Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013

Ποιοι και γιατί δολοφόνησαν τον Ιωάννη Καποδίστρια

Στις 27 Σεπτεμβρίου 1831 δολοφονήθηκε στο Ναύπλιο ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας Ιωάννης Καποδίστριας από....


δύο μέλη της οικογένειας Μαυρομιχάλη, τα οποία πυροβόλησαν και μαχαίρωσαν θανάσιμα τον κυβερνήτη έξω από την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνος, καθώς πήγαινε να παρακολουθήσει την κυριακάτικη θεία λειτουργία. Ο τραγικός θάνατος του Καποδίστρια βύθισε σε θλίψη τον γεωργικό πληθυσμό ενώ αντίθετα στην Ύδρα δέχτηκαν την είδηση με πανηγυρισμούς.

Η δολοφονία του Καποδίστρια οργανώθηκε σύμφωνα με αρκετούς ιστορικούς από τη Μεγάλη Βρετανία και την Γαλλία. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο φάκελος για την δολοφονία του Καποδίστρια στα βρετανικά αρχεία παραμένει απόρρητος.

Ας έχουμε επίσης υπ' όψη μας ότι, ως κυβερνήτης, ο Καποδίστριας αρνήθηκε να δεχθεί μισθό, όπως επίσης αρνήθηκε χρηματική αποζημίωση από τον Τσάρο για να μην κατηγορηθεί από τους αντιπάλους του για μεροληψία απέναντι στη Ρωσία, ενώ διέθεσε όλη του την περιουσία για τους σκοπούς της επανίδρυσης του κράτους.

ΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

Το δημοσίευμα που ακολουθεί αποτελεί απόσπασμα από το βιβλίο που έγραψε ο κ. Γ. Σκλαβούνος και επιμελήθηκε ο κ. Ανδρέας Καλογεράς με τίτλο «Μαρτυρίες και Γνώμες για τον Ιωάννη Καποδίστρια» και υπότιτλο: «Δελφούς της Οικουμένης ήθελε την Ελλάδα ο Ιωάννης Καποδίστριας».

Μερικές σημαντικές μαρτυρίες για τη δολοφονία του Ι. Κ.

Όταν οι Βασιλείς, ο Μέτερνιχ και οι μυστικές υπηρεσίες της Ιεράς Συμμαχίας τον θεωρούν τη πηγή των επαναστατικών κινημάτων στην Ευρώπη, κάποιοι "ημέτεροι" επιμένουν να συντηρούν το κατεστημένο ιστορικό ψεύδος περί του Καποδίστρια ως εκφραστή της ‘πεφωτισμένης δεσποτείας’ και του Τσαρικού απολυταρχισμού.

Μαρτυρία του Αυγουστίνου Καποδίστρια (αδελφού του Κυβερνήτη που κατετέθη στον Φρειδερίκο Τιρς, Ιστορικό και μετέπειτα συμβούλου του Όθωνα και καθηγητού της Αρχαίας Ιστορίας Φιλολογίας στο Παν/μιο του Μονάχου.(Η Ελλάδα του Καποδίστρια, Τόμος Α’ σελ.105)
Και ο κόμης Αυγουστίνος, που τον είδα μερικές φορές μετά το μοιραίο γεγονός, φώναξε: "Ναι κύριε, η Γαλλία και η Αγγλία είναι που δολοφόνησαν τον αδελφό μου". Καθώς του δήλωνα ότι δε καταλάβαινα τίποτα από αυτά τα εκπληκτικά λόγια και ότι ίσως ήθελε να πει ότι ο αδελφός του είχε χαθεί εξ αιτίας της αντιδράσεως που υπετίθετο ότι την είχαν υποθάλψει αυτές οι δύο δυνάμεις, διαμαρτυρήθηκε εναντίον αυτής της ερμηνείας, διατύπωσε ακόμα μια φορά τη κατηγορία με τα ίδια λόγια και έφθασε μάλιστα να μου προτείνει να το γράψω στην αυλή της Βαβαρίας.
Επιβεβαίωση της συνεργασίας των Αγγλο-γάλλων με τους μέλλοντες δολοφόνους του Ι.Κ. καταθέτει ο Π. Χιώτης, ως ακολούθως:
"...Τας συμπράξεις και ραδιουργίας των συμπρακτόρων Άγγλων και Γάλλων μετ’ανταρτών του Καποδίστριου, ιδίοις οφθαλμοίς βλέποντες οι Επτανήσιοι, κατεβόων. Εν Κερκύρα δε τοσούτον εξήφθησαν κατά των κολάκων του Αρμοστού Άδαμ, όστις εκ του φανερού συνεκοινώνει με τους αντικαποδιστριακούς, ώστε τινάς αυτών ελιθοβόλησαν, και το φαρμακείον όπου συνηθροίζοντο, ήθέλησαν να καύσωσι.Τον δε Ζαίμην, Μπενιζέλον Ρούφον, και Μαυρομιχάλην εκ Πελοποννήσου έλθοντας εις Ζάκυνθον, ο κοινός λαός ελιθοβόλησεν, και ηνάγκασεν αυτούς ν’αναχωρήσωσι ταχύτερον, και σωθώσιν εις Ύδραν. Την πανταχού της Ελλάδος εξέγερσιν καθ εαυτών ιδόντες οι αντικαποδιστριακοί και την υπερίσχυσιν του Κυβερνήτου κατά την συγκαλουμένην αυνέλευσιν γνωρίσαντες , εσχεδίασαν να τον δολοφονήσωσι...".
(Π. Χιώτης, Ιστορία του Ιονίου Κράτους, σελ.788)
Ασφαλώς η δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια δεν υπήρξε αποτέλεσμα βρασμού ψυχής ή απλά αντεκδίκησης. Ο γνωστός μεγάλος ιστορικός της Επτανήσου (αλλά και κατά παραδοχήν του αγγλόφιλος) Παναγιώτης Χιώτης, αναγνωρίζει και καταγράφει τη προετοιμασία της δολοφονίας και τουλάχιστον μερικά από τα γενεσιουργά αίτια, τονίζοντας ότι οι αντιπολιτευόμενοι….
"...Φθονούντες δόξαν και σεβασμόν, απέφερεν ο κοινός λαός της Ελλάδος , ο διακηρύττων παντού αυτόν πατέρα και ευεργέτην, διέβαλλον και εσυκοφάντουν και προς λαόν, και προς ηγεμόνας πάσαν πράξιν του και διοίκησιν. Κατηγόρουν αυτόν ως φιλοδεσποτικόν και αφιλόμουσον, ότι παρεβίαζε το Ελληνικόν σύνταγμα, ότι διέφθειρε τας εκλογάς εις την συγκρότησιν της συνελεύσεως, ότι αυτοδεσπότως και δια των αδελφών αυτού και άλλων Επτανησίων εβούλετο να στηρίξει δυναστείαν και τυραννίαν επί του ελεύθερου λαού της Ελλάδος, ότι έκδοτος εις τα Ρωσσικά συμφέροντα, παραγγώνιζε τους επισήμους φίλους και σχετικούς αγωνιστές των άλλων Δυνάμεων, ότι απεστρέφετο τας εισηγήσεις των Πρέσβεων και των συμβουλίων, ότι ο Βιάρος και ο Γιαννατάς διοργάνωσαν δικαστήρια, ίανα αφαρπασωσι την περιουσίαν και πτωχύνουσι τους ευπορούντας και εξευτελίσαντες αυτούς να έχωσιν υποχειρίους εις τον δεσποτισμόν του Ρώσσου Καποδιστρίου. Εν τοσαύταις δε αναιδείαις και ύβρεσιν έφθασαν, ώστε εκάλουν δια της εφημερίδος αυτόν με Ηλιογάβαλον, τύραννον, διαφθορέα χρηστοηθείας και υποκριτήν. Άρπαγας δε και ταταχρηστάς τους αδελφούς αυτού και οικείους εκ των Επτανησίων….
Η ευθύτης όμως του ανδρός, και η επιδοκιμασία πάσης διοικητικής πράξεως παρά της συνελεύσεως και ο σεβασμός και η υπόληψις εν γένει παρ’ όλου του λαού της Ελλάδος και των εν αλλοδαπή ομογενών, κατέβαλον ως ιστόν αράχνης πάσαν κατηγορίας των αντιπολιτευομένων και αντίδρασιν. Διό εξεμάνησαν ούτοι οίτινες ενώ επερίμενον να ίδωσι τον Κυβερνήτην αποδιωγμένον εκ της εξουσίας υπό της συνελεύσεως, και επωνειδιζόμενον δια πολιτικήν πορείαν παρά ταις συμμάχοις Αυλαίς, είδον αυτόν ευφημούμενον ως σωτήρα και υποστηριζόμενον ως κηδεμόνα νέου ηγεμόνος. Ενώ δε εστοχάζετο ο Κυβερνήτης να μεταβή αυτοπροσώπως εις Λονδίνο και συνομιλήσει προς το εκεί συμβούλιον, ίνα εκπεραιωθώσι ταχύτερο ναι αγαθαί βουλαί των Δυνάμεων υπερ των Ελληνικών συμφερόντων, οι κορυφαίοι των αντιπολιτευομένων Μαυρομιχάλης, Μαυροκορδάτος, Ζαΐμης, προσκαλούμενοι να λάβωσι Γερουσιαστού θέσιν, παρητούντο και επορεύοντο εις Ύδραν, ίνα συνεργώσι μετά των λοιπών συναθροισθέντων αντιπάλων του Κυβερνήτου...".
Ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης επιβεβαιώνει τον Αυγουστίνο Καποδίστρια:

Ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης στα 1840 μολόγησε την Αλήθεια, λέγοντας στο Γιατροφιλόσοφο Πύρρο που κατηγόραγε τον Ιωάννη Καποδίστρια τούτα τα λόγια: ‘Δεν μετράς καλά φιλόσοφε…
Ανάθεμα στους Αγγλογάλλους που ήσαν η αιτία κι εγώ έχασα τους δικούς μου, και το Έθνος έναν άνθρωπο που δε θα τονε μεταβρει και το αίμα του με παιδεύει ως τώρα…’
(Βλαχογιάννης, "Ιστορική Ανθολογία", σελ59 Επίσης βλέπε Διον. Κόκκινος, "Κανάρης", σελ.415)
Από τους δολοφόνους (γιούς του Πετρόμπεη) ο Κωνσταντήν Μπέης όταν τον συνέλαβαν και λίγο πριν πεθάνει από τα τραύματά του, ζητώντας έλεος δηλώνει:
«Δεν φταίω εγώ στρατιώται, άλλοι μ’ έβαλαν»
(Κασομούλης, Τόμος 3, σελ.440)
Ο άλλος εκ των δολοφόνων, ο Γ. Μαυρομιχάλης, αμέσως μετά την δολοφονία καταφεύγει στο σπίτι του αντι-πρεσβευτή της Γαλλίας Βαρώνου Ρουάν και δηλώνει:
«Σκοτώσαμε τον τύραννο. Μπιστευόμαστε στην τιμή της Γαλλίας. Να τα άρματά μας. Ο Ρουάν υπεσχέθη προστασίαν».
Κασομούλης, ως ανωτέρω.

Πληρωμένοι οι εκτελεστές –δολοφόνοι του Ιωάννη Καποδίστρια
(Ένα καλά φυλαγμένο μυστικό)

Σε αντίθεση με το κυρίαρχο κατά συνθήκη ψεύδος ότι οι Μαυρομιχαλαίοι από εκδίκηση και πιστοί στα έθιμα της Μάνης, δολοφόνησαν τον Ι.Κ., η ιστορία μαρτυρεί το αντίθετο. Η χρηματική αμοιβή των δολοφόνων είχε πριν από τη δολοφονία διασφαλιστεί, όπως είχε διασφαλιστεί και από τους ξένους προστάτες, η προστασία τους.

Τα ίδια λέει, με τούτον εδώ το σύντομο τρόπο , κι ο Κολοκοτρώνης:
"Τους εγύρισαν τα μυαλά, τάζοντές τους χιλιάδες τάλαρα και άλλα, και αν δεν επαρακινούντο αυτοί από μεγάλες υποσχέσεις, και να είναι βέβαιοι ότι θα γλιτώσουν, δεν το αποφάσιζαν ποτέ".
Περί των εσωτερικών συνεργών και πρωτεργατών της δολοφονίας
(πέραν των ξένων ηθικών αυτουργών).

Την ενεργό και ηγετική ανάμειξη του Μαυροκορδάτου, ηγετικού στελέχους της αντι-Καποδιστριακής φατρίας στην προετοιμασία της δολοφονίας του πρώτου Κυβερνήτη της Νεώτερης Ελλάδος κατήγγειλε στην Ελληνική Βουλή, 26 Ιανουαρίου 1845 παρουσία του Μαυροκορδάτου, ο γνωστός οπλαρχηγός Γρίβας με τα ακόλουθα λόγια:
"Όποτες είτανε στην Ελλάδα αυτός ο Μαυροκορδάτος, την έφαγε. Όταν τον είδα πρωθυπουργό, ευτύς είπα πάει η πατρίδα. Κι έχει ακόμα πρόσωπο να’ρχεται μπροστά μας και να μας λέει τα παραμύθια της Χαλιμάς. Ποιός σκότωσε το Καποδίστρια παρ’ αυτός: Και θέλει να μιλάει ακόμα!"(Δημ.Φωτιάδης "Όθωνας" εκδ. Μέλισσα, σελ.24)
espakk
Πηγή: logiosermis.net

ΞΥΠΝΗΣΤΕ ...ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΝ ΤΟ ΔΙΑΙΡΕΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕ ...ΕΜΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑΜΕ...ΔΕΝ ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕΤΕ ΓΙΑΤΙ ΣΑΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑΜΕ!!!

Είδατε πόσο έξυπνα μας παίζει το σύστημα; Ο μόνος τρόπος επιβίωσης και διαιώνισης του είναι να τρωγόμαστε μεταξύ μας. Το παλαιό αλλά τόσο αποτελεσματικό διαίρει και βασίλευε. Το πρώην δίπολο μεταξύ γαλάζιων και πράσινων προσπαθούν να το αντικαταστήσουν με το νέο μεταξύ κόκκινων και μαύρων γιατί ο λαός δεν πρέπει ποτέ να είναι ενωμένος. Μια φορά συνέβηκε στο Σύνταγμα και κάνανε τα πάντα να το διαβάλουνε, να το ποδηγητήσουμε και να το καταστείλουνε.

Μια δολοφονική πράξη από εγκληματικά στοιχεία πάει να γίνει η κολυμπήθρα του Σιλωάμ για τα μνημονιακά – κατοχικά καθάρματα που από χθες τρίβουν τα χέρια τους για την ευκαιρία που τους παρουσιάστηκε (αν όχι δημιουργήθηκε από τους ίδιους). Μέχρι και ο διακοσμητικός πρόεδρος της Δημοκρατίας παρουσιάστηκε να κάνει δηλώσεις. Η αντίληψη "συλλογικής ευθύνης" είναι πολύ επικίνδυνη και ξεκάθαρα αντιδημοκρατική. Το ζητούμενο αυτή την στιγμή είναι η ηρεμία και η νηφάλια αντιμετώπιση της κατάστασης από όλους στο πλαίσιο αυστηρής εφαρμογής του νόμου. Οι μόνοι που έχουν να κερδίσουν κάτι από μία εμφύλια αιματοχυσία είναι οι εχθροί της χώρας που περιμένουν να την πνίξει ο κύκλος του αίματος για να υλοποιήσουν ανενόχλητοι τα σχέδια τους.

Τώρα όμως μάθαμε τα κόλπα τους και κυρίως μάθαμε από τα δικά μας λάθη. Ξαφνικά δεν θα ξεχάσουμε τους 5.000 νεκρούς συνανθρώπους μας, την φτώχεια και την
εξαθλίωση που επέβαλαν σε ένα ολόκληρο λαό που ζει καθημερινά στην απόγνωση, την κατάθλιψη και την ανασφάλεια. Εχθρός μας δεν είναι ο διπλανός συνάνθρωπος μας είτε είναι έξυπνος ή βλάκας, νομοταγής ή παραβατικός, μαύρος ή κόκκινος. Ο εχθρός μας είναι στα κέντρα εξουσίας και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Για τα εγκληματικά στοιχεία και τις αποτρόπαιες πράξεις τους υπάρχει η ποινική νομοθεσία, ας εφαρμοστεί ότι ορίζουν οι νόμοι. Δεν χρειάζεται να λέμε το αυτονόητο σε μια ευνομούμενη πολιτεία.
Όσοι δηλώνουμε δημοκράτες δεν πρέπει να ξεχνάμε την ρήση του Βολταίρου " Διαφωνώ με αυτό που λες, αλλά θα υπερασπιστώ το δικαίωμά σου να το λες ". Αυτό όμως πρέπει να εφαρμόζεται στην πράξη και όχι στα λόγια. Για σκεφτείτε λίγο πιο πονηρά σκέφτονται να κυρήξουν παράνομο ένα κόμμα που το έχουν ψηφίσει 400.000+ Έλληνες, έχουν ήδη νομοθετήσει απαγορεύσεις για τις διαδηλώσεις και σκέφτονται να νομοθετήσουν νέες κατά των απεργιών. Αν τώρα κηρυχτεί παράνομη η Χ.Α αύριο ποιος θα έχει σειρά; Οι αγανακτισμένοι; το ΠΑΜΕ; οι αναρχικοί; Όποιος ενοχλεί (ή δεν εξυπηρετεί άλλο πια) το σύστημα.

Ο πατριωτικός χώρος σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ταυτιστεί με σκουπίδια. Εγκληματικά, αντικοινωνικά, ναζιστικά ή φασιστικά στοιχεία δεν μπορούν να κρυφτούν πίσω από την Ελληνική σημαία. Τα ολοκληρωτικά καθεστώτα και ιδεολογίες είναι αντίθετα με τον ανθρωπιστικό Ελληνικό πολιτισμό. Τον 20ο αιώνα ο Ελληνισμός έχυσε πολύ αίμα πολεμώντας κατά σειρά τον φασισμό, ναζισμό και κουμμουνισμό. Ο εγκληματίας θα είναι πάντα εγκληματίας ότι ιδεολογία και να δηλώνει και κάτω από όποια σημαία κρύβεται. Δεν υπάρχει καλή και κακή βία. Υπάρχουν όμως ανθρωποι που αγαπούν την χώρα, το λαό της, το έθνος και τον πολιτισμό αυτής της χώρας και ανήκουν σε όλες τις παρατάξεις. Υπάρχουν πατριώτες δεξιοί, αριστεροί, κεντρώοι, ανένταχτοι ακόμη και αναρχικοί (και όμως υπάρχουν). Από την άλλη πάλι υπάρχουν προδότες και καθάρματα ανεξαιρέτως σε όλους τους χώρους. Ο πραγματικός πατριώτης, ο σωστός Έλληνας, ο καλός άνθρωπος, ο αληθινός δημοκράτης τείνει χέρι βοήθειας στον συνάνθρωπο του. Χτίζει σχέσεις πάνω σε όσα τους ενώνουν και όχι όσα τους χωρίζουν και τα πρώτα είναι απείρως περισσότερα και σημαντικότερα από τα δεύτερα.

Εμείς οι ίσως αφελείς, γραφικοί και ιδεολόγοι συνεχίζουμε να προσπαθούμε για την επίτευξη της ενότητας των Ελλήνων στον αγώνα κατά των τυρράνων. Όποιος πιστεύει ότι η εθνική ενότητα είναι μια απάτη, προσπαθεί να καλύψει τις εγκληματικές του πράξεις κάτω από μια ιδεολογία, ή θέλει να ξεθάψει το τσεκούρι του πολέμου κατά των 'άλλων' θα μας βρει απέναντι του.

ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ


ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΝΑ ΣΧΕΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΝ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ...

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΞΥΠΝΗΣΤΕ ... ΔΕΝ ΘΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΣ ...

ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΣΑΝ ΜΙΑ ΓΡΟΘΙΑ ...

 
http://oimaskespeftoun.blogspot.gr/2013/09/blog-post_6469.html

Ενδείξεις ότι κοιμάσαι

Αυτές είναι μερικές μόνο από τις ενδείξεις ότι κοιμάσαι σε έναν ονειρικό κόσμο, πιστεύοντας ότι έχεις επίγνωση. Υπάρχουν πολλές ακόμα, τις οποίες ο καθένας πρέπει να ανακαλύψει για τον εαυτό του/της και να αναλάβει την ευθύνη της δικής του/της αφύπνισης.

Στον κόσμο που ζούμε ή μάλλον στο επίπεδο της συνειδητότητας που βρισκόμαστε, το «κοιμάσαι» (κοιμάμαι, κοιμόμαστε, κοιμούνται…) έχει πάρει αρνητική χροιά, όπως όλα όσα δεν κατανοούμε το νόημα ύπαρξης τους. Δεν υπάρχει τίποτα αρνητικό ή θετικό, καλό ή κακό, παρά μόνο στις κατατάξεις και τη θέαση του προγραμματισμού του νου μας.


Το «κοιμάσαι» εδώ αναφέρεται στον ασυνείδητο τρόπο ύπαρξης που τελικά δεν εξυπηρετεί ούτε εμάς τους ίδιους αλλά ούτε και κανέναν άλλον. Εφόσον κάτι γίνει συνειδητό - έχουμε επίγνωση δηλαδή - τότε διαθέτουμε και την επιλογή της αλλαγής του κατά βούλησην.


Η επίγνωση συνοδεύεται πάντα με ευθύνη και αυτό αλλάζει τα πάντα στην υφιστάμενη θέαση. Ανατρέπει τη θέαση, ανατρέπει τα δεδομένα, ανατρέπει τις επιλογές, τη δράση, ανατρέπει τα πάντα.

Αλλά η πραγματική Ζωή αρχίζει, στο τέλος της ζώνης άνεσης μας!


 enallaktikimathisi.blogspot.gr 

Αποκαλυπτικές φωτογραφίες από το εσωτερικό αεροπλάνων που είναι έτοιμα να πραγματοποιήσουν αεροψεκασμούς!!!

 
Φωτογραφίες από το εσωτερικό αεροπλάνων που πραγματοποιούν αεροψεκασμούς (σ.σ. pentapostagma.gr - Chemtrail Airplane);…

Αυτό που απεικονίζεται στην πρώτη φωτογραφία είναι δεξαμενές έτοιμες σε αεροπλάνο για να ψεκάσει την ατμόσφαιρα με εξαιρετικά βλαβερά χημικά στοιχεία; Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι είναι απλώς βαρέλια έρματος "Ballast Barrells", αν και όπως φαίνεται ξεκάθαρα από την δεύτερη φωτογραφία (δεν μπορεί να είναι απλώς βαρέλια!) είναι δεξαμενές που βρίσκονται στο εσωτερικό «πρώην» επιβατικού αεροσκάφους που έχει μετατραπεί ειδικά για τον σκοπό των αεροψεκασμών.

Πολλοί σκεπτικιστές πραγματοποιούν συνεχώς το ίδιο ερώτημα: γιατί οι ελίτ ψεκάζουν ακόμη και τους εαυτούς τους; Αν συνδέσουμε τα πλήρη «στοιχεία», και υπό το δεδομένο της επίδρασης της Γεωμηχανικής και των σχεδίων για την «αθανασία» των ελίτ (Διανθρωπισμός), τότε μπορούμε να αντιληφθούμε ότι το «επίμονο» ερώτημα των σκεπτικιστών είναι άνευ σημασίας..

 
 


 
pentapostagma.gr

Η ΠΕΡΥΣΙΝΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΙ E.N.D. ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΗΕ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝ. ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΛΑΟΥΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ The 2012 South-South Awards Red Carpet Interviews & Gala Ceremony Videos


 


Πλάτων Πισατίδης | 30/9/2013 19:19

Πέρασε ένας χρόνος και τα λυκόρνια ,"εκείνα τα καλά παιδιά" κατά τη ρήση του Αρτέμη Σώρρα,τα σκυλάκια του συστήματος,δεν έχουν αναφέρει ούτε λέξη γι' αυτήν τη βράβευση!
Αλλά για τον βουβαλοκέφαλο Τούρκογλου ...ή αλλιώς Μπεν ζελόν(Βενιζέλο),γαυγίζουν καθημερινά σαν λυσσασμένα!
2012_ssawards_page.jpg
mystika3.jpg

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ. ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ "ΠΑΡΑΛΥΣΗ

3f2a441d339275391c909d51d1749346
Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών κινδυνεύει να παραλύσει από το πρωί της Τρίτης, καθώς επίσης και εκατοντάδες χιλιάδες ομοσπονδιακών υπαλλήλων που ενδέχεται να υποχρεωθούν σε άδεια άνευ αποδοχών, αν το Κογκρέσο αποτύχει να υιοθετήσει ένα σχέδιο προϋπολογισμού το βράδυ της Δευτέρας.
Σε πιθανή αρνητική έκβαση της συνεδρίασης του Κογκρέσου οι Αμερικανοί δημόσιοι υπάλληλοι που θεωρούνται "ως μη ουσιώδες δυναμικό" θα πρέπει υποχρεωτικά να παραμείνουν στο σπίτι και να μην πάνε στις θέσεις εργασίας τους. Οι δημόσιοι οργανισμοί που απειλούνται να χάσουν προσωπικό είναι αυτοί που είχαν υποστεί το ίδιο "μαρτύριο" το 1995-1996 ήταν είχε προκύψει παρόμοιο δημοσιονομικό κενό.
- Στο υπουργείο Άμυνας: Το ήμισυ των 800.000 πολιτικών υπαλλήλων του Πενταγώνου, που είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης του δημοσίου τομέα θα τεθεί σε άδεια άνευ αποδοχών Οι καθαρά στρατιωτικές μονάδες θα συνεχίσουν να λειτουργούν, αλλά οι μάχιμοι θα πληρώνονται με καθυστέρηση .
- Πάρκα και Μουσεία: Τα 368 εθνικά πάρκα και μουσεία θα κλείσουν καθώς και τα μεγάλα μουσεία της τέχνης και της ιστορίας όπως και ο ζωολογικός κήπος στην Ουάσιγκτον .
- Περιβάλλον : Το 95 % από τους περίπου 16.000 υπαλλήλους του Οργανισμού Περιβάλλοντος ( EPA ) ,που είναι υπεύθυνος για τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς και τη ρύπανση , θα πρέπει να "σταλεί" στο σπίτι του.
-Θεωρήσεις διαβατηρίων: Κατά την τελευταία δημοσιονομική κρίση , η οποία διήρκεσε συνολικά τέσσερις εβδομάδες το 1995/1996 ,η επεξεργασία 500.000 αιτήσεων θεώρησης και 200.000 αιτήσεων για διαβατήρια ανεστάλη.
-Υγεία: Τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας και τα ιατρικά ερευνητικά κέντρα, παύουν να αποδέχονται νέους ασθενείς για πειραματικές θεραπείες .
-Κυβέρνηση: Οι περισσότερες ομοσπονδιακές υπηρεσίες θα δουν τους αριθμούς των υπαλλήλων τους να μειώνονται κατά περισσότερο από 80 %.
http://alfeiospotamos.blogspot.gr/2013/09/blog-post_477.html

"Όχι" της Γερουσίας στην αναβολή της εφαρμογής του Obamacare

Οι Δημοκρατικοί, που έχουν την πλειοψηφία στη Γερουσία, απέρριψαν απόψε την πρόταση που είχε κατατεθεί από την ελεγχόμενη από τους Ρεπουμπλικάνους Βουλή των Αντιπροσώπων και αφορούσε την καθυστέρηση, για ένα χρόνο, της εφαρμογής του προγράμματος μεταρρύθμισης της υγείας, του λεγόμενου Obamacare, σε αντάλλαγμα για την προσωρινή χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και μετά τη λήξη του οικονομικού έτους, τα μεσάνυχτα της Δευτέρας.Με ψήφους 54 κατά έναντι 46 υπέρ, η Γερουσία απέρριψε την πρόταση αυτή καθώς και την τροπολογία της Βουλής με την οποία ανακαλείτο ο φόρος στα ιατρικά μηχανήματα.
Το νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση του κράτους μέχρι τις 15 Νοεμβρίου έχει ως στόχο να αποφευχθεί η στάση πληρωμών της αμερικανικής κυβέρνησης. Θα επιστρέψει τώρα στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου παραμένει αδιευκρίνιστο εάν θα υπερψηφιστεί ή όχι.


ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΥΜΑ

Η εκστρατεία του Διονύσου και η "Ελληνικότητα" του Ανατολικού πολιτισμού
Πέρα από το μυθολογικό έπος των "Διονυσιακών" του Νόννου το οποίο αναφέρεται σε ένα καθαρά αστρονομικό ή ουράνιο επίπεδο με απολήξεις στην χθόνα σχετικά με τις εκστρατείες του Διονύσου στην ανατολή, λαμβάνουμε ώς κύρια πηγή το "Περί Ίσιδος και Οσίριδος" του Πλουτάρχου κεφ. 13.


<<Και όταν εβασίλευε ο Όσιρις τους μέν Αιγύπτιους αμέσως απήλλαξε από την γεμάτη στερήσεις θηριώδη ζωή αφού τους δίδαξε την γεωργία,τους εθέσπισε νόμους και τους δίδαξε να τιμούν τους θεούς (σημ: αστρονομία, φιλοσοφία, τέχνη, μυθολογία). Μετά ταξίδεψε σε όλη τη γή και εξημέρωσε τους τρόπους των ανθρώπων και ελάχιστες φορές μάλιστα χρειάστηκε τα όπλα γιατί τις περισσότερες φορές τους έθελγε μέσω της μουσικής, του τραγουδιού και της πειθούς του λόγου. Γι'αυτό και οι Έλληνες πίστευαν ότι είναι ο ίδιος με τον Διόνυσο>>
.

Φυσικά δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε τον Διόνυσο ως φυσικό ιστορικό πρόσωπο αλλά ως ένα ευρύτερο σύνολο στοιχείων και καταστάσεων με βαθύ μυθολογικό υπόβαθρο το οποίο ως έκφραση αποκτά υπόσταση μέσα από τον συμβολισμό του Διονύσου.Ο δε Νόννος αναφέρει ότι επικεφαλής της εκστρατείας του Διονύσου στην ανατολή ήταν ο Οφέλτης ο οποίος δεν είναι άλλος από τον Αστερίωνα. Ο Διόνυσος σε γενικές γραμμές συμβολίζει την κάθοδο και άνοδο των ψυχών σε σχέση με τον ενδοκοσμικό νου και τον Σείριο (Όσιριος),σε άμεση σχέση τις φάσεις της Σελήνης ως υιός της Περσεφόνης (βλ. Ορφικούς Ύμνους προς Διόνυσον, Περσεφόνη, Εύβουλο),με ευρύτερες συμβολικές απολήξεις στο πολιτισμικό υπόβαθρο του Μεσογειακού χώρου και δή του ελλαδικού.Όπως αναφέρει και ο Ευριπίδης στις "Βάκχαι" στίχο 270: <<<<Δύο δυνάμεις πρωτοήρθαν στους ανθρώπους, η θεά ΔΗΜΗΤΡΑ ή Γή ή όπως θέλεις πές την που θρέφει τους ανθρώπους. Μετά ήρθε της ΣΕΜΕΛΗΣ γόνος ο ΔΙΟΝΥΣΟΣ που με τον οίνο (σημείωση γραφόντα: αναφέρεται όχι μόνον στον οίνο καθ'αυτό ώς ποτό,αλλά στο νηπενθές νάμμα των μυστηρίων,της μουσικής,του χορού,του πολιτισμού και των τεχνών) παύει τη λύπη των θνητών.Και σαν χορταίνουν το ποτό απ'του αμπελιού τη ροή,ύπνο δίνει και λήθη στα κακά της ημέρας.Θεός χύνεται σπονδή στους αθανάτους ώστε για χάρη του οι θνητοί να μην στερούνται πλούτη.Τον περιγελάς που στον ΜΗΡΟ είναι ραμμένος; Θα σου εξιστορρίσω μία όμορφη ιστορία: Όταν ο ΖΕΥΣ απ'τη φωτιά του κεραυνού τον πήρε στον Όλυμπο τον έφερε ώς θείον βρέφος. Η ΉΡΑ βάλθηκε να τον διώξει από τον ΟΥΡΑΝΟ. Ο ΖΕΥΣ σαν μέγας θεός κάτι άλλο μηχανεύθει. Απ'τον ΑΙΘΕΡΑ που κυκλωνει τη χθόνα μέρος κόβει και φτιάχνει άλλον ΔΙΟΝΥΣΟ και ΟΜΗΡΟ τον δίνει να πάψει το νείκος της για το Διόνυσο. Και με τα χρόνια είπανε πως τράφηκε ραμμένος μέσα στου Δία το Μηρό και το μετέλλαξαν σε ΟΜΗΡΟΣ κι έτσι το μύθο πλάσανε πώς τάχα ο Διόνυσος ήταν όμηρος της Ήρας>>. Ο ΑΣΤΕΡΙΩΝ ως Υιός του Κομήτου (βλ. "Αργοναυτικά" Ορφέως στίχο 164) σχετίζεται άμεσα με την Κρήτη και τον (πρό)Μινωϊκό πολιτισμό της. Ας μην ξεχνάμε ότι η Κρήτη έλαβε το όνομά της από τον βασιλιά Κρίς ενώ πριν ονομαζόταν Αίθρα.

Ο Αστερίων έλαβε ως σύζυγο την Ευρώπη και "υιοθέτησε" τους υιούς της από τον Δία, τον Μίνωα, τον Ραδάμανθυ και τον Σαρπηδώνα. Οι παραπάνω πληροφορίες συνδέονται κυρίως με τα Αστερούσια Όρη και τον Τσούτσουρα, το πιθανό μέρος συνάντησης του Μίνωα με τον Δία, όπου κάθε 9 έτη ελάμβανε τους νόμους του βασιλείου του και όπως αναφέρει ο Όμηρος εννεαώρως εβασίλευε.Ο δε Αστερίων κατά την παράδοση συνδέεται και με τον Μινώταυρο. Στην Ιστορία του Ελληνικού Έθνους διαβάζουμε σχετικά: <<Στην Κρήτη,ο Ταύρος ταυτίζεται με τον Ουρανό και τον Ήλιο που γονιμοποιούν τη Γή, ενώ το θηλυκό στοιχείο συσχετίζεται με τη Σελήνη, που το σχήμα της θυμίζει τα κέρατα. Έτσι, ο Γάμος του Ταύρου με την Αγελάδα, είναι μαζί Γάμος Ήλιου και Φεγγαριού. Αργότερα, τα πρόσωπα του Ιερού αυτού Γάμου τα υποδύεται ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα της Κνωσού που το όνομά της Πασιφάη δηλαδή Ολόφωτη, δείχνει ακριβώς τη σχέση Βασίλισσας-Θεάς με την Σελήνη. Ο Υιός της ο Μινώταυρος, άνθρωπος με κεφαλή Ταύρου, λέγεται και <<Αστερίων>>,γιατί και αυτός, όπως και ο πατέρας του σχετίζεται με τον έναστρο ουρανό...>> Στον Ορφικό Ύμνο στο Διόνυσο αναφέρεται: <<Τον βαρυβρόντη Διόνυσο που Ευάν Ευοί κραυγάζει, τον πρωτογενή που έχει δυό φύσεις και γεννήθει τρείς φορές τον Βασιλέα Βάκχειο που ζεί μέσα στους αγρούς, τον Δίμορφο,το Διπλοκερασφόρο,τον Κισσοστεφανομένον, τον Απόκρυφον που είναι Βακχικός,Αγνός,με Ταύρου Πρόσωπο>> Τα παραπάνω σχετίζονται και με την Αμάλθεια Αίξ που έθρεψε τον νεογέννητο Δία στο Ιδαίον Άντρον όπως και με τους Ιδαίους δάκτυλους και τους Κορυβαντικούς Χορούς, τους Κουρήτες και την θεμελίωση του Μινωικού Πολιτισμού που σαν κυρίαρχο σύμβολο είχε τον Διπλούν Πέλεκυν και τον Ταύρο πάνω στην μητριαρχική πελασγική Κρήτη.

Ένα πρόχειρο συμπέρασμα είναι ότι ο Αστερίων συνδέεται άμεσα με τον Διόνυσο. Κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο πρώτος είναι προσωποποιήση του δευτέρου. Αν ο Διόνυσος είναι κάτι το πολύ γενικό στα δισερεύνητα πλαίσια της μυθολογίας, τότε ο Αστερίων είναι κάτι πιο ειδικό. Δύο στοιχεία που ρίχνουν αρκετό φως στα μυστήρια που περικλείουν το πρόσωπο του Διονύσου μέσα στην μυθολογία. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Αστερίων και οι υπόλοιποι Αργοναύτες ήταν φυσικά ιστορικά πρόσωπα αλλά προσωποποιήσεις που απεικονίζουν συμβολικές μυθολογικές/κοσμογονικές/ψυχοκαθοδικές καταστάσεις με απολήξεις στην χθόνα. Ό,τι ισχύει δλδ και με τους θεούς αλλά σε ακόμη ευρύτερα επίπεδα, με την διαφορά ότι ο Διόνυσος ενσαρκώνει τους θεούς από το μικροκοσμικό-υποατομικό ως το μακροκοσμικό-υπερκόσμιο επίπεδο ως δομή ή έκφραση ενός νου παρά ως οντότητα. Αφού δεν αφήσαμε ασαφές και αυτό το ζήτημα, αλλά σηματοδοτήσαμε κάποιες πτυχές του, πάμε παρακάτω.

Οι απόγονοι ή το αποτέλεσμα της εκστρατείας του Αστερίωνος στην ανατολή είναι οι Δραβίδες και ο Ινδικός πολιτισμός. Η σχέση της ελληνικής φιλοσοφίας με τις ανατολικές θρησκείες είναι άμεση και πολύ στενή με τη χαώδη διαφορά ότι οι θρησκείες -ανατολικές και μη- είναι δόγματα δηλαδή κλειστές σε νέες ιδέες, ενώ η φιλοσοφία είναι ανοικτή σε διαρκώς νέες ιδέες. Έχουν όμως πάρα πολλά κοινά με την Κοσμοθεώρηση των Ελλήνων και κυρίως των Πυθαγορίων, των Πλατωνικών και του Ηράκλειτου δίχως να γνωρίζω και να μπορώ να απαντήσω το γιατί. Ίσως οι Έλληνες φιλόσοφοι να σχετίζονται με τους Ντέβα Αβατάρ του Ινδουϊσμου... Η ινδουιστική φιλοσοφία μιλάει για έναν υλικό κόσμο ψευδαισθήσεων όμοιο με το "Μή όν" των Ελλήνων και κυρίως των επικούριων, των σοφιστών (με άλλες διαφορές) και των σκεπτικών. Η ύλη διαρκώς υπόκειται στον νόμο της φθοράς γιʼ αυτό και δεν μπορεί να συλληφθεί από τον νου μας μέσω των αισθήσεών μας, καθώς αυτό που παρατηρούμε τώρα μετά από λίγο θα αλλάξει, ακόμη κι εμείς οι ίδιοι θα αλλάξουμε. Πάνω σε αυτή τη λογική έρχεται η πλατωνική φιλοσοφία σαφώς επηρεασμένη από την ελεατική να υποστηρίξει ότι το Όλον είναι Πολλά και Έν με τη διαφορά ότι κάποιοι εκ των Ελεατών όπως ο Ζήνων και ο Παρμενίδης υποστήριξαν ότι το Έν προϋπάρχει των Πολλών και κάποιοι εξ αυτών όπως ο Εμπεδοκλής υποστήριξαν ότι το Έν και τα Πολλά συνυπάρχουν. Ο δε Πλάτων θεώρησε ότι στον Υλικό κόσμο επικρατεί η Λήθη ενώ στον κόσμο των Ιδεών η Α-λήθεια και σκοπός όλων των όντων είναι η ανέλιξη προς αυτήν, κάτι ανάλογο με τον πραγματικό σκοπό της ζωής στον ινδουισμό και κυρίως τον Μπεκτιβεντάντα Σουάμι Πραμπουπάντα η φιλοσοφική θεώρηση του οποίου άρχισε να προσδιορίζει τα λεπτά όρια μεταξύ ινδουιστικής φιλοσοφίας ,θρησκείας και μυστικισμού.

Ο Κρίσνα ο "άπειρα ελκυστικός" του ινδουισμού επί της ουσίας είναι ο "άπειρα ελκυστικός" κόσμος των Ιδεών του Πλάτωνα και σκοπός των ψυχών είναι κατά τον Πλάτωνα η συναναστροφή με τις αληθινές Ιδέες προς αυτόβουλη και συνειδητή μείωση των υλικών παθών, με αποτέλεσμα την λύτρωση των ψυχών και την απελευθέρωσή τους από τα δεσμά της ύλης και της διαρκούς παλιγγενεσίας (μετεμψύχωσης) θεωρία σαφώς προερχόμενη από τους Ορφικούς και του Πυθαγόρειους. Ο Κόσμος των Ιδεών λοιπόν είναι το αληθινό ΕΙΝΑΙ το οποίο είναι κάτι σαν καθαρό φως και αείζωη ενέργεια αλλά περισσότερο ιδεατό. Ωστόσο ο Πλάτων διατηρώντας ταυτόχρονα και τις παραδόσεις των προσωκρατικών Ελεατών ως προς το ΈΝ διατύπωσε ότι το ΕΝ είναι διφυές ως ΕΝ τέλειο (ενέργεια) και ως Μονάδα εξελίσιμη (ύλη) εντός του οποίου ωστόσο το αρχικό ΈΝ το πλατωνικό Αγαθόν διατηρεί την υπερβατικότητά του σε σχέση με το όντως Όν ή Μονάδα η οποία μετέχει στο γίγνεσθαι και συνεπώς είναι ταυτόχρονα καλή και κακή ή ορθότερα φθαρτή και άφθαρτη. Ο δε Αριστοτέλης αναφέρει ότι το Όλον είναι Ουσία. Πάνω στην έννοια του καλού και του κακού ο Ηράκλειτος αναφέρει "Το καλό και το κακό είναι ένα και το αυτό" απόσπασμα 58 όσον αφορά το Όλον, ενώ όσον αφορά το ΈΝ λέει Ένα είναι το σοφό, να γνωρίσεις τον λόγο που κυβέρνησε τα πάντα μέσω των πάντων" στο απόσπασμα 41. Διαβάζοντας στο βιβλίο "Τέλειες ερωτήσεις τέλειες απαντήσεις" του Σουάμι Πραμπουπάντα σελ. 35 <<Βασάμσι τζιρνάνι γιατά βιχάγια , που σημαίνει "Τώρα φοράς ένα πουκάμισο και όταν παλιώσει θα το πετάξεις και θα πάρεις άλλο">> βρίσκουμε την ρήση του Ηράκλειτου που αναφέρει <<αθάνατοι θνητοί , θνητοί αθάνατοι>> 62 και "είναι τέρψη ή θάνατος για τις ψυχές να γίνονται υγρές. Τέρψη είναι η πτώση στη γέννηση.

Η ζωή μας γεννιέται από τον θάνατό τους και η ζωή μας γεννιέται από τον θάνατό τους" απόσπασμα 77. Συνεχίζοντας τον Διάλογό του ο Πραμπουπάντα στον διάλογό του (σχεδόν πλατωνικό) συνεχίζει λέγοντας "Τί είναι αυτό που αλλάζει το άλλο ; Τι είναι αυτό που μένει σταθερό; (θυμίζοντας τον διάλογο "Τίμαιο" που ρωτάει ο Σωκράτης "Τι είναι αυτό που υπάρχει αεί και δεν γεννήθηκε και τί εκείνο που διαρκώς γίνεται;) Συνεχίζοντας ο Σουάμι: Το ΆΤΜΑ (ψυχή).Από τη μία ζωή στην άλλη. Ο πραγματικός σου εαυτός. Ποιός είναι αυτός που μιλάει μέσα σου;Ποιός είναι αυτός που μιλάει μέσω εμού;" Πάνω σε αυτό υπενθυμίζω το σοφό γνωμικό των προγόνων μας ΓΝΩΘΙ Σ' ΑΥΤΟΝ σε ισορροπία πάντα με το ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ. Ο Κρίσνα και το Άτμα. Ο Απόλλων και ο Διόνυσος. Το ΕΝ και τα Πολλά. Η Ύλη και η Ενέργεια. Το Είναι και το Μη Είναι. Η Ψυχή και ο Θεός. Εντός του Γίγνεσθαι των προσωκρατικών "ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΡΕΙ" που θα έλεγε και ο Ηράκλειτος. Τα πάντα μεταστοιχειώνονται σε διάφορες μορφές ύλης και ενέργειας και η ανθρώπινη ύπαρξη και υπόσταση είναι μέρος τους εμπεριέχοντας τον ανθρώπινο λόγο ως μέρος του συμπαντικού ο οποίος μετέχει μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας, χρόνου και αιωνιότητας, ύλης και ενέργειας. "Όσο μακριά κι αν σε βγάλει ο δρόμος τα πέρατα της ψυχής δεν θα τα βρείς, τόσο βαθύ λόγο εμπεριέχει λέει ο Ηράκλειτος αποσπ. 45 και "Σʼ όλους τους ανθρώπους έχει δοθεί η αυτογνωσία και η φρόνηση 116,"στα ίδια ποτάμια μπαίνουμε και δεν μπαίνουμε είμαστε και δεν είμαστε" απόσπ. 49 αλλά ταυτόχρονα "αδύνατον να μπούμε δύο φορές στον ίδιο ποταμό" απόσπασμα 91 καθώς τα πάντα μεταβάλλονται όπως "το πυρ ζει το θάνατο της γης, κι ο αέρας το θάνατο του πυρός, το ύδωρ το θάνατο του αέρα και η γή του ύδατος Ηράκλ. απόσπ. 76.

Βάση του Ινδουισμού και των ανατολικών φιλοσοφιών τα πάντα μεταστοιχειώνονται και αποτελούν μία πλάνη για τον άνθρωπο (Μάγια) διότι τίποτε δεν κρατάει για πάντα και δεν υπάρχει αμετάβλητο, ενώ το μόνον αληθινό είναι η ουσία των πάντων το άπειρα ελκυστικό (Κρίσνα) είναι αυτό που υπάρχει αμετάβλητο σαν κοσμική ενέργεια (Ατμα) και σκοπός της είναι η επιστροφή προς την ευδαιμονία (Νιρβάνα) μέσω της διαλεκτικής μας σχέσης με τη ζωή και το θάνατο (Διαλογισμός) και της άσκησης/αναπνοής του αθλητισμού-άθλων (Γιόγκα/Ζέν). "Διόνυσος και Αϊδης εν και το αυτό" Ηράκλειτος απόσπ. 15. ΓΙΝ και ΓΙΑΝΓΚ... Ο Ηράκλειτος και ο Πλάτων ήταν δύο από όλους τους Έλληνες. Την "ελληνικότητα" του πολιτισμού της ανατολής ήρθε να ενδυναμώσει και να αναζωπυρώσει η εκστρατεία ελλογοποίησης του Αλεξάνδρου στην Ανατολή, όπου εκεί συνάντησε πολιτισμούς που του είπαν "κι εμείς Έλληνες είμαστε" και ο ίδιος συχνά τους έλεγε "Και τώρα μπορείτε να καλείστε Έλληνες". Κατά κάποιο παράδοξο (;;;) τρόπο συναντούμε στοιχεία και σύμβολα του ελληνικού πολιτισμού όχι μόνον στις Ινδίες, αλλά και στην Νότια Κίνα και στο Θιβέτ. αν παρατηρήσουμε φυσιογνωμικά και πολιτισμικά την φυλή των Καλάς στο Αφγανιστάν ή την φυλή Σίκχ (Σινδούς) στα σύνορα του Πακιστάν θα βγάλουμε αρκετά σημαντικά συμπεράσματα. Μετά από αυτά ας σκεφτούμε τον ρόλο των Ταλιμπάν απέναντι στην παγκοσμιοποίηση ως πυρήνας αντίδρασης καθώς και τον πνευματικό ρόλο των Σούφι της βόρειας Ινδίας και του Θιβέτ στην Ασιατική Ήπειρο.

Ας μην ξεχνάμε ότι κατά την μυθολογία ο Διόνυσος μεγάλωσε στο όρος της Νύσσας (βλ. "Αλεξάνδρου Ανάβασις" του Αρριανού Δ/27 Ι ) αλλά και λαμβάνοντας υπʼ όψιν το ακόλουθο απόσπασμα του Αρριανού από τα "Ινδικά" (Ε 12) σχετικά με την καταγωγή των Σίβας ή Σίνδων και λαμβάνοντας υπʼ όψιν την ετυμολογική συγγένεια των Σίβας με την Ινδική Θεότητα Σίβα....: <<Όσον αφορά τους Σίβας οι οποίοι ήταν γένος Ινδικόν επειδή ορισμένοι τους είδαν να ντύνονται με δέρματα, ισχυρίζονται ότι είναι υπολείμματα του στρατού εκ της εκστρατείας του Ηρακλέους επειδή μάλιστα οι Σίβαι φέρουν και ράβδο ώς ανάμνησιν του ροπάλου του Ηρακλέους>>. ενώ στα "Αργοναυτικά" του Ορφέως στίχος 1046 διαβάζουμε: <<Επειτα τρέχοντες (η Μήδεια και ο Ιάσων) το ρεύμα του ποταμού Φάσι λογω ανοησιών εις το μέσο της πεδιάδος έφτασαν που κατοικούν οι Γυμνοί,οι Βουονόμαι,και οι αγρότες Άρκυες,επίσης και η φυλή των Κερκετικών υπερήφανων Σινδών>>. Η σημερινή φυλή των Σίντ δλδ. Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε Ιερείς στο Θιβέτ σε τελετουργικό χορό. Παρατηρήστε τις περικεφαλαίες που φοράνε. Σας θυμίζουν τίποτα;
PERIERGAA

TO ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ~ ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ


 
ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ... ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ!

ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ, ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΑΙ ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ.....

πηγη
thesecretrealtruth

http://diadrastiko.blogspot.gr/2013/09/to_30.html

Αλλόκοτα γήινα σύμβολα ορατά από το Διάστημα

Από την πεντάλφα του Καζακστάν ως τη σβάστικα του δάσους!

Το Google Earth αποκαλύπτει όλων των λογιών τις παραξενιές του πλανήτη μας, με τις θεωρίες συνωμοσίας να αναλαμβάνουν κατόπιν το ακανθώδες ομολογουμένως έργο να εξηγήσουν τα ανεξήγητα.
Οι θεόρατες αυτές παραστάσεις είναι τόσο μεγάλες ώστε να μπορούν πράγματι να καταγραφούν στο μονίμως άγρυπνο ηλεκτρονικό μάτι της Google, περιπλέκοντας άρδην το εξηγητικό πλαίσιο.
Μετά λοιπόν και την πρόσφατη ανακάλυψη της πεντάλφας του Καζακστάν, που αναστάτωσε όσο να πεις τα λιμνάζοντα ύδατα της παγκόσμιας συνωμοσιολογικής κοινότητας, διερωτηθήκαμε τι άλλο είναι τόσο μεγάλο (και παράξενο, αλίμονο) στη Γη που να
επισημαίνεται οπτικά από το Υπερπέραν.
Ετοιμαστείτε για εξωγήινους ναούς, απόκοσμους κύκλους και τα πιο περίεργα «ιερογλυφικά» της οικουμένης...

Η πεντάλφα του Καζακστάν

Καταμεσής των εσχατιών του Καζακστάν, το προσφάτως εντοπισμένο σύμβολο δημιούργησε σάλο και διαδικτυακή φιλολογία. Πρόκειται για μια καλοσχηματισμένη πεντάλφα με διάμετρο 365 μέτρων, η οποία ανιχνεύτηκε από το Google Earth στην αραιοκατοικημένη επαρχία Kostanay, με το μυαλό όλων να πηγαίνει αναπόφευκτα στον αποκρυφισμό και τα αμείλικτα ερωτήματα να μαίνονται αν πρόκειται για αρχαίο σατανιστικό μνημείο ή κάτι άλλου εξίσου παγανιστικό, σε μια περιοχή μάλιστα σπουδαίου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, καθώς εκεί έχουν ανασυρθεί ανθρώπινα απομεινάρια και αρχαία τεχνουργήματα. Για την ερμηνεία του παράξενου ομολογουμένως σημαδιού ζητήθηκε η συνδρομή της διαπρεπούς αρχαιολόγου Emma Usmanova, η οποία ισχυρίστηκε στο LiveScience ότι πρόκειται απλώς για το περίγραμμα ενός πάρκου σε σχήμα αστεριού. Το αστέρι ήταν άλλωστε δημοφιλές σύμβολο της σοβιετικής περιόδου (το συναντάμε σε προσόψεις κτιρίων, σημαίες και μνημεία) και το Καζακστάν ήταν σοβιετικό έδαφος μέχρι το 1991. Αντίο μυστήριο λοιπόν...

Η σβάστικα του γερμανικού δάσους
Το να βρεθεί ένας φυσικός αγκυλωτός σταυρός στη χώρα που κυοφόρησε τον ναζισμό δεν είναι μικρό πράγμα, και δεν ήταν πράγματι λίγοι αυτοί που αναγνώρισαν προφητικά σημάδια πίσω από τη φυσική επιλογή. Στο πευκόδασος λοιπόν της βορειοανατολικής Γερμανίας, η δεντρο-σβάστικα αποκαλύφθηκε όταν ένα σχηματισμός δέντρων έγινε κιτρινωπός λόγω του φθινοπώρου, ερχόμενος σε έντονη αντίθεση με το πράσινο που αγκαλιάζει το δάσος. Κανείς δεν γνωρίζει φυσικά πώς φυτεύτηκαν τα συγκεκριμένα δέντρα σε τέτοια διάταξη, ενώ και η υπόθεση ότι αυτό συνέβη το 1937 για να δηλώσουν οι κάτοικοι της υπαίθρου την προσήλωσή τους στα ναζιστικά ιδεώδη ελέγχεται. Όποια κι αν είναι πάντως η συμβολική της κίνησης, όταν η σβάστικα ανακαλύφθηκε το 1992 από εναέρια φωτογραφία της νεότευκτης κυβέρνησης της ενωμένης πλέον Γερμανίας, πολλά δέντρα πετσοκόφτηκαν άρον-άρον για να συσκοτιστεί η εικόνα. Το Google Earth κατέγραψε όμως την εικόνα αποδεικνύοντας την πλημμελή κάλυψη-απόκρυψη...

Οι κύκλοι με τα διαμάντια του Νέου Μεξικού
Βαθιά στην έρημο του Νέου Μεξικού, δύο αλληλεπικαλυπτόμενοι κύκλοι με διαμάντια στο κέντρο τους είναι κατάφωρα ορατοί στις αεροφωτογραφίες. Οι φήμες τούς θέλουν σύμβολα ενός άκρως απόρρητου σχηματισμού της Σαϊεντολογίας, σχεδιασμένους να καθοδηγήσουν τις ψυχές των νεκρών Σαϊεντολόγων στη μετενσάρκωσή τους στη Γη όταν η ανθρωπότητα εξαφανιστεί οριστικά από την πάντα επαπειλούμενη πυρηνική καταστροφή. Θρυλείται επίσης ότι κάτω από τα αγρογλυφικά υπάρχει ο «καθεδρικός» των Σαϊεντολόγων, ικανός να αντέξει ακόμα και πυρηνικό όλεθρο, στον οποίο κρατούνται όλα τα διδάγματα του L. Ron Hubbard...

Περιοχή 52
Το πεδίο βολής της Tonopah, γνωστό κοινώς ως Area 52, είναι μια απαγορευμένη στρατιωτική εγκατάσταση στη Νεβάδα, που βρίσκεται σε απόσταση 110 χιλιομέτρων βορειοδυτικά της σαφώς διασημότερης «αδελφής» της, Area 51. Το «ψωμοτύρι» των απανταχού συνωμοσιολόγων, η περιοχή έχει υπάρξει στα σίγουρα μέρος όπου έχουν δοκιμαστεί κατά καιρούς απόρρητες τεχνολογίες και καινοτόμα αεροσκάφη, ακόμα και πυρηνικές δοκιμές έχουν λάβει χώρα εκεί. Όσο για το εικονιζόμενο σύμβολο, περιττό να αναφερθεί ότι παραμένει απόρρητο...

Το πλέγμα της Τάκλα Μακάν
Όταν ο δορυφόρος αποκάλυψε το απόκοσμο αυτό πλέγμα το 2012, επικράτησε κακός χαμός στα blog των συνωμοσιολόγων για τον ρόλο του παράξενου σχηματισμού της ερήμου Γκόμπι. Οι θεωρίες ποίκιλαν φυσικά από απόπειρα της κινεζικής κυβέρνησης να επικοινωνήσει με εξωγήινες μορφές ζωής(!) μέχρι και το πιο γήινο σενάριο ότι ετοίμαζε επίθεση κατά των ΗΠΑ, με το πλέγμα να αποτελεί υποτίθεται απλοποιημένο σχέδιο αμερικανικής πόλης! Η καθηγήτρια Φυσικής Amelia Carolina Sparavigna του Πολυτεχνείου του Τορίνο είχε ωστόσο άλλη γνώμη, όταν δήλωσε στην βρετανική εφημερίδα Daily Mail ότι το πρότυπο «μυρίζει» εκτεταμένη γεωλογική έρευνα, με το ευρύτατο δίκτυο τάφρων, γεωτρήσεων και ανασκαφών να λειτουργεί ως οδικός χάρτης για την ανεύρεση μεταλλεύματος. Η ίδια ισχυρίζεται ότι η ολοκληρωμένη γεωλογική έρευνα αφήνει πίσω της τέτοια σημάδια, ενώ δεν αποκλείεται να αποτελεί ακόμα και πρακτική άσκηση φοιτητών γεωλογίας (αν και σε μεγάλο αριθμό), που δοκιμάζουν στην πράξη όσα έμαθαν στο εργαστήριο...

Ο ανθρωπόμορφος σχηματισμός της ερήμου Ατακάμα
Ένα τεράστιο ανθρωπομορφικό γεωγλυφικό βρίσκεται στην έρημο Ατακάμα της Χιλής: ο Άνθρωπος της Ατακάμα, όπως είναι γνωστός, δημιουργήθηκε κάπου μεταξύ 1000-1400 μ.Χ. ως αναπαράσταση θεότητας του πολιτισμού που κατοικούσε άλλοτε στα εδάφη της χώρας. Αρκετά εντυπωσιακά, η απεικόνιση λειτουργούσε ως πρώιμος αστρονομικός χάρτης των φάσεων της Σελήνης, αλλά και ως δείκτης των εποχών, πράγμα που μοιάζει τελείως λογικό για έναν αρχαίο πολιτισμό της ερήμου, για τον οποίο η περίοδος των βροχών ήταν ζήτημα ζωής και θανάτου. Οι συνωμοσιολόγοι βέβαια έχουν αντίθετη γνώμη...

Οι γραμμές της Νάσκα 

Τα πασίγνωστα σύμβολα της ερήμου Νάσκα του νότιου Περού δεν χρειάζονται φυσικά συστάσεις, αφού αποτελούν ένα από τα πλέον προβεβλημένα «περίεργα» του πλανήτη μας, σαφώς ορατά από το Διάστημα. Δημιουργημένα κάπου μεταξύ 400-650 μ.Χ., τα εκατοντάδες κυριολεκτικά ευθύγραμμα τμήματα ποικίλουν στους σχηματισμούς τους, οι οποίοι κυμαίνονται από απλές ευθείες γραμμές μέχρι και πιο περίπλοκα σχήματα, όπως πουλιά, αράχνες, ψάρια, μαϊμούδες, καρχαρίες, φάλαινες, σαύρες κ.ά. Οι γραμμές σχηματίστηκαν αφαιρώντας τα κοκκινωπά βότσαλα της ερήμου, αποκαλύπτοντας το γκριζωπό έδαφος από κάτω, την ίδια ώρα που το ξηρό και χωρίς ανέμους μικροκλίμα της ερήμου διατήρησε τις γραμμές αναλλοίωτες.

Για τον ρόλο των σχηματισμών πάντως επιστημονική συναίνεση δεν υπάρχει, αν και η επικρατέστερη θεωρία είναι ότι πρόκειται για τελετουργικά γεωγλυφικά του εξαφανισμένου πλέον πολιτισμού των Νάσκα. Στα σενάρια συνωμοσίας όμως όλοι συμφωνούν ότι πρόκειται για τρανή απόδειξη εξωγήινης δραστηριότητας. Εσείς αποφασίζετε...
Από το newsbeast

Κακώς τα έχουμε όλα δεδομένα!

Γράφει η Στεφανία Λυγερού

Έχω αρχίσει να πιστεύω έντρομη ότι ήταν στημένη μέχρι και η δολοφονία του παιδιού. Δεν γίνεται ένα τυχαίο γεγονός να δουλεύει τόσο πολύ γι' αυτούς.

Δεν αναφέρομαι μόνο στο ότι τώρα μπορούν να πατάξουν και τον όποιο αγώνα πολιτών (την βία απ' όπου κι αν προέρχεται), φτάσανε στο σημείο να πιστεύουν ότι μπορούν να τροποποιούν αυτόβουλα (ο χοντρός κι ο άλλος) τους νόμους του Συντάγματος για να αποτρέψουν τις εκλογές!!! (Εκλογές = ο πυλώνας της δημοκρατίας.)

Μπορούν να αλλάξουν τον εκλογικό νόμο του Συντάγματος, με Η ΧΩΡΙΣ την σύμφωνη γνώμη του κοινοβουλίου;;

Χμ.. κάπως δεν λέγεται αυτό το σύστημα; (Φασισμός: πολιτικοκοινωνικό σύστημα που καταργεί τον κοινοβουλευτισμό και τη δημοκρατία και βασίζεται στο μονοκομματισμό και στον ολοκληρωτισμό.

Ολοκληρωτισμός: πολιτικό σύστημα που χαρακτηρίζεται από υπερβολική ενίσχυση της εκτελεστικής εξουσίας, επιβολή μονολιθικότητας στην κοινωνία και καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων.)

Και κάτι σχετικό άσχετο που μόλις μου 'ρθε, αυτό με τις έδρες, που παίρνει τις πολλές αυτός που θα πάρει τις περισσότερες ψήφους (ενισχυμένη αναλογική το λένε;) Όταν λοιπόν ζητήθηκε να αλλάξει το σύστημα και να εφαρμοστεί η απλή αναλογική ΠΡΙΝ τις εκλογές είπαν δεν γίνεται, πρέπει να περάσει πρώτα από ψήφισμα στη βουλή, κι έτσι το μετέθεσαν για μετά τις εκλογές, αφού φτιαχτεί το σώμα (κάτι που μέχρι σήμερα δεν έχουν κάνει).

Πώς γίνεται και σ' αυτήν την περίπτωση ΜΠΟΡΟΥΝ να αλλάξουν τους εκλογικούς νόμους με τέτοια ευκολία και χωρίς καμία συναίνεση;;;

Με μεγάλη αγωνία περιμένω την αντίδραση της αντιπολίτευσης (όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης).

Ξέρω, σαν ανέκδοτο ακούγεται ακόμα και η λέξη "αντιπολίτευση".

Θεωρώ ότι κακώς τα έχουμε όλα δεδομένα. Δεδομένο ότι παρανομούν, δεδομένο ότι η αντιπολίτευση είναι ανύπαρκτη, δεδομένο ότι η δικαστική αρχή δεν είναι ανεξάρτητη, δεδομένο ότι δεν μπορούμε να βρούμε το δίκιο μας, δεδομένο ότι θα μας γαμούν εις τους αιώνες.

Πρέπει όλοι να κινηθούμε νομικά, για όλα αυτά που δεν είναι δεδομένα στη Δημοκρατία. Και το Σύνταγμα, ακόμα κι αν τροποποιήσουν/αλλάξουν/εξαφανίσουν όλους τους νόμους, αν δεν αλλάξουν το άρθρο 1 (ήτοι το πολίτευμα της χώρας) είναι ικανό να τους εξαφανίσει.

Δεν πιστεύω στην δικαιοσύνη, πιστεύω στην Δημοκρατία. Για να χάσουμε όσοι κινηθούμε νομικά πρέπει να αλλάξουν το πολίτευμα.

Ένα περίεργο περιστατικό που συνέβη στη Σάμο!

Ένα πολύ περίεργο και εντυπωσιακό φαινόμενο παρουσιάστηκε το απόγευμα της Παρασκευής 27 Σεπτεμβρίου στη Σάμο, όταν... κάποιος πολίτης προσπάθησε να αποθανατίσει το ηλιοβασίλεμα με το φωτογραφικό του φακό από παραλία της πρωτεύουσας (κατά πάσα πιθανότητα στο Καλάμι) και το αποτέλεσμα φαίνεται στη φωτογραφία που σας παρουσιάζουμε!
Αποθανάτισε 2 ηλιοβασιλέματα!
Δηλαδή 2 Ήλιους...στην ίδια φωτογραφία!
Το ένα ηλιοβασίλεμα έχει αποτυπωθεί πίσω από το όρος Καρβούνη και το άλλο στον ορίζοντα του Καρλοβάσου!
Τη φωτογραφία τη βρήκαμε από το blog Samosbook και σύμφωνα με αυτό, έχει τραβηχτεί από κάποιον Στέλιο Μάρκου και δεν ξέρουμε αν πρόκειται για μοντάζ.
Πάντως είναι πράγματι εντυπωσιακό, έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη εντύπωση και είναι θέμα συζήτησης σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο διαδίκτυο...
tro-ma-ktiko

Η ΑΙΩΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ, ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ!

 
ΑΝΑΨΕ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΟ ΣΟΤΣΙ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΤΟ 2014 – OI ΡΩΣΟΙ ΘΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
Χειμερινοί Ολυμπιακοί αγώνες 2014
Στις 12 το μεσημέρι σήμερα άναψε στην αρχαία Ολυμπία η φλόγα των χειμερινών Ολυμπιακών αγώνων 2014 που θα διεξαχθιύν στο θέρετρο Σότσι της Ρωσίας. Η δάδα θα διανύσει 65.000 χλμ. προκειμένου να φτάσει στην τελετή έναρξης των χειμερινών Ολυμπιακών αγώνων στο Σότσι. Η φλόγα παραδόθηκε στον πρώτο λαμπαδηδρόμο, τον δεκαοκτάχρονο αλπικό σκιέρ Ιωάννη Αντωνίου. Η φλόγα θα μεταφερθεί από 250 λαμπαδηδρόμους οι οποίοι θα διανύσουν 2000 χλμ. μέσα από 33 πόλεις και 23 περιοχές της Ελλάδας μέχρι τις 5 Οκτωβρίου, ημέρα

κατά την οποία θα την παραλάβει η Ρωσική αντιπροσωπεία Η ωσική λαμπαδηδρομία θα αρχίσει στις 6 Οκτωβρίου από τη Μόσχα και θα διαρκέσει 123 ημέρες. Εκεί, 14000 δρομείς θα μεταφέρουν την φλόγα μέσα από από 2.900 πόλεις σε 83 περιοχές της Ρωσίας με αυτοκίνητα, τρένα, αεροπλάνα και έλκηθρα ταράνδων, δήλωσε ο Ρώσος επικεφαλής της Οργανωτικής Επιτροπής των αγώνων του Σότσι Dmitry Chernyshenko. Το εντυπωσιακότερο όλων είναι το ταξίδι που προγραμματίζουν οι Ρώσοι να κάνει η Ολυμπιακή φλόγα στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), πάνω στο επανδρωμένο διαστημόπλοιο Soyuz TMA-11M. Δύο Ρώσοι κοσμοναύτες θα κάνουν διαστημικό περίπατο με την Ολυμπιακή φλόγα, γεγονός που δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στην ιστορία.  
ΠΗΓΗ : rt.com

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ 13 ΔΗΛΗΤΗΡΙΑ. ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ. ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ Ο ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ ΣΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ...

Μαζική δηλητηρίαση είναι σε εξέλιξη για πάνω από έναν αιώνα, τελευταία αυξάνεται με γοργούς ρυθμούς. Οι περισσότεροι δεν το έχουν συνειδητοποιήσει! Εδώ είναι μερικοί από τους πιο κοινούς τρόπους που αυτό συμβαίνει...
η καλύτερη ευκαιρία για να μειώσεις ή να τερματίσεις την έκθεση σε ορισμένα τουλάχιστον από τα δηλητήρια...

Υδράργυρο στα εμβόλια

Αυτό το εξαιρετικά τοξικό βαρύ μέταλλο ήταν ένα συστατικό σε αμάλγαμα. Ο υδράργυρος χρησιμοποιείται επίσης στο συντηρητικό θειομερσάλη στα περισσότερα εμβόλια, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χορηγείται σε παιδιά.
Ο υδράργυρος είναι νευροτοξίνη και έχει κατηγορηθεί για τη δραματική αύξηση του αριθμού των αυτιστικών παιδιών, πολλά από τα οποία είναι ριζικά μέσα σε λίγες ημέρες μετά τον εμβολιασμό.
Εμβολιασμοί και τα εμβόλια γρίπης δεν μας προστατεύει πραγματικά από μολύνσεις. Αντίθετα, είναι ιδιαίτερα επιβλαβή, ειδικά για τα παιδιά που λαμβάνουν ένα κοκτέιλ εμβολιασμού. Επιπλέον, τα εμβόλια είναι συχνά μολυσμένα με ιούς, δέστε τα εμβόλια για το καρκίνο αν έχουν υδράργυρο όσοι δεν πιστεύεται,.

Χλώριο

Αυτός ο παράγοντας χημικού πολέμου και εξαιρετικά τοξικό προστέθηκε στην δημόσια παροχή νερού από το 1910 ως απολυμαντικό, Τώρα, τα προβλήματα των νόσων του κυκλοφορικού είναι κοινά. Και ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί όταν οι μάζες άρχισαν πίνουν πόσιμο νερό, στα φαγητά ,στα ποτά ,σχεδόν παντού, ένα από τα πιο κοινά δηλητήρια.

Αλουμίνιο

Αλουμίνιο έχει χρησιμοποιηθεί από καιρό σε μαγειρικά σκεύη και τρόφιμα. Καθώς οι άνθρωποι έμαθαν της τοξικότητάς τους, άρχισαν να εγκαταλείπουν μαγειρικά σκεύη αλουμινίου και αποφυγή τρόφιμα τυλιγμένα σε αλουμινόχαρτο.( άλλου γιατί στην Ελλάδα της αποβλάκωσης όλα είναι οκ!)
Εξαιρετικά λεπτά σωματίδια που είναι το κύριο συστατικό του ψεκασμού,.το αλουμίνιο είναι νευροτοξίνη που μειώνει την νοημοσύνη και τη μνήμη.(τα αποτελέσματα τα βλέπει ο καθένας στο FACEBOOK πχ και γιατί ενώ ξέρουν ότι τα ΜΜΕ τους δουλεύουν τα πιστεύουν όπως τους πολίτικους,) Θεωρείται μια σημαντική συμβολή στην πρόωρη άνοια.

Pharma ναρκωτικά
Η έγκριση των φαρμακευτικών προϊόντων από ένα δημόσιο οργανισμό, δεν σημαίνει ότι είναι ασφαλής η λήψη τους. Πέλλα από αυτά έχουν τρομερές παρενέργειες εμποδίζουν συχνά τα βιολογικά συστήματα άμυνας σε ασθένειες. Στη συνέχεια, προβλέπεται επιπλέον φάρμακα. Πολλά φάρμακα είναι ψυχοτρόπα σήμερα, μειώνοντας περαιτέρω την ευφυΐα.

Ραδιενέργεια

Η ραδιενέργεια που προέρχεται από την πυρηνική καταστροφή φουκουσιμα, καθώς και άλλες μονάδες διαρροές των πυρηνικών όπλων, πυρομαχικών με απεμπλουτισμένο ουράνιο που χρησιμοποιείται από τον στρατό, τα ραδιενεργά μέταλλα όπως βάριο και θορίου στα chemtrail , και τα υπόλοιπα σωματίδια της πυρηνική δοκιμή το 1950 και 1960 είναι ένα άλλο σημαντικό παράγοντα για την επιδημία του καρκίνου.

Η ασπαρτάμη


Η τεχνητή γλυκαντική ουσία ασπαρτάμη προωθείται ως συστατικό σε προϊόντα διατροφής για την απώλεια βάρους και διαβήτη.είναι μια φοβερή νευροτοξίνη. μεθανόλη (οινόπνευμα ξύλου τοξικές) και φορμαλδεΰδη στο σώμα, επηρεάζει τον εγκέφαλο, την αποδυνάμωση της όρασης, βλάπτουν το συκώτι και το πάγκρεας, και κάνει μερικούς ανθρώπους τρελούς. Γιατί αυτό το δηλητήριο έχει ήδη εγκριθεί για κατανάλωση;
Η ασπαρτάμη προστίθεται στην τσίκλα περαιτέρω ρύθμιση, καθώς και αρωματισμένο νερό. Διαβάστε τις ετικέτες με τα συστατικά για να αποφύγετε αυτό το δηλητήριο.

MSG - Το γλουταμινικό νάτριο

Το όξινο γλουταμινικό νάτριο χρησιμοποιείται ως ενισχυτικό γεύσης. μια νευροτοξίνη ενοχλεί τον εγκέφαλο και τα νεύρα. Μειώνει τη νοημοσύνη, μπορεί να προκαλέσει φούσκωμα και δυσφορία του πεπτικού συστήματος, και μπορεί επίσης να βλάψει την καρδιά.

BPA - Bisphenol Acetate


είναι ένας προσομοιωτής είναι στην υπηρεσία τροφίμων και πλαστικών οικιακής χρήσης, όπως πλαστικά μπουκάλια νερού. Αυτό και άλλα παρόμοια πλαστικοποιητές όπως δισφαινόλη Sulfone (BPS) και η σεξουαλική ανισορροπίες προκαλούν αλλαγές του μαστού και των σεξουαλικών οργάνων .

Glyphosphate

Αυτό το ζιζανιοκτόνο τοξικό και άλλες επιβλαβείς χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στη γεωργία φέρεται να είναι ένας παράγοντας για στειρότητα και καρκίνο. Οι περισσότερες άλλες γεωργικές χημικές ουσίες είναι επίσης εξουθενωτικές. Glyphosate και άλλες χημικές ουσίες μπορεί να περάσουν στο πόσιμο νερό,

Γενετικά Τροποποιημένα

Γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί που συνήθως χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με γεωργικές χημικές ουσίες περιλαμβάνουν κοινά τρόφιμα καλαμπόκι, σόγια, ζαχαρότευτλων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, σχεδόν όλοι καθένα από αυτά τα ευρείας κατανάλωσης τρόφιμα είναι γενετικώς τροποποιημένα, η πλειοψηφία του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων που περιέχουν την ανάπτυξη bGH ορμόνη, και τα περισσότερα ζώα που παράγουν κρέας, που δεν έχει καμία ένδειξη σε ετικέτες.

EMC - τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία από τα κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, τηλεοράσεις, "έξυπνοι μετρητές", ασύρματων επικοινωνιών και ραδιοτηλεοπτικών πύργους, κλπ., βλάπτουν την υγεία των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών. Χρησιμοποιήστε ένα κινητό τηλέφωνο με hands free μακριά από κεφάλι.

Γιατί να δηλητηριάζουν;


Η ελίτ εξουσίας το κάνει για:
"να προωθήσει την απάθεια"
"να αποδυναμώσει την αντίσταση "
"για τη μείωση της πληροφόρησης "
"για να αυξήσει την ύπνωση και την ευκολοπιστία"
"για να κρατήσει τον πληθυσμό σε άγνοια"
"για τη δοκιμή μεθόδων μακροζωίας προς όφελός τους"
"για να πετύχουν την απόσπαση της προσοχής των ανθρώπων με προβλήματα υγείας"
"για τη δημιουργία επιχειρήσεων της ιατρικής βιομηχανίας"
" για παιδοκτονία και για την προώθηση της υπογονιμότητας "
"για τη μείωση του πληθυσμού"
"για την εξάλειψη των μικρών αγροτών και των ανεξαρτήτων εταιρειών"
"για τον έλεγχο της παραγωγής τροφίμων, του κλίματος, του εδάφους και των φυσικών πόρων"
"για την αποδοτική διάθεση (φθηνά) των βιομηχανικών αποβλήτων"
"για να ελέγχουν πλήρως αυτό τον κόσμο "
"για να να πεθαίνουν νωρίτερα οι άνθρωποι"
"για να έχει το μεγαλύτερο κέρδος"
"για να διασφαλιστεί την διαρκής τυραννία"
Αυτό έχει γίνει αθόρυβα και σταδιακά.


kerberos-hellas

Ο Ελευθεροτεκτονισμός και η ιστορία των Illuminati


Τι είναι Ελευθεροτεκτονισμός (γνωστός και ως Μασονία ή Τεκτονισμός).

Ο Ελευθεροτεκτονισμός  στην Ελλάδα, είναι εδώ και πολλές δεκαετίες ένα θέμα απαγορευμένο στον ελληνικό τύπο αλλά και στην ελληνική βιβλιογραφία. Ήταν θέμα απαγορευμένο για δύο, πιστεύω, λόγους:

Πρώτον, γιατί ο όρος Μασονία, ή αν προτιμάτε ο Τεκτονισμός,,ιστορικά  ήταν ένα μυστικό κρυμμένο στα κατάβαθα των Τεκτονικών Στοών, εδώ και στο εξωτερικό.

Και δεύτερον, γιατί υπήρχε πάντα ένας περίεργος φόβος, διάχυτος παντού, σχετικά με τις επιδιωκόμενες επιδιώξεις, τις δραστηριότητες και δυνάμεις πού κρύβει αυτή ή οργάνωση.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η διείσδυση των μασόνων σε όλους τους καίριους τομείς του κρατικού μηχανισμού και γενικότερα της οικονομικής, επιστημονικής και κοινωνικής ζωής του τόπου γίνεται με μεθοδικότητα και με πρακτικό στόχο την τοποθέτηση ή τον έλεγχο ανθρώπων σε θέσεις «κλειδιά» από τις οποίες επηρεάζεται η λήψη αποφάσεων. Βλέπε το πρόσφατο παράδειγμα στην Ιταλία (εδώ)
Από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα ως τα υποκαταστήματα Τραπεζών και από τις δημόσιες επιχειρήσεις ως τις επαγγελματικές οργανώσεις, οι μασόνοι προσπαθούν να προωθούν μέλη τους σε καίριες θέσεις. Το αποκορύφωμα βέβαια της προσπάθειάς τους είναι ο έλεγχος της πολιτικής ζωής του τόπου και η διείσδυσή της στο Στρατό.

Χάρη στους επιδέξιους μηχανισμούς πολυάριθμα μέλη εισέρχονται στην οργάνωση όχι για κοινωφελείς σκοπούς αλλά από προσωπικά κίνητρα και ατομικά οφέλη. Εισέρχονται στη μασονία για να αναρριχηθούν στις δημόσιες υπηρεσίες και να ελέγχουν την κρατική εξουσία όπως και για να υποστηριχθούν με μυστικό τρόπο στις διάφορες επαγγελματικές απασχολήσεις τους. Στενή είναι η σχέση του ελευθεροτεκτονισμού με την κρατούσα μεγαλοαστική τάξη.

Ελευθεροτεκτονισμός
Στον Ελευθεροτεκτονισμό ή Τεκτονισμό, απευθύνονται εκείνοι που επιθυμούν να εγκαταλείψουν τον παρορμητικό, ανταγωνιστικό και επιθετικό τρόπο ζωής και να δώσουν χώρο στην σκέψη και την απελευθερωμένη από πάθη και ελαττώματα βούληση. Ελευθερία βούλησης για τον Τέκτονα και την Τεκτονίδα δεν είναι ανεξέλεγκτη δράση αλλά δράση και σκέψη ελεγχόμενη από τον έλεγχο επί των παθών και ελαττωμάτων, δηλαδή απ-ελευθερωμένη από ο,τιδήποτε μας μειώνει.

Ο Ελευθεροτεκτονισμός (γνωστός και ως Μασονία ή Τεκτονισμός) είναι ένα παγκόσμιο σύστημα αδελφοτήτων, που ξεκίνησε κατά τα τέλη του 16ου / αρχές του 17ου αιώνα και αριθμεί γύρω στα 5 εκατομμύρια μέλη. Οι επιμέρους αδελφότητες, των οποίων η σχέση και μεταξύ τους σύνδεση κυμαίνεται, έχουν ως κοινά στοιχεία κάποιες εθιμοτυπικές διαδικασίες (όπως τη χρήση ιεραρχίας και συγκεκριμένα σύμβολα) και την αναγκαιότητα κάθε μέλος να πιστεύει σε κάποια ανώτερη δύναμη ή Θεό.

Προσδιορίζεται, επίσης, ως το σώμα των διδασκαλιών και πρακτικών της μυστικής αδελφότητας των Ελεύθερων και Αποδεδειγμένων Τεκτόνων, ένα «ιδιότυπο σύστημα ηθικής κεκαλυμμένο δια αλληγοριών και εικονιζόμενο δια συμβόλων». Άλλοι όροι που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή της αδελφότητας, αλλά είναι ευρύτερη η έννοια τους, είναι Μασονία και Τεκτονισμός.

Σύμφωνα με τη μυθολογία των Ελευθεροτεκτόνων, οι ρίζες της αδελφότητας τους ανάγονται στην εποχή της ανέγερσης του Ναού του Σολομώντος. Ουσιαστικά υφίσταται από τότε που ο άνθρωπος αναζητούσε απαντήσεις στα προαιώνια ερωτήματα "ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ, ΑΠΟ ΠΟΥ ΕΡΧΟΜΑΙ, ΠΟΥ ΠΗΓΑΙΝΩ".

Ο Ελευθεροτεκτονισμός στη σύγχρονη εποχή υφίσταται ως παγκόσμια αδελφότητα με περίπου 5 εκατομμύρια μέλη ανά την υφήλιο. Μέλη της αδελφότητας μπορούν να γίνουν άνδρες ενήλικοι, υπό την προϋπόθεση ότι πιστεύουν σε ένα Υπέρτατο Ον και την αθανασία της ψυχής.Ο Ελευθεροτεκτονισμός στις διάφορες μορφές του διατηρεί σταθερές τις θεμελιώδεις αξίες του και την πίστη στο Υπέρτατο Όν.

Η συντεχνία είναι οργανωμένη σε Μεγάλες Στοές -που σε κάποιες περιπτώσεις ονομάζονται και Μεγάλες Ανατολές-, με διοικητική αυτοτέλεια και επιμεριζόμενες σε Επαρχιακές Μεγάλες Στοές, η κάθε μία από τις οποίες με τη σειρά της χωρίζεται σε Σεπτές Στοές. Οι Μεγάλες Στοές αναγνωρίζουν η μία την άλλη ως Κανονικές ή μη και αντίστοιχα τα μέλη τους αναγνωρίζονται μεταξύ τους ως αποδεδεγμένα ή όχι. Τα παράλληλα Τεκτονικά Σώματα είναι ανεξάρτητα από τη Μεγάλη Στοά, αλλά μέλη τους γίνονται μόνο Διδάσκαλοι Ελευθεροτέκτονες.

Υπάρχουν, βεβαίως και Τεκτονικές Οργανώσεις οι οποίες έχουν διατηρήσει ακέραια την παραδοσιακότητα του αρχαίου Τεκτονισμού, λειτουργούν με αυθεντικά Τυπικά, και ενδιαφέρονται μόνον για την βελτίωση του ανθρώπου και διαμέσου αυτής για την βελτίωση της κοινωνίας. Αυτές οι Τεκτονικές οργανώσεις, συνήθως λειτουργούν αθόρυβα, χωρίς τυμπανοκρουσίες, δεν εμπλέκονται σε διαμάχες αφού ασχολούνται μόνον με την ονομαζόμενη "λείανση του ακατέργαστου λίθου της ύπαρξής μας"

Ιστορία


Η πιο πιθανή και ρεαλιστική θεωρία είναι ότι ο Ελευθεροτεκτονισμός ως αδελφότητα αντιπροσωπεύει την εξέλιξη των Επαγγελματικών Στοών (Operative Lodges) των αρχι-"τεκτόνων" του Μεσαίωνα. Σύμφωνα με ημερολόγια μεσαιωνικών κτισμάτων σκώτων λιθοξόων (stonemasons), ήδη από τα τέλη του 14ου αιώνα οι αρχιμάστοροι χτίστες αυτοί μαζεύονταν σε καλύβες, που ως χώροι συγκέντρωσης αποτελούσαν Στοές, για να τραφούν και να αναπαυτούν. Τον 15ο αιώνα τα αρχεία των ως άνω λιθοξόων αναφέρονται σε φατρίες κτιστών (masons). Στα τέλη του 15ου αιώνα η έννοια της Στοάς υπερέβη τον χώρο συγκέντρωσης και άρχισε να ορίζει την ομάδα λιθοξόων που μαζευόταν σε αυτόν τον χώρο για να ρυθμίζει τα της τέχνης της. Εν καιρώ, οι Στοές άρχισαν να αναπτύσσουν πρώιμες τελετές μύησης μαθητών και εισήγαγαν τη μυστική λέξη αναγνώρισης ως μέσο απόδειξης της ιδιότητας του μέλους Στοάς και ως διαπιστευτήριο της επαρκούς εκπαίδευσης στην τέχνη του λιθοξόου.

Στα μέσα του 17ου αιώνα υπάρχουν σαφείς ενδείξεις της παρουσίας μυστικής οργάνωσης των Ελευθεροτεκτόνων με τρεις συμβολικούς βαθμούς στην Αγγλία. Το The Regius Manuscript είναι ένα ποίημα που χρονολογείται περί το 1390 και αποτελεί το παλαιότερο γνωστό Τεκτονικό Χειρόγραφο

Η πρώτη Τεκτονική Μεγάλη Στοά στην ιστορία, η Μεγάλη Στοά της Αγγλίας, ιδρύθηκε προς τιμή του Γεωργίου του A' (1660-1727), πρώτου προτεστάντη βασιλέα της Μεγάλης Βρετανίας, που ανέβηκε στον θρόνο την 1η Αυγούστου 1714. Επίσημα η Μεγάλη Στοά της Αγγλίας ιδρύθηκε ως η «Μεγάλη Στοά του Λονδίνου και του Γουεστμίνστερ» την ημέρα του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 24 Ιουνίου 1717. Την ημέρα αυτή συγκεντρώθηκαν τέσσερις Στοές της Τέχνης στο Apple Tree Tavern του Λονδίνου και σχημάτισαν μία κανονική Μεγάλη Στοά.

Η νέα Μεγάλη Στοά ως βάση είχε την "αλληλεγγύη" και την "αγάπη" μεταξύ των Ελευθεροτεκτόνων μελών της και ως πεποίθηση την ελευθερία σκέψης πέρα από πολιτικές και θρησκευτικές διχόνοιες. Ο χαρακτήρας της Μεγάλη Στοά της Αγγλίας έπαψε να είναι αυστηρά επαγγελματικός και τα εργαλεία, που παλαιότερα χρησίμευαν για τις οικοδομικές εργασίες, πήραν τον ρόλο των συμβόλων για την εξαγωγή ηθικών συμπερασμάτων.

Οι τέσσερις προϋπάρχουσες Στοές συνέρχονταν ως εξής: Η πρώτη, σήμερα ονόματι "Antiquity No 2", στο Goose and Gridiron Ale-house στην πλατεία της εκκλησίας του Αγ. Παύλου, η δεύτερη στο Crown Ale-house, η τρίτη, σήμερα ονόματι "Lodge of Fortitude and Old Cumberland No 12", στο Apple Tree Tavern στο Κόβεντ Γκάρντεν και η τέταρτη, σήμερα ονόματι "Westminster Royal Somerset House and Inverness Lodge No 4", στο καπηλειό Rummer and Grapes. Η τελευταία ήταν Στοά θεωρητικών Τεκτόνων, ενώ οι τρεις πρώτες ήταν κατά κύριο λόγω επαγγελματικές Στοές Τεκτόνων.

Το 1723 ο James Anderson έγραψε και εξέδωσε τα Συντάγματα των Ελευθεροτεκτόνων για τη Χρήση των Στοών του Λονδίνου και του Γουεστμίνστερ. Στο έργο αυτό παρατέθηκαν οι κανόνες διακυβέρνησης της αδελφότητας και εξιστορήθηκε η "Ιστορία του Ελευθεροτεκτονισμού", σύμφωνα με την οποία η αδελφότητα καταγόταν από τις μεσαιωνικές φατρίες κτιστών, που προέρχονταν από αρχαίους Ρωμαίους και Έλληνες αρχιτέκτονες και μαθηματικούς. Οι τελευταίες είχαν με τη σειρά τους τις αρχαίες ρίζες τους στην βιβλική περιγραφή της ανέγερσης του Ναού του Σολωμόντα. Το έργο αυτό ανατυπώθηκε το 1734 στην Φιλαδέλφια των ΗΠΑ από τον Βενιαμίν Φραγκλίνο, ο οποίος εκείνο το έτος είχε εκλεγεί Μέγας Διδάσκαλος των Ελευθεροτεκτόνων της Πενσυλβανίας των ΗΠΑ.

Παράλληλα, άρχισαν να οργανώνονται και κάποιες άλλες Μυστικές Εταιρείες, που ισχυρίζονταν πως προέρχονταν από τα Ιπποτικά Τάγματα. Αυτά από το 1721 άρχισαν να διαμορφώνουν ένα σύστημα που συνέπλεε με τον Ελευθεροτεκτονισμό. Αποτέλεσμα της διαδικασίας ήταν ο σχηματισμός του Σκωτικού Τύπου, ο οποίος άρχισε από το 1730 να εξαπλώνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Ο Θυρεός της "Αρχαίας"Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας

Στις 17 Ιουλίου 1751 εκπρόσωποι πέντε Στοών, στο καπηλειό του Turk’s Head στο Σόχο του Λονδίνου, ιδρύουν την «Αρχαία Μεγάλη Στοά της Αγγλίας», ή αλλιώς ονομαζόμενη «Μεγάλη Στοά των Ελευθέρων και Αποδεκτών Τεκτόνων της Αγγλίας».

Ο νέος σχηματισμός αποτελούνταν κυρίως από Σκωτσέζους Ελεύθερους Τέκτονες, που ήταν δυσαρεστημένοι από τον τρόπο με τον οποίο οι Ελευθεροτέκτονες της Premier Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας είχαν αλλάξει τον Ελευθεροτεκτονισμό. Για αυτό τους αποκαλούσαν μοντέρνους και τους κατηγορούσαν πως δεν ακολουθούσαν τα παλαιά έθιμα του Ελευθεροτεκτονισμού.

Στην ίδρυση της Αρχαίας Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας θα έπρεπε, όμως, να αναγνωρίσουμε και πολιτικά αίτια, εφόσον θεωρηθεί ως προέκταση της μη αποδοχής από μεγάλη μερίδα Σκωτσέζων της Πράξης Διευθέτησης του 1701 (η τελευταία απαγόρευε σε ρωμαιοκαθολικούς να ανέβουν στον θρόνο και καθιέρωνε τον οίκο του Ανοβέρου), των εκτεταμένων αντιδράσεων στα διάφορα μέτρα που θεσμοθετούσε από το 1704 το Αγγλικό Κοινοβούλιο, για να καταποντίσει την οικονομία της Σκωτίας και τέλος της διαφωνίας τους με την Πράξη της Ένωσης της Αγγλίας με τη Σκωτία, υπό την πολιτική οντότητα της Μεγάλης Βρετανίας το 1707.

Οι δύο αντίπαλες Μεγάλες Στοές για 63 χρόνια συνυπήρχαν δίχως να αναγνωρίζουν η μία την άλλη ως κανονική και δίχως να αναγνωρίζουν η μία τα μέλη της άλλης ως κανονικούς Ελεύθερους Τέκτονες.

Στη δεκαετία του 1750 παρατηρείται ένα χάος του Σκωτικού Δόγματος που είχε εν τω μεταξύ συγχωνευθεί με το Δόγμα της Βασιλικής Αψίδας (Royal Arch) με καθιέρωση τριών κυρίως συστημάτων: Των "Ροδοσταύρων" (1745), της "Τελειοποίησης" (1754) και της "Αυστηράς Τήρησης" (1762). Επικεφαλής του Δόγματος της Τελειοποίησης ανέλαβε ο Φρειδερίκος ο Μέγας της Πρωσσίας.

Ο Τζωρτζ Ουάσινγκτων με Τεκτονικό Περίζωμα.
Το 1813 ο πρίγκιπας Αύγουστος Φρειδερίκος (1773-1843), Δούκας του Σάσεξ και έκτος γιος του βασιλέα Γεωργίου του 3ου, έγινε Μέγας Διδάσκαλος της Premier Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας και ο αδερφός του ο πρίγκιπας Εδουάρδος Αύγουστος (1767-1820), Δούκας του Κεντ και τέταρτος γιος του Βασιλέα Γεωργίου του 3ου, έγινε Μέγας Διδάσκαλος της Αρχαίας Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας. Την εποχή αυτή πραγματοποιήθηκαν τα πιο σοβαρά βήματα για την επανένωση. Σε διάστημα περίπου έξι εβδομάδων είχαν συνταχθεί και ψηφιστεί τα 21 "Άρθρα της Ένωσης" των δύο Μεγάλων Στοών, και στις 27 Δεκεμβρίου 1813, την ημέρα του Αγίου Ιωάννη του Ευαγγελιστή, η Premier Μεγάλη Στοά της Αγγλίας και η Αρχαία Μεγάλη Στοά της Αγγλίας σχημάτισαν την Ενωμένη Μεγάλη Στοά της Αγγλίας (UGLE).

Ο "Γνώμων και Διαβήτης" στο Εθνικό Τεκτονικό Μνημείο του Τζωρτζ Ουάσινγκτων.
Η Μεγάλη Στοά της Σκωτίας ιδρύθηκε το 1736 και η Μεγάλη Στοά της Ιρλανδίας  το 1725. Τη δεκαετία του 1730 ο Ελευθεροτεκτονισμός διαδόθηκε στις βρετανικές αποικίες της Αμερικής. Μετά την ανεξαρτησία της Αμερικής, σε κάθε πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών σχηματίστηκε και μία ανεξάρτητη Μεγάλη Στοά. Διάφορες σκέψεις για ίδρυση μιας "Μεγάλης Στοάς των Ηνωμένων Πολιτειών", με τον Τζωρτζ Ουάσινγκτων να έχει τον ρόλο του πρώτου Μεγάλου Διδασκάλου, εγκαταλείφθηκαν πρόωραΣτις ΗΠΑ είναι γνωστό ότι 14 πρόεδροι ήταν τέκτονες.

Η Μεγάλη Ανατολή της Γαλλίας (GOdF) ιδρύθηκε το 1728. Το 1877 η Μεγάλη Ανατολή της Γαλλίας αφαίρεσε την προϋπόθεση τα μέλη της να πιστεύουν στο Υπέρτατο Ον, οπότε και οι περισσότερες Αγγλόφωνες Μεγάλες Στοές σταμάτησαν να την αναγνωρίζουν ως "κανονική" και διέκοψαν τις επίσημες σχέσεις τους μάζί της. Η Εθνική Μεγάλη Στοά της Γαλλίας (GLNF) είναι μέχρι σήμερα η μόνη Τεκτονική δύναμη στη Γαλλία που αναγνωρίζεται από την Ενωμένη Μεγάλη Στοά της Αγγλία (UGLE).

Λόγω των ανωτέρω, συχνά αναφέρεται πως ο Ελευθεροτεκτονισμός αποτελείται από δύο παράλληλα παρακλάδια που το ένα δεν αναγνωρίζει την "κανονικότητα" του άλλου: την Ενωμένη Μεγάλη Στοά της Αγγλίας (UGLE) με όσες Μεγάλες Στοές έχουν καθεστώς αμοιβαίας αναγνώρισης με αυτήν, και τη Μεγάλη Ανατολή της Γαλλίας (GOdF) με όσες Μεγάλες Ανατολές συντάσσονται με την πολιτική της. Το 1945 ο Marco Egidio Allegri, ως Υπάτη Αρχή του Τύπου Μισραϊμ και του Τύπου Μέμφις, ένωσε αυτούς τους δύο Τύπους και δημιούργησε τον Αρχαίο και Αρχέγονο Ανατολικό Τύπο Μισραϊμ και Μέμφις, ο οποίος λειτουργεί με αμιγείς ανδρικές και αμιγείς γυναικείες Στοές με διαφορετικά ανά φύλο, Τυπικά.

Ιστορία του Ελευθεροτεκτονισμού στην Ελλάδα

Ο Τεκτονισμός εισήλθε στον ελληνικό χώρο από τα Επτάνησα, την εποχή που ήταν υπό γαλλική και αγγλική κατοχή, και συγκεκριμένα από τις νήσους Κέρκυρα και Ζάκυνθο τις οποίες οι πολέμιοι της οργάνωσης αποκαλούν έως σήμερα «κερκόπορτες» του Μασονισμού.

Όπως ήταν φυσικό, ο λαός των νήσων αυτών δε συμμετείχε εκδηλώνοντας άλλοτε επιφύλαξη και άλλοτε φόβο με συνεπακόλουθες καταστάσεις. Οι εκδηλώσεις αυτές ήταν προϊόντα της άσχημης εικόνας που είχε δημιουργηθεί βλέποντας ν΄ αναμιγνύονται πρώτιστα γνωστά φιλόδοξα πρόσωπα των μικρών τους κοινωνιών με πολιτικές βλέψεις και οικονομικές διεκδικήσεις, μεταξύ των οποίων και επιφανείς Κερκυραίοι και Ζακυνθινοί, δημιουργώντας ιδιαίτερες φιλίες με τους «Φράγκους» (Ιταλο-Ενετούς), όταν οι ίδιοι οι κάτοικοι στέναζαν υπό τη δεσποτεία των κατακτητών. Μάλιστα συμπεριφέρονταν ως απελευθερωμένοι, επιδεικνύοντας καλοπέραση αυτοαποκαλούμενοι «Φραμασόνοι». Βέβαια μεγάλη επιρροή άσκησαν και οι Άγγλοι μέσω της δικής τους Στοάς, στην οποία μαθήτευσαν επίσης ντόπιες προσωπικότητες.

Το Ελευθεροτεκτονικό Μέγαρο
της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδας, στην Αθήνα.
Στις μασονικές εκείνες επιρροές δύο δυνάμεις αντέδρασαν κυρίως, ο ελληνικός λαός, με τις παραπάνω επιφυλάξεις και η Εκκλησία, που με κάθε μέσον και περισσότερο δυναμικά, έφθανε και σε έκτροπα φανατισμού. Βέβαια τα ηχηρά ονόματα των πρώτων Ελλήνων συνεργατών, που είτε είχαν γεννηθεί και ανατραφεί στην τότε "πεφωτισμένη" Δύση, είτε είχαν διανύσει μεγάλο χρονικό διάστημα σε αυτήν, δημιούργησαν τον τεκτονικό θρύλο που στα μάτια των λαϊκών φάνταζε ως μέσο κοινωνικής καταξίωσης και οικονομικής δύναμης. Έτσι τα "τάγματα" αυτά όπως αποκαλείτο τότε κάθε είδους τέτοια οργάνωση, δε βρήκαν άμεση ανταπόκριση για να καρποφορήσουν.

Στη διάρκεια της Βασιλείας του Όθωνα δε φέρεται να υπήρξε καμία τέτοια οργάνωση στο νεοσύστατο κράτος. Περί το τέλος όμως της βασιλείας του, το 1855, φέρονται ήδη κάποιες Στοές να λειτουργούν ανεπίσημα υπό τη σκέπη της "Γκράντε Οριέντε" (Μεγάλης Ανατολής) της Ιταλίας, αποτελούμενες από Ελευθεροτέκτονες μυημένους στην Κέρκυρα και ασφαλώς στη Γαλλία και την Ιταλία.

Μετά τον ερχομό του Γεωργίου του Α΄ (1863) και την "αμαχητί" κατ' απαίτησή του ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα, φέρονται ήδη το 1867 επτά τεκτονικές στοές να εργάζονται (ανεπίσημα) στην Αθήνα, τον Πειραιά, τη Χαλκίδα, την Πάτρα, τη Σύρο, τη Λαμία και το Άργος, εκτός εκείνων της Επτανήσου. Στις 16 Φεβρουαρίου του ιδίου έτους οι ελληνικές Στοές ζήτησαν την ανεξαρτησία τους από την "Γκράντε Οριέντε" της Ιταλίας. Αυτή τους δόθηκε δύο μήνες μετά, στις 10 Απριλίου 1867 και η νέα "Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδας" άρχισε να οργανώνεται, κατ’ αρχήν τον Ιούλιο του 1872, εκλέγοντας τον Δημήτριο Ροδοκανάκη (1840-1902) ως Μέγα Διδάσκαλο και αμέσως μετά σχηματίζοντας το Ύπατο Μέγα Συμβούλιο του 33ου για την Ελλάδα. Βέβαια όλα αυτά μέχρι τότε χωρίς καμία επίσημη αναγνώριση από το Ελληνικό κράτος.

Το 1928 η Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδας κατάφερε να αναγνωριστεί ως ίδρυμα, ενώ το Ύπατο Μέγα Συμβούλιο σχημάτισε μία κοινωνία του Αστικού Κώδικα. Το 1936, με την αναθεώρηση του Τεκτονικού Συντάγματος της, η Μεγάλη Ανατολή μετονομάστηκε σε Μεγάλη Στοά της Ελλάδας.

 Το 1976 ορισμένοι έλληνες Ελευθεροτέκτονες αποφάσισαν να εισαγάγουν τον Τύπο της Υόρκης(York Rite), ενώ έως τότε υπήρχε μόνον ο Σκωτικός Τύπος(Scottish Rite). Όταν η Μεγάλη Στοά της Ελλάδας ανακάλυψε πως το νέο σώμα δε θα δεχόταν τις δικές της παρεμβάσεις στη διοίκησή του, απείλησε με διαγραφή τα μέλη του. Αυτή η συμπεριφορά τελικά οδήγησε το Μάιο του 1986 στην ίδρυση της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδας.

Το 1989, ξεκίνησε την λειτουργία του και στην Ελλάδα ο Αρχαίος και Αρχέγονος Ανατολικός Τύπος Μισραϊμ και Μέμφις

Σήμερα ερευνητές υποστηρίζουν ότι «ο σιωνισμός άρπαξε και χρησιμοποίησε αμέσως σαν όπλο τη μασονία που εξυπηρετεί τη Μεγάλη Ιδέα των Εβραίων. Αυτήν που αναφέρεται στην παγκόσμια επικράτηση, όπως ορίζει το Ταλμούδ και επιδιώκει ο σιωνισμός».

Στην Ελλάδα η μασονία ήλθε το 1740. Αλλά επίσημα, με τη μορφή ιδρύματος, λειτουργεί στη χώρα μας από το 1928. Έχει στοές σε πολλές πόλεις με χιλιάδες μέλη.

Η μασονία είναι ένα «πρακτορείο» διοχέτευσης στο εσωτερικό κάθε χώρας ιδεών και απόψεων, που υπαγορεύονται απ’ έξω. Πιο σημαντική δραστηριότητα έχει σήμερα ο Παγκόσμιος Τεκτονικός Σύνδεσμος (L.U.F.) που οργανώνει διεθνή συνέδρια για την προώθηση των σκοπών της μασονίας.

Πέρα από τη LUF που εδρεύει στην Ελβετία και την έδρα της Διεθνούς της μασονίας, στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπάρχει ένα ακόμη ξένο μασονικό κέντρο.

Αυτό που διοχετεύει τη γραμμή κατευθείαν στην κορυφή της μασονίας της κάθε χώρας: Στο Ύπατο Συμβούλιο του 33ου βαθμού. Πρόκειται για μια ερμητικά κλειστή οργάνωση που συγκροτείται από σαράντα μασόνους, επιλεγμένους με αυστηρά κριτήρια από κάθε χώρα.

Όλοι τους ανήκουν στο Ύπατο Συμβούλιο της χώρας τους και είναι οι άνθρωποι που διοχετεύουν αποφάσεις παρμένες στα άδυτα της στοάς του Λονδίνου, ρυθμιστικές συχνά της τύχης ολόκληρης της ανθρωπότητας. Με μέσο εκτέλεσης τους κορυφαίους της μασονίας που είναι προωθημένοι σε θέσεις-κλειδιά…

ΜΠΕΝΕ-ΜΠΕΡΙΤ: Η ΥΠΕΡ ΣΤΟΑ .

Είναι η στοά των στοών, αφού έχοντας ως εκπροσώπους διαλεχτά στελέχη της μέσα σχεδόν σε κάθε στοά των μασόνων και στη Μεγάλη στοά, ελέγχει και κατευθύνει τους πάντες και τα πάντα, δίνει κατευθύνσεις, παίρνοντας η ίδια κατεύθυνση και γραμμή για τα ελληνικά ζητήματα κατευθείαν από την Ουάσιγκτον! Η «Μπενέ-Μπερίτ» δεν είναι μόνο μια οργάνωση με δομή μασονική. Είναι κάτι περισσότερο: Υπέρ-οργάνωση με διαλεχτούς εκπροσώπους που ελέγχουν και τις Στοές των μασόνων!

Ο ελληνικός τεκτονισμός διαθέτει δυο κεντρικά όργανα: Τη Μεγάλη Στοά της Ελλάδας ή Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδας και το Ύπατο Συμβούλιο του 33ου βαθμού της Ελλάδας του Αρχαίου και Αποδεδειγμένου Σκωτικού Δόγματος που εδρεύουν στην Αθήνα (Αχαρνών 19) και τις 141 Στοές στην Αθήνα, τα επαρχιακά κέντρα, από τις οποίες πολλές ευρίσκονται «εν ύπνω»…

Οι στοές αυτές κρύβουν συνήθως το πραγματικό πρόσωπό τους στην Ελλάδα και εμφανίζονται δημόσια με προσωπείο «νομικών προσώπων». Πίσω από το Τεκτονικόν Ίδρυμα κρύβεται και δρα η Μεγάλη στοά της Ελλάδος. Και πίσω από το σωματείο Τεκτονική Ένωσις κρύβεται και δρα το Ύπατο Συμβούλιο του 33ου βαθμού.  Πίσω από το προσωπείο κοινωνικών και φιλανθρωπικών σωματείων δρουν οι τεκτονικές στοές.

Η μασονία κρατά μυστική τη μορφή της οργάνωσης, τη διδασκαλία και τη δράση της. Το μυστηριώδες Ύπατο Συμβούλιο του 33ου βαθμού στην Ελλάδα, εκτελεί τις αποφάσεις της Διεθνούς της μασονίας. Αποφάσεις που εκπορεύονται από ξένα «κέντρα» και ρυθμίζουν θέματα καίριας σημασίας για τον τόπο μας.

Με 300 περίπου ενεργά μέλη σήμερα η στοά «Μπενέ-Μπερίτ» στην Αθήνα, έχει σαν γνωρίσματά ότι τα μέλη της είναι μόνο Ισραηλίτες και συγχρόνως Έλληνες υπήκοοι. Είναι παρακλάδι της Κεντρικής στοάς που εδρεύει στις ΗΠΑ. Παίρνει «γραμμή» κατευθείαν από την Ουάσιγκτον. Διαθέτει δικά της δικαστήρια που εκδίδουν αποφάσεις για τα μέλη της. Διαθέτει δικό της δίκτυο πληροφοριών και υποχρεώνει τα μέλη της να συλλέγουν «πάσας τας προς την στοάν χρησίμους πληροφορίας».

Πληροφορίες που έχουν κατάληξη το Κέντρο, την Ουάσιγκτον.
Με έδρα της ένα κτίριο στην περιοχή της Πλατείας Συντάγματος, η Στοά «Μπενέ-Μπερίτ» παρουσιάζει εξαιρετική δραστηριότητα που έχει σαν στόχο της:
α) Την εξυπηρέτηση «των ευγενών ηθικών καθηκόντων του Ισραηλιτικού Λαού..».
β) Τη συνεργασία με άλλα ομοειδή σωματεία.
γ) Την «εξύψωσιν και ανάπτυξιν των διανοητικών και ηθικών προτερημάτων της ισραηλιτικής φυλής…
δ) Να κάνει διαλέξεις με αντικείμενο «την γνώσιν του Εβραϊσμού..» και ε) Να καταστρώνει «σχέδια υπέρ της διανοητικής εξυψώσεως των Ισραηλιτών εν γένει» !

Οργανωτική Δομή

Οι Μεγάλες Στοές και οι Μεγάλες Ανατολές είναι ανεξάρτητα και κυρίαρχα σώματα που κυβερνούν το Τεκτονισμό σε μία ορισμένη επικράτεια ή αλλιώς “δικαιοδοσία”. Δεν υπάρχει κάποιο παγκόσμιο Τεκτονικό σώμα που να προΐσταται των Μεγάλων Στοών και των Μεγάλων Ανατολών, ή που να τους υπαγορεύει τον τρόπο λήψης των αποφάσεών τους, ή που να τους επιβάλλει μία κοινή πολιτική. Ο μόνος σύνδεσμος μεταξύ των επί μέρους δικαιοδοσιών είναι η αμοιβαία αναγνώριση.

Κανονικότητα

Καθένα από τα δύο παράλληλα παρακλάδια του Ελευθεροτεκτονισμού, αποδέχεται μόνο τις Μεγάλες Στοές που ανήκουν σε αυτό ως «κανονικές». Μπορεί οι περισσότερες Μεγάλες Στοές να ανήκουν στο παρακλάδι που συμπλέει με την Ενωμένη Μεγάλη Στοά της Αγγλίας και οι περισσότερες Μεγάλες Ανατολές να ανήκουν στο παρακλάδι που συμπλέει με τη Μεγάλη Ανατολή της Γαλλίας, πάντως η διάκριση μεταξύ Στοάς ή Ανατολής δεν αποτελεί από μόνη της κριτήριο κανονικότητας. Επιπροσθέτως, ως μη κανονικές θεωρούνται σε παγκόσμιο επίπεδο και όσες οργανώσεις ιδρύονται από μόνες τους και αυτοχαρακτηρίζονται ως Τεκτονικές, δίχως όμως να αναγνωρίζονται από κάποιο από τα δύο παρακλάδια. Τέλος, ως μη κανονικές χαρακτηρίζονται και οι Στοές που δέχονται ως μέλη τους ταυτόχρονα και άνδρες και γυναίκες, οι αποκαλούμενες "μεικτές".

Τεκτονική Στοά

Η Τεκτονική Στοά αποτελεί τον «πυρήνα» της οργάνωσης του Ελευθεροτεκτονισμού. Κάθε νέα Στοά πρέπει να υπόκειται σε μία κανονική Μεγάλη Στοά ή Μεγάλη Ανατολή. Η Στοά είναι υποχρεωμένη να ακολουθεί τις οδηγίες της Μεγάλης Στοάς στην οποία υπόκειται όσον αφορά την εφαρμογή των Συνταγμάτων, όμως κατά τα άλλα είναι ανεξάρτητη διοικητική μονάδα. Μία Στοά πρέπει να έχει Τακτικές και προγραμματισμένες συνεδριάσεις, όπου θα λαμβάνουν χώρα οι τεκτονικές εργασίες των μελών της, και πρέπει να συνέρχεται μόνο στην έδρα της (εκτός εκτάκτων περιπτώσεων). Αρμοδιότητα της Στοάς είναι η μύηση και προαγωγή των μελών της, η εγκατάσταση του Σεβασμίου Διδασκάλου και των Αξιωματικών της, η απόκτηση και διατήρηση των κοσμημάτων και κειμηλίων της, η ενδυνάμωση των δεσμών ανάμεσα στις οικογένειες μέσω των διαφόρων εκδηλώσεων που οργανώνει και διάφορα άλλα θέματα σε επίπεδο βάσης (μη περιοριστικά).

Η Στοά είναι η μόνη Αρχή που μπορεί να μυήσει κάποιον στον Ελευθεροτεκτονισμό και όταν γίνεται κάτι τέτοιο ο νέος Ελευθεροτέκτων αποκαλεί αυτή την Στοά ως «μητρική» του, ισοβίως. Ένας Διδάσκαλος Ελευθεροτέκτων έχει το δικαίωμα να επισκέπτεται όποια Στοά υποκείμενη στη Μεγάλη Στοά του επιθυμεί. Επίσης, μπορεί να επισκεφθεί και οποιαδήποτε άλλη Στοά επιθυμεί, αρκεί αυτή να υπόκειται σε κάποια Μεγάλη Στοά που να είναι αμοιβαία αναγνωριζόμενη με τη δική του. Εκτός της συνδρομής του και της συμμετοχής του στη «μητρική» του Στοά, ένας Διδάσκαλος Ελευθεροτέκτων μπορεί καταβάλλοντας επιπλέον συνδρομή να είναι μέλος και άλλων Στοών, που όμως πρέπει να υπόκεινται στην ίδια Μεγάλη Στοά με τη δική του.-

Συνηθίζεται ο όρος «Στοά» να αναφέρεται στο χώρο που συνεδριάζουν οι Ελευθεροτέκτονες, όμως ο όρος πιο πολύ αναφέρεται στους ίδιους τους Ελευθεροτέκτονες που συνεδριάζουν. Έτσι «Στοά» στην πραγματικότητα είναι οι συνεδριάζοντες Ελευθεροτέκτονες. Οι Στοές, ως κτίρια, αναφέρονται ανά περιπτώσεις ως «Ναοί». Διαφορετικές Στοές συνεδριαζόντων Τεκτόνων, μπορεί να χρησιμοποιούν σε διαφορετικές στιγμές ή ημέρες τον ίδιο χώρο της Στοάς.

Οι πρώτες Στοές συνεδρίαζαν όπου μπορούσαν και πολλές φορές οι Τεκτονικές εργασίες γίνονταν σε καπηλειά. Οι περισσότερες Στοές απαρτίζονται από Ελευθεροτέκτονες που ζουν σε κάποια συγκεκριμένη περιοχή. Σε κάποιες Στοές η συμμετοχή απαιτεί πλήρωση ιδιαίτερων κριτηρίων, που έχουν κυρίως σχέση με το κοινωνικό υπόβαθρο ή την καταγωγή. Επίσης υπάρχουν «Ερευνητικές Στοές», οι οποίες κάνουν μέλη τους μόνο Διδασκάλους Ελευθεροτέκτονες και ασχολούνται με τη Φιλοσοφία του Ελευθεροτεκτονισμού και την Ιστορία του.

Τυπικό, συμβολισμός και ηθική

Οι Ελευθεροτέκτονες χρησιμοποιούν κάποιο τυπικό εργασιών κατά τις συναντήσεις τους. Δεν υπάρχει ένα μοναδικό τυπικό και κάθε μεγάλη Στοά είναι ελεύθερη να ακολουθεί το δικό της. Εντούτοις, υπάρχουν ομοιότητες ανάμεσα στα διάφορα τυπικά εργασιών που χρησιμοποιούν οι Μεγάλες Στοές. Για παράδειγμα, όλα τα Ελευθεροτεκτονικά τυπικά εργασιών κάνουν χρήση του αρχιτεκτονικού συμβολισμού των εργαλείων των «πρακτικών» λιθοξόων του μεσαίωνα.

Οι Ελευθεροτέκτονες, ως «θεωρητικοί» τέκτονες (που χτίζουν, δηλαδή, με τη φιλοσοφική έννοια και όχι την κυριολεκτική), χρησιμοποιούν αυτόν τον συμβολισμό για να διδάξουν ηθικά μαθήματα των αρχών της «Αδελφικής Αγάπης, Αρωγής και Αλήθειας», ή όπως συνηθίζεται να αναφέρεται στη Μεγάλη ανατολή της Γαλλίας «Ελευθερία, Ισότητα, Αδελφότητα».

Δύο από τα κύρια σύμβολα που βρίσκονται πάντα σε μια Στοά είναι ο «Γνώμονας» και ο «Διαβήτης». Τα δύο αυτά σύμβολα χρησιμοποιούνται από τον Ελευθεροτεκτονισμό για την εξαγωγή ηθικών συμπερασμάτων.

Τα ηθικά συμπεράσματα εξάγονται μέσω των αλληγοριών του Ελευθεροτεκτονικού τυπικού. Καθώς ο Ελευθεροτέκτονας εξελίσσεται δια μέσου «βαθμών», κερδίζει γνώση και κατανόηση του εαυτού του, της σχέσης του με τους άλλους και του δεσμού του με το Υπέρτατο Ον (όπως ο καθένας το αντιλαμβάνεται). Ενώ η διερεύνηση και ανάπτυξη των φιλοσοφικών απόψεων και πεποιθήσεων του Ελευθεροτεκτονισμού είναι έργο των ειδικών Ερευνητικών και Καθοδηγητικών Στοών, παρόλα αυτά μεμονωμένοι Ελευθεροτέκτονες συχνά εκδίδουν μελέτες για αυτές. Κάθε Ελευθεροτέκτονας μπορεί να στοχάζεται για τα σύμβολα και τον σκοπό του Ελευθεροτεκτονισμόυ και μάλιστα ως κάποιο βαθμό αναμένεται από αυτόν, καθώς εξελίσσεται δια μέσου των «βαθμών», να ερευνά το νόημα του Ελευθεροτεκτονισμού.

Μύηση στον Ελευθεροτεκτονισμό. 18ος αιώνας

Η «Βίβλος του Ιερού Νόμου» πάντα εκτίθεται σε μια ανοικτή Στοά. Σε κάποιες από τις Στοές της Μεγάλης Ανατολής της Γαλλίας, αντί της «Βίβλου» χρησιμοποιούνται τα Ελευθεροτεκτονικά «Συντάγματα». Επιπλέον, ο κάθε υποψήφιος επιλέγει, ανάλογα με τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, ενώπιον ποιού «Ιερού Κώδικα» θα ορκιστεί να τηρεί τις υποχρεώσεις του. Σε Στοές που απαρτίζονται από μέλη διαφόρων θρησκειών είναι συνηθισμένο να εκτίθενται άνω του ενός «Ιεροί Κώδικές».
Στον Ελευθεροτεκτονισμό το Υπέρτατο Ον αναφέρεται ως «Μέγας Γεωμέτρης του Σύμπαντος» ή "Υπέρτατος Κτίστης των Κόσμων", για να γίνει σαφές πως η αναφορά είναι γενική και όχι συνδεδεμένη με κάποια συγκεκριμένη θρησκευτική αντίληψη για τον Θεό.

Βαθμοί
Οι τρεις βαθμοί της «Συμβολικής Στοάς» του Ελευθεροτεκτονισμού είναι:

  • «Μαθητής», ο βαθμός του νεοεισελθόντα Ελευθεροτέκτονα,
  • «Εταίρος», ο βαθμός του διελθόντα Ελευθεροτέκτονα, και
  • «Διδάσκαλος», ο βαθμός του εγερθέντα Ελευθεροτέκτονα.

Οι βαθμοί αντιπροσωπεύουν φάσεις προσωπικής πνευματικής ανάπτυξης. Οι αλληγορικές έννοιες του Ελευθεροτεκτονισμού προσλαμβάνονται διαφορετικά από κάθε Ελευθεροτέκτονα, ανάλογα με το επίπεδό του, αλλά πάντα στα πλαίσια του Συντάγματος στο οποίο εργάζεται. Η κοινή συμβολική διάρθρωση και τα κοινά «Αρχέτυπα», ανά την υφήλιο, παρέχουν στον κάθε Ελευθεροτέκτονα τα μέσα για να δώσει τις δικές του απαντήσεις στα φιλοσοφικά ερωτήματα της ζωής.
Συνάντηση Ελευθέρων Τεκτόνων στην Βιέννη (1786 περίπου)
Ο Τεκτονισμός διακρίνεται σε "συμβολικό" όπου οι βαθμοί είναι "Μαθητής", "Εταίρος" και "Διδάσκαλος" .

Πέραν αυτών υπάρχουν οι λεγόμενοι "Φιλοσοφικοί" βαθμοί, και σε μερικές Οργανώσεις (Μισραϊμ-Μέμφις) υπάρχουν και "Ιλλουμινιστικοί" βαθμοί. Ετσι υπάρχει ο Σκωτικός Τύπος με 33 βαθμούς που αποδίδονται σε 11 μυήσεις, ο Τύπος Μισραϊμ-Μέμφις με 95 βαθμούς, επίσης αποδιδόμενους σε 11 μυήσεις, ο Τύπος της Υόρκης με 3 ομάδες βαθμών, ο Αδωνιραμικός με 11, ο Τύπος του SWEDEMBORG με 3 σειρές βαθμών, ο Εθνικός Ισπανικός Τύπος, ο Γαλλικός παραδοσιακός Τύπος, ο Αναθεωρημένος Σκωτικός κ.ο.κ. Πέραν αυτών υπάρχει και μία σειρά πολύ υψηλών βαθμών, τα ονομαζόμενα Arcana Arcanorum, τα οποία λειτουργούν μόνον σε πολύ λίγες Οργανώσεις στον κόσμο (π.χ.Μισραϊμ-Μέμφις), και επιφυλάσσονται για πολύ υψηλόβαθμούς Τέκτονες, που διακρίνονται για το ήθος και την άμεμπτη συμπεριφορά τους.

Διαδικασία εισόδου στον Ελευθεροτεκτονισμό


Για να εισχωρήσει κάποιος στον Ελευθεροτεκτονισμό πρέπει να αποταθεί αυτοβούλως σε κάποιο ήδη μέλος, που θα τον συστήσει και θα τον προτείνει και να κάνει από μόνος του αίτηση εισδοχής στη Στοά της κοινότητάς του. Πιο σπάνια είναι στις μέρες μας η περίπτωση όπου αυτός που επιθυμεί να εισέλθει στον Ελευθεροτεκτονισμό πρέπει να το ζητήσει τρεις φορές και όχι μόνο μία.

Κάποιες Στοές είναι πιο δεκτικές σε νέα μέλη ενώ άλλες περισσότερο επιλεκτικές. Ασχέτως με τον τρόπο που μια Στοά δέχεται υποψηφίους, ένας υποψήφιος για να γίνει δεκτός ως μέλος της και να μυηθεί από αυτή στον Ελευθεροτεκτονισμό, πρέπει να υπερψηφισθεί από τα μέλη της ενόσω αυτή είναι «ανοιχτή», δηλαδή ενόσω η Στοά εργάζεται. Το εάν ο υποψήφιος γίνεται αποδεκτός με σχετική ή απόλυτη πλειοψηφία, διαφέρει ανά περίπτωση και εξαρτάται από τον εσωτερικό κανονισμό της εκάστοτε Στοάς.

Ελευθεροτεκτονισμός και «Νέα Παγκόσμια Τάξη»

Το γεγονός ότι Τέκτονες υπήρξαν άνθρωποι εντελώς διαφορετικών πολιτικών πεποιθήσεων αποδεικνύει με τον πλέον περίτρανο τρόπο, ότι ο Τεκτονισμός δεν έχει συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση. Π.χ. ο Σπύρος Νάγος, επιφανής Τέκτων, ήταν από τους πρωτεργάτες έκδοσης του "Ριζοσπάστη" και από τους πρώτους ενεργούς και ένθερμους διεκδικητές εργατικών δικαιωμάτων. Από την άλλη ο Ι.Μεταξάς υπήρξε Τέκτων, και ήταν εντελώς αντίθετης πολιτικής κατεύθυνσης.

Πολλές θεωρίες έχουν συνδέσει τον Ελευθεροτεκτονισμό με τη «Νέα Παγκόσμια Τάξη», και δηλώνουν πως ο Ελευθεροτεκτονισμός ως οργάνωση είτε τείνει στην παγκόσμια κυριαρχία ή ήδη μυστικά έχει τον έλεγχο της παγκόσμιας πολιτικής σκηνής. Ιστορικά ο Ελευθεροτεκτονισμός προσέλκυσε τις επικρίσεις και τις διώξεις της πολιτικά ακροδεξιάς (π.χ. της Ναζιστικής Γερμανίας) και της ακροαριστεράς (π.χ. των πρώην Κομουνιστικών καθεστώτων στην ανατολική Ευρώπη).

Σε κάποιες χώρες ο αντιτεκτονισμός είναι συχνά συνδεδεμένος με τον αντισημιτισμό και τον αντισιωνισμό. Για παράδειγμα, το 1980 ο Σαντάμ Χουσεΐν άλλαξε τον Ιρακινό ποινικό κώδικα καθιστώντας κακούργημα την «προαγωγή και επευφημία Σιωνιστικών αρχών, συμπεριλαμβανομένου του Ελευθεροτεκτονισμού, ή όποιων συνδέονται με Σιωνιστικές οργανώσεις.»

Το 1799 ο Ελευθεροτεκτονισμός στην Αγγλία σχεδόν σταμάτησε, λόγω Κοινοβουλευτικής αναγγελίας. Ως επακόλουθο της Γαλλικής Επανάστασης, η «Νομοθετική Πράξη περί Παρανόμων Εταιρειών» του 1799 απαγόρευε κάθε συγκέντρωση ομάδων που απαιτούσαν τα μέλη τους να αναλάβουν με όρκο κάποια υποχρέωση.

Οι Μεγάλοι Διδάσκαλοι αμφοτέρων των «Μοντέρνων» και των «Αρχαίων» Ελευθεροτεκτόνων, εξήγησαν στον Πρωθυπουργό Γουίλιαμ Πιτ (William Pitt) που δεν ήταν Ελευθεροτέκτων, πως η αδελφότητα υποστήριζε τον νόμο και την νομίμως εκλεγμένη εξουσία και ότι συμμετείχε ενεργά σε φιλανθρωπικές εργασίες. Ως αποτέλεσμα ο Ελευθεροτεκτονισμός εξαιρέθηκε από τους όρους αυτής της Νομοθετικής Πράξεως. Η «Νομοθετική Πράξη περί Παρανόμων Εταιρειών» καταργήθηκε από το Κοινοβούλιο το 1967

Το 1826 ο Ελευθεροτεκτονισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες αντίκρισε πολιτική πίεση μετά την εξαφάνιση του Γουίλιαμ Μόργκαν (William Morgan). Η «Υπόθεση Μόργκαν» τροφοδότησε ένα αντιτεκτονικό κίνημα, που μεσουράνησε κατά τον σχηματισμό ενός βραχύβιου αντιτεκτονικού κόμματος, το οποίο έθεσε υποψηφίους για τις Προεδρικές εκλογές του 1828 και του 1832.

Ακόμη και στις σύγχρονες δημοκρατίες ο Ελευθεροτεκτονισμός εξακολουθεί ενίοτε να κατηγορείται ότι είναι ένα δίκτυο στο οποίο άτομα απασχολούνται με τη ρουσφετολογία, χρησιμοποιώντας τις διασυνδέσεις τους στην αδελφότητα για πολιτική επιρροή και επιχειρηματικές συναλλαγές. Ο Ελευθεροτεκτονισμός επισήμως και ρητώς διαψεύδει αυτούς τους ισχυρισμούς.

Illuminati: Ο Ελευθεροτεκτονισμός στα χέρια του σιωνισμού. 

Στις 6 Φεβρουαρίου του 1748, γεννιέται στο Ingolstadt της Βαυαρίας ο Adam Weishaupt. Ο πατέρας του, Johann Georg Weishaupt, πέθανε όταν ο Adam ήταν μόλις πέντε ετών και την κηδεμονία του μικρού ανέλαβε ο νονός του, Βαρόνος Johann Adam Freiherr von Ickstatt, υπέρμαχος του κινήματος του Διαφωτισμού. Από μικρός κιόλας ο Weishaupt έλαβε μια πολύπλευρη εκπαίδευση: μαθήτευσε σε συντηρητικό Ιησουΐτικο σχολείο, ενώ ταυτόχρονα είχε ελεύθερη πρόσβαση στην τεράστια βιβλιοθήκη του Ickstatt. Οι εμπειρίες του δίπλα στους Ιησουΐτες και το φιλελεύθερο πνεύμα του αναδόχου του, διαμόρφωσαν το χαρακτήρα του με μοναδικό τρόπο και έθεσαν τις βάσεις για την μετέπειτα ιδεολογία του.

Το 1768 ο Weishaupt αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Ingolstadt, έχοντας στα χέρια του το Πτυχίο της Νομικής Επιστήμης. Δίδαξε Νομικά για δύο χρόνια και το 1772, σε ηλικία μόλις 24 ετών, έγινε καθηγητής Εκκλησιαστικού Δικαίου στο πανεπιστήμιο από όπου αποφοίτησε. Φυσικά, η ταχύτατη εξέλιξη του δε σταμάτησε εκεί: το 1775, στα 27 του, εξελέγη κοσμήτορας της σχολής Δικαίου του Πανεπιστημίου.

Στο σημείο αυτό ο Weishaupt είχε αποποιηθεί για τα καλά την ιδεολογία των Ιησουϊτών, κοντά στους οποίους μαθήτευσε, και στρεφόταν ανοιχτά εναντίον της εκκλησιαστικής απληστίας και ματαιοδοξίας. Οι Ιησουΐτες από την πλευρά τους, δεν έβλεπαν με καθόλου καλό μάτι την άνοδο ενός νεαρού στα ανώτατα κλιμάκια της Πανεπιστημιακής κοινότητας, πόσο μάλλον όταν εκείνος εκτόξευε δριμύτατες κατηγορίες εναντίον τους. Οι φιλελεύθερες απόψεις του Weishaupt, εμπνευσμένες από τα έργα των Γάλλων διαφωτιστών που είχε διαβάσει εκατοντάδες φορές στη βιβλιοθήκη του νονού του, τους ενοχλούσαν ιδιαίτερα και αποφάσισαν να αναλάβουν δράση. Κάπως έτσι ξεκίνησε μια λυσσαλέα προσπάθεια από πλευράς των Ιησουϊτών να υπονομεύσουν την κοινωνική θέση και το εκπαιδευτικό έργο του Weishaupt.

Αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής υπήρξε η έντονη αντίδραση του Weishaupt, που θεώρησε πως οι Ιησουΐτες έπληγαν ευθέως την ελευθερία του λόγου του. Εκείνος όμως, αντί να αναλωθεί σε μια διαμάχη από την οποία δύσκολα θα έβγαινε νικητής, συνέλαβε ένα μεγαλεπήβολο σχέδιο που θα μπορούσε όχι μόνο να τον φέρει σε θέση ισχύος, αλλά και να αλλάξει τον κόσμο για πάντα: να ιδρύσει μια μυστική οργάνωση που σταδιακά θα αποκτούσε δύναμη και θα στρεφόταν ενάντια στο δεσποτισμό και τη μισαλλοδοξία της εκκλησίας.


Το κίνημα ιδρύθηκε την 1η Μαίου του 1776 στο Ingolstadt (στην Άνω Βαυαρία) ως το Τάγμα των Illuminati, με αρχικά ιδρυτικά μέλη πέντε άτομα με ηγετική φιγούρα τον πρώην Ιησουίτη Adam Weishaupt (ψευδώνυμο Σπάρτακος), ο οποίος αποτέλεσε τον πρώτο καθηγητή Εκκλησιαστικού Δικαίου του Πανεπιστημίου του Ingolstadt. Τα ονόματα των υπολοίπων δεν μας είναι όλα γνωστά, εκτός από εκείνα του Anton von Massenhausen και του Max Edler von Merz , φοιτητές του Weishaupt στο Πανεπιστήμιο.

Στα μέλη των Illuminati συγκαταλέγονταν ελεύθεροι ανεξάρτητοι διανοούμενοι στο πνεύμα του ριζοσπαστικού διαφωτισμού οι οποίοι μετατρέπονταν σε μέλη του Τάγματος έπειτα από επιλογές ανάμεσα σε άτομα τεκτονικών-μασονικών στοών.

Τα μέλη των Illuminati έπρεπε απαραιτήτως να ορκιστούν σε όρκο μυστικότητας και πλήρους υπακοής στους ανωτέρους τους. Τα μέλη διαχωρίζονταν σε τρείς κύριες τάξεις και κάθε μία από αυτές αποτελούνταν από αρκετές βαθμίδες.

Αρχικά ο Weishaupt σχεδίαζε να ονομάσει το κίνημα ως “Perfectibilists”. Το τάγμα ονομαζόταν επίσης και ως οι Πεφωτισμένοι της Βαυαρίας. Αρκετοί διανοούμενοι και προοδευτικοί πολιτικοί συγκαταλέγονταν στα μέλη του Τάγματος συμπεριλαμβανομένων των Ferdinand του Brunswick και του διπλωμάτη Xavier von Zwack, δεύτερο ανώτερο στέλεχος στην ιεραρχία του Τάγματος.

Η πρώτη διαφωνία ανάμεσα στα μέλη της οργάνωσης συνίστατο στο ποιο θα έπρεπε να είναι το όνομα της. Προτάθηκαν τουλάχιστον τρία ονόματα, ανάμεσα στα οποία και τα Perfectibilists («Τελειοθήρες», δηλαδή αυτοί που αναζητούν την Τελειότητα) και Bees («Μέλισσες). Ίσως φαίνεται παράξενο στον αναγνώστη το ότι η λέξη «Μέλισσες» προτάθηκε ως ονομασία της οργάνωσης, αλλά υπάρχει μια απόλυτα λογική εξήγηση για αυτό. Η κυψέλη των μελισσών ήταν ανέκαθεν ένα σημαντικότατο σύμβολο για μια άλλη μυστική οργάνωση, τους Ελευθεροτέκτονες και υποδηλώνει την εργατικότητα και την συνεργασία μεταξύ των μελών της.

Τελικά, ο ίδιος ο Weishaupt επέλεξε το όνομα Illuminati. Τον λόγο για αυτή του την επιλογή μας δίνει ο βιβλιοθηκονόμος του Αμερικανικού Κογκρέσου, James Billington, στο βιβλίο του Fire In the Minds of Men (1980), όπου αναφέρει πως ο Weishaupt εμπνεύστηκε από «την εικόνα του Ήλιου που ακτινοβολεί». Για αυτόν ακριβώς το λόγο στα γράμματα μεταξύ των μελών της, η οργάνωση χρησιμοποιούσε έναν κύκλο με μια τελεία στο κέντρο ως σύμβολο

Η αρχική επιδίωξη των Illuminati, ήταν βεβαίως η εξάπλωση τους σε όλες τις κοινωνικές τάξεις. Ο κύριος στόχος τους όμως και ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε η οργάνωση ήταν η αποδυνάμωση της εκκλησίας, που είχε τεράστια επιρροή στο λαό και η κατάλυση της Βαυαρικής μοναρχίας, η οποία θα αντικαθίστατο από μια φιλελεύθερη, δημοκρατική κυβέρνηση, στην οποία βεβαίως θα συμμετείχαν και οι ίδιοι.

Φυσικά, ο Weishaupt και οι υπόλοιποι τέσσερις που βρέθηκαν σε κείνο το δωμάτιο την 1η Μαΐου του 1776, γνώριζαν ότι η επιβίωση δε θα ήταν καθόλου εύκολη. Για αυτόν ακριβώς το λόγο προέβησαν στη λήψη μιας σειράς «μέτρων ασφαλείας». Αρχικά , καθιέρωσαν τουλάχιστον έναν κρυπτογραφικό Κώδικα που θα τους επέτρεπε να επικοινωνούν με σχετική ασφάλεια. Ο Κώδικας αυτός συνίστατο από αντικατάσταση των 24 γραμμάτων του Λατινικού αλφαβήτου με αριθμούς, σύμφωνα με ένα προκαθορισμένο «κλειδί». Για παράδειγμα, το γράμμα Α συμβολίζετο με τον αριθμό 12, το γράμμα Β με το 11 κ.ο.κ. Σύμφωνα μάλιστα με τον ερευνητή και συγγραφέα Arkon Daraul (ψευδώνυμο) , οι Illuminati χρησιμοποιούσαν δύο ακόμα κρυπτογραφικά αλφάβητα.

Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, τα κρυπτογραφήματα δεν αρκούσαν για να διασφαλίσουν τις επικοινωνίες των μελών των Πεφωτισμένων. Η απόλυτη μυστικότητα ήταν επιβεβλημένη κι έτσι προφανώς κανένα μέλος δε μπορούσε να χρησιμοποιήσει το πραγματικό του όνομα σε μια επιστολή. Έτσι, ο Weishaupt καθιέρωσε ένα ψευδώνυμο για κάθε μέλος της οργάνωσης, νέο ή παλιό. Όλα τα ψευδώνυμα προέρχονταν από ιστορικά και μυθολογικά πρόσωπα, κυρίως από την Αρχαία Ελλάδα και την Αρχαία Ρώμη.
 Για τον εαυτό του, ο Weishaupt επέλεξε το «Σπάρτακος», το όνομα του μονομάχου που προκάλεσε τη μεγάλη εξέγερση των σκλάβων κατά της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, το 73 π.Χ. Η επιλογή του συγκεκριμένου ψευδωνύμου μόνο τυχαία δε μπορεί να ήταν και είναι πιθανό ο Weishaupt να ήλπιζε πως θα καταφέρει να στρέψει το λαό κατά της μοναρχίας και της εκκλησίας ακριβώς όπως έκανε ο Σπάρτακος. Τα δύο άλλα μέλη του αρχικού πυρήνα έλαβαν τα ονόματα Αίαντας (Massenhausen) και Τιβέριος (Merz), ο πρώτος από τον μυθικό Σαλαμίνιο ήρωα και ο δεύτερος από τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Τιβέριο Καίσαρα Αύγουστο. Αναφέρω ενδεικτικά και ορισμένα από τα ψευδώνυμα που χρησιμοποίησε η οργάνωση για κάποια από τα μεταγενέστερα μέλη της: Σόλων, Αννίβας, Ταμερλάνος, Πυθαγόρας, Ερμής, Διομήδης, Έκτορας κτλ.

Πέρα από τη χρήση ψευδωνύμων, η οργάνωση χρησιμοποιούσε επίσης και αλλαγμένα τοπωνύμια, ώστε να μη γίνονται κατανοητά τα σχέδια της. Έτσι, στις επιστολές τους, η Βαυαρία γινόταν «Αχαΐα», η Γαλλία «Ιλλυρία», το Μόναχο «Αθήνα» κ.ο.κ. Μάλιστα, η μυστικοπάθεια των Πεφωτισμένων ήταν τέτοια που εφηύραν μέχρι και δικό τους ημερολόγιο!
Η Οργάνωση Εξαπλώνεται

Η εξάπλωση της οργάνωσης στη συντηρητική Βαυαρία του 18ου αιώνα, δεν ήταν καθόλου εύκολη υπόθεση. Ελάχιστοι είναι αυτοί που θέλουν να εισχωρήσουν στις τάξεις μιας νέας οργάνωσης, με τόσο ριζοσπαστικούς στόχους. Ο Weishaupt αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα με δύο τρόπους: αρχικά, εφευρίσκει μια «γενεαλογία», που ανάγει τη δημιουργία της οργάνωσης στην Περσία του 5ου αιώνα (!) και επιπλέον, δεν αποκαλύπτει σε κανένα νέο μέλος τους πραγματικούς στόχους της.

Αντ’αυτού, τα νέα μέλη διδάσκονται ότι η οργάνωση αντιπροσώπευε τα υψηλότερα ιδανικά της Χριστιανικής διδασκαλίας και ότι στόχος της ήταν η αποκατάσταση της ελευθερίας και της ισότητας μεταξύ των ανθρώπων. Φυσικά, οι ανώτεροι στην ιεραρχία γνώριζαν την αλήθεια…

Παρ’όλα αυτά, η ανταπόκριση του λαού δεν ήταν η αναμενόμενη και το 1777 ο Weishaupt γίνεται μέλος Μασονικής στοάς στο Μόναχο, αναζητώντας νέα μέλη στις τάξεις των Μασόνων. Την τριετία 1777-1780, περίπου εξήντα άτομα γίνονται μέλη των Πεφωτισμένων, αλλά οι εσωτερικές διαμάχες αρχίζουν να μαστίζουν την οργάνωση, κυρίως λόγω της έλλειψης χρηματικών πόρων.

Το 1780 η κατάσταση αλλάζει όταν προσχωρεί στις τάξεις της οργάνωσης ο -πρώην Μασόνος και αλχημιστής- Βαρόνος Franz Friedrich Knigge. Οι εμπειρίες του κοντά σε Μασόνους και Ροδόσταυρους τον καθιστούν πολύτιμο στους Illuminati, που βιώνουν μια περίοδο εσωτερικής κρίσης. 
Ο Knigge ανέρχεται γρήγορα στην κορυφή της ιεραρχίας της οργάνωσης και εξελίσσεται σε δεξί χέρι του Weishaupt. Το 1781, μετά από δικές του παραινέσεις, η δομή και οι τελετουργίες των Illuminati αλλάζουν σύμφωνα με τα πρότυπα του Τεκτονισμού και η οργάνωση αναπτύσσεται ταχύτατα. Μέχρι το 1784, αριθμούσε πάνω από 2.000 μέλη σε περισσότερες από επτά χώρες, μεταξύ των οποίων και οι Goethe και Herder.
Τον Φεβρουάριο του 1784 συγκλήθηκε στη Βαϊμάρη για το σκοπό αυτό ένα διαιτητικό δικαστήριο με το όνομα «κογκρέσο». Προς έκπληξη του Knigge η κρίση του συμβουλίου στο οποίο συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο Goethe, ο J. G. Herder και ο Herzog Ernst von Sachsen-Gotha ήταν ότι έπρεπε να δημιουργηθεί ένας νέος Άρειος Πάγος. Αυτό έμοιαζε ένας ανεκτός συμβιβασμός. Αλλά, όπως ήταν αναμενόμενο, ο ιδρυτής της οργάνωσης συνέχισε να ασκεί μεγάλη επιρροή ακόμη και χωρίς να έχει την επίσημη προεδρία στον Άρειο Πάγο, γεγονός το οποίο αποτέλεσε μια μεγάλη ήττα για τον Knigge. Αφού συμφωνήθηκε η σιωπή και η επιστροφή όλων των εγγράφων, την πρώτη Ιουλίου ο Knigge εγκατέλειψε την Οργάνωση. Στον καιρό που ακολούθησε αποποιήθηκε την επιθυμία να διορθώσει τον κόσμο μέσω μυστικών κοινωνιών. Από την μεριά του ο Weishaupt παρέδωσε τη διεύθυνση της Οργάνωσης στον Johann Martin, κόμη της Stolberg-Roßla.
Το 1785 και ενώ πληροφορίες για την οργάνωση είχαν φθάσει εως την αυλή του Βαυαρού μονάρχη, ο Weishaupt παραιτείται από τη θέση του κοσμήτορα στο Πανεπιστήμιο του Ingolstadt. Γνώριζε ότι το τέλος ήταν κοντά κι έτσι αυτοεξορίσθηκε από τη Βαυαρία, βρίσκοντας καταφύγιο στη κεντρική Γερμανία. Το μόνο που γνωρίζουμε για την εκεί δραστηριότητα του είναι ότι συγγράφει βιβλία (ορισμένα μάλιστα για τους Illuminati) μέχρι το θάνατο του, το 1830..
Στο μεταξύ, στη Βαυαρία τα μέλη της οργάνωσης διώκονται, μετά από σειρά διαταγμάτων των αρχών κατά των μυστικών εταιρειών. 
Τον Απρίλιο του 1785 ο κόμης Stolberg-Roßla ανακήρυξε επισήμως την αναστολή λειτουργίας της οργάνωσης – μετά από προσωρινές καταργήσεις. Ο Bode εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση για να διατηρήσει την ένωση στη ζωή και προσπάθησε να την αναβιώσει με τη βοήθεια των οργανώσεων Iglesia minerval de Weimar και Orden de los amigos invisibles, αλλά υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει την προσπάθειά του το 1790 εξαιτίας του αυστηρού κλίματος εναντίον των πεφωτισμένων κατά τα έτη της αναγέννησης. Οι ερευνητές σε γενικές γραμμές συμφωνούν ότι η αποδόμηση της οργάνωσης των πεφωτισμένων ήταν πλήρης.
Στις 16 Αυγούστου 1787 δημοσιεύτηκε ένα τρίτο και αυστηρότερο δημοσίευμα απαγόρευσης, με ποινή θανάτου, της στρατολόγησης μελών για τους Μασόνους και τους Πεφωτισμένους. Αυτά τα δημοσιεύματα εξαπέλυσαν μία πρώτη υστερία κατά των πεφωτισμένων, ειδικότερα υπήρχαν υποψίες για διαταραχές στις μυστικές ριζοσπαστικές ενώσεις των πεφωτισμένων. Ένα δεύτερο κύμα, σαφώς πιο ενεργειακό, ξέσπασε κατά τη Γαλλική Επανάσταση, οπόταν ο φόβος για τους Ιακωβίνους συγχωνεύθηκε με αυτόν για τους Πεφωτισμένους. 
Υπό αυτήν την ψυχική κατάσταση ο Υπουργός του Βαυαρικού κράτους Maximilian von Montgelas, ο οποίος με τη σειρά του είχε υπάρξει πεφωτισμένος, απαγόρευσε όλες τις μυστικές οργανώσεις με την άνοδό του στην εξουσία το 1799 και ξανά το 1804. Το πόσο έντονη ήταν η δημόσια έξαρση στα χρόνια περί την Γαλλική Επανάσταση για τις μυστηριώδεις και ανησυχητικές μυστικές ή πρωτοπόρες ενώσεις, διαφαίνεται σε διαφορετικά λογοτεχνικά έργα της εποχής, από το Der Geisterseher του Σίλερ μέχρι το Der Groß-Cophta του Γκαίτε και τις ανησυχητικές κοινωνίες του Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister, περνώντας στον Jean Pauls Die unsichtbare Loge (1793). Σήμερα το μόνο που θυμίζει στο Ίνγκολστατ την οργάνωση είναι μία αναμνηστική πλακέτα στο κτίριο όπου βρισκόταν η σάλα συγκεντρώσεων των πεφωτισμένων. Το κτίριο αυτό βρίσκεται στον αριθμό 23 της οδού Theresien, προηγουμένως Am Weinmarkt 298.
Σήμερα, υφίστανται Ιλλουμινιστικοί βαθμοί στον Αρχαίο και Αρχέγονο Ανατολικό Τύπο Misraim-Memphis, ως συνέπεια της εφαρμογής των αυθεντικών Τυπικών των δύο Τύπων τα οποία τους περιελάμβαναν.
Ελέγχουν Πραγματικά τον Κόσμο; 

Από όλα τα προαναφερθέντα γίνεται εύκολα κατανοητό το ότι οι Illuminati ήταν μια από τις πιο βραχύβιες μυστικές οργανώσεις της Ιστορίας, με ζωή μόλις εννέα ετών (1776-1785). Μετά το 1785 η δράση τους έγινε γνωστή οπότε υπάρχουν δύο ενδεχόμενα: είτε διαλύθηκαν, είτε συνέχισαν να δρουν έχοντας διαφορετικό όνομα. Τι πιθανότητες υπάρχουν όμως να συνέβη το δεύτερο;

Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει καμιά ιστορική απόδειξη για το ότι η οργάνωση συνέχισε να υπάρχει μετά το 1800...

Απο την άλλη, η Ιερουσαλήμ κατέχεται και πάλι ύστερα από 20 αιώνες από τους Εβραίους. Το χρήμα του κόσμου και ο υλικός πλούτος βρίσκονται σε εβραϊκά χέρια, όπως επίσης και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σε όλες τις χώρες υπάρχουν ηγεσίες άμεσα ή έμμεσα δικές τους.

Ολόκληρος ο ΟΗΕ καθώς και το Συμβούλιο Ασφαλείας αδυνατούν να επιβληθούν και οι αποφάσεις τους βρίσκονται στον κάλαθο των αχρήστων του Τελ Αβίβ! Στην επίτευξη όλων αυτών μεγάλη ήταν και είναι η συμβολή της μασονίας. Το μάτι του Ισραήλ σε κάθε χώρα!

Πίσω λοιπόν, από την δραστηριότητα στις Μασονικές στοές, με ανθρώπους στις θέσεις-κλειδιά της πολιτικής, της οικονομίας, της κοινωνικής ζωής και της Άμυνας. Πίσω από τις «φιλοσοφικές συζητήσεις» στα σκοτεινά «εργαστήρια». Πίσω από «αθώα» καταστατικά που παίρνουν τυπικό έλεγχο της Δικαιοσύνης.

Πίσω από «Φιλανθρωπικά Ιδρύματα», «Ύπατα Συμβούλια», από «Ξιφοφόρους», «Άρχοντες», «Κραταιούς», «Ροδόσταυρους» και άλλους «αξιωματούχους» της μασονίας, με πλήρη άγνοια των περισσοτέρων μασόνων για το τι ρόλο παίζουν οι στοές τους, ποιο σκοπό εξυπηρετεί η μυστικότητα και η ίδια η ύπαρξή τους, κινείται ένα αόρατο δίχτυ που εξυπηρετεί τέλεια τους σκοπούς ξένων κέντρων αποφάσεων και Μυστικών Υπηρεσιών, όπως η αμερικάνικη CIA και η ισραηλινή «Μοσάντ».

Από τα Πρωτόκολλα των σοφών της Σιών, πολλές διδασκαλίες για το ρόλο και τον προορισμό του Ισραήλ διδάσκονται στις Στοές των μασόνων. Το σύνθημα και έμβλημα της μασονίας «Ελευθερία-Ισότης-Αδερφότης» αναφέρεται και στα Πρωτόκολλα των σοφών της Σιών. Το σύνθημα «Ελευθερία-Ισότης-Αδερφότης» των Ελλήνων Μασόνων είναι το ίδιο που για πρώτη φορά ειπώθηκε, γράφτηκε και καθιερώθηκε, στα πρακτικά του 1ου Διεθνούς Σιωνιστικού Συνεδρίου, στη Βασιλεία της Ελβετίας. Είναι αυτό που «ψιθυρίζουν» τα μέλη της «Μοσάντ» που είναι δραστηριοποιημένα και στη «Μπένε-Μπέριτ». Είναι η «ταμπέλα» για τη CIA και τους πράκτορές της.

Ο Ελευθεροτεκτονισμός είναι ένα δυνατό όπλο στα χέρια του σιωνισμού. Ο σιωνισμός έχοντας σκοπό του την ίδρυση μιας παγκόσμιας εξουσίας του Ισραήλ, με έδρα τα Ιεροσόλυμα, επιδιώκει την αποδιοργάνωση όλων των επιμέρους εξουσιών των άλλων λαών και την εξάλειψη όλων των εμποδίων…
Next previous home

Αναζήτηση στο ιστολόγιο

-------\ KRYON IN HELLENIC /-------

-------\ KRYON  IN  HELLENIC /-------
Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας... Συστήνεται απλώς σαν βοηθός από την άλλη πλευρά του «πέπλου της δυαδικότητας», χωρίς υλική μορφή ή γένος. Διαμέσου του Λη Κάρολ, αναφέρεται στις ριζικές αλλαγές που συμβαίνουν στη Γη και τους Ανθρώπους αυτή την εποχή.

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------
Σκοπός μας είναι να επιστήσουμε την προσοχή γύρω από την ανάγκη να προετοιμαστούμε γι' αυτό το μεγάλο αστρικό γεγονός, του οποίου η ενέργεια ήδη έχει αρχίσει να γίνεται αντιληπτή στον πλανήτη μας μέσα από φωτεινά φαινόμενα, όμορφες λάμψεις, την παράξενη παθητική συμπεριφορά του ήλιου, αύξηση των εμφανίσεων μετεωριτών, διακοπών ρεύματος.. όλα αυτά είναι ενδείξεις της επικείμενης άφιξης της τεράστιας ηλεκτρομαγνητικής του ζώνης η οποία είναι φορτισμένη με φωτονικά σωματίδια, και κάθε ημέρα που περνάει αυξάνονται όλο και περισσότερο.

Οι επισκεπτεσ μας στον κοσμο απο 12-10-2010

free counters