Τετάρτη 22 Απριλίου 2015

Σαμπατάι Σεβί: Ο ψευδομεσσίας και ο Κεμαλισμός

Η παρουσία ψευδομεσσιών και ψευδόχριστων δεν είναι φαινόμενο το οποίο εμφανίστηκε μόνο κατά τη διάρκεια τού εικοστού αιώνα. Μία ανάλογη περίπτωση εμφάνισης ψευδομεσσία είχε παρουσια­στεί στα χρόνια της τουρκοκρατίας στον ευρύτερο ελληνικό χώρο. Πρόκειται για τον Ιουδαίο Sabbathai Zewi ο οποίος γεννήθηκε στη Σμύρνη το 1626 αν και οι αρχικές ρίζες της οικογένειας βρί­σκονταν στην Πελοπόννησο. Λαμβάνον­τας αφορμή από την ιουδαϊκή προσδοκία της ελεύσεως του Μεσσία ύστερα από την παράλληλη μελέτη του ιουδαϊκού αποκρυφιστικού συστήματος της Καμπάλα αναγόρευσε τον εαυτό του ως τον αναμενόμε­νο Μεσσία. Ο ίδιος ταξίδευσε στην Ιερου­σαλήμ συναναστράφηκε με ορισμένους ραβίνους και τους εξέθεσε τις απόψεις του.

«Είμαι ο Κύριος. Ο Θεός σας», με τη φρά­ση αυτή υπέγραφε σε γράμμα του το 1665 που έστειλε στα Ιεροσόλυμα. Το 1665 είναι το έτος όπου η δράση του συστηματοποι­είται. Οι αντιλήψεις του διαδόθηκαν πάρα πολύ γρήγορα.

Δημιούργησε μία ολόκληρη κίνηση μεταξύ των διαφόρων ιουδαϊκών κοινοτήτων της εποχής του που αποδέ­χονταν και υπερασπίζονταν τις ιδέες του δημιουργώντας έτσι ένα ρήγμα στην θρη­σκευτική ομοιογένεια και εθνική ενότητα των συμπατριωτών του. Οι οπαδοί του ονομάστηκαν Σαμπατιανοί (Sabbathianer) και η κίνηση του Σαμπαταϊσμού.

Ο μεσσιανικός ισχυρισμός του, οι διάφορες περίεργες ενέργειες του και συμπεριφορές του, η χρήση του ονόματος του Θεού, η κατα­νάλωση απαγορευμένων ουσιών, η αναγόρευση των δύο αδελφών του, ενός σε βασιλιά της Τουρκίας και του άλλου σε βασιλιά της Ρώμης και η χρήση οργιαστικών πρακτικών που είχαν ως θεμέλιο, όπως έχει επισημαν­θεί ένα είδος καμπαλιστικού - σεξουαλικού μυστικισμού, θα γίνουν αφορμή να συλλη­φθεί, ύστερα από την ισχυρή παρέμβαση των Ραβίνων της Κων/λης στο Σουλτάνο, και να φυλακιστεί στην Καλλίπολη.

Αποφυλακίστηκε αργότερα όταν ο ίδιος αλλαξοπίστησε και έγινε μουσουλμάνος λαμβάνοντας ως νέο όνομα το Aziz Meh-met Efendi5με την παράλληλη υπόσχεση από τον Σουλτάνο να αναλάβει το αξίωμα του φύλακα των πυλών τού παλατιού.

Η πράξη του αυτή αφ'ενός μεν επιχειρήθηκε να ερμηνευθεί από τους οπαδούς ότι είχε συμβολικό χαρακτήρα για να δικαιολογη­θεί η πράξη της αποστασίας του, αφ' ετέρου δε η αποστασία του θα του προσθέσει επιπλέον οπαδούς, διάφορους εξωμότες που ήταν ιουδαϊκής καταγωγής και είχαν γίνει μουσουλμάνοι π.χ στη Θεσσαλονίκη.

Ο Sabbathai Zewi πέθανε τελικά την ημέρα της ιουδαϊκής εορτής του Yom Kippur στο Μπεράτι της Αλβανίας στις 17-9-1676. Οι αν­τιλήψεις του παρέμειναν ισχυρές για πολλά χρόνια μετά το θάνατο του και στον ελλη­νικό χώρο π.χ. Θεσσαλονίκη, Κων/πολη κ. α.

Δεν είναι μάλιστα τυχαίο το γεγονός ότι δύο αιώνες περίπου αργότερα ο Έλληνας λόγιος Στέφανος Κομμητάς (1770-1837), στο έργο του Εκκλησιαστική ιστορία θα κάνει στον Sabbathai Zewi ειδική αναφορά.

Ως τελική επισήμανση στη μικρή αυτή αναφορά μας για τον εν λόγω ιουδαίο ψευδομεσσία θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε μία επισήμανση που κάνει ο επιφανής ιου­δαίος φιλόσοφος και ιστορικός Gershom Sc­holem (1897-1982).

Ο G. Scholem στην κλασι­κή μονογραφία του για τον Sabbathai Zewi τονίζει κατ' επανάληψη, ότι η όλη κίνηση του Σαμπαταϊσμού δεν μπορεί να ερμηνευ­θεί αποκομμένη από την επίδραση που είχε η Καμπάλα -ο ιουδαϊκός εσωτερισμός- στις ιουδαϊκές κοινότητες του 17ουαιώνα.
Από την αναγνώστρια μας κ. Γεωργία Χριστοδούλου-Τερζή, Πτ. Γαλλ. Γλ. & Φιλ. λά­βαμε την κατωτέρω επιστολή-σχόλιο:

SABBATHAIZEWI ΚΑΙ ΚΕΜΑΛΙΣΜΟΣ

Ως συνέχεια τού άρθρου με τίτλο «Sabbathai Zewi (1626-1676), ένας Ιουδαίος ψευδομεσσίας στα χρόνια της τουρκοκρατίας», τού Πρωτοπρ. Βασιλείου Γεωργοπούλου, Λέκτορα Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., (περιοδ. διάλογος, τ. 60, Απρ.-Ιούν. 2010), είναι, νομίζουμε, απαραίτητο να συνδέσου­με τα δεδομένα για τον εν λόγω ψευδομεσσία, με το σήμερα και μάλιστα με το μείζον γεγονός που συγκλόνισε τον απανταχού ελληνισμό του 20ουαιώνα, την Μικρασιατική Καταστροφή.

Τα παρακάτω θεωρούμε ότι διαφωτί­ζουν το πνευματικό πλαίσιο, των δυνάμε­ων που ενήργησαν, αλλά ενίοτε και που υποκίνησαν την δράση του κεμαλισμού, με κύριο στόχο τους την βίαιη εξαφάνιση του Ελληνισμού από τα εδάφη της Μικράς Ασίας, Ανατολικής Θράκης, Πόντου, Κων­σταντινουπόλεως και Κύπρου, γεγονότα που συνεχίζουν και απασχολούν όχι μόνο τους ιστορικούς και τα προσφυγικά σωμα­τεία αλλά και μεγάλο μέρος των νεοτέρων Ελλήνων τρίτης και τέταρτης γενιάς έκτο­τε.

Κατά τον 15οαιώναοισεφαραδίτεςΕβραίοι οι εγκατεστημένοι στην ιβηρική χερσόνησο, υποχρεώθηκαν από τους Ισπανούς αυτοκράτορες είτε να εγκατα­λείψουν τις μυστικές τελετές που επιτε­λούσαν, να απαρνηθούν τον ιουδαϊσμό και να βαπτισθούν χριστιανοί (παπικοί), είτε εκδιώχθηκαν από τις χώρες διαμονής τους.

Ορισμένοι από αυτούς βρήκαν καταφύγιο στο Μαρόκο και άλλοι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία (Κωνσταντινούπολη, Σμύρ­νη, Θεσσαλονίκη). Κατά πάσα πιθανότη­τα, σε αυτούς τους σεφαραδίτες Εβραίους βρήκε ο Σαμπαταϊσμός πρόσφορο έδαφος για να διαδοθεί.

Ο Σαμπαταϊσμός, η κίνη­ση τού Σαμπατάϊ Ζεβί, ήταν μία μυστική εβραϊκή σέκτα, η οποία εμφανίστηκε στη τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη τον 17οαιώνα. Τα μέλη της, οι λεγόμενοι «ντονμέδες» (πιθανή προέλευση εκ του τουρκ. donmek =επιστρέφω, μεταστρέφομαι) ζούσαν μία διπλή ζωή.

Έφεραν μουσουλμανικά ονόματα, εξωτερική εμφάνιση και συμπε­ριφορές μουσουλμάνου, αλλά μυστικά πί­στευαν στον Εβραίο ψευδομεσσία Σαμπατάϊ Ζεβί (1626-1676), στο όνομα του οποίου τελούσαν προσευχές και τελετές κάτω από απόλυτη μυστικότητα.

Το 1911, σε κάποιο ξενοδοχείο της Ιε­ρουσαλήμ, σε συνέντευξή του στον δη­μοσιογράφο και εκδότη εβραϊκών έργων Itamar Ben-Avi, ο κρυπτο-Εβραίος μετέπειτα δικτάτορας Μουσταφά Κεμάλ, κάτω από την επήρεια αλκοόλ, ομολογεί:

«Είμαι απόγονος τού Σαμπατάι Ζεβί, όχι πράγματι Εβραίος ο ίδιος, αλλά φλογερός θαυμαστής τού προφήτη σας. Η γνώμη μου είναι ότι κά­θε Εβραίος σ' αυτή τη χώρα θα έκανε καλά να γίνει μέλος της παράταξης του».

Ο Κεμάλ είχε σοβαρούς λόγους να απο­κρύπτει την ντονμεδική (κρυπτο-εβραϊκή) καταγωγή του. Οι ντονμέδες, οι οποίοι παντρεύονταν μεταξύ τους, θεωρούνταν αιρετικοί τόσο από τους μουσουλμάνους όσο και από τους Εβραίους. Φημίζονταν για τον ακόλαστο και μέθυσο βίο τους (ο Μουσταφά Κεμάλ, ο λεγόμενος πατέρας των Τούρκων, πέθανε σε ηλικία 57 ετών από κύρωση ήπατος λόγω αλκοόλ).

Αντλούσαν το δικαίωμα αυτό από την απομά­κρυνση της πίστεως τους από τις εντολές της Βίβλου, κάτω από τη νέα ερμηνεία που προσέδιδε ο Σαμπατάι Ζεβί και η οποία πε­ριγράφεται από τον Yitzchak Ben-Zvi στο βιβλίο του για τις χαμένες εβραϊκές κοινότητες The Exiled and the Redeemed.

Το παρόν κείμενο σκοπό είχε να επιση­μάνει την σχέση της ιουδαϊκής αίρεσης του Σαμπαταϊσμού που εμφανίστηκε τον 17οαιώνα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία με τον κεμαλισμό του 20ου κυρίως αιώνα.

Πρωτοπρ. Βασιλείου Γεωργοπούλου

Λέκτορα Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.
 
http://www.ksipnistere.com/2015/04/blog-post_716.html

Σπάνιο φαινόμενο που κάνει τη γη να κινείται σαν κύμα (Βίντεο)

Spanio-fainomeno-poy-kanei-th-gh-na-kineitai-san-kyma 

To φαινόμενο Εarthflow προκαλείται από ξαφνική ροή λεπτόκοκκων υλικών που έχουν διαποτιστεί με νερό και μετακινούνται σε μορφή χείμαρρου από την έλξη της βαρύτητας.
Η ταχύτητά του φαινομένου μπορεί να το κάνει αόρατο στο ανθρώπινο μάτι, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει εικόνες σαν αυτές που κατέγραψε το παρακάτω βίντεο. Αυτό εξαρτάται από την ποσότητα του νερού. Όσο περισσότερο, τόσο γρηγορότερη η ροή του εδάφους.
Την σπάνια αυτή περίπτωση κατέγραψε κάποιος στη Ρωσία. Το βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου θα μπορούσε αν είναι απόσπασμα από ταινία επιστημονικής φαντασίας, αλλά στη πραγματικότητα είναι κάπου στη Ρωσία. Οι ελάχιστες πληροφορίες που δίνονται προσδιορίζουν την καταγραφή σε δασική περιοχή στην πόλη Zarechnyi.
Η ψυχραιμία του ανθρώπου που καταγράφει είναι τουλάχιστον παροιμιώδης.
Πηγή
http://www.pentapostagma.gr/2015/04/

IΣΧΥΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ. ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΙΟΣ ΠΑΝΑΡΧΑΙΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΜΕΡΟΣ Α KAI B .

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ

Oι γερμανοι δεν ειναι ενας τωρινος εχθρος του Ελληνικου εθνους,αλλα είναι ένας απο τους παναρχαιους εχθρους των Ελληνων. Ο λαος αυτος ελεγχεται στο μεγαλυτερο μερος του απο τα αρχαια χρονια απο τους σατανιστες της νεας ταξης πραγματων. Για αυτο ειναι ποτισμενοι με θανασιμο μισος εναντιων των Ελληνων απο τα αρχαια χρονια. Οι γερμανοι συμπρατουν εδω και αιωνες στα σχεδια της νεας ταξης πραγματων για την δημιουργια του παγκοσμιου κρατους προσπαθώντας να εξαλειψουν την νουμερο ενα απειλη για το εγχειριμα αυτό την Ελλαδα. Οι γενοκτονίες που εχουν κανει εις βαρος του Ελληνικου λαου είναι κυριολεκτικα αμέτρητες. Οι Γερμανοι στο περασμα των αιωνων αποδειχτηκαν ο χειρότερος Δυτικος εχθρος των Ελλήνων μαλιστα ξεπερασαν σε αγριοτητα και βαρβαροτητα ολους τους αλλους Εωσφορικούς λαους της Ανατολη(Περσες, Σαρακηνοι,κλπ). Πραγματικος θεος μεγαλου μερους αυτου του λαου δεν ειναι άλλος απο τον μεγαλο αρχιτεκτονα του συμπαντος. Με την μεταφορα της πρωτευουσας του Ρωμαικου κρατους απο τον Μεγαλο Κωνσταντινο στην Κωνσταντινουπολη...
οι σατανιστες νεοταξητες δεν δεχτηκαν ότι ένα δικο τους δημιουργημα η ρωμαικη αυτόκρατορια,οτι ειναι πλεον θεμα χρονου,να περασει η διοικηση της αυτοκρατοριας σε Ελληνικα χερια.Ολα αυτά εξαιτιας της αποφασεως ενός πρωην δικου τους,και σατανιστη του μετεπειτα Αγιου και σωτηρα του Ελληνισμου της ανθρωπότητας από το εωσφορικο σκοταδι της νεας ταξης,Ο ανθρωπος αυτος δεν είναι άλλος από τον Αγιο Κωνσταντινο. Εξαιτιας των ενεργειων αυτων του Μεγαλου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ συμβαινει τοτε ενα απιστευτο παγκοσμιο ρεκορ ακαταριπτο μεχρι σημερα στην παγκοσμια ιστορια.Απο την Βασιλεια του Κωνσταντινου του Α στην Κωνσταντινουπολη μεχρι την οριστικη πτωση του κρατους στις 13 Απριλιου του 1204 μ.Χ.σε ολους αυτους τους αιωνες επιτεθοταν σε καθε εποχη ταυτοχρονα δεκαδες λαοι απο ολες τις πλευρες των συνορων του Ελληνικου κρατους,με αποτελεσμα να εχουμε πολυ συχνες αλλαγες συνορων,σφαγες παρα πολλων εκατομυριων Ελληνων,εμπρησμους,κλοπες,βιασμους,σκλαβωμα Ελληνιδων για σεξουαλικα σκευη-σεξουαλικα σκευη σατανολατρειας,σε ετησια βαση(καθε χρονο)μεχρι την πτωση τις αυοκρατοριας απο τους σατανιστες του παπα τον Απριλιο του 1204 μ.Χ.).Ολοι αυτοι οι λαοι ειχαν αυτο το κοινο γνωρισμα που εχουν και ολοι οι λαοι που λατρευουν τον Εωσφορο.Μισος φοβερο για τους Ελληνες που μεταφραζοταν παντοτε σε σφαγες,εμπρησμους,κλοπες,βιασμους,σκλαβωμα Ελληνων,ειδικα Ελληνιδων για να τελεσουν τις σατανιστικες πραξεις λατρειας του Εωσφορου σοδομισμoι,ταυτοχρονο σεξ μιας γυναικας με τρεις στοματικα,ομοφυλοφιλικα,σεξ με παιδια κλπ,ολα αυτά αποτελουν αναποσπαστο κοματι λατρειας του διαβολου σε καθε τελετη,απο την πρωτη ημερα που λατρευτηκε στον πλανητη γη ως "θεος"απο αυτους του λαους.Οι λαοι που λατρευαν τον Εωσφορο κυκλωσαν επι πολλους αιωνες,ολοι μαζι την Ελληνικη (ρωμαικη )αυτοκρατορια με ενα και μοναδικο σκοπο τον αφανισμο του Ελληνικου εθνους απο τον χαρτη,για να ερθει το περιβοητο παγκοσμιο κρατος του αντιχριστου. οι λαοι αυτοι ηταν οι περσες,οι αραβες,οι τουρκοι,οι βουλγαροι,οι κουμανοι,οι χαζαροι,οι ογουζοι,οι ουιγουροι,οι πετσενεγοι,οι ρωσοι,οι αβαροι,οι σερβοι,οι νορμανδοι,οι λογγοβαρδοι,οι φραγκοι,οι ουγγροι, και φυσικα οι γοτθοι,οι οστρογοτθοι,οι βησιγοτθοι,μαζι με δεκαδες αλλους λαους πολιορκουσαν ταυτοχρονα επι αιωνες την Ελληνικη (ρωμαικη )αυτοκρατορια σε καθε στιγμη ζωης του Ελληνικου κρατους για να μην παρουμε ανασα.Για αυτους τους λογους δεν επαρκουσε ποτε ο Ελληνικος αυτοκρατορικος στρατος,και δεν μπορουσε ποτε να προλαβει ολες τις επιθεσεις των λαων του σατανα.Επειδη λοιπον δεν υπακουσε ο Μεγαλος Κωνσταντινος τους σατανιστες της νεας ταξης πραγματων,εστειλαν εναντιων της Ελληνικης πλεον ρωμαικης αυτοκρατοριας τα γερμανικα φυλλα των γοτθων,βησιγοτθων, οστρογοτθτων,ουννων,κλπ.Αυτοι με ορμητηριο της περιοχες του Δουναβη,κατεβαιναν μεχρι την Πελοπονησο,προκαλωντας φοβερες καταστροφες στους Ελληνικούς πληθυσμούς των περιοχων αυτων.Σε κάθε τους επιδρομή οι γερμανοι εκαναν σφαγες,κλοπες,εμπρησμους, βιασμους,σκλαβωμα γυναικων για να τελουν το βασικοτερο εωσφορικο λατρευτικο τυπικο του διαβολου,κανωντας σοδομισμους,καταποση σπερματος,ομαδικο σεξ μιας γυναικας με τρεις,σεξ με ατομα του ιδιου φυλου,σεξ με παιδια,με της αδερφες τους,με της μητερες τους κλπ.Ολες αυτές οι πραξεις αποτελουν την βαρυτερη προσβολή από οποιαδηποτε άλλη πραξη(φονος,κλοπη,ψευδομαρτυρια,κλπ),προς τον Τριαδικο θεο,ενώ ταυτόχρονα σαπιζουν τα μυαλα και της ψυχες αυτων που της κανουν,οι οποιοι γινονται εντελως αδυναμοι να αντιδρασουν και να αποτιναξουν τα δεσμα της δουλειας. Το πιο κλασικο πραδειγμα οι αρχαιοι,Ελληνες,και οι αρχαιοι ρωμαιοι, που σαπισαν ηθικα και πνευματικα από το δαιμονικο δωδεκαθεο,και κατακτηθηκαν,όπως και οι σημερινοι νεοραγιαδες(εξαιρουνται πολύ λιγοι όπως η μειονοτητα των πραγματικων Ελληνων Χριστιανων,και των Ελλήνων αθεων πατριωτων,που δεν είναι σατανιστες, δωδεκαθειστες κλπ).Οι νεοραγιαδεςαποτελουν την πιο βρωμικη και σαπια,ρατσα του πλανητη,πιο σαπιοι ακομη και από γοτθους, σαρακηνους,και αλλους σατανιστες.Επανερχόμενος τωρα στην εποχη του μεσαιωνα,η αντιμετωπιση ολων αυτων των φοβερων βαρβαρων από το ρωμαικο κρατος ηταν σχεδόν αδυνατη,συν ότι εκεινους τους αιωνες και μεχρι το 610 μ.Χ. δεν ηταν Ελληνες στον Ρωμαικο(Ελληνικο)θρονο.Το ποσο ασχημη και επικινδυνη ηταν η κατασταση για το Ελληνικο(ρωμαικο)κρατος,καθως ηταν πλεον εκτος ελεγχου τα πραγματα και οι γερμανοι συνεχιζουν ανενόχλητοι την γεννοκτονια εις βαρος του Ελληνικου λαου.Μαζι με όλα αυτά ταυτόχρονα κατεστρεφαν και αρχαια Ελληνικα μνημια οπως αγαλματα,ναους κλπ,και ας ηταν δικοι τους σατανιστεςοι δωδεκαθειστες.Εξαλου ο σατανισμος είναι η απολυτη "θρησκεια"μισους και καταστροφης των παντων,και σε κάθε εποχη ακομη και τους δικους τους που τους κανουν την δουλεια στο τελος τους σκοτωνουν.Στην εποχη του άλλοδαπου Θεοδοσιου του α τα πραγματα πλεον δεν είναι μονον οριακα αλλα και δραματικα. Οι γερμανοι είναι μια ανασα από την κατακτηση της ρωμαικης αυτό-κρατοριας,Τωρα θα σας αναφερω μερικα πραγματα από εκεινη την εποχη.Μια εποχη οπου οι γερμανοι,γινονται κυριαρχοι στην Ελληνικη (ρωμαικη)αυτοκρατορια.Καθως υπηρετουν στον Ελληνικο(ρωμαικο) στρατο.Επι Θεοδοσιου α,ειχαμε δυο μετρα και δυο σταθμα,δηλαδη βαρυτατες φορολογιες εις βαρος των Ελληνων υπηκοων,χωρις καθολου φορολογικες υποχρεωσεις οι γερμανοι που παραλληλα ειχαν παρα πολλα προνομια.Υστερα Ο θεοδοσιος δεν εδειξε καμια επιθετικοτητα εναντιων αυτων των θανασιμων εχθρων του Ελληνικου εθνους.Αντιθετα εδειξε μεγαλο μενος εναντιων των Ελληνων. Η τακτικη του να συνεχιζει να προσλαμβανει γοτθους στον Ρωμαικο (αυτό-κρατορικο )στρατο μονο απαραδεκτη μπορει να χαρακτηριστει απο καθε αποψη.Καθως οι γοτθοι που πληρονωταν απο το υστερημα του Ελληνικου λαου(πληρωναν βαρυτατα χαρατσια οι Ελληνες στο κρατος)για να τους προστατευουουν οι γοτθοι.Οι γοτθοι ομως οχι μονο δεν προστατευαν τους Ελληνες πολιτες που ηταν υποχρεωμενοι να το κανουν,αλλα οι ιδιοι οι γοτθοι βιαζαν,εκαιγαν,εκλεβαν,επαιρναν Ελληνιδες για σκλαβες-σεξουαλικα αντικειμενα.Φυσικα εγιναν δηθεν Χριστιανοι οι γοτθοι,οχι ορθοδοξοι αλλα αιρετικοι(αρειανισμος),με εντολη να σπασουν το ορθοδοξο χριστιανικο δογμα.Ειναι γνωστο ότι σε κάθε εποχη οι σατανιστες νεοταξητες δημιουργουν μερικες δεκάδες αιρεσεις με σκοπο να διαλυσουν την Ελλαδα και τον Χριστιανισμο. Επισης ο Θεοδοσιος ειναι ενας απο τους αυτοκρατορες που δεν του επιτεθηκαν ποτε οι περσες.Αντιθετος μολις ανεβηκε ο Πρωτος Ελληνας αυτοκρατορας στον θρονο,το 610 μ.Χ. ο Ηράκλειος ,οι περσες επαθαν αμοκ γιατι δεν ηταν δικος τους σατανιστης δωδεκαθειστης,καταλαβαν αμεσως οτι εχασαν τον ελεγχο,εκαψαν,βιασαν,σκλαβωσαν,έσφαξαν σε ολη την Ελληνικη Μικρα Ασια.Επισης για πρωτη φορα επιτεθηκαν στην παγκοσμια ιστορια στην Ιερουσαλημ κατεστρεψαν τον Παναγιο ταφο,πηραν τον τιμιο σταυρο,κατεκτησαν μεγαλο μερος της Μικρας Ασιας,της Συριας,πουλησαν 90.000 Χριστιανούς αιχμαλωτους στους εβραιους οι οποιοι τους θανατωσαν κατω από φρικτα βασανιστήρια(Ιωαννης Ζωναράς Επιτομη Ιστοριων).Απο τοτε που ιδρυθηκε η Ρωμαικη αυτοκρατορια ουδεποτε οι περσες ειχαν κανει τοσο μεγαλες επιθεσεις-εχθρικες ενεργειες εναντιων οποιουδηποτε ρωμαιου αυτοκρατορα το γιατι το εξηγω αναλυτικα σε παλιοτερα αρθρα.Επι Θεοδοσιου μπορεσαν οι εβραιοι να κανουν συναγωγη διπλα από την Αγια Σοφια,οι Ελληνες χριστιανοι πατριωτες αγανακτησαν για την προσβολή και εκαψαν την συναγωγη,τοτε ο Θεοδόσιος πηρε την αποφαση να πληρωσουν οι Ελληνες για να ξαναγινει η συναγωγη των εβραιων διπλα στην Αγια Σοφια(Ιωαννης Ζωναράς Επιτομη Ιστοριων) "ρατσιστης"και αυτος όπως ο Πλατωνας στο εργο του Μενεξενος. Ο Θεοδόσιος φαινοταννα εχει πληρη "αγνοια" του γερμα-0νικου θανασιμου κινδυνου.Την εποχη που ανεβηκε στον θρονο ο Μεγας θεοδοσιος,εχει καταλυθει ενα μεγαλο μερος της Ελληνικης (Ρωμαικης)αυτοκρατοριας απο τους γοτθους(γερμανοι).Για να δειτε ποσο ασχημα ειναι τα πραγματα τον προηγουμενο Ρωμαιο αυτό-κρατορα που ηταν στον Ρωμαικο θρονο πριν απο τον θεοδοσιο,τον λατιφων Φλαβιο Ιουλιο Ουαλη,τον σκοτωσαν οι γοτθοι στην ολεθρια μαχη της Ανδριανουπολης στις 9 Αυγουστου του 378 μ.χ.,μαζι με τον Ουαλη επεσε το ανθος του Ρωμαικου στρατου(τα 2/3) μαζι με τους στρατηγους Σεβαστιανο,Τραιανο,και 35 τριβουνους.Ηταν πλεον ολοφανερο τα τσιρακια των νεοταξητων οι γοτθοι δεν μπορουσαν να αποκρουσθουν με τα οπλα εκεινη την εποχη.Εν μερει γιατι δεν μπορουσαν ολοκληρωτικα να τους αποθησουν,σε συνδιασμο με την επιθυμια καποιων προδοτων ψευτοελληνων-ψευτορωμαιων που ηθελαν τους γοτθους στην περιοχη του Δουναβη αλλα και της Μακεδονιας ωστε να εξαφανισουν σταδιακα απο τον χαρτη το Ελλη-νικο εθνος.Για να ανοιξει επιτελους για αυτους ο δρομος για το παγκοσμιο κρατος του θεου τους του Εωσφορου.Με την ανοδο λοιπον στον θρονο του μεγαλου Θεοδοσιου ξεκινα μια πολυ μεγαλη επικινδυνη κριση για το ρωμαικο κρατος που θα διαρκεσει περισσοτερο από ένα αιωνα.Ο πατριωτης αρχιστρατηγος του ρωμαικου στρατου Ιουλιος(magister militum per orientem) διεταξε να σφαγιαστουν ολοι οι γοτθοι μισθοφοροι του ρωμαικου αυτοκρατορικου στρατου αντιλαμβανομενος τον τυφωνα που επεσε επανω στους ρωμαιους.Αντιθετα ο θεοδοσιος διεγνωσε οτι μονο μια λυση εχει απομεινει στους ρωμαιους η ειρηνικη συμβιωση με τους εχθρους (γοτθους).Τους επετρεψε να εγκατα-σταθουν στην ουγγαρια τους οστρογοτθους και στην βουλγαρια τους βησιγοτθους.Οι γοτθοι απολαμβαναν πληρη αυτονομια ενω δεν τους φορολογουσαν καθολου σε αντιθεση με τους Ελληνες πολιτες που τους εβαζαν δυσβασταχτα φορολογικα χαρατσια.Επισης οι γοτθοι θεωρού-νταν πλεον ρωμαιοι πολιτες με δικαιωμα να συναπτουν γαμους με Ελληνιδες.Αλλα επειδη ηταν σατανιστες,βαριοταν την διαδικασια του γαμου,για αυτό σε καθε τους επιδρομη μεχρι την Πελοπονησο, καθως δεν σταματησαν ποτε να καταστρεφουν την Ελλαδα παρα τα εκατομυρια χρυσου,τα ανωτατα ρωμαικα στρατιωτικα αξιωματα,της φοροαπαλλαγες κλπ,επαιρναν Ελληνιδες για σκλαβες-σεξουαλικα σκευη λατρειας του εωσφορου,εκαιγαν,εκλεβαν,εσφαζαν κατεστρεφαν τα παντα σε κάθε τους επιδρομη.Μετα τον θανατο του Θεοδοσιου και ολα τα επομενα χρονια την πραγματικη εξουσια στο ρωμαικο κρατος ασκουν οι γοτθοι στρατηγοι οι οποιοι ανεβοκατεβαζουν αυτοκρατορες ως μαριονετες αναλογα με τα συμφεροντα τους.Φυσικα συνεχιζουν οι γοτθοι αντι να προστατεουν τον Ελληνικο λαο απο τον οποιο επαιρναν χρηματα,να επιτιθονται συνεχεια στον Ελληνικο λαο,να κανουν επιδρομες να κλεβουν,να καινε,να σφαζουν,να παιρνουν Ελληνιδες για σκλαβες-σεξουαλικα σκευη.Ολους αυτους τους γοτθους(γερμανους)τους πληρωνε ο Ελληνικος λαος απο το υστερημα(καταβαλοντας αβασταχτα φορολογικα χαρατσια στο κρατος)για τον προστατευουν οι γοτθοι μισθοφοροι απο τους εξωτερικους εχθρους του κρατους,για να φυλανε υποτιθεται τα Ελληνικα(Ρωμαικα) συνορα.Ενα ακομη χαρακτηριστικο παραδειγμα είναι η Γοτθικη αυτοκρατορικη στρατιωτικη φρουρα η οποια εδρευε στην Θεσσαλονικη.Οι Ελληνες μισουσαν θανασιμα τους γοτθους εξαιτιας των τακτικοτατων επιδρομων που σας ανεφερα.Ο αρχηγος της φρουρας των γοτθων στην θεσσα-λονικη ο βοθεριχος φυλακισε αδικα εναν Ελληνα με αιτια οτι εκανε ενα πολυ αισχρο εγκλημα.Οι Ελληνες απαιτησαν την απελευθερωση του Ελληνα ηνιοχου του ιπποδρομου Θεσσαλονικης απο τους γοτθους καθως τον φυλακησαν αδικα.Οι γοτθοι αρνηθηκαν να ελευθερωσουν τον Ελληνα,οι Ελληνες δικαια εξοργιζονται μετα της αμετρητες επιδρομες των γοτθων εναντιων τους πηραν τα οπλα αρχιζοντας να σκοτωνουν γοτθους στρατιωτες, μεταξυ αλλων και τον γοτθο στρατηγο του ρωμαικου στρατου βοθεριχο.Ο λατιφωνος αλλοδαπος αυτοκρα-τορας θεοδοσιος δεν πηρε το μερος των Ελληνων αλλα υποστηριξε τους γοτθους που ειχαν παντοτε αδικο.Ουτε καν μπηκε στον κοπο να εξετασει τα γεγονοτα ο αυτοκρατορας,για αυτο ο θεοδοσιος εδωσε εντολη να εκτελεστουν απαντες.Τοτε οι ανανδροι γοτθοι καλεσαν με δολο τον λαο της Θεσσαλονικης να παρακολουθησει δηθεν θεαματα στον ιπποδρομο Θεσσαλονικης ,εβγαλαν ξαφνικα τα σπαθια αρχιζοντας να σκοτωνουν το ανυπερασπιστο πληθος των Ελληνων πολιτων.Δεκα χιλιαδες αθωους Ελληνες σκοτωσαν μονο εκεινη την ημερα οι γοτθοι(γερμανοι)σατανιστες.Το γλεντι των γοτθων οχι μονο δεν σταματησε με τον θανατο του θεοδοσιου αλλα πηρε ανεξελεγκτες διαστασεις.Οι Ελληνες στρατιωτικοι της Κωνσταντινουπολεως αντιδρουν για πολλοστη φορα στις 12 Ιουλιου 400 μ.χ. σκοτονωντας μερικες χιλιαδες γοτθων σατανιστων.Το κινημα αυτο είναι γνωστο ως αντιγερμανικο κινημα εναντια στους γοτθους του Γαινα ,το οποιο κινημα προκαλεσε την πτωση του Γαινα,σωζοντας την αυτοκρατορια την τελευταια στιγμη απο την ανοδο στον θρονο της Kωνσταντινουπολεως μιας γερμανικης δυναστειας.Οι Ελληνες Χριστιανοι αξιωματικοι μαζι με τον λαο, ευχαριστησαν τον Χριστο που εστεψε τα οπλα τους,με θεια λειτουργια στην Αγια Σοφια.Οι γνησιοι Ελληνες στρατιωτικοι πατριωτες ειχαν βγει Νικητες στον πολεμο με τους γερμανους η παντοδυναμια τους να ανεβοκατεβαζουν αυτοκρατοτορες στον αυτοκρατορικο θρονο της Κωνσταντινουπόλεως τελειωσε,η εξουσια πηγαινει σταδιακα σε Ελληνικα χερια με επιστεγασμα το 610 μ.χ. οταν ανεβηκε ο πρωτος Ελληνας αυτοκρατορας στον θρονο ο Ηρακλειος.Εκτοτε μεχρι την δεκατητριτη Απριλιου του 1204μ.χ. στον αυτοκρα-τορικο θρονο καθοταν μονο Ελληνες.Οι πρασπαθειες των γερμανων θα συνεχιστουν μεχρι και την εποχη του ιουστινιανου αλλα χωρις μεγαλες επιτυχιες.Ειχαν πλεον καταλαβει ότι δεν μπορουν να κατακτησουν το Ελληνικο(ρωμαικο)κρατος,και αρχισαν σταδιακα να μεταφέρονται στην δυση Ιταλια,Γαλλια,κλπ.Απο την δυση πλεον οπου βρίσκονται,οι γερμανοι θα οργανωθουν για να διεκδικησουν τους επομενους αιωνες μερος από τα εδάφη της Ελληνικης αυτοκρατοριας αρχικα,και μετεπειτα να καταλαβουν ολοκληρη την αυτοκρατορια.Προσεξτε κανενας άλλος λαος δεν εκανε ποτε ενεργειες,κατά την εποχη του μεσαιωνα ώστε να κατακτησει την Ελληνικη(ρωμαικη)αυτοκρατορια,παρα μονον τα γερμανικα βασιλεια της δυσεως φραγκοι,γοτθοι,ουννοι(ολοι τους γερμανικα φυλα).Ολοι αυτοι οι γερμανοι πολεμησαν πολλoυς αιωνες μεχρι να καταφερουν να πετυχουν τον στοχο τους,που δεν ηταν άλλος από την καταλυση της Ελληνοχριστιανικης αυτοκρατοριας.Η Επισημη αρχη γινεται με τον γερμανο "Βασιλια" Καρλομαγνο ο οποιος διεκδικεί αρχικα τον τιτλο του ρωμαιου αυτοκρατορα(παγκοσμιου εξουσιαστη μοναρχη),για τον εαυτο του και την επωνυμια ρωμαικη αυτοκρατορια(παγκοσμια εξουσια) για το νέο κρατος που δημιουργησαν οι νεοταξητες.Φυσικα ο Καρλομαγνος και οι φραγκοι(γερμανικο φυλο),δεν διεκδικουσαν,μονον τους τιτλους εξουσιας από τους Ελληνες αλλα και μετα από τους τιτλους αυτους ειχαν εδαφικες αξιωσεις στα εδάφη της Ελληνικης(ρωμαικης)αυτοκρατοριας.Οι ουννοι,γοτθοι,φραγκοι(γερμανοι),ως κλασικοι σατανιστες ηταν παντοτε προκλητικοι,για αυτό αποκαλουσανδημοσια τους Ρωμαιους Βασιλιαδες της που ηταν όμως Ελληνες στην καταγωγή και το γεννος Ελληνες βασιλιαδες.Για αυτό δεν εχαναν την ευκαιρια σε κάθε τους επαφη με τους μοναρχες της Κωνσταντινουπολεως να τους αποκαλουν με βαση το γεννος και την καταγωγή τους,αποκαλωντας τους Ελληνες βασιλεις(βασιλιαδες των Ελλήνων),και όχι ρωμαιους βασιλεις.Για αυτό ο απεσταλμένος του γερμανου οθωνα,ο σατανιστης καθολικος επισκοπος Κρεμμωνας λιουπρανδος χαιρετησε τον Νικηφορο Φωκα ως βασιλια των Ελλήνων,και όχι των Ρωμαιων,καθως όπως σας εξηγησα σεπροηγουμενο αρθρο(Δεν εχεις Ολυμπε "θεους" μερος λ),ρωμαιος,ρωμαιοι,ρωμαικη αυτοκρατορια,σημαιναν τους παγκοσμιους βασιλιαδες,τους παγκοσμιους αυτοκρατορες, της κορυφαιας αυτοκρατοριας ολου του κοσμου για την εποχη του μεσαιωνα.Η επωνυμια Ρωμαιος για τους Ελληνες ηταν ο τιτλος τους, ως κατοχων της παγκοσμιας εξουσιας αλλα και ταυτόχρονα οι λεξεις αυτές και οι ιδιότητες τους,οσο και τα αξιωματα που απορρεουν μεσα από αυτές είναι το κλειδι της ελευθεριας του Ελληνικου εθνους κατά την εποχη του μεσαιωνα.Οι Ελληνες εξαιτιας του αρχαιου Eλληνικου πολιτισμου και του θρησκεύματος τους του Χριστιανισμου,τους δινεται δωρο(κληρονομια),χωρις να πολεμησουν καθολου,μια παγκοσμια αυτοκρατορια.Ενα ακομη παγκοσμιο ακαταριπτο Ελληνικο ρεκόρ.Ο Αγιος Κωνσταντινος πηρε την αποφαση να δωσει ζωη στην ετοιμοθανατη ρωμαικη αυτοκρατορια η οποια σαπισε ηθικα και πνευματικααπό το δαιμονικο δωδεκαθεο(διαβαστε τα αρθρα δεν εχεις Ολυμπε θεους μερος δ,μερος ε,μερος ι,μερος κ,)όπως ακριβως επαθε και η αρχαια Ελλαδα εξαιτιας του εωσφορικου δωδεκαθεου.Μεχρι να δυναμωσουν στρατιωτικα οι σατανιστες γερμανοι και να επιτεθουν στην αυτοκτατορια,η νεα ταξη πραγματων,ειχε τους σαρακηνους αραβες,και εν συνεχεια τους ισμαηλιτες τουρκους,ως κυριους μοχλους επιθεσεων εναντιων των Ελλήνων,ενω μετα από αυτους τους λαους ακολουθουσαν ολοι οι υπολοιποι λαοι του διαβολου,(βουλγαροι, πετσενεγοι,ρωσοι,κουμανοι,νορμανδοι,ουγγροι και πολλοι αλλοι. Βεβαια οι γερμανοι συνεχιζουν να είναι προκλητικοι σε καθε ευκαιρια,οπως τοτε που ηττηθηκε ο Ελληνικος(ρωμαικος)στρατος στο Μυριοκεφαλο το 1176 μ.Χ.,ο σατανιστης ηγεμονας φρειδερικος ο α, ο βάρβαρος αυτος ουννος,γοτθος,εστειλε γραμμα στον Μανουηλ τον α Κομνηνο,και του ελεγε ότι δεν εχει πλεον κανενα δικαιομα να λεγεται βασιλιας των ρωμαιων,παρα μονο να τον αποκαλουν βασιλια των Ελλήνων.Εκεινος ο φρειδερικος ο α είναι ο "πραγματικος" ρωμαιος Βασιλιας,αυτα εγραφε ο βάρβαρος εωσφοριστης.Το Ελληνικο (Ρωμαικο)κρατος εξαντλημενο από τους τοσους αιωνες που βρισκοταν σε συνεχεις πολεμους με τοσους πολλους λαους είναι ετοιμο να παραδωσει πνευμα.Μεσα σε όλα αυτά η Ελληνικη (ρωμαικη)αυτοκρατορια,απομενει χωρις πολεμικο και εμπορικο ναυτικο,ενω τα επορικα προνομια που παραχωρησαν οι Κομνηνοι στους σατανιστες βενετους,γενουατες,κλπ,αποδειχτηκαν καταστροφικα για το ελληνικο εθνος.Ολα αυτά τα οικονομικα προνομια εξασθενησαν το Ελληνικο εμποριο σε πολύ μεγαλο βαθμο,με συνεπεια να αποδυναμωθει η οικονομια της Ελληνικης(ρωμαικης),αυτοκρατοριας. Οι Ελληνες πατριωτες της Κωνσταντινουπολεως αντιδρουν για την κατασταση αυτη που δημιουργησαν οι Κομνηνοι,και επιτεθηκαν στις μειονότητες των φραγκoλεβαντιντων που ζουσαν στην πολη και εκαναν εμποριο χωρις να πληρωνουν φορους,καταστρεφωντας την Ελληνικη οικονομια,και εξαθλιώνοντας οικονομικα,στρατιωτικα τον Ελληνικο λαο,και το Ελληνικο εθνος.Τωρα πλεον οι βάρβαροι γερμανοι μαζι με τον παπα είναι ετοιμοι να επιτεθουν στο αδυναμο και εξασθενημενο οικονομικα Ελληνικο(ρωμαικο) κρατος από τους τοσους αιωνες πολεμων,που πολεμουσε τους εωσφορικούς λαους σεβορρα,νοτο, ανατολη,δυση,και τους απετρεπε από το να το κατακτησουν. Με ψευδες πρόσχημα την απελευθερωση των Αγιων τοπων από τους "εχθρούς"σαρακηνους,οι γερμανοι και ο παππας θα επιτεθουν τέσσερις φορες στην Κωνσταντινουπολη.Την πρωτη φορα επι Αλεξιου του α κατά την πρωτη εωσφορικη σταυροφορια πολεμουσαν και σκοτωναν Ελληνες ακομη και την ημερα της Μεγαλης Πεμπτης που σταυρωθηκε ο Χριστος,και φυσικα συνεχιζουν να σκοτωνουν και με την αυριο που ηταν Μεγαλη Παρασκευη.Για τοσο "Χριστιανους'' μιλαμε, ματαια παρακαλουσε ο Ελληνας Βασιλιας Αλεξιος ο α Κομνηνος να σταματησουν και να σεβαστουν της αγιες και ιερες ημερες των παθων του Σωτηρα Χριστου,οι βάρβαροι,ουννοι,γοτθοι,φραγκοι,(γερμανικες φυλες)σκοτωναν αδιάκριτα ακομη και της αγιες ημερες της μεγαλης εβδομά-δος.Κατα την τελευταια σταυροφορια όταν καταφεραν να εισελθουν στην Κωνσταντινουπολη,εσφαζαν καλογερους,βιαζαν της Ελληνιδες μοναχες μεσα στα ιερα των ναων,εκαιγαν μοναστηρια και εκκλησιες,ενω προηγούμενος ειχαν κλεψει κάθε τι που ειχε αξια μεσα από της Εκκλησιες και τα μοναστηρια.Στην συνεχεια βιασαν ολες της γυναικες που δεν ηταν καλογριες,και κατεσφαξαν οσους Ελληνες πρασπαθησαν να υπερασπιστουν της γυναικες τους,της κορες τους,της μανες τους,της εξαδερφες τους,και της ανηψιες τους. Φυσικα ως γνήσιοι εωσφοριστες δεν ικανοποιηθηκαν μονο με βιασμους(σοδομισμους,καταποσεις,ομαδικο σεξ μιας γυναικας με τρεις,κλπ),ουτε ικανοποιηθηκαν με της σφαγες,της κλοπες,και το καψιμο εκκλησιων,για αυτό ως "καλοι'' σατανιστες που ηταν πηγαν και ανοιξαν τους ταφους των Ελλήνων αυτοκρατορων.Τον πρωτο ταφο που ανοιξαν δεν ηταν άλλος από αυτόν του ιερου Βασιλειου του β του Βουλγαροκτονου, εβγαλαν εξω τον σκελετο του Ελληνα ιερου αυτοκρατορα,τον εστησαν σε ένα δεντρο,και του εβαλαν μια φλογερα στο στομα.Τωρα που σας ανεφερα τον Ιερο Βασιλειο τον β,θα πρεπει να σας αναφερω ότι μετα από τοσες δοξες και τιμες,πολύ μεγαλες νικες επι πολλες δεκαετιες,ο Ελληνας βασιλιας σηκωθηκε να παει να πολεμησει σε ηλικια 69 ετων στην Ιταλια.Μοναδικος του σκοπος δεν ηταν άλλος από το να κατακτησει μεγαλο μερος της ιταλιας,και να την κανει ειτε προτεκτορατο,την ιδια την ρωμη(οπως ακριβως ειναι η Ελλαδα μας από το 1825 μ.Χ.,μεχρι και σημερα),ειτε να την κατακτησει.Ο Τεράστιος αυτος Ελληνας εβλεπε καθαρα τον θανασιμο κινδυνο που ερχοταν εις βαρος των Ελλήνων από τον παππα και τους γερμανους.Μην ξεχνατε ότι η ενεργεια του να καταφερει να βαλει παππα της ρωμης εστω και προσωρινα για μερικους μηνες έναν δικο του ανθρωπο,που τον εκανε κουμαντο εκεινος,ηταν μια ενεργεια στα πλαισια των ιδιων σκοπων με αυτων της εκστρατείας στην ιταλια.Σκοπος του δηλαδή ηταν να ματαιωσει της επερχόμενες Εωσφορικες σταυροφοριες των γερμανων εναντιον της Ελληνικης(ρωμαικης) αυτοκρατοριας. Ποτε,ουδέποτε στην παγκομσια Ελληνικη(ρωμαικη)ιστορια,δεν σηκωθηκε να παει να πολεμησει Ελληνας Βασιλιας σε ηλικια 69 ετων,τοσο μεγαλος ηταν ο κίνδυνος για την Ελλαδα κατά τον μεσαιωνα από τους γερμανους και τον παπα.Σκεφτειτε ότι επι τοσες δεκαετιες στα μετωπα των μαχων(διαβαστε οπωσδήποτε το αρθρο ο Ιερος Βασιλειος ο Β μερος Θ),ο Ιερος Βασιλειος ο β πολεμησε αμέτρητες φορες στην πρωτη γραμμη,επιτεθηκε αμέτρητες φορες ολομόναχος στους εκάστοτε αντιπαλους για να ξεκινησει η κάθε μαχη,ο κάθε πολεμος,εφαρμοσε πολύ σπουδαια στρατηγικα σχεδια,και εκανε μοναδικα πραγματα,πολύ μεγαλες δοξες,ηταν χορτασμένος από τα παντα,και από της φοβερες κακουχιες καθως πολεμουσε συνεχεια για σχεδόν τριαντα χρονια.Το να σηκωθεί ενας ανθρωπος όπως ο Βασιλιειος ο β που περασε ολη του την ζωη μεσα στα πεδια των μαχων,μακραν περισσοτερο από οποιονδηποτε άλλο Ελληνα βασιλια,απο την αρχαιοτητα μεχρι σημερα,αυτο και μονον αυτό μας δειχνει του ποσο επικίνδυνοι ηταν οι γερμανοι για την Ελληνικη(ρωμαικη)αυτοκρατορια.Για να χρησιμποποιησω και αθλητικη ορολογια από το μπάσκετ ο Βασιλειος ο β που δεν ηταν μονον πολύ γεναιος πολεμιστης,αλλα και πολύ μεγαλος πολιτικος και στρατηγος,για αυτό διαβασε πολύ καλα της προθεσεις των θανάσιμων εχθρων της Ελλαδος που ηταν εκεινη την εποχη οι γερμανοι με τον παπα,και προσπαθησε να τους σταματησει.Δυστιχως ακριβως την ωρα που ξεκινουσε για ιταλια(ειχε ηδη στειλει στρατιωτικη προπομπη), Δυστιχως τον προλαβε ο θανατος(πεθανε στις 15/12/1025μ.χ.,και μαζι με τον θανατο του αρχισε η αντιστροφη μετρηση για τον οριστικο αφανισμο της Ελληνικης(ρωμαικης) αυτοκρατοριας.70 χρονια αργοτερα ξεκινουν οι γερμανοι την πρωτη σταυροφορια.Εκατον ογδοντα χρονια μετα η αυτοκρατορια επεσε στα χερια των γερμανων και του παππα(13/4/1204 μ.Χ.).Εκτοτε και μεχρι σημερα (13/4/1204 μ.Χ. και ως την 7/2/2015 μ.Χ.,και συνεχιζουμε)η Ελλαδα είναι σκλαβωμένη,και μετα τον αιματηροαγωνα των Ελλήνων πατριωτων του 1821μ.Χ.,η Ελλαδα εγινε ένα τραγικο προτεκτορατο των σατανιστών,πλην ελαχιστων εξαιρεσεων Μικρασιατικο,και β πασκοσμιος πολεμος).Επανερχόμενος στους γερμανους μετα την εισοδο τους στην Κωνσταντινουπολη και την τριημερη καταστροφή με σφαγες,κλοπες,βιαμους,σκλαβωμα γυναικων,καψιμο μοναστηριων,ανοιγμα ταφων κλπ,οπου παρομοια καταστροφή σε εθνος δεν υπηρξε παγκόσμιος.Επειτα οι γερμανοι πηγαν σε όλα τα υπολοιπα εδάφη της Ελληνικης(ρωμαικης)αυτόκρατοριας,και εκαναν ακριβως τα ιδια σε ολες της Ελληνικες πολεις και τα χωρια.Κορυφαιο ολων ότι όλα τους τα κακουργήματα δεν τα περιγραφουν Ελληνες ιστορικοι,αλλα οι δικοι τους που ειχαν μαζι τους κατά την τεταρτη εωσφορικη σταυροφορια,αυτοι ηταν ο Βιλαρδουινος και ο ροβερτο ντε κλαρι.Αρχηγος της τεταρτης σταυροφοριας,και των γερμανων και του παπα,τυχαια αρχηγος ηταν ο εβραικης καταγωγης δογης της βενετιας Ερ.Δανδολος.Επισης τελειως τυχαια η βενετια οπου ηταν δογης ο δανδολος,ηταντο παγκοσμιο κεντρο του σατανισμού εκεινη την εποχη.Η Βενετια πηρε την σκυταλη από την αρχαια ρωμη,η οποια ειχε διαδεχτεί την αιγυπτο,την περσια,και παλιοτερα την βαβυλωνα,πασιγνωστες αρχαιεςπρωτευουσες του σατανισμού.Σημερινη παγκομσια πρωτεουσα του εωσφορισμου είναι η νεα υορκη,απο εκει ξεκινουν παγκόσμιος τα διαβο-λόπαιδα ,για να επιβαλουν την "νεα" ταξη πραγματων.Από την εποχη του Αγιου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,μεχρι και την τεταρτη σταυροφορια οι γερμανοι σκοτωνουν γεννοκτονουν μερικα εκατομυρια Ελλήνων,όλα αυτά στα πλασια της δημιουργιας του παγκοσμιου κρατους του αντιχριστου μια παναρχαια επιθυμια ολων των λαων που πιστευουν στον εωσφορο. Οι γερμανοι δεν κανουν και τοσο καλα την δουλεια τους και οι Ελληνες θα μπορεσουν να παρουν πισω με τα από 58 χρονια την Κωνσταντινουπολη,καθως και να κρατησουν ελευθερα και λιγα εδάφη της πρωην Ελληνικης(ρωμαικης)αυτοκρατοριας. Τα κρατιδια αυτά ηταν το δεσπατατο της Ηπειρου,της Θεσσαλιας,και η πολη Κρατος κατ ουσιαν της Κωνσταντινουπολεως,μαζι,μερικα καστρα στην πελοπονησο.Για αυτό δυο αιωνες αργοτερα οι σατανιστες της νεας ταξης θα στειλουν τους οθωμανους να κατακτησουν όλα τα εδάφη της ρωμαικης αυτοκρατοριας που κατεκτησαν οι γερμανοι. Μετα από αιωνες συγκεκριμενα από το 1821μ.χ.,και μετα ανελαβαν να διοικουν παρανομα και προδοτικα το απελευθερωμενο Ελληνικο εθνος,δηλαδη μας επεβαλαν ενα δικο τους γερμανο για Βασιλια της Ελλαδος καθως ο οποιος με τρεις γερμανους αντιβασιλείς όταν ανελαβαν την διοικηση της Ελλαδος,αμεσως εβαλαν φυλακη τους Ελληνες οπλαρχηγούς με αποκορύφωμα τον Κολοκοτρωνη. Εβαλαν φυλακη τους Ελληνες οπλαρχηγούς του 1821μ.χ.,όπως και αλλους τους σκοτωσαν,για να τους τιμωρησουν επειδή επαναστα- τησαν και απελευθερωσαν το Ελληνικο εθνος.Για τον β παγκοσμιο πολεμο δεν υπαρχουν λογια καθως διέπραξαν μια ακομη από της αμέτρητες γεννοκτονιες εις βαρος του Ελληνικου λαου,στο περασμα των αιωνων Αμετρητοι οι νεκροι,οι βασανισμένοι,οι αναπηροι,ακομη και τα παιδακια που πεινουσαν,τα σκελετωμένα Ελληνοπουλα,για τα οποια εκεινοι ηταν αιτια,που δικαια αναγκαζοταν και τους εκλεβαν μια φρατζολα ψωμι από τα φορτηγα,εκεινοι(οι γερμανοι)σηκωναν τα πολυβολα και τα γαζωναν.Για τετοιο φοβερο μισος μιλαμε ότι εχουν οι γερμανοι εδώ και αιωνες εναντιων του Ελληνικου εθνους.Φυσικα τι να πουμε για την ιδεολογια του γερμανικου ναζισμού κατά τον β παγκοσμιο πολεμο αλλα και μεχρι σημερα οπου οι σατανιστες ναζιστες(δωδεκαθειστες),διδασκουν μεχρι και σημερα ότι ο Χριστιανισμος είναι λεπρα και μολυνση του πλανητη,καθως ο Χριστος με την αγαπη που διδαξε "μολυνε" την ανθρωποτητα και τον αρχαιο Ελληνικο πολιτισμο.(απλα γελαστε ελευθερα).Τα καλα παιδια του β παγκοσμιου πολεμου οι γερμανοι αρχηγοι χιμλερ,χιτλερ κλπ,πρωτου ξεκινησουν να κανουν τον β παγκοσμιο πολεμο,εκαναν και μεταπτυχιακο στον σατανισμο καθως πηγαν για αρκετο καιρο σε ένα από τα παγκοσμια συγχρονα κεντρα του σατανισμού το θιβετ,διαβαστε σχετικα αρθρα με ατράνταχτα στοιχεια στο μπλοκ Ελλην και χαος περι ναζισμού και σατανισμου,καθως και σε αλλα μπλοκκαι θα μεινετε αναυδοι.Μετα λοιπον το μεταπτυχιακο στο θιβετ,γυρισαν τα καλα παιδια στην γερμανια εφτιαξαν την σατανιστικη οργανωση θουλη(Βλεπε σχετικα αρθρα στο μπλοκ Ελλην και χαοςκαι όχι μονο),και λιγο αργοτερα αρχισαν τον β παγκοσμιο πολεμο.Τωρα φτανουμε στην επόχη μας οπου οι γερμανοι μεσα από δολιο(βιαιο) οικονομικο εξαναγκασμο με συνεργατες προδοτες σατανιστες ψευδοπολιτικους μας δολοφονουν για μια ακομη φορα,αυτοκτονιες,πεινα,αστεγοι,ανεργοι,κλπ.Τα κακουργήματα των γερμανων εις βαρος του Ελληνικου λαου από την εποχη του μεγαλου Κωνταντινου μεχρι και σημερα δεν εχουν τελος,ουτε θα σταματησουν εάν δεν μας ξεκανουν μεχρι ενός.Ειναι σατανιστες και αδίστακτοι(εξαιρείται μονον ένα κοματι του λαου αυτου),τι θα κανουμε λοιπον ηδη οι νεκροι Ελληνες από την εποχη του μεγαλου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,μεχρι καιτης ημερες που εμεις ζουμε σημερα μετα από χιλια εξακόσια εννενηντα χρονια αγγιζουν σιγουρα το ένα δισεκατομυριο.Επειδή ο μεγαλος και ιερος δάσκαλος Πλατωνας μας διδαξε κατι μοναδικο κατι που δεν μπορουσε κανενας άλλος να γραψει,κατι που ισχυει απολυτα,και αυτό δεν είναι άλλο ότι ο Θεος είναι αιτια για κάθε τι καλο που συμβαινει ,και δεν δεν εχει καμια σχεση για κάθε τι κακο και αδικο γινεται σε ολο το συμπαν.Καθως ο θεος είναι ο θεος της αγαπης,της Ελευθεριας,της ομορφιας,για αυτο και μας εφτιαξε ολη αυτην την πανεμορφη πλαση και μας εβαλε να κατοικούμε στον πλανητη γη.Καθως ο Θεος είναι αγαθος(κα- λος)σημαινε την αρχαια εποχη η λεξη αγαθος,και στον καλο(αγαθο) δεν υπαρχει ποτε καμια κακια και κανενα μισος,για αυτό θελησε να δημιουργησει ανθρώπους,δαση,θαλασσες,πλανητες ζωα,,κλπ για να δωσει κινηση,χαρα,και δημιουργια.Ενα πραγμα που δεν ειχε καμια αναγκη να το κανει καθως είναι ο ισχυρότερος του σύμπαντος η των συμπαντων σε περιπτωση που είναι πολλα. Εντούτοις εκεινος(ο Θεος),επειδή είναι γεματος αγαπη θελησε να δωσει ζωη,κινηση(Πλατων Τιμαιος,Νομοι,Πολιτεια).Για αυτους τους λογους εάν δεν αγωνιστουμε μονοι μας(χωρις κομματα)και επιδοξους σωτηρες, δεν θα ξαναγινουμε ελευθεροι ποτε(δειτε τα αρθρα μου εκλογες με κληρο όπως στην αρχαια Ελλαδα, χωρις κοματα,και ως πολίτευμα την αμεση πραγματικη δημο- κρατια με την εκτελεστικη εξουσια στον Ελληνικο λαο(επιβιωση Ελλήνων μερος α,β,γ,δ,ε) Τελικα τι γινεται με τον Συριζα; ξερουν ότι το πρωτο μνημονιο ψηφιστηκε παρανομα από προδοτες χωρις τον απαραιτητο αριθμο βολευτων;ξερουν ότι αλοιωθηκαν τα στοιχεια από την στατιστικη υπηρεσια (Ζωη Γεωργαντα),ξερουν ότι καταλυθηκε το συνταγμα;εαν τα ξερουν όλα αυτά γιατι συνεχιζουν να θελουν να πληρωσουν ένα ψευτικο χρεος εις βαρος του απλου λαου.Επισης γιατι δεν πανε να δανειστουν από κινα η από ρωσια;Kλεινωντας ολοι οι λαοι εχουν δικαιωμα να πιστευουν οπου θελουν αρκει να μην θελουν να στερησουν την ελευθερια και τα πιστευω αλλων λαων που δεν συμφωνουν με αυτους,και για αυτό τους εξαναγκαζουν σε γεννοκτονια όπως γινεται με την Ελλαδα εδώ και παρα πολλους αιωνες.Σπουδαιοτερο ολων είναι ότι ολοι οι Ελληνες που αντι- σταθηκαν στους κατακτητες,δεν ειχαν σαπισει από την σεξουαλικη διαφθορα,ζουσαν με τους νομους του Χριστου και των αρχαιων Ελλήνων φιλσοφων ,για αυτό μπορεσαν ολους αυτους τους αιωνες να αντισταθουν.ακομη και οι αγραματοι ραγιαδες του 1821,μπορεσαν να επαναστατησουν,γιατι ζουσαν με ταξη θεου,το ιδιο και οι παπουδες του 1940μ.χ.,και ας υστερουσαν στον πνευματικο τομεα από τους Ελληνες του μεσαιωνα,και της αρχαιότητος.


http://skeftomasteellhnika.blogspot.gr/2015/04/i-kai-b.html

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ.«Δεν είμαι Ελληνίδα, είμαι Αμερικανίδα» «η Ελλάδα θα πρέπει να καταστεί λιγότερο Ελληνική»!

panariti-sumvoulos-varoufaki 
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ, Η Ε. ΠΑΝΑΡΙΤΗ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕ:…
«Δεν είμαι Ελληνίδα, είμαι Αμερικανίδα» ΚΑΙ… «η Ελλάδα θα πρέπει να καταστεί λιγότερο Ελληνική»…
Είπε σε συνέντευξη της στην ιστοσελίδα του Guardian…«I’m not Greek, I’m American»..Δηλαδή… «…δεν είμαι Ελληνίδα, είμαι Αμερικανίδα»…
Είναι Ελληνίδα βουλευτής αλλά η ίδια δηλώνει Αμερικανίδα.ρε μηπως εισαι εβραια…?και ντρεπεσε να μας στο πης… Ο λόγος για την κ. Έλενα Παναρίτη, βουλευτή Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ και προχωπική επιλογή του Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου.
ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΜΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗ ΤΙ ΘΕΛΕΙ ΑΥΤΗ Η ΚΟΠΕΛΑ ;;;;;; ΣΙΓΟΥΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΔΗΘΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΩΣ ΚΑΜΟΥΦΛΑΡΟΝΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΜΙΛΟΥΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΟΝΟΜΑΤΑ
ΠΑΝΤΩΣ ΔΗΛΩΝΕΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΝΕΙ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΟΥΤΕ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΣΑΦΩΣ ΟΥΤΕ ΚΑΤΑ ΔΙΑΝΟΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΜΟΝΟ ΟΙ ΙΝΔΙΑΝΟΙ ΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ [ ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΙΛΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ }
H Ελενα Παναρίτη έγινε ειδική σύμβουλος του Βαρουφάκη
Πρέπει να γίνει στροφή 180 μοιρών, από τη λιτότητα να στραφούμε αποκλειστικά στις δομικές μεταρρυθμίσεις ώστε να αντιμετωπιστούν οι αγκυλώσεις, η γραφειοκρατία, οι δομές», δήλωνε στο Bloomberg.Στο εν λόγω άρθρο στον Guardian, σχολιάζοντας και παρουσιάζοντας την κα. Έλενα Παναρίτη αναφέρεται: «…Και για έναν Έλληνα πολιτικό που εμπλέκεται στην προώθηση μερικών από τα πιο αιφνίδια, επώδυνα οικονομικά μέτρα στην ιστορία της χώρας, αυτή δεν φαίνεται ιδιαίτερα Ελληνίδα. Όταν παρατηρήσουμε πόσοι υπολογιστές της Apple είναι στο γραφείο της, απαντά: «Αυτό συμβαίνει γιατί δεν είμαι ελληνίδα (!!!), είμαι Αμερικανίδα»».
Η ομιλία της σε αμερικανική προφορά διανθίζεται με «darn» και «have a nice day», όπως επισημαίνεται από τον συντάκτη του Guardian. Όταν ρωτήθηκε να περιγράψει το πώς η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει την οικονομία της, η απάντησή της περιστρέφεται γύρω από την αλλαγή θεσμών της και των δομών της – με άλλα λόγια, καθιστώντας την Ελλάδα λιγότερο ελληνική».
Το απόσπασμα της συνέντευξης της κ. παναρίτη στον Guardian, είναι το ακόλουθο:
«And for a Greek politician involved in pushing through some of the most abruptly painful economic measures in the country’s history, she does not seem especially Greek. When I observe how many Apple computers are in her office, she replies: «That’s because I’m not Greek, I’m American.» Her speech is American-accented and peppered with «darn» and «have a nice day». When asked to describe how Greece needs to change its economy, her answer revolves around changing its institutions and its structures – in other words, making Greece less Greek. Castigating the bureaucracy, she says: «It’s not a kibbutz, it’s a big country!»

http://www.pentapostagma.gr/2015/04/

Naomi Klein: «Έλληνες δεν σας σώζει το ΔΝΤ, εσείς το σώσατε από τη χρεοκοπία»

Clipboard203-600x275 
Η Ελλάδα θυσιάστηκε για να σωθεί η ευρωζώνη. Και για να γίνει, σας εκπαιδεύουν να αισθάνεστε ένοχοι γι΄ αυτό που είστε. Έχουν ήδη διαγνώσει ότι είστε άρρωστοι».
Στο βιβλίο «Το δόγμα του σοκ» της Ναόμι Κλάιν υπάρχει μια λεπτομερέστατη καταγραφή της δράσης του ΔΝΤ σε διάφορες χώρες την τελευταία 30ετία, όπου αποτυπώνονται οι δραματικές επιπτώσεις της παρέμβασής του, κυρίως στη Λατινική Αμερική (Αργεντινή, Βολιβία), αλλά επίσης στη Ρωσία…
«Παρακολουθώ από πολύ κοντά την ελληνική κρίση και φυσικά την παρέμβαση της τρόικας του ΔΝΤ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας» λέει στη συνέντευξη που παραχώρησε στο «Βήμα» η κυρία Κλάιν. «Αυτό που με εντυπωσίασε» σημειώνει, «ιδιαίτερα στην αρχή της κρίσης, ήταν ότι οι Έλληνες αντιστάθηκαν στα όσα πήγαιναν να τους επιβληθούν. Όταν μάλιστα και στις Ηνωμένες Πολιτείες είχαμε την κρίση με τις τράπεζες, επεσήμαινα το γεγονός αυτό σε αμερικανούς συνομιλητές μου».
Μετά βέβαια το κλίμα σταδιακά άλλαξε. «Όταν τα πράγματα δυσκόλεψαν, άρχισε η “εκπαίδευση”. Κατ΄ αρχάς, το ΔΝΤ διέγνωσε ότι είστε άρρωστοι, ότι ο χαρακτήρας των Ελλήνων είναι άρρωστος. Και τώρα σας εκπαιδεύουν να αισθάνεστε ένοχοι γι΄ αυτό που είστε. Πρόκειται για μια τακτική κοινωνικής παθολογίας η οποία δεν περιορίζεται στην Ελλάδα.
Επεκτείνεται και στις υπόλοιπες χώρες του μεσογειακού Νότου».«Πρόκειται» τονίζει η γνωστή συγγραφέας «για μια κλασική περίπτωση όπου οι κυβερνήσεις βρίσκουν το κατάλληλο άλλοθι. Αφού εμείς είμαστε ανίκανοι να τα καταφέρουμε μόνοι μας, ας φέρουμε κάποιους άλλους να το κάνουν για εμάς».
Κατά μία έννοια, «η περίπτωση της Ελλάδας είναι εμβληματική. Στην πορεία, ο στόχος από την παρέμβαση της τρόικας άλλαξε» υπογραμμίζει. «Αν το δει κανείς σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν μιλάμε πλέον απλώς για την ιδιωτικοποίηση μεγάλων τομέων της οικονομίας. O σκοπός είναι η απενοχοποίηση των τραπεζών, η μεταφορά του βάρους της αποτυχίας από τους ώμους των ελίτ σε εκείνους των απλών ανθρώπων» λέει η κυρία Κλάιν.
«Σώσατε το ΔΝΤ από τη χρεοκοπία»
«Στην Ουάσιγκτον υπάρχουν ορισμένα θέματα ταμπού και ο Ομπάμα δεν μπόρεσε να το ξεπεράσει αυτό» λέει η κυρία Κλάιν για τον αμερικανό πρόεδρο.
«Γιατί το κοστούμι του ΔΝΤ δεν προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε χώρας και είναι ίδιο για όλες;» ήταν μία από τις ερωτήσεις προς την κυρία Κλάιν. «Πραγματικά δεν μπορώ να σας δώσω ξεκάθαρη απάντηση» παραδέχεται με μια μικρή δόση ενοχής. «Είναι απορίας άξιο πώς δεν κατάλαβαν ας πούμε ότι, καθώς η Ελλάδα δεν μπορούσε να προχωρήσει σε υποτίμηση, ο πληθωρισμός λογικά θα ανέβαινε. Υπάρχει επίσης και κάτι άλλο» προσθέτει. «Μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης το 2008, οι περισσότεροι ανέμεναν ότι το ΔΝΤ θα άλλαζε μυαλά. Περιμέναμε ότι το ευρωπαϊκό μοντέλο θα υπερίσχυε του αμερικανικού. Τώρα γιατί δεν έγινε κάτι τέτοιο παραμένει άγνωστο. Ίσως οι άνθρωποι του ΔΝΤ να έχουν πέσει όλα αυτά τα χρόνια σε μια ιδεολογική παγίδα».
Ωστόσο, όπως εξηγεί η κυρία Κλάιν, μετά και την εμπειρία της Αργεντινής, «το ΔΝΤ ήταν έτοιμο κυριολεκτικά να χρεοκοπήσει, τόσο ιδεολογικά όσο και χρηματικά. Σε αυτό είχε βοηθήσει και η οικονομική κρίση μετά το 2008. Μην ξεχνάτε ότι το ΔΝΤ είχε αναγκαστεί να πουλήσει ακόμη και χρυσό από τα αποθέματά του.
Και βέβαια η εικόνα του στον αναπτυσσόμενο κόσμο ήταν τόσο κακή που οι ηγεσίες των χωρών αυτών δεν ήθελαν να το δουν μπροστά τους». «Τώρα όμως» επισημαίνει «το ΔΝΤ βρήκε μια νέα “αγορά”: την Ευρώπη. Κατά έναν περίεργο τρόπο, σώσατε το ΔΝΤ από τη χρεοκοπία».
Τι λέει για τον Ομπάμα
«Οι νέοι άνθρωποι έχουν χάσει πλέον τον ενθουσιασμό που είχαν για τον Μπαράκ Ομπάμα» δηλώνει η κυρία Κλάιν. «Ο Ομπάμα ήταν εκπληκτικός στην προεκλογική εκστρατεία του. Έκανε τους Αμερικανούς να αισθάνονται ότι μπορούν να γίνουν καλύτεροι. Ωστόσο, στην Ουάσιγκτον υπάρχουν ορισμένα θέματα που είναι ταμπού, όπως η Γουόλ Στριτ ή το Ισραήλ.
Και ο Ομπάμα δεν μπόρεσε να το ξεπεράσει αυτό. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι Δημοκρατικοί να χάσουν την εμπιστοσύνη της βάσης τους. Πάρτε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τώρα που έφυγε από τον Λευκό Οίκο ο Λάρι Σάμερς οι φήμες λένε ότι θα τον αντικαταστήσει ένα στέλεχος της Γουόλ Στριτ. Όλα αυτά θα κριθούν στις επικείμενες εκλογές για το Κογκρέσο» καταλήγει.
Η «Πασιονάρια» του κινήματος κατά της παγκοσμιοποίησης
«Δεν αποφάσισα εγώ να γράψω αυτό το βιβλίο. “Εκείνο” το αποφάσισε για μένα» λέει για το «Το δόγμα του σοκ» η Ναόμι Κλάιν. Οταν ήταν μικρή, η Ναόμι Κλάιν συνήθιζε να ψωνίζει συνέχεια. Ποιος να φανταζόταν ότι αρκετά χρόνια αργότερα θα έγραφε ένα βιβλίο που από πολλούς χαρακτηρίστηκε η «Βίβλος» κατά των πολυεθνικών. Το «Νo Logo: Νo Space, no choice, no jobs: Η βίβλος του αντι-εταιρικού ακτιβισμού», που εκδόθηκε το 2000, τη μετέτρεψε ουσιαστικά σε «πασιονάρια» του κινήματος κατά της παγκοσμιοποίησης.
Γεννηθείσα το 1970 στο Μόντρεαλ από αριστερή οικογένεια που μετανάστευσε το 1967 από τις ΗΠΑ στον Καναδά λόγω αντίθεσης στον πόλεμο στο Βιετνάμ, η νεαρή Ναόμι μεγάλωσε σε ένα πολιτικοποιημένο περιβάλλον. Σήμερα ερευνά μανιωδώς διάφορα θέματα και προσφέρει μια εναλλακτική ματιά στα πράγματα.
Το 2007 εκδόθηκε «Το δόγμα του σοκ» και, όπως λέει η ίδια, «δεν αποφάσισα εγώ να γράψω αυτό το βιβλίο.“Εκείνο” το αποφάσισε για μένα. Είχα πάει στο Ιράκ όταν ο Πολ Μπρέμερ διοικούσε τη χώρα αμέσως μετά τον πόλεμο. Οι Αμερικανοί είχαν αποφασίσει να εφαρμόσουν την τακτική του “σοκ και δέους” με την οποία κέρδισαν τον πόλεμο και στην οικονομία. Αδιαφόρησαν πλήρως για το τι συνέβαινε στο Ιράκ και ήθελαν να ιδιωτικοποιήσουν αμέσως τα πάντα.
Να φανταστείτε ότι ο διερμηνέας μου δεν γνώριζε να υπάρχει λέξη για την ιδιωτικοποίηση στα ιρακινά. Έτσι άρχισα να γράφω για τον καπιταλισμό της καταστροφής γνωρίζοντας από πρώτο χέρι και την εμπειρία της Αργεντινής».
Το νέο βιβλίο της θα έχει θέμα την κλιματική αλλαγή και έχει ήδη αρχίσει έρευνα. Για αυτό και έχει περιορίσει τις διαλέξεις της ανά τον κόσμο αλλά προλαβαίνει να γράφει άρθρα για έντυπα όπως η βρετανική εφημερίδα «Guardian» και το αμερικανικό περιοδικό «Τhe Νation».
Η Naomi Klein, είναι καναδή δημοσιογράφος, από τις πιο μαχητικές της εποχής μας, με μεγάλη απήχηση στην αμερικάνικη Αριστερά. Έχει γράψει βιβλία τα οποία έγιναν best sellers. Το καινούργιο της βιβλίο αφορά στην κλιματική αλλαγή του πλανήτη.
πηγή: Το Βήμα

http://www.pentapostagma.gr/2015/04/naomi-klein

Τι κρύβεται στο βυθό στον κόλπο του Aden της Υεμένης

ti-kryvetai-sto-vitho-ston-kolpo-tou-aden-tis-yemenis 
Κάποιοι ερευνητές ufo υποστηρίζουν ότι στο Aden της Υεμένης εκεί που ακριβώς γίνονται οι επιδρομές από σύγχρονους πειρατές σε διάφορα πλοία, υπάρχει παράλληλα και εξωγήινη δραστηριότητα που συνοδεύεται από μία αστρική πύλη!
Κάποιοι υποστηρίζουν ακόμα πως ο ιδρυτής του WikiLeaks Julian Assange έχει στην κατοχή του το κρίσιμο έγγραφο «Gulf of Aden Vortex» χωρίς να το έχει δημοσιοποιήσει ακόμη, δεν πρόκειται για την ρωσική αναφορά του Maksimov προς τον Putin αλλά για αντίστοιχη αμερικανική αναφορά – και αυτός ήταν πρακτικά ο λόγος για την δίωξή του και το κλείσιμο του σχετικού ιστότοπου θέλοντας να προλάβουν τη διαρροή του στο διαδίκτυο.
Όποια και αν είναι η πραγματικότητα πρόκειται για μια περίεργη υπόθεση, μια υπόθεση που ξεφεύγει από το σχεδόν σύνηθες πια πλαίσιο των UFO, βάζοντας στην εξίσωση των επαφών με άλλους εξωγήινους πολιτισμούς, μια πύλη από την οποία κανείς δεν ξέρει για πιο λόγο έχει δημιουργηθεί και ποιοι μπορεί να είναι οι «επισκέπτες» που μπορεί να έρθουν από εκεί.
aden
Ταυτόχρονα όμως μπορεί να είναι ακόμη μια ευφάνταστη υπόθεση ενός «κύκλου» ανθρώπων που ο στόχος δημιουργίας της είναι το ίδιο άγνωστος όσο και η «δίνη» η ίδια.
Το μόνο που ξέρω είναι ότι καταπληκτικά πράγματα συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο όλη την ώρα. Ερχόμαστε σε μια νέα εποχή της συνείδησης και πολλά πράγματα που ποτέ δεν σκέφτηκα ότι ήταν δυνατό να γίνουν τώρα είναι.
ΠΗΓΗ
Next previous home

Αναζήτηση στο ιστολόγιο

-------\ KRYON IN HELLENIC /-------

-------\ KRYON  IN  HELLENIC /-------
Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας... Συστήνεται απλώς σαν βοηθός από την άλλη πλευρά του «πέπλου της δυαδικότητας», χωρίς υλική μορφή ή γένος. Διαμέσου του Λη Κάρολ, αναφέρεται στις ριζικές αλλαγές που συμβαίνουν στη Γη και τους Ανθρώπους αυτή την εποχή.

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------
Σκοπός μας είναι να επιστήσουμε την προσοχή γύρω από την ανάγκη να προετοιμαστούμε γι' αυτό το μεγάλο αστρικό γεγονός, του οποίου η ενέργεια ήδη έχει αρχίσει να γίνεται αντιληπτή στον πλανήτη μας μέσα από φωτεινά φαινόμενα, όμορφες λάμψεις, την παράξενη παθητική συμπεριφορά του ήλιου, αύξηση των εμφανίσεων μετεωριτών, διακοπών ρεύματος.. όλα αυτά είναι ενδείξεις της επικείμενης άφιξης της τεράστιας ηλεκτρομαγνητικής του ζώνης η οποία είναι φορτισμένη με φωτονικά σωματίδια, και κάθε ημέρα που περνάει αυξάνονται όλο και περισσότερο.

Οι επισκεπτεσ μας στον κοσμο απο 12-10-2010

free counters