰ ὁμόλογα τῆς Ἑλλάδος!
5. Μπορεῖτε νὰ φαντασθῆτε τὶ θὰ συμβῆ ἐὰν μἀθουν τὰ ἀρπακτικὰ ὅτι κάποιος μὲ «λεφτὰ» ἐνδιαφέρεται νὰ ἀγοράση τὰ ὁμόλογα (χαμηλῆς ἀξίας σήμερα) τῆς Ἑλλάδος;; Αὐτομάτως ἡ τιμὴ των θὰ ἐκτοξευθῆ εἰς τὰ ὕψη!! Τέτοιες εύκαιρίες ἀναμένουν οἱ ὕαινες τοῦ τοκογλυφικοῦ συστήματος!! Ἄρα ὁ Σῶρρας θὰ ὑποχρεωθῆ νὰ τὰ ἀγοράση ὑπερτιμημένα! Δηλαδὴ θὰ σπαταληθοῦν ἀδίκως μεγάλα ποσὰ! (θυμηθῆτε: εἶναι «δικὰ» μας χρήματα! Γιὰ τὴν ὰπελευθέρωσί μας!).
Ἐὰν ὅμως ἐμφανισθοῦν αὐτοὶ νὰ πωλήσουν ἄμα τῆ λήξει των, ... τότε ἡ τιμὴ των θὰ εἶναι χαμηλώτερη! Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ!
Γιατὶ κάποιοι ἐπιθυμοῦν (ἀπερισκέπτως) νὰ σπαταληθοῦν τὰ «χρήματἀ» μας;;
6. Ἁς ὑποθέσωμε ὅτι βρίσκονται κάποια ὁμόλογα σἐ χέρια τρίτων! Δὲν τὰ κατέχει ὅλα ἕνας! Οί κάτοχοὶ των εἶναι (μᾶλλον) πολλοὶ! Τὶ ἀξίας εἶναι τὸ κἀθε Ἑλληνικὸ ὁμόλογο;; Θὰ τοὺς δώση ὁ Σῶρρας ἕνα ὁμόλογο των ... 100 ΔΙΣ καὶ οἱ ἄλλοι θὰ τοῦ δώσουν ... «ρέστα» ἀπὸ 100 ΔΙΣ;;; (Τὴν διαφορὰ τοῦ δικοῦ των ὁμολόγου ἀπὸ τὸ ὁμόλογὸ μας τῶν 100 ΔΙΣ!). Φαντάζεσθε ὅτι θὰ τοῦ δώσουν .... χρήματα γιὰ τὸ ποσὸν τῆς διαφορᾶς;; ... ΕΧΟΥΝ τόσα μετρητὰ;;;;
(Θυμηθῆτε ὅτι .. εἶχε 6 τῶν 100 ΔΙΣ ἕκαστον! Τώρα εἶναι δεσμευμένα καὶ ... «παγωμένα» στὸν λογ/σμὸ μας! Τῶν Ἑλλήνων!!!)

(Ἔχετε προσέξει ὁτι οἱ δόσεις τὶς ὁποῖες μᾶς δίδουν (;) δὲν εἶναι ἀκέραια ποσὰ;; Γιατὶ εἶναι 9,2 ΔΙΣ καὶ δὲν εἶναι 9 ΔΙΣ, 10 ΔΙΣ;;)

Ἡ φύσις τῶν συγκεκριμμένων ὁμολόγων (μας !!!) εἶναι τέτοια, ὥστε ΜΟΝΟΝ στὴν διακρατικὴ ἀγορὰ ἔχουν τὸ μέγιστον τῆς ἀξίας των! Γιὰ τὴν Ἐλλάδα, τα 600 ΔΙΣ ὡς σύνολον, εἶναι ΠΑΝΙΣΧΥΡΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΠΛΟ!

Γιατὶ δὲν βρίσκεται ἕνας βουλευτὴς νὰ θέση τὸ θὲμα στὴν Βουλὴ;;
Γιατὶ ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ βουλευτῆς δὲν ἔκανε ούτε μία ἐπερώτησι στὴν Βουλὴ γιὰ τὸ ἐν λόγω θέμα;; Οὔτε κἄν βουλευτὴς τῶν «αντιμνημονιακῶν» κομμάτων!

Γιατὶ δὲν κάλεσε τὸν Σῶρρα ἕνας ἀρχηγὸς κόμματος ὥστε νὰ συζητήσουν τὸ θέμα καὶ νὰ ἐλέγξη ὁ ἀρχηγὸς καὶ τὸ ἐπιτελεῖο του τὰ στοιχεῖα, παρ’ ὅτι ἔχουν ἐνημερωθεῖ ἅπαντες (γιὰ τὴν πρότασι τοῦ Σῶρρα) καὶ μάλιστα ὅχι μία φορὰ;;

Ἀντὶ λοιπὸν κάποιοι νὰ ἀναζητοῦν «ἄλλοθι» σὲ ἐνέργειες τὶς ὁποῖες ὑποτίθεται ὁτι θὰ ἔπρεπε νὰ προβῆ ὁ Ἀρτέμιος Σῶρρας, ἄς ἔλέγξωμε τοὺς πολιτικοὺς μας γιὰ τὴν παράξενη, ὕποπτη καὶ ἔνοχη συμπεριφορὰ των ἔναντι τῆς προτάσεως τοῦ Σῶρρα!

Ἄπ’ ὅτι φαίνεται ἡ ὁμάδα τοῦ Σῶρρα (END), ἔχει μελετήσει πολύ σοβαρὰ τὸ θέμα καὶ ἡ πρότασὶς της εἶναι ... άκατμάχητη, ἀπόρθητη! Ἀκατάρριπτη!

Ἄλλοι ὅμως ἔχουν σοβαρὸ πρόβλημα μὲ τὸ θέμα αὐτὸ! Πέραν τῶν μηνύσεων τοῦ Σῶρρα κατὰ τῶν 300 +2 γιἀ ἐσχάτη προδοσία κὰι πράβασι καθήκοντος! Καὶ κἀποια στιγμὴ ἡ Δικαιοσύνη θὰ πράξη τὸ καθήκον της καὶ θὰ τοὺς ὁδηγήση στὰ δικαστήρια! Καὶ ὁ Λαὸς θὰ τοὺς κρίνη καταλλήλως!

Τώρα ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ!

ΚΟΙΝΟΠΟΗΣΤΕ τὶς γνῶσεις σας!

ΝΑ ΥΠΕΝΘΥΜΗΣΩ ΞΑΝΑ:
ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ END ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΤ. ΣΩΡΡΑ! Ο ΣΩΡΡΑΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΓΙΑ ΑΠΟΡΙΕΣ ΣΑΣ!

ΕΚΤΙΜΩ ΟΜΩΣ, ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΟΛΩΝ ΟΣΩΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ, ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ, ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΣΩΝ ΗΔΗ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΕΙ, ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΩΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ "ΜΑΣ" ΝΑ ΕΛΕΓΞΟΥΝ ΤΟ ΘΕΜΑ, ΟΤΙ Η ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΤΗΣ END ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΗΣ!!! ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΔΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΥΣΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ!

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΙ ΝΑ ΕΛΕΓΞΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΙ ΤΗΣ END ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΗ ΤΟΝ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΜΑΣ:

ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΔΥΟ ΤΙΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΝ:
1. ΕΙΤΕ Ο ΣΩΡΡΑΣ ΝΑ ΕΧΗ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙ (ΚΑΙ ΕΜΑΣ) ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑ 600 ΔΙΣ USD (ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΑ ΤΩΝ ΗΠΑ), ΟΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΩΧΘΗ, ....
2. ΕΙΤΕ ΤΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΑΡΚΤΑ, ΟΠΟΤΕ Η ΕΛΛΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΚΑΣΘΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ (ΩΣ ΕΧΟΥΝ ΜΗΝΥΘΕΙ! ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΤ.ΣΩΡΡΑ!)

ΟΣΟΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΝ Ή ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΙ, ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΕΠΙΖΗΤΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ, ... ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ «ΜΑΣ» ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ!!

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ... ΕΝΟΧΟΙ!
ΝΑ ΥΠΕΝΘΥΜΗΣΩ ΞΑΝΑ:
ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ END ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΤ. ΣΩΡΡΑ! Ο ΣΩΡΡΑΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ ΓΙΑ ΑΠΟΡΙΕΣ ΣΑΣ!

ΕΚΤΙΜΩ ΟΜΩΣ, ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΟΛΩΝ ΟΣΩΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ, ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ, ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΣΩΝ ΗΔΗ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΕΙ, ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΩΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ "ΜΑΣ" ΝΑ ΕΛΕΓΞΟΥΝ ΤΟ ΘΕΜΑ, ΟΤΙ Η ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΤΗΣ END ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΗΣ!!! ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΔΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΥΣΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ!

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΙ ΝΑ ΕΛΕΓΞΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΙ ΤΗΣ END ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΗ ΤΟΝ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΜΑΣ:

ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΔΥΟ ΤΙΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΝ:
1. ΕΙΤΕ Ο ΣΩΡΡΑΣ ΝΑ ΕΧΗ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙ (ΚΑΙ ΕΜΑΣ) ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑ 600 ΔΙΣ USD (ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΑ ΤΩΝ ΗΠΑ), ΟΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΩΧΘΗ, ....
2. ΕΙΤΕ ΤΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΑΡΚΤΑ, ΟΠΟΤΕ Η ΕΛΛΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΚΑΣΘΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ (ΩΣ ΕΧΟΥΝ ΜΗΝΥΘΕΙ! ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΤ.ΣΩΡΡΑ!)

ΟΣΟΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΝ Ή ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΙ, ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΕΠΙΖΗΤΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ, ... ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ «ΜΑΣ» ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ!!

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ... ΕΝΟΧΟΙ!

Στέφανος Βαβούρας

4 12 2013 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ EI END ΚΑΙ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΠΑΤΗΣΙΑ

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDtkYW0N-fOVKGSPqV5mgxNlbLzJAaFrML4plQtuHQ95ajqhb-l3IQSwcSehgvoMyBhfvK9wCXf6ry3t0Fgiv9vgi7ZuerNo3KMubqI5QQWPY5PdIahYle-BDVpAwjzBujtucfRGD5Pg2z/s1600/%CE%B1.png 
http://ei-end.blogspot.gr/2013/12/4-12-2013-ei-end.html

ΔΟΚΤΩΡ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ : ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ - ΘΗΒΑ

LAMPRAKIS.jpg
ΔΟΚΤΩΡ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ EI-END
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΘΗΒΑ 8.12.2013

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 
ΟΜΑΔΑ EI-END ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ 


ΔΟΚΤΩΡ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ : ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ - ΘΗΒΑ


FEDERAL RESERVE & ΗΠΑ

Δόκτωρ Λαμπράκης: Yπάρχει το μεγάλο πρόβλημα του κατεστημένου ότι πολλοί Αμερικανοί πατριώτες όρθωσαν το ανάστημά τους και δημιούργησαν τεράστιο πρόβλημα στο μεγάλο εργαλείο των Καζάρων που λέγεται Federal Reserve. 

Επειδή η νομοθεσία που τους έδιδε το δικαίωμα να διαφεντεύουν την Κεντρική Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών λήγει στις 23 Δεκεμβρίου, αυτό έχει δημιουργήσει μια τεράστια δυναμική προς τα εδώ και προς τα εκεί. Γίνονται μεγάλοι εκβιασμοί, προς τον Αμερικανικό λαό, προς την αληθινή αντιπροσώπευση του Αμερικανικού λαού από την κυβέρνηση. 

Ξέρετε στην Αμερική υπάρχουν δύο κυβερνήσεις. Η μία είναι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση και η άλλη κυβέρνηση είναι η εταιρία που ονομάζεται THE UNITED STATES και είναι το Washington DC είναι μία εντελώς ιδιωτική κυβέρνησις. Η οποία ουσιαστικά ελέγχει όλα τα μέσα με τα οποία διοικείται ο Αμερικανικός λαός. Αυτό λοιπόν είναι το διακύβευμα αυτή τη στιγμή. Αυτή η μεγάλη ανωμαλία και ανησυχία που υπάρχει είναι αυτή. Δεν ξέρουμε τι και πως θα τελειώσει. Ξέρουμε ότι όπως και να τελειώσει η Ελλάδα θα είναι κερδισμένη. Είτε ο ένας είτε ο άλλος επικρατήσει σε αυτό το επίπεδο. Και σας λέω ότι ο πόλεμος είναι πραγματικά ιδιαιτέρως καταστρεπτικός για πολλούς θεσμούς. Όπως και να τελειώσει να είναι σίγουροι οι Συνέλληνες. 

Το ενδεχόμενο αυτό ήταν το πρώτο ενδεχόμενο που ο οργανισμός και ο Αρτέμης Σώρρας είχαμε λάβει υπόψιν μας και έτσι ίσως αυτή τη στιγμή μερικοί από τους ακροατές οι οποίοι είναι ευαισθητοποιημένοι να καταλάβουν τις αντιδράσεις μας όταν μας λέγανε : «Γιατί δεν κάνετε εκείνο, γιατί δεν κάνετε το άλλο, γιατί δεν κάνετε το τρίτο.» Ο λόγος ήταν ότι περιμέναμε αυτή τη χρονική στιγμή τον Δεκέμβριο του 2013, ο οποίος Δεκέμβριος θα είναι καταλυτικός για το ποιο θα είναι το αύριο της ανθρωπότητας. 


ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΜΗΝΑΣ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

Αυτός ο μήνας και πιθανώς τους τρεις πρώτους μήνες του 2014 θα ξεκαθαρίσει η σκηνή σε όλο του επίπεδο. Είναι σαφές ότι ο πολιτικός κόσμος στην Ελλάδα, έχει επιλέξει την παλαιά φρουρά, έχει επιλέξει τους Καζάρους, έχει επιλέξει τον τρόπο με τον οποίον αυτή τη στιγμή καταπατώνται τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλο τον πλανήτη. 

Να σκεφτείτε ότι η διοίκησις του Ελληνικού κράτους από Παπανδρέου και εντεύθεν γίνεται κυρίως με προεδρικά διατάγματα. Δηλαδή γίνεται με αυτό που λέμε «Πράξις Νόμου» «Νομοθετικά Διατάγματα». Αυτά τα οποία σύμφωνα με το Σύνταγμά μας είναι προσωρινά και ισχύουν μόνο για 40 ημέρες. Πρέπει να σας πω ότι από τα 37 τα οποία έχουν "περάσει" ή έχουν υπογραφεί από των εντός εισαγωγικών πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας ελάχιστα από αυτά έχουν περάσει από την Βουλή για να κυρωθούν. Επομένως ότι βλέπετε, θέλω να το ενστερνιστείτε αυτό, ότι βλέπετε και γίνεται στο Ελληνικό γίγνεσθαι από πολιτικής πλευράς, από πλευράς των στοιχείων του Έθνους , ότι και να γίνει είναι όλα παράνομα διότι δεν έχουν καμία Συνταγματική νομιμότητα καθότι σας είπα ότι αυτές οι διαταγές οι οποίες περνάνε μεσάνυχτα και χωρίς να τις ελέγξει κανένας μόνο σαράντα ημέρες μπορούν να ισχύουν. Θα έχουμε μια ανάλυση στον κύριο Αρίστογλου κάποια στιγμή αυτήν την εβδομάδα με λεπτομέρειες για να δείτε ακριβώς πως έγινε αυτό το πραξικόπημα, η Συνταγματική Χούντα η οποία επικρατεί στην Ελλάδα, και ποιές προσπάθειες πρέπει να γίνουν για να επανέλθει η Συνταγματική τάξη.


Με αυτά τα λίγα θα ήθελα να δώσω πραγματικά ένα χαιρετισμό σε όλους που μας ακούνε , και να ευχαριστήσω όλους εκείνους οι οποίοι αδιάκοπα και μερόνυχτα οργώνουν την Ελλάδα για την Λευτεριά της. 


ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ

Νίκος Αμάραντος: Κύριε Λαμπράκη μπορείτε να μας πείτε για τους δήμους και να δώσουμε μετά τον λόγο στον Γιάννη Καλογερόπουλο να εξηγήσει σε όλους εκεί στην Θήβα επακριβώς τι γίνεται με τον Καλλικράτη; Θα θέλατε να μας πείτε δυο λόγια για τους δήμους;

Δόκτωρ Λαμπράκης: Για να καταλάβουμε τους δήμους πρέπει πρώτα να καταλάβουμε από πού προέρχονται αυτά τα χρήματα. Αυτά τα χρήματα δεν είναι δανεικά. Δεν ανήκουν σε κανέναν άλλο. Ανήκουν στον Ελληνικό λαό. 

Πολλά χρόνια πριν η Ελλάδα σαν συντεταγμένο κράτος πήρε μέρος σε διεθνής συνθήκες οι οποίες δημιούργησαν ένα τεράστιο πλούτο για τον Ελληνικό λαό. Δεν είναι δάνειο από κανέναν. Όπως επίσης να τους πω ότι και αυτό που σήμερα ονομάζεται εξωτερικό χρέος δεν είναι δάνειο από κανένα. Είναι χρήματα του Ελληνικού λαού. Είναι δικά τους χρήματα. Απλώς θα εξηγήσουμε κάποια άλλη φορά γιατί τα θεωρούν δάνειο από κάποιον άλλο. 

Όσον αφορά τώρα σε αυτά τα χρήματα που είναι ένα τεράστιο ποσόν στα παγκόσμια καταπιστεύματα, υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία που μπορεί κάποια οντότητα κυρίαρχη να πάρει χρήματα από εκεί με την μόνη υποχρέωση να τα επιστρέψει σε βάθος 50 ετών χωρίς τόκο για ανάπτυξη. Αυτή ήταν μία συμφωνία την οποία έκανε η Ελλάδα το 1944 και συνέβαλλε μάλιστα στο ταμείο αυτό που ονομάζεται Παγκόσμια Τράπεζα και ΔΝΤ με 25 εκατομμύρια δολάρια. Έκτοτε, έχει δημιουργηθεί ένας τεράστιος πλούτος τρισεκατομμυρίων από το οποίο μπορεί η Ελλάδα σαν κράτος να πάρει χρήματα. Απευθυνθήκαμε λοιπόν πρώτα στην Ελλάδα δύο ή τρείς φορές. Δώσαμε στην Ελλάδα τα μέσα, την εγγύηση δηλαδή την οποία πρέπει να βάλει κάποιος για να τραβήξει χρήματα από τον δικό του κουμπαρά. Αρνήθηκαν οι κυβερνώντες της κεντρικής κυβερνήσεως Σαμαράς , Βενιζέλος, Παπανδρέου και οι υπόλοιποι. 


ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΙ: ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ 

Επομένως πάμε τώρα στο επόμενο στάδιο που είναι ο δήμος. 

Ο δήμος είναι επίσης μια κυρίαρχη οντότητα και αυτό έγινε με τον νόμο του Καλλικράτη, ο οποίος νόμος του Καλλικράτη δεν έγινε για αγαθούς σκοπούς. Εμείς τον πήραμε όμως και τον γυρίσαμε μπούμεραγκ σε αυτούς. Διότι σύμφωνα λοιπόν με τον νόμο του Καλλικράτη ο κάθε δήμος είναι μια κυρίαρχη οντότητα. Η κυρίαρχη οντότητα λοιπόν έχει το δικαίωμα να έχει πρόσβαση σε αυτά τα ταμεία.

boomerangs.png

Επαναλαμβάνω και πάλι ότι ο δήμαρχος είναι θεσμός είναι στο επίπεδο κυβέρνησης σύμφωνα με τον Νόμο του Καλλικράτη. Επομένως σαν κυβέρνηση έχει το δικαίωμα να πάει σε αυτά τα ταμεία και να πάρει χρήματα. 


ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟΔΕΚΤΗΣ : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Για να τα πάρει όμως χρειάζεται πρώτον την υπογραφή του εκλεγμένου δημάρχου. Δεύτερον να υπάρχει εγγύηση διότι σύμφωνα με τον διεθνή νόμο πρέπει να επανέλθουν τα χρήματα στο ταμείο για να υπάρχουν για τις επόμενες γενιές των Ελλήνων. Αυτήν την εγγύηση φέρνει ο Σώρρας την δίδει στους δήμους και λέει παιδιά δώστε μου το δικαίωμα να πάω στα ταμεία να βάλω εγώ την δική μου εγγύηση και θα σας φέρω τα δικά σας τα χρήματα. 


ΔΟΚΤΩΡ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ EI-END
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΘΗΒΑ 8.12.2013

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 
ΟΜΑΔΑ EI-END ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ 


hourglass1.jpg


http://alfeiospotamos.pblogs.gr/2013/12/doktwr-lamprakhs-xekatharisma-pro-twn-pylwn-thhba.html

ΑΠΑΞΙΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ! ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΟΙ ΠΑΠΑΓΑΛΟΙ ΑΚΟΜΑ;

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 67650/13
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

[.. ...Η ανυπαρξία πρόθεσης ανατροπής της πολιτικής κατάστασης της χώρας συνάγεται, άλλωστε, από το γεγονός της κοινοποίησης της προαναφερθείσας πρότασης εξαγοράς του ελληνικού χρέους σε όλα τα θεσμικά όργανα της νομοθετικής, εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας της χώρας ... ..... 

... ...Ουδέποτε οι κατηγορούμενοι επιδίωξαν την ανατροπή του πολιτεύματος ή την αλλαγή του Συντάγματος ... ... 

... ...αποδείχθηκε ότι ο πρώτος κατηγορούμενος, δυνάμει αμετάκλητου πληρεξουσίου, τυγχάνει διαχειριστής χρηματικού ποσού, ύψους εξακοσίων δισεκατομμυρίων δολαρίων(600.000.000.000) ... ... 

... ...Το ποσό αυτό έχει ενσωματωθεί σε έξι (6) διεθνή γραμμάτια του αμερικανικού ταμείου, ονομαστικής αξίας , εκάστου, εκατό δισεκατομμυρίων δολαρίων(100.000.000.000) ..... 

... ...τα οποία έχουν κατατεθεί σε λογαριασμό καταπιστεύματος και φυλάσσονται προς πίστωση και χορηγία της Ελληνικής Δημοκρατίας ... ... 

... ...Συγκεκριμένα, τούτος προτίθεται να χορηγήσει το ανώτερο χρηματικό ποσό στο ελληνικό κράτος, υπό τη μορφή δανείου, με διάρκεια αποπληρωμής εκατό (100) ετών και με επιτόκιο 0,5%. Οι όροι δε, που έθεσε για την εκταμίευση του ποσού ήταν η διεξαγωγή λογιστικού ελέγχου από επιτροπή διεθνών πραγματογνωμόνων, υπό την εποπτεία του Αρείου Πάγου, προκειμένου να εξακριβωθεί το ακριβές ύψος του δημοσίου χρέους και η διεξαγωγή έρευνας και η απόδοση ευθυνών σε όσους είχαν στη διαχείρισή τους δημόσιο χρήμα ..... 

... ...Την πρόθεσή του αυτή γνωστοποίησε, στις 28-09-2012, στον Πρωθυπουργό, στον Πρόεδρο της Βουλής, στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, στον Υπουργό Οικονομικών, στα μέλη του κοινοβουλίου, στον Άρειο Πάγο, στο Διοικητή τη Τράπεζας της Ελλάδος, στην Πρόεδρο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στην κυπριακή δημοκρατία ... ... 

. ....Από κανένα αποδεικτικό μέσο δεν αποδείχθηκε η αναλήθεια όσων υποστηρίζουν οι κατηγορούμενοι!!!!!!!!!!!!! Ειδικότερα , ουδόλως αποδείχθηκε η ανυπαρξία του ανωτέρω χρηματικού ποσού ή η πλαστότητα των τίτλων, που το ενσωματώνουν !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

..... όπως κατέθεσε ο Διευθυντής και Διαχειριστής Ομοσπονδιακού πρακτορείου μεταφοράς μετοχών και θεματοφύλακας των εν λόγω ομολόγων, το ποσό , που αυτά ενσωματώνουν είναι πραγματικό, ο ίδιος δε, προέβη σε έλεγχο των ομολόγων, βάση της σειριακής γραμμής αυτών και διαπίστωσε τη γνησιότητα τους..... 

... ....Επομένως, από κανένα στοιχείο δεν αποδείχθηκε η πλήρωση της αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης του αδικήματος και για το λόγο αυτό αμφότεροι οι κατηγορούμενοι πρέπει να κηρυχθούν αθώοι ... .... 

... ...Επειδή, ωστόσο, από την ακροαματική διαδικασία και τα αναγνωσθέντα έγγραφα δημιουργήθηκαν στο Δικαστήριο υπόνοιες για την τέλεση αδικημάτων από τρίτα πρόσωπα(Κυβέρνηση, πολιτικά πρόσωπα), πρέπει η δικογραφία να διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για να διερευνήσει την τυχόν τέλεση αυτεπαγγέλτως διωκόμενων αδικημάτων ... ... ]

...............................................
Αρτέμης Σώρρας ΣΤΑ ΣΟΒΑΡΑ ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΙ ΚΑΙΡΟ ΤΩΡΑ Η ΒΟΥΛΗ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΣ ΟΙ ΔΥΝΑΣΤΕΣ ΜΑΣ ΟΛΟΙ ΤΩΡΑ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΠΟΛΥ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΣΟΒΑΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΡΕΣΤΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ ΕΜΕΙΝΕΣ ΕΣΥ ΑΡΚΕΣΟΥ ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΣΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΝΧΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΒΓΑΛΕ ΤΟΝ ΦΟΡΟ 27 ΔΙΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΩ ΑΦΥΠΝΙΣΟΥ ΣΚΕΨΟΥ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΕΓΙΝΑΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΙΜΩΡΗΘΗΚΕ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΛΛΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΚΛΕΒΟΥΝ ΝΑ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΦΩΣ
...............................................


http://alfeiospotamos.pblogs.gr/2013/12/apaxioyn-tis-apofaseis-ths-ellhnikhs-dikaiosynhs-synehizoyn-oi-p.html

Οι 7 Συμπαντικοί Νόμοι

earthwow.png

Οι 7 Επτά Παγκόσμιοι Νόμοι ή Επτά 7 Αρχές της Αλήθειας θεμελιώνουν το Αόρατο και Ορατό Σύμπαν μας. Τα πρώτα στοιχεία για αυτούς, έρχονται από το μακρινό Θιβέτ, σε ένα έργο που αποτελεί μνημείο της Εσωτερικής Φιλοσοφικής Παράδοσης, το οποίο λέγεται ότι είχε διασωθεί από την τελευταία και τελική πυρκαγιά της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας. Η ιστορική γνησιότητα αυτού του έργου είχε αμφισβητηθεί, μέχρι που ολοκληρώθηκαν πριν μερικές δεκαετίες, η αποκρυπτογράφηση των αιγυπτιακών ιερογλυφικών, που αποτελούν τα λεγόμενα « Κείμενα των Πυραμίδων ».
Το Κυμβάλειο είναι από τα πιο διαδεδομένα και γνωστά έργα της Ερμητικής Φιλοσοφίας που η παράδοση αποδίδει στον Ερμή τον Τρισμέγιστο, τον Θεό Θώτ των Αιγυπτίων, κατά τους Νεοπλατωνικούς Φιλοσόφους, Θεό της Σοφίας, των τεχνών, των Γραμμάτων και των Επιστημών. Προστάτης και εμπνευστής της Αστρολογίας και Αλχημείας που ταυτίστηκε με τον θεό Ερμή των Ελλήνων. Ο Ερμής ο Τρισμέγιστος έγινε γνωστός στη Δύση κατά την Αναγέννηση, όταν ο Μαρσίλιο Φιτσίνο μετάφρασε στα Λατινικά το κείμενο των σωζόμενων γραπτών περί του Θεού αυτού, γνωστών σήμερα ως Hermatica ή Corpus Hermeticum. To κείμενο αποτέλεσε αντικείμενο έμπνευσης για τους αλχημιστές και κρατούνταν μυστικό και έτσι η ετυμολογία της « ερμητικής γνώσης » και της λέξης « Ερμητικός » προέρχεται από εδώ. Οι αρχαίοι Έλληνες που είχαν μαθητεύσει στην Αίγυπτο, ήταν γνώστες του Ερμή του Τρισμέγιστου, αλλά δεν μιλούσαν ανοιχτά για αυτά, τηρώντας τους όρκους μυστικότητας, των ιερέων Δασκάλων τους. Ονομάστηκε Τρισμέγιστος, δηλαδή ο τρεις φορές γεννημένος ή αναστημένος. Εκείνος δηλαδή που νίκησε το Θάνατο τρεις φορές. Σε αυτόν αποδίδεται ο « Σμαραγδένιος Πίνακας » που περιείχε το Κυμβάλειο και κατά την παράδοση, βρήκε ο Μέγας Αλέξανδρος, όταν επισκέφτηκε την Αίγυπτο και ερεύνησε την Μεγάλη Πυραμίδα.


Αυτή η Εσωτερική απόκρυφη διδασκαλία είναι ένα μοναδικό κλειδί στην αναζήτηση της Μυστικής Γνώσης που κρύβεται στο Μυστήριο του Κόσμου, της Ζωής και του Θανάτου. Στο Κύρηκειο του Ερμή μπορούσαν οι Ιερείς να αναγνωρίσουν αυτούς τους 7 Παγκόσμιους Νόμους :

 
1. Η Αρχή της Νοητικότητας - « Το Παν είναι Νους. Η ρίζα του σύμπαντος είναι Νοητική »

Ακόμη και η Ύλη, είναι Νοητικής Φύσης. Αν μπορούσαμε να παρατηρήσουμε την ταχύτητα και το επίπεδο της κίνησης των ηλεκτρονίων γύρω από τον πυρήνα ενός Ατόμου θα βλέπαμε ότι το μεγαλύτερο μέρος του όγκου του Ατόμου είναι εντελώς κενό. Έτσι όλα όσα βλέπουμε δεν είναι παρά μια πλάνη των αισθήσεων, μια ψευδαίσθηση που δημιουργεί ο Νους κρύβοντας την αληθινή Ουσία.
Ένας μεγάλος Φυσικός ο Νιλς Μπορς, είπε κάποτε ότι όλη η ύλη του Σύμπαντος, θα μπορούσε να χωρέσει σε ένα κουταλάκι του γλυκού αν σταματούσε αυτή η υπερδραστηριότητα. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι το επίπεδο της Ύλης, είναι μια σχετική πραγματικότητα που δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε όσο ενεργούμε στο επίπεδό του. Είναι μια έκφραση του Πνεύματος του Παντός.
Δεν αρνούμαστε την ύπαρξή του, αλλά αυτό που μας πρέπει είναι να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε και να κυριαρχήσουμε στους Νόμους αυτού του επιπέδου για να υψωθούμε από κατώτερες βαθμίδες σε ανώτερες, καλλιεργώντας βαθμιαία μια ουσιαστική Αυτοκυριαρχία.


 


2. Η Αρχή της Αντιστοιχίας ή της Αναλογίας - 

Αυτή η αρχή επίσης, αντιπροσωπεύει μια μεγάλη αλήθεια. Ότι υπάρχει μια αναλογία, μια αρμονία και μια ακριβής σχέση μεταξύ των διαφόρων επιπέδων της Εκδήλωσης. Δηλαδή μεταξύ των αρχών, των νόμων, των ενεργειών και των φαινόμενων του Φυσικού, Νοητικού και Πνευματικού επιπέδου, που όπως μας διδάσκει ο Εσωτερισμός αναμυγνίονται μεταξύ τους, γεγονός που καθιστά αδύνατον τον διαχωρισμό τους. Έτσι υπάρχει μια αντιστοιχία μεταξύ ενός επιπέδου «ΑΡΧΕΙΝ» και ενός άλλου του «Υπάρχειν», μεταξύ του Μακρόκοσμου ( Σύμπαν ) και του Μικρόκοσμου ( Άνθρωπος ), μεταξύ του Ουρανού και της Γης.
Πολύ εύκολα θα μπορούσε κανείς να διαπιστώσει αυτήν την αντιστοιχία, στην δομή και τη λειτουργία ενός ηλιακού συστήματος ενός κυττάρου και ενός ατόμου καταλαβαίνοντας ότι η μόνη διαφορά βρίσκεται στο μέγεθος. Παρόμοιο σκοπό είχε και η Αστρολογία, ως απόκρυφη Επιστήμη μελετώντας τις επιδράσεις των πλανητών και των αστερισμών πάνω στον ψυχισμό και στον χαρακτήρα ενός ανθρώπου, στην Αρχαιότητα.
Με την εφαρμογή αυτής της Αρχής μπορεί ο Άνθρωπος να συλλάβει μια πιο πλήρη και πανοραμική όψη του Όλου, του Παντός, καθώς και των ανώτερων καταστάσεων του Είναι, της Ζωής και του Πνεύματος.
3. Η Αρχή της Δόνησης - « Τίποτα δεν ησυχάζει, όλα κινούνται, όλα δονούν. »
Αυτή η Αρχή μας φανερώνει ότι όλα, εκδηλωμένα ή μη βρίσκονται σε κίνηση, τίποτα δεν αναπαύεται! Και ότι οι διαφορές στα πράγματα και στα διάφορα επίπεδα που αναφέραμε παραπάνω, δεν είναι παρά διαφορές Δονήσεων! Είχε ανακαλυφθεί από μερικούς από τους πρώτους Έλληνες Φιλοσόφους, στη συνέχεια χάθηκε ως γνώση, εκτός των Ερμητιστών μέχρι που σήμερα η Φυσική Επιστήμη ανακαλύπτει εκ νέου αυτήν την πανάρχαια διδασκαλία.
Ακόμη και το Παν εκδηλώνει μια δόνηση τέτοιου μεγέθους και μια κίνηση τόσο γρήγορη που πρακτικά μπορεί να θεωρηθεί ότι αναπαύεται. Όπως ο έλικας ενός αεροπλάνου ή μια ρόδα που κινείται με μεγάλη ταχύτητα, φαίνεται στάσιμη!
Η σύγχρονη επιστήμη αποδυκνίει ολοένα και πιο καθαρά ότι οι διαφορές ανάμεσα σε αυτό που λέμε, ύλη και ενέργεια, Πνεύμα και Ύλη δεν είναι παρά διαφορές στη συχνότητα την οποία δονούν. Έτσι καταλαβαίνουμε καλύτερα τα διάφορα επίπεδα της ύλης και σχήματα ενέργειας ( Θερμότητα, Μαγνητισμός, Ηλεκτρισμός, Φως, Ακτίνες Χ ) που είναι τοποθετημένα πιο ψηλά στην Κλίμακα της Δόνησης, εκφράζοντας ένα ανώτερο επίπεδο εκδήλωσης της Ζωής, αλλά παραμένουν φυλακισμένα από την επιρροή των μορίων των ατόμων, μέχρι να «υποστούν» μια υψηλότερη δόνηση για να μπορέσουν να απελευθερωθούν στους διάφορους βαθμούς εκδήλωσης, στα διάφορα νοητικά στάδια και να ακολουθήσουν τον δρόμο της επιστροφής προς το Πνεύμα, προς το Παν. Κάθε σκέψη, κάθε συναίσθημα έχει την αντίστοιχη συχνότητα δόνησης.
Όλα απορρέουν από το Πνεύμα και όλα καλούνται με βάση ενός σχεδίου εξέλιξης να επιστρέψουν σε αυτό! Αυτή η Πνευματική Δημιουργική Δύναμη βρίσκεται πάντα εγκλωβισμένη σ' αυτό που δημιούργησε. « Αν είναι αλήθεια ότι Όλα είναι μέσα στο Παν, είναι επίσης αλήθεια ότι το Παν είναι μέσα σ' Όλα» !
4. Η Αρχή της Πολικότητας -  Όλα είναι διπλά, κάθε πράγμα έχει δυο πόλους, όλα έχουν δυο άκρες. Όμοιο και ανόμοιο έχουν την ίδια σημασία. Οι αντίθετοι πόλοι έχουν την ίδια φύση, αλλά διαφορετικούς βαθμούς. Τα άκρα αγγίζονται. Όλες οι αλήθειες δεν είναι παρά μισές αλήθειες. Όλα τα παράδοξα μπορούν να συμφιλιωθούν ».


Αυτή η Αρχή μπορεί να εξηγήσει πολλά παράδοξα, που μας παρουσιάζονται συνήθως ως αντίθετα, ενώ στην ουσία δεν είναι παρά δυο όψεις του ίδιου πράγματος, δυο άκρα ή δυο πόλοι του ίδιου αντικειμένου, μεταξύ των οποίων παρεμβάλλονται διαφορετικοί βαθμοί δόνησης.

Για παράδειγμα δεν υπάρχει το απόλυτο ζεστό ή κρύο. Και τα δύο, δεν είναι παρά οι δύο πόλοι αυτού που ονομάζουμε θερμότητα και τα ενδιάμεσα επίπεδα δεν είναι παρά βαθμοί δόνησης. Όπως δεν υπάρχει το απόλυτο καλό και κακό. Γιατί αν υποθέταμε ότι υπάρχει το απόλυτο καλό, τότε το κακό δεν θα υπήρχε..... Η Ζωή και ο Θάνατος δεν είναι παρά όψεις της μιας Ζωής.
Το Σύμβολο που εκφράζει πολύ καθαρά αυτήν την αρχαία διδασκαλία είναι το Γιν - Γιάνγκ που εκφράζει αυτήν την εναλλαγή, αυτών των δύο Κοσμικών ενεργειών ανάμεσα στο Φως και στο Σκοτάδι, την Δημιουργικότητα και την Παθητικότητα, τον Ουρανό και την Γη, το Ράγιας και το Τάμας, υποδηλώνοντας βαθύτερα μια Μοναδική Έσχατη πραγματικότητα που στην Κινέζικη Φιλοσοφία ονομάστηκε ΤΑΟ και στην Ερμητική Φιλοσοφία ΠΑΝ .
Η χρησιμότητα αυτής της αρχής είναι αξιοθαύμαστη γιατί κατανοώντας, ότι όπου βρίσκεται ένα πράγμα, βρίσκεται και το αντίθετό του, μπορούμε, αν το αποφασίσουμε να κάνουμε τα δύσκολα.... εύκολα, να μετατρέψουμε βαθμιαία το φόβο σε θάρρος, την κακία σε καλοσύνη, την απογοήτευση και την πτώση του Ηθικού σε Θετική και Αισιόδοξη στάση ζωής! Έτσι με αυτόν τον τρόπο μαθαίνουμε να γινόμαστε Κύριοι των νοητικών καταστάσεων και όχι σκλάβοι!
5. Η Αρχή του Ρυθμού - « Όλα κυλούν μέσα και έξω. Κάθε πράγμα έχει τη διάρκεια του. Όλα εξελίσσονται και εκφυλίζονται. Η ταλάντωση του εκκρεμούς εκδηλώνεται σε όλα. Το μέτρο της αιώρησης του προς τα αριστερά είναι το ίδιο με το μέτρο της αιώρησης του προς τα αριστερά. Ο Ρυθμός είναι σταθερός »
Και αυτή η Αρχή εκδηλώνεται σε κάθε επίπεδο. Η προσεκτική παρατήρηση της κίνησης των φαινόμενων, μας δείχνει πάντα μια πρόοδος και μια οπισθοδρόμηση, ένα ανέβασμα και ένα κατέβασμα, την αλληλοδιαδοχή της ζωής και του θανάτου. Ο νόμος των κύκλων εκδηλώνεται σε όλα όσα μας περιβάλλουν.Όλα γέννιουνται, μεγαλώνουν, ωριμάζουν, πεθαίνουν και ξαναγεννιούνται, σαν να είναι ο Θάνατος μια αναγκαία ανάπαυση για αυτήν την εσωτερική ενέργεια που κάνει ένα δέντρο χωρίς φύλλα να ξανανθίσει την άνοιξη, να δώσει καρπούς από τους οποίους θα παραχθούν ξανά σπόροι, δίνοντας έτσι συνέχεια στη Ζωή, σε μια Ζωή κυκλική που άλλοτε εμφανίζεται με μορφή και άλλοτε κρύβεται με το πέπλο του θανάτου.

Αυτό φυσικά εκδηλώνεται στην Δημιουργία και καταστροφή των Κόσμων, στην ακμή και την πτώση των Πολιτισμών, στην φύση με την αλληλοδιαδοχή των εποχών, στη μέρα και στη νύχτα, στους ανθρώπους και τα συναισθήματα τους, στα φυτά, στα ζώα, στα ορυκτά, στην ενέργεια, στην ύλη, στην ιστορία της ζωής κάθε πράγματος, ακόμη και στο Πνεύμα.
Όλη η Δράση και η κίνηση στο Σύμπαν είναι υποταγμένη στον Ρυθμό.

6. Η Αρχή της Αιτίας και του Αποτελέσματος. - « Κάθε αιτία έχει το αποτέλεσμα της. Κάθε αποτέλεσμα έχει την αιτία του. Όλα συμβαίνουν σύμφωνα με τον Νόμο. Η Τύχη δεν είναι παρά ένα όνομα, που δίνεται στον μη αναγνωρισμένο Νόμο. Υπάρχουν πολλά επίπεδα αιτιότητας, αλλά τίποτε δεν ξεφεύγει από το Νόμο ».
Η Αρχή αυτή φανερώνει ότι στην πραγματικότητα το Τυχαίο δεν υφίσταται αλλά υποδηλώνει μια αιτία που υπάρχει και δεν έχουμε αναγνωρίσει και καταλάβει. Ότι ο Νόμος διοικεί όλο το Σύμπαν και ότι δεν υπάρχει τίποτα που να ενεργεί μέσα στο Σύμπαν και να είναι ανεξάρτητο από τους νόμους και την τάξη που το διατηρεί σε ισορροπία.

Κάθε τι που συμβαίνει έχει την Αιτία και το Γιατί του. Κάθε σκέψη και κάθε πράξη που κάνουμε, έχει τα άμεσα και έμμεσα αποτελεσματά της, σύμφωνα με τον Νόμο της Αιτιότητας. Παρατηρούμε ότι οι περισσότερες δράσεις μας αποσκοπούν σε ένα αποτέλεσμα που μας δένει ή μας σκλαβώνει....
Ο άνθρωπος μπορεί από οποιαδήποτε ανάγκη του, να είναι ταυτόχρονα και Ελεύθερος και δεμένος. Οι άνθρωποι σήμερα, κατευθύνονται από τις γνώμες, τις συνήθειες, τις ιδέες του εξωτερικού κόσμου, καθώς επίσης και από τις συγκινήσεις, τα πάθη και τις σκέψεις ή διάφορες καταστάσεις του ίδιου του εαυτού τους.

Έτσι συγχέουν την αληθινή Ελευθερία που γεννιέται μέσα από μια αληθινή άσκηση Αυτοκυριαρχίας με την φαινομενική και ψεύτικη ελευθερία που τους ωθεί να κάνουν και να ενεργούν όπως τους αρέσει, χωρίς να αναρωτιούνται από πού ξεπηδάει αυτό που « θέλουν » και αυτό που τους « αρέσει ». Από μια ανώτερη Βούληση που ωθεί τον άνθρωπο να γνωρίσει τον εαυτό του, το αληθινό Είναι του και να το Πραγματώσει ; ή μήπως από μια δύναμη που τον ωθεί να καλύπτει μόνο τους φόβους, την ανασφάλεια, την δειλία και τον εγωισμό που προκαλούν τα κατώτερα ένστικτα που κουβαλάμε μέσα μας ;

Σήμερα που αξίες όπως ο Ηρωισμός, η Γενναιοφροσύνη, η Τιμιότητα, η Γενναιοδωρία, η Ευγένεια, η Πίστη, η Αξιοπρέπεια και η Ταπεινοφροσύνη έχουν σχεδόν εκλείψει είναι εύλογη η απάντηση.
Η ανθρωπότητα σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της αφήνετε να οδηγηθεί, χωρίς να αντιτάσσει την Ελεύθερη Βούλησή, που ουσιαστικά φανερώνει την δύναμη της απόφασης και της θέλησης να γίνει ο άνθρωπος, Κυρίαρχος της μοίρας και του πεπρωμένου του. Πως μπορεί να το καταφέρει αυτό; Με την συνεχόμενη εξάσκηση σε δράσεις ανιδιοτελείς και ελεύθερες από οποιαδήποτε επιθυμία ανταμοιβής! Αυτή είναι η Ορθή Δράση που μας οδηγεί στην Απελευθέρωση!

7. Η Αρχή του Γένους - « Σε όλα τα πράγματα υπάρχει ένα Γένος. Όλα έχουν τις Αρχές του, του Αρσενικού και του Θηλυκού. Το Γένος εκδηλώνεται σε όλα τα επίπεδα »

Σε όλα τα επίπεδα πάλι, σε κάθε πράγμα, η Αρχή του Γένους εκδηλώνεται. Δηλαδή οι Αρχές του Αρσενικού και του θηλυκού είναι παρούσες. Στο φυσικό επίπεδο την διακρίνουμε με τον διαχωρισμό των Φύλων. Στο ενεργειακό επίπεδο, η δράση των θηλυκών ηλεκτρονίων και η ένωση τους με αρσενικά σωματίδια δημιουργεί τα άτομα και από τους συνδυασμούς τους, διάφορες μορφές ενέργειας όπως ο ηλεκτρισμός, ο μαγνητισμός, η θερμότητα, τα διάφορα φαινόμενα του Φωτός. Ακόμη ο Νόμος της Βαρύτητας κατά την οποία όλα τα μόρια των σωμάτων της ύλης στο Σύμπαν τείνουν το ένα προς το άλλο. Η ίδια Αρχή εκφράζεται και στο φαινόμενο του Κεραυνού.
Επομένως λανθασμένα συνδέουμε το αρνητικό με την Θηλυκή Αρχή, διότι από αυτόν εκπορεύονται όλα τα εκδηλωμένα, η γένεση και η παραγωγή νέων μορφών ενέργειας. Δεν υπάρχει τίποτα το αρνητικό.
  
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 1. Από την Βικιπαίδεια Ελεύθερη Εγκυκλοπαίδεια
Http// clubs.pathfinder.gr
2. Ερμής ο Τρισμέγιστος Http://users.forthnet. Gr
3. ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ www.eugenfound.edu.gr
4. O Xρυσός Κανόνας www.artofwise.gr
5. TΟ ΚΥΜΒΑΛΕΙΟ Εκδόσεις ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ
6. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Τέχνες www.nygma.gr
7. Οι 7 Νόμοι του Σύμπαντος http://ouraniaefemirida.pblogs.gr
8. To Μυστήριο του αριθμού Φ
Στο ΒΗΜΑ 03. 04. 2005 SCIENCE - MΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
www.phys.yoa.gr
9. H μελέτη των Φυσικών νόμων του Διονύση Κλαδά
www.nea-acropoli.gr
10. Oι απόκρυφες Δυνάμεις της Φύσης « esoterica. Gr »
www.asxetos.gr
11. Τα 3 Κέντρα του Μυστηρίου Εκδ. ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ
12. RUPERT SHELDRAKE www.nea-acropoli-heraclio.gr
13. Μυστική Διδασκαλία Ε.Π. Μπλαβάτσκυ.
« Πρωταρχική ουσία και Θεία σκέψη »

ΠΗΓΗ
http://alfeiospotamos.pblogs.gr/2013/12/oi-7-sympantikoi-nomoi-.html

Η παρθενοπιπίτσα


Ο Βαγγέλης Βενιζέλος ήταν ο επόμενος που ανέλαβε να κρατήσει στη ζωή τα νούμερα τηλεθέασης της Ανατροπής του Γιάννη Πρετεντέρη. Προσήλθε χαμογελαστός και απέφυγε να ξεκινάει όλες του τις προτάσεις με τη λέξη «εγώ». Αυτό όμως που μου έκανε εντύπωση αυτή τη φορά είναι πόσο καθαρός είναι αυτός ο άνθρωπος.


Ο Βαγγέλης δεν φοβάται το παρελθόν. Το καταδικάζει απ’ όπου κι αν προέρχεται. Δεν δίστασε τρεις φορές να αναφερθεί στις ευθύνες που είχαν όλοι οι πρωθυπουργοί και οι υπουργοί οικονομίας μέχρι το 2011.

Ο Βαγγέλης, λέει, δεν συμμετείχε στον στενό πυρήνα της εξουσίας και άρα καμία αμαρτία δεν φέρει. Όχι ότι δεν ήξερε τι γινόταν. Όταν ο Πρετεντέρης τον ρωτάει για τα υποβρύχια απαντάει: «Ξέρετε τι είδα όταν πήγα στο υπουργείο; Δύο δισεκατομμύρια είχαν πεταχτεί και...
άλλα τέσσερα επίσης είχαν χαθεί». Αυτό τώρα που δεν είπε τίποτα γι' αυτά που βρήκε, εμένα μου ακούγεται σαν συνέργεια σε απιστία, αλλά δεν είμαι καλός νομικός σαν τον Βαγγέλη.


Γιατί ο Βαγγέλης, σε σχέση με τα υποβρύχια, αυτό ακριβώς απάντησε. Δεν υπερασπίστηκε την απόφασή του. Δεν αρνήθηκε ότι 360 δισεκατομμύρια δόθηκαν μέσω μιας offshore εταιρείας με Έλληνα δικαιούχο, με κατατεθειμένο κεφάλαιο μόλις 25.000 ευρώ. Όχι, η γραμμή υπεράσπισης του Βαγγέλη είναι ότι αυτός δεν πήρε καμία απόφαση κι ότι όλα έγιναν με εντολή της Βουλής, που υπερψήφισε σχετικά νομοσχέδια. Ξέρετε εσείς πόσο δύσκολα περνάνε τα νομοσχέδια στην Ελλάδα...


Δηλαδή ο άνθρωπος δεν ισχυρίζεται ότι είναι αθώος. Ισχυρίζεται ότι κανείς δεν είναι. Μια ωραία ατμόσφαιρα.


Ο Βαγγέλης αν δεν ήταν εκ γενετής wannabe πρωθυπουργός θα μπορούσε άνετα να ιδρύσει έναν νέο κλάδο στη νομική. Ήταν αυτός που όταν το ΣτΕ απέρριψε την οικοδομική άδεια του The Mall εφεύρε τον Εκτελεστικό Νόμο – Οικοδομική άδεια και έβαλε τους βουλευτές να ψηφίζουν για τετραγωνικά τουαλετών. Ήταν όμως και αυτός που μόλις ανέλαβε το ΥΠΟΙΚ ψήφισε τη φοβερά πρωτότυπη τροπολογία που απαλλάσσει τους υπουργούς Οικονομίας από οποιαδήποτε ποινική ευθύνη σε σχέση με την τοποθέτηση των ταμειακών διαθέσιμων της χώρας. Τέλος η κορύφωση του νομοθετικού του έργου ήρθε με την συγγραφή του Νόμου περί ανευθυνότητας των βουλευτών.


Ας προχωρήσουμε. Ο Βαγγέλης ανέφερε δύο φορές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υιοθετήσει το κύκλωμα του Τσοχατζόπουλου. Ο ίδιος δεν πρέπει να του έλεγε ούτε καλημέρα. Προφανώς όταν στην προανακριτική του 2004 έλεγε για τον Άκη: «Ο εξαιρετικά υπεύθυνος και συγκροτημένος τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε τα θέματα αυτά ως Υπουργός και τα χειρίζεται και τώρα ως τέως Υπουργός με την εμπειρία του», νόμιζε ότι επρόκειτο για τον Άκη Πάνου. Και γι' αυτό «δεν προκύπτει κανένα στοιχείο πιθανής τέλεσης ποινικού αδικήματος, που επί μήνες προσεβλήθη και διασύρθηκε αδίκως».


Στην ίδια εκπομπή, πριν από λίγο καιρό, ο Αντώνης Σαμαράς όταν ρωτήθηκε για τον Βαγγέλη είχε πει ότι «η προανακριτική για τη Λίστα Λαγκάρντ έψαξε τον Βενιζέλο και δεν βρήκε τίποτα». Η αλήθεια είναι ότι η προανακριτική δεν έψαξε ποτέ τον Βαγγέλη, επειδή το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ δεν τον έστειλαν εκεί. Σήμερα ο ίδιος ανέφερε ότι η Λίστα Λαγκάρντ ήταν ένα φιάσκο για τον ΣΥΡΙΖΑ.


Ο Βαγγέλης είναι πεντακάθαρος και θα ξαναζητήσει την ψήφο σου. Τώρα μένει να δούμε πόσο καθαρός είσαι κι εσύ.

Κώστας Εφήμερος από ThePressProject

http://greki-gr.blogspot.gr/2013/12/blog-post_2367.html

ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΝΕΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΙΣ 15/12/2897 ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙ END

ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΝΕΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΩΡΑ 11.00
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ EI-END 
http://alfeiospotamos.blogspot.gr/2013/12/15122897-end.html

ΕΓΓΡΑΦΟ. Ο Άδωνις με Υπουργική Απόφαση απαγορεύει στους γιατρούς Ωνασείου “την άσκηση κριτικής των πράξεων των οργάνων Διοίκησης του Κέντρου δημοσίως”

Eκτός ελέγχου η δημοκρατική κατηφόρα των υπουργών Σαμαρά-Βενιζέλου. Νέο κρούσμα με τον συνήθη ύποπτο Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος αποφάσισε να απαγορεύσει την δημόσια άσκηση κριτικής στην Διοίκηση του Ωνασείου από τους ιατρούς!...
Και μάλιστα με Υπουργική απόφαση, δημοσιευμένη σε ΦΕΚ, (μπορείτε να το κατεβάσετε ολόκληρο στο τέλος της ανάρτησης του LEFTeria-news)
Συγκεκριμένα στην Υ.Α. υπ’αριθμ.Υ4α/39231/13 ( Φ.Ε.Κ. 2950Β/21-11-2013 )
Με τίτλο Τροποποίηση−συμπλήρωση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Ωνασείου
Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ω.Κ.Κ).

Μεταξύ των παραπτωμάτων που φέρουν πειθαρχικές κυρώσεις, είναι πλέον και

“Η άσκηση κριτικής των πράξεων των οργάνων Διοίκησης του Κέντρου δημοσίως με σκόπιμη χρήση εν γνώσει προφανώς ανακριβών στοιχείων ή με χαρακτηριστικά απρεπείς εκφράσεις, συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης προφανώς ψευδών πληροφοριών, αρνητικής και προσβλητικής κριτικής ή σχολίων σε ιστολόγια στο διαδίκτυο”.Όσο κάθονται να ξεφτιλίζονται οι επιστήμονες ιατροί από αυτό το πολιτικό τρολ, θα πάθουν και χειρότερα.
Κατεβάστε όλο το ΦΕΚ με την απόφαση – “αριστούργημα” του Άδωνι, πατώντας ΕΔΩ
lefteria-news.blogspot.gr
http://ksipnistere.blogspot.gr/2013/12/blog-post_7851.html

Όποιος δεν πληρώνει δάνειο, του παίρνει το σπίτι η τράπεζα και θα πληρώνει ενοίκιο!

Σοκ και δέος αναμένεται να προκαλέσει η πρόταση που θα καταθέσει η ελληνική κυβέρνηση στους τροϊκανούς για τα κόκκινα δάνεια και τους πλειστηριασμούς. Συγκεκριμένα...
το σχέδιο της πρότασης που έχει συνταχθεί και θα δοθεί αύριο στον Πολ Τόμσεν και την… παρέα του, προβλέπει πρωτόγνωρες για την ελληνική κοινωνία προτάσεις.

Καταρχήν, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες οι δανειολήπτες, σε αυτούς που μπορούν να πληρώσουν το χρέος τους και σε αυτούς που αδυνατούν.

Αυτοί που αποδεδειγμένα μπορούν να αποπληρώνουν κανονικά τις δόσεις του στεγαστικού τους δανείου, αφορά περίπου 250.000 δανειολήπτες, προτείνεται να υποστούν κούρεμα μέχρι και 30%, αρκεί να είναι συνεπείς σε βάθος 10ετίας.

Όσοι δεν μπορούν να αποπληρώσουν το δάνειό τους, προτείνεται να παίρνει στην κατοχή της το σπίτι η τράπεζα και να δίνει ο δανειολήπτης ενοίκιο, αλλά μικρότερο τουλάχιστον κατά 20% σε σχέση με τα ενοίκια της ευρύτερης περιοχής.

Όλα τα παραπάνω δεν ήρθαν… ουρανοκατέβατα, απλά ισχύει στην Ισπανία, μία χώρα που επλήγη πάρα πολύ από παρόμοιες καταστάσεις με απλήρωτα στεγαστικά δάνεια και πλειστηριασμούς.

Επιπροσθέτως, η ελληνική κυβέρνηση προτίθεται να προτείνει και την προστασία της πρώτης κατοικίας των αδυνάτων, αλλά μόνο για ένα χρόνο. Βέβαια, θα υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια που σύμφωνα με πληροφορίες, θα προστατεύεται η κύρια κατοικία αντικειμενικής αξίας μέχρι 200.000 ευρώ και εισόδημα που δεν θα ξεπερνάει τις 24.000 ευρώ. Αν αρνηθεί η τρόικα, τότε το αργότερο μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου που λογικά θα πρέπει να κλείσει η Βουλή για τις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, θα πρέπει να νομοθετηθεί μονομερώς, δηλαδή από την ελληνική κυβέρνηση χωρίς να αποφασίζει η τρόικα.

Ένα ακόμα θέμα που θέλει η ελληνική κυβέρνηση να κλείσει, είναι το θέμα των κατασχέσεων στις καταθέσεις, σε διάστημα δυο εβδομάδων από τη βεβαίωση της οφειλής. Αυτό που θέλει να πετύχει ο Σαμαράς και ο Στουρνάρας είναι να μην μπορούν να κατασχέσουν οι τράπεζες μισθούς και συντάξεις μέχρι του ποσού των 1.000 ευρώ. Δεν υπάρχει όμως τίποτα που να έχει προβλεφθεί για το ενδεχόμενο που έχει κάποιες καταθέσεις αυτός που θα χρωστάει, γιατί πρόσφατα βγήκαν στη δημοσιότητα κατασχέσεις ακόμα και για κατάθεση στην τράπεζα του ποσού των 1 ευρώ!
avriani.makedonias.gr
http://ksipnistere.blogspot.gr/2013/12/blog-post_2271.html

Η μεγάλη απάτη της υπερθέρμανσης του πλανήτη | Ντοκιμαντέρ


Αυτή η ταινία είναι η απάντηση στην "Άβολη Αλήθεια" του Αλ Γκορ, επιδεικνύοντας μας και την άλλη πλευρά του νομίσματος γύρω από την ανθρώπινη επίδραση πάνω στην αύξηση της θερμοκρασίας της Γης, κατά πόσο είναι η ανθρώπινη παρέμβαση που παίζει ρόλο και κατά πόσο είναι μια φυσική διαδικασία; 
Φταίει στη πραγματικότητα το διοξείδιο του άνθρακα για αυτή την αύξηση ή δεν έχει καμία απολύτως σχέση με αυτήν; γιατί ποια θεωρείτε κάποιος αιρετικός αν υποστηρίξει αυτές τις απόψεις; 
Μία ταινία που είναι απαραίτητη στο "οπλοστάσιο" της σφαιρικής άποψης.
http://www.logiosermis.net/2013/12/blog-post_8394.html#.UqbfFCdT3pc

Θα αντιδράσει κανείς πριν μας κάνουν Συρία;

Εκποιούν την πατρίδα για να καλύψουν τα προσωπικά τους εγκλήματα και για να εξασφαλίσουν την επόμενη δόση παραμονής τους στην εξουσία
Mετά τις μαρίνες που πέρασαν σε τουρκικά χέρια, το κορυφαίο τουριστικό συγκρότημα της χώρας, το συγκρότημα του ''Αστέρα'' Βουλιαγμένης, περνά σε ισλαμικά κεφάλαια. 
Με αντίτιμο κάτι λιγότερο από 400 εκατ. ευρώ, η AGC (όπου συμμετέχουν περί τα 20 επενδυτικά funds από τις σκληρές σουνιτικές ισλαμικές χώρες της Μέσης Ανατολής: Κατάρ, Αμπού Ντάμπι, Κουβέϊτ και... Τουρκία, με επικεφαλής τον τουρκικό όμιλο Dogus που έχει το 15% της κοινοπραξίας) παίρνει τον Αστέρα της Βουλιαγμένης. 
Με την ευγενή μεσολάβηση του βασικού οργάνου εκποίησης της εθνικής περιουσίας, το ΤΑΙΠΕΔ. Μιλάμε ακριβώς για το γκρουπ των πλέον σκληρών ισλαμικών χωρών, αυτών που χρηματοδοτούν την καταστροφή της Συρίας και την εξόντωση των χριστιανών στην περιοχή. Αυτά είναι τα ολέθρια αποτελέσματα της πολιτικής της τριανδρίας Σαμαρά-Βενιζέλου-Στουρνάρα. 
Όλοι οι εχέφρονες ομολογούσαν πως στην περίπτωση που το μεγαλύτερο ''φιλέτο'' της Αττικής καταλήξει στην AGC, τότε θα πρόκειται για μια εξέλιξη που θέτει σε κίνδυνο την ίδια την εθνική ασφάλεια, δεδομένης της σύνθεσης της κοινοπραξίας. Η άμεση παρενέργεια, είναι πως η τουρκική ΜΙΤ θα έχει πλέον προσβάσεις στην ελληνική κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή μέσω του ελέγχου του ''Αστέρα'', προσβάσεις που ούτε καν ονειρευόταν... Και η φωνή των ορθολογικά και εθνικά σκεπτόμενων, δεν εισακούστηκε.
Αμφιβάλει κανείς σώφρων ότι θα αρχίσουν να χρηματοδοτούν οποιαδήποτε ισλαμική δραστηριότητα (ή και...''άνοιξη'';) στην Ελλάδα του 1.500.000 μουσουλμάνων και θα ενισχύουν τους ομοθρήσκους τους σε όλες τις δραστηριότητές τους; 
Σε μια Ελλάδα που όσο περνούν τα χρόνια θα μειώνεται ο πληθυσμός της, ενώ την ίδια στιγμή ο ισλαμικός πληθυσμός θα πνίγει αρχικά τα αστικά κέντρα και εν συνεχεία και την ύπαιθρο;
Ο κόσμος να γνωρίζει: Στην περίπτωση του ''Αστέρα'' Βουλιαγμένης δεν πρόκειται για μια απλή επένδυση ενός αραβικού fund. Εδώ έχουμε να κάνουμε με οργανωμένη ισλαμική διείσδυση κρατικών fund, υπό την διεύθυνση ενός τουρκικού ομίλου που έχει μάθει άριστα να κινείται στην Ελλάδα, αφού έχει αποκτήσει το 80% των ιδιωτικών λιμανιών (μαρινών) της χώρας.
Χωρίς καμμία διάθεση κινδυνολογίας, νιώθουμε θλιβερά δικαιωμένοι. Από την ώρα που γράφαμε πως αργά και μεθοδικά, η πατρίδα μας βαίνει προς συριοποίηση...

Πηγή ΕΛΚΕΔΑ

Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου 
 
http://kostasxan.blogspot.gr/2013/12/blog-post_8283.html

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ: Η φορολογική δήλωση ενός Βρετανού! ΑΞΙΖΕΙ να την διαβάσετε..!

 
Ένας Βρετανός πολίτης έστειλε τη φορολογική του δήλωση και στο ερώτημα:
“Πόσα άτομα σας επιβαρύνουν;’ συμπλήρωσε την παρακάτω απάντηση:

- 2,1 εκατομμύρια παράνομοι μετανάστες,
- 4,4 εκατομμύρια άνεργοι,
- 900.000 εγκληματίες σε 85 φυλακές,
- 650 ηλίθιοι στο κοινοβούλιο,
- Όλοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


Η Εφορία την επέστρεψε λέγοντας ότι η απάντησή του ήταν απαράδεκτη.

Ο πολίτης στη συνέχεια επανήλθε με το ερώτημα:


«Γιατί, ξέχασα κάποιον;»
 
 
http://infognomonpolitics.blogspot.gr/2013/12/blog-post_597.html

Το “είδωλο” του θεού Θορ


Γράφει ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΑΪΑΝΟΥ

Οι Illuminati κήρυξαν τον πόλεμο στην ανθρωπότητα.

Οι Έλληνες είναι η τελευταία και η μόνη ελπίδα του κόσμου.

Το μεγάλο "μυστικό" των τελευταίων αιώνων.

Σε λάθος πλευρά του Ατλαντικού κοιτούν οι λαοί το γερμανικό Ράιχ.

Μέσα στα χιλιάδες χρόνια της ιστορίας οι Έλληνες είναι μια ξεχωριστή περίπτωση λαού, γιατί πρωταγωνίστησαν σε όλες τις μεγάλες "καμπές" της ανθρώπινης ιστορίας. Έχουν δοξαστεί ως ο πλέον αξιόμαχος λαός. Έχουν δώσει μάχες όλων των ειδών και απέναντι στο σύνολο των ισχυρών αντιπάλων αυτού του κόσμου και έχουν διακριθεί σ' αυτές. Παρ' όλο που έγιναν διάσημοι για τα πνευματικά τους έργα μέσα στον χρόνο, έδειξαν μεγάλη γενναιότητα, δύναμη και αντοχή και στα πεδία των μαχών. Οι ίδιοι άνθρωποι, οι οποίοι εφεύραν το θέατρο και τον αθλητισμό για να γιορτάσουν τη ζωή, ήταν εκείνοι, που στις εποχές του σκότους έστηναν σκηνικά θυσίας σε άνισους πολέμους.

Ξεχώρισαν για τη γενναιότητά τους στα στρατιωτικά πεδία ακόμα και σε εποχές που αυτό ήταν θεωρητικά αδύνατον. Ξεχώρισαν ακόμα και στην εποχή εκείνη, όπου τις νίκες πλέον τις δίνει η τεχνολογία και όχι η δύναμη της ψυχής. Ακόμα όμως και σε αυτήν την εποχή οι Έλληνες έκαναν τη "διαφορά" ...219 ημέρες αντίστασης πρόβαλαν απέναντι στις σιδερόφραχτες μεραρχίες του Χίτλερ ...Την ώρα που η "υπερδύναμη" Γαλλία αντιστάθηκε για 43 ημέρες και η "διπλάσια" Ολλανδία για 3 ...Μιλάμε για διαφορές ασύλληπτες για τα μεγέθη των λαών.

...Κι όμως, υπάρχει περίπτωση όλος αυτός ο υπεράνθρωπος αγώνας να ήταν λάθος ...Λάθος τρομερό για έναν εμπειροπόλεμο λαό, όπως είναι οι Έλληνες ...Λάθος ασυγχώρητο για τους φημισμένους Έλληνες ...Λάθος επικίνδυνο για όλους τους λαούς του κόσμου, εφόσον οι Έλληνες εδώ και αιώνες είναι οι "φύλακες" του δυτικού πολιτισμού ...Αυτοί, οι οποίοι στήνουν τις "Θερμοπύλες", όταν όλοι οι υπόλοιποι δεν αντιλαμβάνονται καν τον κίνδυνο. Όταν όμως αυτοί οι "φύλακες" δεν αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει, κινδυνεύουν οι πάντες και όχι μόνον οι ίδιοι.

Γιατί ήταν λάθος η μάχη που έδωσαν οι Έλληνες εναντίον του ναζισμού; ...Ήταν λάθος, όχι επειδή οι Έλληνες για ακόμα μία φορά πολέμησαν για την πατρίδα τους, αλλά επειδή δεν κατάλαβαν τον εχθρό τους. Έπεσαν με το απόλυτο πάθος σε ένα "είδωλο" και δεν κατάλαβαν ότι ο εχθρός βρισκόταν από "πίσω" τους. Δεν κατάλαβαν ότι αυτός, ο οποίος τους "πουλούσε" προστασία, ήταν ο ίδιος που όπλισε και έστρεψε τους Ναζί εναντίον τους ...Κοιτούσαν σε λανθασμένη "ακτή" του ωκεανού ...Οι ΗΠΑ ήταν το γερμανικό Τρίτο Ράιχ και αυτό δεν κατάλαβαν. ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΗΠΑ ΗΤΑΝ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΡΙΤΟ ΡΑΪΧ ...Δικός τους πληρωμένος κομπάρσος ήταν ο Χίτλερ ...Αυτό δεν κατάλαβαν οι Έλληνες ...Δεν το κατάλαβαν οι μόνοι ανάμεσα στους λαούς, οι οποίοι θα μπορούσαν να το καταλάβουν.

Αυτό συνέβη, γιατί η τακτική των ιμπεριαλιστών ήταν πρωτοφανής ...Ακόμα και για την εμπειρία των Ελλήνων πρωτοφανής. Το γερμανικό Τρίτο Ράιχ ήταν ανίκητο, γιατί ήταν μεταμφιεσμένο. Εμφάνιζε ένα προκλητικά βίαιο και γερμανόφωνο "τέρας" για να απειλεί τους λαούς, ενώ στην πραγματικότητα ήταν αγγλόφωνο. Εμφάνιζε το γερμανόφωνο "είδωλό" του μπροστά του για να "γκρεμίζει" τα πάντα, απειλώντας τον κόσμο, ενώ αυτό ακολουθούσε από πίσω και άρπαζε τα πάντα, "μιλώντας" αγγλικά και "σώζοντας" τον κόσμο. Δημιούργησε μια ιμπεριαλιστική "καρικατούρα" σαν τον Χίτλερ και τους Ναζί, προκειμένου να "σαρώνει" από πίσω τους τα πάντα σαν "σοβαρός" προστάτης ...Μια τεράστια "θεριστική" μηχανή, η οποία "θέρισε" ολόκληρο τον κόσμο.

Στοιχεία υπήρχαν να αξιολογηθεί η κατάσταση εμμέσως, αλλά κι αυτά, όπως αποδείχθηκε μέσα στον χρόνο, δεν έφταναν ...Δεν κατάλαβαν οι Έλληνες την πραγματική ταυτότητα των "αφεντικών", παρατηρώντας τους "υπαλλήλους" τους ...Δεν ξεχώρισαν τα "αφεντικά", βλέποντας προς τα πού πήγαιναν τα "κέρδη". Τι σημαίνουν πρακτικά αυτά; ...Πως, είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλο, είχαν στοιχεία να καταλάβουν ότι τα πράγματα δεν ήταν όπως φαίνονται ...Ναι μεν οι Γερμανοί έκαναν έναν τεράστιο πόλεμο, εξαιτίας του τεράστιου στόχου τους να κατακτήσουν τον κόσμο, αλλά τι σχέση είχαν αυτοί με εκείνους, οι οποίοι τελικά επωφελήθηκαν και ήταν οι Αμερικανοί; Τι σχέση υπήρχε μεταξύ αυτού, ο οποίος "εκκωφαντικά" απέτυχε στον στόχο του με αυτόν που, έστω και "βουβά", πέτυχε τον ίδιο στόχο;

Οι Έλληνες, με βάση την εμπειρία τους, έπρεπε να καταλάβουν την παγίδα. Έπρεπε να απαντήσουν σε ερωτήματα βασικά και θεμελιώδη και δεν το έκαναν. Αν το έκαναν αυτό, θα έβρισκαν τις απαντήσεις. Απλά ερωτήματα έπρεπε να απαντηθούν. Ποιος ήταν ο στόχος των Ναζί; Γιατί επιτέθηκαν στην Ελλάδα; Από χόμπι; Από καπρίτσιο; Από κόμπλεξ; ...Όχι βέβαια. Της επιτέθηκαν, για να την κατακτήσουν. Γλίτωσαν την Κατοχή οι Έλληνες; ...Όχι. Οι γερμανόφωνοι Ναζί μπορεί να απέτυχαν να τους κατακτήσουν, αλλά όχι και οι αγγλόφωνοι Αμερικανοί. Έφευγαν από την Ελλάδα οι ξένες δυνάμεις Κατοχής και την ίδια ώρα έμπαιναν άλλες. Έφευγαν οι γερμανόφωνοι και έμπαιναν οι αγγλόφωνοι ...Έμπαιναν ως κατακτητές αυτοί, οι οποίοι παρίσταναν τους σύμμαχους και ήταν η γνωστή αγγλοσαξονική συμμορία.

…«Μη διστάσεις να ενεργήσεις σαν να ήσουν σε κατακτημένη πόλη, όπου γίνεται μια τοπική εξέγερση» τηλεγραφεί στον Σκόμπι ο βρετανός πρωθυπουργός Ουίνστον Τσόρτσιλ. Οι Βρετανοί ενήργησαν σαν κατακτητές και από τότε η Ελλάδα δεν απελευθερώθηκε ποτέ. Στη συνέχεια και εξίσου βουβά και ύπουλα τη "σκυτάλη" την πήραν ο Αμερικανοί και την έλεγξαν ολοκληρωτικά και απόλυτα. Τι έκαναν οι γενναίοι Έλληνες απέναντι σ' αυτούς τους κατακτητές; ...Τίποτε απολύτως. Γιατί; ...Γιατί δεν κατάλαβαν τι έγινε ...Δεν απάντησαν σε βασικά και θεμελιώδη ερωτήματα, τα οποία προέκυπταν από την ιμπεριαλιστική δράση.

...Δεν "είδαν" καν ποιοι ήταν οι "συνεργάτες" των κατακτητών στην Ελλάδα, ώστε να υποπτευτούν τα "αφεντικά" τους. Ποιοι εξυπηρέτησαν τους γερμανόφωνους Ναζί κατά την παραμονή τους στην Ελλάδα; ...Οι γνωστοί δωσίλογοι και ταγματασφαλίτες ...Οι Πάγκαλοι, οι Παπανδρέου, οι Καραμανλήδες, οι Ράλληδες, οι Σαμαράδες, οι Έβερτ κλπ.. Ποιος εξυπηρετεί σε όλη την μεταπολεμική περίοδο τους Αμερικανούς; ...Οι ίδιοι δεν είναι; Όταν οι "υπάλληλοι" είναι οι ίδιοι, γιατί να μην υποπτευτείς ότι και τα "αφεντικά" είναι τα ίδια;

Τώρα όλοι αυτοί "ανησυχούν" την Ελλάδα. Μπαίνοντας στο τελευταίο στάδιο του ιμπεριαλιστικού σχεδιασμού τους, ανησυχούν για τους Έλληνες. Γιατί; ...Γιατί είναι οι μόνοι στον κόσμο που μπορούν να καταλάβουν τον σχεδιασμό τους και να τον ανατρέψουν ...Γιατί αυτοί οι σχεδιασμοί ανατρέπονται με τη γνώση και όχι με τα όπλα ...Γιατί αρκεί να καταλάβει ένας τι συμβαίνει και αντιδρούν όλοι μαζί ...Γιατί αρκεί σε ένα "κοπάδι" που απειλείται να ξυπνήσει ένα "πρόβατο" και να ενεργοποιήσει τον "συναγερμό" ...Αυτό το ανήσυχο ελληνικό "πρόβατο" είναι ο μεγάλος κίνδυνος για τους γερμανικούς "λύκους", οι οποίοι κατασπαράζουν τα κράτη το ένα μετά το άλλο.

...Γι' αυτόν τον λόγο συμβαίνουν τα παράξενα ...Γι' αυτόν τον λόγο βλέπουμε τις ΗΠΑ να βρίσκονται κοντά σε ένα "κραχ" και όλοι να "ανησυχούν" για μερικές δεκάδες εκατομμύρια, τα οποία δεν κλείνουν την "τρύπα" του προϋπολογισμού στην Ελλάδα ...Γι' αυτό βλέπουμε στις ΗΠΑ να κουβαλάνε τους νεκρούς με τα φορτηγά και όλοι να "ανησυχούν" για τον θάνατο του Φύσσα στην Ελλάδα ...Γι' αυτόν τον λόγο βλέπουμε την Ακροδεξιά να σαρώνει στη Γαλλία και όλοι να "ανησυχούν" για τη Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα.

Το "φόκους" του συνόλου του ιμπεριαλισμού βρίσκεται στην Ελλάδα. Την Ελλάδα "τρέμουν", γιατί έχουν τους λόγους τους. Την Ελλάδα "τρέμουν", γιατί από εδώ μπορεί να ξεκινήσει η "πτώση" τους. Οι "φύλακες" έχουν αρχίσει να ξυπνάνε και κάποιοι έχουν αρχίσει να τρέμουν. Για τους "φύλακες" έχει αρχίσει να "ξημερώνει" και το θέαμα, που θα δουν μπροστά τους, είναι άκρως αποκαλυπτικό. Κάποιοι βρίσκονται σε λάθος μέρος να κάνουν τα λάθος πράγματα και αυτό είναι θανάσιμο σφάλμα. Κάποιοι λεηλατούν το σύνολο των λαών και κινδυνεύουν να έρθουν αντιμέτωποι με αυτούς.

Τα παιδιά του θεού Οντίν.

Ο άνθρωπος στον κόσμο αυτόν μαθαίνει με δύο τρόπους ...Είτε με τον φτηνό είτε με τον ακριβό ...Είτε μέσω της γνώσης, που παράγει ο ίδιος με την ευφυΐα του, είτε ως παθών, μέσω της εμπειρίας του. Ο ανεπίδεκτος μαθήσεως είναι αυτός, ο οποίος δεν μαθαίνει ούτε με τον δεύτερο τρόπο ...Αυτός, ο οποίος δεν διδάσκεται ούτε από τις δικές του εμπειρίες. Τέτοιοι ανεπίδεκτοι μαθήσεως —δυστυχώς γι' αυτούς— κινδυνεύουν να χαρακτηριστούν οι Άγγλοι. Γιατί; …Γιατί, ενώ η "εθνική" τους επιτυχία είναι το ότι "φάγανε" τη Βρετανία από τους Κέλτες, δεν "θυμούνταν" πώς το έκαναν και έχασαν την αυτοκρατορία τους …Την έχασαν από όμοιούς τους, που έπρεπε να γνωρίζουν το πώς αυτοί λειτουργούν.

Τι μας λέει η "επιτυχημένη" ιστορία των Άγγλων; ...Ότι μετά την αποχώρηση των ρωμαϊκών λεγεώνων από τη Βρετανία οι ντόπιοι πληθυσμοί άρχισαν τις συγκρούσεις μεταξύ τους, προκειμένου να επωφεληθούν του κενού που θα δημιουργούνταν. Αυτή η σύγκρουση είναι μια βεβαιότητα για όλους τους λαούς, οι οποίοι βρέθηκαν σε ανάλογες καταστάσεις ...Μετά την "απελευθέρωση" πάντα ακολουθεί εμφύλιος αλληλοσπαραγμός για τη "μοιρασιά" κεφαλαίου και πόστων εξουσίας. Συνέβη στην Ελλάδα, συνέβη στις ΗΠΑ και όπου αλλού στον κόσμο έφυγαν κατακτητές και άνοιξαν πίσω τους "χώροι", οι οποίοι εξασφάλιζαν πλούτο και εξουσία. Σε αυτήν την ενδοβρετανική σύγκρουση των Κελτών αναμίχθηκαν οι Άγγλοι και οι Σάξονες και έτσι "μπαίνουν" κι αυτοί στην ιστορία του νησιού.

Οι γερμανικοί λαοί των Άγγλων και των Σαξόνων κλήθηκαν από τους ίδιους τους Βρετανούς να συμμετάσχουν στις ενδοβρετανικές συγκρούσεις ...Δεν έκαναν κανενός είδους επιτυχημένη απόβαση στο νησί ...Κλήθηκαν, για να "βοηθήσουν" κάποιο από τα αντιμαχόμενα μέρη, το οποίο είχε πιο "χαλαρές" απόψεις περί της κελτικής αδερφοσύνης. Οι Άγγλοι ήταν ένας γερμανικός λαός, που η καταγωγή του ήταν στον χώρο γύρω από το σημερινό Κίελο και προς τη σημερινή Δανία ...Εξ' ου και οι συγγένειες των Άγγλων μοναρχών με τους Δανούς βασιλείς. Οι Σάξονες ήταν επίσης γερμανικός λαός, ο οποίος κατοικούσε πλησίον της Anglii. Η κοινή ιστορική πορεία αυτών των δύο λαών μετά τη βρετανική τους περίοδο μάς άφησε τον όρο "Αγγλοσάξονες".Κάποιοι από τους Κέλτες της Βρετανίας αυτούς τους Αγγλοσάξονες έφεραν στο νησί τους, προκειμένου —μετά την αποχώρηση των Ρωμαίων— να εξασφαλίσουν την υπεροχή στην εμφύλια διαμάχη τους. Σε αυτήν την εμφύλια σύγκρουση μεταξύ των Σκώτων, των Πίκτων, των Βρετόνων, αλλά και των εναπομείναντων Ρωμαίων, συμμετείχαν οι Γερμανοί. Στη σύγκρουση αυτή οι Βρετόνοι, με τη βοήθεια μισθοφόρων από τις νεοφερμένες γερμανικές φυλές, κατάφεραν να αντιμετωπίσουν τους Πίκτους και τους Σκώτους. Ωστόσο, οι Αγγλοσάξονες, μετά τη νίκη τους αυτή και αφού δήθεν δεν έμειναν ικανοποιημένοι από τα εδάφη που έλαβαν ως αποζημίωση, τους "πούλησαν". Βρήκαν ένα πρόσχημα και τους εγκατέλειψαν, συμμαχώντας με τους Πίκτους.

Αυτό ήταν μια πρόφαση, για να παραμείνουν στο νησί και να επωφεληθούν απόλυτα από τα ενδοβρετανικά μίση και τους ανταγωνισμούς. Από το σημείο αυτό αρχίζουν να κατακτούν σταδιακά την ενδοχώρα. Η κατάκτηση αυτή θα είναι μια αργή διαδικασία, που θα διαρκέσει πάνω από έναν αιώνα. Με αυτόν τον πετυχημένο τρόπο οι γερμανικοί λαοί των Άγγλων και των Σαξόνων κατέκτησαν σαν "φιλοξενούμενοι" τους αφελείς Κέλτες, οι οποίοι τους κάλεσαν για βοήθεια. Οι Αγγλοσάξονες με τον τρόπο αυτόν έγιναν κυρίαρχοι στο νησί. Έφυγαν οι Ρωμαίοι και αυτοί, οι οποίοι τους κάλεσαν, δεν απελευθερώθηκαν από τον ξένο κατακτητή, αλλά σκλαβώθηκαν απ' αυτόν που φώναξαν σαν σύμμαχο.

Ακόμα και σήμερα οι βασιλείς και οι "γαλαζοαίματοι" της Βρετανίας είναι Γερμανοί Αγγλοσάξονες. Η πιο διάσημη και ισχυρή βασίλισσα της Βρετανίας ήταν η Βικτόρια, η οποία ήταν μια γνήσια Γερμανίδα που σχεδόν δεν γνώριζε καθόλου να μιλάει αγγλικά ...Τα γερμανικά ήταν η μητρική γλώσσα των βασιλέων της Βρετανίας. Μέχρι πρόσφατα ο αγγλικός βασιλικός οίκος λεγόταν Οίκος Σαξ-Κόμπουργκ και Γκόθα ...Για "ξεκάρφωμα" τον τελευταίο αιώνα ονομάστηκαν Ουίνσδορ ...Γνήσιοι Γερμανοί είναι οι βασιλείς τής Βρετανίας ...Γερμανοί, οι οποίοι ποτέ δεν ξέχασαν ότι έφτασαν στη Βρετανία ως περιπλανώμενοι παγανιστές....Λάτρεις του γερμανικού θεού Woden —εξ ού και Woden's day ή Wednesday—, ο οποίος είναι μια παραλλαγή του σκανδιναβικού θεού Odin...Λάτρεις του "Wōden" για τους Old English, "Wôdan" για τους Old Saxon και "Wôtan" για τους Old High German ...Λάτρεις του πατέρα τού θεού τού κεραυνού, Θορ ...Λάτρεις του περιπλανώμενου και μεταμφιεσμένου θεού, ο οποίος είχε ως μόνιμο στόχο του την απόλυτη εξουσία ...Λάτρεις του θεού με τα κοράκια, που, ως φανατικοί και δεισιδαίμονες παγανιστές, φροντίζουν πάντα να βρίσκονται στο Πύργο του Λονδίνου, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θεωρούν ότι θα "τιμωρηθούν" από τον κύριό τους, με αποτέλεσμα να χάσουν την εξουσία τους.

Αυτοί οι Αγγλοσάξονες, μετά τη βρετανική επιτυχία, άρχισαν να "προοδεύουν" πολύ. Ως γνήσια "παιδιά" του περιπλανώμενου Γερμανού Οντίν, δεν έπαψαν να θέλουν να επικρατήσουν στον χώρο. Δεν έμειναν στατικοί στη Βρετανία και άρχισαν να περιπλανώνται γύρω από αυτήν. Με αυτήν την περιπλάνησή τους και τη γνωστή τακτική τους έφτασαν να γίνουν οι απόλυτα επωφελημένοι της αποικιοκρατικής περιόδου. Έχοντας μάθει το "κόλπο" τού "μεταμφιεσμένου" αρωγού και συμπαραστάτη, απέφευγαν τα κόστη των συγκρούσεων ...Παντού πήγαιναν για να "βοηθήσουν" και μετά δεν έφευγαν.

Όλα αυτά, όμως, γίνονταν στον χώρο εκείνον, ο οποίος είχε περιέλθει στα χέρια του πανίσχυρου χριστιανισμού. Ενός χριστιανισμού, που, για τους παγανιστές ηγέτες αυτών των λαών, ήταν μια επιλογή ανάγκης, προκειμένου να αποφύγουν τις συγκρούσεις ...Μια επιλογή, η οποία απλά τους βόλευε, εφόσον ο "μεταμφιεσμένος" θεός τους δεν είχε πολλές απαιτήσεις στο τυπικό της λατρείας του ...Κέρδη ήθελε και όχι τυπικότητες.

Εφόσον τα "παιδιά" του έφερναν ισχύ και εξουσία, δεν τον ενδιέφερε αν προσκυνούσαν άλλον θεό. Όντας "ερασιτέχνες" χριστιανοί, οι Αγγλοσάξονες δεν έπαψαν ποτέ να κινούνται με τα "ελατήρια' του παγανισμού. Γι' αυτόν τον λόγο άλλωστε "υιοθέτησαν" και τόσο εύκολα τη θεωρία της εξέλιξης του Δαρβίνου και βέβαια έτειναν χωρίς καθόλου αντιστάσεις προς την αθεΐα ...Αθεΐα, όμως, η οποία δεν επηρέαζε τις βασικές πεποιθήσεις τους. Άθεοι ήταν μόνον προς τους θεούς των άλλων και όχι απέναντι στους δικούς τους. Παριστάνοντας τους "προχωρημένους" και τους "ρεαλιστές", έδωσαν μια "επιστημονική" μορφή στη διαφοροποίησή τους, μόνο και μόνο για να μην έρθουν "απέναντι" από τους χριστιανούς.

Αυτοί λοιπόν οι παγανιστές πρωταγωνίστησαν στην εποχή της αποικιοκρατίας και μάλιστα με τη Γερμανίδα βασίλισσά τους έφτασαν στο απόγειο της δύναμής τους ...Έφτιαξαν την αυτοκρατορία που "κυβερνούσε τα κύματα" ...Έφτιαξαν τη βρετανική αυτοκρατορία, η οποία είχε κτήσεις σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του Πλανήτη ...Μια αυτοκρατορία, η οποία μοιραζόταν —όσο το δυνατόν— τα κέρδη της με τα παλιά της θύματα, που ήταν οι Κέλτες της Βρετανίας. Τα μεγάλα κέρδη, τα οποία έρχονταν από το εξωτερικό, ήταν αυτά, τα οποία ένωναν για πρώτη φορά τους Αγγλοσάξονες και τους Κέλτες του νησιού.

Ανάμεσα σε αυτές τις αποικίες ήταν και οι αποικίες της Αμερικής. Οι Αγγλοσάξονες ήταν αυτοί που τις κατέκτησαν και αυτοί ήταν που τις κατοίκησαν σε πρώτη φάση. Ο χρόνος όμως περνούσε και οι "απομακρυσμένοι" Αγγλοσάξονες άρχισαν να βλέπουν πως δεν τους συνέφερε να πληρώνουν φόρους σε μια "μακρινή" Βρετανία. Τα παιδιά τού θεού τού συμφέροντος και της σύγκρουσης είδαν ότι δεν τους συνέφερε η παραμονή τους στη βρετανική αυτοκρατορία και αποφάσισαν τη σύγκρουση. Αυτοί θέλησαν να συγκρουστούν με τη "μητέρα" Βρετανία, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους.

Αυτοί, μετά την αποχώρηση των βρετανικών λεγεώνων, μπλέχτηκαν σε έναν τρομερό εμφύλιο ...Σε έναν εμφύλιο, ο οποίος δεν ήταν διαφορετικός από τον εμφύλιο εκείνον, ο οποίος κάποτε κατέστρεψε τους γηγενείς τής Βρετανίας ...Έναν εμφύλιο των ντόπιων "Αμερικανών", οι οποίοι ανταγωνίζονταν μεταξύ τους, αλλά και των εναπομείναντων Βρετανών ...Έναν εμφύλιο του τύπου "όλοι εναντίον όλων". Όποιους λόγους και αιτίες μπορούσαν να βρουν κάποιοι ότι τους διαφοροποιούσαν με τους υπόλοιπους, το θεωρούσαν αίτιο σύγκρουσης ...Βόρειοι εναντίον Νότιων ...Γηγενείς εναντίον εποίκων ...Παλιοί έποικοι εναντίον νέων μεταναστών ...Προτεστάντες εναντίον Καθολικών ...Μαύροι εναντίον λευκών.

Όμως, σε αυτήν την εφ' όλης της ύλης σύγκρουση, την "πάτησαν" ...Την "πάτησαν" οι "Αμερικανοί" Αγγλοσάξονες, γιατί, όπως είπαμε στην αρχή του κειμένου για τη λειτουργία της μάθησης, έδειξαν πως δεν έμαθαν ούτε από τη δική τους προσωπική εμπειρία. Γιατί το λέμε αυτό; Σε αυτήν τη σύγκρουση ποιο ήταν το πρώτο πράγμα, το οποίο έπρεπε να "θυμούνται" τουλάχιστον οι βρετανικής καταγωγής Αμερικανοί, που ήταν και οι πιο ισχυροί; ...Έπρεπε να θυμούνται ότι δεν φωνάζεις ποτέ Γερμανούς Αγγλοσάξονες για "βοήθεια". Γιατί δεν τους φωνάζεις; ...Γιατί θα σε κάνουν "Κέλτη". Ακόμα κι αν είσαι ο ίδιος Αγγλοσάξονας, αυτοί, ως "φρέσκοι", θα σε κάνουν "Κέλτη" ...Γιατί είναι "παιδιά" του Οντίν και αν "μπουν" σε έναν χώρο, δεν τους βγάζεις με τίποτε από εκεί μέσα ...Γιατί, αν "μπουν" σε έναν χώρο, είναι άπληστοι. Είναι θέμα χρόνου να στραφούν εναντίον τού αφελή, ο οποίος τους κάλεσε και να του τα αρπάξουν όλα. Αυτό έπρεπε να το γνωρίζουν οι Αγγλοσάξονες της Βρετανίας, γιατί αυτό υποτίθεται πως ήταν το high light της "πετυχημένης" ιστορίας τους.

Όμως, δεν το "θυμήθηκαν" όταν πέρασαν τον ωκεανό και την "πάτησαν". "Ξέχασαν" πως, όταν οι ίδιοι ήταν Γερμανοαγγλοσάξονες, πήγαν στο βρετανικό νησί και τα άρπαξαν όλα από τους Κέλτες, γιατί αυτό ήταν το "κόλπο" της φυλής τους. "Ξέχασαν" σε ποια φυλή ανήκαν και έκαναν το σφάλμα των Κελτών. Κάλεσαν τους Γερμανούς Αγγλοσάξονες για βοήθεια και έγιναν οι ίδιοι οι "Κέλτες" του Νέου Κόσμου. Έχασαν τις ΗΠΑ απ' αυτούς, που κάλεσαν για βοήθεια. Προκειμένου οι Βόρειοι να νικήσουν τους Νότιους και οι Προτεστάντες να νικήσουν τους Καθολικούς, φώναξαν εκ νέου τους Γερμανούς και εκεί την "πάτησαν" ...Τους Γερμανούς, οι οποίοι ήταν σκληροί Λουθηρανοί, αλλά πάνω απ' όλα ήταν αμετανόητοι Γερμανοί Αγγλοσάξονες. Πάνω από έξι εκατομμύρια τέτοιοι πέρασαν τον ωκεανό στις δεκαετίες προ και μετά του αμερικανικού εμφυλίου.

Οι βρετανικής καταγωγής Αμερικανοί νόμιζαν ότι κουβαλούσαν "συνέταιρους". Την "πάτησαν", όπως οι Βρετόνοι. Ξέχασαν με ποιους είχαν να κάνουν. Με συνοπτικές διαδικασίες οι σκληροί Προτεστάντες γερμανικής καταγωγής Αγγλοσάξονες "έφαγαν" τις ΗΠΑ. Στους βρετανικής καταγωγής Αγγλοσάξονες έμεινε μόνον το όνομα τού "κυρίαρχου" ...και αυτό μάλιστα με το "στίγμα" του αποικιοκράτη. Ακόμα και η αγγλική γλώσσα, που κυριάρχησε, αφέθηκε να το κάνει εκ του πονηρού, όπως θα δούμε παρακάτω. Οι ΗΠΑ είχαν "χαθεί" για τους Βρετανούς, όπως η Βρετανία για τους Κέλτες. Αυτοί οι Γερμανοί είναι οι σκληροί WASP και όχι οι βρετανικής καταγωγής Αγγλοσάξονες. Αυτοί είναι οι σκληροί λουθηρανοί Προτεστάντες, οι οποίοι φημίζονται για τη σκληρότητά τους.

...Ακριβώς τα ίδια, σε σημείο να τραβάς τα "μαλλιά" σου. Μόλις οι Γερμανοί Σάξονες αισθάνθηκαν ασφαλείς, άλλαξαν "συμμάχους". Εγκατέλειψαν τους "Βρετόνους", οι οποίοι τους κάλεσαν και θα έπρεπε να τους βλέπουν σαν ευεργέτες και πήγαν με τους "Πίκτους"; ...Ποιοι ήταν οι "Πίκτοι"; ...Οι άλλοι μεγάλοι "περιπλανώμενοι" του κόσμου ...Οι Εβραίοι ...Οι δικοί τους Εβραίοι ...Οι Εβραίοι, οι οποίοι επίσης είχαν "τρυπώσει" μέσα στις ΗΠΑ μαζί τους ...Οι Εβραίοι, οι οποίοι στη μεγάλη τους πλειοψηφία είχαν "τρυπώσει" μέσα στις ΗΠΑ σαν Γερμανοί ...Οι "ψείρες" των γερμανικών "ποντικών", που πέρασαν τον ωκεανό, μεταφέροντας τα "μικρόβιά" τους.

Αυτοί οι "Πίκτοι" ήταν άριστοι συνεργάτες των Γερμανών. Διέθεταν προσόντα, που ήταν "συμβατά" με τη λειτουργία τους. Ήταν συνωμότες και ήξεραν να διαχειρίζονται το χρήμα, πράγμα ιδιαίτερα χρήσιμο στη μάχη τού κεφαλαίου, η οποία θα δινόταν σύντομα ανάμεσα στους κυρίαρχους Βρετανούς και τους σφετεριστές Γερμανούς. Οι Εβραίοι ήταν πολύτιμοι σ' αυτήν τη μάχη. Γνωρίζουν να εκμεταλλεύονται τις "ενδοοικογενειακές" συγκρούσεις πάντα με το αζημίωτο. Ειδικότητά τους είναι να επενδύουν στον δεύτερο και να τον κάνουν πρώτο. Ειδικότητά τους είναι να χρησιμοποιούν το χρήμα, προκειμένου να επιλέξουν τον κεφαλαιοκράτη που θα επικρατήσει.

Η επιλογής της επίσημης γλώσσας των γερμανικών ΗΠΑ.

Ισχυριζόμαστε ότι οι ΗΠΑ ήταν και εξακολουθούν να είναι ένα καθαρά γερμανικό κράτος και αυτό δεν είναι εύκολα ορατό. Πώς είναι δυνατόν ένα τέτοιο κράτος να μην έχει ως επίσημη γλώσσα του τη γλώσσα των κυρίαρχών του; ...Είναι δυνατόν, όταν τα συμφέροντα, τα οποία απειλούνται εξαιτίας αυτής της "πολυτέλειας", είναι δυσβάστακτα.

Θα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, για να καταλάβει ο αναγνώστης τι λέμε. Ποιος δεν έχει ακούσει τον "μύθο" για την ψηφοφορία στο Κογκρέσο, η οποία αφορούσε την επιλογή της επίσημης γλώσσας των ΗΠΑ; ...Τον "μύθο" ότι, για παράδειγμα, η ελληνική γλώσσα έχασε την επιλογή για μία ψήφο;

Γιατί τα λέμε όλα αυτά "μύθο"; Γιατί είναι μόνον ένα μέρος της αλήθειας ...και χειρότερο ψέμα από τη μισή αλήθεια δεν υπάρχει. Θέμα με τη γλώσσα του νεοσύστατου κράτους πράγματι υπήρξε, αλλά δεν ήταν αυτό που φαίνεται ή άφησαν να εννοηθεί προς τα "έξω". Αυτό, βέβαια, από μόνο του είναι πρωτοφανές φαινόμενο στον κόσμο. Είναι πρωτοφανές να "απελευθερώνεται" κάποιος από τους "ξένους" και να αποφασίζει εκ των υστέρων για την "ταυτότητά" του και άρα για την επιλογή της γλώσσας του. Γιατί είναι πρωτοφανές; ...Γιατί πώς γνωρίζεις ποιος είναι "ξένος", όταν δεν γνωρίζεις ποιος είσαι ο ίδιος; Από ποιους "απελευθερώθηκαν" οι Αμερικανοί επαναστάτες, ώστε μετά θα έπρεπε να αποφασίσουν οι ίδιοι για τη δική τους ταυτότητα;

Όπου υπάρχει "καπνός", υπάρχει και "φωτιά" ...και στις ΗΠΑ υπήρχε "φωτιά" υπόγεια, που κανένας δεν ήθελε να φανεί. Γιατί υπήρχε θέμα με τη γλώσσα; ...Γιατί μετά τον εμφύλιο και την κατάκτηση από τους εποίκους τού συνόλου σχεδόν της Δύσης, η πληθυσμιακή σύνθεση της αμερικανικής κοινωνίας είχε "αλλοιωθεί". Στις πρώην βρετανικές αποικίες η πλειοψηφία των λευκών εποίκων ήταν πλέον Γερμανοί ...Ήταν οι "φρέσκοι" Γερμανοί Αγγλοσάξονες, τους οποίους είχαν κουβαλήσει οι 'παλιοί' Βρετανοί Αγγλοσάξονες, για να τους "βοηθήσουν" στον αγώνα τους να κατακτήσουν τις Πολιτείες των Ισπανόφωνων Καθολικών και των γηγενών Ινδιάνων.

Αυτοί οι Γερμανοαγγλοσάξονες ήταν πλέον οι κυρίαρχοι και αυτοί ήταν Γερμανοί. Γι' αυτούς ήταν πράγματι "ξένοι" οι Βρετανοί πρώην κυρίαρχοι ...Ήταν οι ορατά "ξένοι" κατακτητές, οι οποίοι έπρεπε να φύγουν από την πατρίδα τους. Ήδη αυτοί οι Γερμανοί είχαν αρχίσει να αντιλαμβάνονται τις ΗΠΑ σαν δικό τους κράτος και πάνω σε αυτό το δεδομένο σχεδίαζαν το μέλλον του ...Ένα μέλλον, το οποίο θα ήταν ιδιαίτερα "λαμπρό", αν "έκρυβε" τις αδυναμίες της Πρωσίας για παράδειγμα ...Αν έκρυβε τη γερμανικότητά του σε έναν κόσμο, ο οποίος δεν συμπαθούσε ιδιαίτερα τους Γερμανούς ...Αν έκρυβε την προτεσταντικότητά του σε έναν χριστιανικό κόσμο, ο οποίος μισούσε τους Προτεστάντες. Αυτοί οι Γερμανοί ήταν, που αποφάσισαν να διατηρήσουν την αγγλική γλώσσα ως επίσημη γλώσσα του κράτους τους ...Του γερμανικού κράτους τους.Γιατί δεν τους συνέφερε η γερμανική γλώσσα; ...Γιατί θα περιόριζε τις φιλοδοξίες τους και θα τους "καθήλωνε" στη δυτική "άκρη" τού κόσμου. Αυτοί ήθελαν να "γυρίσουν" πίσω στην Ευρώπη και να την κατακτήσουν ...Να επιχειρήσουν αυτό, το οποίο ήταν το όνειρο των Γερμανών της Ευρώπης, αλλά που δεν μπορούσαν με συμβατικό τρόπο να πετύχουν ...Να γυρίσουν χωρίς τα μειονεκτήματα τα οποία θα είχε ένα ορατά γερμανικό και ειδικά προτεσταντικό κράτος. Η γερμανική γλώσσα δεν τους συνέφερε να επιβληθεί στις ΗΠΑ, γιατί θα τις έκανε ένα γερμανόφωνο κράτος και αυτό αυτόματα θα άλλαζε τις "συμμαχίες" στην Ευρώπη.

Η Βρετανία θα έπρεπε αναγκαστικά να γίνει εχθρική προς αυτούς, γιατί θα την έκαναν "σάντουιτς" με την επίσης γερμανόφωνη Γερμανία. Αυτό θα έβαζε "φρένο" σε όλες τις αμερικανικές φιλοδοξίες των κυρίαρχων Γερμανών WASP. Η Ευρώπη ήταν πολύ Ορθόδοξη και πολύ Καθολική και οι γερμανόφωνοι Προτεστάντες ήταν μια μειονότητα, που δεν ήταν καθόλου συμπαθής. Ένα γερμανόφωνο προτεσταντικό κράτος της Αμερικής ούτε για αστείο δεν θα μπορούσε να "παίξει" στην Ευρώπη. Ένα γερμανόφωνο προτεσταντικό κράτος ούτε καν στην Αμερική θα επιβίωνε, εφόσον θα γινόταν μόνιμος στόχος του τεράστιου καθολικού περιγύρου. Ο ρόλος του θα περιοριζόταν στην "επαρχία" της Αμερικής και στα "παιχνίδια" με τους Καναδάδες και τα Μεξικά.

Με την επιλογή της αγγλικής γλώσσας όλα τα προβλήματα λύνονταν απ' ευθείας. Η Βρετανία δεν θα "αντιδρούσε", γιατί θα το θεωρούσε "αδελφό" κράτος και η Ευρώπη δεν θα καταλάβαινε. Τα δεδομένα ήταν τέλεια. Θα κατακτούσαν οι Γερμανοί "βουβά" το θηριώδες κράτος των ΗΠΑ και μέσω αυτού θα διεκδικούσαν την κοσμοκρατορία. Θα "θυσίαζαν" απλά τη γερμανική γλώσσα στο γερμανικό "υπερκράτος" της Δύσης και θα "έπαιζαν" με την Ευρώπη.

Αυτό, όσο κι αν φαίνεται παράξενο, δεν είναι πρωτοφανές. Ειδικά γι' αυτούς που το επιχείρησαν δεν ήταν ούτε καν πρωτότυπο. Το ίδιο ακριβώς έκαναν οι ίδιοι άνθρωποι στη Βρετανία. Η πανίσχυρη Βικτορία και οι "γαλαζοαίματοι" αυλικοί της ήταν αυτοί, οι οποίοι άλλαξαν τη γλώσσα που μιλούσαν οι ίδιοι και όχι ο λαός. Καμία υπερηφάνεια και κανένας εγωισμός δεν μπορεί να επηρεάσει τις γερμανικές συμπεριφορές τους, όταν υπάρχει συμφέρον πίσω από αυτές. Στα παλάτια της Βρετανίας μιλούσαν γερμανικά και επίσημη γλώσσα του κράτους τους ήταν η αγγλική. Το ίδιο έγινε και στις ΗΠΑ. Αυτοί, οι οποίοι την κυβερνούσαν πραγματικά, ήταν γερμανόφωνοι Γερμανοί και ο λαός επιλέχθηκε να μιλάει την αγγλική γλώσσα των προηγούμενων εποίκων. Γερμανοί ήταν οι νέοι κατακτητές, αλλά επιλέχθηκε ως κυρίαρχη η γλώσσα των κατακτημένων.

Το μόνο, που έπρεπε να εξασφαλίσουν αυτοί οι Γερμανοί στα μεγαλόπνοα σχέδιά τους, ήταν η συνεργασία της Βρετανίας, η οποία θεωρητικά θίγονταν από αυτήν την επιλογή τους. Αυτό ήταν σχετικά εύκολο. Τη Βρετανία την κυβερνούσαν όμοιοί τους. Τη Βρετανία την κυβερνούσαν Γερμανοί ...Ο οίκος των Σαξ-Κόμπουργκ και Γκόθα ...Κανένα πρόβλημα. Πάλι το κέρδος μπήκε μπροστά και παρακάμφθηκαν οι "στείροι" εγωισμοί. Μπροστά στο πανγερμανικό κέρδος της κοσμοκρατορίας όλα τα άλλα υποχωρούσαν. Κανένας δεν θα ήθελε να χρεωθεί απιστία στον Οντίν. Κανένας δεν θα ήθελε να πάρει την ευθύνη να "σκοτώσει" τα κοράκια του. Αυτοί οι Γερμανοί βασιλείς τον λαό θα αδικούσαν και όχι τους "εκλεκτούς" τους. Η Βρετανία των Γερμανών βασιλέων και των "γαλαζοαίματων" θα συνωμοτούσε εις βάρος κατώτερων Αγγλοσαξόνων και των Κελτών.

Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα σ' αυτήν τη συνομωσία. Το παλάτι των Γκόθα θα συνωμοτούσε εις βάρος της αστικής και εργατικής τάξης τής αυτοκρατορίας που θίγονταν από τη συρρίκνωση της βρετανικής αυτοκρατορίας και άρα από τη συρρίκνωση των μηχανισμών της. Οι θέσεις των αστών της αυτοκρατορίας θα μειώνονταν εξαιτίας της αμερικανικής υπεροχής και όχι τα κέρδη των επιχειρήσεων των γαλαζοαίματων, που θα γίνονταν πλέον "πολυεθνικές". Θα συνωμοτούσαν όλοι αυτοί εις βάρος των λαών της Ευρώπης και θα πολλαπλασίαζαν τα κέρδη των όπου Γης Γερμανών ...Τα κέρδη του Οντίν ...Του Οντίν, που πραγματικά θα διεκδικούσε την απόλυτη κυριαρχία στον κόσμο.

Αυτοί οι Γερμανοί καί των δύο "ακτών" του Ατλαντικού, εκμεταλλευόμενοι τον απίστευτο πλούτο των ΗΠΑ, θα χρηματοδοτούσαν τη γερμανική Γερμανία, για να ισχυροποιηθεί "τεχνητά" στην Ευρώπη. Θα την ισχυροποιούσαν σε βαθμό τέτοιο, που μέχρι τότε δεν την είχε αγγίξει ...Θα την ισχυροποιούσαν, για να φαίνεται απειλητική, ώστε να αρχίσει να στήνεται η "παράσταση" που θα τους επέτρεπε να εμφανίζονται σαν "προστάτες" ...Αγγλόφωνοι Γερμανοί, οι οποίοι θα "προστάτευαν" τους Ευρωπαίους από το γερμανόφωνο τέρας του Ρήνου. Έβαλαν τη Γερμανία να παριστάνει τη φανατική εκφραστή του γερμανισμού και οι γερμανικές ΗΠΑ θα παρίσταναν τους φανατικούς Αντιγερμανούς. Η "θεριστική" μηχανή, που θα "θέριζε" τα κράτη, ήταν έτοιμη ...Ήταν έτοιμη η αμερικανική "κοιλιά", που θα τα κατάπινε και ήταν έτοιμο το γερμανικό "μαχαίρι", που θα τα "έκοβε" από τη "ρίζα" τους.

...Το μόνο που "έλειπε" ήταν ένα γενικό "κλίμα", το οποίο θα ευνοούσε τις εξελίξεις ...Ένα "καλοκαίρι", που θα έβαζε όλα τα κράτη στην ίδια "φάση" και θα τα προετοίμαζε για "θερισμό" ...Έλλειπε εκείνος ο παράγοντας, ο οποίος θα τα "στέγνωνε" εσωτερικά και θα τα απειλούσε εξωτερικά, ώστε ο "θερισμός" να φαίνεται σαν "λύτρωση". Έπρεπε, δηλαδή, να βρουν έναν "εχθρό"-άλλοθι, για να "βγάλει" σε πρώτη φάση το "μαχαίρι" της Γερμανίας στον ευρωπαϊκό "κάμπο" ...Έναν "εχθρό" τόσο μεγάλο, που θα επέτρεπε στους Αμερικανούς να εγκατασταθούν μόνιμα σαν "προστάτες" της Ευρώπης.Σε μια εποχή που η βιομηχανική επανάσταση έδειχνε ότι τα προβλήματα των λαών μπορούν να επιλυθούν εύκολα, δεν ήταν εύκολο η Γερμανία να κηρύξει τον πόλεμο κατά των πάντων ...Έπρεπε να υπάρχουν τα δεδομένα ...Να έχει ένα "δίκιο" μια επιθετική Γερμανία, αλλά να έχουν και ένα "δίκιο" για να επέμβουν εναντίον της και οι επιθετικές γερμανικές ΗΠΑ ...Να επιτεθεί η Γερμανία και να κάνει την Ευρώπη μια "μπουκιά" και να επέμβουν οι ΗΠΑ και να της πάρουν τη "μπουκιά" από το "χέρι". Πάλι οι Γερμανοί μόνοι τους το σχεδίασαν. Ο Γερμανός Μαρξ με τη χρηματοδότηση των Γερμανών της Νέας Υόρκης τούς έδωσε το "άλλοθι".

Αυτό ήταν το συνωμοτικό σχέδιο ...Τα δύο γερμανικά κράτη θα λειτουργούσαν σαν σφύρα και άκμονας. Η Γερμανία θα "θέριζε" σε πρώτη φάση την Ευρώπη, αλλά η προκλητικότητά της δεν θα της επέτρεπε να κρατήσει τη "σοδειά" για τον εαυτό της. Τη "σοδειά" θα την έπαιρναν οι γερμανικές ΗΠΑ.

Όμως, όλα αυτά θα ήταν αδύνατον να γίνουν χωρίς τον Μάρξ. Ο κομμουνισμός και η Σοβιετική Ένωση ήταν το μαγικό "κλειδί", για να λυθούν όλα τους τα προβλήματα. Ο κομμουνισμός θα ήταν το "άλλοθι" να μετατραπεί η Γερμανία σε μια ναζιστική "θεριστική" μηχανή, που θα έβγαινε στην Ευρώπη. Ο ίδιος κομμουνισμός θα δημιουργούσε τη Σοβιετική Ένωση και άρα θα επέτρεπε στους Αμερικανούς να παραμείνουν στην Ευρώπη σαν προστάτες ...Προστάτες, για να μην αφεθούν να γίνουν "σοδειά" στην ψευδοϊσχυρή "μηχανή" των κομμουνιστών.

Σε αυτό το παιχνίδι ήταν απαραίτητη η Βρετανία. Η Βρετανία των Γερμανών βασιλέων θα έστηνε την "παράσταση" —με τους Γερμανούς τού Χίτλερ—, που θα οδηγούσε στη σύγκρουση, ώστε να μπορέσουν οι κρυπτογερμανοί Αμερικανοί να "τρυπώσουν" μέσα σ' αυτήν και να μην βγουν ποτέ ξανά ...Να λειτουργήσουν εκ νέου σαν Αγγλοσάξονες και να μην "βγουν" ποτέ από τη γηραιά ήπειρο ...Να καταπιούν μετά τη Βρετανία και τις ΗΠΑ και ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό ήταν το σχέδιο. Γνώριζαν την ισχύ της Ευρώπης και άρα γνώριζαν πως, όποιος κατακτήσει την Ευρώπη, στην πραγματικότητα κατακτά ολόκληρο τον κόσμο. Μέχρι τους "στημένους" παγκόσμιους πολέμους —που ήταν το γερμανικό "σχέδιο" για την κατάκτηση του κόσμου— η Ευρώπη ήταν με διαφορά η μεγαλύτερη αποικιοκρατική δύναμη στον κόσμο και ο μεγαλύτερος δανειοδότης λαών στον κόσμο.

Αρκούσε ένας "ατυχής" πόλεμος που θα την ισοπέδωνε και ήταν εύκολο να ελεγχθεί η συμπεριφορά της. Οι Ευρωπαίοι σε μια τέτοια περίπτωση θα έσπευδαν να επαναλάβουν το "επιτυχές" μοντέλο της Γερμανίας. Η Γερμανία θα λειτουργούσε σαν πρότυπο "ανόρθωσης" και γρήγορης αποκατάστασης. Εφόσον υπήρχε το "πρότυπο", που, αφού καταστράφηκε μέσα σε λίγες δεκαετίες, σώθηκε στην Ευρώπη, γιατί να μην τον μιμηθούν και οι άλλοι; ...Γιατί να περιμένουν αιώνες μέχρι να ξανασταθούν στα πόδια τους με τις δικές τους δυνάμεις; Εφόσον υπήρχαν πρόθυμοι "δανειστές" να τους δανείσουν, γιατί να μην μιμηθούν τη Γερμανία;

Μέχρι την εποχή του Χίτλερ η Γερμανία χρωστούσε σε όλα τα ανθρώπινα όντα στην Ευρώπη. Τα χρέη της από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν τέτοια, που θα χρωστούσε και για την επόμενη χιλιετία. Με τον "αμερικανικό" δανεισμό κατάφερε όμως και "αναπτύχθηκε" έστω και για λάθους λόγους, όπως συνέβη με τον Χίτλερ. Το παράδειγμά της όμως ήταν άξιο προς μίμηση. Όλα τα κράτη μπορούσαν να δανειστούν από τους γενναιόδωρους "Αμερικανούς" και να τα ξεπληρώσουν με την παραγωγή τους. Το ότι ο Χίτλερ χρησιμοποίησε με λάθος τρόπο τα "δανεικά", δεν σήμαινε ότι ήταν λάθος επιλογή ο "δανεισμός".

Όμως, για να γίνουν όλα αυτά, θα έπρεπε οι λαοί να φάνε το "παραμύθι" ...Θα έπρεπε να μην καταλαβαίνουν τι ρόλο παίζουν οι ΗΠΑ ...Να βλέπουν τη Γερμανία σαν "απειλή" και τις ΗΠΑ σαν "εγγύηση" ...Να βλέπουν τη Γερμανία γερμανική σε σημείο ρατσισμού και τις ΗΠΑ διεθνιστικές σε σημείο ανοησίας. Αν για τον οποιονδήποτε λόγο υποπτευόντουσαν ότι "απειλή" και "εγγύηση" είναι το ίδιο και το αυτό, τίποτε δεν θα λειτουργούσε. Αυτό φοβούνταν κάποιοι ότι θα συνέβαινε αν οι ΗΠΑ υιοθετούσαν τη γλώσσα των Γερμανών ιδιοκτητών τους. Τίποτε απ' όλα αυτά δεν θα γινόταν με την επιλογή της γερμανικής γλώσσας ως επίσημης γλώσσας των ΗΠΑ. Ακριβώς, επειδή αυτό ήταν ένας "καπνός" σε μια "φωτιά" επικίνδυνη, δεν το άφησαν να εκδηλωθεί παρά έξω.

Τι ισχυρίζεται η αμερικανική "ιστορία" ότι έγινε στον "μύθο" περί της επιλογής τής γλώσσας; Πώς περιγράφεται το περιστατικό στη Γλωσσική Εγκυκλοπαίδεια του Κέμπριτζ του Ντέιβιντ Κρίσταλ; (Cambridge Encyclopaedia of Language) ...Ισχυρίζεται ότι μια ομάδα Γερμανών από τη Βιρτζίνια είχαν ζητήσει να έχουν κάποιους νόμους γραμμένους όχι μόνον στα αγγλικά, αλλά και στα γερμανικά. Η πρόταση απορρίφθηκε για μία ψήφο ...εκείνη του γερμανόφωνου λουθηρανού ιερέα Φρέντερικ Μούλενμπεργκ (Frederick Muhlenberg).

Κάποιου "τυχαίου" ιερέα ονόματι Muhlenberg. Τίποτε από αυτά δεν είναι τυχαίο. Ο "τυχαίος" πάστορας δεν ήταν καθόλου τυχαίος ...Ήταν ο γιος του Heinrich Melchior Mühlenberg ...Ο γιος ενός μετανάστη από τη Γερμανία, ο οποίος θεωρείται ιδρυτής της Λουθηρανικής Εκκλησίας στις ΗΠΑ. Τη γερμανική γλώσσα, δηλαδή, απέρριψε και άρα την απέκλεισε από την αμερικανική "γραφειοκρατία" ο γιος τού επικεφαλής του σκληρού πυρήνα των Γερμανών Λουθηρανών των ΗΠΑ. Ο "τυχαίος" όμως Πάστορας, ο οποίος "ψήφισε" αρνητικά, δεν ήταν ούτε καν ένας απλός βουλευτής ...Ήταν ο Speaker of the United States House of Representatives ...Ήταν δηλαδή ο Πρόεδρος της Αμερικανικής Βουλής ...Ο τρίτος στη διαδοχή για την Προεδρία των ΗΠΑ μετά τον Αντιπρόεδρο ...Τόσο "τυχαίος" ήταν ο πάστορας.

...Απόλυτα "τυχαίος", αν σκεφτεί κάποιος πως ήταν επιπλέον αδερφός του επίσης "τυχαίου" στρατηγού των ΗΠΑ Peter Muhlenberg ...Του πολύ "τυχαίου" στρατηγού των ΗΠΑ, ο οποίος ήταν ο εμπνευστής και ιδρυτής των περίφημων Democratic-Republican Societies. Γιατί περίφημων; ...Γιατί από αυτά προέκυψαν τα κόμματα, τα οποία μονοπωλούν την εξουσία ...Τα κόμματα των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικάνων ...Τα κόμματα αυτά, τα οποία έβγαλαν την βρετανικής καταγωγής αριστοκρατία από το "παιχνίδι" της εξουσίας ...Τα δύο γερμανικά κόμματα, τα οποία έβγαλαν δια παντώς τους βρετανικής καταγωγής Αγγλοσάξονες από το "παιχνίδι". Αυτό το έκαναν οι Γερμανοί της Φιλαδέλφειας την εποχή που η Φιλαδέλφεια ήταν η Πρωτεύουσα των ΗΠΑ.

Τι σημαίνουν όλα αυτά; ...Ότι οι σκληροί Γερμανοί Λουθηρανοί Προτεστάντες είχαν πάρει τις αποφάσεις τους. Το κράτος των ΗΠΑ, που σχεδόν έλεγχαν, θα κρατούσε την αγγλική "βιτρίνα" του. Είχαν πολύ υψηλές φιλοδοξίες, για να το "περιορίσουν" με τη γερμανική γλώσσα. Και μόνον να σκεφτεί κάποιος ποιοι "απέρριψαν" τη γερμανική γλώσσα, πόσο σημαντικοί ήταν και πώς η επιλογή τους περιγράφεται από την "επίσημη" αμερικανική ιστορία, είναι ύποπτο. Θα έπρεπε δηλαδή να υποψιάζεται κάπόιος πως κάτι περίεργο συνέβαινε και μόνον με την απλή αναφορά των ονομάτων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και ο υποτιθέμενος "πατέρας" των ΗΠΑ, ο George Washington, ήταν γιος της Γερμανίδας Mary Ball.

Η μεγαλύτερη "πειρατεία" της ιστορίας.

Ο αναγνώστης αντιλαμβάνεται εύκολα τι έγινε στις ΗΠΑ ...Έγινε "πειρατεία" ...Αυτοί, οι οποίοι κλήθηκαν σαν "πλήρωμα", κατέλαβαν το "πλοίο" ...Κατέλαβαν το "πλοίο" και το έστρεψαν προς την Ευρώπη. Η Ευρώπη σε πρώτη φάση κατάκτησε τον Νέο Κόσμο και με την "πειρατεία" των ΗΠΑ κινδύνευε να κατακτηθεί η ίδια από τον Νέο Κόσμο. Οι Γερμανοί μαζί με τους Εβραίους κατέλαβαν τις ΗΠΑ και "μεταμφιεσμένοι" ως "πειρατές" και με ψεύτικη "σημαία" δούλευαν ολόκληρο τον κόσμο.Εδώ ο αναγνώστης πολύ εύκολα θα αμφισβητήσει την ορθότητα αυτών των οποίων λέμε. Είναι δυνατόν σε μια τεράστια χώρα, η οποία μέσα στον χρόνο έγινε πολυεθνική και πολυπολιτισμική, να θεωρούμε εμείς ότι την ελέγχουν απόλυτα οι Γερμανοί; Είναι δυνατόν να την ελέγχουν σε βαθμό τέτοιο, που να εξυπηρετεί καθαρά γερμανικούς σχεδιασμούς; Ποιοι είναι τέλος πάντων αυτοί οι μυστηριώδεις Γερμανοί ...αν υπάρχουν; Ακόμα δηλαδή κι αν κάποιοι από αυτούς, που καθόρισαν τη μοίρα των ΗΠΑ ως κράτος, ήταν Γερμανοί, μέσα στον χρόνο όλα αυτά "χάθηκαν"...

...Θα υπέθετε ο ανυποψίαστος αναγνώστης ότι ο χρόνος έδρασε ως "μύλος" και "άλεσε" τα πάντα στο πέρασμά του. Είναι γνωστό στους πάντες ότι ΗΠΑ λειτουργούν σαν το μεγάλο "χωνευτήρι". Είναι όμως έτσι; Όχι βέβαια. Οι ΗΠΑ λειτουργούν ως "χωνευτήρι" μόνον εκεί όπου τις συμφέρει. Εκεί όπου δεν τις συμφέρει είναι ρατσιστικές και "κλειστές" σαν ιδιωτικό "κλαμπ" ...Αυτό το "κλαμπ" επιμένουμε να ισχυριζόμαστε ότι ανήκει στους Γερμανούς.

Όλοι οι υπόλοιποι "Αμερικανοί" είναι ένα "έρμα" ...Ένα "έρμα", το οποίο χρειάζεται στους Γερμανούς ιδιοκτήτες, για να εργάζεται στις επιχειρήσεις τους, να ψηφίζει τα κόμματά τους και βέβαια να πολεμάει στους πολέμους τους ...Αυτοί, οι οποίοι κουνάνε τα "σημαιάκια" και αλαλάζουν γεμάτοι συγκίνηση, όταν βλέπουν τον President of the United States. Πόσο "χωνευτήρι" μπορούν να είναι οι ΗΠΑ, όταν Αμερικανοί τρίτης και τέταρτης γενιάς δεν αφήνονται ποτέ να αισθάνονται κυρίαρχοι; Παραμένουν πάντα "φιλοξενούμενοι" με το "στίγμα" της χώρας προέλευσής τους ...Αμερικανοί για ολόκληρο τον κόσμο ...Ιταλοί, Έλληνες ή Μεξικάνοι για τις ΗΠΑ ...Φιλοξενούμενοι, που κάποιοι φροντίζουν να τους το υπενθυμίζουν διαρκώς.

Αυτοί οι "κάποιοι" είναι τα "αφεντικά" των ΗΠΑ ..Το απόλυτο "κατεστημένο" των ΗΠΑ ...Το τραπεζοβιομηχανικό κατεστημένο, που διορίζει τους Προέδρους των ΗΠΑ με την ευκολία που κάποιοι πλούσιοι διορίζουν τους κηπουρούς τους. Αυτοί είναι οι ρατσιστές Γερμανοί, στους οποίους ανήκουν οι ΗΠΑ ...Αυτοί, που μέχρι πριν από λίγα χρόνια δεν άφηναν τους μαύρους να μπαίνουν στα σχολεία, τα λεωφορεία, τις συνοικίες τους και τις τουαλέτες τους ...Αυτοί, που "μαλώνουν" τους Έλληνες για τον "εθνικισμό" τους, αλλά που βάζουν τις στολές της Κου-Κλουξ-Κλαν και καίνε τους μαύρους και τους μετανάστες που τους ενοχλούν.

Υπερβάλουμε μήπως; Ας δει κάποιος ποιοι είναι οι "ΓερμανοWASP" και ας ψάξει μετά να βρει το αντίπαλο "βρετανικό" δέος, για να δει ποιοι κάνουν "κουμάντο" στις ΗΠΑ. Ας ψάξει να δει και τι περισσεύει για το υπόλοιπο πολυεθνικό "έρμα", που συνθέτει τις ΗΠΑ. Αν "περισσεύει" κάτι στο γερμανικής καταγωγής αμερικανικό "κατεστημένο", αυτό είναι βρετανικής καταγωγής Αγγλοσάξονες και τα "ρέστα" είναι κάτι ταλαίπωροι μετανάστες, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν το "αμερικανικό όνειρο" και από ευγνωμοσύνη παριστάνουν τους φανατικούς Αμερικανούς. Ενδεικτικά μόνον αναφέρουμε τα παρακάτω ονόματα:

Μάγερ Άνσελμ Μπάουερ ή αλλιώς Ρότσιλντ ...Ο Γερμανός γενάρχης των Ρότσιλντ. John D. Rockefeller (J.P Morgan, Mobil και η Esso ή Exxon, η Chevron, η Gulf). Samuel Sachs (The Goldman Sachs Group, Inc.), Marcus Goldman (The Goldman Sachs Group, Inc.) Lehman Brothers (Lehman Brothers Holdings Inc.), The Warburg Family – bankers, Otto Hermann Kahn (investment banker), Solomon Loeb (banker, co-founder of Kuhn, Loeb & Co), Jacob Schiff (banker), .William Boeing (The Boeing Company), Walter Chrysler (Chrysler Corporation), Frederick and August Duesenberg (Duesenberg automobile Corporation), Studebaker brothers (Studebaker automobile Corporation), George Westinghouse (Westinghouse Electric Corporation), Harvey Firestone (founder of the Firestone Tire and Rubber Company), Isaac Singer (inventor and sewing machine entrepreneur), Levi Strauss (Levi Strauss & Co.), Charles Guth (PepsiCo Inc.), James L. Kraft (Kraft Foods Inc.), Richard Hellmann (Hellmann's mayonnaise company founder), H. J. Heinz II (H. J. Heinz Company), Milton S. Hershey (Hershey chocolate founder), Henry E. Steinway (Steinway & Sons), Charles Pfizer (Pfizer, Inc.), Donald Trump (The Trump Organization), John Jacob Astor (Waldorf Astoria Hotels and Resorts), Conrad Hilton (Hilton Hotels & Resorts), Guggenheim family (Solomon R. Guggenheim Foundation), (Guggenheim Partners), Carl Laemmle (Universal Studios), Marcus Loew (Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.), Harry Cohn (Columbia Pictures Industries, Inc.), Walt Disney – film producer, Herman Hollerith (International Business Machines Corporation (IBM)), Bill Gates – chairman of Microsoft, Steve Jobs (Apple Inc.), Eric Schmidt (Google Inc.), Jawed Karim - co-founder of YouTube, Mark Zuckerberg (co-founder of Facebook, Inc), Peter Thiel (PayPal Inc.), Adolph Simon Ochs and Arthur Ochs Sulzberger (The New York Times), Charles Bergstresser (The Wall Street Journal), Al Neuharth (USA Today), Eugene Meyer (The Washington Post) etc.

Αυτοί όλοι είναι ιδρυτές εταιρειών, που φέρουν τις "σφραγίδες" τους ...Οι εταιρείες αυτές, οι οποίες δεν μπορούν να "κρυφτούν" από τη γερμανική τους καταγωγή. Αν σκεφτεί κάποιος και πόσες εταιρίες όλοι αυτοί δεν ίδρυσαν, αλλά στη συνέχεια εξαγόρασαν, εύκολα καταλαβαίνει τι συμβαίνει στις ΗΠΑ. Όταν ανάμεσα στους παραπάνω βρίσκονται οι πιο επιθετικοί επενδυτές στην ιστορία των ΗΠΑ, εύκολα αντιλαμβανόμαστε τι άφησαν σε όλους τους υπόλοιπους. Σε ποιον ανήκει η εταιρεία των "Πίκτων" της Monsando; Σε ποιον ανήκει η εταιρεία της Coca-Cola; Σε ποιον ανήκει η Dole ή η Chiquita; Σε ποιον ανήκουν όλες ανεξαιρέτως οι ζυθοποιίες των ΗΠΑ; Σε ποιον ανήκουν όλες οι "εθνικές" εταιρείες, που εξαγόρασαν τα γνωστά "όρνια" τύπου Μπάφετ;

Το μεγάλο "κόλπο".

Το μεγάλο σχέδιο όλων αυτών των Γερμανών συνωμοτών ήταν να ισχυροποιηθούν απόλυτα στις θηριώδεις ΗΠΑ και στη συνέχεια να επιτεθούν στην Ευρώπη. Για να επιτευχθεί όμως αυτό το σχέδιο, θα έπρεπε να γίνουν παράλληλα πολύ δύσκολα πράγματα ...Έπρεπε να μεθοδευτούν καταστάσεις πρωτόγνωρες στην ιστορία του κόσμου. Τι σημαίνει αυτό; ...Ότι έπρεπε να βρεθεί τρόπος να υπάρξει η χρηματοδότηση των "παικτών" που τους χρειάζονταν ...Να χρηματοδοτηθούν, χωρίς αυτή η χρηματοδότηση να "αποκαλύπτει" σχεδιασμούς.

Μέχρι τότε τα εθνικά κράτη ήταν κλειστά και τα κεφάλαια δεν μετακινούνταν εύκολα από κράτος σε κράτος. Οι εθνικές πολιτικές ήταν απλές ...Ζούσες με ό,τι είχες σε ένα κλειστό σύστημα. Αν υπήρχε περιθώριο, έκανες εισαγωγές. Αν όχι, περιοριζόσουν σε αυτά που είχες. Η έννοια δηλαδή του "κρατικού χρέους" δεν υπήρχε ...Υπήρχαν δοσοληψίες με χρωστούμενα, αλλά όχι χρέη, όπως τα γνωρίζουμε σήμερα ...Υπήρχαν δοσοληψίες με χρήματα εκτάκτων αναγκών τύπου πολέμων, αλλά όχι δάνεια για ανάπτυξη. Τα κράτη δεν εξαρτιόνταν στην καθημερινή τους λειτουργία από τον δανεισμό τους.

Κανένας δεν δανειζόταν για ν' αναπτυχθεί, γιατί κανένας δεν του δάνειζε. Οι ισχυροί δάνειζαν μόνον σε πελάτες τους και προκειμένου να τους "φορτώσουν" σαβούρες της παραγωγής τους. Λογικό ήταν αυτό ...Η ανάπτυξη του ενός ήταν πρόβλημα για τους υπολοίπους και κανείς δεν χρηματοδοτεί τους εχθρούς ή τους ανταγωνιστές του ν' αναπτυχθούν. Κυρίαρχο ήταν το κεφάλαιο της βιομηχανίας και όχι το χρήμα. Τα κέρδη από τα χρήματα ήταν δευτερευούσης αξίας. Αυτό έπρεπε να το αλλάξουν οι "Αμερικανοί", εφόσον έπρεπε να φύγουν χρήματα, για ν' αναπτυχθούν ή να δημιουργηθούν οι "κομπάρσοι" τους ...Να αναπτυχθεί η Γερμανία ή να δημιουργηθεί η Σοβιετική Ένωση. Έπρεπε να κάνουν για πρώτη φορά κάτι, το οποίο μέχρι τότε φαινόταν "αυτοκτονικό". Μια βιομηχανική δύναμη —και άρα με εξαγωγικούς στόχους—, όπως οι ΗΠΑ, να δανείζει στη Γερμανία για ν' αναπτυχθεί και άρα να την ανταγωνίζεται στις ίδιες αγορές.

Αυτό ήταν το πρωτοφανές και αυτό το μεθόδευσαν οι τοκογλύφοι της Νέας Υόρκης. Τα πάντα ξεκίνησαν από το "στρατηγείο" των Γερμανών, που ήταν η Wall Street ...Το "στρατηγείο" των Γερμανών και των τοκογλύφων. Πότε και πώς έγινε αυτό; ...Με τη μεγάλη οικονομική κρίση των αρχών του αιώνα .Με το περίφημο κραχ. Τότε έγινε το μεγάλο "κόλπο" των Εβραίων. Τότε έγινε η μεγαλύτερη ανακατανομή κεφαλαίου στις ΗΠΑ. Πώς έγινε αυτό; ...Όπως προσπαθούν σήμερα οι ίδιοι άνθρωποι να κάνουν το ίδιο σε ολόκληρο τον Δυτικό Κόσμο. Εβδομήντα χρόνια πριν από τον Γκρίνσπαν είχαν δοκιμάσει επιτυχώς το ίδιο κόλπο. Οι Εβραίοι τραπεζίτες φαινομενικά ρίσκαραν τα πάντα και "τζόγαραν".

Γιατί λέμε ότι φαινομενικά ρίσκαραν; ...Γιατί σε μια εποχή, που δεν είχαν ακόμα υπό τον έλεγχό τους την FED, "έριξαν" στην αγορά το σύνολο του χρήματος που είχαν στην κατοχή τους. Έθεσαν σε κίνδυνο την επιβίωση των τραπεζών τους με τον ασύδοτο και ανεξέλεγκτο δανεισμό. Γιατί; ...Για να δημιουργήσουν τη "φούσκα" του χρηματιστηρίου .Για να γεμίσουν την αμερικανική κοινωνία με χρέη ...Για να καταστρέψουν τον κόσμο με τα χρέη αυτά, αλλά κυρίως για να βγάλουν από το "παιχνίδι" όποιους από τους ισχυρούς κεφαλαιοκράτες των ΗΠΑ δεν θεωρούσαν δικούς τους. Έγινε δηλαδή ένα "ξεκαθάρισμα", προκειμένου να "προχωρήσουν", χωρίς να δίνουν λογαριασμό σε κανέναν και για κανέναν λόγο. Όπως αντιλαμβανόμαστε αυτό το κραχ δεν ήταν αποτέλεσμα ατυχίας ...Ήταν μεθοδευμένο έγκλημα. Οι τοκογλύφοι δεν επέτρεψαν στο αμερικανικό κράτος να κάνει τη δουλειά του και άρα να προστατεύσει τους πολίτες του.

Εδώ πιθανότατα να έχει ενστάσεις ο αναγνώστης. Θα υπήρχε κρατική επέμβαση στη "Μέκκα" της ελεύθερης οικονομίας; Πώς μπορεί να παρέμβει το κράτος σε μια ελεύθερη οικονομία; Εδώ βρίσκεται το λεπτό σημείο ...Ελεύθερη οικονομία δεν σημαίνει ζούγκλα ...Ελεύθερη οικονομία δεν σημαίνει ότι υπάρχει ελευθερία ακόμα και στην απάτη. Το κράτος είναι θεματοφύλακας της νομιμότητας και προστάτης των πολιτών. Εξ ορισμού, δηλαδή, έχει πάντα το δικαίωμα παρέμβασης, χωρίς αυτό να περιορίζει την ελεύθερη οικονομία. Την ελεύθερη οικονομία την περιορίζουν οι απάτες και οι απατεώνες και το κράτος πρέπει να την προστατεύει. Το κράτος παρεμβαίνει πάντα όταν υπάρχει απάτη και εκεί υπήρχε απάτη.

Όταν μια μετοχή του χρηματιστηρίου μπαίνει στη λογική του "τζόγου" και δεν αποδίδει κέρδη εξαιτίας αυτού του οποίου αντιπροσωπεύει, αλλά εξαιτίας του "παιχνιδιού" που "παίζεται" πάνω της, υπάρχει τζόγος και αυτό είναι απάτη. Είναι άλλο πράγμα η καλή "ευκαιρία" και άλλο πράγμα το "γκανιάν". Στην περίπτωση αυτήν, δηλαδή, είναι "μετρήσιμη" η νομιμότητα και ευδιάκριτα τα όριά της με την απάτη. Μια απάτη λοιπόν, η οποία "μετριέται" ως τέτοια, αποτελεί υποχρέωση του κράτους να τη σταματήσει. Αυτό δεν έγινε τότε στις ΗΠΑ. Όταν γι' αυτό το παιχνίδι, που είναι "ορατό" σε όλους, υπάρχει άφθονη τραπεζική χρηματοδότηση "αφελών" τραπεζιτών, τότε υπάρχει πάλι απάτη ...Άλλη απάτη ...Διαφορετική από την προηγούμενη …Ούτε αυτή η απάτη σταμάτησε. Το κράτος, δηλαδή, δεν "προστάτευσε" ούτε τους τραπεζίτες από την "αφέλειά" τους.

Όλα αυτά αποκαλύπτουν τη μεγάλη συνομωσία. Οι εγκληματίες, οι οποίοι κυβερνούσαν τις ΗΠΑ, άφησαν τον λαό απροστάτευτο στα χέρια των τοκογλύφων. Θέμα χρόνου λοιπόν ήταν να φτάσουν στο κραχ, εφόσον είχαμε δύο γιγαντιαίες απάτες να συμβαίνουν ταυτόχρονα ...Μία χρηματιστηριακή απάτη, που "τραβούσε" τον κόσμο στο χρηματιστήριο για "παιχνίδι" και μία τραπεζική απάτη, που "έσπρωχνε" τον κόσμο προς αυτό. Κάποιοι επέτρεπαν να μετατρέπονται οι μετοχές σε "άλογα" κούρσας και κάποιοι χρηματοδοτούσαν ασύστολα τους "τζογαδόρους", για να δίνουν "ταχύτητα" στα "άλογα".

Το αμερικανικό κράτος όχι απλά "έλαμψε" δια της απουσίας του, αλλά συνέργησε σε αυτό το έγκλημα. Φυσικό ήταν μέσα σε λίγα χρόνια να έρθει το κραχ. Όταν το κράτος αφήνει απροστάτευτο τον λαό στα "κόλπα" των τοκογλύφων, είναι θέμα χρόνου αυτοί να τον καταστρέψουν. Όταν οι νοικοκύρηδες υποθηκεύουν τα σπίτια τους, για ν' αγοράσουν "φούσκες", είναι θέμα χρόνου η καταστροφή. Όταν οι "επενδυτές" ζουν προκαταβολικά πλούσια με χρήματα που ΘΑ πάρουν, είναι θέμα χρόνου η καταστροφή. Όταν και οι καθαρίστριες παρατάνε τις δουλειές τους, γιατί θέλουν με τις πενιχρές αποταμιεύσεις τους να γίνουν πλούσιες, είναι θέμα χρόνου η καταστροφή. Δεν χρειάζεται να ψάξεις πολύ, για να καταλάβεις το πόσο "στημένο" ήταν.

Ποιος ήταν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, που έπρεπε να τιμωρήσει τους ενόχους του κραχ; Ο Γερμανός Χέρμπερτ Χούβερ. Ο Γερμανός Χούβερ ήταν Πρόεδρος από τον Μάρτιο του 1929 μέχρι τον Μάρτιο του 1933. Αυτός, δηλαδή, είχε την εξουσία να τιμωρήσει τους εγκληματίες, οι οποίοι βύθισαν τις ΗΠΑ στο χάος και τους Αμερικανούς στην απόγνωση. Ποιον θα τιμωρούσε; Τον εαυτό του; Ο ίδιος ήταν ο αρμόδιος Υπουργός Εμπορίου από το 1921 έως το 1928. Αυτός δηλαδή ήταν ο κύριος, βασικός και αποκλειστικός "αρχιτέκτονας" του κραχ, το οποίο θα έπρεπε στη συνέχεια ο ίδιος να "τιμωρήσει".


Ποιο ήταν το ζητούμενο από το κραχ; Ποιο ήταν το ζητούμενο γι' αυτούς που το μεθόδευσαν; ...Να βυθιστεί —λόγω του μεγέθους της αμερικανικής οικονομίας— η παγκόσμια οικονομία στην οικονομική κρίση και άρα και η Ευρώπη …Να βρουν οι τοκογλύφοι μέσα από μια απίστευτη καταστροφή την ευκαιρία να αρπάξουν την FED από τον αμερικανικό λαό και να μετατρέψουν το δολάριο σε διεθνές νόμισμα. Γιατί; …Για να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη της Γερμανίας …Για να μην υπάρχουν αντιδράσεις όταν θα χρηματοδοτούν τον "εχθρό".


Οι μόνοι, οι οποίοι θα μπορούσαν να αντιδράσουν, ήταν αυτοί που δεν τους συνέφερε να αντιδράσουν ...Ήταν αυτοί, οι οποίοι ήταν οι "δικοί" τους άνθρωποι …Οι δικοί τους τραπεζίτες και οι δικοί τους βιομήχανοι, οι οποίοι περίμεναν δάνεια από αυτούς τους τραπεζίτες …Το γερμανικό κύκλωμα, που κυβερνούσε χωρίς έλεγχο τις ΗΠΑ. Αυτοί θα αντιδρούσαν στη χρηματοδότηση του Χίτλερ; Αυτοί, οι οποίοι θα τον χρησιμοποιούσαν, για να γίνουν οι κοσμοκράτορες της "Δημοκρατίας"; Χωρίς το κραχ δεν θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν τον "κομπάρσο", τον οποίο θα χρειάζονταν στην επόμενη φάση του σχεδίου. Με τον τρόπο αυτόν "ξεκαθάρισαν" υπέρ τους το οικονομικό τοπίο στις ΗΠΑ και ταυτόχρονα δημιουργούσαν τη μελλοντική υπερχρεωμένη Γερμανία, η οποία θα γινόταν επιθετική και καταστροφική.

Το New Deal, δηλαδή, του νεοϋορκέζου υπάλληλου των Γερμανών και των τοκογλύφων Ρούσβελτ, ήταν μια απάτη ...Μια μεταξύ τους συμφωνία. Το κόλπο είχε πετύχει. Ελέγχοντας Γερμανοί και τοκογλύφοι την εξουσία των ΗΠΑ, μέσω των πληρωμένων ηγετών στο πολιτικό σκηνικό, που μονοπωλούσαν τα γερμανικά κόμματα των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικάνων, είχαν καταφέρει και είχαν "αλώσει" τη Δημοκρατία. Είχαν δημιουργήσει ένα μονοπώλιο εξουσίας, το οποίο θα τους επέτρεπε να χειρίζονται τις ΗΠΑ σαν αυτοκρατορία ...Αυτοκρατορία με άτυπους "βασιλείς" τους Γερμανούς ιδιοκτήτες, οι οποίοι διόριζαν κατά βούληση τα "κατοικίδια", για να παριστάνουν τους Προέδρους.

Από εκεί και πέρα τα πράγματα ήταν εύκολα. Οι τράπεζες, που ρίσκαραν την καταστροφή τους, "επενδύοντας" στους μπατιροπαίκτες του χρηματιστηρίου, δεν καταστράφηκαν ...Δεν πλήρωσαν τις συνέπειες του "λάθους" τους. Χάρη στον Χούβερ και στον Ρούσβελτ επιβίωσαν με χρήματα του λαού και μετά έκαναν μόνες τους το "παιχνίδι" …Μόνες τους χρηματοδότησαν τις εταιρείες των Γερμανών κυρίαρχων των ΗΠΑ. "Νόθευσαν" ακόμα περισσότερο μια ήδη γερμανόκτητη αγορά. Με τη στοχευμένη χρηματοδότηση έλεγξαν τα πάντα. Όσους δεν μπορούσαν να νικήσουν, απλά τους εξαγόραζαν.

Ελέγχοντας την FED, τύπωναν τα χρήματα που "κάλυπταν" τις προηγούμενες ζημιές τους ...Τύπωναν τα χρήματα που χρειάζονταν και αγόραζαν τα πάντα ...Κανένας έλεγχος από κανέναν με μια εξουσία που τους "προσκυνούσε". Εκείνη την εποχή οι Εβραίοι και οι Γερμανοί των ΗΠΑ έδιναν τεράστια δάνεια στον Χίτλερ. Γιατί; ...Για να δημιουργήσουν τις συνθήκες που θα τους έδιναν τη δυνατότητα να προκαλέσουν πόλεμο και άρα να επιστρέψουν στην Ευρώπη σαν δανειστές της και άρα σαν συνιδιοκτήτες της ...Το όνειρο των Ευρωπαίων μεταναστών των ΗΠΑ, οι οποίοι θα "ξαναγύριζαν" στις παλιές τους πατρίδες ως "πετυχημένοι". Αυτοί, οκ οποίοι έφυγαν πεινασμένοι και γεμάτοι ψείρες από την Ευρώπη, θα γυρνούσαν πίσω να "εκδικηθούν" εκείνους που τους έδιωξαν.

Τα "νήματα" στην Ευρώπη πλέον τα "κινούσαν" αυτοί που πλήρωναν και αυτοί απείχαν έναν ωκεανό "απόσταση" ..Έναν ωκεανό, όμως, ο οποίος ήταν πολύ "κοντά" στη Γερμανία και κυρίως στην Προτεσταντική Πρωσία. Γιατί; ...Γιατί, όπως είπαμε, η Πρωσία, έχει αυθεντικούς "δεσμούς" αίματος με τις ΗΠΑ. Η Πρωσία συνέβαλε αποφασιστικά στην πληθυσμιακή υπεροχή των Προτεσταντών στις ΗΠΑ τον καιρό του εμφυλίου …Η Πρωσία, η οποία "επικοινωνεί" υπογείως με τις ΗΠΑ μέσω "αδελφοτήτων" άγνωστων στο ευρύ κοινό. Αυτός είναι ο σκληρός πυρήνας των Γερμανών WASP, οι οποίοι είναι κυρίαρχοι καί από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Ο αναγνώστης εύκολα αντιλαμβάνεται ποιοι κινούσαν και εξακολουθούν να κινούν τα "νήματα" στις ΗΠΑ. Γι' αυτόν τον λόγο έχουν ανάγκη τις μυστικές οργανώσεις και τις συνομωσίες. Γι' αυτόν τον λόγο έχουν ανάγκη τις μυστικές υπηρεσίες ακόμα και μέσα στο ίδιο τους το κράτος. Γι' αυτόν τον λόγο —όπως αποδείχθηκε πρόσφατα με την περίπτωση Σνόουντεν— παρακολουθούν τους πάντες και τα πάντα. Με συνοπτικές διαδικασίες "εξαλείφουν" όποιους αμφισβητεί την πρωτοκαθεδρία τους.

…Απλά πράγματα. Ας ψάξει κάποιος να βρει τους χρηματοδότες τού Χίτλερ και θα πέσει σε αυτά τα ονόματα. Αν ψάξει κάποιος να δει ποιοι "τιμώρησαν" τη Γερμανία μετά την "ήττα" της, θα ξαναπέσει στα ίδια ονόματα. Ας ψάξει κάποιος να δει ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες των "αμερικανικών" πολυεθνικών των τραπεζών, των βιομηχανιών, των πετρελαίων και των τροφίμων και πάλι σε αυτούς θα "πέσει". Μιλάμε για κωμωδία, που αν δεν είχε κοστίσει στην Ευρώπη εκατοντάδες εκατομμύρια νεκρών, θα ήταν για γέλια.Αυτοί όλοι οι "Αμερικανοί" γερμανικής καταγωγής αισθάνονται όχι μόνον τις ΗΠΑ αλλά και τη Γερμανία σαν ιδιοκτησία τους. Χρησιμοποίησαν τη ναζιστική Γερμανία σαν μπάλα του μπόουλινγκ, προκειμένου να συντρίψουν τα εθνικά κράτη της Ευρώπης. Όπως κάθε καλός "παίκτης" έτσι κι αυτοί φρόντισαν για την ασφάλεια του "εργαλείου" τους. Οι γερμανικές ΗΠΑ σχεδόν δεν πολέμησαν καθόλου τη Γερμανία. Στην Ευρώπη οι αμερικανικές δυνάμεις μπήκαν όταν σχεδόν είχε τελειώσει ο πόλεμος, όπως ακριβώς τον είχαν σχεδιάσει. Όχι απλά δεν πολέμησαν τους αδερφούς Γερμανούς, αλλά στην κυριολεξία τους έσωσαν από την μήνη των Ευρωπαίων.

Οι ίδιοι, οι οποίοι μετέτρεψαν τη Γερμανία στο φονικότερο "εργαλείο" της ευρωπαϊκής ιστορίας, είναι και οι προστάτες της ...Οι προστάτες, οι οποίοι έχουν στρατιωτικές βάσεις στην απόλυτα υποταγμένη Γερμανία ...Στη Γερμανία, η οποία δεν αντέδρασε ποτέ στις μεθοδεύσεις τους και βέβαια στην Κατοχή της ...Στη Γερμανία, η οποία ποτέ δεν έγινε Ιράκ για τους Αμερικανούς. Γιατί; ...Γιατί φοβόταν ...Φοβόταν το μίσος των υπολοίπων Ευρωπαίων ...Φοβόταν, εξαιτίας των εγκλημάτων που την οδήγησαν οι Αμερικανοί να πραγματοποιήσει.


Αντιλαμβάνεται λοιπόν κάποιος το πόσο αστεία είναι η παράσταση που δίνεται σήμερα με τις παρακολουθήσεις των Γερμανών και της Μέρκελ από τους Αμερικανούς ...Το αντίθετο θα ήταν παράδοξο. Η Γερμανία και οι Γερμανοί "ανήκουν" στην κυριολεξία στις ΗΠΑ. Όχι απλά μπορούν να παρακολουθούν την Μέρκελ στις συνομιλίες της, αλλά μπορούν και να την διακόψουν, για να την ρωτήσουν τι εννοούσε, αν κάτι δεν το κατάλαβαν κατά την παρακολούθησή. Μια χαφιέ της Στάζι, που χάρη στις ΗΠΑ παριστάνει την Καγκελάριο, την υπολογίζουν λιγότερο απ' ό,τι μια καθαρίστρια στον Λευκό Οίκο.

Η Γερμανία "ανήκει" στις γερμανικές ΗΠΑ και οι ΗΠΑ "δικαιούνται" να την παρακολουθούν μέρα-νύκτα …Το "κατοικίδιό" τους είναι. Αυτοί το "ταΐζουν" και αυτοί έχουν δικαίωμα να το ελέγχουν απόλυτα. Εξαιτίας των όπλων τους υπάρχει σήμερα ως κράτος και δεν την "κατακρεούργησαν" τα θύματά της. Εξαιτίας των όπλων τους υπάρχει σήμερα ενωμένη. Εξαιτίας των όπλων τους αρνείται ακόμα και τώρα να αποζημιώσει τα θύματά της. Εξαιτίας των χρημάτων τους ανοικοδομήθηκε. Εξαιτίας των χρημάτων τους απέκτησε τη βιομηχανία της. Εξαιτίας των χρημάτων τους απέκτησε σήμερα την απόλυτη ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη. Εξαιτίας των μέσων των ΗΠΑ "υπάρχει" στην κυριολεξία …και, για όσο διάστημα θα συμβαίνει αυτό, δεν θα βγάζει "μιλιά".

Δεν χρειάζεται να το φιλοσοφήσει κάποιος, για να καταλάβει τι εννοούμε με τον όρο "της ανήκει" …Κυριολεκτικά της ανήκει. Η συμμορία, η οποία σήμερα παριστάνει τον Σύνδεσμο Γερμανών Βιομηχάνων, είναι καθαρά αμερικανικό "μαγαζάκι". Οφείλει την ίδια της την ύπαρξη στους "Αμερικανούς". Με τα χρήματά τους οι πατέρες τους έγιναν βιομήχανοι, με την εξουσία των Αμερικανών γλίτωσαν την τιμωρία και την περιουσία τους και με τα χρήματα των Αμερικανών ξαναέχτισαν τις βιομηχανίες τους μετά την καταστροφή. Σήμερα —και πάλι με τα ίδια χρήματα— έχουν αποκτήσει τη μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη.

Με χρήματα της FED έγινε η γερμανική ανάπτυξη και όχι εξαιτίας της ικανότητας των Γερμανών. Οι Γερμανοί απλά συμμετείχαν ως "έρμα" …Όπως συμμετέχουν οι Κορεάτες στη σημερινή "ανεξήγητη" έκρηξη ευφυΐας της κορεατικής βιομηχανίας. Η βιομηχανία χρειάζεται χρήματα, για να αγοράσει τεχνογνωσία και να αναπτυχθεί και τέτοια χρήματα δόθηκαν άφθονα στη Γερμανία. Η "υπεροχή" της Γερμανίας είναι απευθείας ανάλογη των χρημάτων που έλαβε …Τζάμπα υπερήφανοι είναι κάποιοι, που νομίζουν ότι η γερμανική ανταγωνιστικότητα οφείλεται στην εφευρετικότητα και την εργατικότητα των Γερμανών. Οι Γερμανοί είναι το ίδιο εφευρετικοί και το ίδιο εργατικοί με την εποχή που δεν είχαν τίποτε. Δεν έγιναν ξαφνικά υπεράνθρωποι. Αυτό, το οποίο άλλαξε, ήταν αυτό που μπορεί να αλλάξει και ήταν η χρηματοδότηση.

Η γιγαντιαία χρηματοδότηση και όχι οι "γιγαντιαίοι" Γερμανοί δημιούργησαν τις Siemens, Bayer, Mercedes, BMW, BASF, AEG, HUGO BOSS, Henkel και όποια άλλη εταιρία μπορεί να φανταστεί κάποιος. Όλα αυτά είναι δημιουργήματα της ναζιστικής "σπείρας", η οποία δημιουργήθηκε στα μυστικά υπόγεια της Wall Street. Όλοι αυτοί έγιναν βιομήχανοι με τα χρήματα που έδωσε το αμερικανικό "κύκλωμα" στον Χίτλερ. Επί ναζισμού και με την τζάμπα εργασία των σκλάβων των στρατοπέδων συγκεντρώσεων έγιναν πλούσιοι και ισχυροί και με την αμερικανική Κατοχή της Γερμανίας εξακολουθούν ακόμα και σήμερα να παραμένουν ισχυροί και βέβαια ελεύθεροι …Αυτοί, οι οποίοι "κουνάνε" το "δάχτυλο" στην Ελλάδα και ανησυχούν για τον φασισμό …Τα πιο γνήσια παιδιά του ναζισμού στην Ευρώπη.

Αυτοί κατέκτησαν στον κόσμο για λογαριασμό των Γερμανών των ΗΠΑ. Αυτό δεν το λέμε εμείς. Αυτό το λέει η απλή αριθμητική της οικονομίας. Ας προσθέσεις κάποιος τις "αμερικανικές" εταιρείες στις γερμανικές και θα "δει" σε ποιον ανήκει ο Πλανήτης πριν καν επιχειρηθεί η Νέα Τάξη. Ό,τι "περισσεύει" είναι και πάλι στη σφαίρα των δικών τους ανθρώπων. Η BP, η Lipton, η Tesco, η Aviva, η HBOS, η Prudential, η Barclays, η Royal bank of Scotland και ένα μεγάλο πλήθος εταιρειών, οι οποίες αφέθηκαν στα χέρια των Βρετανών. H Shell, η Philips η Fortis, ING group, η Royal Friesland Campina, οι οποίες αφέθηκαν στα χέρια των "αδερφών" Ολλανδών …Τα πάντα στα χέρια των Γερμανών και των Προτεσταντών "αδερφών" τους …Μέχρι και στους κακόμοιρους τους Φιλανδούς έδωσαν την ΝΟΚΙΑ.

Δεν υπάρχει τίποτε που να μην αποκαλύπτεται σε κάποιον, ο οποίος ξέρει να "διαβάζει" τις πληροφορίες. Ακόμα και η Nestle ανήκει στην ίδια ομάδα συμφερόντων. Ιδρυτής της ήταν ο Γερμανός Henri Nestlé από την Φρανκφούρτη. "Ελβετική" εταιρεία την έκανε με τον συνεταιρισμό της με την Anglo-Swiss Condensed Milk Company. Μιλάμε για τρομερές καταστάσεις. Δεν έχουν αφήσει τίποτε ελεύθερο στην αγορά. Απλά σήμερα δεν αρκούνται στα μονοπώλια της αγοράς, αλλά επιχειρούν να εξαγοράσουν τον ίδιο τον Πλανήτη εις βάρος των λαών του.

Αυτοί ήταν οι "απελευθερωτές" του κόσμου μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Κόσμο …Αυτοί, οι οποίοι σταμάτησαν τον Χίτλερ από την "κατάκτησή" του και εμπόδισαν τον Στάλιν από το να τον "μιμηθεί" …Αυτοί, που, όπως θα δούμε, πλήρωσαν καί τον Χίτλερ καί τον Στάλιν, για να παίξουν στην "παράστασή" τους τον "κακό", ώστε να κάνουν οι δολοφόνοι τους "καλούς".

Η βρετανική βοήθεια.

Σ' αυτήν την αμερικανική "συνομωσία" για την κοσμοκρατορία πήρε μέρος και η Βρετανία …Θα ήταν αδύνατον αυτή να πραγματοποιηθεί χωρίς τη συμμετοχή της. Όμως, πήρε μέρος ερήμην του λαού της. Πώς; …Με προδοσία …Προδόθηκε η Βρετανία εκ των έσω. Από ποιον; …Από τον παράγοντα εκείνον, ο οποίος θεωρητικά θα ήταν υπεράνω πάσης υποψίας …Προδόθηκε από την ηγεσία της, με πρώτον απ' όλους το Παλάτι …Το Παλάτι των Γερμανών. Για κάποιον "μυστήριο" λόγο έγινε τότε κάτι το πρωτοφανές στην αγγλική ηγεσία. Εξαιτίας του "έρωτα" —και μιας "Αμερικανίδας"— αναγκάστηκε ο βασιλιάς της Αγγλίας σε παραίτηση …Ο βασιλιάς, ο οποίος εμφανίστηκε από την προπαγάνδα σαν φιλοναζί.


Στη θέση του μπήκε κάποιος ανέλπιστα "τυχερός" και άρα "ανέλπιστα" υπάκουος …Κάποιος, ο οποίος θα εκτελούσε απόλυτα τις εντολές τους …Ο τραυλός άντρας της αλκοολικής, που μεθοκοπούσε όταν οι Γερμανοί βομβάρδιζαν το Λονδίνο. Υπό την ανοχή αυτού του γερμανικού Παλατιού η Βρετανία προδόθηκε από τον πιο διαφημισμένο ηγέτης της …Από αυτόν, ο οποίος "αγαπήθηκε" από τους επωφελημένους του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και μισήθηκε από τους Βρετανούς …Από τον "πατέρα της νίκης", ο οποίος διέλυσε τη βρετανική αυτοκρατορία, για να "χτιστεί" η αμερικανική …Από τον γελοίο μεθύστακα Τσόρτσιλ …Ο Τσόρτσιλ ήταν η "τραγωδία" της Βρετανίας.

Ο Τσόρτσιλ ήταν από μόνος του η "Πέμπτη φάλαγγα" για τη Βρετανία. Ήταν γιος Αμερικανίδας. Γιος της κόρης του τοκογλύφου Προτεστάντη Λέοναρντ Τζερόμ. Του συνέταιρου του επίσης τοκογλύφου Προτεστάντη Βάντερμπιλντ …Φανατικό γέννημα της τοκογλυφικής συμμορίας της Νέας Υόρκης. Αυτός ο Τσόρτσιλ, σε συνεργασία με το Παλάτι των Γερμανών, πρόδωσε τους Βρετανούς. Τον βρετανικό λαό στο σύνολό του. Το ομοιογενές πλέον σύνολο, το οποίο δεν ήταν αμιγώς γερμανικό, αλλά είχε ενσωματώσει μέσα του και τους Κέλτες.


Ο Τσόρτσιλ αυτούς πρόδωσε …Την παραγωγική τάξη των Βρετανών …Την αστική τάξη της Βρετανίας …Την εργατική τάξη της Βρετανίας …Την τάξη των μικροκεφαλαιοκρατών …Αυτούς, οι οποίοι δεν τον ψήφισαν μετά τον "θρίαμβο" και τον έστειλαν στο σπίτι του …Αυτοί καταστράφηκαν από την επιλογή του Τσόρτσιλ να εξυπηρετήσει τον αμερικανικό σχεδιασμό. Η βρετανική παραγωγή κατέρρευσε μετά τον πόλεμο και αυτό κατέστρεψε τους "μικρούς" της Βρετανίας και όχι τους "μεγάλους". Οι "μεγάλοι" ήταν "στημένοι" εξ' αρχής. Γνώριζαν πού να "επενδύσουν" και το έκαναν εγκαίρως, προκειμένου να μπουν με πλεονέκτημα στην νέα εποχή.

Οι περισσότερες βρετανικές πολυεθνικές της μεταπολεμικής εποχής "πέτυχαν" με το "σκονάκι" που είχαν πάρει εγκαίρως από τους Αμερικανούς συνεταίρους τους. Το "Παλάτι" και οι "γαλαζοαίματοι" δεν καταστράφηκαν από την πτώση της βρετανικής αυτοκρατορίας. Οι Αγγλοσάξονες φεουδάρχες παρέμειναν τέτοιοι, εφόσον οι Αμερικανοί Αγγλοσάξονες τούς έδωσαν τις απαραίτητες εγγυήσεις. Οι διάφοροι Lipton διατήρησαν τα φέουδά τους και αναπτύχθηκαν στην νέα ακόμα μεγαλύτερη αγορά, η οποία προέκυπτε από τον νέο σχεδιασμό.

Αυτό το "κύκλωμα", το οποίο χρηματοδότησε τον Χίτλερ, ήταν εκείνο που χρηματοδότησε και τους συνεργούς του …Δικοί του άνθρωποι ήταν ο Ρούζβελτ των ΗΠΑ και ο Τσόρτσιλ της Βρετανίας. Ο Ρούζβελτ ήταν ο εκλεκτός της τοκογλυφικής συμμορίας της Νέας Υόρκης. Χάρη στα χρήματά της έγινε Κυβερνήτης τής Νέας Υόρκης και χάρη στα ίδια χρήματα έγινε ο μακροβιότερος Πρόεδρος των ΗΠΑ. Πρόεδρος από το 1933 μέχρι το 1945. Εξαιτίας της "επικίνδυνης" θητείας του οι Αμερικανοί νομοθέτησαν για το ανώτατο όριο των δύο προεδρικών θητειών. Ο Ρούζβελτ ήταν αυτός, ο οποίος ανταπέδωσε στη συμμορία, "χαρίζοντάς" της την FED και προσφέροντάς της έναν Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Νεοϋορκέζος Ρούζβελτ μαζί με τον "μιγά" Νεοϋορκέζο Τσόρτσιλ μεθόδευσαν πολιτικά ολόκληρο τον σχεδιασμό, ο οποίος σκότωσε δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπων. Αυτοί μεθόδευσαν τον "στημένο" Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος οδηγούσε τις ΗΠΑ —και άρα και τους τοκογλύφους χρηματοδότες του πολέμου— στην κορυφή του κόσμου. Όλα τα άλλα, τα οποία εμείς γνωρίζουμε σαν δήθεν κοινωνικές "ζυμώσεις", "επαναστάσεις", "πραξικοπήματα" κλπ., είναι "αγορασμένα" —από τους τοκογλύφους— "σώου" για την πλέμπα. Η Ρωσία, η οποία συνδέεται με την κομμουνιστική Επανάσταση ή η Βαυαρία, η οποία συνδέεται με το ναζιστικό "πραξικόπημα" της μπύρας, είναι τα επιλεγμένα "θύματα" αυτών των εβραιοπροτεσταντικών δημιουργημάτων και όχι "θύτες".

Στην Νέα Υόρκη σχεδιάστηκαν όλα αυτά …Αυτά τα σχέδια έφτασαν στην Πρωσία και από μέσα από τις "υπόγειες" οργανώσεις και τις γερμανικές "αδελφότητες" μεθοδεύτηκαν από τους Γερμανούς. Όλα έγιναν με αμερικανικά χρήματα …Μπατίρια ήταν οι Πρώσοι …Με αμερικανικά χρήματα έπαιζαν τα παιχνίδια τους καί στους δύο πολέμους.

…Πρώσοι επέλεξαν τη Ρωσία, για να την "εκπολιτίσουν" κομμουνιστικά και Πρώσοι επέλεξαν τη Βαυαρία για να τη "μεθύσουν" ναζιστικά …Από την Πρωσία ξεκίνησαν όλοι οι υπάλληλοι των Εβραίων τοκογλύφων …Εβραίοι και Πρώσοι ήταν όλοι οι "μεροκαματιάρηδες" των Νεοϋορκέζων τραπεζιτών …Ο Μαρξ, ο Έγκελς, ο Μπέρνσταϊν, ο Λασάλ, η Λούξεμπουργκ, ο Λίμπκνεχτ, ο Άισνερ, ο Μπέμπελ, ο Κάουτσκι και όλο το κακό "συναπάντημα".

…Αυτοί ήταν οι "εργολάβοι" των τραπεζιτών. Αυτοί, με αμερικανικά χρήματα, "θεμελίωσαν" τη "μεγάλη" Γερμανία των πολέμων και των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας …Αυτοί ήταν οι μεγάλοι "σοσιαλιστές", που "ένωσαν" τους Γερμανούς και "θεμελίωσαν" το ναζιστικό (Nationalsozialismus) κράτος της Βαϊμάρης, το οποίο "κατάπιε" τον γερμανικό κόσμο …Ολόκληρο τον Γερμανικό Κόσμο και άρα και τον Καθολικό —και αυτό ήταν το ζητούμενο— …Με τα ίδια χρήματα των ίδιων τραπεζιτών μεθοδεύτηκε τόσο η "επανάσταση" των μπολσεβίκων στη Ρωσία όσο και η εθνική "παλιγγενεσία" του Χίτλερ.

Στην Νέα Υόρκη επιλέχθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν οι "φασίστες", οι οποίοι απειλούσαν να "καταστρέψουν" τον κόσμο. Γιατί; …Για ν' ανοίξουν τον δρόμο στους "δημοκράτες" "νταβατζήδες" και τους "τραπεζίτες", οι οποίοι θα "έσωζαν" τον κόσμο …Εκεί φτιάχτηκαν οι ανισόρροποι Ευρωπαίοι, οι οποίοι είχαν ανάγκη τους "τίμιους" Αμερικανούς, για να εδραιωθεί η "ειρήνη" στην Ευρώπη. Εκεί επιλέχθηκαν για τη "δουλειά" τόσο ο Χίτλερ όσο και ο Στάλιν. Γι' αυτόν τον λόγο φτιάχτηκε ο κομμουνισμός …Για τις "παρενέργειές" του, οι οποίες θα επέτρεπαν σε κάποιους να "δηλητηριάσουν" ολόκληρο τον κόσμο και να τον κατακτήσουν στην "άρρωστη" μορφή του. Τότε έγιναν κυρίαρχοι του κόσμου οι τραπεζίτες, τους οποίους εμείς οι Έλληνες πλέον τους γνωρίζουμε σαν "δανειστές" …Η γνωστή συμμορία των Goldman Sachs, Lehman bros, J.P. Morgan κλπ. …Τότε "έχτισαν" την κατάσταση, που σήμερα κυριαρχεί στον κόσμο.


Στη Γιάλτα δεν συναντήθηκαν ηγέτες …Συναντήθηκαν οι υπάλληλοι των ίδιων "αφεντικών" …Το "κατώτερο" προσωπικό, για να διευθετήσει τα "τυπικά" ενός σχεδιασμού, ο οποίος είχε προαποφασιστεί σε μυστικά γραφεία. Ο μόνος, που έλειπε, ήταν ο συνάδερφός τους Χίτλερ. Αυτός απλά είχε ιδιόμορφο ρόλο και τον γνώριζε εξ' αρχής. Πολλές παραστάσεις δεν τελειώνουν με ολόκληρο το "καστ" παρόν …Πρωταγωνιστής σε όλη τη διάρκεια του "έργου" ο Χίτλερ, αλλά στο τέλος απείχε …Όλα μέσα στο πνεύμα του έργου …Όλα έχουν το κόστος τους και αυτό το γνωρίζουν οι "παίκτες".

Γνώριζε ο Χίτλερ ότι θα "κόστιζε" κάτι παραπάνω ο ρόλος τού "θεού" για μια σχεδόν δεκαετία. "Τζάμπα" του βγήκε, αν το σκεφτεί κανείς. Σχεδόν αθάνατος έγινε ο αγράμματος δεκανέας …Ακόμα τον "λατρεύουν" κάποιοι τον υπάλληλο. Από εκεί και πέρα όλα έγιναν σταδιακά. Οι Γερμανοί των ΗΠΑ πάτησαν το "πόδι" τους στην Ευρώπη και από τότε δεν έφυγαν …Είπαμε …Αν "τρυπώσουν" κάπου οι Αγγλοσάξονες, δεν φεύγουν εύκολα. Λειτουργούν ομαδικά σαν "αρρώστια". Καταλαμβάνουν τα πάντα και βαδίζουν πάντα προς τον ίδιο στόχο. Μετέτρεψαν και τους συνεταίρους τους Εβραίους σε "ιερές αγελάδες" της Ευρώπης και την έλεγξαν πλήρως.


Από τη στιγμή που έβαλαν "πόδι" στην Ευρώπη, ήταν θέμα χρόνου να την "αλώσουν" …Ήταν θέμα να την χτυπήσουν ακόμα και στην "καρδιά" της. Έχοντας ως εχθρούς τους τούς Καθολικούς και τους Ορθόδοξους χριστιανούς, ήταν φυσικό να κατευθυνθούν προς τις ηγεσίες τους. Γερμανός είναι ο Πάπας της Ρώμης. Ο πρώτος τυπικά "Αντίχριστος" Πάπας, εφόσον εν ζωή όρισε τον διάδοχό του …Ο Γερμανός Πάπας, που στη φωτογραφία τον βλέπουμε με τον Γερμανό Τζωρτζ Μπους, τον γιο της Γερμανίδας Μπάρμπαρας.

Αυτού του Γερμανού "Αντίχριστου" σκιά και σύμβουλος είναι ο Γερμανός παγανιστής Georg Gänswein. Αυτός είναι τα "μάτια" και τα "αυτιά" των παγανιστών στην Αγία Έδρα. Παρίστανε τον "εκλεκτό" τού Γερμανού, αλλά απ' ό,τι δείχνουν τα πράγματα, είναι "εκλεκτός" των πάντων …Ο Γερμανός "εκλεκτός" των πρώην και των επόμενων …Οι Πάπες αλλάζουν, αλλά όχι και η "σκιά" τους. Είναι προφανές ότι με τους "φακέλους" του Βατικανού εκβιάζονται οι πάντες και αυτός ο Γερμανός πράκτορας είναι ο χειριστής τους.Η φωλιά του "κούκου".

Μια τέτοια μεγάλη συνωμοτική "κίνηση" κατάληψης της κεντρικής εξουσίας χρειάζεται έναν σταθερό σχεδιασμό, για να διατηρηθεί αναλλοίωτη μέσα στον χρόνο. Απαιτείται ένας σχεδιασμός, για να διατηρεί ακμαία τη στελέχωση της οργάνωσης των συνωμοτών και ταυτόχρονα απαιτείται η ανάπτυξη μιας πάγιας συμπεριφοράς, προκειμένου να διατηρείται η μυστικότητα, την οποία έχει ανάγκη ένα τόσο μεγάλο συνωμοτικό σχέδιο. Υπάρχει ανάγκη μυστικότητας, γιατί όλοι αυτοί δεν "κατέκτησαν" τον κόσμο με την ισχύ τους …"Έκλεψαν" τον κόσμο απ' αυτούς που τους ανήκε …"Ξεγέλασαν" τους λαούς, παριστάνοντας τους υπηρέτες των θεών τους.


Πότε ξεκίνησαν όλα αυτά; …Όταν άρχισε ο Προτεσταντισμός να στέκεται γερά στα "πόδια" του και να διεκδικεί την πρωτοκαθεδρία ανάμεσα στα χριστιανικά δόγματα …Όταν απέκτησε και επισήμως το πρώτο κράτος του — και ήταν η Βρετανία. Όμως, η ιδιομορφία του Προτεσταντισμού έδινε ιδιομορφία και στη λειτουργία του. Ο Προτεσταντισμός δεν είχε την ισχύ να διεκδικήσει τον κόσμο. Δεν είχε την ισχύ να κάνει φανερά τα σχέδιά του. Δεν είχε την ισχύ να έχει φανερό Ιερατείο με φανερό δόγμα και εξίσου φανερό στόχο. Όλα αυτά έπρεπε να τα κάνει κρυφά. Ακόμα και η "Ρώμη" του δόγματός του έπρεπε να είναι κρυφή …Άγνωστη στους πολλούς και τους αμύητους.


Αν δηλαδή για τους Καθολικούς ή τους Ορθόδοξους "όλοι οι δρόμοι οδηγούσαν στη Ρώμη τους", για τους Προτεστάντες τα "άγνωστα σοκάκια οδηγούσαν σε μια υπόγεια Ρώμη". Αν για τους Καθολικούς ή τους Ορθόδοξους ήταν δόξα και τιμή να εμφανίζονται οι ηγέτες τους δημοσίως με τα "σήματά" τους, για τους Προτεστάντες αυτό ήταν μια επικίνδυνη κατάσταση. Οι αδύναμοι Προτεστάντες δεν ήθελαν να προκαλούν τους ισχυρούς αλλόδοξους και γι' αυτόν τον λόγο δεν φορούσαν τιάρες ή στέμματα. Περιορίζονταν σε κάτι μίζερες "ποδίτσες" εν κρυπτώ, τις οποίες τις έβγαζαν από τις τσέπες και τις φορούσαν στα υπόγεια.

Αυτό, το οποίο για τα υπόλοιπα δόγματα ήταν φυσική επίδειξη δύναμης, για τους Προτεστάντες ήταν θανάσιμο σφάλμα. Γιατί συνέβαινε αυτό; Γιατί δεν μπορούσαν να σταθούν απέναντι στα υπόλοιπα δόγματα ως ίσος προς ίσον. Δεν είχαν επίσημο "χρίσμα" από κανέναν Χριστό, Απόστολο ή έστω από έναν Άγιο …Οπαδοί τού κομπλεξικού λογιστή Λούθηρου ήταν και ως εκ τούτου πήγαιναν από τις γωνίες. Δεν είναι λοιπόν περίεργο που η πρώτη Τεκτονική Μεγάλη Στοά στην ιστορία —η Μεγάλη Στοά της Αγγλίας— ιδρύθηκε προς τιμή του Γεωργίου του A' (1660-1727), πρώτου Προτεστάντη βασιλέα της Μεγάλης Βρετανίας, ο οποίος ανέβηκε στον θρόνο την 1η Αυγούστου 1714.Γι' αυτόν τον λόγο η Τρίτη Ρώμη δεν είναι γνωστή στους αμύητους. Εν αντιθέσει προς τη Ρώμη ή την Νέα Ρώμη, αυτή "κρύβεται". Δεν τολμά η Νέα Υόρκη να εκδηλώσει τις προθέσεις της. Για λόγους ασφαλείας "κρύβεται" πίσω από την "παράγκα" τής Ουάσιγκτον. Η "υπόγεια" Ρώμη κρύβεται πίσω από την φανερή και ακίνδυνη για όλους Ουάσιγκτον …Την Ουάσιγκτον του Γερμανού "πατέρα" των ΗΠΑ … Του κρυφού "Πάπα" των υπογείων με την ποδίτσα. Αυτή η τρίτη Ρώμη είναι το πραγματικό τρίτο Ράιχ …Το τρίτο βασίλειο μετά τη Ρώμη και την Νέα Ρώμη. Λάθος πράγματα μετράνε οι αδαείς, όταν υπολογίζουν τα Ράιχ.

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι αυτή ήταν μια κατάσταση επικίνδυνη για όλους …Επικίνδυνη ακόμα και γι' αυτούς που την πραγματοποίησαν. Επειδή το επίτευγμά τους δεν ήταν αποτέλεσμα ισχύος, αλλά πονηριάς, υπήρχαν και εξακολουθούν να υπάρχουν ιδιομορφίες. Παρ' όλο που μιλάμε για την υπέρτατη εξουσία των Προτεσταντών, δεν μιλάμε για την υπέρτατη δύναμη. Η υπέρτατη δύναμη του χριστιανισμού βρίσκεται εκεί όπου βρισκόταν πάντα …Εκεί όπου βρίσκονται τα μεγάλα δόγματά του …Εκεί όπου βρίσκονται οι φανερές "Ρώμες" του …Εκεί όπου βρίσκονται τα "αλάθητα" ιερατεία του.

Αυτή λοιπόν η υπέρτατη εξουσία της τρίτης Ρώμης, η οποία δεν συνδυάζεται με ένα αντίστοιχα ισχυρό δόγμα, μπορεί να ανατραπεί απλά με γνώση και όχι απαραίτητα με όπλα. Αρκεί κάποιος να "ξεσκεπάσει" το Τρίτο Ράιχ και αυτό πάει στο διάολο μέσα σε λίγες ώρες. Όλα αυτά ήταν γνωστά εκ των προτέρων στους συνωμότες. Γνώριζαν τι ακριβώς τους απειλούσε όπως επίσης γνώρισαν ότι μερικά πράγματα θα έπρεπε να τα αντιμετωπίσουν υποχρεωτικά, καθώς θα ήταν αναπόφευκτα.

Ένα τέτοιο αναπόφευκτο δεδομένο ήταν η ανάπτυξη φημολογίας. Η ιδιομορφία τού σχεδιασμού έκανε αδύνατον ν' αποφευχθεί η φημολογία. Όσο καλά κρυμμένα κι αν ήταν τα μυστικά τους, πάντα θα βρίσκονταν κάποιοι ευφάνταστοι εχθροί τους, να σκορπίσουν μέσα στην κοινωνία τις υποψίες και τις υποθέσεις τους. Όλα όσα κατά καιρούς ακούγονται για τις σχέσεις των εξουσιαστών με τους περίφημους Illuminati, τις μυστικές αδελφότητες, τις μασονικές στοές, τα μυστικιστικά σύμβολα του δολαρίου κλπ., είναι αποτελέσματα αυτής της κατάστασης. Άλλωστε κι αυτή, που γνωρίζουμε ως οργάνωση Illuminati, είναι κατ' εξοχήν γερμανική, όπως είναι Γερμανός και ο ιδρυτής της ο Άνταμ Βάισχαουπτ.

Όλα αυτά διαρρέουν μέσα στις κοινωνίες και κάνουν πολλούς να υποπτεύονται πως κάτι περίεργο συμβαίνει στα "παρασκήνια" αυτού του κόσμου …Να υποπτεύονται απλά, χωρίς όμως να μπορούν να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει. Όλα αυτά έχουν δόσεις αλήθειας, αλλά μισές αλήθειες ποτέ δεν εξυπηρετούν κανέναν …Μισές αλήθειες λειτουργούν ως ολόκληρα ψέματα. Μπερδεύονται όλοι, γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν από πού ξεκινάνε τα συμφέροντα όλων αυτών των ανθρώπων και πού στοχεύουν. Κάπου εκεί "χάνονται" και οι υπερβολές τους τούς κάνουν να φαίνονται γραφικούς. Οι θιγόμενοι σε αυτήν την περίπτωση όχι μόνον δεν αποκρύπτουν τις θεωρίες συνομωσίας, αλλά αντίθετα τις αναδεικνύουν, για να "αποδείξουν" τη γραφικότητα των εμπνευστών τους.

Από τα μωρά που θυσιάζονται, για να πιούν οι "εκλεκτοί" το αίμα ή τις παρθένες που διακορεύονται, για να εξασφαλιστεί "επαφή" με την ανώτερη δύναμη, έχουν ακουστεί τα απίστευτα γι' αυτές τις οργανώσεις. Το πιο σύνηθες σενάριο των συνομωσιολόγων είναι αυτό της αποκάλυψης του μόνιμου στόχου αυτών των οργανώσεων, που είναι η στόχευση της κοσμοκρατορίας. Ένα σενάριο πολύ αφηρημένο, το οποίο, όταν δεν μπορείς να το εξηγήσεις με λογικές σκέψεις ή αντικειμενικά στοιχεία, σε καθιστά φαντασιόπληκτο συνομωσιολόγο και άρα εύκολο αντίπαλο στην αντιμετώπισή του.Το βασικό πρόβλημα όλων αυτών, οι οποίοι προσπαθούν να αναλύσουν τα γεγονότα, είναι η έλλειψη γνώσης. Αυτοί, οι οποίοι συνδέονται με αυτές τις καταστάσεις, είναι κατά βάση Προτεστάντες. Τους συμφέρει να εμφανίζονται ως illuminati, τέκτονες, μασόνοι κλπ., απλά και μόνον για να αποκρύπτουν τη βασικότερη ιδιότητά τους. Ποια είναι η βασικότερη ιδιότητά τους; Στην πραγματικότητα είναι Παγανιστές …Δεν είναι άθεοι …Είναι παγανιστές και απλά είναι άπιστοι προς τον Θεό των υπολοίπων …Παγανιστές, οι οποίοι πιστεύουν στον Οντίν …Στον θεό, που θυσίασε το ένα του "μάτι" για την παντογνωσία …Στον θεό, που έχει ως σύμβολο της εξουσίας του τα κοράκια.

Όλοι μας έχουμε δει, για παράδειγμα, τον πανεπόπτη οφθαλμό στο "αμερικανικό" δολάριο. Λίγοι όμως γνωρίζουν ότι αυτός είναι ο "οφθαλμός" του Οντίν. Όλοι μας έχουμε ακούσει για τα "κοράκια", που φυλάσσονται στον Πύργο του Λονδίνου και σύμφωνα με τον θρύλο αποτελούν "εγγύηση" για τη διαιώνιση της δύναμης τής αυτοκρατορίας. Ελάχιστοι όμως γνωρίζουν ότι αυτά είναι τα "κοράκια" του Οντίν. Αυτός ο Οντίν συνδέει τους δήθεν "εχθρούς" μεταξύ τους. Αυτός συνδέει τους συνωμότες μεταξύ τους. Αυτός συνδέει τους Γερμανούς του Βερολίνου, του Λονδίνου και της Ουάσιγκτον. Ο Οντίν συνδέει αυτούς τους Γερμανούς με τους Σκανδιναβούς συμμάχους τους. Τι παριστάνουν όλοι αυτοί οι παγανιστές; …Τους πιστούς χριστιανούς …Τους σκληρούς Προτεστάντες.


Για να καταλάβει κάποιος τις ιδιομορφίες των Αγγλοσαξόνων, θα πρέπει να γνωρίζει τους θεούς τους και βέβαια τις ιδιομορφίες τους. Ο βασικός θεός τους —ο Οντίν— δεν είναι θεός Κύριος …Είναι θεός κλέφτης. Έχει γνώσεις, είναι πολεμιστής αλλά κύριος οίκου δεν είναι. Μπαίνει στους Οίκους άλλων και αυτούς οικειοποιείται, "γεννώντας" μέσα σ' αυτούς τα παιδιά του. Υπάρχει δηλαδή ένας θεός που "μεταμφιέζεται" και το ίδιο κάνουν και τα "παιδιά" του. Δεν έχει δηλαδή μια θρησκεία με τη συμβατική της έννοια. Δεν υπάρχει θρησκεία του Οντίν δηλαδή. Δεν υπάρχει επικράτεια της θρησκείας του. Υπάρχουν συγκεκριμένοι πιστοί του Οντίν, οι οποίοι "τρυπώνουν" στις άλλες θρησκείες και στην περίπτωσή μας στον χριστιανισμό.

Η σχέση δηλαδή του Οντίν με τον Προτεσταντισμό είναι σχέση προκαλύψεως. Κρύβεται ο Οντίν και τα παιδιά του "πίσω" από τον Προτεσταντισμό. Εκμεταλλεύονται τους Προτεστάντες και μέσω αυτών ολόκληρο τον κόσμο. Ο Οντίν είναι ένας θεός-οδηγός. "Οδηγεί" τα παιδιά του σε έναν στόχο …Στον κοινό στόχο, που είναι η κατάληψη της εξουσίας. Δεν είναι θεός των ανθρώπων γενικά. Δεν έχει λύσεις για τα προβλήματα της ανθρώπινης κοινωνίας. Δεν έχει καν ειδικές προτάσεις για τις Προτεσταντικές κοινωνίες …Είναι θεός μιας "ελίτ" της εξουσίας. Είναι ο θεός που γνωρίζει πώς να διεκδικεί εξουσία και πώς να μάχεται γι' αυτήν με τον πιο ύπουλο τρόπο.

Ο Προτεσταντισμός είναι επιλογή του, γιατί απλά τον βολεύει. Είναι βολικός για τον Οντίν, γιατί δίνει τη δυνατότητα στους δικούς του ανθρώπους να κυβερνάνε, χωρίς να ελέγχονται από κάποιο κεντρικό και άρα εχθρικό προς τον παγανισμό ιερατείο. Ο Προτεσταντισμός δίνει την άνεση σε αυτήν την "ελίτ" να κινείται και να ελίσσεται, χωρίς να ελέγχεται. Δίνει την άνεση σε αυτήν την "ελίτ" να συνωμοτεί, χωρίς να απειλείται από κανέναν …Να συνωμοτεί, παρακάμπτοντας το ενοχλητικό ιερατείο μέσα στον χριστιανισμό στον οποίο κινείται …Στον χριστιανισμό, τον οποίο εκμεταλλεύεται ως "ξενιστή" του.

Ο Προτεσταντισμός σε αυτό τους βολεύει. Είναι ο πιο ανοικτός "ξενιστής" μέσα σε ένα κλειστό σύστημα, όπως είναι ο χριστιανισμός. Είναι ο πιο "χαλαρός" από όλα τα υπόλοιπα χριστιανικά δόγματα. Γι' αυτό είναι χρήσιμος στους συνωμότες του Οντίν. Καθηλώνει τους κοινούς πολίτες στον χριστιανισμό, αλλά "απελευθερώνει" την "ελίτ" …Το σύνολο των γερμανοσκανδιναβικών θρόνων της Προτεσταντικής Ευρώπης συμμετέχουν σε αυτήν τη συνομωσία.

Όπου θεωρούμε ότι είναι "μπλεγμένοι" οι Βρετανοί μονάρχες είναι "μπλεγμένοι" όλοι οι "Προτεστάντες" μονάρχες …Οι βασιλείς της Σουηδίας, της Δανίας, της Νορβηγίας, αλλά και της Ολλανδίας και του Βελγίου. Όλοι αυτοί είναι συγγενείς μεταξύ τους. Οι περισσότεροι είναι μέλη του Οίκου των Σαξ-Κόμπουργκ και Γκόθα …Ξαδέρφια όλοι τους. Με αυτόν τον ύπουλο τρόπο μπόρεσαν και "επιβίωσαν" στον εξελιγμένο χριστιανισμό του ελληνοϊουδαϊκού τύπου.Με αυτήν τη γνώση μπορεί να καταλάβει ο αναγνώστης πόσο εύκολη απόφαση ήταν για τους Βρετανούς μονάρχες να πάρουν μια τόσο σημαντική απόφαση εις βάρος των Βρετανών πολιτών …Ολόκληρο το γερμανικό βασιλικό "κύκλωμα" της Ευρώπης εξαρτιόταν από την απόφασή τους …Από την απόφασή των Γερμανών του Λονδίνου να στηρίξουν τις γερμανικές ΗΠΑ στην προσπάθεια των Αγγλοσαξόνων για κοσμοκρατορία …Στην προσπάθεια των παγανιστών της Ευρώπης να "χτίσουν" την τρίτη Ρώμη πάνω στο Μανχάταν. Παγανιστές "μεταμφιεσμένοι" σε ιδιόμορφους χριστιανούς είναι όλοι τους …Ίδιοι ακριβώς με τον "πατέρα" τους Οντίν.

Από τα ιδιόμορφα χαρακτηριστικά τού Οντίν μπορεί να καταλάβει κανείς τα ιδιόμορφα χαρακτηριστικά των "παιδιών" του, που είναι οι πιστοί του και είναι αυτοί, οι οποίοι ανήκουν στην "ελίτ" της Δύσης …Στην "ελίτ" εκείνη, η οποία έκλεψε τη γνώση από τη Ρώμη και στη συνέχεια άρπαξε την εξουσία από τους νόμιμους κατόχους της …Στην "ελίτ" εκείνη, η οποία έφτιαξε τις διάφορες Λέσχες τύπου Μπίλντερμπεργκ, για να "τραβάει" μυστικά τους προδότες μέσα από τα κράτη. Δεν είναι τυχαίο που ο Γερμανός Πρίγκιπας Μπέρνχαρντ της Ολλανδίας —και πατέρας της βασίλισσάς της— ήταν μέλος του ναζιστικού κόμματος και ο ιδρυτής αυτής της Λέσχης.

Τίποτε δεν είναι τυχαίο, γιατί τίποτε δεν γίνεται από τυχαίους ανθρώπους. Όλοι αυτοί συμμετέχουν σε έναν σχεδιασμό, ο οποίος τους ευνοεί εις βάρος όλων των άλλων …Εις βάρος ακόμα και των λαών τους οποίους υποτίθεται κυβερνούν …και με μια απλή έρευνα μπορεί να καταλάβει κάποιος ότι δεν τους συνδέουν πολλά πράγματα μεταξύ τους. Όλοι αυτοί ζουν παρασιτικά μέσα στον χριστιανισμό. Παριστάνουν τους ισχυρούς, αλλά σε ξένο σύστημα. Μόνοι τους είναι εξαιρετικά βλάκες, για να φτιάξουν δικό τους σύστημα. Μόνοι τους είναι απλά πονηροί, για να λειτουργούν ως συμμορία και αλληλοβοηθούμενοι να "αλώνουν" τους χώρους της αυτοκρατορίας.

Αν ήθελε κάποιος να παρομοιάσει το "είδος" των Αγγλοσαξόνων με ένα αντίστοιχο ζώο, θα επέλεγε τον κούκο. Γιατί; Γιατί ο κούκος είναι ένα πουλί, που δεν έχει δική του φωλιά. Ο κούκος πηγαίνει και γεννάει τα αυγά του σε ξένες φωλιές. Στηρίζεται στο γεγονός ότι τα πουλιά δεν έχουν κρίση ή ακριβή επίγνωση του είδους τους. Στηρίζεται στο γεγονός ότι αυτά θα ταΐζουν ό,τι υπάρχει μέσα στη φωλιά, νομίζοντας πως είναι δικά τους. Έτσι βλέπουμε μικροσκοπικούς "γονείς" να ταΐζουν τεράστιους νεοσσούς.Ο νεοσσός κούκος ζει ως παράσιτο από την πρώτη στιγμή της ζωής του. Μεγαλώνει πιο γρήγορα από τα "αδέρφια" του και άρα έχει μεγαλύτερες ανάγκες από αυτά. Σιγά-σιγά με τη δύναμη τού μεγέθους του κερδίζει τη "μάχη" της επιβίωσης, εφόσον σταδιακά "ξεφορτώνεται" τα επιπλέον "στόματα". Οι υπόλοιποι νεοσσοί πετιούνται έξω από τη φωλιά και μένει μόνος του ο κούκος να εκμεταλλεύεται πουλιά πολύ μικρότερα σε μέγεθος απ' αυτόν.

…Αυτό ακριβώς κάνουν και οι παγανιστές μέσα στον χριστιανισμό …Ο πατέρας τους Οντίν τούς "έβαλε" μέσα στον χριστιανισμό και οι χριστιανοί απλά τους "ταΐζουν", χωρίς να γνωρίζουν το "είδος" τους.

Τα "άρματα" του γερμανικού παγανισμού.

Όταν λέμε λοιπόν ότι τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Γερμανία τού Χίτλερ λειτουργούν συμπληρωματικά και ανήκουν στους ίδιους ανθρώπους και εξυπηρετούν τα ίδια συμφέροντα, ευνόητο είναι ότι θα πρέπει να δείξουμε το πώς αυτά λειτουργούν, ώστε να μην γίνονται αντιληπτοί από τα θύματά τους. Για να το επιτύχουμε αυτό, θα κάνουμε ένα "τρυκ" …Θα στηριχθούμε σε μια εικασία, ώστε η επιβεβαίωσή της να την καθιστά μια πραγματικότητα.Πώς μπορεί να γίνει αυτό; Πώς δηλαδή μια εικασία μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά προς την αυτοεπιβεβαίωσή της; Ας σκεφτεί ο αναγνώστης το πολύ απλό παράδειγμα: Είναι σαν να προσπαθείς, ψηλαφίζοντας μέσα στο σκοτάδι, να ανακαλύψεις τι μάρκα είναι ένα αυτοκίνητο. Αν γνωρίζεις τι είναι, έστω κι αν δεν μπορείς να το αποδείξεις άμεσα, μπορείς να χρησιμοποιήσεις ως καταλύτη την υπόθεσή σου.

Δεν το ψηλαφίζεις δηλαδή πόντο-πόντο, ώστε μετά από ώρες να συνθέσεις τις πληροφορίες και κατόπιν να το "αποκαλύψεις". Είναι ένα μακρύ αυτοκίνητο, έχει τέσσερις πόρτες, δύο εξατμίσεις, ένα ψυγείο στο καπό, ένα αστέρι πάνω στο ψυγείο κλπ.. Χρησιμοποιείς τη γνώση σου και μέσα σε δευτερόλεπτα τελειώνεις. Αυτό είναι ένα "Mercedes S class". Πώς το ξέρεις; …Τι σε νοιάζει; …Το ξέρω. Μέτρα τις πόρτες του. Είναι τέσσερις. Μέτρα τις εξατμίσεις του. Είναι δύο. Πήγαινε μπροστά στο καπό και θα δεις ότι έχει ένα ψυγείο με ένα αστέρι πάνω του …Μόνον Mercedes μπορεί να είναι.

Κατάλαβε ο αναγνώστης το τρυκ; Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος από ένα τέτοιο τρυκ. Αν είναι σωστή η εικασία σου, θα επιβεβαιωθεί μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Αν είναι λανθασμένη, θα καταρρεύσει ακόμα πιο γρήγορα. Δεν απειλείται η αλήθεια από μια τέτοια μεθοδολογία. Όταν γνωρίζεις κάτι, το οποίο δεν μπορείς να το αποδείξεις άμεσα, μπορείς να εκμεταλλευτείς τη γνώση σου και να τη χρησιμοποιήσεις προς την κατεύθυνση που την επιβεβαιώνει. Αυτό θα κάνουμε κι εμείς, για να δείξουμε πώς λειτουργούν συμπληρωματικά οι ΗΠΑ και η Γερμανία της Βαϊμάρης, που είναι δικό τους δημιούργημα.

Τι ισχυριζόμαστε σε αυτό το κείμενο; …Ισχυριζόμαστε ότι οι ΗΠΑ είναι ο Γερμανός Θορ και η ναζιστική Γερμανία είναι το γερμανικό "σφυρί" του …Το "σφυρί", που η Τρίτη Ρώμη στρέφει εναντίον των εχθρών της …Το "σφυρί", που η Τρίτη Ρώμη δεν μπορεί να το εμφανίσει ως "νόμιμο", γιατί επισήμως η ίδια δεν "υπάρχει". Δεν έχει τη νομιμότητα της Ρώμης ή της Νέας Ρώμης, ώστε να διαχειρίζεται τέτοια όπλα εναντίον ολόκληρων λαών και κρατών. Αναγκαστικά καλύπτει τις ανάγκες της με "κόλπα". Αναγκαστικά όλα πρέπει να γίνονται υπό το "πέπλο" της μυστικότητας, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξουν αντιδράσεις …Αντιδράσεις πανίσχυρες, οι οποίες θα αποκαλύψουν την αδυναμία των Προτεσταντών.

Τρεις κι ο κούκος είναι οι Προτεστάντες μπροστά στους υπόλοιπους …Ακόμα και στον χάρτη "οφθαλμαπάτη" είναι …Τους άδειους χώρους του παγωμένου ευρωπαϊκού Βορά "γεμίζουν" …Το μεγαλύτερο μέρος τού "κοκκινισμένου" μέρους του χάρτη είναι ακατοίκητο …Καμία σχέση με τη δύναμη της Ρώμης τού ενός και πλέον δισεκατομμυρίου πιστών …Καμία σχέση με τη δύναμη της Νέας Ρώμης, με τη ρωσική "αρκούδα" ανάμεσα στα "θηρία" της …Μειονότητα είναι στην Ευρώπη οι Προτεστάντες και γι' αυτό κινούνται "υπογείως" …Ακόμα και στις ΗΠΑ μειονότητα είναι.

Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Οι Προτεστάντες, επειδή είναι αδύναμοι, πρέπει να καταφεύγουν σε πονηρά και προπάντων μυστικά "τρυκ", προκειμένου να εξουσιάζουν τον κόσμο …Τα "τρυκ" αυτά, τα οποία εμείς προσπαθούμε να αποκαλύψουμε. Για να επιβεβαιωθούν αυτές οι εικασίες, θα πρέπει εμείς να αποδείξουμε ότι μπορούν να λειτουργήσουν. Θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η Γερμανία από τις ΗΠΑ. Θα πρέπει να δούμε πώς προστατεύεται αυτή η "χρήσιμη" Γερμανία από τις ΗΠΑ. Αναγκαστικά θα πρέπει να την προστατεύουν, γιατί το "κόλπο" της κυριαρχίας των ΗΠΑ βασίζεται στην έξυπνη χρήση της Γερμανίας

…Ως εκ τούτου θα πρέπει εμείς να βρούμε τα κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ ΗΠΑ και Γερμανίας, για να καταλάβουμε πώς "συντονίζονται" …Να καταλάβουμε πώς συμπράττουν με τον ίδιο τρόπο, προκειμένου να επιτύχουν έναν κοινό στόχο. Για να χτυπάει δηλαδή ο Θορ τον κόσμο με το "σφυρί" του, πρέπει ο κόσμος να μην μπορεί να στραφεί εναντίον του και να μην μπορεί να καταστρέψει το "σφυρί" του. Επειδή ο Θορ δεν είναι από τη φύση του πανίσχυρος, κάνει κόλπα. Αυτά τα κόλπα είναι ο περίπλοκος σχεδιασμός, που τον προστατεύει …Ο σχεδιασμός, ο οποίος δεν επιτρέπει στον αδαή να καταλάβει τι συμβαίνει. Η Γερμανία, ενώ στην πραγματικότητα είναι το "σφυρί" του Θορ, εμφανίζεται τεχνητά η ίδια σαν ο Θορ.Αυτό είναι το όλο μυστικό. Η Γερμανία της Βαϊμάρης και του Χίτλερ είναι ο ψεύτικος Θορ …Ο Θορ, τον οποίον επιτρέπεται να "βλέπουν" οι λαοί …Ο προκλητικός Θορ, που βρίζει και απειλεί τους πάντες σαν να είναι αήττητος ...Ο Θορ, τον οποίον χρησιμοποιεί το σύστημα ως "φόβητρο" των λαών …Ο Θορ, που, μόλις κάνει τη "δουλειά" του, παραδίδεται στους λαούς ως σάκος του μποξ, για να "ξεθυμάνουν" …Ο Θορ, τον οποίον νικούν οι λαοί …Ο Θορ, του οποίου το "σφυρί" το "σπάνε" οι λαοί …Ο Θορ, που όμως ποτέ δεν πεθαίνει, γιατί οι Αμερικανοί φροντίζουν να τον διατηρούν στη ζωή.

Εδώ βρίσκεται και το λεπτό σημείο του σχεδιασμού τους. Εκμεταλλεύονται τη σύγχυση και την άγνοια των λαών και πάντα σώζουν τη Γερμανία. Την αφήνουν να προκαλεί και να καταστρέφει και μετά τη σώζουν. Την έσωσαν μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και την ξαναέσωσαν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Για "ανθρωπιστικούς" λόγους προστατεύουν τη Γερμανία, η οποία στην πραγματικότητα είναι στο σύνολό της το "σφυρί" του Θορ …Το "σφυρί" του πραγματικού Θορ …Το δικό τους "σφυρί". Θυσιάζουν έναν "κλόουν" σαν Θορ και "σπάζουν" ένα "σφυρί" που είναι ψεύτικο και κατορθώνουν και σώζουν ό,τι τους ενδιαφέρει.

Όλα αυτά όμως τα εργαλεία, επειδή αφορούν συστήματα ανθρώπων, σημαίνει ότι θα λειτουργούν με πανομοιότυπο τρόπο …Έναν τρόπο, ο οποίος θα "απεικονίζεται" στα "σύμβολά" τους, προκειμένου οι "μυημένοι" να "στέλνουν" αλλά και να "λαμβάνουν" μηνύματα. ΗΠΑ, δηλαδή, και Γερμανία πρέπει να έχουν κοινά σημεία σ' ότι αφορά τη δομή τής εξουσίας τους και της διαχείρισής της. Πρέπει να υπάρχουν απόλυτες ταυτίσεις σ' ό,τι αφορά τις απαιτήσεις τους από τους "μυημένους" και βέβαια από τον τρόπο επιλογής τους.

Τι θέλουμε να πούμε με αυτά; …Ότι οι ΗΠΑ, προκειμένου να στρέψουν την προσοχή των λαών προς τη Γερμανία, την "εξέθεσαν".

"Κατασκεύασαν" έναν ψευδοΘορ, που τον έβλεπαν ακόμα και οι "τυφλοί". "Κατασκεύασαν" ένα "σφυρί", που το ακούνε και οι "κουφοί". Έβγαλαν δηλαδή στην κοινή θέα όλα τα σύμβολά του, τα οποία επί αιώνες κρατούσαν κρυφά. Γιατί; …Για να εμφανίσουν ένα φόβητρο "καρικατούρα" …Για να το κάνουν τόσο ορατό, που θα "επισκιάζει" όλα τα υπόλοιπα "σήματα", τα οποία θα μπορούσαν να αποκαλύψουν τους συνεργούς του …Συνεργούς, οι οποίοι ανήκουν όλοι στον ίδιο σχεδιασμό και άρα μοιράζονται τα ίδια σύμβολα. Μόνον όμως η ναζιστική Γερμανία επιλέχθηκε να τα "φορά" σε δημόσια θέα.

Τι είδους σύμβολα ενώνουν αυτούς τους συνωμότες μεταξύ τους; …Τα σύμβολα των παγανιστών. Βλέπουμε, για παράδειγμα, τον "πανεπόπτη οφθαλμό" πάνω στην Πυραμίδα το δολαρίου, αλλά "ξεχνάμε" ότι η ίδια η Πυραμίδα είναι ένας τάφος …Ο διασημότερος τάφος της ανθρώπινης ιστορίας. Βλέπουμε τα κοράκια του Λονδίνου, αλλά "ξεχνάμε" ότι αυτά είναι τα πουλιά, που επί αιώνες ήταν σύμβολα του κάτω κόσμου. Γιατί; …Γιατί είναι αδηφάγα και "πτωματοφάγα". Τι σημαίνουν όλα αυτά στο επίπεδο του συμβολισμού; …"Δείχνουν" την "ταυτότητα" του θεού στον οποίο "ανήκουν". Υπάρχει ένας θεός τού θανάτου, που συνδέει τον "άξονα" Ουάσιγκτον-Λονδίνο και προφανώς φτάνει μέχρι το Βερολίνο.…Αυτός ο θεός είναι ο Οντίν …Ο θεός του θανάτου, του οποίου τα παιδιά "λατρεύουν" τον θάνατο. Ο Οντίν ήταν "ψυχοπομπός" και τα παιδιά του λατρεύουν να "κινούνται" στα "περάσματα" του θανάτου. Ο ισχυρότερος γιος του είναι ο Θορ, με σύμβολό του τους κεραυνούς. Θυμάται ο αναγνώστης πού έχει δει "συνδυασμό" συμβόλων τού θανάτου με αυτά των κεραυνών; …Το σώμα των "εκλεκτών" της ναζιστικής Γερμανίας δεν ήταν αυτό, το οποίο είχε αυτά τα σύμβολα; …Τα σύμβολα του θανάτου και των κεραυνών …Τον θάνατο δεν "συμβολίζει" η ανθρώπινη νεκροκεφαλή; …Ποιοι φορούσαν την νεκροκεφαλή πάνω στα κεφάλια τους;

Αν όμως ο θεός του θανάτου είναι "ζωντανός", τότε και τα παιδιά του θα είναι "ζωντανά" μέσα στον κόσμο του. Θα υπηρετούν τον θάνατο, αλλά τα ίδια δεν θα τα αφορά ο θάνατος αυτός. Γι' αυτόν τον λόγο φορούν την νεκροκεφαλή στα κεφάλια τους …Δεν τους αφορά ο θάνατος, γιατί είναι "γιοι" του θεού του θανάτου. Για όσο διάστημα είναι ζωντανός ο πατέρας τους, είναι και οι ίδιοι απέθαντοι και για το διάστημα της κυριαρχίας τού πατέρα τους αθάνατοι. Αυτοί είναι ο Θορ, ο γιος του Οντίν. Ολόκληρη η δομή τους είναι η δομή των Αθανάτων …Μιμούνται τους Αθάνατους του Ξέρξη …Οι SS του αθάνατου Φύρερ. Κατάλαβε ο αναγνώστης πώς ο "άξονας" τού θανάτου ξεκινάει από την Ουάσιγκτον και μέσω Λονδίνου φτάνει στο Βερολίνο;


Αυτή η ναζιστική Γερμανία είναι ο ψεύτικος Θορ με το "σφυρί" του. Ο Χίτλερ παριστάνει τον Θορ και τα SS είναι το "σφυρί" του …Οι "φρουροί" του αθάνατου ηγέτη ...δηλαδή του Κάιζερ …δηλαδή του Καίσαρα …δηλαδή του αυτοκράτορα. Αυτοί, οι οποίοι "χτυπάνε" τον κόσμο και τον συνθλίβουν. Αυτοί, που μέσα από τις τάξεις τους παράγονται οι υπερασπιστές τού Φύρερ, αλλά και μέσα από τις τάξεις αυτές παράγονται και οι ίδιοι οι Φύρερ.

Γι' αυτόν τον λόγο ολόκληρη η ιεραρχία των SS έχει ως συνθετικό της τη λέξη Φύρερ. Από τον Φύρερ, που είναι η "κορυφή" της, μέχρι τον τελευταίο βαθμοφόρο των "αθανάτων" όλοι αποτελούν μια διαβάθμιση του Φύρερ. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Αυτό θέλει να δείξει την ενότητα του "τάγματος" …Του "τάγματος", που ακόμα και ο ίδιος ο Φύρερ θα ξεκινήσει από τη βάση του …Του "τάγματος", που πρέπει να δείχνει σεβασμό ακόμα και στον Rottenführer, γιατί αυτός μπορεί να είναι ο μελλοντικός Reichsführer ..Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ίδιος ο Χίτλερ ξεκίνησε από δεκανέας.Όμως, ο θάνατος δεν είναι το μοναδικό σύμβολο των Ες-Ες. Στις στολές τους δεν μας αποκαλύπτουν μόνον ποιανού παιδιά είναι …Μας αποκαλύπτουν και ποιοι είναι οι ίδιοι …Μας αποκαλύπτουν ποιος είναι ο δικός τους ρόλος …Μας αποκαλύπτουν το πώς λειτουργούν …Είναι ο "κεραυνός" του Θορ …Είναι το "σφυρί" του …Κάνουν λάθος όσοι διαβάζουν τα SS ως γράμματα … Ένα λάθος, στο οποίο υποβοήθησαν και οι ίδιοι, εφόσον φρόντισαν να ταιριάξουν το σύμβολο με την έννοια Σούτσσταφελ (Schutzstaffel), που σημαίνει "μοίρα ασφαλείας". Στην πραγματικότητα το σύμβολο SS είναι δύο κεραυνοί. Απεικονίζει το διπλό ρουνικό συμβολοχαρακτήρα τού σίγκελ-Σολ Ήλιου. Αυτά είναι τα σύμβολα του Θορ …Σύμβολο του Θορ είναι ο διπλός κεραυνός …Σύμβολό του επίσης και ο αγκυλωτός σταυρός.

Όλα αυτά τα σύμβολα ήταν επί αιώνες επτασφράγιστα μυστικά …Μυστικά, τα οποία ανήκαν σε μυστικά Κολέγια και "στοές" και τα οποία δεν έπρεπε να εκτίθενται σε κοινή "θέα". Αυτόν τον Θορ-καρικατούρα επιτρέπουν στους λαούς να βλέπουν …Τον Θορ στη μορφή του Χίτλερ και το "σφυρί" του στη μορφή των SS. Η αυτοκτονία του Χίτλερ και η καταστροφή των SS καθησύχασαν τον κόσμο. Ο κόσμος νόμισε ότι "ξεφορτώθηκε" τον Θορ και ότι κατέστρεψε το "σφυρί" του. Οι ισχυροί του κόσμου τον άφησαν να χαρεί με την καταστροφή του "ειδώλου" και έσωσαν τη Γερμανία …Οι Γερμανοί των ΗΠΑ έσωσαν το πραγματικό "σφυρί".

Γιατί το έσωσαν; …Το έσωσαν, για να το έχουν στη διάθεσή τους μέχρι να το ξαναχρειαστούν. Το "αποσυναρμολογούν" όταν δεν το χρειάζονται και το "συναρμολογούν" όταν θα το χρειαστούν. Τώρα, που ένωσαν τη Γερμανία, καταλαβαίνουμε ότι έγινε και πάλι "συναρμολόγηση" του "σφυριού". Είναι προφανές ότι και πάλι χρειάζονται τη Γερμανία. Είναι προφανές ότι και πάλι χρειάζονται την "καρικατούρα" τού Θορ. Στόχος τους πλέον είναι να επιβάλουν την Νέα Τάξη και αυτό δεν γίνεται χωρίς το "σφυρί" του Θορ.

Ο πραγματικός Θορ.

Από τη στιγμή που εντοπίσαμε το "ρομποτικό σφυρί" τού Θορ, θα πρέπει να εντοπίσουμε τον πραγματικό Θορ …Αυτόν, που ενεργοποιεί το "σφυρί" στην Ευρώπη και ο οποίος δεν φαίνεται …Αυτόν, που σχεδιάζει την καταστροφή τής Ευρώπης και μετά εμφανίζεται σαν σωτήρας της. Μέχρι τώρα, δηλαδή, είδαμε μόνον το "είδωλο" του Θορ …Είδαμε τον ψεύτικο Θορ …Το "είδωλο", το οποίο "φοράει" επιδεικτικά όλα τα "σύμβολά" του, για να μας μπερδέψει …Το στρατοκρατικό "είδωλο" τής ευρωπαϊκής Γερμανίας …Το "είδωλο", το οποίο δεν δίσταζε να προκαλεί και να βρίζει όλους τους λαούς που έβρισκε απέναντί του …Το "είδωλο", το οποίο —για λόγους στρατηγικής— έπρεπε να "δείχνει" πολύ επιδεικτικά και προκλητικά τα σύμβολά του, προκειμένου οι θιγόμενοι να βλέπουν μόνον αυτό και όχι αυτό το οποίο βρίσκεται πίσω του …Προκειμένου οι λαοί να βλέπουν τη Γερμανία τού Χίτλερ και όχι τις γερμανικές ΗΠΑ του Ρούσβελτ.


Αυτό, το οποίο αναζητούμε εμείς, είναι ο ίδιος ο Θορ. Για να το επιτύχουμε αυτό, θα πρέπει να κάνουμε την πορεία του "θανάτου" αντίθετα. Θα πρέπει να πάμε από το Βερολίνο στην Ουάσιγκτον και στην Νέα Υόρκη. Εκεί θα βρούμε τον Θορ, που κρατά το "σφυρί" της ναζιστικής Γερμανίας …Τον πραγματικό Θορ της "υπόγειας" Αμερικής …Αυτόν, που χρηματοδοτεί τη Γερμανία, για να γίνει επιθετική …Αυτόν, που, ακόμα και σήμερα, συντηρεί υπογείως τους ναζιστές, προκειμένου να τους βαστά "ζωντανούς", ώστε να κρατά "ζωντανό" το σχέδιο για μια επανάληψή του …Αυτόν, που κρατά τη Γερμανία ως "σφυρί" και χτυπάει τα ευρωπαϊκά κράτη και τους λαούς τους …Αυτόν, που σήμερα δίνει εντολές στην Μέρκελ και τον Σόιμπλε να σακατεύουν τα ευρωπαϊκά κράτη του Νότου.

Τι αναζητούμε λοιπόν; Πώς θα εντοπίσουμε; …Αναζητούμε τους "υιούς" του θεού του θανάτου …Αναζητούμε τους "αδερφούς" των Γερμανών SS …Αναζητούμε και πάλι τους υιούς του Οντίν …Τους "αθανάτους" των ΗΠΑ …Αυτούς, που χρηματοδοτούν τις γερμανικές θηριωδίες. Αυτούς θα τους εντοπίσουμε από τα σύμβολά τους, εφόσον υποχρεωτικά πρέπει να φέρουν τα ίδια σύμβολα με τους Ναζί. Υποχρεωτικά ο πραγματικός Θορ πρέπει να φέρει τα σύμβολα του "ειδώλου" του. Αν δηλαδή η νεκροκεφαλή με τα δύο κόκαλα ήταν το βασικό σύμβολο τού "ειδώλου" τού Θορ, το ίδιο θα πρέπει να έχει και ο πραγματικός.

Η ιστορία μας βοηθάει σε αυτόν τον εντοπισμό, εφόσον αποτελεί πλέον αναμφισβήτητο γεγονός ότι οι Ροκφέλερ, οι Ρότσιλντ και άνθρωποι σαν τον Πρέσκοτ Μπους ήταν οι χρηματοδότες του Χίτλερ. Γνωρίζοντας λοιπόν τα πρόσωπα, αναζητούμε έναν "υπόγειο" χώρο, όπου θα τους "συναντήσουμε" όλους αυτούς μαζεμένους …Θα τους συναντήσουμε και μαζί μ' αυτούς και τα σύμβολά τους. Θα βρούμε όλους αυτούς, οι οποίοι μέσα από μυστικές οργανώσεις μονοπωλούν την εξουσία στις ΗΠΑ …Αυτούς, οι οποίοι "παράγονται" με μυστικό τρόπο και στελεχώνουν διαρκώς το ίδιο σύστημα, σεβόμενοι πάντα τις ίδιες πεποιθήσεις και επιδιώκοντας τους ίδιους στόχους.

Πού μπορείς δηλαδή να συναντήσεις τους γόνους των Ρότσιλντ ή των Ροκφέλερ να μεγαλώνουν μαζί με τους Μπους; …Όλους τους Μπους … Από τον πονηρό Πρέσκοτ μέχρι τον βλάκα τον Τζώρτζ τζούνιορ. Πού μπορούν να "συναντηθούν" οι Αγγλοσάξονες Γερμανοί με τους Εβραίους Γερμανούς, που κυβερνούν τις ΗΠΑ; Πού θα βρούμε τον Ρόμπερτ Λόβετ, ο οποίος θεωρείται ο "αρχιτέκτονας της ψυχροπολεμικής εποχής"; —Ο "αρχιτέκτονας" της κατάστασης που προστάτευσε τη Γερμανία και έβαλε τις ΗΠΑ επικεφαλής του κόσμου— Πού θα βρούμε τον Σβάρτσμαν, ο οποίος είναι ο ιδρυτής της διαβόητης Blackstone Investments των δανειστών της Νέας Τάξης; Πού θα βρούμε τον Κλίντον, που ισοπέδωσε τη Σερβία; Πού θα βρούμε τη Χίλαρι, που "μακέλεψε" ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, προκειμένου να "σπρώξει" την Νέα Τάξη;

Αν η Νέα Υόρκη είναι η τρίτη Ρώμη, αναζητούμε κοντά σ' αυτήν τη "μήτρα" που γεννά τους "αθανάτους" της. Πού τους ψάχνεις τους απέθαντους, οι οποίοι λατρεύουν τον θεό του θανάτου; …Σε έναν τάφο προφανώς …Αναζητούμε δηλαδή έναν "τάφο" …Αναζητούμε έναν "τάφο" πλησίον της τρίτης Ρώμης …Πλησίον της Νέας Υόρκης … Έναν "τάφο", ο οποίος θα έχει τα σύμβολα του Θορ …Έναν "τάφο", ο οποίος θα έχει ως σύμβολό του ένα σήμα ανάλογο αυτού των SS …Έναν "τάφο", ο οποίος θα γεννά τους πραγματικούς "Φύρερ" και τους συντρόφους τους. Με αυτόν τον τρόπο φτάνουμε στο "Tomb" τού Yale. Κατά μια "διαβολική" σύμπτωση ο "τάφος" τού πραγματικού Θορ έχει το ίδιο σύμβολο με τον "τάφο" του "ψεύτικου" Θορ …Έχει την νεκροκεφαλή με τα δίδυμα "όπλα" …Τα "δίδυμα" όπλα των "νεκρών", των "πειρατών" και των Ναζί.

Πού βρίσκονται όμως οι "τάφοι"; …Στα "νεκροταφεία" …Στα "οικόπεδα" του Κάτω Κόσμου. Πού θα βρίσκεται δηλαδή ο "τάφος" του Οντίν, όπου "ζει" ο Θορ; …Στο κεντρικό "νεκροταφείο" των Παγανιστών …Στο κεντρικό "νεκροταφείο" της τρίτης Ρώμης …Στο "νεκροταφείο", που στην είσοδό του θα έχει ένα σύμβολο, το οποίο να αποκαλύπτει στους μυημένους περί τίνος πρόκειται …Ένα "νεκροταφείο", το οποίο θα αποκαλύπτει ότι υπάρχει "συνεταιρισμός" μεταξύ Γερμανών και Εβραίων …Ένα "νεκροταφείο", το οποίο αποκαλύπτει ότι υπάρχει "συνεταιρισμός" μεταξύ Οντίν και Μωυσή.

Σε όλα τα αμερικανικά πανεπιστήμια εκπαιδεύονται υποτίθεται για να γίνουν Greeks, ενώ στο Yale εκπαιδεύονται για να γίνουν Jews …Να γίνουν boners …Ζωντανοί "σκελετοί" δηλαδή …Σκελετάνθρωποι βρικόλακες …Απέθαντοι και όχι αθάνατοι …Illuminati, αλλά όχι Hellenes …"Φωτισμένοι" δηλαδή για τους εαυτούς τους μέσα σε έναν σκοτεινό κόσμο —τον οποίο εκμεταλλεύονται και φροντίζουν να παραμένει μονίμως σκοτεινός— και όχι "Φωτιστές". Αυτή είναι η διαφορά των Illuminati από τους Έλληνες …Αυτοί δεν φωτίζουν τον κόσμο …Αυτοί κρύβουν το φως από τον κόσμο, για να το εκμεταλλεύονται …Αυτοί βυθίζουν στο σκοτάδι τους ανθρώπους, για να αποκτούν το πλεονέκτημα …Αυτοί "κουβαλάνε" τη γνώση όπως ένας δολοφόνος ή διαρρήκτης τον φακό του. Ο αθέμιτος ανταγωνισμός, που "λατρεύουν" τα Κολέγια, είναι από τα θεμέλια της ύπαρξής τους, εφόσον έτσι αποδίδει κέρδη ο πανάκριβος "φακός" τους.

Όλα τα χαρακτηριστικά, τα οποία μεταφέρονται στα Κολέγια, είναι τα χαρακτηριστικά των παιδιών του Οντίν. Το σύνολο δηλαδή της αθλιότητας, της μικροψυχίας, της εκδικητικότητας και της υποκρισίας, που χαρακτηρίζει τους Κολεγιόπαιδες, "καλλιεργείται" εσκεμμένα από τους καθηγητές τους. Γίνονται ίδιοι με τους θεούς τους, για να επιβιώνουν οι "απέθαντοι". Η τάση τους για απάτη είναι μέρος της φύσης τους. Ο Λόκι —αδερφός του Θορ— είναι θεός της απάτης. Η μυστικοπάθειά τους είναι λατρεία. Ο άλλος αδερφός του Θορ είναι ο Βίνταρ …Είναι ο θεός της Σιωπής, της Κρυψίνοιας και της Εκδίκησης …Ο Βίνταρ, που "προστατεύει" όλους τους συνωμότες, μέσω της υποχρεωτικής σιωπής.


Αυτοί είναι οι θεοί των Κολεγίων. Πόσο καλοί άνθρωποι μπορούν να είναι κάποιοι, που έχουν αυτούς ως θεούς τους; Αυτά τα χαρακτηριστικά μεταδίδονται μέσα σε αυτά τα Κολέγια. Έτσι "χτίζονται" οι Κολεγιόπαιδες και οι Illuminati …Απατεώνες, μυστικοπαθείς, κρυψίνοες και εκδικητικοί …Γνήσια παιδιά του Οντίν …Αδέρφια του δολοφονικού Θορ …Οι κυρίαρχοι του Κάτω Κόσμου …Οι "απέθαντοι", που μπαίνουν στον "τάφο" και κάνουν "παρέα" με τους σημαντικούς νεκρούς.

Ως κυρίαρχοι αυτού του κόσμου, είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν τη γλώσσα του Κάτω Κόσμου, που είναι τα εβραϊκά. Το Yale είναι το μοναδικό κολέγιο των ΗΠΑ, το οποίο υποχρεώνει τους φοιτητές του από το πρώτο έτος να μαθαίνουν εβραϊκά. Το ίδιο το "motto" του Κολεγίου τους είναι γραμμένο στα Εβραϊκά …Urim V' Turim …Φως και αλήθεια, αλλά "έξω" από τον "τάφο" …Ο "τάφος" φρόντισαν να μην έχει ούτε "παράθυρα" …Ο "τάφος" στον οποίον φρόντισαν να βάλουν μέσα ολόκληρο τον κόσμο.

Τι είναι το 322;
Βλέποντας κάποιος το έμβλημα των "Skull and Bones", δεν μπορεί να αγνοήσει τον αριθμό 322, που έχει επάνω του. Αν ψάξει κάποιος στην υπάρχουσα βιβλιογραφία ή στο ίντερνετ, οι περισσότερες πληροφορίες που θα βρει γι' αυτόν τον αριθμό είναι αποπροσανατολιστικές. Κάποιοι υποθέτουν πως είναι κάποιο μυστηριώδες "τάγμα" κάποιου άγνωστου γερμανικού Πανεπιστημίου ή κάποιοι άλλοι ότι περιγράφει τη χρονολογία θανάτου του Αθηναίου ρήτορα Δημοσθένη …Anno-Demostheni. Θεωρούν την ημερομηνία αυτήν ορόσημο, επειδή δήθεν ο Δημοσθένης ήταν πολέμιος του Αλεξάνδρου και άλλα αφελή.

Όλα αυτά είναι προφανές πως είναι εσφαλμένα και διαδίδονται επίτηδες, για να προκαλούν σύγχυση. Για να καταλάβει κάποιος εύκολα τι είναι αυτός ο αριθμός, θα πρέπει να σταθεί στη σωστή "γραμμή" εκκίνησης της σκέψης. Αυτός ο αριθμός θα πρέπει να είναι κάτι πολύ σημαντικό για την Τρίτη Ρώμη. Εφόσον μιλάμε για τους "αθανάτους" της Τρίτης Ρώμης, εκεί πρέπει να εστιάσουμε …Στα συμφέροντα της Τρίτης Ρώμης …Στα συμφέροντα της New York …Στα συμφέροντα που όμως χτίστηκαν πολύ πριν υπάρξει η ίδια η New York.

Άρα; …Άρα ψάχνουμε κάτι, το οποίο να συνδέει αυτόν τον αριθμό με το York …Κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο στην ουσία να "θεμελιώνει" μια κατάσταση, που να αφορά και το σημερινό Yale, ώστε να έχει λόγο να το "θυμάται" …Μια κατάσταση πολύ σημαντική και ως εκ τούτου αξιομνημόνευτη. Ο αριθμός δηλαδή αυτός είναι χρονολογία, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τον Δημοσθένη …Είναι ακριβώς ό,τι βλέπουμε …Είναι το 322 μ.Χ. και άρα το 322 σκέτο. Τι έγινε τότε και αφορά τόσο το York όσο και τους σημερινούς Κολεγιόπαιδες του Yale; …Αυτό αναζητάμε. Εφόσον λοιπόν αυτοί οι Κολεγιόπαιδες είναι οι "εκλεκτοί", οι οποίοι προετοιμάζονται για τη λήψη της κοσμοκρατορίας της Νέας Υόρκης, ευνόητο είναι ότι αυτή η χρονολογία αφορά ακριβώς αυτό.


Το 322 λοιπόν ο Αυτοκράτορας της Δύσης —και άρα ο Αυτοκράτορας της Ρώμης—, ο οποίος είχε στεφθεί τέτοιος στο York, αποφάσισε να επιτεθεί στην Ανατολή, για να γίνει κοσμοκράτορας. Το 322 είναι βέβαιον λοιπόν ότι έχει σχέση με τον παγανιστή αυτοκράτορα της Ρώμης Κωνσταντίνο …Το 322 ήταν που αποφάσισε να έρθει σε σύγκρουση με τον Λικίνιο και να διεκδικήσει την κοσμοκρατορία …Να διεκδικήσει τον θρόνο της Ρώμης στο σύνολό του. Ήταν η χρονιά εκείνη, που αποφάσισαν οι Δυτικοί να αναμετρηθούν με τους Ανατολικούς Ρωμαίους. Γιατί; …Για να πάρουν την απόλυτη εξουσία της αυτοκρατορίας …Να πάρουν τον θρόνο τού Αλεξάνδρου, ο οποίος ήταν ο δέκατος τρίτος θεός της Ρώμης.

Ο αριθμός δηλαδή 322 έχει δύο "αναγνώσεις" …Έχει "είδωλο" στην πραγματικότητα. Το 323 π.Χ. πέθανε ο Αλέξανδρος, αφήνοντας την αυτοκρατορία στον καλύτερο …"Τω κρατίστω". Το 323 π.Χ. ήταν η χρονιά της μεγάλης Θλίψης της αυτοκρατορίας για τον χαμό του Αυτοκράτορα …Το έτος που πάντα θα "θυμόταν" η αυτοκρατορία. Άρα, το 323, άσχετα με το τι γινόταν στο παρασκήνιο, ήταν έτος του Αυτοκράτορα και όχι των διαδόχων. Από το 322 π.Χ. ξεκινάει ένας απίστευτος αγώνας για τη διαδοχή του Αλεξάνδρου …Ένας αγώνας, ο οποίος θα τελείωνε όταν κάποιος από όλους τους διαδόχους θα κατάφερνε να πάρει το σύνολο της εξουσίας τού θρόνου. Άρα; …Άρα από το 322 π.Χ. πρέπει να φτάσουμε στο 322 μ.Χ. όπου ο Κωνσταντίνος νικά τον Λικίνιο και γίνεται Μονοκράτορας της Ρώμης …Ο απόλυτος διάδοχος του θεού της, του Αλεξάνδρου …Ο "καλύτερος" όλων.

Όμως, η νίκη αυτού του "καλυτέρου" δεν ήταν απλή …Ήταν πύρρειος. Για να διατηρηθεί στον θρόνο, έπρεπε να αλλάξει τη θρησκεία τής αυτοκρατορίας, ώστε να τελειώσει το θέμα των σφετεριστών. Διαδέχθηκε τον Αλέξανδρο, αλλά έπρεπε να αρνηθεί τη θρησκεία του. Αυτός ήταν που αποφάσισε να επιβάλει τον χριστιανισμό στην αυτοκρατορία ως επίσημη θρησκεία …Να τον επιβάλει στη χειρότερη μορφή του, που είναι η ιουδαϊκή. Άρα; …Άρα να μετατρέψει την αυτοκρατορία —σύμφωνα με τον Λόγο του Χριστού για την ιουδαϊκή κοινωνία— σε αυτοκρατορία "νεκρών". Ο Αυτοκράτορας δηλαδή εκείνη τη χρονιά θα δοκίμαζε να πάρει την κοσμοκρατορία και ταυτόχρονα θα έμπαινε ο ίδιος στον Κάτω Κόσμο …Θα γινόταν θεός του Κάτω Κόσμου …Ο παγανιστής Αυτοκράτορας θα γινόταν ο μεγάλος Οντίν …Ο μεγάλος θνητός θεός.

Ο παγανιστής θα "κατέβαινε" στον Κάτω Κόσμο με την απόλυτη γνώση …Με τη γνώση της Ρώμης …Με την κλεμμένη γνώση, εφόσον αυτή η γνώση δεν ήταν παγανιστική, αλλά ελληνορωμαϊκή. Ο Κωνσταντίνος, δηλαδή, που γίνεται χριστιανός αυτοκράτορας, είναι στην ουσία ο Οντίν, που μπαίνει "μεταμφιεσμένος" στον Κάτω Κόσμο. Γιατί "μεταμφιεσμένος"; …Γιατί είναι πάνω απ' όλα άνθρωπος της Δύσης. Από "ανάγκη" πήγε στην Ανατολή, γιατί δεν υπήρχαν οι προδιαγραφές για τη Δύση και το York να διεκδικήσει την εξουσία. Ίδρυσε την Ανατολική Νέα Ρώμη, για να "ρουφήξει" τη γνώση των αυτοκρατοριών σε μια "δεξαμενή", η οποία βρισκόταν υπό τον δικό του έλεγχο, ώστε σε κάποια στιγμή να τη μετακινήσει δυτικά. Ίδρυσε το δεύτερο Ράιχ με σκοπό να καταλήξει στο τρίτο, που θεωρούσε τελικό.

Ο θνητός αυτός άνθρωπος θα γινόταν "απέθαντος" μέσα στον Κάτω Κόσμο, γιατί θα φρόντιζε να έχει μια δομή, που να διατηρεί τις επιλογές του άκαμπτες ως δόγμα …Θα έμπαινε μέσα στον Άγιο Τάφο μαζί με τους πιστούς του …Θα "γεννιόταν" εκ νέου νεκρός. Αυτός ήταν και ο λόγος που η ίδια η μητέρα του Κωνσταντίνου πήγε και έχτισε τον Ναό της Αναστάσεως πάνω στον Άγιο Τάφο …Είναι απόλυτα συνδεδεμένος ο Κωνσταντίνος με τον Τάφο …Το ίδιο και οι πιστοί του …Αυτοί είναι οι φύλακες του Τάφου …Αυτοί είναι οι φύλακες του Ναού …Αυτοί είναι οι περίφημοι "Ναΐτες" …Οι Illuminati …Οι απέθαντοι, που κρύβουν το φως μέσα στον "Τάφο".

Αυτό ήταν το Κολέγιο του Αυτοκράτορα …Μια μυστική δομή, η οποία φρόντιζε πάντα να βρίσκεται στην κορυφή του συστήματος και να διαφυλάττει τις "αρχές" τού πατέρα της …Μια μυστική δομή, η οποία θα "παρήγαγε" τον Αυτοκράτορα και θα βρισκόταν πάντα γύρω του …Το Κολέγιο, το οποίο θα "έλκυε" ανθρώπους "εκλεκτούς" από την κοινωνία, προκειμένου να επιλέξει απ' αυτούς τον μελλοντικό ενσαρκωτή τού Αυτοκράτορα. Αυτό το Κολέγιο, για να διατηρεί μόνιμα την εξουσία του, θα έκανε τις "κινήσεις" αυτές, οι οποίες πάντα θα προστάτευαν την εξουσία του Κωνσταντίνου.

…Ένα Κολέγιο, που από το 800 —που ενθρονίστηκε ο Γερμανός Καρλομάγνος ως Αυτοκράτορας της Δύσης— έδωσε νομιμότητα και άρα "δικαίωμα" και στους Γερμανούς. Απέκτησε και γερμανική επιρροή και αυτή η επιρροή φτάνει μέχρι σήμερα …Έδωσε "δικαίωμα" σε έναν Καρλομάγνο, ο οποίος, για κάποιον που έχει γνώσεις, έδειξε από την αρχή τις προθέσεις του …Προθέσεις, οι οποίες ήταν ίδιες με αυτές του Κωνσταντίνου. Ο Καρλομάγνος δεν έκανε χρήση του τίτλου Imperator Romanorum ("Ρωμαίος Αυτοκράτορας", που αποτελούσε τον τίτλο των Αυτοκρατόρων, είτε της Ρώμης είτε της Νέας Ρώμης και τους συνέδεε μόνιμα μ' αυτές). Έκανε χρήση του τίτλου Imperator Romanum gubernans Imperium ("Αυτοκράτορας, που κυβερνά τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία"). Αυτός ήταν Αυτοκράτορας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ανεξαρτήτως έδρας …Αυτοκράτορας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, είτε αυτή είχε την έδρα της στη Ρώμη είτε στην Νέα Υόρκη είτε στο Σικάγο.Αυτό το Κολέγιο του Καρλομάγνου, που μέσα στους αιώνες έφτασε να συνδέεται άμεσα με την Πρωσία του Κάιζερ και όλους τους βασιλικούς θρόνους του Βορρά, είναι μονίμως πιστό στον μεγάλο Αυτοκράτορα του Υόρκ …Στον Αυτοκράτορα του Υόρκ, ο οποίος κατάφερε και άλωσε τη Ρώμη και πήρε ύπουλα την κοσμοκρατορία εις βάρος των δημιουργών της. Είναι μονίμως συνδεδεμένο με τις γερμανικές αγγλοσαξονικές φιλοδοξίες, που "χτίστηκαν" πάνω στο Υόρκ …Φιλοδοξίες τού συνόλου τού γερμανικού κόσμου, οι οποίες περιγράφονται στις αποκρυφιστικές τους γνώσεις. …Φιλοδοξίες, οι οποίες δεν μπορούν να περιοριστούν από τα στενά γερμανικά, βρετανικά, σουηδικά ή αμερικανικά εθνικά συμφέροντα.

Αυτό το Κολέγιο των "απέθαντων" από την εποχή που ο Κωνσταντίνος αποφάσισε να γίνει χριστιανός, έκρυψε το ταριχευμένο πτώμα τού Αλεξάνδρου …Το έκρυψε, νομίζοντας πως, έχοντάς το στην κατοχή του, παίρνει τη δύναμή του …Η μόνιμη πρακτική των "σκελετάνθρωπων", που, νομίζοντας ότι παίρνουν δύναμη από τους νεκρούς, κλέβουν σκελετούς και διατηρούν αρχεία για τους τάφους όλων των σημαντικών ανθρώπων, που "πέρασαν" από αυτόν τον Πλανήτη …Θλιβερές Βαλκυρίες, που νομίζουν ότι ισχυροποιούν τον πατέρα τους, γεμίζοντας τη Βαλχάλλα με ψυχές νεκρών. Αυτό το Κολέγιο αποφάσισε να λεηλατήσει τη Νέα Ρώμη το 1204 και να την "τελειώσει" το 1453. Αυτό το Κολέγιο αποφάσισε να λεηλατήσει τη Ρώμη το 1808 και να την "τελειώσει" το 1945.

Στόχος αυτού του Κολεγίου ήταν να κατέχει το σύνολο της γνώσης, που το συντηρεί στην εξουσία …Στόχος του ήταν να διατηρεί πάντα τον κόσμο στο σκοτάδι …Να διατηρεί τον κόσμο στην κατάσταση που δεν θα μπορούσε να ανοίξει τον "τάφο" των νεκρών. Από εκεί και πέρα έπρεπε πάντα να βρίσκει πρόσφορο έδαφος για την εξουσία …"Ξεκούραστο" έδαφος, το οποίο δεν θα επέτρεπε τον "κορεσμό" της εξουσίας. Αναγκαστικά, δηλαδή, θα κατευθυνόταν προς τη "φρέσκια" Δύση …Μακριά από την πρώτη Ρώμη, που είχε "κληρονομήσει" τη Βαβυλώνα, τις Θήβες και την Αλεξάνδρεια και είχε χτίσει το πρώτο Ράιχ …Μακριά και από την Νέα Ρώμη, η οποία με τη σειρά της "κληρονόμησε" τη Ρώμη. Με αυτήν τη φορά εξυπηρετούνταν και οι ανάγκες τού συστήματος αλλά και οι φιλοδοξίες του Κωνσταντίνου …Οι φιλοδοξίες του Οντίν.Ο αρχικός και μόνιμος στόχος του Κολεγίου ήταν να μετακινηθεί η Ρώμη στην απώτατη Δύση. Γιατί; …Γιατί εκεί ο Κωνσταντίνος δεν θα είχε ούτε αντιπάλους ούτε σφετεριστές τής εξουσίας του …Για να είναι ο απόλυτος κυρίαρχος της αυτοκρατορίας …Να είναι ο απόλυτος Αυτοκράτορας της δικής του Ρώμης …Όχι απλά ένας από τους πολλούς διαδόχους του Αλεξάνδρου. Ήθελε να είναι ο "αρχιτέκτονας" της παγκόσμιας Νέας Τάξης …Ο απόλυτος ηγέτης του αιώνιου τρίτου Ράιχ …Ο ηγέτης της Ρώμης, που θα κατακτούσε τον Πλανήτη …Ο κρυφός ηγέτης της πανθρησκίας του τελευταίου και άρα τελικού Ράιχ …Αυτός, ο οποίος "ονειρεύτηκε" την σημερινή Νέα Τάξη χιλιάδες χρόνια πριν επιχειρηθεί η επιβολή της.

Γι' αυτόν τον λόγο "μεταμφιέστηκε" σε χριστιανό και Ανατολικό. Έγινε "χριστιανός" και ίδρυσε τη Νέα Ρώμη της Ανατολής, για να "σπάσει" σε πρώτη φάση το "μονοπώλιο" της Ρώμης. Έσπασε το αρχικό ρωμαϊκό Ράιχ, για να αρχίσει η "αρίθμηση" των επόμενων εκδοχών του …Έσπασε την PAX ROMANA, για να τη "μεταφέρει μέσω Βυζαντίου στη Δύση. Με τον τρόπο αυτόν θα "καταλάμβανε" σε πρώτη φάση τις Ανατολικές Επαρχίες ως Καίσαρας της Νέας Ρώμης και στο απώτερο μέλλον θα μετακινούσε το σύνολο της εξουσίας προς τη Δύση και άρα μακριά από τον χώρο εκείνον, ο οποίος μέχρι τότε μονοπωλούσε την παγκόσμια εξουσία.

Όλα δηλαδή τα Ράιχ είναι στην πραγματικότητα εκδοχές της ίδιας Τάξης Πραγμάτων. Είναι "μικρές" Τάξεις Πραγμάτων, οι οποίες στηρίζονται στην ίδια γνώση, αλλά έχουν διαφορετικό κέντρο εξουσίας …Διαφορετικές εκδοχές της ίδιας Τάξης Πραγμάτων με διαφορετικούς κυρίαρχους λαούς …Διαφορετικές εκδοχές της Τάξης Πραγμάτων της Ρώμης. Αυτό είναι κάτι, το οποίο δεν αλλάζει, γιατί δεν μπορεί να το αλλάξει κανένας. Κανένας δεν μπορεί να "ξεθεμελιώσει" αυτό, το οποίο θεμελίωσαν οι Θεάνθρωποι. Αυτό, το οποίο αλλάζει, είναι μόνον τα Ράιχ. Ενώ δηλαδή η PAX ROMANA παραμένει ίδια, δεν συμβαίνει το ίδιο με τις "Υποτάξεις" των Ράιχ.

Αυτά τα Ράιχ τα καταλαβαίνουμε στις αλλαγές τους από την ταυτότητα εκείνου, ο οποίος έχει στην κατοχή του την υπέρτατη Γνώση …Την κατοχή τής υπέρτατης Γνώσης του χριστιανισμού, που αποτέλεσε τη θεμελιώδη επιλογή του Αυτοκράτορα της Ρώμης. Όταν λοιπόν αλλάζει χέρια η Γνώση, αλλάζει χέρια και το Ράιχ. Το πρώτο Ράιχ ήταν η Pax Byzantica. Από το 330 μέχρι το 1204 και με έδρα την Νέα Ρώμη. Το δεύτερο Ράιχ ήταν η Pax Latina. Από το 1204 μέχρι το 1808 και με έδρα τη Ρώμη. Το τρίτο Ράιχ είναι το σημερινό …Η Pax Germanica ή Americana. Από το 1808 μέχρι σήμερα. Έδρα της είναι η "υπόγεια" και μυστική Υόρκη, που με τα γνωστά κόλπα "έφτασε" στον Νέο Κόσμο και στην Νέα Υόρκη.

Αυτή η Τάξη Πραγμάτων ήταν ο τελικός στόχος του Κωνσταντίνου. Γιατί είχε αυτού του είδους τις φιλοδοξίες; …Γιατί ήθελε να γίνει ο αθάνατος κυρίαρχος του Κόσμου …Γιατί αυτό είχε ορίσει ως στόχο του όταν "μυήθηκε" στον παγανισμό, στον οποίο παρέμεινε πιστός μέχρι τέλους …Γιατί απλά —για να εξυπηρετήσει τα σχέδιά του— θα παρίστανε τον χριστιανό …Γιατί εξ αρχής ονειρευόταν το Ράιχ του Υόρκ και της Δύσης και αυτό γινόταν μόνον με την κλοπή της γνώσης της Ανατολής …Ονειρευόταν να γίνει ο "Αλέξανδρος" της Δύσης. Γι' αυτόν τον λόγο υιοθέτησε τον χριστιανισμό και τον χρησιμοποίησε ως "πλατφόρμα", για να εξυπηρετήσει τον σχεδιασμό του.

Τη Νέα Ρώμη τη δημιούργησε μόνον για να μπορέσει να "αποσυναρμολογήσει" τη Ρώμη και στη συνέχεια να τη "μεταφέρει" εκεί όπου τον βόλευε. Αυτήν τη χρονολογία "θυμούνται" οι "σκελετάνθρωποι" τού Yale …Θυμούνται τη χρονιά της μεγάλης ΑΠΟΦΑΣΗΣ …"Θυμούνται" πότε και από ποιον ξεκίνησε η "θεμελίωση" της δικής τους κυριαρχίας …Θυμούνται τον δικό τους "Αλέξανδρο" …Τον "Αλέξανδρο" όχι της γενναιότητας, αλλά της απάτης. Αυτές τις "μνήμες" τις διατηρούν με τους συμβολισμούς τους. Τα "σύμβολα" τα χρησιμοποιούν με τον τρόπο που τους εξυπηρετεί.

Το ναζιστικό σύμβολο των δύο κεραυνών υπάρχει στο έμβλημα της Ρώμης …Το σήμα δηλαδή των SS υπάρχει αιώνες πριν το δει ο απλός κόσμος να περιφέρεται στη Γη. Με βάση αυτά, τα οποία είπαμε το γερμανικό πηλίκιο της εικόνας, θα μπορούσε να είναι το πηλίκιο του Θορ …Το πηλίκιο τού Κολεγίου του αυτοκράτορα …Του πηλίκιο του εν ζωή Φύρερ του Τρίτου Ράιχ …Το πηλίκιο του ζώντα Αυτοκράτορα της τρίτης Ρώμης …Το πηλίκιο του Αυτοκράτορα της Δύσης …Το πηλίκιο του Κάιζερ της Δύσης. Έχει τον αετό της Ρώμης, που κρατά στα νύχια του τον κόσμο και ταυτόχρονα έχει και τη νεκροκεφαλή τού Αυτοκράτορά της …Την εικόνα του Οντίν.
Αυτό είναι το πηλίκιο του προκλητικού "ειδώλου" του Θορ …Του Γερμανού ναζιστή Θορ, που επιδιώκουν να φαίνεται ως τέτοιος. Του "αποτυχημένου" Γερμανού Θορ, προκειμένου να διατηρούν τους λαούς ήρεμους. Το ίδιο όμως ακριβώς πηλίκιο έχουν και οι Αμερικανοί. Το πηλίκιο του πραγματικού Θορ είναι το ίδιο ακριβώς με αυτό των Ναζί, αλλά όχι τόσο προκλητικό.

Έχει επίσης τον αετό του Αυτοκράτορα, αλλά όχι τη "μεταμφίεσή" του. "Δηλώνει" τη σχέση του με τον Οντίν, αλλά όχι τις ιδιότητές του …Ο αμερικανικός αετός είναι αετός, που παριστάνει τον "ειρηνοποιό" μέσω της βίας …Τον κόσμο δεν τον έχει στα νύχια του, γιατί δεν τον κατέκτησε με την ισχύ του. Τον κόσμο τον έχει πάνω από το "κεφάλι" του, γιατί απλούστατα τον "ξεγέλασε", για να τον ελέγξει …Τον "υπηρέτη" του παριστάνει και όχι τον κύριό του. Αυτό είναι το πραγματικό πηλίκιο που αμερικανικού τρίτου Ράιχ, το οποίο επιβλήθηκε στον χριστιανισμό με τη χρήση της ναζιστικής Γερμανίας. Αυτό είναι το πηλίκιο των εκλεκτών της Pax Germanica ή Americana.Με βάση όλα αυτά φαίνεται λογικό να επιλέχθηκε ως μέρος ίδρυσης του Yale το New Haven. Κοντά στην New York τού Κάτω Κόσμου οι "εκλεκτοί" εκπαιδεύονταν στον "τάφο" του New Haven. Επίσης λογικό είναι να έχει το σύμβολο του Κολεγίου τού Κάτω Κόσμου το σύνθημά του στη γλώσσα του Κάτω Κόσμου …Το σύμβολο του "τάφου" …Φως και αλήθεια μέσα στο σκοτάδι και το ψεύδος, αλλά μόνον για τους "εκλεκτούς" …Lux et Veritas, για τους λίγους και εκλεκτούς. Λογικό επίσης φαίνεται και να επιβραβεύουν τους "απατεώνες" σε αυτό το Κλαμπ …Τα παιδιά τού "μεταμφιεσμένου" απατεώνα και κλέφτη ανταμείβονται όταν μοιάζουν με τον πατέρα τους.

Αλέξανδρος και Θορ.

Μέσα στον χρόνο βλέπουμε τα παιδιά του Οντίν να έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με τον Αλέξανδρο …Με τον δέκατο τρίτο θεό της Ρώμης …Με τον Θεό, που αποτελεί τη "γέφυρα" μεταξύ των θνητών Αυτοκρατόρων και του Θεού. Ως "παιδιά" και οι ίδιοι της Ρώμης, γνωρίζουν την αξία του και τη δύναμή του …Γνωρίζουν την αξία τού πρώτου —λόγω Άμμων Ρα— "γαλαζοαίματου". Όμως, η σχέση τους μ' αυτόν είναι ιδιόμορφη. Είναι φυσικό να είναι ιδιόμορφη, εφόσον στο δικό του έργο στηρίζεται η δύναμή τους και ταυτόχρονα τις δικές του εντολές παρέβησαν, προκειμένου να αποκτήσουν το μονοπώλιο της εξουσίας. Γι' αυτόν τον λόγο αναπτύσσουν μια σχιζοφρενική συμπεριφορά απέναντί του.

Η "τρέλα" αυτή των Γερμανών Illuminati για τον Αλέξανδρο προκύπτει από τις φιλοδοξίες τους …Τον αγαπούν και τον μισούν ταυτόχρονα …Τον λατρεύουν και τον φοβούνται την ίδια ώρα. Γιατί; …Γιατί θέλουν να πιστεύουν πως είναι "δικός" τους, αλλά δεν μπορούν να στηριχθούν σε αυτήν την πεποίθηση. Πάντα τον θεωρούσαν ιδανικό πρότυπο και ιδανική ενσάρκωση του Θορ και γι' αυτό ήθελαν πάντα να τον "διαδεχθούν". Θέλουν να γίνουν κύριοι του κόσμου με την απολυτότητα που το κατάφερε εκείνος. Γι' αυτόν τον λόγο θέλουν το "δακτυλίδι" του …Το "δακτυλίδι", που ο ίδιος άφησε στον ικανότερο.

Στην πραγματικότητα ό,τι διαθέτουν ανήκει στον Αλέξανδρο. Κλέφτες είναι οι ίδιοι και όχι δημιουργοί. Κλέφτες όχι μόνον του λειψάνου του Αλεξάνδρου, αλλά και των συμβόλων του. Ακόμα και ο αγκυλωτός σταυρός είναι "κλεμμένος". Δεν είναι σύμβολο μόνον του Θορ, αλλά του Δία και άρα και του Αλεξάνδρου …Το ίδιο και ο αετός …Το ίδιο και ο κεραυνός …Το ίδιο και το "δακτυλίδι", που έχουν οι μύθοι των λαών του Βορά …είναι το δακτυλίδι του Αλεξάνδρου …Το δακτυλίδι των Νιμπελούνγκεν, που δίνει σε κάποιον τη δύναμη να κατακτήσει τον κόσμο. Το μίσος τους και ο φόβος τους οφείλεται στον φόβο που έχουν μήπως και αυτή η ταύτιση δεν ισχύει …Μήπως ο Αλέξανδρος δεν ταυτίζεται με τον Θορ, αλλά είναι εχθρός του …Μήπως ο υιός του Διός αναγεννηθεί και εξοντώσει τον Θορ …Μήπως ο υιός του Διός "επιστρέψει" και τους εξοντώσει τους ίδιους.

Για όσο διάστημα η "ενσάρκωση" τού Αλεξάνδρου είναι ο "δικός" τους Κωνσταντίνος, δεν φοβούνται. Για όσο διάστημα η δύναμη της Ρώμης —και άρα του Αλεξάνδρου— βρίσκεται υπό την εξουσία τού δικού τους Αυτοκράτορα, δεν φοβούνται. Αυτό, το οποίο φοβούνται —ως παγανιστές—, είναι η "επιστροφή" τού ίδιου του Αλεξάνδρου …Φοβούνται μήπως "επιστρέψει" και πάλι ως Έλληνας και στραφεί εναντίον του Θορ …Φοβούνται μήπως "επιστρέψει" ο Αθάνατος και σκοτώσει τους "απέθαντους" που τον ενσαρκώνουν και άρα τους ίδιους …Φοβούνται μήπως "επιστρέψει" και καταστρέψει τη δική τους τρίτη Ρώμη, για να δώσει δόξα στη δική του Ρώμη …Φοβούνται μήπως ως Έλληνας ανοίξει τον "τάφο" και με αυτόν τον τρόπο σκοτώσει τους απέθαντους "βρικόλακες". Ακόμα δηλαδή και η επιλογή τους να ονομάσουν Greeks τους "εκλεκτούς" των Κολεγίων, μοιάζει πιο πολύ σαν προσπάθεια να "εξορκίσουν" το κακό, παρά σαν πράξη εκτίμησης προς τον ελληνικό πολιτισμό …"Ξορκίζουν" το αναπόφευκτο κακό.

Αυτός είναι κι ο λόγος που πάντα έχουν υπό παρακολούθηση τη "μήτρα" που γεννά τον Αλέξανδρο και αυτή είναι η Μακεδονία. Γι' αυτόν τον λόγο σήμερα —και ακριβώς την ώρα που είναι εκτεθειμένος ο πραγματικός Θορ— εστιάζουν στο λεγόμενο "Μακεδονικό" ζήτημα. Δεν θέλουν ο τίτλος της Μακεδονίας να ταυτίζεται με τον ελληνισμό, γιατί θεωρούν ότι από εκεί κινδυνεύουν. Δεν θέλουν οι "Ναΐτες", που κρύβουν το φως μέσα στον "Τάφο", να ισχυροποιηθούν οι Έλληνες. Γνωρίζουν ότι από Έλληνα θα καταστραφούν …Έλληνας πάντα βγάζει το "φως" της Ανάστασης από τον Άγιο Τάφο …Αυτό λέει η προφητεία και αυτό το σέβονται απόλυτα …και γι' αυτόν τον λόγο, παρ' όλη την ισχύ τους, δεν αλλάζουν την ιεροτελεστία στην Ιερουσαλήμ …Στην πόλη του Τάφου …Στην πόλη των Εβραίων …Στην πόλη της εβραϊκής γλώσσας …Στην "μήτρα" του Yale.

Αυτός είναι κι ο λόγος που η Νέα Τάξη έχει μόνιμα την προσοχή της στην Ελλάδα. Φοβούνται, γιατί γνωρίζουν πως, όταν βγαίνει ο πραγματικός Θορ για μάχη, υπάρχει ρίσκο …Υπάρχει ρίσκο, γιατί είναι εκτεθειμένος στον κίνδυνο και ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι οι Έλληνες …Είναι εκτεθειμένος και δεν είναι πάντα σίγουρο ότι το "είδωλο" θα λειτουργήσει …Πόσο μάλλον όταν γνωρίζουν ότι γύρω του θα περιφέρονται και οι περίεργοι Έλληνες. Ο Θορ —και μόνο που "περπατάει" στη Γη— "ταράζει" τους Έλληνες και αυτό απειλεί να "ξυπνήσει" όλες τις δυνάμεις που τον τρομάζουν. Φοβάται ο "απέθαντος" τους Έλληνες και αυτό καθορίζει τη συμπεριφορά του.

Το Κολέγιο τώρα έχει βγει, για να επιβάλει την ολοκληρωτική και απόλυτη εξουσία του και φοβάται. Το Κολέγιο έχει βγει, για να επιτύχει τον υπέρτατο στόχο …Τον στόχο που μέχρι τώρα δεν έχουν πετύχει ούτε καν οι Αθάνατοι …Τον στόχο που δεν πέτυχε ούτε ο Αλέξανδρος ούτε ο Ιησούς …Τον στόχο που δεν πέτυχαν ούτε Αυτοί, που στις εποχές Τους αναγνωρίστηκαν από τους λαούς ως Θεάνθρωποι. Ο Θορ "τρελάθηκε". Θέλει να νικήσει όλους μαζί τους πραγματικούς Θεούς των πραγματικών Θρησκειών αυτού του κόσμου …Ο "απέθαντος" βγήκε στη μάχη, για να τελειώσει τους "Αθανάτους". Γι' αυτόν τον λόγο το 1991 ένωσε τη Γερμανία …Συναρμολόγησε το "σφυρί" για το τελευταίο και μεγαλύτερο "κόλπο" όλων των εποχών …Το κόλπο τού απόλυτου στόχου τού τρίτου Ράιχ …Του στόχου τής κατάκτησης του Πλανήτη.

Για να καταλάβει κάποιος πόσο απόλυτο έλεγχο απαιτούν σε αυτό το κρίσιμο διάστημα, αρκεί να πούμε ότι, από τότε που ξεκίνησαν να επιβάλουν την Νέα Τάξη, δεν έχουν αφήσει κανένα κενό στην εξουσία. Προσπαθούν να απαλείψουν ακόμα και τις ελάχιστες πιθανότητες να γίνει λάθος από έναν άνθρωπο, ο οποίος δεν είναι απόλυτα "μυημένος". Στηρίζονται μόνον στα δικά τους άτομα …Μόνον το Yale κυβερνά τις ΗΠΑ …Ο "τάφος" και οι "σκελετάνθρωποι". Τα φυσικά παιδιά του Πρέσκοτ Μπους και του Ροκφέλερ, που όπλισαν τον Χίτλερ, είναι οι ίδιοι που σήμερα αναλαμβάνουν να ολοκληρώσουν το σχέδιο τής ανάληψης της κοσμοκρατορίας.

Από το 1989 μέχρι το 1993 Πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν ο George Bush Senior της τάξης του '48. Από το 1993 μέχρι το 2001 ο Bill Clinton της τάξης του '73. Από το 2001 μέχρι το 2009 ο George Bush Junior της τάξης του '68. Μόνον ο Ομπάμα δεν ανήκει στο Yale, αλλά κι αυτός, για να "πετύχει", νίκησε την Hilary Clinton της τάξης του '73, την οποία του την "φόρτωσαν" ως Υπουργό Εξωτερικών και βέβαια προετοιμάζεται για τη διαδοχή του. Στη δεύτερη θητεία του τού "φόρτωσαν" τον John Kerry, επίσης "σκελετάνθρωπο" του Yale. Αυτοί πρωταγωνιστούν στον σχεδιασμό και αυτοί εκτελούν κατά "γράμμα" τις εντολές τού Κολεγίου …Τις εντολές, που για λόγους "καμουφλάζ" μπορεί να έχουν το κόστος τού "αυτοτραυματισμού", όπως το "χτύπημα" στους δίδυμους Πύργους της τρίτης Ρώμης.
Πόσο τυχαίο είναι που επιλέχθηκε ένας δίδυμος στόχος για το κτήνος με το δίδυμο όπλο; …Μήπως το διπλό χτύπημα στην Νέα Υόρκη ήταν ο προβοκατόρικος διπλός κεραυνός του Θορ; …Ο κεραυνός, ο οποίος θα του έδινε το "άλλοθι" να επιτεθεί σε ολόκληρο τον Πλανήτη; Αυτή η γενική επίθεση δεν ακολούθησε μετά το χτύπημα, του οποίου την προέλευση ο "σκελετάνθρωπος" Μπους δήθεν δεν "κατάλαβε"; …Ένα χτύπημα όπως του Περλ Χάρμπορ, που ο παππούς του επίσης δεν "κατάλαβε" …Απαραίτητο χτύπημα, γιατί ο πραγματικός Θορ κινδυνεύει στην κοινή θέα. Πρέπει να βρει τρόπο —ακόμα κι όταν χτυπάει— να εμφανίζεται σαν θύμα. Μόνον το είδωλο του Θορ δεν κινδυνεύει στην κοινή θέα …Μόνον τη Γερμανία την βάζουν να βρίζει απροκάλυπτα τους λαούς, γιατί απλούστατα είναι το "είδωλο", που δεν παθαίνει τίποτε.

Αυτό το "είδωλο" σήμερα χρησιμοποιούν και πάλι, για να τσακίσουν την Ευρώπη. Χρησιμοποιούν για άλλη μία φορά τη Γερμανία, θεωρώντας δεδομένο ότι οι λαοί δεν θα καταλάβουν τι συμβαίνει, όπως δεν κατάλαβαν την προηγούμενη φορά. Γι' αυτόν τον λόγο την ένωσαν και τη χρέωσαν. Την ισχυροποίησαν και της φόρτωσαν "χρέη", για να την "εξαγριώσουν". Αυτοί έκαναν και την προετοιμασία για την Νέα Τάξη, αν σκεφτεί κανείς ότι από το 1981 μέχρι το 1989 Αντιπρόεδρος τού "διακοσμητικού" Ρόναλντ Ρήγκαν ήταν ο George Bush.

Υπό την Προεδρία ενός ανεπαρκούς Προέδρου οι "σκελετάνθρωποι" προετοίμαζαν την Νέα Τάξη. "Γκρέμιζαν" τα δικά τους δημιουργήματα, προκειμένου να περάσουν στην τελική "φάση" …Γκρέμισαν τη δική τους Σοβιετική Ένωση και Ένωσαν τη Γερμανία, που οι ίδιοι για την ασφάλειά της είχαν χωρίσει …Ένωσαν το γνωστό γερμανικό "δίδυμο" …Είτε αυτό το βλέπουμε ως Πρωσία και Βαυαρία, είτε ως Δυτική και Ανατολική Γερμανία. Από εκεί και πέρα, υπό την Προεδρία του Μπους του πρεσβύτερου, εξαπέλυσαν τη μεγαλύτερη επίθεση χρήματος στην ιστορία.

Ο Γκρίνσπαν με αυτόν συνεργάστηκε στην εκτέλεση του σχεδίου, το οποίο θα "φόρτωνε" τον Πλανήτη με χρέη, που θα οδηγούσαν σε ένα παγκόσμιο κραχ, το οποίο θα τους έδινε την απόλυτη ιδιοκτησία του Πλανήτη …Την απόλυτη εξουσία πάνω σε όλες τις θρησκείες και όλους τους λαούς. Επαναλαμβάνουν το "κόλπο" τού Χούβερ και του Ρούζβελτ, που τους έδωσε την απόλυτη ιδιοκτησία στις ΗΠΑ. Οδηγούν τον κόσμο σε ένα παγκόσμιο "κραχ", ώστε να πάρουν την εξουσία της κοπής του νέου χρήματος …Του παγκόσμιου χρήματος, το οποίο θα βασιστεί πάνω στο γεγονός ότι τα παγκόσμια χρέη είναι "αποτυπωμένα" στα δικά τους νομίσματα.

Με τον τρόπο αυτόν θα επιχειρήσουν να πάρουν στα χέρια τους εκείνη την εξουσία, που, όπως λέει και ο Ρότσιλντ, είναι αυτή, η οποία δίνει την πραγματική ισχύ πάνω από τους νόμους. Με αυτήν την ισχύ πιστεύουν ότι θα αποκτήσουν όχι απλά τον έλεγχο, αλλά την ιδιοκτησία του κόσμου …Θεοί των Θεών. Γι' αυτόν τον λόγο αποκτούν τη μία πολυεθνική της παραγωγής μετά την άλλη. Γι' αυτόν τον λόγο αγοράζουν τις υποθήκες των αγροτών σε ολόκληρο τον κόσμο. Γι' αυτόν τον λόγο διεκδικούν όλα τα δίκτυα των υποδομών όλων των κρατών.

Με "παπατζηλίκια" των τοκογλύφων σκοπεύουν να γίνουν θεοί. Με τα "χαρτάκια", τα οποία τύπωναν μόνοι τους και τα "swaps", που έκαναν οι υπάλληλοί τους, "υποθήκευσαν" όλα τα κράτη και τώρα βγαίνουν για εισπράξεις. Αυτό είναι το σχέδιο της Νέας Τάξης. Οδηγούν τις θρησκείες στο "σφαγείο" τής υπερθησκευτικής Νέας Τάξης, η οποία τους ανήκει. Προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο ότι η Πανθρησκεία, την οποία πρεσβεύουν οι ίδιοι, υπηρετεί την παγκόσμια ειρήνη. Για να "πείσουν" τις θρησκείες για την "ειλικρίνεια" των προθέσεών τους, οδηγούν πρώτο στο "σφαγείο" τον χριστιανισμό. Προσπαθούν να τον εμφανίσουν σαν πρότυπο προς μίμηση προς χάρη της παγκόσμιας ειρήνης.

Αυτήν τη στιγμή ο χριστιανισμός βρίσκεται υπό διωγμό, γιατί αυτό βολεύει την προπαγάνδα εκείνων, οι οποίοι θέλουν να ισοπεδώσουν τον κόσμο, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα σχέδια τους. Παγανιστές και Εβραίοι εμφανίζονται πρόθυμοι να θυσιάσουν μια θρησκεία, η οποία δεν αφορά ούτε τους μεν ούτε τους δε. Παγανιστές και Εβραίοι έχουν μετατρέψει τη Ρώμη και την Νέα Ρώμη σε "μαριονέτες", που δεν αντιδρούν σε καμία τους μεθόδευση …Εκβιαζόμενες "μαριονέτες" από τους τοκογλύφους και τους Κολεγιόπαιδες της Νέας Υόρκης.

Ο ύπουλος Θορ και η Θεία Δίκη.

Από το 2008 και μετά η Ελλάδα δέχεται ένα απίστευτο σφυροκόπημα από το "σφυρί" του Θορ. Υπό την καθοδήγηση της FED —και άρα των ΗΠΑ— η Γερμανία σφυροκοπά μέρα και νύχτα την Ελλάδα. Το "σφυροκόπημα" από τις ΗΠΑ ξεκίνησε. Σήμερα οι ΗΠΑ και το ΔΝΤ παριστάνουν τους "καλούς" και αφήνουν στη Γερμανία τον ρόλο του "κακού". Από τις ΗΠΑ και την FED του Ρότσιλντ δόθηκε εντολή στην Τράπεζα της "Ελλάδας" να εξευτελίσει τα ελληνικά ομόλογα, προκειμένου να οδηγηθούμε στο ΔΝΤ. Τώρα, επειδή αυτό επιβάλει το "σενάριο", παριστάνουν τους καλούς και τους φιλέλληνες, που "πονάνε" τον ελληνικό λαό.

Οι Εβραίοι Γκρίνσπαν, Μπενράνκε, Τρισέ, Στρος Καν και Μπλανκφέιν είναι αυτοί, οι οποίοι παγίδευσαν την Ελλάδα με τον σκουπίδι τον ομοεθνή τους Γιωργάκη. Σήμερα —και αφού έχουν ολοκληρώσει το σχέδιό τους— άλλαξαν τακτική. Τώρα είναι οι "καλοί", αφήνοντας τους Γερμανούς να παριστάνουν τους "κακούς". Έβαλαν πάλι το είδωλο του Θορ να χτυπάει τους Έλληνες, ώστε να μην καταλαβαίνουν τι συμβαίνει. Ο Εβραίος Λιου παριστάνει τον Φιλέλληνα, ο οποίος πηγαίνει στο μουσείο της Ακρόπολης, για να "θαυμάσει" τον ελληνικό πολιτισμό και να επαινέσει τους Έλληνες και ο Σόιμπλε —ο υπάλληλός του— μας βρίζει και μας υποδεικνύει να πουλήσουμε τις "παλιατζούρες" για να ξεπληρώσουμε τα χρέη μας …Τα γνωστά κόλπα των παπατζήδων.

…Πάλι καλά που δεν μας είπαν καμία ανοησία τύπου Τσόρτσιλ …Ότι, οι Έλληνες δεν πεινάνε σαν φτωχοί, αλλά οι φτωχοί πεινάνε σαν Έλληνες. Ένας από τους πιο διάσημους και γενναιόδωρους λαούς στην ιστορία του κόσμου ταλαιπωρήθηκε μέχρι θανάτου. Δυσφημίστηκε όσο κανένας άλλος. Έφτασε σε σημείο να "γονατίσει" και να αμφισβητήσει ο ίδιος τις ικανότητές του. Στην περίπτωση όμως αυτήν μιλάμε για αδικία …Δεν είναι μάχη εφ' όλης της ύλης, ώστε και ο απέναντι να έχει τη δυνατότητα να ανταποδώσει ή τουλάχιστον να προσπαθήσει να σώσει τη ζωή του …Πρόκειται για ύπουλα δολοφονικά χτυπήματα.

Γιατί μιλάμε για τέτοια χτυπήματα και όχι για χτυπήματα μεταξύ αντιπάλων; …Γιατί δεν μπορείς να μπαίνεις σε έναν κόσμο, ο οποίος έχει "συμφωνήσει" πολιτισμικά να φέρεται αθλητικά και εσύ να φέρεσαι σαν "μαχαιροβγάλτης". Αυτό κάνουν τα "παιδιά" του Θορ και γι' αυτόν τον λόγο απόκτησαν υπεροχή έναντι των Ελλήνων. Αυτό κάνουν οι Κολεγιόπαιδες …Δεν σέβονται ούτε τους κανόνες που επιβάλουν οι ίδιοι στους υπόλοιπους. Με προδοσίες ομοίων τους "κατακτούν" κράτη. Με τις προδοσίες των Κολεγιόπαιδων Κωστάκη, Γιωργάκη και Αντωνάκη. Η απάτη, επειδή είναι δική τους, είναι "μαγκιά" …Οι άλλοι να μην κάνουν απάτες …Μόνον για τους άλλους οι απάτες είναι ντροπή.

Έτσι επιτέθηκαν και στην Ελλάδα …Από την πίσω "πόρτα", σαν διαρρήκτες δολοφόνοι …Οι τενεκέδες, που θέλουν να κατακτήσουν τον κόσμο με "φακούς" και με "αντικλείδια" …Τα κουτορνίθια, που θέλουν δόξα Αλεξάνδρου με ρίσκο λογιστή. Σε έναν κόσμο που οι Έλληνες πρώτοι απ' όλους αυτοπεριορίστηκαν, προκειμένου να λειτουργήσει το πολιτισμικό τους μοντέλο, έρχονται οι βάρβαροι και χωρίς να "δηλώνουν" διαφορετική ταυτότητα, φέρονται διαφορετικά. Αυτό είναι το ύπουλο της όλης μεθοδολογίας τους. Δεν μπορείς να δυσφημείς έναν τέτοιον λαό για τα χρήματα. Δεν μπορείς να βγαίνεις στο παγκόσμιο ακροατήριο και να μιλάς περί άχρηστων και τεμπέληδων για χρήματα.

Είναι άχρηστος και τεμπέλης ο λαός που εφεύρε τη Δημοκρατία, όταν τα παιδιά του Θορ συνέθεταν αγέλες λύκων; Είναι άχρηστος και τεμπέλης ο λαός που εφεύρε τον αθλητισμό, όταν τα παιδιά του Θορ έπαιζαν ποδόσφαιρο με τα κεφάλια εχθρών τους; Είναι άχρηστος ο λαός που εφεύρε το θέατρο, όταν τα παιδιά του Θορ απλά έφτιαχναν ιστοριούλες, για να τρομάζουν το ένα το άλλο; Είναι άχρηστος και τεμπέλης ο λαός που έδωσε δωρεάν την ανώτατη γνώση στον κόσμο και είναι ικανοί και χρήσιμοι αυτοί, οι οποίοι δεν δίνουν ούτε τη συνταγή μιας κέτσαπ δωρεάν. Ακόμα και η γνώση αυτή, η οποία επιτρέπει στα κοπρόσκυλα των Κολεγίων να κάνουν τους έξυπνους, είναι ελληνική. Αν ήταν καλοπροαίρετοι, από σεβασμό και μόνον θα χειρίζονταν την κατάσταση πολύ πιο "διακριτικά". Δεν θα κρεμούσαν ολόκληρο λαό στα "μανταλάκια" των τοκογλύφων.

Γι' αυτόν τον λόγο μιλάμε για δολοφονική επιθετικότητα των Κολεγιόπαιδων, που δεν συνδέεται με το δικαίωμά τους στην άμυνα. Δεν μπήκαν οι Έλληνες στον παγωμένο και σκοτεινό κόσμο του Θορ, για να του δώσουν τη δικαιολογία να τους επιτεθεί νόμιμα, υπερασπιζόμενος την "εστία" του …Ο Θορ μπήκε στον κόσμο που έχτισαν οι Έλληνες …Ο βάρβαρος και αιμοβόρος Θορ μπήκε στον κόσμο της Δημοκρατίας, του Θεάτρου και του Αθλητισμού. Δεν μπήκε όμως ως Θορ, για να δώσει στους θιγόμενους το δικαίωμα της άμυνας …Μπήκε κρυφά και δόλια σαν χριστιανός, ενώ δεν ήταν τέτοιος …Μπήκε κρυφά και δόλια σαν πολιτισμένος Προτεστάντης, ενώ δεν ήταν τέτοιος …Μπήκε ως Illuminate με τον "φακό" τού κλέφτη…

…Μπήκε ως "δανειστής" και με πρόφαση τα χρέη, τα οποία ο ίδιος "φόρτωσε" στους Έλληνες, βρήκε την ευκαιρία να τους "μαχαιρώσει" …Μπήκε ενσαρκωμένος από σκουπίδια σαν τον Σόιμπλε, τον Ρεν ή τον Τόμσεν και προσπάθησε να "ματώσει" τους Έλληνες μέσα στον ίδιο τους τον Οίκο …Να τους ματώσει ύπουλα και άδικα. Πόσο άδικα; …Είναι σαν να βγει κάποιος στον δρόμο και να αποκαλεί τον μεγάλο Παπανικολάου —του "Τεστ Παπ", που έσωσε εκατομμύρια γυναίκες—, "λαμόγιο", "άχρηστο" και "τεμπέλη", επειδή δεν είχε —και όχι επειδή δεν ήθελε— να του πληρώσει το ενοίκιο …Αυτό έπαθαν οι Έλληνες με τα σκουπίδια τού παγανισμού. Οι παγανιστές, "μεταμφιεσμένοι" σε ευσεβείς Προτεστάντες, μπήκαν στον πιο διάσημο Οίκο στην ιστορία της ανθρωπότητας και απείλησαν τα παιδιά των αρχιτεκτόνων του.

Άνθρωποι, οι οποίοι δεν προσέφεραν τίποτε απολύτως στον κόσμο, έρχονται και χτυπούν αλύπητα τους μεγαλύτερους δωρητές και ευεργέτες στην ιστορία της ανθρωπότητας. Άνθρωποι τόσο άχρηστοι και ύπουλοι, που, μη βρίσκοντας κάτι αρνητικό να αποδώσουν στους Έλληνες, τους "λερώνουν" με τις δικές τους βρομιές και ακαθαρσίες. Τους Έλληνες δυσφημίζουν σαν ναζιστές και φασίστες αυτοί, οι οποίοι το μόνο που προσέφεραν στον κόσμο είναι ο ναζισμός και ο φασισμός. Τους Έλληνες εμφανίζουν σαν ναζιστική απειλή για την παγκόσμια κοινωνία αυτοί, οι οποίοι βύθισαν την παγκόσμια κοινωνία στον αυθεντικό και πάντα ενεργό ναζισμό τους.

Τα βλαμμένα και προκλητικά "παιδιά" του Οντίν αποδεικνύουν ότι παραμένουν το ίδιο προκλητικά, άπληστα και βλάκες, όπως ήταν πάντα …Τα αδέρφια" του Θορ …Τα κουτορνίθια των Κολεγίων …Οι διορισμένοι Κολεγιόπαιδες, που με μέσον κυβερνούν τον κόσμο από τα γραφεία των πολυεθνικών …Οι "νικητές" των "στημένων" αγώνων …Οι "απέθαντοι", που μισούν τους αθάνατους …Οι μονίμως "κρυψίνοες", γιατί γνωρίζουν ότι η σιωπή είναι το καλύτερο καταφύγιο για την άγνοια και την ηλιθιότητα …Οι μονίμως σοβαροφανείς "πενθούντες" …Τα ηλίθια κατασκευάσματα, που μόνον με μέσον προοδεύουν στη ζωή τους.

Αυτά τα άπληστα κτήνη θα την "πατήσουν" από τη βλακεία τους. Γιατί; …Γιατί μόνοι τους δημιουργούν τις συνθήκες της ήττας τους. Δεν έχουν να μάθει να μοιράζονται τίποτε με άλλους. Έχουν λεηλατήσει ολόκληρο τον Πλανήτη και από αυτήν τη λεηλασία δεν έχουν εξαιρέσει ούτε καν τους απλούς Προτεστάντες. Δεν έχουν εξαιρέσει κάποιους λίγους ανθρώπους, απλά και μόνον για να έχουν κάποιες συλλογικές άμυνες. Δεν έχουν την ηθική ούτε καν του Αλ Καπόνε. Ούτε ο Ταμερλάνος δεν φερόταν έτσι στον λαό του. Τώρα, που η οικονομική κρίση και η φτώχεια απειλεί πλέον και τις προτεσταντικές κοινωνίες, αποδεικνύεται ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι πραγματικά κτήνη.
Έχουν λεηλατήσει τους πάντες και δεν έχουν αφήσει τίποτε για κανέναν. Δεν υπάρχει ούτε ένας λαός, ο οποίος να έχει εξαιρεθεί από την απληστία τους. Ο αμερικανικός λαός βρίσκεται ένα βήμα πριν την καταστροφή. Άρχισαν ξανά να ξεφυτρώνουν σαν τα "μανιτάρια" οι παραγκουπόλεις των κατεστραμμένων από τους τοκογλύφους Αμερικανών …Νέα "Hoovervilles" περικυκλώνουν τις πόλεις, όπως την εποχή του μεγάλου κραχ. Η Αμερική της τρίτης χιλιετίας βλέπει και πάλι στα εδάφη της ανθρώπους να ζουν σαν τους γηγενείς Ινδιάνους …Σε σκηνές και γύρω από τη φωτά. Οι νικητές των Ινδιάνων έγιναν τα θύματα των τοκογλύφων.

Τα ίδια γίνονται παντού στον προτεσταντικό κόσμο. Στην "ανταγωνιστική" Γερμανία εκατομμύρια εργαζόμενοι ζουν τις mini ζωές, που προσφέρουν τα mini jobs. Πρόσφατα στη Βρετανία αναγκάστηκαν να κάνουν έκτακτη συνεδρίαση της Βουλής, για να συζητήσουν για το πώς θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της ακραίας φτώχειας στην άλλοτε παντοδύναμη αυτοκρατορία. Στην Ολλανδία έχουν αρχίσει τα συσσίτια και κάθε μέρα αυξάνονται οι άνθρωποι που τα έχουν ανάγκη. Στη Σουηδία άρχισαν πλέον και οι "πολιτισμένοι" να κυνηγιούνται με τους μετανάστες.

Η απληστία τους κάθε μέρα τούς αποκαλύπτει, αλλά και τους απομονώνει από τους πάντες. Ο Θορ έχει κάνει τεράστια λάθη και θα τα πληρώσει. Το πιο βασικό είναι ότι "ξεχνά" ένα πράγμα …Όλα αυτά τα εγκλήματα τα κάνει σε μέρη άγνωστα και επικίνδυνα γι' αυτόν …Τα κάνει ύπουλα …Τα κάνει "μεταμφιεσμένος" σαν χριστιανός εντός ξένου Οίκου …Τα κάνει ως εισβολέας σφετεριστής σε έναν Οίκο που δεν του ανήκει …Αδικεί μέχρι θανάτου αυτούς, οι οποίοι συνέβαλαν στη δόμηση αυτού του Οίκου και αυτό είναι επικίνδυνο …Επικίνδυνο, γιατί παίζει παιχνίδια εις βάρος των παιδιών των μεγαλοπαραγόντων του …Λάθος "Τηλέμαχο" έπιασε από τον λαιμό και τον απειλεί με θάνατο. Αυτό είναι επικίνδυνο, γιατί ο "Τηλέμαχος" δεν είναι "ορφανός". Αν "γυρίσει" ο πατέρας του και πετύχει τον Θορ να βασανίζει το παιδί του, δεν θα του σπάσει το "σφυρί" στο κεφάλι, αλλά θα τον βάλει να το "φάει".

Μελέτη, υπομονή και πίστη.

Πολλές φορές —και μάλιστα έχουμε κατηγορηθεί γι' αυτό— έχουμε προτείνει μέσα από τα κείμενά μας στους Έλληνες να κάνουν υπομονή και να έχουν πίστη. Δεν προτείνουμε ούτε κινητοποιήσεις ούτε αντιδράσεις ούτε οτιδήποτε άλλο δυναμικό, το οποίο μπορεί να βολεύει κάποιους "βιαστικούς", αλλά που είναι πολύ επικίνδυνο για τους Έλληνες, εφόσον τους "στοχοποιεί" σε μια εποχή που δεν πρέπει να δίνουν στόχο. Αυτό είναι κάτι, το οποίο δεν αλλάζει. Αν υπήρχε περίπτωση να αλλάξει κάτι σε αυτήν την απάνθρωπη κατάσταση —μέσω μιας δυναμικής, έστω και παράτολμης, ενέργειας— θα την πραγματοποιούσαμε μόνοι μας και δεν θα την προτείναμε στους άλλους, για να την κάνουν.

Για πολλά μπορούν να μας κατηγορήσουν, αλλά όχι για δειλία. Ως εκ τούτου η τακτική, που προτείνουμε, δεν αλλάζει …Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει …και αυτό το λέμε όχι εξαιτίας μιας μοιρολατρικής τάσης, αλλά εξαιτίας της γνώσης μας. Όσο πάθος κι αν έχει κάποιος, δεν μπορεί να προκαλέσει την πλημμύρα τού Νείλου, "σπρώχνοντάς" τον με τα χέρια. Με το πάθος μπορείς να βραχείς ή ακόμα και να πνιγείς, αλλά τον Νείλο δεν τον "πλημμυρίζεις". Αυτός, που έχει γνώσεις, απλά περιμένει να δει τα "σημάδια", τα οποία ενημερώνουν για την πλημμύρα. Στην περίπτωση του Νείλου παρατηρεί τον Σείριο και περιμένει …Απλά περιμένει και αυτό δεν είναι μοιρολατρία. Η γνώση του θα κριθεί για την ορθότητά της με απλές διαδικασίες. Αν κάποιος καταφέρει να βρίσκεται στο σωστό μέρος στη σωστή στιγμή, αυτό σημαίνει πως είχε σωστή γνώση. Μέχρι να συμβεί αυτό, δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο. Όταν θα έρθει η "ώρα" της πλημμύρας, θα εκδηλωθεί ό,τι και να γίνει. Όπως δεν μπορεί κανείς να την επιταχύνει, έτσι δεν μπορεί κανείς και να την αναβάλει.

Τέτοια "πλημμύρα" περιμένει αυτήν την εποχή η ανθρωπότητα …"Πλημμύρα", την οποία δεν την έχει ξαναδεί στην ιστορία της …"Πλημμύρα", που οι γραφές ονομάζουν Εποχή του Υδροχόου …"Πλημμύρα", η οποία, όταν εκδηλωθεί, κανένας δεν θα μπορεί να τη σταματήσει. Λίγες στιγμές μας χωρίζουν από αυτήν τη "θεομηνία". Το σύστημα σήμερα μοιάζει με ένα διαβρωμένο "φράγμα", το οποίο είναι έτοιμο να καταρρεύσει από στιγμή σε στιγμή. Έχουν κάνει οι ηλίθιοι τόσα πολλά λάθη, που, ακόμα κι αν τους έρθει "φώτιση", δεν έχουν τη δυνατότητα να το επαναφέρουν στη σωστή του θέση. Είναι θέμα χρόνου αυτό το "φράγμα" να "σπάσει" και να "πλημμυρίσει" ο κόσμος γνώση.

Γι' αυτόν τον λόγο προτείνουμε στους Έλληνες να έχουν πίστη στον Θεό, για να παίρνουν κουράγιο σε αυτήν την τρομακτικά δύσκολη εποχή. Να έχουν πίστη, για να αντέξουν στον λίγο χρόνο που απομένει. Από εκεί και πέρα πρέπει να προετοιμάζονται …Να προετοιμάζονται για τον ρόλο τον οποίο θα επωμισθούν όταν έρθει η κατάλληλη ώρα και θα βρίσκονται στο κατάλληλο σημείο. Πρέπει οι Έλληνες να ανακαλύψουν εκ νέου την ελληνικότητά τους και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει και πάλι να μάθουν να λειτουργούν ως πρωτοπόροι …Να μάθουν να λειτουργούν εκ νέου ως φορείς φωτός και γνώσεως.

Πρέπει, εν αναμονή της μεγάλης "πλημμύρας", να βγάλουν τα "σκάφη" τους και να θυμηθούν την "ναυτοσύνη" τους. Πρέπει να υψώσουν και πάλι τον μέσο όρο της γνώσης τους ως λαός, ώστε να μπορούν να λάβουν την ανώτατη γνώση, αλλά και να μπορούν να τη μεταδώσουν όταν τη λάβουν. Πρέπει να "θυμηθούν" πως οι ίδιοι είναι "κύτταρα" του Προμηθέα …Να ανακτήσουν την αυτοπεποίθησή τους, την οποία την έχουν καταρρακώσει τα κτήνη του Θορ …Να "επιταχύνουν" και άρα να ξαναδημιουργήσουν την "απόσταση" που πάντα τους χώριζε από τους υπόλοιπους λαούς και τους έκανε σημαντικούς για την ανθρωπότητα …Να συνειδητοποιήσουν ότι στην κορυφή του κόσμου "ανεβαίνεις" με την ποιότητα της γνώσης και όχι με τον όγκο των όπλων.

Όμως, αυτό σημαίνει μελέτη …Πολύ μελέτη …Πρέπει να "ξεσκονίσουν" όλες τις γνώσεις τους …Πρέπει να αναθεωρήσουν παγιωμένες απόψεις …Να "στύψουν" τα μυαλά τους, για να καταλάβουν τι συμβαίνει γύρω τους …Να ανοίξουν τα "μάτια" τους και να βγάλουν τις Προτεσταντικές "παρωπίδες" τής Αριστεράς και της Δεξιάς …Στην ανάγκη να "επανεφεύρουν" αυτά, τα οποία μέχρι τώρα θεωρούσαμε δεδομένα και από την κακή τους χρήση βλέπουμε ότι δεν λειτουργούν. Ακόμα και η Δημοκρατία έχει χάσει το νόημά της, γιατί δεν λειτουργεί. Δεν χρησιμοποιείται με τον τρόπο που επιθυμούσαν οι αρχαίοι Έλληνες και δυστυχώς οι σύγχρονοι δεν καταλαβαίνουν το πρόβλημα.

Η σημερινή Δημοκρατία αμφισβητείται παγκοσμίως, γιατί απλούστατα δεν είναι Δημοκρατία …Είναι μια ευνουχισμένη Democracy, την οποία την έφτιαξαν έτσι τα παιδιά του Οντίν, για να τους εξυπηρετεί στους ύπουλους στόχους τους. Οι Έλληνες πρέπει να γίνουν οι πρώτοι, που θα σπάσουν τα τεχνητά "παραπέτα" αυτής της άθλιας Democracy …Οι πρώτοι, που θα ξεφύγουν από τα ψευδοδιλήμματα τής Αριστεράς και της Δεξιάς …Από τα διλήμματα αυτά, τα οποία προκύπτουν από τον κομμουνισμό και τον ναζισμό αντίστοιχα …Οι πρώτοι, που θα ξεφύγουν από το διπλό "σφυρί" του Θορ, το οποίο λειτουργεί σαν "σφύρα" και "άκμονας" ταυτόχρονα. Περί αυτού πρόκειται. Όλα αυτά είναι πληρωμένα δημιουργήματα των Προτεσταντών και αυτά είναι που παγιδεύουν τους λαούς και ακυρώνουν τη Δημοκρατία των Ελλήνων. Είναι μέσα στις δυνατότητες των Ελλήνων να αποφύγουν αυτήν την "παγίδα".
Αυτό προτείνουμε. Να προετοιμάζονται και να έχουν υπομονή. Αυτό είναι το νόημα της πίστης στις Ιερές Γραφές …Σε όλες τις Ιερές Γραφές όλων των θρησκειών ανεξαιρέτως, εφόσον όλες είναι δημιουργήματα του Ίδιου Θεού. Μέχρι να ολοκληρωθεί το Σχέδιο του Θεού, δεν πρόκειται να αλλάξει ούτε ένα "Ιώτα", όπως μας διαβεβαιώνουν αυτές οι Γραφές. Μέχρι να έρθει το "τέλος του κόσμου", όπως τον γνωρίζουμε σήμερα, δεν θα αλλάξει το παραμικρό. Γι' αυτόν τον λόγο απαιτείται πίστη …Ενεργητική πίστη, που χαλυβδώνει τον άνθρωπο και η οποία προκύπτει από τη γνώση …Όχι παθητική πίστη, που οδηγεί στην παραίτηση και στη μοιρολατρία …Την ενεργητική πίστη του άγριου λύκου, που εμπιστεύεται τις δυνάμεις του και έχει στήσει ενέδρα, περιμένοντας υπομονετικά τον εχθρό του …Την πίστη του λύκου, που γρυλίζει από την ανυπομονησία του, αλλά η γνώση του δεν του επιτρέπει να χάσει την υπομονή του …Να χάσει το πάθος τού λύκου Φένριρ.

Η γνώση μας λέει πως ο Οντίν δεν είναι επικίνδυνος για τον ελληνισμό. Όσο πιο πολύ τον "πλησιάζει", τόσο πιο πολύ κινδυνεύει ο ίδιος από τον θανατηφόρο λύκο. Ο Οντίν θα πεθάνει, όπως έχουν ορίσει οι Νόρνες (οι ανάλογες μοίρες των βορείων λαών) στο Ράνγκαροκ …Το Ράνγκαροκ, που για τους παγανιστές είναι το τέλος του κόσμου όπως τον ξέρουμε. Απλά, το βέβαιον είναι ότι δεν θα σταματήσει να μάχεται, παρ' όλο που γνωρίζει το αναπόφευκτο τέλος του. Ο Οντίν, δηλαδή, δεν είναι ένας Θεός, που θα "δικαιωθεί" και θα κερδίσει την "αθανασία" του για την "επόμενη ημέρα". Δεν είναι αθάνατος Θεός, όπως ο Θεός του χριστιανισμού ή ο Αλλάχ, για παράδειγμα. Ο Οντίν είναι θνητός. Μαζί του θα πεθάνει και ο γιος του ο Θορ …Αυτός, ο οποίος σήμερα εμφανίζεται πανίσχυρος να "χτυπάει" την Ελλάδα με το γερμανικό "σφυρί" του.


Οι θεοί του Βορρά δεν είναι αθάνατοι Θεοί …Κακόμοιροι θεοί του Κάτω Κόσμου είναι και θα χαθούν όταν χαθεί ο Κάτω Κόσμος …Είναι θεοί κλέφτες …Είναι θεοί απατεώνες …Είναι θεοί "πειρατές" …Είναι θεοί, που με το μικρό σκανδιναβικό "σκαφάκι" τους διπλάρωσαν νύχτα το θηριώδες σκάφος τής Μεσογείου και το κατέλαβαν …Θεοί, που με το μικρό "αποκρυφιστικό" τους σκάφος ανέβηκαν στο "θωρηκτό" των πραγματικών Θεών των ανθρώπων και ύψωσαν τη ναζιστική τους σημαία αυθαίρετα …Αυτό, το οποίο έκαναν στη Βρετανία, στις ΗΠΑ, στον χριστιανισμό και σήμερα επιχειρούν να το κάνουν στο σύνολο του Πλανήτη.

Αυτοί οι θεοί-"πειρατές" στη μεγάλη μάχη των Θεών όχι απλά δεν έχουν ελπίδες νίκης, αλλά θα αφανιστούν από προσώπου Γης. Αυτών των αδύναμων θεών τού Κάτω Κόσμου είναι προδιαγεγραμμένη η μοίρα τους …Θα αφανιστούν από τον θνητό άνθρωπο, ο οποίος θα γίνει θεός …και αυτός είναι ο Διόνυσος. Γι’ αυτόν τον λόγο φοβούνται τον Αλέξανδρο και κατ' επέκταση τους Έλληνες …Όσο και να τον "δένουν", αυτός μένει πάντα "λυτός" …Όσο κι αν τον εξευμενίζουν, αυτός αλλού "κοιτά" …Όσο κι αν τον κρύβουν, τόσο πιο φανερός γίνεται …Όσο πιο πολύ τον κακολογούν, τόσο πιο συμπαθής γίνεται …Όσο πιο πολύ τον βρομίζουν, τόσο πιο πολύ λάμπει. Νόμιζαν ότι, κουβαλώντας τον από την Αίγυπτο και την Κύπρο μέχρι τους Υπερβόρειους λαούς, θα τους "αποκάλυπτε" τα μυστικά του και θα τους έκανε πλούσιους.

Είχαν όμως προειδοποιηθεί ότι στο τέλος θα την πληρώσουν. Όταν έρθει η ώρα, θα αφανιστούν από τον Διόνυσο, ο οποίος θα μεταμορφωθεί σε λιοντάρι και θα τους κατασπαράξει πάνω στο πλοίο …Λιοντάρι είναι ο Φένριρ και απλά οι Σκανδιναβοί δεν γνωρίζουν τα λιοντάρια και τα περιγράφουν σαν υπερφυσικούς λύκους. Το άρπαξαν από άλλο περιβάλλον και το άφησαν να μεγαλώσει ανάμεσα στους λύκους και τα σκυλιά που γνώριζαν …και δεν κατάλαβαν τι ήταν αυτό, το οποίο μεγάλωνε και στη συνέχεια θα τους κατασπάραζε.

Αυτό μας λέει ο μύθος του Διονύσου με τους πειρατές. Ό,τι έκαναν οι πειρατές εις βάρος του Διονύσου, το έκανε το Κολέγιο των "απέθαντων" της Ρώμης και του Σιωνισμού απέναντι στον αθάνατο Αλέξανδρο. Τον βρήκαν νέο, όμορφο και αγέρωχο στη άκρη της Μεσογείου να "αγναντεύει" τη θάλασσα και νόμιζαν ότι έκαναν την "τύχη" τους. Την μη-αντίδρασή του την εξέλαβαν σαν αδυναμία. Τον "απήγαγαν" και τον "ταξίδευσαν" στα πέρατα του κόσμου, προκειμένου να τον "εκμεταλλευτούν". Κατέκτησαν τον κόσμο, χρησιμοποιώντας τη θεϊκή "μορφή" του και τώρα, που τελειώνει η "διαδρομή" τους, θα πρέπει να συγκρουστούν με τον ίδιο.

Ούτε που τους πέρασε από το μυαλό ότι ο "αφελής" νέος μπορεί και να παρίστανε τον αγαθό, γιατί έψαχνε "κορόιδα", για να τον μεταφέρουν στα πέρατα του κόσμου. Ούτε που υποψιάστηκαν —από την ευκολία που κατάφεραν να τον "απαγάγουν"— πόσο "πρόθυμος" εξ' αρχής ήταν στο να "απαχθεί". Τώρα, που του έκαναν τη "δουλειά", θα δουν το άλλο του πρόσωπο …Την "πάτησαν" οι Τυρρηνοί (Ρωμαίοι) και μαζί τους την "πάτησαν" και οι Τύριοι (Εβραίοι) …Την "πάτησε" η συμμορία. Ο ακαταμάχητος θεός των Ελλήνων δεν κινδυνεύει από τους "πειρατές". Το ελληνικό "σκάφος" δεν πέφτει τόσο εύκολα θύμα "πειρατείας". Η Ελλάδα δεν γίνεται τόσο εύκολα "λεία" κανενός …Για πλάκα τούς έχουν οι "θαλασσόλυκοι" της ιστορίας τους "πειρατές" του Βορρά …"Προπέλες" έψαχναν και κάποιοι δεν το κατάλαβαν.Τα "χτυπήματα" του Θορ μπορεί να είναι τρομερά επίπονα, αλλά δεν μπορούν να είναι θανατηφόρα για τον ελληνισμό. Ο Θορ είναι πολύ μικρός, άσχετος και αδύναμος, για να "σκοτώσει" τον ελληνισμό …Είναι πολύ θνητός για να απειλήσει έναν πραγματικό Αθάνατο. Τα "χτυπήματά" του μπορεί να είναι επώδυνα, αλλά είναι ταυτόχρονα και αναζωογονητικά για τον ελληνισμό. Γιατί; …Γιατί θα τον "ξυπνήσουν" από τον λήθαργο στον οποίο έχει βυθιστεί τους τελευταίους αιώνες …Γιατί αυτά τα χτυπήματα θα αποκαλύψουν το πραγματικό "μέταλλο" αυτού του λαού …Θα αποκαλύψουν το "χαλύβδινο" της ουσίας του. Μέσα στους αιώνες πάνω σε αυτόν τον "χάλυβα" έχουν συσσωρευτεί "στάχτες", "χώματα", αλλά και "σκουπίδια" και "κοπριές" και έχουν γίνει "ένα" με αυτόν.

Τα "χτυπήματα" της Τρόικας αυτά τα διαφορετικά στοιχεία θα τα διαχωρίσουν μεταξύ τους …Θα διαχωρίσουν το πολύτιμο "μέταλλο" από τις "κοπριές" και τα "σκουπίδια" …Θα διαχωρίσουν τον ελληνικό λαό από τους Μητσοτάκηδες, τους Παπανδρέου, τους Καραμανλήδες και τους Σαμαράδες …Θα διαχωρίσουν τον λαό —που δημιουργήθηκε "μέσα" από τον Θεό— από τα κολεγιακά "σκουπίδια" του Οντίν, που σήμερα τον κυβερνάνε …Θα "σπάσει" το ΜΑΖΙ ΤΑ ΦΑΓΑΜΕ του κοπροπάγγαλου. Τα συνεχή "χτυπήματα" της Τρόικας αυτά όλα θα τα διαχωρίσουν σε τέτοιον βαθμό, που να μην μπορούν να "συγκολληθούν" ποτέ πια μεταξύ τους. Γι' αυτόν τον λόγο θεωρούμε την υπομονή που ζητάμε από τους Έλληνες ζωογόνο …Διαδικασία "κάθαρσης" είναι το "σφυροκόπημα" και η "κάθαρση" είναι πάντα επίπονη. Πρέπει να ολοκληρωθεί το "σφυροκόπημα", για να ξεκινήσει την πορεία του ο καθαρός νέος ελληνισμός.

Όταν θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, σημαίνει ότι έφτασε η ώρα της δικαίωσης του ελληνισμού. Ο ελληνισμός είναι το "ξίφος" του Θεού. Όταν "υψωθεί" αυτός στον κόσμο, θα πέσουν τα "κεφάλια" αυτών που τυραννούν τον κόσμο. Ο Θορ στην πραγματικότητα "σφυρηλατεί" με μανία το "ξίφος" που θα τον σκοτώσει.Οι Έλληνες πρέπει να "επιστρέψουν", για να επιστρέψει η χαρά στην ανθρωπότητα. Πρέπει να τελειώνουμε με τους ηλίθιους σοβαροφανείς "σκελετάνθρωπους", οι οποίοι έχουν βυθίσει το ανθρώπινο είδος στη θλίψη …Να τελειώνουμε με τους άχρηστους και ατάλαντους, που σε έναν υπέροχο Πλανήτη επιβάλουν τη σιωπή του "νεκροταφείου", γιατί μόνον στην ησυχία αισθάνονται οι ίδιοι ασφαλείς …Πρέπει να τελειώνουμε με τα "ξινισμένα" μούτρα των ηλίθιων των Κολεγίων, οι οποίοι μας βλέπουν σαν "αριθμούς" και πολλούς από εμάς θέλουν να μας "απαλείψουν". Η ανθρωπότητα προετοιμάζεται γι' αυτήν την "επιστροφή" …Την μεγάλη "επιστροφή", την οποία δεν μπορεί να σταματήσει κανένας.

Αυτό μας το βεβαιώνει ο Θεός με όλους τους τρόπους και εμείς απλά πρέπει να το πιστέψουμε. Το αποκάλυψε ο Ιησούς, ο Οποίος μας διαβεβαίωσε πως, όταν Τον πλησιάζουν οι Έλληνες, πλησιάζει η ώρα που θα δοξαστεί ο Υιός του Ανθρώπου. Το αποκάλυψε ο Προφήτης Μωάμεθ, που μας διαβεβαιώνει στο Κοράνι ότι οι Έλληνες θα φτάσουν στα πρόθυρα της καταστροφής, αλλά τελικά θα νικήσουν …Θα νικήσουν και από τη νίκη τους θα χαρούν όλοι οι πιστοί αυτού του κόσμου …Θα νικήσουν, γιατί πάντα η ζωή νικάει τον θάνατο. Το αποκάλυψαν και οι Νόρνες, εφόσον μας διαβεβαιώνουν ότι ο Οντίν και οι γιοι του τελικά θα πέσουν θύματα της ενέδρας του Φένριρ.

…Ξημερώνει και αυτό δεν μπορεί να το σταματήσει κανείς. Οι Έλληνες θα σκορπίσουν το φως και θα ξαναγίνουν ευεργέτες της ανθρωπότητας. Οι Έλληνες θα είναι αυτοί, οι οποίοι θα προκαλέσουν το πρώτο "ρήγμα" στον "τάφο" των "απέθαντων". Εξαιτίας τους θα γεμίσει ο "τάφος" με φως και αυτό θα "σκοτώσει" τους "σκελετάνθρωπους" των Κολεγίων, που βασανίζουν τον κόσμο. Αυτό άλλωστε συμβολίζει και το Άγιο Φως, το οποίο βγαίνει από τον Άγιο Τάφο αποκλειστικά στα χέρια Έλληνα Πατριάρχη. Είναι ώρα να επιβεβαιωθεί η τελευταία προφητεία της Πυθίας "ΕΣΤ ΗΜΑΡ ΟΤΕ ΦΟΙΒΟΣ ΠΑΛΙΝ ΕΛΕΥΣΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣ ΑΕΙ ΕΣΕΤΑΙ" ...(θα έρθει η ημέρα που ο Φοίβος θα έρθει και θα μείνει για πάντα).

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΑΪΑΝΟΥ

http://www.katohika.gr/2013/11/to-eidolo-tou-theou-thor.html
Next previous home

Αναζήτηση στο ιστολόγιο

-------\ KRYON IN HELLENIC /-------

-------\ KRYON  IN  HELLENIC /-------
Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας... Συστήνεται απλώς σαν βοηθός από την άλλη πλευρά του «πέπλου της δυαδικότητας», χωρίς υλική μορφή ή γένος. Διαμέσου του Λη Κάρολ, αναφέρεται στις ριζικές αλλαγές που συμβαίνουν στη Γη και τους Ανθρώπους αυτή την εποχή.

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------
Σκοπός μας είναι να επιστήσουμε την προσοχή γύρω από την ανάγκη να προετοιμαστούμε γι' αυτό το μεγάλο αστρικό γεγονός, του οποίου η ενέργεια ήδη έχει αρχίσει να γίνεται αντιληπτή στον πλανήτη μας μέσα από φωτεινά φαινόμενα, όμορφες λάμψεις, την παράξενη παθητική συμπεριφορά του ήλιου, αύξηση των εμφανίσεων μετεωριτών, διακοπών ρεύματος.. όλα αυτά είναι ενδείξεις της επικείμενης άφιξης της τεράστιας ηλεκτρομαγνητικής του ζώνης η οποία είναι φορτισμένη με φωτονικά σωματίδια, και κάθε ημέρα που περνάει αυξάνονται όλο και περισσότερο.

Οι επισκεπτεσ μας στον κοσμο απο 12-10-2010

free counters