Τρίτη 8 Απριλίου 2014

Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ, 8/4/2898/Ω:23.00 ΕΦ” ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΣΤΗΝ «Ε TΗΛΕΟΡΑΣΗ» ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Κ” ΕΥΒΟΙΑΣ

1530555_1418006618458696_1766752587_n
Αρτέμης συνέντευξη
E TV

http://alfeiospotamos.gr/?p=2340

ΕΝΤΟΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ Π.Δ. 169/2013 ΚΑΙ Η ΑΤΟΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙ END ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ


logo_TPDΠΛΗΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ, ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ, ΔΙΟΤΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΟΥΝ, ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥΣ, ΓΙΑ… «ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ». ΓΙΑ… «ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ», ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ΝΑ ΠΟΥΝ ΟΤΙ… «ΔΕΝ ΗΞΕΡΑΝ»,… «ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΑΝ»,… «ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΣΑΝ»… ΝΑ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΥΠ” ΟΨΙΝ ΤΟΥΣ…

Τ.Π.κ.Δ.1

(ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ: ΔΕΙΤΕ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΑΤΟΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ: 

Ποσό                                                 1000 €    ————>——————————->>>>>> Διάρκεια 50 έτη

Τόκος                                                     0 €

Ετήσια δόση μόνο κεφαλαίου 2%     20 €    ———————–>>>>>> Σύνολο επιστροφής—>>> 1000 € )

…………………………………………………………….
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Π.Δ. 169/2013 ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ…»ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ» ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ, ΑΦΟΥ ΒΕΒΑΙΑ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙ ΠΡΩΤΑ Ο,ΤΙ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ…
∆. Όροι χορήγησης δανείων
1. Το ύψος του χορηγουµένου δανείου µπορεί να φθάνει µέχρι 100% του
προϋπολογισµού του έργου, της µελέτης, της δαπάνης προµήθειας και
µίσθωσης µηχανηµάτων και εξοπλισµού, καθώς και του ποσού της
αποζηµίωσης για τις απαλλοτριώσεις ακινήτων ή του αναγκαίου προς
εξυγίανση του αιτούντος, ποσού.
2. Στην περίπτωση δανείου χορηγουµένου σε νοµικά πρόσωπα στο πλαίσιο
Σύµπραξης ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα, το ύψος του δεν υπερβαίνει
το 30% του προϋπολογισµού του προς εκτέλεση έργου ενώ σε
περίπτωση συγχρηµατοδότησης το ύψος του δεν υπερβαίνει το 90% του
προϋπολογισµού αυτού.
3. Το επιτόκιο του χορηγουµένου δανείου συναρτάται µε τους ειδικότερους
σκοπούς που εξυπηρετεί το δάνειο.
Σύµφωνα µε την υπ’ αρίθµ. 3412/11/28-7-2011 απόφαση του ∆.Σ του Τ.Π.
& ∆ανείων τα επιτόκια χορήγησης ορίστηκαν ως εξής:
- Για τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, τους Συνδέσµους και Ενώσεις
αυτών, τα Ν.Π.∆.∆. των Ο.Τ.Α : 6,02%.
4. Η διάρκεια αποπληρωµής: έως 25 έτη.
Σηµείωση :
Το ύψος, το επιτόκιο και η διάρκεια αποπληρωµής του χορηγούµενου
δανείου καθώς και κάθε άλλος όρος καθορίζονται ύστερα από αξιολόγηση
της σκοπιµότητας του δανείου, της βιωσιµότητας, της ορθολογικής
οργάνωσης, της πιστοληπτικής ικανότητας του υποψηφίου δανειολήπτη
και των προσφεροµένων ασφαλειών για την οµαλή εξυπηρέτηση του
δανείου. Σε κάθε περίπτωση, λαµβάνεται πρόνοια να αποφεύγονται, όσο
είναι δυνατό, στρεβλώσεις της αγοράς.
5. Ασφάλεια των δανείων
Η εξασφάλιση των δανείων είναι δυνατή µε τους εξής τρόπους:
α) Ενεχυρίαση ή εκχώρηση εκ µέρους του δανειολήπτη προς το Ταµείο
των αναγκαίων για την οµαλή εξυπηρέτηση του δανείου ποσών από τα 
συνολικά έσοδα αυτού ή, αν ο δανειολήπτης είναι ΟΤΑ, ενεχυρίαση ή
εκχώρηση εσόδων από ανταποδοτικά τέλη, από εξειδικευµένες
επιχορηγήσεις ή από το τµήµα των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων
(Κ.Α.Π.), σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
β) Εγγραφή υποθήκης επί ακινήτων ή µέρους αυτών για το ποσό του
δανείου εφόσον τα ακίνητα αυτά ανήκουν κατά κυριότητα στον
δανειολήπτη και είναι δεκτικά απαλλοτριώσεως υπό τη γενική του όρου
έννοια.
γ) Σύσταση ενεχύρου επί κινητών ή µέρους αυτών για το ποσό του
δανείου εφόσον τα κινητά αυτά ανήκουν κατά κυριότητα στον
δανειολήπτη και είναι δεκτικά µεταβιβάσεως.
δ) Παροχή εγγύησης υπέρ του δανειολήπτη εκ µέρους αναγνωρισµένων
πιστωτικών ιδρυµάτων ή χρηµατοπιστωτικών οργανισµών της Ελλάδας
και του εξωτερικού ή ενωσιακών οργάνων ή διεθνών οργανισµών που
έχουν µεταξύ των σκοπών τους την παροχή τέτοιων εγγυήσεων.
ε) Συµπλήρωση της ασφάλειας
Εάν κατά τη διάρκεια του δανείου η αξία της ασφάλειας που έχει
εκχωρηθεί, έχει µειωθεί και δεν κρίνεται από το Ταµείο επαρκής για την
εξασφάλιση του δανείου, ο οφειλέτης οφείλει να τη συµπληρώσει κατά
τη σχετική υπόδειξη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου,
διαφορετικά το δάνειο γίνεται ληξιπρόθεσµο και απαιτητό.
To είδος και οι όροι εξασφάλισης του δανείου µε έναν ή περισσοτέρους
από τους παραπάνω τρόπους θα καθορίζονται ύστερα από την
αξιολόγηση της σκοπιµότητας του δανείου, της βιωσιµότητας, της
ορθολογικής οργάνωσης και της πιστοληπτικής ικανότητας του
υποψηφίου δανειολήπτη.
……………………………………………………………………………………

H ΔΟΜΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ, ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ & ΕΙ-ΕND

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΚΟΜΑ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ( Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΔΗΛΑΔΗ), ΑΠΟ Ο,ΤΙΔΗΠΟΤΕ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΒΑΡΟΣ Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟ… ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΩΣ !!! 
asmellon

(ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΤΟΥΣ)

Διευκρινίζεται ότι στην εν λόγω Εξουσιοδότηση:

 • Εφόσον βρεθεί επενδυτής(ες), ο Δήμαρχος οφείλει να ενημερώσει, και να υποβάλει έκθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο ή επενδυτές, προκειμένου να πραγματοποιείται η απαιτούμενη διαβούλευση και να ελέγχεται η τήρηση όλων των νόμιμων διαδικασιών.

 • Ο Δήμαρχος οφείλει να κάνει όλες τις πράξεις και ενέργειες που θα κριθούν από τον ίδιο λογικά αναγκαίες και απαραίτητες για να δοθούν όλες οι εφικτές υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τον επενδυτή (ες) ή τον χορηγό-δωρητή, ούτως ώστε να υλοποιηθεί με επιτυχία η ανεύρεση και η δέσμευση κεφαλαίων υπέρ της υλοποίησης των έργων, χωρίς όμως να δημιουργήσει καμία υποχρέωση προς το Δήμο για δάνεια ή/και οικονομικές υποχρεώσεις οποιαδήποτε μορφής.

 • Όπως επιτάσσεται από την Ελληνική Νομοθεσία, δεν παρέχεται στον Δήμαρχο σε καμία περίπτωση και για οποιοδήποτε λόγο δικαίωμα να προβεί σε:
 1. ανάθεση έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών,
 2. σύναψη οποιασδήποτε μορφής συμβάσεων,
 3. κατάρτιση επιχειρησιακών προγραμμάτων,
 4. πράξεις κανονιστικού περιεχομένου,
 5. σύναψη οποιασδήποτε μορφής δανείων, &
 6. εκποίηση ή αγορά ακινήτων,

αλλά δίδεται η εντολή να υλοποιήσει κάθε προσπάθεια που αποσκοπεί στη προσέλκυση και διάρθρωση ή δέσμευση διαφόρων επενδυτικών πακέτων, από όποιο επενδυτή δύναται να δημιουργήσει την επαρκή οικονομική υποδομή, με σκοπό να υλοποιηθούν έργα στο Δήμο που θα είναι προς όφελος όλων των Ελλήνων και με πράξεις που θα επιβαρύνουν εξολοκλήρου τον επενδυτή.

 • Σε κάθε περίπτωση πρέπει όλες οι προσπάθειες που θα γίνουν στο να προσελκυσθούν κεφάλαια να μην επιφέρουν κανένα πρόσθετο έξοδο ή βάρος προς το Δήμο ή και το Δημόσιο.

 • Οι επενδυτές ή σύμβουλοι σχετικοί με κάθε έργο, δράση ή επένδυση, δεν θα μπορούν να αξιώσουν καμία αμοιβή για την υλοποίηση των προτάσεών τους, εκτός και εάν υπάρχει ειδική γραπτή ξεχωριστή συμφωνία για την οποία θα πρέπει να προηγηθεί ή έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο και στη συνέχεια θα πρέπει να ελεγχθεί η νομιμότητα κάθε Απόφασης από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ (Ελεγκτής Νομιμότητας).
 • Όλες οι μελέτες και ό,τι άλλο απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της εξελικτικής πορείας της διάρθρωσης των χρηματοπιστωτικών εργαλείων που αποσκοπούν στην υλοποίηση των τιθέμενων στόχων, αλλά και κατά την υλοποίηση των διαφόρων έργων, θα καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου από τους επενδυτές και ο Δήμος ή το Δημόσιο δεν θα έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση.

 • Εννοείται ότι για την εξασφάλιση των κονδυλίων όπως περιγράφονται στην παρούσα εισήγηση, ο Δήμος δεν υποχρεούται να δεσμεύσει περιουσία του Δήμου ή του Δημοσίου.

 • Κατά την υλοποίηση των έργων, κάθε έργο θα συμφωνείται ξεχωριστά αφού προηγηθεί η απαραίτητη διαδικασία όπως επιτάσσεται από την Ελληνική Νομοθεσία. Η κάθε ξεχωριστή σύμβαση για την υλοποίηση των έργων, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εξουσιοδότησης.

………………………………………………………………………………..

ΤΙ ΕΧΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΤΑΞΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥ;…ΦΤΩΧΕΙΑ;…ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ;

Γιάννης Καλογερόπουλος
ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΝΗΚΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ !!! 
150. 000 ΕΥΡΩ ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΣΑΣ ΜΕ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ [ ΥΓΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΝΕΡΟ ΚΑΘΑΡΟ... ΔΙΫΛΙΣΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΕΓΗ.. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΠΙΤΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΕΝΔΥΣΗ .ΚΛΠ...] ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ … 
ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΞΕΧΡΕΩΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΚΗ ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ !!! 
Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ !!! 
ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΔΕΝΙΣΤΕΙ Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ !!!! …. 
ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΤΟΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ !!! 
ΔΩΡΕΑΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΑΛΛΑ ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑΤΑ !!! 
ΤΙ ΕΧΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΤΑΞΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥ …ΦΤΩΧΕΙΑ ; ΥΠΕΡΜΕΤΡΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ; ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΣΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ; ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΜΑΣ …ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ ; ΤΙ ;;;;;;
ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΕΙ-END:ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
END.ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΩΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ
Α.ΣΩΡΡΑΣ & EI END: H ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ
ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ Η ΑΤΟΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ
Γ.ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΝ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ!
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ. ΘΑ ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ !!! ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ
512566-Ε4 ΣΗΜΑ

http://alfeiospotamos.gr/?p=2370

«ΤΟ ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟ ΜΑΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΡΟΦΗ»

lambrakiΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΟΚΤΩΡ Ε. ΛΑΜΠΡΑΚΗ / ΑΝΤΩΝΗ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΙ-END ΧΑΝΙΩΝ
19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ: ΒΙΚΥ ΔΡΟΣΟΥ ΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: EI-END ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ
 
ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ
Ξέρετε ότι το μοντέλο κίνησης του σύμπαντος είναι το άτομο του ανθρώπου, για σκεφτείτε… Το άτομο του ανθρώπου έχει ένα κεντρικό πυρήνα όπου έχει νετρόνια και πρωτόνια και γύρω γύρω σε διαφορετικές τροχιές περιστρέφονται τα ηλεκτρόνια, είναι ακριβώς όπως είναι το ηλιακό σύστημα. Έχουμε τον ήλιο στην μέση και γύρω γύρω σε διαφορετικές τροχιές κινούνται οι διάφοροι πλανήτες.
Θέλω τώρα να πάρετε την φαντασία σας και να σκεφτείτε ότι είστε άτομα τα οποία ζείτε πάνω σε ένα άτομο, στον πυρήνα ενός ατόμου ή στο ηλεκτρόνιο ενός ατόμου. Σκεφτείτε την απόσταση την οποία θα είχατε στην αντίληψή σας από το επόμενο άτομο. Πόσο μεγάλη θα ήτανε, εάν σκεφτείτε το μέγεθος του ατόμου και το μέγεθος το δικό σας, ότι είστε πάνω στο άτομο ή σε ένα ηλεκτρόνιο, σε ένα πλανήτη που γυρνάει γύρω από τον πυρήνα.
Αντιλαμβάνεστε πως θα σκεπτόσασταν και θα αντιλαμβανόσασταν την απόσταση που έχετε εσείς πάνω στο ηλεκτρόνιο από το επόμενο ηλεκτρόνιο. Πάρτε τώρα αυτό και συγκρίνετέ το με το σύμπαν για να καταλάβετε ποιος και τι είστε.
Τα πάντα λοιπόν, το ηλεκτρόνιο και το πρωτόνιο γιατί είναι αυτά συνυφασμένα, πώς λειτουργούν μαζί; Λειτουργούν με ηλεκτρομαγνητικά πεδία τα πάντα λοιπόν στο σύμπαν κινούνται με ηλεκτρομαγνητικά πεδία, τα πάντα λοιπόν και ακόμα σε μας τον εαυτό μας γιατί και εμείς άτομα είμαστε. Φανταστείτε ότι κάθε άτομο και κάθε ηλεκτρόνιο που περιφέρεται γύρω από το άτομο έχει ένα απειροελάχιστο ηλεκτρονικό πεδίο, αν τα βάλετε όλα μαζί τι γίνεται με το σώμα σας; Το σώμα σας λοιπόν είναι μία πηγή ενέργειας με συγκεκριμένη ταυτότητα.

Η ΒΑΣΗ DULCE
Το 2002 λοιπόν, σας έχω πει ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες τουλάχιστον υπάρχουν 26 μυστικά εργαστήρια στα οποία συνεργάζεται το ανθρώπινο γένος με τους εξωγήινους πολιτισμούς.
Ότι βλέπετε και πάλι επαναλαμβάνω στην τεχνολογία δεν έχει να κάνει τίποτα με ανθρώπινη διανόηση. Όλα είναι τεχνολογία η οποία αντηλλάγει έναντι ορισμένων αντιπαροχών. Το 2002 λοιπόν η ομάδα η οποία συνεργάζεται και συνήθως το εργαστήριο το οποίο έχει την μεγαλύτερη απήχηση όσον αφορά την συνεργασία, είναι η βάση Dulce που είναι στα σύνορα του Νέου Μεξικού με την Αριζόνα και το Τέξας.
Στην βάση αυτή λοιπόν η οποία είναι περίπου 15 ορόφους κάτω από την Γη, οι μισοί όροφοι κατέχονται από το ανθρώπινο γένος οι άλλοι μισοί από τους εξωγήινους πολιτισμούς και ο μεσαίος όροφός ο υπ’ αριθμόν 8 δηλαδή, είναι ένας όροφος όπου υπάρχει η ασφάλεια.
Γνωρίζουμε τι είδους όπλα υπάρχουν. Υπάρχει μια υπηρεσία ασφαλείας, «Delta Force», η οποία είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια όλου αυτού του συμπλέγματος. Έχουνε συγκεκριμένα όπλα τα οποία είναι αποτελεσματικά εναντίον και των εξωγήινων αλλά και των ανθρώπων που εργάζονται μέσα. Μάλιστα το 1979 ξέσπασε μία αντιπαράθεσης, ένας πόλεμος μεταξύ των δύο πλευρών, έγιναν πραγματικά τρομερές μάχες μέσα στην βάση. 89 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 136 εξωγήινοι και περίπου 300 τραυματίες.
dulce
Η βάση αυτή είναι τεράστια. Βρίσκεται στο χωριό Dulce κοντά στο Νέο Μεξικό, και γιατί σας λέω τις λεπτομέρειες αυτές; Γιατί κατέληξαν εντέλει το 2002 να μας πουν ότι και η ανάλυση του γενετικού κώδικα η οποία ανακοινώθηκε πριν από 15-20 χρόνια, και αυτό δεν ήταν δική μας εφεύρεση βέβαια, ήτανε τεχνολογία την οποία πήραμε με την συνεργασία με τους εξωγήινους πολιτισμούς.

Η ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ
Μας έδωσαν επίσης και ορισμένες δικλίδες δηλαδή μας έδωσαν ορισμένα στοιχεία στο γενετικό κώδικα που εκείνοι τα ονομάζουν σκανδάλες, αυτό που εμείς ονομάζουμε ψυχή, διότι η ψυχή παραπέμπει στο θεό αυτοί το ονομάζουν πνεύμα.
Ο άνθρωπος λοιπόν είναι πνεύμα και ύλη. Η ύλη είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιείται σαν δοχείο του πνεύματος. Εάν λοιπόν η συνύπαρξης του πνεύματος και της ύλης έχει ορισμένες συνάψεις, όπως δηλαδή στον εγκέφαλο έχουμε νευρομυϊκές συνάψεις. Να σας εξηγήσω με απλά λόγια τι σημαίνει. Εάν ένα νεύρο θέλει να κάνει ένα μυ να συσπαστεί να κινηθεί. Έτσι κινούμεθα όλοι έτσι; Ο εγκέφαλος δίνει εντολή στο πόδι στον τετρακέφαλο και σηκώνει το γόνατο. Πως γίνεται αυτή η διεργασία; Η διεργασία γίνεται ότι στο τέλος όπου υπάρχει η ένωση του νεύρου με τον μυ εκεί βγαίνει μία ουσία που λέγεται ακετυλχολίνη. Αυτή η ακετυλχολίνη λοιπόν αρχίζει και συσπάει τον μυ γιατί αλλάζει το νάτριο και το κάλιο από τα κύτταρα και έτσι αρχίζει και συσπάται ο μυς. Αυτή λοιπόν η νευρομυϊκή σύναψη είναι ένα παράδειγμα για το πώς λειτουργεί η ύλη και το πνεύμα.
acet
Τέτοιες νευρομυϊκές συνάψεις, δηλαδή ασφαλιστικές δικλίδες της συνοχής και της συνεργασίας της ύλης και του πνεύματος, υπάρχουν καταγεγραμμένες στον γενετικό κώδικα.
Όταν λοιπόν το πνεύμα έχει ριζοσπαστικές απόψεις για το ότι εάν πάω στην επόμενη ζωή θα είμαι σε καλύτερη κατάσταση αυτομάτως δημιουργεί έναν μηχανισμό τον οποίο αυξάνει και επιταχύνει το γήρας, τον γηρασμό του ανθρώπου. Μάθαμε δηλαδή από την γενετική ανάλυση του κώδικα ότι ο ανθρώπινος κώδικας είναι φτιαγμένος έτσι για να είναι ο άνθρωπος αθάνατος, για να μην υπάρχει ποτέ καταστροφή του ανθρώπου.
Είπαμε τώρα ο άνθρωπός είναι πνεύμα και ύλη και έχουμε και τις ασφαλιστικές δικλίδες οι οποίες δίδουν την συνεργασία πνεύματος και ύλης. Εάν λοιπόν τώρα εσείς όλοι εκεί μέσα πιστεύετε ότι με το να πάτε στην άλλη ζωή θα περνάτε καλύτερα, αυτομάτως δημιουργείται ένα ενεργειακό πεδίο, το οποίο επιταχύνει το γήρας όλων και είναι γνωστό ότι όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος τόσο γίνεται και πιο θρήσκος.

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
Οι ριζοσπαστικές λοιπόν απόψεις περί θρησκειών και ιδιαίτερα εκείνων των θρησκειών οι οποίες υπόσχονται μια καλύτερη ζωή μετά θάνατον είναι ουσιαστικά ο ιός ο οποίος ουσιαστικά παράγει το γήρας του ανθρώπου. Επομένως εάν μπορούσαμε ποτέ να απενεργοποιήσουμε αυτήν την ασφαλιστική δικλίδα, ο άνθρωπος θα μπορούσε να ζήσει αιωνίως. Τι γίνεται τώρα; Αυτό δεν είναι κάτι του μέλλοντος είναι κάτι το οποίο έχει ήδη επιτευχθεί και η συγκεκριμένη εργασία έχει ανακοινωθεί μετά την 11η Σεπτεμβρίου του 2001. Η 11η Σεπτεμβρίου του 2001 ήτανε η χειρότερη έκφραση της ανθρώπινης διανόησης όσον αφορά την πρόκληση του γήρατος, της καταστροφής δηλαδή του ανθρώπου.
Η συνολική συνειδητότητα της ανθρωπότητος, όποια θρησκεία και όσο πιο ριζοσπαστική είναι η θρησκεία τόσο χειρότερη είναι η κατάσταση για την ανθρώπινη υγεία. Όσο λοιπόν περισσότεροι λαοί και περισσότεροι αντιπρόσωποι του ανθρώπινου γένους πιστεύουν ότι με την μετάβαση στην επόμενη ζωή θα είναι ευτυχέστεροι, αυτομάτως ενεργοποιούν τον κώδικα ο οποίος επιταχύνει το γήρας. Εάν απενεργοποιηθεί αυτός ο κώδικας θα είναι δυνατόν να αντιστρέψουμε αυτήν την συγκεκριμένη διεργασία και να ζούμε αιώνια. Το πρόβλημα θα είναι μπορούμε με τόσους ανθρώπους στον πλανήτη;
Μόνο στο ηλιακό μας σύστημα σύμφωνα με το REPORT GRUDGE, που σας είπα την περασμένη φορά… Ότι έχουμε μάθει από την συνεργασία μας με τους εξωγήινους πολιτισμούς είναι γραμμένο σ” ένα 16τομο βιβλίο που λέγεται The Grudge Report. Έχουμε μάθει λοιπόν εκεί ότι μόνο στο δικό μας γαλαξία υπάρχουν 1 εκ. πλανήτες που μπορούν να υποστηρίξουν την ανθρώπινη ζωή. Σας λέω λοιπόν ότι επειδή οι Κρόνιοι, και κοιτάξτε τώρα που μπαίνει ο Ελληνισμός. Ο Ελληνισμός δεν αναφέρεται ποτέ στην μεταθανάτιο ζωή ότι θα είναι καλύτερη, σκεφτείτε το αυτό.

ΤΟ ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟ ΜΑΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΡΟΦΗ
Ουδέποτε, σε κανένα κείμενο αρχαίο δεν αναφέρθηκε ποτέ ότι όταν πεθάνει η ύλη το πνεύμα θα είναι σε καλύτερη κατάσταση, που σημαίνει ότι ο Ελληνισμός έχει αντιληφθεί και έχει εξηγήσει και έχει εφαρμόσει στην ανθρωπότητα την ουσιαστική σχέση ύλης και πνεύματος, διότι ουδέποτε υποστήριξε ο Ελληνισμός ότι με το να αποθάνω θα είμαι ευτυχέστερος. Ενώ όλες οι άλλες θρησκείες, όλες οι θρησκείες γιατί ο Ελληνισμός δεν είναι θρησκεία είναι τρόπος ζωής είναι πραγματικά τι είναι γραμμένο πάνω στο DNA. Με την δημιουργία αυτή των χιλιάδων θρησκειών που έχουμε αυτή την στιγμή, οι περισσότερες αν όχι όλες οι θρησκείες μας υπόσχονται μία καλύτερη ζωή μετά θάνατον. Που σημαίνει ότι υποσυνείδητα προκαλούμε όλοι μας και επιταχύνουμε τον θάνατο για να πάμε στην καλύτερη κατάσταση. Με αυτό τον τρόπο αποδεχόμεθα σαν κοινωνίες την δημιουργία πυρηνικών όπλων, την δημιουργία όπλων μαζικής καταστροφής, βιολογικών όπλων, χημικών όπλων γιατί; Γιατί εντέλει υποσυνείδητα και χωρίς να το καταλαβαίνουμε λέμε: «και τι θα συμβεί ; Εκεί που θα πάω θα είμαι καλύτερα».
Αυτή λοιπόν η συνολική συνειδητότητα δημιουργεί την καταστροφή της ανθρωπότητος. Ο θεός δεν έχει να κάνει τίποτα με αυτό δεν είναι θέμα θεού. Είναι το μεγαλύτερο ψέμα ότι ο θεός θα επιτρέψει ή οποιοσδήποτε είναι ο θεός ή η θεϊκή ενέργεια ή το θείον, ότι θα επιτρέψει την καταστροφή της ανθρωπότητος. Αυτό είναι αδύνατον, είναι μόνον ανθρώπινο κατασκεύασμα. Διότι με το να έχουμε την υποσυνείδητη μέσω των θρησκειών αντίληψη ότι θα πάμε και θα είμαστε κάπου καλύτερα προκαλούμε μόνοι μας, το συνολικό μας υποσυνείδητο προκαλεί, αυτήν την καταστροφή και η μεγαλύτερη ένδειξη και απόδειξη αυτού του φαινομένου ήτανε το τι συνέβη μετά την 11η Σεπτεμβρίου του 2001.
Βαδίζει δηλαδή η ανθρωπότητα οριστικά προς την καταστροφή και σας λέω και το εξής: οι επιβλέπουσες δυνάμεις είναι δύο όπως καταλαβαίνετε έτσι; Έχουμε την μία δύναμη που την λέμε του φωτός και του σκότους. Και οι δύο αυτές επιβλέπουσες δυνάμεις είναι προετοιμασμένες να σηκώσουν από την Γη, λίγο πριν από την καταστροφή της Γης, ένα ορισμένο αριθμό ψυχών/πνευμάτων, άνθρωποι δηλαδή… Μπορεί αυτά που σας λέω να τα ακούτε λίγο περίεργα είναι όμως περίεργοι οι καιροί.
Εάν σωθεί η ανθρωπότητα θα οφείλετε σε εσάς στον κάθε ένα από σας και σας θυμίζω τι είπε ο Καζαντζάκης: «Πάντα, λέει, να αισθάνεσαι ότι όλη η ανθρωπότητα εξαρτάται από σένα και μόνον. Και όλη σου η ζωή να είναι έτσι συνδυασμένη ούτως ώστε να πιστεύεις ότι κρατάς στους ώμους σου όλη την ανθρωπότητα». Με αυτό πρέπει όλοι μας να διάγουμε την ζωή μας και να είμεθα όλοι ενσυνείδητα να ξέρουμε ότι ναι, από μένα εξαρτάται η επιβίωση της ανθρωπότητος. Προσέξτε τώρα θυμάστε την μαντινάδα που σας είπα στην αρχή.

Η ΑΝΑΓΚΗ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
Εάν δεν υπήρχαν ασθένειες γιατί έπρεπε να υπάρχουν γιατροί ; Φαντάζομαι όλοι θα λέτε δεν έπρεπε να υπάρχουν έτσι ; Εάν δεν υπήρχαν αδικίες και ανισότητες γιατί έπρεπε να υπάρχου οι θρησκείες ; Οι θρησκείες όλες τι υπόσχονται, υπόσχονται ότι θα διορθώσουν την ανισότητα. Υπόσχονται ότι, ότι δεν αισθάνεται η ανθρώπινη ψυχή ότι είναι σωστό, ηθικό, δίκαιο και με αρετή, κάποιος με περισσότερη δύναμη από την ανθρωπότητα θα πρέπει να έρθει να το βάλει σε τάξη. Η ανάγκη λοιπόν των θρησκειών είναι η δυστυχία, η ανισότητα, η οικονομική δυσπραγία, η καταπίεση, η έλλειψη πόρων για την επιβίωση και για την σωστή επιβίωση της ύλης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι, όπως εάν δεν υπάρχου ασθένειες δεν υπάρχουν γιατροί το ίδιο, Εάν δεν υπάρχει αδικία, ανηθικότητα και ανισότητα δεν χρειάζονται οι θρησκείες.
Αντώνης Βαλσαμάκης : υπάρχει η φιλόπτωχος για να συντηρούνται οι πτωχοί απλά πράγματα…
Δόκτωρ Ε. Λαμπράκης : Αντιλαμβάνεστε και πρέπει τώρα να καταλάβετε το εξής: εάν κάποια δύναμης εξομοιώσει και εξισώσει και αποδώσει σε όλη την ανθρωπότητα την δυνατότητα να έχει ίση πρόσβαση όσον αφορά το τι χρειάζεται ο άνθρωπος, η ανθρωπότητα εν γένει και ο κάθε άνθρωπος ξεχωριστά, αντιλαμβάνεστε ότι η ανάγκη των θρησκειών δεν θα υπάρχει πλέον. Δεν κρίνω τις θρησκείες, δεν κρίνω χριστιανισμό, μουσουλμανισμό, ιουδαϊσμό, δεν κρίνω αυτό. Το κρίνω καθαρά από πλευράς διανοητικής ανάλυσης και όχι μόνο αυτό σας το λέω σαν δεδομένο, ότι οριστικώς έχει πλέον δοθεί στο ανθρώπινο γένος ότι η αθανασία είναι γεγονός εάν μπορέσει να αποσυντονίσει να απενεργοποιήσει αυτόν τον συγκεκριμένο κώδικα ύλης και πνεύματος όπου δίδεται το μήνυμα ότι σε κάποια άλλη ζωή τα πράγματα θα είναι καλύτερα.
Αυτό είναι γεγονός επιστημονικό παρόλο που πρέπει να σας πω ότι είναι σε ένα συγκεκριμένο report το οποίο είναι top secret έτσι; Ίσως σύντομα θα το έχετε και στην διάθεσή σας, κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2002 και δίδει ακριβώς 15 χρόνια προθεσμία από το 2002 τον Μάρτιο, δίδει 15 χρόνια προθεσμία για να αλλάξουμε ρότα στην Γη.
ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΙ-END ΧΑΝΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΔΟΚΤΩΡ Ε. ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΩΝΗ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ: ΒΙΚΥ ΔΡΟΣΟΥ ΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: EI-END ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ
mnymosini
 
EI-END ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΟ facebook
EI-END MNEMOSYNE INTERNATIONAL
 Η ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ & ΟΙ ΜΟΥΣΕΣ
 

διαβάστε εδώ ολόκληρη την απομαγνητοφώνηση: «ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ, Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ «

 

H EΠΙΡΟΗ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

fimosh 
Γράφει ο Αντίοχος. 
Αναφερθήκαμε σε χθεσινή μας ανάρτηση στην ανατριχιαστική απόφαση της διήμερης συνόδου των σύγχρονων Σοφών της Σιών (των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής του Παγκόσμιου Εβραϊκού Συνεδρίου (WJC), που έγινε στο Παρίσι από 31 Μαρτίου έως και 1η Απριλίου, ότι ο περιορισμός της ελεύθερης έκφρασης είναι θεμιτός, όταν και όπου στον κόσμο αποφασίσουν οι κατά τόπους εβραϊκές οργανώσεις!!!

Φυσικά, η σύνοδος των συγχρόνων Σοφών της Σιών έβγαλε φιρμάνι και για την Ελλάδα, στο οποίο συγχαίρει τους Σαμαροβενιζέλους για τις παράνομες διώξεις και φυλακίσεις του Αρχηγού των βουλευτών και των στελεχών της Χρυσής Αυγής και διατάσσει την άμεση προώθηση του λεγόμενου «αντιρατσιστικού» νόμου. Ιδού:
«Το WJC τόνισε επίσης πως υποστηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλει η ηγεσία του Ελληνικού Εβραϊσμού σχετικά με την καταπολέμηση της αύξησης του αντισημιτισμού στην Ελλάδα, εξήρε τη στάση των Ελληνικών Αρχών για την επιβολή του νόμου σε ότι αφορά το θέμα του ακροδεξιού κόμματος της Χρυσής Αυγής και ζήτησε από την Κυβέρνηση «να τιμήσει τη δήλωσή της για άμεση προώθηση κατάλληλης νομοθεσίας κατά των εγκλημάτων μίσους και της υποκίνησης σε φυλετικό μίσος».
Η ημερομηνία εκδόσεως της διαταγής ήταν η 1η Απριλίου. Και από την επομένη, στα καθεστωτικά ΜΜΕ εμφανίστηκε η είδηση ότι η συγκυβέρνηση της δυστυχίας μας ξαναφέρνει τον «αντιρατσιστικό» νόμο! Άμεση εκτέλεση!
Σιωνιστική διαταγή και τα σκυλιά δεμένα!
 
 
http://wwwaporrito.blogspot.gr/2014/04/h-e.html
Next previous home

Αναζήτηση στο ιστολόγιο

-------\ KRYON IN HELLENIC /-------

-------\ KRYON IN HELLENIC /-------
Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας... Συστήνεται απλώς σαν βοηθός από την άλλη πλευρά του «πέπλου της δυαδικότητας», χωρίς υλική μορφή ή γένος. Διαμέσου του Λη Κάρολ, αναφέρεται στις ριζικές αλλαγές που συμβαίνουν στη Γη και τους Ανθρώπους αυτή την εποχή.

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------
Σκοπός μας είναι να επιστήσουμε την προσοχή γύρω από την ανάγκη να προετοιμαστούμε γι' αυτό το μεγάλο αστρικό γεγονός, του οποίου η ενέργεια ήδη έχει αρχίσει να γίνεται αντιληπτή στον πλανήτη μας μέσα από φωτεινά φαινόμενα, όμορφες λάμψεις, την παράξενη παθητική συμπεριφορά του ήλιου, αύξηση των εμφανίσεων μετεωριτών, διακοπών ρεύματος.. όλα αυτά είναι ενδείξεις της επικείμενης άφιξης της τεράστιας ηλεκτρομαγνητικής του ζώνης η οποία είναι φορτισμένη με φωτονικά σωματίδια, και κάθε ημέρα που περνάει αυξάνονται όλο και περισσότερο.

Οι επισκεπτεσ μας στον κοσμο απο 12-10-2010

free counters