Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2014

PSI: Ποιοι και πόσα πήραν από το Ελληνικό Δημόσιο για τις συμβουλές τους

Τον κατάλογο των εταιρειών στις οποίες ανατέθηκαν καθήκοντα χρηματοοικονομικού ή νομικού συμβούλου για την εφαρμογή του PSI διαβίβασε στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Ο κ. Σταϊκούρας διαβιβάζει έγγραφο του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) στο οποίο αναφέρεται ότι «το Ελληνικό Δημόσιο για την υλοποίηση της ανταλλαγής ομολόγων στο πλαίσιο της εθελοντικής συμμετοχής τού ιδιωτικού τομέα (PSI) (Μάρτιος- Απρίλιος 2012) και της επαναγοράς (Debt buy back τον Δεκέμβριο του 2012 σύμφωνα με τις αποφάσεις του Eurogroup Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2012) και έχοντας σαν στόχο η όλη διαδικασία να στεφθεί με επιτυχία η οποία και επετεύχθη ανέθεσε καθήκοντα σε εταιρείες». Όπως αναφέρεται «οι αμοιβές και οι υπηρεσίες που προσέφεραν περιγράφονται στα ΦΕΚ».

Ειδικότερα για το PSI ανατέθηκαν:

 • καθήκοντα χρηματοοικονομικού συμβούλου στην εταιρεία LAZARD Freres S.A.S (ΦΕΚ 2454/Β/2-11-2011 ).

 • καθήκοντα νομικού συμβούλου στην εταιρεία Cleary, Gottlieb Steen&Hamilton LLP(ΦΕΚ 2454/Β/2-11-2011).

 • καθήκοντα αντιπροσώπων ανταλλαγής, πληροφόρησης και καταμέτρησης συναλλαγής (Exchange, information and tabulation agent) στην κοινοπραξία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Bondholders Communications Group (ΦΕΚ 2673/Β/9-11-2011 και ΦΕΚ 436/Β/24-2-2012).

 • καθήκοντα αντιπροσώπων Ολοκλήρωσης συναλλαγής (Closing agents) στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα Deutsche Bank και HSBC (ΦΕΚ 436/Β/24-2-2012 και ΦΕΚ 1661/Β/15-5-2012). Η επιλογή έγινε κατόπιν αιτήματος του ΟΔΔΗΧ για υποβολή προσφοράς προς πέντε εξειδικευμένες τράπεζες και επιλέχτηκε η πιο συμφέρουσα προσφορά της Deutsche Bank και HSBC.

 • καθήκοντα εμπιστευματοδόχου( trustec) στο εξειδικευμένο γραφείοWilmington Trust LTD UK (ΦΕΚ 436/Β/24-2-2012).

 • νομικοί οίκοι Allen and Overy white&case και δικηγορικό γραφείο Κουταλίδη για νομική υποστήριξη προς το Διεθνές Χρηματοοικονομικό Ινστιτούτο (IIF) (ΦΕΚ 1661/Β/15-5-2012).

 • για το Debt buy back ανατέθηκαν καθήκοντα Joint Dealer Managers στους Βασικούς Διαπραγματευτές Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου Deutsche Bank AG και Morgan Stanley.

 • Επιπροσθέτως, ανατέθηκαν καθήκοντα Lead Structuring Agent στην Deutsche Bank και καθήκοντα νομικού συμβούλου στην Cleary, Gottlieb Steen&Hamilton LLP (ΦΕΚ 3189/Β/30-11-2012).

Όσον αφορά την αύξηση των παράλληλων δαπανών χρέους ΚΑΕ 6311 που παρατηρείται τα έτη 2010-2013 πέρα από τις παραπάνω δαπάνες, όπως διευκρινίζεται στο έγγραφο του ΟΔΔΗΧ, το μεγαλύτερο μέρος οφείλεται στο γεγονός ότι η Ελληνική Δημοκρατία για τα δάνεια που λαμβάνει από τον μηχανισμό στήριξης (EFSF-ESM-IMF) επιβαρύνεται με τα παρακάτω κόστη:


 • 50 μ.β προκαταβολικά σε κάθε δόση που εκταμιεύεται (up front service fee).

 • 10 μ.β annual Guarantee commission fee (καταργήθηκε με τις αποφάσεις του Eurogroup του Νοεμβρίου του 2012).

 • 0,5 μ.β ετήσια προμήθεια πάνω στα οφειλόμενα ποσά των δανείων (annual service fee).

 • commitment fee-coverage of negative cost of carry του EFSF για το χρονικό διάστημα που αντλεί κεφάλαια το EFSF μέχρι την ημέρα που εκταμιεύει στην δανειζόμενη χώρα.

Lazard
Από τις αποφάσεις που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως προκύπτει ότι στην εταιρεία Lazard (ΦΕΚ 2454/Β/2-11-2011) και τις υπηρεσίες της ως χρηματοοικονομικού συμβούλου του Ελληνικού Δημοσίου ανατέθηκε:


 • χρηματοοικονομική έρευνα: εντοπισμός των κατάλληλων προς ανταλλαγή ομολόγων.

 • νομικός έλεγχος: σε συνεργασία με τους διεθνείς και εγχώριους νομικούς συμβούλους του Ελληνικού Δημοσίου.

 • ανάλυση των υφιστάμενων περιορισμών των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων του ΕΔ και καθορισμός του νομικού πλαισίου των νέων ομολόγων που θα εκδοθούν προς ανταλλαγή.

 • συντονισμός καθηκόντων των συν-αναδόχων και λοιπών φορών.

 • επεξεργασία στρατηγικής επαναγοράς χρέους.

 • συμμετοχή στην προετοιμασία των όρων ανταλλαγής, συνδρομή προς το Ελληνικό Δημόσιο στις συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) και το ΔΝΤ σχετικά με τη χρηματοδότηση εκ μέρους των δημόσιων φορέων, την παροχή πιστωτικής ενίσχυσης, τις ιδιωτικοποιήσεις και τη χρήση των πόρων τους, άλλες παραμέτρους της αναδιάρθρωσης του ΕΔ.

 • συνδρομή στην επικοινωνία με τους Αξιολογικούς Οίκους.

Με την απόφαση αυτή του 2011 που υπογράφεται από τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Φίλιππο Σαχινίδη ορίζεται ότι για τις παραπάνω χρηματοοικονομικές υπηρεσίες η αμοιβή της Lazard Freres SAS «θα αποτελεί ποσοστό 0,015% επί του ονομαστικού ποσού του χρέους που θα ανταλλαγεί ή θα επαναγορασθεί στα πλαίσια του PSI. Σε περίπτωση πλήρους υλοποίησης τόσο της τόσο της ανταλλαγής όσο και της επαναγοράς των υφιστάμενων ομολόγων, το μέγιστο ποσό αυτό εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 25 εκατομμύρια ευρώ».

CGSH
Στο δικηγορικό γραφείο CLEARY GOTTLIEB STEEN and HAMILTON LLP (CGSH) (ΦΕΚ 2454/Β/2-11-2011) ανατέθηκαν από τον ΟΔΔΗΧ καθήκοντα διεθνούς οικονομικού συμβούλου και ειδικότερα:

 • νομική υποστήριξη και εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου επί κάθε θέματος σχετικού με την υλοποίηση της εθελοντικής ανταλλαγής ομολόγων.

 • η συμβολή στη διενέργεια των απαραίτητων νομικών ελέγχων και πιστοποιήσεων (due diligence) για την έκδοση των νέων ομολόγων.

 • η σύνταξη, σε συνεργασία με τον χρηματοοικονομικό σύμβουλο των όρων των νέων ομολόγων και των δανειακών συμφωνιών με τους επενδυτές και το δημόσιο τομέα, περιλαμβανομένων και των δανειακών συμβάσεων με το EFSF.

 • η νομική υποστήριξη στην υλοποίηση των αποφάσεων της 21ης Ιουλίου 2011, συμπεριλαμβανομένης και της δυνητικής παροχής εγγυήσεων προς τη φιλανδική κυβέρνηση.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ και BONDHOLDER COMMUNICATION GROUP

Στην κοινοπραξία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ και BONDHOLDER COMMUNICATION GROUP (ΦΕΚ2673/Β/9-11-2011) ανατέθηκε η διερεύνηση και η δημιουργία εφάπαξ αναφοράς θεματοφυλάκων και ενδιάμεσων κατόχων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, για την προετοιμασία της ανταλλαγής ομολόγων στο πλαίσιο της εθελοντικής συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στη χρηματοδότηση του ελληνικού Δημοσίου. Για τις παραπάνω υπηρεσίες στην κοινοπραξία είχε προβλεφθεί ότι «θα καταβληθεί ποσό μέχρι 113.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στο ανωτέρω ποσό περιλαμβάνονται τα έξοδα τρίτων (αμοιβή θεματοφυλάκων για παροχή στοιχείων ανά ISIN) καθώς και λοιπά άλλα έξοδα».

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή που υπογράφεται από τον κ. Σαχινίδη το 2011 «η μέγιστη συνολική δαπάνη παροχής νομικών υπηρεσιών εκ μέρους της CGSH για την υλοποίηση της ανταλλαγής των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου εκτιμάται κατά ανώτατο ποσό σε 6 εκατομμύρια ευρώ εφόσον το έργο ολοκληρωθεί έως τα τέλη Οκτωβρίου 2011. Εξ αυτού, ποσό έως 750.000 ευρώ κατ΄ ανώτατο όριο αφορά πιθανή απασχόληση τοπικών νομικών συμβούλων σε χώρες όπου η εταιρεία δεν έχει εκπροσώπηση (πχ Ιαπωνία). Σε περίπτωση που το έργο παραταθεί πέραν του Οκτωβρίου 2011, η αμοιβή θα εξαρτάται από τον χρόνο απασχόλησης των νομικών συμβούλων σύμφωνα με τον πίνακα αμοιβών που αναφέρεται στο παραπάνω πρακτικό με ανώτατο όριο το 1.500.000 ευρώ ανά μήνα».

Στην ίδια κοινοπραξία με άλλη απόφαση (ΦΕΚ 436/Β/24-2-2012) ανατέθηκαν καθήκοντα Αντιπροσώπου Ανταλλαγής Πληροφόρησης και Καταμέτρησης Συναλλαγής (Exchange Information and Tabulation Agent) στο πλαίσιο της διαδικασίας ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα σε εφαρμογή των αποφάσεων των ηγετών των χωρών της ζώνης του ευρώ της 26ης και 27ης Οκτωβρίου 2011 (PSI 2). Για τις υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής, η απόφαση προέβλεπε, ότι το κόστος ανέρχεται σε 2.000.000 ευρώ. Η συνολική δαπάνη παροχής εκ μέρους της Κοινοπραξίας για την υλοποίηση της ανταλλαγής των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, είχε προβλεφθεί, ότι θα ανέλθει μέχρι ποσού 3.000.000 ευρώ.

Deutsche Bank και HSBC

Στις τράπεζες Deutsche Bank και HSBC (ΦΕΚ 436/Β/ 24-2-2012) ανατέθηκαν από τον ΟΔΔΗΧ Καθήκοντα Αντιπροσώπου Ολοκλήρωσης Συναλλαγής (Closing Agent) στο πλαίσιο της διαδικασίας ανταλλαγής ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα σε εφαρμογή των αποφάσεων για το PSI 2 τα οποία ενδεικτικά αφορούσαν στην επικοινωνία με τους επενδυτές και την παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων προς αυτούς σε σχέση με ερωτήσεις που θα θέτουν καθ΄ όλη τη διάρκεια της ανταλλαγής, μέσω του εκτεταμένου δικτύου τους και με τη διάθεση όλου του προσωπικού και μέσων. Στα καθήκοντά τους ήταν και η συνδρομή στη διανομή όλου του απαραίτητου υλικού που αφορά τις προσκλήσεις προς τους ομολογιούχους, η συνδρομή προς το Ελληνικό Δημόσιο αναφορικά με τον σχεδιασμό της ανταλλαγής, της συμμετοχής τους στις επικείμενες ψηφοφορίες και του κειμένου των προσκλήσεων ανταλλαγής.

Με την απόφαση αυτή που επίσης υπέγραφε ο τότε αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης, «η συνολική δαπάνη παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών εκ μέρους των τραπεζών Deutsche Bank και HSBC για την υλοποίηση της ανταλλαγής των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI 2) θα ανέλθει σε 4.500.000 ευρώ και θα καταβληθεί αποζημίωση ύψους έως 1.500.000 ευρώ για την κάλυψη νομικών και λοιπών εξόδων».

Με μεταγενέστερη απόφαση (ΦΕΚ 1661/Β/15-5-2012) είχε προβλεφθεί ότι «στα πλαίσια της επιτυχίας της αναδιάρθρωσης του ελληνικού Χρέους (PSI), σημαντικό μέρος του οποίου είχαν επωμισθεί οι δύο Closing Agents (Deutsche Bank και HSBC) επιτυγχάνοντας υψηλή εθελοντική συμμετοχή, και με την αντίστοιχη εντατικοποίηση των ενεργειών του προσωπικού πωλήσεων και συμβούλων πελατών τους κατά την επιμήκυνση της περιόδου προσφοράς κατά δύο εβδομάδες, ώστε να εξασφαλισθεί η μέγιστη συμμετοχή ομολογιούχων επενδυτών, εγκρίνεται καταβολή πρόσθετης αμοιβής 3.600.000 ευρώ».

Wilmington Trust UK

Στο εξειδικευμένο γραφείο Wilmington Trust UK που ανατέθηκαν με απόφαση του τότε αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη (ΦΕΚ 436/Β/24-2-2012) καθήκοντα εμπιστευματοδόχου η δαπάνη είχε προβλεφθεί στα 170.000 ευρώ για το 2012 και μέχρι ποσού 40.000 ετησίως για τα έτη 2013-2042.

Allen and Overy white&case- δικηγορικό γραφείο Κουταλίδη

Στους νομικούς οίκους Allen and Overy white&case και δικηγορικό γραφείο Κουταλίδη για νομική υποστήριξη προς το Διεθνές Χρηματοοικονομικό Ινστιτούτο (IIF) (ΦΕΚ 1661/Β/15-5-2012) και την Οργανωτική Επιτροπή των Ιδιωτών με σκοπό το υψηλότερο δυνατό ποσοστό συμμετοχής στην ανταλλαγή ομολόγων του ιδιωτικού τομέα (PSI), η απόφαση όριζε ότι η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 3.383.000 ευρώ.

Η επαναγορά

Για το Debt buy back ανατέθηκαν καθήκοντα Joint Dealer Managers στους Βασικούς Διαπραγματευτές Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου Deutsche Bank AG και Morgan Stanley.
Επιπροσθέτως, ανατέθηκαν καθήκοντα Lead Structuring Agent στην Deutsche Bank και καθήκοντα νομικού συμβούλου στην Cleary, Gottlieb Steen&Hamilton LLP (ΦΕΚ 3189/Β/30-11-2012 ). Η απόφαση όριζε ότι «η δαπάνη παροχής των συγκεκριμένων υπηρεσιών εκ μέρους των τραπεζών Deutsche Bank AG, London Branch και Morgan Stanley & Co. International plc, για την υλοποίηση της διαδικασίας επαναγοράς των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, συναρτάται από το μέγεθος του ονομαστικού ποσού ομολόγων που θα επαναγορασθεί και σε κάθε περίπτωση δεν θα υπερβεί τα 11.700.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των λοιπών και βοηθητικών εξόδων και θα καταβληθεί μετά την ολοκλήρωση της επαναγοράς, ενώ σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της επαναγοράς θα καταβληθεί αποζημίωση ύψους έως 700.000 ευρώ για την κάλυψη νομικών και λοιπών εξόδων».

Δημοσιευμένα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, μετά από δημοσίευμα της εφημερίδας «Το Βήμα» και ερώτηση που κατατέθηκε επ΄ αυτού στη Βουλή, από τη βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων Μαρίνα Χρυσοβελώνη.

Η βουλευτής είχε ζητήσει από το υπουργείο Οικονομικών να ενημερώσει τη Βουλή αν έχει βάση το δημοσίευμα για δαπάνες που συνολικά ξεπέρασαν το 1,1 δισ. ευρώ προς όσους κλήθηκαν να διευκολύνουν τεχνοκρατικά την εφαρμογή των Μνημονίων και τη διαχείριση του ελληνικού δημόσιου χρέους με την παροχή νομικής στήριξης, διαμεσολαβήσεων στις αγορές και γενικότερα ειδικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Όλα τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν πάντως στη Βουλή από τον κ. Σταϊκούρα είναι δημοσιευμένα στα ΦΕΚ και γι΄ αυτό ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών παραπέμπει σε αυτά για ενημέρωση ως προς τις δαπάνες που βάρυναν τον κρατικό προϋπολογισμό.

Επειδή δεν είναι μόνο τα έξοδα του PSI, σημειώστε και τα ακόλουθα: 

α) Σύμφωνα με τον Γ. Νούλα ( δικηγόρος και πρώην βουλευτής της ΝΔ που το 2010, μαζί με άλλους και πριν ζητήσει  ο Παπανδρέου για λογαριασμό της Ελλάδας το μεγαλύτερο δάνειο στην ιστορία της ανθρωπότητας, κατέθεσε μηνυτήρια αφορά για την χειραγώγηση του δημόσιου χρέους), μόνο τα έξοδα της αρχικής δανειακής σύμβασης ήταν 1,3 δις. ευρώ. 

β) Σύμφωνα με τον κ Κασιμάτη, η αρχική  Δανειακή Σύμβαση και το Μνημόνιο συντάχθηκαν από το δικηγορικό γραφείο της εταιρείας Slaughter and May, που εδρεύει στο Λονδίνο (ειδικευμένη στις πτωχεύσεις) 

γ) Σύμφωνα με δημοσίευμα του E.U Observerστελέχη της Τρόικας έχουν δώσει - κρυφά και χωρίς διαγωνισμό, με αδιαφανείς διαδικασίες και χωρίς καμία εξασφάλιση -  εργολαβίες σε εταιρίες συμβουλών που έχουν αντικρουόμενα συμφέροντα και ενδέχεται έτσι τα λεφτά των φορολογούμενων να έχουν χρησιμοποιηθεί εναντίον τους. ( Οι «κρυφοί» και με το αζημίωτο σύμβουλοι της τρόικας )

δ) Στα έξοδα του δανείου όμως πρέπει να προστεθούν και οι πληρωμές που έγιναν για την σύνταξη και την εφαρμογή των συνοδευτικών μνημονίων συνεργασίας με τους δανειστές, καθώς και οι αμοιβές των νέο ιδρυθέντων οργανισμών όπως ο ΤΑΙΠΕΔ, τα 41,6 εκατ. ευρώ του ΤΧΣ ), τα έξοδα της TASK FORCE κλπ 


ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ, ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΦΑΝΕΡΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΠΟΥ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΙΕΘΕΣΕ  ΓΙΑ ΝΑ ΣΚΛΑΒΩΣΕΙ ΤΗΝ ΧΩΡΑ. ΤΩΡΑ ΜΕΝΕΙ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΠΟΣΑ ΠΗΡΕ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ  ΚΑΝΕΙ ! 

πηγές :

ethnos.gret.grJusticeForGreece κλπ


http://oimaskespeftoun.blogspot.gr/2014/01/psi_26.html

Τι είναι το αλουμίνιο, πόσο κυριαρχεί στη ζωή μας καλά καμουφλαρισμένο, ποιες οι επιπτώσεις στην υγεία μας.

Του Χρήστου Τσάκαλου
Τεχνολόγος Μηχανικός Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου


Στον Περιοδικό Πίνακα των Χημικών Στοιχείων έχει ατομικό αριθμό 13.
Καλά κρυμμένο
Το αλουμίνιο βρίσκεται σχεδόν παντού και ίσως μας δηλητηριάζει, λένε οι ειδικοί. Μόλις 200 χρόνια από την ανακάλυψή του, έχει εξαπλωθεί σε όλο τον πλανήτη. Χωρίς αυτό δεν θα υπήρχαν αυτοκίνητα, αεροπλάνα, μοτοσυκλέτες, ποδήλατα, κουφώματα, υδρορροές, αλλά και κονσέρβες και κουτάκια αναψυκτικών. Το χειρότερο είναι ότι το συναντάμε καμουφλαρισμένο σαν πρόσθετο μέσα σε γλυκά, ζαχαρωτά, γάλα σε σκόνη για βρέφη, baking powder και σε τυποποιημένα τυριά με τα ονόματα Ε173 (αλουμίνιο, χρωστική), Ε523 (θεικό αργιλοαμμώνιο, σταθεροποιητής), Ε541 (φωσφορικό αργιλονάτριο, διογκωτικό).

Χρησιμοποιείται επίσης ευρέως σε υλικά συσκευασίας των τροφίμων και μαγειρικά σκεύη. Πολλά καλλυντικά περιέχουν άλατά του, όπως αντηλιακές κρέμες, αποσμητικά και είδη μακιγιάζ. Οι δημόσιες εταιρείες ύδρευσης το χρησιμοποιούν για να καθαρίσουν το πόσιμο νερό που φτάνει στις βρύσες των καταναλωτών και οι φαρμακευτικές εταιρείες το βάζουν μέσα σε φάρμακα (αντιόξινα για το στομάχι, στοματικά διαλύματα, φάρμακα για τη αρθρίτιδα κ.ά), αλλά και στα
εμβόλιά τους, χωρίς να φοβούνται να το αναφέρουν στη λίστα των πρόσθετων ουσιών. Δηλαδή το πίνουμε, το τρώμε, το βάζουμε επάνω στο δέρμα μας, το περνάμε απευθείας στην κυκλοφορία του αίματός μας και, σε κάποιες περιπτώσεις, το αναπνέουμε.

Picture

Το πρώτο κρούσμα εγκεφαλοπάθειας 
Αρχικά το κόστος του στρατηγικού μετάλλου ήταν υψηλότερο από του χρυσού και του λευκόχρυσου, γι’ αυτό και οι πιο σημαντικοί καλεσμένοι του Ναπολέοντα στη Γαλλία έτρωγαν σε αλουμινένια πιάτα. Ένα περίπου αιώνα μετά την ανακάλυψη του αλουμινίου ξεκίνησε και η πρώτη επισταμένη έρευνα για τις επιπτώσεις του στην υγεία.

Στην βρετανική επιστημονική έκδοση The Lancet το 1921, δημοσιεύθηκε η ιστορία ενός μεταλλουργού που ανέπτυξε εγκεφαλοπάθεια, εργαζόμενος σε χυτήριο αλουμινίου. Αργότερα αναφέρθηκαν πολλές ακόμα περιπτώσεις εγκεφαλοπάθειας σε εργαζόμενους στην βιομηχανία αλουμινίου, οι οποίοι δέχονταν το μέταλλο στο σώμα τους μέσω της αναπνευστικής οδού. Πενήντα χρόνια αργότερα οι ανεξάρτητες μελέτες τριών ερευνητών (Kerr 1969, Alfrey 1972 καιShort 1980) απέδειξαν πως όταν το νερό που χρησιμοποιούνταν στην αιμοκάθαρση των ασθενών με νεφρική ανεπάρκεια περιείχε πολύ αλουμίνιο (σαν μέσο καθαρισμού του νερού από ρύπους), τότε οι ασθενείς παρουσίαζαν διαταραχές λόγου, ισορροπίας και συμπεριφοράς (εγκεφαλοπάθεια) και υπέφεραν από πόνους στις αρθρώσεις, απασβέστωση των οστών και σκελετικές παραμορφώσεις, αναιμία και καρδιακά προβλήματα, καθώς το αλουμίνιο παρεμβαίνει στο πεπτικό σύστημα και δυσχεραίνει την απορρόφηση του ασβεστίου, του μαγνησίου, του καλίου και του φθορίου. 



Picture

Νευροτοξική δράση 
Μετά τη δεκαετία του ’70 το αλουμίνιο αναγνωρίστηκε ως νευροτοξικό, ενώ κανείς ποτέ πριν δεν είχε υποψιαστεί την ιδιότητά του αυτή. Όπως αποδείχθηκε, όταν αρχίζει να γίνεται δηλητηριώδες (σε μεγάλες δόσεις), δημιουργεί ανωμαλίες στον ύπνο, νευρικότητα και συναισθηματική αστάθεια, απώλεια μνήμης, συχνούς πονοκεφάλους και αποδυνάμωση της νοημοσύνης. Επίσης, όπως παρατήρησαν το 2009 ερευνητές του νοσοκομείου Henri‐ Mondor, έχει την τάση, υπό προϋποθέσεις, να συσσωρεύεται στους μυς, τους ιστούς και τέλος στον εγκέφαλο, όπου και παραμένει δημιουργώντας εκφυλιστικές και νευρομυικές ασθένειες. Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσε το 2003 το Γαλλικό Ινστιτούτο για τη Φροντίδα της Υγείας, όταν ανέφερε ότι πολυάριθμες έρευνες αποδείκνυαν πως το αλουμίνιο μάλλον είναι τοξικό, επισημαίνοντας βέβαια ότι ο προσδιορισμός των επιπτώσεων του αλουμινίου στην υγεία είναι εξαιρετικά δύσκολος.



Picture

Πόσιμο νερό και Αλτσχάιμερ 
 Διάφορες μελέτες έδειξαν τον συσχετισμό του αλουμινίου που περιέχεται στο πόσιμο νερό με τη νόσο Αλτσχάιμερ. Εκτεταμένη έρευνα που έγινε το 1995 στον Καναδά έδειξε ότι η πιθανότητα ανάπτυξης διανοητικών προβλημάτων ήταν δέκα φορές μεγαλύτερη στις κοινότητες με υψηλό ποσοστό αλουμινίου στο πόσιμο νερό. Παράλληλα, έρευνες άλλων χωρών απέκλεισαν αυτή τη συσχέτιση, παρά το γεγονός ότι οι νοσούντες από Αλτσχάιμερ, όπως διαπιστώνεται, έχουν υψηλά ποσοστά αλουμινίου στα εκφυλισμένα κύτταρα του εγκεφάλου τους. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή καθηγητή της Πολυτεχνικής Σχολής ΞάνθηςΑστέριο Παντοκράτορα, «υπάρχουν ενδείξεις ότι το αλουμίνιο σχετίζεται με σοβαρές ασθένειες όπως είναι η νόσος του Parkinson, η μυοατροφική σκλήρυνση (νόσος του Lou Gehrig) και η νόσος του Αλτσχάιμερ». Εν τω μεταξύ, το ανώτατο επιτρεπτό όριο του αλουμινίου στο πόσιμο νερό στις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Ευρώπη, έχει υποστεί διάφορα… σκαμπανεβάσματα μέχρι τώρα, με τις σχετικές οδηγίες να αναπροσαρμόζονται διαρκώς. Όπως υπογραμμίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ) , οι διαθέσιμες επιστημονικές γνώσεις δεν επιτρέπουν προς το παρόν τον καθορισμό ενός αποδεκτού ανώτατου ορίου περιεκτικότητας του αλουμινίου στο νερό.





Picture

Αλουμίνιο στο έδαφος
Μελέτες στους κατοίκους του νησιού Γκουάμ στον Ειρηνικό Ωκεανό και των νησιών της Νέας Γουινέας, όπου τα εδάφη είναι πλούσια σε αλουμίνιο, έδειξαν υψηλά ποσοστά ασθενών με Parkinson και μυοατροφική σκλήρυνση (νόσο του Lou Gehrig, σπάνια νευρολογική διαταραχή).



Picture
Barcelona 3/1/13

Αλουμίνιο στον αέρα Σύμφωνα με τον Νίκο Κατσαρό, χημικό και επιστημονικό συνεργάτη του Δημόκριτου, οι λευκές ουρές (τα γνωστά chemtrails) που αφήνουν πίσω τους αεροπλάνα τα οποία πετούν σε σχετικά χαμηλό ύψος πάνω από τις πόλεις, είναι χημικές ουσίες που περιέχουν σωματίδια από αλουμίνιο και βάριο, ισχυρές νευροτοξικές ουσίες. Αυτές, κατά τα λεγόμενά του, ασφαλώς επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Picture

Αλουμινένια σκεύη Σήμερα κυκλοφορούν πολλά αλουμινένια σκεύη με αντικολλητική επίστρωση. Οι ειδικοί καθησυχάζουν, λέγοντας ότι δεν κρύβουν κανένα κίνδυνο για την υγεία, εκτός αν ξυστεί η επιφάνειά τους και αποκαλυφθεί το μέταλλο. Επίσης συνιστούν να μην μαγειρεύονται όξινα και αλμυρά τρόφιμα σε αλουμινένια σκεύη χωρίς επίστρωση και να μην τυλίγονται σε αλουμινόχαρτο ντομάτα, λεμόνι, σαλάμια, παστά ψάρια κ.ά, γιατί μπορεί να διαβρώσουν το μέταλλο.



Picture

Σε εμβόλια Πληθώρα εμβολίων (πολιομυελίτιδας, διφθερίτιδας, τετάνου) περιέχουν αλουμίνιο, η ποσότητα του οποίου είναι ιδιαίτερα δυσανάγνωστη στην ετικέτα τους. Οι φαρμακευτικές εταιρείες το προσθέτουν προκειμένου να αυξήσουν τη δόση των αντιγόνων και να ενισχύσουν την αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος. Σύμφωνα με υπολογισμούς της Γαλλίδας δημοσιογράφου και συγγραφέως Virginie Belle, ένα βρέφος 2-16 μηνών προσλαμβάνει 2,46 mg αλουμινίου στους μυς του, σε αντίθεση με τα 1,25 mg που ορίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ως ανώτατο ποσό ανά δόση για τον ενήλικο. Παράλληλα, ηΑμερικάνικη Διεύθυνση Τροφίμων και Φαρμάκων συστήνει 0,85 mg ανά δόση, ενώ για τα βρέφη δεν υπάρχει καθορισμός.

Η Virginie Belle, στο βιβλίο της «Όταν το αλουμίνιο μας δηλητηριάζει», αναφέρει ότι ασθένειες όπως η χρόνια κόπωση, ο διαβήτης, η επιληψία και το άσθμα, οφείλονται σε πολύ υψηλές δόσεις αλουμινίου. Αφήνει επίσης αιχμές ότι τοΣύνδρομο του Κόλπου οφείλεται στις τεράστιες δόσεις των προληπτικών εμβολίων στα οποία υποβλήθηκαν οι 175.000 και πλέον στρατιώτες που νοσούν σήμερα. 



Picture

Σε αποσμητικά Το 2006 η Εφημερίδα της Εφαρμοσμένης Τοξικολογίας (Journal of Applied Toxicology) έφερε στο φως όλες τις έρευνες που συσχετίζουν τον καρκίνο του μαστού με τα αποσμητικά που περιέχουν άλατα του αλουμινίου. Ο επίλογος ήταν ο ίδιος: χρειάζονται συμπληρωματικές μελέτες για την τελική διαπίστωση. Την ίδια χρονιά, η Γαλλική Ένωση Υγείας και Περιβάλλοντος (AFES) πληροφόρησε το κοινό ότι ο κίνδυνος αυξάνεται για τις γυναίκες που χρησιμοποιούν το αποσμητικό μετά το ξύρισμα, γεγονός που υποστηρίζεται και από αμερικάνικη έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2003 σε 437 γυναίκες.Σύμφωνα με την τελευταία, οι γυναίκες θα πρέπει να αποφεύγουν τα αποσμητικά και τα ανθιδρωτικά που περιέχουν αλουμίνιο και κυρίως, να μην τα χρησιμοποιούν αμέσως μετά το ξύρισμα της μασχάλης.



Picture

Κάποιοι το απενοχοποιούν Οι βιομηχανίες παραγωγής αλουμινίου ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία από το μέταλλο, γιατί ο ανθρώπινος οργανισμός προβάλλει αποτελεσματική αντίσταση στα περισσότερα ξένα προς αυτόν στοιχεία, όπως είναι και το αλουμίνιο. Έτσι επιμένουν ότι τελικά πολύ μικρή ποσότητα αλουμινίου απορροφάται από τον πεπτικό σωλήνα, εφόσον φιλτράρεται και από τα νεφρά, ενώ υπενθυμίζουν ότι ο εγκέφαλος διαθέτει την δική του προστασία. Νορβηγοί και Άγγλοι ερευνητές επίσης υποστηρίζουν ότι δεν κατόρθωσαν να ανιχνεύσουν επιβλαβείς συνέπειες στην υγεία ατόμων που έκαναν μακροχρόνια λήψη φαρμάκων που περιείχαν αλουμίνιο. Επισήμως, οι δημόσιες υπηρεσίες υγείας σε όλο τον κόσμο δεν αναγνωρίζουν τον κίνδυνο από τη λήψη αλουμινίου.



Picture

Μια νέα πάθηση γεννιέται… Και το όνομα αυτήςMacrophagic Myofasciitis (MMF). Η νέα ασθένεια, που συνδέθηκε στο τέλος της δεκαετίας του ’90 με τα εμβόλια τα οποία περιέχουν αλουμίνιο, είναι μια φλεγμονώδης μυοπάθεια. Τα συμπτώματά της είναι μυικοί πόνοι στα μπράτσα και τις γάμπες, έντονη κούραση και προβλήματα στην άρθρωση του λόγου και τη μνήμη. Βιοψίες των μυών των ασθενών έδειξαν υψηλότατη συγκέντρωση αλουμινίου. Για ποιες ασθένειες είχαν εμβολιαστεί; Ηπατίτιδα Α, Β και τέτανο. Ποιο άλλο εμβόλιο για ενηλίκους περιέχει αλουμίνιο; Το εμβόλιο της γρίπης Α. Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε το 2003 η Γαλλική Υγειονομική Υπηρεσία Ασφαλείας των Προϊόντων Υγείας (AFSSAPS), τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται μια δεκαετία μετά τον εμβολιασμό. Σημειωτέον ότι τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύτηκαν μετά από έντονη πίεση ερευνητών και ασθενών.

allnewz.weebly.com
stopalimentarius.wordpress.com

το είδα
http://oimaskespeftoun.blogspot.gr/2014/01/blog-post_8511.html

Τα εκατομμύρια των κομμάτων

Με την ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2014 και την ενημέρωση των αντίστοιχων λογαριασμών στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, οριστικοποιήθηκαν τα ποσά που αφορούν την κρατική Επιχορήγηση των πολιτικών Κομμάτων για το 2013 καθώς και τα ποσά που θα λάβουν τα κόμματα ως Τακτική Κρατική Επιχορήγηση για το 2014.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά για το 2013 τα Ελληνικά Πολιτικά Κόμματα έλαβαν ως Κρατική Οικονομική Ενίσχυση (η επίσημη ονομασία της Κρατικής Επιχορήγησης) το ποσό των 21.827.000 €. Γα το 2014 έχει εγγραφεί στο προϋπολογισμό το ποσό των 9.978.000 €.

Συνολικά την τελευταία πενταετία τα Ελληνικά Πολιτικά Κόμματα χρηματοδοτήθηκαν με το ιλιγγιώδες ποσό των διακοσίων τριάντα τριών εκατομμυρίων επτακοσίων έξι χιλιάδων δέκα οκτώ ευρώ (233.706.018 €) και
συγκεκριμένα :

2009 85.135.050 €

2010 48.800.000

2011 40.513.968

2002 37.430.000

2013 21.827.000

Σύνολο 233.706.018

Το 2013 η κατανομή του ποσού της κρατικής επιχορήγησης μεταξύ των κομμάτων έγινε ως εξής

Δικαιούχοι ΣυνδυασμοίΤακτικήΟικονομική2013%Euro / voteVote%Parties
ΝΔ5.435.922,72532.933,605.968.856,3227,353,271.825.49729,66ΝΔ
ΣΥΡΙΖΑ4.967.488,07487.008,635.454.496,7024,993,301.655.02226,89ΣΥΡΙΖΑ
ΠΑΣΟΚ2.497.162,40244.819,842.741.982,2412,563,63756.02412,28ΠΑΣΟΚ
ΑΝ ΕΛΛ1.690.292,00165.714,901.856.006,908,504,01462.4067,51ΑΝ ΕΛΛ
Χρυσή Αυγή1.590.316,30155.913,361.746.229,668,004,10426.0256,92Χρυσή Αυγή
Δημ Αρ1.477.499,80144.852,921.622.352,727,434,21384.9866,25Δημ Αρ
ΚΚΕ1.181.397,71115.823,311.297.221,025,944,68277.2274,50ΚΚΕ
ΛΑΟΣ419.650,0641.142,16460.792,222,114,7597.0991,58ΛΑΟΣ
Οικολ419.650,0641.142,16460.792,222,118,4754.4080,88Οικολ
δξ198.781,6119.488,39218.270,001,002,2298.1401,59δξ
Σύνολο19.878.160,721.948.839,2821.827.000,00100,003,55118.6301,93Λοιπά

91,078,93100,00

6.155.464100

Στο συνασπισμό των τριών κομμάτων δημιουργία ξανά!, Δράση και Φιλελεύθερη Συμμαχία, το 2013, το μοναδικό έτος που δικαιούται κρατικής χρηματοδότησης, αναλογούν όπως φαίνεται και στον πιο πάνω πίνακα 198.781, 61€ Τακτική Χρηματοδότηση και 19.488,39 € Οικονομική, δηλαδή συνολικά 218,270,00 € για τα τρία κόμματα μαζί.

Το ποσό αυτό κατανεμήθηκε μεταξύ των κομμάτων του συνασπισμού ως εξής  

Συνασπισμός δξ!ΤακτικήΟικονομική2013%Euro / voteVoteEuro / vote 2
δημιουργία, ξανά!109.329,8810.718,62120.048,5055,00%2,2253.9771,22
Δράση80.506,557.892,8088.399,3540,50%2,2239.7470,90
Φιλελεύθερη Συμμαχία8.945,17876,989.822,154,50%2,224.4160,10
Σύνολο198.781,6119.488,39218.270,00Ok2,2298.1402,22

Από τα ποσά αυτά έχει εκταμιευθεί η πρώτη δόση τον Απρίλιο 2013

Συνασπισμός δξ!ΤακτικήΟικονομική2013 Α%Euro / voteVoteEuro / vote 2
δημιουργία, ξανά!54.644,945.359,3160.024,2555,00%1,1153.9770,61
Δράση40.253,273.946,4044.199,6840,50%1,1138.7470,45
Φιλελεύθερη Συμμαχία4.472,59438,494.911,084,50%1,114.4160,05
Σύνολο99.390,809.744,20109.135,00Οκ1,1198.1401,11


Η δεύτερη δόση τον Δεκέμβριο 2013

Συνασπισμός δξ!ΤακτικήΟικονομική2013 B%Euro / voteVoteEuro / vote 2
δημιουργία, ξανά!20.035,711.964,2922.000,0055,00%0,4153.9770,22
Δράση14.753,571.446,4316.200,0040,50%0,4139.7470,17
Φιλελεύθερη Συμμαχία1.639,29160,711.800,004,50%0,414.4160,02
Σύνολο36.428,573.571,4340.000,00Ok0,4198.1400,41

και αναμένεται να εκταμιευθεί η τρίτη δόση του 2013 η οποία θα είναι

Συνασπισμός δξ!ΤακτικήΟικονομική2013 C%Euro / voteVoteEuro / vote 2
δημιουργία, ξανά!34.629,233.395,0238.024,2555,00%0,7053.9770,39
Δράση25.499,712.499,9727.999,6840,50%0,7039.7470,29
Φιλελεύθερη Συμμαχία2.833,30277,773.111,084,50%0,704.4160,03
Σύνολο62.962,246.172,7669.135,00Ok0,7098.1400,70

Σύμφωνα με τους αναλυτικούς αυτούς πίνακες προκύπτουν τα εξής στοιχεία

Ο μέσος όρος Κρατικής Επιχορήγηση που έλαβαν τα Ελληνικά κόμματα το 2013 είναι 3,55€ ανά έγκυρη ψήφο.

http://www.dimiourgiaxana.gr/el/component/content/article/55-ελληνικα/κινημα/οικονομικά-στοιχεία/1369-τα-εκατομμύρια-των-κομμάτων


Συμπέρασμα:

Αναγνώστη μου, στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, μην δώσεις 3,55€ σε κάποια συλλογικότητα (κόμμα) που δεν μπορεί να σε αντιπροσωπεύει και δεν σου έχει καμία υποχρέωση μετά τις εκλογές. Αν θέλεις συλλογικότητα, φτιάξε ένα σύλλογο. Μην χαλάς τις εκλογές ! Οι εκλογές δεν διεξάγονται για να μοιράσουν τα κόμματα έδρες και κονδύλια αλλά για να εκλέγεις εσύ τον αντιπρόσωπο σου. Κάν’ το ! Βρες τον άνθρωπο σου, πρότεινε την υποψηφιότητα του και ψήφισε τον. Βάλε τέλος στην κομματοκρατία και στην πρωθυπουργική μονοκρατορία. Αν δεν το κάνεις εσύ, κανείς δεν θα το κάνει.


ΣΧΕΤΙΚΑ:

Μια νέα γενιά … εκατομμυριούχων προέκυψε από τις “εκλογές” της 17ης Ιουνίου

Βουλευτικές Εκλογές 2012: Έγκυρες ή Άκυρες; ΑΝΥΠΑΡΚΤΕΣ!

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑ;

Η χειραγώγηση μέσω δημοσκοπήσεων

Τι πάει να πει Σαμαράς ή Τσίπρας ;;;

Πως μπορούμε να προτείνουμε έναν υποψήφιο : Άρθρο 32 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 26 /2012 .

το είδα


http://oimaskespeftoun.blogspot.gr/2014/01/blog-post_4331.html
Next previous home

Αναζήτηση στο ιστολόγιο

-------\ KRYON IN HELLENIC /-------

-------\ KRYON IN HELLENIC /-------
Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας... Συστήνεται απλώς σαν βοηθός από την άλλη πλευρά του «πέπλου της δυαδικότητας», χωρίς υλική μορφή ή γένος. Διαμέσου του Λη Κάρολ, αναφέρεται στις ριζικές αλλαγές που συμβαίνουν στη Γη και τους Ανθρώπους αυτή την εποχή.

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------
Σκοπός μας είναι να επιστήσουμε την προσοχή γύρω από την ανάγκη να προετοιμαστούμε γι' αυτό το μεγάλο αστρικό γεγονός, του οποίου η ενέργεια ήδη έχει αρχίσει να γίνεται αντιληπτή στον πλανήτη μας μέσα από φωτεινά φαινόμενα, όμορφες λάμψεις, την παράξενη παθητική συμπεριφορά του ήλιου, αύξηση των εμφανίσεων μετεωριτών, διακοπών ρεύματος.. όλα αυτά είναι ενδείξεις της επικείμενης άφιξης της τεράστιας ηλεκτρομαγνητικής του ζώνης η οποία είναι φορτισμένη με φωτονικά σωματίδια, και κάθε ημέρα που περνάει αυξάνονται όλο και περισσότερο.

Οι επισκεπτεσ μας στον κοσμο απο 12-10-2010

free counters