Δευτέρα 8 Αυγούστου 2016

Οι 147 Δελφικές Εντολές: Η κληρονομιά των Ελλήνων που όλοι πρέπει να διαβάσουμε

http://www.diaforetiko.gr/wp-content/uploads/2015/10/4a8a08f09d37b73795649038408b5f3327.jpg
Τα Δελφικά Παραγγέλματα είναι οι σοφές εντολές που άφησαν στους Έλληνες οι σοφοί της Αχαίας Ελλάδας. Μια πολύτιμη κληρονομιά γνώσης και σοφίας για τις επερχόμενες γενεές.
Οι αρχαίοι Έλληνες ιερείς δεν έδιναν συμβουλές ούτε άκουγαν τις εξομολογήσεις των πιστών, αλλά ασχολούνταν μόνο με την τέλεση των θυσιών και των άλλων ιεροτελεστιών.
Η ηθική εκπαίδευση και καθοδήγηση των πολιτών ξεκινούσε μεν από τους παιδαγωγούς και παιδοτρίβες της νεαρής ηλικίας, αλλά συνεχιζόταν αργότερα στα μαντεία, τα οποία, εκτός από τις χρησμοδοτήσεις τους για τα μελλούμενα και τις θελήσεις των θεών, έδιναν και ένα πλήθος ηθικών παραγγελμάτων και προτροπών συμβουλευτικού χαρακτήρα για τα προβλήματα της καθημερινής ζωής.
Περίαπτη θέση βέβαια, κατείχε σε όλα αυτά ,το διάσημο σε όλο τον κόσμο Μαντείο των Δελφών, του οποίου τα ομώνυμα ηθικά παραγγέλματα είχαν καταγραφεί στους τοίχους του Προνάου του Ναού του Απόλλωνος,στο υπέρθυρο ή ακόμα και σε διάφορες στήλες που είχαν τοποθετηθεί περιμετρικά στις πλευρές του ναού.
Τα 147 Δελφικά Παραγγέλματα ή Πυθίας Γράμματα, ήταν λιτά αποφθέγματα ελαχίστων λέξεων και ανήκαν στους 7 σοφούς της αρχαιότητας:
Τον Θαλή τον Μιλήσιο, τον Πιττακό τον Μυτιληναίο, τον Βία τον Πρηνεύ, τον Σόλωνα τον Αθηναίο, τον Κλεόβουλο τον Ρόδιο, τον Περίανδρο τον Κορίνθιο και τον Χίλωνα τον Λακεδαιμόνιο.
Στο αέτωμα του ναού δέσποζαν τα τρία σπουδαιότερα Δελφικά Παραγγέλματα, τα οποία εύκολα μπορούσε να διακρίνει ο πλησιάζων επισκέπτης:•Κάτω αριστερά το ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ (να γνωρίσεις τον εαυτό σου).
•Κάτω δεξιά το ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ (να κάνεις τα πάντα με μέτρο, αποφεύγοντας την υπερβολή).
•Ανάμεσά τους, στη κορυφή, το περίφημο «ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ Ε» (ή ΕΙ), για το οποίο ο ιερέας των Δελφών Πλούταρχος έγραψε ολόκληρη πραγματεία («Περί τού έν Δελφοίς Ε»), προσπαθώντας να ερμηνεύσει την απωλεσθείσα σημασία του.
Ο θαυμασμός των αρχαίων Ελλήνων για τα ανηρτημένα αυτά αποφθέγματα στο Μαντείο των Δελφών ήταν τόσο μεγάλος, ώστε ο λυρικός ποιητής Πίνδαρος (522 π.Χ.) θεωρούσε τους επτά σοφούς, γιους του Ήλιου, που με την ακτινοβολία τους φώτιζαν και καθοδηγούσαν τον άνθρωπο στην οδό της αρετής. Αυτά τα σοφά παραγγέλματα χρησιμοποιήθηκαν στην συνέχεια και απο άλλους λαούς ,που τα παρουσίασαν σαν «θρησκευτικές εντολές».

Σας παραθέτουμε τα παραγγέλματα αυτά, όπως οι επισκέπτες της αρχαιότητας αντίκριζαν στους Δελφούς.
«Εν δέ τώ προνάω τά έν Δελφοίς γεγραμμένα, έστιν ώφελήματα άνθρώποις» Παυσανίας

 • Έπου θεώ. Ακολούθα τον θεό.
 • Νόμω πείθου. Να πειθαρχείς στο Νόμο.
 • Θεούς σέβου. Να σέβεσαι τους θεούς.
 • Γονείς αίδου. Να σέβεσαι τους γονείς σου.
 • Ηττώ υπέρ δικαίου. Να καταβάλεσαι για το δίκαιο.
 • Γνώθι μαθών. Γνώρισε αφού μάθεις.
 • Ακούσας νόει. Κατανόησε αφού ακούσεις.
 • Σαυτόν ίσθι. Γνώρισε τον εαυτό σου.
 • Εστίαν τίμα. Να τιμάς την εστία σου.
 • Άρχε σεαυτού. Να κυριαρχείς τον εαυτό σου.
 • Φίλους βοήθει. Να βοηθάς τους φίλους.
 • Θυμού κράτε. Να συγκρατείς το θυμό σου.
 • Όρκω μη χρω. Να μην ορκίζεσαι.
 • Φιλίαν αγάπα. Να αγαπάς τη φιλία.
 • Παιδείας αντέχου. Να προσηλώνεσαι στην εκπαίδευσή σου.
 • Σοφίαν ζήτει. Να αναζητάς τη σοφία.
 • Ψέγε μηδένα. Να μην κατηγορείς κανένα.
 • Επαίνει αρετήν. Να επαινείς την αρετή.
 • Πράττε δίκαια. Να πράττεις δίκαια.
 • Φίλοις ευνόει. Να ευνοείς τους φίλους.
 • Εχθρούς αμύνου. Να προφυλάσσεσαι από τους εχθρούς.
 • Ευγένειαν άσκει. Να είσαι ευγενής.
 • Κακίας απέχου. Να απέχεις από την κακία.
 • Εύφημος ίσθι. Να έχεις καλή φήμη.
 • Άκουε πάντα. Να ακούς τα πάντα.
 • Μηδέν άγαν. Να μην υπερβάλλεις.
 • Χρόνου φείδου. Να μη σπαταλάς το χρόνο.
 • Ύβριν μίσει. Να μισείς την ύβρη.
 • Ικέτας αίδου. Να σέβεσαι τους ικέτες.
 • Υιούς παίδευε. Να εκπαιδεύεις τους γιους σου.
 • Έχων χαρίζου. Όταν έχεις, να χαρίζεις.
 • Δόλον φοβού. Να φοβάσαι το δόλο.
 • Ευλόγει πάντας. Να λες καλά λόγια για όλους.
 • Φιλόσοφος γίνου. Να γίνεις φιλόσοφος.
 • Όσια κρίνε. Να κρίνεις τα όσια.
 • Γνους πράττε. Να πράττεις με επίγνωση.
 • Φόνου απέχου. Να μη φονεύεις.
 • Σοφοίς χρω. Να συναναστρέφεσαι με σοφούς.
 • Ήθος δοκίμαζε. Να επιδοκιμάζεις το ήθος.
 • Υφορώ μηδένα. Να μην είσαι καχύποπτος.
 • Τέχνη χρω. Να ασκείς την Τέχνη.
 • Ευεργεσίας τίμα. Να τιμάς τις ευεργεσίες.
 • Φθόνει μηδενί. Να μη φθονείς κανένα.
 • Ελπίδα αίνει. Να δοξάζεις την ελπίδα.
 • Διαβολήν μίσει. Να μισείς τη διαβολή.
 • Δικαίως κτω. Να αποκτάς δίκαια.
 • Αγαθούς τίμα. Να τιμάς τους αγαθούς.
 • Αισχύνην σέβου. Να σέβεσαι την εντροπή.
 • Ευτυχίαν εύχου. Να εύχεσαι ευτυχία.
 • Εργάσου κτητά. Να κοπιάζεις για πράγματα άξια κτήσης.
 • Έριν μίσει. Να μισείς την έριδα.
 • Όνειδος έχθαιρε. Να εχθρεύεσαι τον χλευασμό.
 • Γλώσσαν ίσχε. Να συγκρατείς τη γλώσσα σου.
 • Ύβριν αμύνου. Να προφυλάσσεσαι από την ύβρη.
 • Κρίνε δίκαια. Να κρίνεις δίκαια.
 • Λέγε ειδώς. Να λες γνωρίζοντας.
 • Βίας μη έχου. Να μην έχεις βία.
 • Ομίλει πράως. Να ομιλείς με πραότητα.
 • Φιλοφρόνει πάσιν. Να είσαι φιλικός με όλους.
 • Γλώττης άρχε. Να κυριαρχείς τη γλώσσα σου.
 • Σεαυτόν ευ ποίει. Να ευεργετείς τον εαυτό σου.
 • Ευπροσήγορος γίνου. Να είσαι ευπροσήγορος.
 • Αποκρίνου εν καιρώ. Να αποκρίνεσαι στον κατάλληλο καιρό.
 • Πόνει μετά δικαίου. Να κοπιάζεις δίκαια.
 • Πράττε αμετανοήτως. Να πράττεις με σιγουριά.
 • Αμαρτάνων μετανόει. Όταν σφάλλεις, να μετανοείς.
 • Οφθαλμού κράτει. Να κυριαρχείς των οφθαλμών σου.
 • Βουλεύου χρήσιμα. Να σκέπτεσαι τα χρήσιμα.
 • Φιλίαν φύλασσε. Να φυλάττεις τη φιλία.
 • Ευγνώμων γίνου. Να είσαι ευγνώμων.
 • Ομόνοιαν δίωκε. Να επιδιώκεις την ομόνοια.
 • Άρρητα μη λέγε. Να μην λες τα άρρητα.
 • Έχθρας διάλυε. Να διαλύεις τις έχθρες.
 • Γήρας προσδέχου. Να αποδέχεσαι το γήρας.
 • Επί ρώμη μη καυχώ. Να μην καυχιέσαι για τη δύναμή σου.
 • Ευφημίαν άσκει. Να επιδιώκεις καλή φήμη.
 • Απέχθειαν φεύγε. Να αποφεύγεις την απέχθεια.
 • Πλούτει δικαίως. Να πλουτίζεις δίκαια.
 • Κακίαν μίσει. Να μισείς την κακία.
 • Μανθάνων μη κάμνε. Να μην κουράζεσαι να μαθαίνεις.
 • Ους τρέφεις αγάπα. Να αγαπάς αυτούς που τρέφεις.
 • Απόντι μη μάχου. Να μην μάχεσαι αυτόν που είναι απών.
 • Πρεσβύτερον αιδού. Να σέβεσαι τους μεγαλύτερους.
 • Νεώτερον δίδασκε. Να διδάσκεις τους νεότερους.
 • Πλούτω απόστει. Να αποστασιοποιείσαι από τον πλούτο.
 • Σεαυτόν αιδού. Να σέβεσαι τον εαυτό σου.
 • Μη άρχε υβρίζων. Να μην κυριαρχείς με αλαζονεία.
 • Προγόνους στεφάνου. Να στεφανώνεις τους προγόνους σου.
 • Θνήσκε υπέρ πατρίδος. Να πεθάνεις για την πατρίδα σου.
 • Επί νεκρώ μη γέλα. Να μην περιγελάς τους νεκρούς.
 • Ατυχούντι συνάχθου. Να συμπάσχεις με το δυστυχή.
 • Τύχη μη πίστευε. Να μην πιστεύεις την τύχη.
 • Τελεύτα άλυπος. Να πεθαίνεις χωρίς λύπη.

diaforetiko.gr

Δήλος, το νησί που δεν βλέπουμε ποτέ όταν πάμε στη Μύκονο [εικόνες]

dilos7 

Σε απόσταση αναπνοής από την κοσμική Μύκονο, η Δήλος είναι το ιερό νησί της αρχαίας Ελλάδας, ένας τόπος επιβλητικός,γυμνός από βλάστηση, αλλά εξαιρετικά λαμπρός κάτω από το φως του ηλίου. Είναι ο τόπος γέννησης του Απόλλωνα και της Άρτεμης, κατά τη μυθολογία.

Αυτό, όμως, που τον κάνει έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας, είναι το ότι είναι ο μοναδικός στην Ελλάδα όπου έχουν βρεθεί ιδιωτικές κατοικίες σε θαυμάσια κατάσταση.
Ναοί, θέατρα, στάδια, γυμναστήρια και άλλες μνημειακές κατασκευές και κτίρια έχουν ανακαλυφθεί σε πολλά μέρη. Επίσης, σε μερικές περιοχές, όπως π.χ. στην Πέλλα και στην Ερέτρια, έχουν βρεθεί θεμέλια οικιών και μωσαϊκά δάπεδα, αλλά δυστυχώς τα σπίτια τα ίδια δεν σώζονται καθ’ ύψος. Στη Δήλο, αντιθέτως, διατηρούνται θαυμάσια και μας δίνουν σχεδόν μια πλήρη εικόνα της αρχιτεκτονικής, της εσωτερικής διαρρύθμισης, των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν, της διακόσμησης των τοίχων, της ύδρευσης, του αποχετευτικού συστήματος κλπ.    Δήλος – Πόσα μας κρύβουν;


Απογειώθηκε όταν την πήραν οι Αθηναίοι
Όλα τα σπίτια της Δήλου είναι του 2ου και των αρχών του 1ου αιώνα π.Χ, όταν οι Ρωμαίοι την παραχώρησαν στην Αθήνα, εκείνοι έδιωξαν τους κατοίκους και την απογείωσαν οικονομικά. Όπως είναι φυσικό, υπήρχαν μεγάλα και μικρά σπίτια, σπίτια πατρικίων και σπίτια πληβείων, τα μεν δίπλα στα δε, αδιακρίτως. Αν και δεν φαίνεται να υπήρχε ένας ενιαίος τύπος ιδιωτικής κατοικίας, τα περισσότερα σπίτια, ιδιαίτερα τα μεγαλύτερα και πιο πλούσια, ακολουθούσαν ένα βασικό πλάνο, με διάφορες παραλλαγές. Άλλωστε το πλάνο μιας κατοικίας επιβαλλόταν συχνά από τις ιδιομορφίες του εδάφους, από το δρόμο από τον οποίο οροθετούνταν και από τα όμορα κτίσματα.
Η Δήλος ήταν στην αρχαιότητα ονομαστή για την πανελλήνια λατρεία του Δήλιου Απόλλωνα που ασκούνταν εκεί και από τις ανασκαφές που έγιναν, τα σπίτια, οι πλακόστρωτοι δρόμοι, οι ναοί και τα δημόσια οικοδομήματα που σώθηκαν μας δίνουν μια μοναδική εικόνα της αρχαίας ελληνικής πόλης στο σύνολό της.


 
Βραχώδες και άγονο νησί, βρίσκεται ανάμεσα στα νησιά Μύκονο και Ρηνεία με μήκος 5 χιλιόμετρα και πλάτος 1300 μέτρα. Το μεγαλύτερο ύψωμά της είναι το γρανιτικό βουνό Κύθνος, που στους πρόποδές του βρισκόταν η αρχαία πόλη της Δήλου που οι ανασκαφές την έφεραν ολόκληρη στο φως.


 
Η μυθολογία λέει ότι φανερώθηκε (δηλώθηκε) μ’ ένα χτύπημα της τρίαινας του Ποσειδώνα στην επιφάνεια της θάλασσας και έπλεε για πολύ καιρό, μέχρι που ο Δίας την έδεσε στο βυθό της θάλασσας με μία διαμαντένια αλυσίδα για να καταφύγει εκεί η Λητώ και να γεννήσει κάτω από μια φοινικιά τα δυο θεϊκά παιδιά, την Άρτεμη πρώτα και τον Απόλλωνα ύστερα.


 
Στα προϊστορικά χρόνια τη Δήλο την κατοίκησαν μινωικοί οικιστές από την Κρήτη και Μυκηναίοι και Δωριείς από τη Στερεά Ελλάδα. Στα ιστορικά όμως χρόνια κάτοικοί της ήταν Ίωνες, οπότε και διακρίθηκε η Δήλος σαν κέντρο πανιωνίων εορτών που γίνονταν προς τιμή του Απόλλωνα.
Οι ανασκαφές στη Δήλο, που άρχισαν στα 1873 και σχεδόν συνεχίστηκαν μέχρι τις μέρες μας, έφεραν στο φως ένα πλήθος μνημεία και ευρήματα που ανήκουν σε μια από τις πέντε περιοχές της Δήλου που είχαν κατοικηθεί.
http://www.iefimerida.gr

ΛΙΑΝΤΙΝΗΣ ΓΚΕΜΜΑ - ΕΤΣΙ ΝΙΚΗΣΑΝ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ!!! ΟΣΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΕ Η ΑΝΔΡΕΙΑ !!! ΤΟ ΕΚΑΝΕ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ!!!


Οι Εβραίοι εκαλλιέργησαν τη γη της πίστης. Οι Έλληνες εκαλλιέργησαν τη γη της γνώσης.
Οι εβραίοι ήσαν δήμιοι, οι έλληνες ήταν οι δικαστές.
Οι εβραίοι ήσαν αδίσταχτοι, οι έλληνες ήσαν ευγενικοί.
Για αυτό και νίκησαν οι εβραίοι τους έλληνες.
Εχρησιμοποίησαν σαν όπλο τους βέβαια το χριστιανισμό, 

ένα νόθο και μυσαρό παρασάρκωμα του σώματος τους, από τους ίδιους απόβλητο, 
και αφάνισαν την ωραία Ελλάδα. Ότι δεν εκατάφερε η ανδρεία, το κατάφερε ο δόλος!!!

Τους ξέρει κανείς;

...Να μας πούνε δηλαδή, αν έχουνε ακουστά τα ονόματα:
Εμπεδοκλής, Αναξίμανδρος, Αριστόξενος ο Ταραντινός,
Διογένης ο Λαέρτιος, Αγελάδας, Λεύκιππος, Πυθαγόρας
ο Ρηγίνος, Πυθέας
που στον καιρό μας σημαίνουν αντίστοιχα
Αϊνστάιν, Δαρβίνος, Μπετόβεν, Έγελος, Μιχαήλ Άγγελος,
Μαξ Πλάνκ, Ροντέν, Κολόμβος.
Να μας μιλήσουν για κάποιους όρους σειράς και βάσης,
όπως σφαίρος στον Εμπεδοκλή,
κενό στο Δημόκριτο, εκπύρωση στον Ηράκλειτο,
μηδέν στον Παρμενίδη, κατηγορία στον Αριστοτέλη,
τόνος στους Στωικούς.
Να μας ειπούν οι κάθε λογής έλληνες επιστήμονες
τι λέει η λέξη ψυχρά φλογί στον Πίνδαρο,
μεταβάλλον αναπαύεται στον Ηράκλειτο, δακρυόεν
γελάσασα στον Όμηρο, χαλεπώς μετεχείρισαν στο Θουκυδίδη…
Να μας ειπούνε, πόσοι φιλόλογοι,
έξω από τα σχολικά κολλυβογράμματα έχουν διαβάσει
στο πρωτότυπο τρεις διαλόγους του Πλάτωνα, δύο Νεμεόνικους
του Πινδάρου, την Ωδή στην αρετή του Αριστο-τέλη, έναν Ομηρικό Ύμνο. (Και αυτό δεν είναι ραψωδία).
Και για να μας πιάσει τεταρταίος και καλπάζουσα, να μας ειπεί ποιός γνωρίζει και διδάσκει
από τους ειδικούς προφεσσόρους στα πανεπιστήμια ότι οι τρεις τραγικοί ποιητές μας στη βάση τους
είναι φυσικοί επιστήμονες, ότι στη διάλεξή του για την αρετή ο Πλάτων
έκαμε στους ακροατές του ένα μάθημα γεωμετρίας, ότι η Ακρόπολη των Αθηνών είναι δωρικό,
 και όχι ιωνικό καλλιτέχνημα, ότι η διδασκαλία τραγωδίας στον θέατρο ήταν κήρυγμα
από άμβωνος ότι η θρησκεία των ελλήνων ήταν αισθητική προσέγγιση των φυσικών φαινομένων.Δεν νομίζω, αναγνώστη μου, ότι σε όλα αυτά τα επίπεδα η έρευνά μας
θα δώσει ποσοστά γνώσης και κατοχής σε βάθος του κλασικού κόσμου
από τους νεοέλληνες που να υπερβάινουν τους δύο στους χίλιους.
Τι φωνάζουμε τότε, και φουσκώνουμε, και χτυπάμε το κούτελο στο μάρμαρο
ότι είμαστε έλληνες;
Για το θεό δηλαδή. Παράκρουση και παραφροσύνη.

 ΕΝΩ  Αυτούς εεεε...
 
Από το Ελληνικό ερχόμαστε στο Εβραίικο. Ερωτάμε το ίδιο στατιστικό δείγμα, το ευρύ και το πλήρες, αν έχουν ακουστά τα ονόματα Μωϋσής, Αβραάμ, Ησαϊας, Ηλίας με το άρμα, Νώε, Βαφτιστής, Εύα η πρωτόπλαστη, Ιώβ, ο Δαναήλ στο λάκκο, η Σάρα που γέννησε με εξωσωματική. Και όχι μόνο τα ονόματα, αλλά και τις πράξεις ή τις αξίες που εκφράζουν αυτά τα ονόματα.
Υπάρχει γριά στην επικράτεια που να μην ξεύρει τούτους τους εβραίους; Δεν υπάρχει ούτε γριά, ούτε ορνιθοκλόπος στις Σποράδες, ούτε κλεφτογιδάς στην Κρήτη. Εδώ τα ποσοστά αντιστρέφουνται. Στους χίλιους νεοέλληνες τα ναι γίνουνται ενιακόσια τόσα, και τα όχι δύο. Και δεν ξεύρουν μόνο τα ονόματα, αλλά είναι έτοιμοι να σου κάνουν αναλύσεις στην ουνιβερσιτά και στην ακαντέμια για τις ηθικές και άλλες αξίες που εκφράζει το κάθε όνομα.

Το ίδιο συμβαίνει, αν ζητήσεις να σου αναλύσουν την επί του Όρους Ομιλία, 
ή να σου τραβήξουνε διάλεξη περί νηστείας, περί προσευχής, περί του«Δεύτε οι ευλογημένοι....».
 Ο κάθε νεοέλληνας εδώ είναι πτυχιούχος και ειδήμονας. Είναι κληρονόμος και καθηγητής. 
Ξέρει να ταϊσει άχυρα το σκυλί του, και κόκαλα το γαϊδούρι του. 
Γνώση και πίστη και σοφία, που να ιδούν τα μάτια σου και να μην πιστεύει ο νους σου.

ΓΚΕΜΜΑ ΛΙΑΝΤΙΝΗΣ

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΥΜΑ
 
http://revealedtheninthwave.blogspot.gr/2013/01/blog-post_5998.html

Τέκνα του ΧΕΙΡΙΣΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΩΝ Τσακαλώτος και Στουρνάρας!

-απο τον φίλο μας στο Facebook Kostas Karipidis

Συνελληνα τι δεν καταλαβαίνεις???? Ο ένας είχε πατέρα γενικό γραμματέα ΕΑΜ Φθιώτιδας ο μπαμπάς Στουρναρας όπου έδινε εντολές να σφαζουν Έλληνες και ο άλλος είχε θείο τον στρατηγό Τσακαλωτο κομμουνιστοφαγο στο Γραμμο και στο Βιτσι. 

Τα άξια αυτά δυο τέκνα σπουδασαν μαζί, έτρωγαν μαζί, έβγαιναν μαζί κ.τ.λ. Ο ένας έγινε τραπεζιτης(καπιταλας) και πρόεδρος της τράπεζας Ελλάδος και ο άλλος έγινε υπουργός οικονομικών….. 

Τι δεν καταλαβαίνεις Έλληνα???? Αφεντικά και δούλοι, σκατα γινηκαμε ουλοι λέει ο σοφός λαός!!!!! 

Αυτή είναι η ψοφοδεξια τους, η βρωμοαριστερας τους, η πάνω η κάτω και δεν σημαζευεται……. Ξυπνατε Έλληνες έρχεται το 2017 ακόμη πιο δύσκολη χρόνια μέχρι να μας τα πάρουν όλα. Όλο το συνταγματικο τόξο συριζα-νδ-πασοκ-κκε-ποταμι-ανελ-λεβεντης είναι ίδιοι, έχουν ίδιους ΝΤΑΒΑΤΖΗΔΕΣ καί θέλουν να μας κάνουν π@υτανες των Ευρωπαίων τοκογλυφων τραπεζιτων.

http://greeknewsondemand.com/2016/08/07

Διαβάστε επίσης!…

 

Το κλείσιμο των ελληνικών τραπεζών α λα…Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ! • THE GREEK BANK HOLIDAY SCAM!Το κλείσιμο των ελληνικών τραπεζών του περασμένου Ιουνίου (2015) α λα…ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ, Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΤΩΝ…ΡΟΤΣΙΛΝΤ!!!

The closing of the Greek Banks last June of 2015 was a COMPLETE SCAM perpetrated in the Greek people by their OWN (NWO) leaders, namely the Pres. of the Bank of Greece, Giannis Stournaras, agent of the…ROTHSCHILDS!

Screen Shot 2016-04-29 at 7.08.40 PM.png
 • του Ιωάν. Κουντούρη | Λος Άντζελες | JohnKountouris.com
 •  αποσπάσματα του βιβλίου HELLENIC CRISIS • Excerpt From: John D. Kountouris. “HELLENIC CRISIS.” iBooks.

ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΧΘΕΣΙΝΗΣ ΜΟΥ ΑΡΘΡΟ ΒΟΜΒΑ «ΕΚΤΑΚΤΟ! “ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗ”;;;», ΣΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΩ ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟΝ…

Το όλο ζήτημα σχετικά με τις ύπουλες δραστηριότηες του κ. Γιάννη Στουρνάρα, πριν και μετά την έναρξη της τραπεζικής αργίας, βγήκε στην επικαιρότητα στην Ελλάδα και την Ευρώπη, επειδή ο Αυστριακός Υπουργός Οικονομικών, Hans Gergk Schelling, μίλησε ενώπιον της Επιτροπής Προϋπολογισμού του Αυστριακού Κοινοβουλίου δυο μέρες μετά την έναρξη της αργίας της τράπεζων στην Ελλάδα αναφέροντας ότι τα χρήματα από το πρόγραμμα έκτακτης χρηματοδότησης (ELA), στην πραγματικότητα, είναι κεφάλαιο της Τράπεζας της… Ελλάδος εκθέτοντας έτσι τον Γιάννη Στουρνάρα για το γεγονός ότι, μήτε το ΕΣΚΤ μηδέ η τρόικα, έκλεισε τις ελληνικές τράπεζες, ενώ, στην πραγματικότητα, δεν ήταν καν απαραίτητο να γίνει αυτό!

This whole issue about Stournaras came out into the news in Greece and Europe because the Austrian Finance Minister, Hans Gergk Schelling, had spoken before the Budget Committee of the Austrian Parliament a couple of days after the start of the bank holiday in Greece stating that the money from the emergency funding (ELA) program is actually capital of the Bank of Greece thus exposing Giannis Strournaras for the fact that HE–not the ESCB or the TROIKA–had closed the Greek banks when in reality THIS WAS NOT NECESSARY!

Ο Στουρνάρας δεν είχε υποβάλει τότε έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι στις 25 Ιουνίου του 2015 απέστειλε στην ΕΚΤ την απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) για πρόσθετη ρευστότητα που χορηγείται από τον ELA, σύμφωνα με το άρθρο 14.4 ΣΛΕΕ (TFEU), όπερ σημαίνει ότι δεν εχρειάζετο να ζητήσει από τα θεσμικά όργανα της Ευρώπης για την άδεια να κλείσει τις ελληνικές τράπεζες, γιατί είχε την εξουσία να το κάνει…ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ!!!

Stournaras has NOT submitted documents showing that on June 25th 2015 he had sent to the ECB a decision by the Bank of Greece (BoG) for additional liquidity as is granted by the ELA, according to Article 14.4 TFEU which implies that he did NOT need to ask these institutions from Europe for permission to shut down the Greek banks because he did it all by himself!

Ο Στουρνάρας δεν απέδειξε ποτέ έγγραφα για να αποδείξει και καταδείξει ότι ο αποκλεισμός της πλατφόρμας του TARGET2 απο πλευράς της ΕΚΤ έλαβε πράγματι χώρα με απόφαση να μπλοκαριστούν κεφάλαια σύμφωνα με την παράγραφο 14.4 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ, TFEU), μαζί με την απαραίτητη κύρωση της απόφασης από την ομάδα της Συνόδου Κορυφής! Τα χρήματα ELA ΑΝΗΚΑΝ εξ αρχής…ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ. Τότε ΓΙΑΤΙ έκλεισαν οι ελληνικές τράπεζες –και ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ υπο καθεστώς κεφαλαιακών ελέγχων– αναγκάζοντας τους Έλληνες πολίτες να…ΥΠΟΦΕΡΟΥΝ ΤΟΣΟΥΣ ΜΝΗΕΣ;;;!!!

Stournaras has NOT demonstrated documents to prove that the blocking the TARGET2 platform by the ECB indeed took place by a decision to block funds according to section 14.4 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) along with with the necessary ratification of the decision by the Summit group!  The ELA money BELONGED/BELONGS TO GREECE IN THE FIRST PLACE, SO WHY ARE THE GREEKS BANKS BEING SHUT DOWN FORCING THE GREEK PEOPLE TO SUFFER?!

ΑΡΑ, ΠΟΙΟΙ ΗΣΑΝ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΙΠΑΝ ΣΤΟΝ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ;;; ΜΑ…ΟΙ ΡΟΤΣΙΛΝΤ ΒΕΒΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥ, Hellenic Crisis (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ), ΕΧΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟ ΑΛΗΘΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ 1821 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ!!!

WHO was behind Giannis Strournaras and HIS decision to close the Greek banks which has caused MAJOR HARM to both the Greek people and their economy?  IT WAS OBVIOUSLY THE ROTHSCHILDS WHO HAVE BEEN CONTROLLING THE MODERN STATE OF GREECE SINCE DAY ONE AND MY BOOK, HELLENIC CRISIS, HAS ALL THE FACTS!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗ ΕΝ ΤΩ ΦΩΤΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΤΤΕΤΑΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ, ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΙ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΑΠΟ ΤΟ 1974 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΟΝ), ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΒΡΑΙΚΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ!!!…ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΥΜΩΝ!!!…ΚΑΙ…

ΚΑΛΗΝ ΕΠ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ !!!

“THERE IS A CONSPIRACY GOING ON IN BROAD DAYLIGHT AGAINST GREECE HERE WHICH IS CONTINUING TO UNFOLD DAY BY DAY!…
13122960_521016288104431_1417518074873339999_o.jpg
11878990_441664556039605_823370754679750344_o.jpg

~

Και κάτω τελευταίο…και για όσους δεν ξέρουν…
Έγώ γράφω εδώ και 10 μήνες για το ενδεχόμενον κούρεμα καταθέσεων καθώς και για την τραπεζικήν αργίαν, την…ΔΕΥΤΕΡΗΝ! Ναι το ακούσατε σωστά…
Εγώ ήμουν ο πρώτος Έλληνας δημοσιογράφος που πήρε στα χέρια του τη ΝΠ της τραπεζικής αργίας στις 4 το απόγευμα (ώρα Λος Άντζελες) της 28ης του Ιουνίου του 2015 ενώ όλοι κομόσασταν εσείς στην Ελλάδα μην γνωρίζοντας τι θα σας ξημέρωνε την επομένην. Την πήρα την ΝΠ γιατί ήμουν (κι ακόμη είμαι) ο επίσημος Έλληνας μεταφραστής ενός εν Λονδίνῳ μεταφραστικού γραφείου που προσελήφη απο την Ελληνικήν κυβέρνησιν για ακριβώς αυτήν την εργασίαν.
Όταν την πήρα τη ΝΠ, έγραψα αμέσως ένα άρθρο στην Ελεύθερη Ώρα και έγινε πρωτοσέλιδο στην 1ην Ιουλίου (2015).  Αλλά πρέπει να διαβάσετε τα ακόλουθα άρθρα για να καταλάβετε την ουσία του θέματος. Αλλά μπορώ να σας ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΩ ότι υπήρξε -και ακόμη υπάρχει- σχέδιον για άλλην μίαν…ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΝ ΑΡΓΙΑΝ απο τα μέσα του Οκτ. του 2015 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ που να…ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ένα εν δυνάμει κούρεμα καταθέσεων.
Έκανε και το δικό μου ρεπορτάζ. Μπορείτε να το δείτε στο YouTube.Διαβάστε το παρακάτω άρθρα μου για αυτό το θέμα για να καταλάβετε. Σας παρέχω εδώ και ΦΡΕΣΚΟ ΝΕΟ επι του θέματος!

ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΆΛΛΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΉ ΑΡΓΊΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ;;;
https://greeknewsondemand.com/2016/04/25/μπορούν-να-μας-πάρουν-τα-λεφτά-ουτωσ-ή-α/
«Μπορούν να μας πάρουν τα λεφτά ΟΥΤΩΣ Ή ΑΛΛΩΣ!»
https://greeknewsondemand.com/2016/04/25/μπορούν-να-μας-πάρουν-τα-λεφτά-ουτωσ-ή-α/
Μπορούν να μας πάρουν τα λεφτά ΟΥΤΩΣ Ή ΑΛΛΩΣ! (ΒΙΝΤΕΟ)
https://greeknewsondemand.com/2016/04/26/μπορούν-να-μας-πάρουν-τα-λεφτά-ουτωσ-ή-2/
ΕΚΤΑΚΤΟ! «ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗ»;;;

~

For English viewers and readers…

The first Greek journalist to get ahold of the banking instrument of the Greek government that called for the Greek bank holiday back in June of 2015 was yours truly…see below…
OFFICIAL DOCS OF GREEK GOV’T ON BANK HOLIDAY IN GREECE http://greeknewsondemand.com/2016/04/30

7 Αυγούστου 480π.Χ.: Η Μάχη των Θερμοπυλών! ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ...


   Ο βασιλιάς των Περσών, Ξέρξης που διαδέχτηκε τον πατέρα του Δαρείο, παρακινημένος από τον στρατηγό Μαρδόνιο και τον έκπτωτο βασιλιά της Σπάρτης, Δημάρατο, άρχισε να ετοιμάζει μια νέα εκστρατεία κατά της Ελλάδος.
Για τέσσερα χρόνια όλη η Ασία συγκλονίστηκε από τις στρατιωτικές προετοιμασίες του Ξέρξη! Χιλιάδες άνδρες στρατολογήθηκαν από τα διάφορα έθνη της περσικής αυτοκρατορίας. Κατασκευάστηκαν δύο σπουδαία τεχνικά έργα για να περάσει ο περσικός στρατός σύντομα και με ασφάλεια προς την Ελλάδα: μια πλωτή γέφυρα στο στενό του Ελλησπόντου και μια διώρυγα στον Άθω. Στάλθηκαν, επίσης, κήρυκες σε πόλεις της Ελλάδας για να βρουν συμμάχους στις επιχειρήσεις.


Στο μεταξύ και οι Έλληνες γνωρίζοντας ότι οι Πέρσες δε θα αργήσουν να τους επιτεθούν, προετοιμάζονταν κατάλληλα. Στην Αθήνα ο διορατικός πολιτικός Θεμιστοκλής έπεισε τον δήμο να ναυπηγηθούν πολεμικά πλοία και κατέστησε το κράτος του την πρώτη ναυτική δύναμη στην


Το φθινόπωρο του 481 π.Χ. αντιπρόσωποι των Ελλήνων συγκεντρώθηκαν στον Ισθμό και πήραν ορισμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της επικείμενης περσικής εισβολής:

- Να αμυνθούν οι Έλληνες ενωμένοι
- Να τιμωρηθούν οι πόλεις που θα μήδιζαν
- Να είναι αρχηγός στρατού και στόλου οι Σπαρτιάτες.

Την Άνοιξη του 480 π.Χ. ο Ξέρξης με τον πολυάριθμο στρατό του πέρασε τον Ελλήσποντο. Προχώρησε στην Θράκη και την Μακεδονία. Όλη η Θεσσαλία, η Λοκρίδα και η Βοιωτία (εκτός τις Πλαταιές και τις Θεσπιές) δήλωσαν υποταγή. Οι Πέρσες είχαν φτάσει χωρίς πόλεμο ως τα στενά των Θερμοπυλών.

Ο Περσικός στρατός αποτελούνταν από άνδρες διαφόρων εθνοτήτων που διέφεραν στην γλώσσα, στην ενδυμασία, στον οπλισμό και στην τακτική. Ο Αισχύλος θέλοντας να δώσει το μέγεθος του στρατεύματος που ξεκίνησε να υποδουλώσει την Ελλάδα αναφέρει ότι η Ασία άδειασε απ’ όλους τους άρρενες. Ο Ηρόδοτος υπολογίζει τους στρατιώτες του Ξέρξη -σε πεζικό, ναυτικό, ιππικό- σε δυόμισι εκατομμύρια άτομα. Ο αριθμός αυτός είναι υπερβολικός. Νεότεροι ιστορικοί πιστεύουν ότι στρατός ξηράς θα ήταν περίπου 500.000 άτομα. Παρά την αριθμητική υπεροχή του, ο στρατός αυτός υστερούσε στην πολεμική τακτική, στον αμυντικό οπλισμό και στο φρόνημα. Στα στενά των Θερμοπυλών δεν μπορούσε να αναπτυχθεί μετωπικά και να εκμεταλλευτεί την αριθμητική του υπεροχή...

Ο Ελληνικός στρατός που συγκεντρώθηκε στις Θερμοπύλες ήταν περίπου 6.000 στρατιώτες από διάφορες πόλεις κι ανάμεσά τους 300 Σπαρτιάτες με αρχηγό το βασιλιά τους Λεωνίδα.


Η στρατιωτική δύναμη που διέθεσαν οι Έλληνες στις Θερμοπύλες θεωρείται μικρή. Ο Ηρόδοτος πιστεύει ότι το σώμα αυτό αποτελούσε την προφυλακή και ότι επρόκειτο να σταλούν ενισχύσεις μόλις θα τελείωνε η Ολυμπιάδα που γινόταν εκείνη την χρονιά. (Αύγουστος 480π.Χ.). Το πιθανότερο όμως είναι ότι οι Έλληνες θεώρησαν αρκετή την δύναμη αυτή, επειδή το στενό των Θερμοπυλών ήταν δυνατό να κρατηθεί με μικρή στρατιωτική δύναμη, με την προϋπόθεση ότι θα είχαν οι υπερασπιστές του στενού την προστασία του στόλου από την θάλασσα και αν δε συνέβαιναν αστάθμητοι παράγοντες όπως η προδοσία του Εφιάλτης και η εγκατάλειψη της θέσης που είχε ανατεθεί στους Φωκείς.
Στόχος των Περσών ήταν να περάσουν τα στενά των Θερμοπυλών για να κατευθυνθούν προς την Αθήνα και την Νότια Ελλάδα. Ανάμεσα στο όρος Καλλίδρομο και στην θάλασσα του Μαλιακού, υπήρχαν τρία πολύ στενά σημεία κοντά στο βωμό της Δήμητρας, στο τείχος των Φωκέων και στους Αλπηνούς. Ο περσικός στρατός θα αντιμετώπιζε μεγάλες δυσκολίες περνώντας από εκεί λόγω της στενότητας του τόπου, αλλά και εξαιτίας των ελών των θερμών πηγών.

Ο Ξέρξης στρατοπέδευσε για τέσσερις μέρες ανάμεσα στους ποταμούς Μέλανα και Αστυπό και σκεπτόταν πώς θα ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο. Σχεδίαζε να βρει την κατάλληλη ευκαιρία να εξαπολύσει συντονισμένη επίθεση από ξηρά και θάλασσα. Πιθανόν και να ήλπιζε ότι οι Έλληνες θα αποσύρονταν από τα Στενά βλέποντας την τεράστια στρατιά του. Γι' αυτό έστειλε κήρυκες στον Λεωνίδα ζητώντας του να του παραδώσει τα όπλα. Τότε όμως πήρε την αγέρωχη απάντηση από τον βασιλιά των Λακεδαιμονίων: "Μολών Λαβέ" (Έλα να τα πάρεις).


Οι Έλληνες από την άλλη μεριά επέλεξαν την αμυντική γραμμή των Θερμποπυλών για να εμποδίσουν την διέλευση του περσικού στρατού στην Νότια Ελλάδα.
Ο στρατός του Λεωνίδα εγκαταστάθηκε πίσω από το τείχος των Φωκέων, για να αποκρούσει την περσική επίθεση. Το μονοπάτι της Ανοπαίας ατραπού ανατέθηκε να το φυλάγουν 1.000 Φωκείς για να καλύπτουν τα νώτα των Ελλήνων.
Κατά την μάχη ο Λεωνίδας θα χρησιμοποιούσε το επίλεκτο σώμα των 300 Σπαρτιατών εφαρμόζοντας την παραπλανητική τακτική της υποχώρησης για να προξενήσει την μεγαλύτερη δυνατή φθορά στους Πέρσες.


Κατά την διεξαγωγή της μάχης, την πρώτη μέρα, οι Πέρσες εξαπέλυσαν τρεις σφοδρές επιθέσεις στο τείχος των Φωκέων, αλλά δεν κατόρθωσαν να νικήσουν τους Έλληνες. Αποσύρονταν ηττημένοι. Για να καταληφθεί το Στενό χρησιμοποιήθηκε και το επίλεκτο σώμα των Αθανάτων με αρχηγό τον Υδάρνη, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Οι Έλληνες απέκρουαν με επιτυχία τις επιθέσεις και αυτό οφείλεται και στην ειδική τακτική που εφάρμοσε ο Λεωνίδας. Στην αρχή δηλαδή οι Σπαρτιάτες προχωρούσαν προς τις γραμμές του εχθρού και έπειτα έκαναν μια παραπλανητική κίνηση υποχώρησης για να παρασύρουν όσον το δυνατό περισσότερους εχθρούς προς το Ελληνικό στρατόπεδο. Στην συνέχεια αναστρέφονταν απότομα και ενεργούσαν ορμητική επίθεση με αποτέλεσμα να σκοτώνονται πολλοί Πέρσες.

Την δεύτερη μέρα, ο Ξέρξης βλέποντας να εξοντώνονται τα επίλεκτα τμήματα του στρατού του είχε φτάσει σε αδιέξοδο. Το βράδυ παρουσιάστηκε ένας κάτοικος της περιοχής, ο προδότης Εφιάλτης, ο οποίος αποκάλυψε την ύπαρξη της Ανοπαίας ατραπού και οδήγησε τους Αθανάτους του Υδάρνη από το μονοπάτι αυτό στα νώτα των Ελλήνων. Οι Φωκείς που φύλαγαν το μονοπάτι αιφνιδιάστηκαν και εγκατέλειψαν δυστυχώς τις θέσεις τους και έτσι οι Πέρσες πραγματοποίησαν ανενόχλητοι τον κυκλωτικό ελιγμό τους.

Την τρίτη μέρα, ο Λεωνίδας πληροφορήθηκε εγκαίρως τι είχε συμβεί. Δεν υπήρχε πια καμιά ελπίδα για νίκη ή σωτηρία των Ελλήνων. Γι' αυτό ζήτησε απ' τους συμμάχους ν' αποχωρήσουν για να σωθούν και να χρησιμοποιηθούν σ' άλλες μάχες. Ο ίδιος με τους 300 Σπαρτιάτες αποφάσισε να παραμείνει στην θέση του πιστός στο χρέος προς την πατρίδα και να συνεχίσει τον αγώνα μέχρι τέλους. Μαζί του παρέμειναν και 700 Θεσπιείς με αρχηγό τον Δημόφιλο. 


Ο Λεωνίδας μετακίνησε σχεδόν το σύνολο του στρατού του έξω από το τείχος και το παρέταξε σε σχηματισμό φάλαγγας οπλιτών, για να δώσει μάχη οπλιτικής μορφής και να προκαλέσει μεγάλη φθορά στον εχθρό. Σ' αυτή την φάση οι Έλληνες γνωρίζοντας ότι δεν επρόκειτο να σωθούν πολεμούσαν με μανία ξεπερνώντας κάθε όριο γενναιότητας. Οι Αξιωματικοί των Περσών μαστίγωναν τους στρατιώτες τους για να τους αναγκάσουν να ορμήσουν στους Έλληνες. Κατά την αγριότατη αυτή μάχη σκοτώθηκε ο Λεωνίδας.

Στην τελευταία φάση οι Έλληνες που απέμειναν οπισθοχώρησαν, πέρασαν το τείχος και συσπειρώθηκαν κυκλικά στο ύψωμα του Κολωνού για να διατηρήσουν μέτωπο προς όλες τις κατευθύνσεις. Αν και είχαν μείνει λίγοι προξενούσαν τρόμο στους Πέρσες μαχόμενοι γενναία. Στο τέλος χτυπήθηκαν από τα βέλη των Περσών και σκοτώθηκαν όλοι.


Ο Ξέρξης ήταν πια νικητής, αλλά με βαρύτατες απώλειες! Στην μάχη αυτή σκοτώθηκαν και δύο αδέλφια του.

Η μάχη των Θερμοπυλών αν εξεταστεί με κριτήρια στρατιωτικά, ήταν μια ήττα για τους Έλληνες. Οι Πέρσες είχαν αναδειχτεί νικητές, αλλά με μεγάλες απώλειες και πεσμένο ηθικό.

Οι ητημένοι Έλληνες κέρδισαν μια ηθική νίκη. Οι Θερμοπύλες έγιναν το αιώνιο σύμβολο της θυσίας και του χρέους για την υπεράσπιση της πατρίδας και των μεγάλων ιδανικών.


"Ω ΞΕΙΝ, ΑΓΓΕΛΛΕΙΝ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙΣ, ΟΤΙ ΤΗΔΕ ΚΕΙΜΕΘΑ ΤΟΙΣ ΚΕΙΝΩΝ ΡΗΜΑΣΙ ΠΕΙΘΟΜΕΝΟΙ" 

("Ω ξενε, ανήγγειλε στους Λακεδαιμόνιους, ότι βρισκόμαστε θαμμένοι εδώ, πιστοί στους νόμους τους")
 http://peripatrhs.blogspot.gr/2014/08/7-480.html#.V6bzGUG04Dc.facebook


kerberos-hellas

Δέος, επειδή κατανόησα και πάλι πόσο τυχερός είμαι επειδή γεννήθηκα Έλληνας


Χιλιάδες χρόνια πέρασαν, όσο κι'αν προσπάθησαν οι σκοτεινές δυνάμεις να απαγορεύσουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες για ειδωλολατρεία και την φλόγα του Ελληνικού πνεύματος απέτυχαν.
Όσο που νέα ζωντάνεψε αγαλματένια κρίνα, στου διαλεχτού τον λογισμό, στους κήπους των σοφών. Η γη μας γη των άφθαρτων αερικών και ειδώλων, πασίχαρος και υπέρτερος θεός μας είν' ο Απόλλων.
Η αρχαία ψυχή ζει μέσα μας αθέλητα κρυμμένη.

Λευτέρης Πετρούνιας:
“Πως ένοιωσα; Αναπόφευκτα! Δέος! Πήρα, πρώτος, τη φλόγα από την πρωθιέρεια, είναι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί! Δέος, επειδή κατανόησα και πάλι πόσο τυχερός είμαι επειδή γεννήθηκα Έλληνας”

Ο Λευτέρης Πετρούνιας σήκωσε την Ελλάδα ψηλά στο Rio 2016 και πάει τελικό για το χρυσό!

fb
kerberos-hellas
Next previous home

Αναζήτηση στο ιστολόγιο

-------\ KRYON IN HELLENIC /-------

-------\ KRYON IN HELLENIC /-------
Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας... Συστήνεται απλώς σαν βοηθός από την άλλη πλευρά του «πέπλου της δυαδικότητας», χωρίς υλική μορφή ή γένος. Διαμέσου του Λη Κάρολ, αναφέρεται στις ριζικές αλλαγές που συμβαίνουν στη Γη και τους Ανθρώπους αυτή την εποχή.

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------
Σκοπός μας είναι να επιστήσουμε την προσοχή γύρω από την ανάγκη να προετοιμαστούμε γι' αυτό το μεγάλο αστρικό γεγονός, του οποίου η ενέργεια ήδη έχει αρχίσει να γίνεται αντιληπτή στον πλανήτη μας μέσα από φωτεινά φαινόμενα, όμορφες λάμψεις, την παράξενη παθητική συμπεριφορά του ήλιου, αύξηση των εμφανίσεων μετεωριτών, διακοπών ρεύματος.. όλα αυτά είναι ενδείξεις της επικείμενης άφιξης της τεράστιας ηλεκτρομαγνητικής του ζώνης η οποία είναι φορτισμένη με φωτονικά σωματίδια, και κάθε ημέρα που περνάει αυξάνονται όλο και περισσότερο.

Οι επισκεπτεσ μας στον κοσμο απο 12-10-2010

free counters