Κυριακή 19 Μαΐου 2013

END. Ολες οι αποκαλυψεις της συμπυκνωμενες σε ενα κειμενο!!!!!! Διαβαστε το!!!!

 
πηγή :http://manamoyellas.blogspot.gr/2013/05/end.html
Μια εξαιρετική δουλεια απο τον φιλο Tasos Paterakis ο οποίος συγκεντρωσε και συμπυκνωσε ολες τις αποκαλυψεις που εχουν γινει σταδιακα απο τους υπευθυνους της END σε σχεση με ολα τα σκοτεινα σχεδια που παιζονται εις βαρος της Ελλάδας και του κοσμου γενικοτερα...
ΜΕΡΟΣ 1/4

Ἐκκλησία - Μικρὰ Ἀσία – Τράπεζες - ΚΙΣ
Ἐμμανουὴλ Λαμπράκης


Ὅταν οἱ τούρκοι ἔφυγαν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα μετὰ τὴν ἐπανάσταση τοῦ 1821, ἔδωσαν τὴν γῆ στὴν ἐκκλησία. Ἡ ἐκκλησία παρεχώρησε τμῆμα τοῦ ἐδάφους στὸ κράτος καὶ τὸ κράτος ὑπεσχέθη ὅτι, ἡ ἐκκλησία δὲν θὰ πληρώνῃ φόρους καὶ θὰ τὴν ἔχῃ μὲ κρατικό μισθό.

Οἱ τούρκοι ἔβαζαν μεγάλους φόρους στὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ πάντοτε ἡ ἐκκλησία ἦταν ἀφορολόγητη. Οἱ τότε ἄνθρωποι ἔγραφαν τὶς περιουσίες τους στὴν ἐκκλησία γιὰ νὰ ἀποφεύγουν τὴν φορολογία. Τῷ 1922 ὑπῆρχαν στὴν Μικρὰ Ἀσία 5.000 ἐργοστάσια ἑλλήνων ἰδιοκτητῶν, εἰδικώτερα στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ τὴν Σμύρνη.

Μετὰ τὴν γενοκτονία (συνωστισμὸ κατὰ τὴν μισελληνίδα Μαρία Ῥεπούση), οἱ ίδιοκτῆτες τὰ ἔκαναν συμβόλαιο στὴν τράπεζα τῆς Ἀνατολῆς. Κατὰ τὴν συγχώνευση τῆς τράπεζας τῆς Ἀνατολῆς (ποὺ οὐσιαστικὰ δὲν πραγματοποιήθηκε ποτέ), μὲ τὴν Ἐθνικὴ Τράπεζα, περιελήφθη ὅλη αὐτὴ ἡ περιουσία τῆς Μικρᾶς Ἀσίας στὴν Ἐθνικὴ Τράπεζα.
Ἐθνικὴ Τράπεζα

Ἡ Ἐθνικὴ τράπεζα, πουλοῦσε καὶ ἐνοικίαζε αὐτὴν τὴν περιουσία χωρὶς νὰ ἔχῃ πληρώσῃ τίποτα γι᾽αὐτὴν καὶ ὠφελήθηκε αὐξάνοντας τὴν περιουσία της, ὅμως κανεὶς δὲν ἔχει πάρει τὴν περιουσία του ἀπὸ τὴν Μικρὰ Ἀσία πίσω. Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα ὅμως, περιλαμβάνει στὸν ἰσολογισμό της ὄλα αὐτὰ τὰ περιουσιακά στοιχεῖα, ἀλλὰ κάτω ἀπὸ ξεχωριστό εἰδικὸ κωδικό. Μένει νὰ μᾶς πῇ ἡ Ἐθνικὴ ποιόν πλήρωσε γιὰ νὰ ἰδιοποιηθῇ αὐτὴν τὴν περιουσία. Ὁ Ἐρντογὰν εἶπε: ἔλᾶτε νὰ πληρωθεῖτε γιὰ τὶς περιουσίες σας, ὅταν πλέον δὲν ἔχει μείνει τίποτα ἀπὸ αὐτὲς τὶς περιουσίες.

Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα κατέχει ἕνα οἰκόπεδο στὸν «Λαιμό» τὸ ὁποῖο κοστίζει 250 δισεκατομμύρια €. Ἡ Ἑλλάδα χρωστάει 300 δὶς, ὅσο περίπου τὸ οἰκόπεδο.
Ἡ Ἐθνικὴ δημιούργησε καὶ ἔχει τὸ χρηματιστήριο, ὅλα τὰ ἀκίνητα, τὸ μετοχολόγιο ὅλων τῶν ἑταιρεῶν καὶ τὸ παρακαταθηκῶν καὶ δανείων. Ἔχει ἀπορροφήσει ὅλες τὶς τράπεζες, εἶναι ἰδιοκτῆτες τοῦ 50,1 % τῆς Credit Swiss τῆς Ἑλβετίας, ἔχει τὶς κεντρικὲς τράπεζες καὶ τὸ 99 % τοῦ ἐθνικοῦ πλούτου τῆς Ῥουμανίας, Μάλτας, Αἰγύπτου, Βουλγαρίας, Ἀλβανίας, πρώην Γιουγκοσλαβίας, τὸ 42 % τῆς Τουρκίας καὶ τὸ 20 % τῆς τουρκικῆς Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. (Turkey Finance Participation Bank Inc. )

Ἡ ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἔχει λογαριασμὸ στὴν Ἐθνικὴ Τράπεζα ποὺ ἀνέρχεται σὲ 5,5 τρισεκατομμύρια σὲ μετρητά. Ὁ Ἄνθιμος λοιπὸν δίνει (καὶ ἔμμεσα προτείνει), δύο μισθοὺς στὴν πλουσιώτερη τράπεζα τῶν Rothchild.

Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα ὅμως δὲν εἶναι κρατική, εἶναι ἰδιωτικὴ καὶ ἀνήκει σὲ 12 οἰκογένειες οἱ ὁποῖες μὲ τὴν σειρά τους ἔχουν μία ἱεραρχία, πρώτη ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι ἡ οἰκογένεια τῶν Rothschild. Οἱ 12 αὐτὲς οἰκογένειες κατέχουν τὸ 90 % τῶν περιουσιακῶν στοιχείων τοῦ πλανήτη.

Ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος

Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα δημιουργήθηκε τῷ 1841 ἀπὸ ἰδιῶτες καὶ ὄχι ἕλληνες. Ὁ Καποδίστριας τῷ 1828 εἶχε προσπαθήσει νὰ δημιουργήσῃ ἑλληνικὴ κεντρικὴ τράπεζα καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς κυρίως λόγους ποὺ δολοφονήθηκε εἶναι αὐτός. Μερικὰ χρόνια μετὰ τὴν δολοφονία του ὥρισαν τὸν Γεώργιο Σταύρου νὰ διευθύνῃ τὴν Ἐθνικὴ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος ἀλλὰ πλέον ὡς ἰδιωτικὸ ὀργανισμό, Ἀνώνυμη Ἑταιρεῖα.

Ὁ κεντρικὸς φορέας τῆς οἰκονομίας τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος. Ἡ τράπεζα τῆς Ἑλλάδος ΔΕΝ εἶναι κρατική. Ἦταν, εἶναι καὶ παραμένει στὰ χέρια τῶν Rothschild καὶ τὸ ἑλληνικὸ κράτος συμμετέχει μόνο στὸ 6 % τῶν μετοχῶν. Θεσμικὰ ἀπὸ τὸ καταστατικὸ καὶ συγκεκριμένα στὸ ἄρθρο 8 ἀναφέρει: ὅτι τὸ δημόσιο δηλαδὴ ὅλη ἡ ἑλληνικὴ ἐπικράτεια δὲν δύναται νὰ κατέχῃ ἀμέσως ἢ ἐμμέσως ποσοστὸ πλέον τοῦ 35 % τοῦ ἐκδιδομένου κεφαλαίου.

Τὸ μετοχικὸ κεφάλαιο ὁρισθὲν σὲ 400 ἑκατομ. Δραχμῶν διηρέθη σὲ 8.000 μετοχὰς τῶν 5000 δραχμῶν ἑκάστη, κατεβλήθη δὲ ἐξ ὁλοκλήρου ἐκ τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος. Δηλαδὴ ἡ μία ἰδιωτικὴ τράπεζα ἄνοιξε μία ἄλλη ἰδιωτικὴ τράπεζα.
Αὐτὴ ἡ τράπεζα εἶναι ποὺ καθορίζει τὴν σταθερότητα τῶν τιμῶν ὡς ἀντισυμβαλλόμενο μέλος γιὰ νὰ δεσμεύσῃ τὸν Ἑλληνικὸ λαό. Στὸ ἄρθρο 48 λοιπὸν τοῦ καταστατικοῦ ἀναφέρει: «οὔτε στὸ κεντρικὸ κατάστημα, οὔτε στὰ ὑποκαταστήματα, δικαιοῦται ἀντιπρόσωπος τοῦ δημοσίου νὰ ἐρευνᾶ τὰ βιβλία τῆς τραπέζης», στὸ ἄρθρο 73.1 λέει: «ἀπαλλάσεται φόρων ἐπὶ τῶν ἐκδιδομένων τραπεζικῶν γραμματίων ἢ εἰσφορᾶς ἐπὶ οἰουδήποτε τρίτου, οἱ τόκοι τῶν δανείων δὲν ὑπόκεινται σὲ φὀρον εἰσοδήματος». Ἔχει ἀπαλλαχθεῖ δηλαδὴ γιὰ τὰ προηγούμενα 90 χρόνια παντὸς φόρου.

Ἐξασφάλισαν τοὺς ὅρους ὅπως προαναφέραμε ὅτι:
• Οὐδέποτε τὸ κράτος νὰ μπορῇ νὰ ἐλέγξῃ τὰ βιβλία τῆς τραπέζης,
• Δὲν ὑποχρεοῦται νὰ πληρώνῃ τέλος ἢ φορολογία στὸ κράτος,
• Δὲν μπορεῖ νὰ ἐλεγχθῇ ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ δικαστήρια ἢ ἀρχές,


Ἐφ᾽ ὅσον δὲν ἔχει πληρώσει φόρο γιὰ 170 χρόνια, πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ μὴν ἔχει γίνει τόσο μεγάλη; Ἐὰν ὑποτίθεται ὅτι θὰ πλήρωναν τοὺς φόρους τους θὰ ἔφθανε νὰ καλυφθῇ τὸ σημερινὸ χρέος τοὐλάχιστον 50 φορές.

Ἐπιπλέον εἶχε τὸ δικαίωμα νὰ τυπώνῃ τὴν ἑλληνικὴ δραχμή. Αὐτὸ τὸ δικαίωμα τὸ μεταβίβασε τῷ 1928 στὴν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος (σήμερα Προβόπουλος), καὶ κατέβαλε τὸ τίμημα τῶν 400 ἑκατομμυρίων δραχμῶν ἐκείνη τὴν ἐποχή, γιὰ τὴν δημιουργία τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου τῆς τράπεζας τῆς Ἑλλάδος. Αὐτὴ ἡ τράπεζα ὅμως εἶναι ἰδιωτική καὶ παίρνει αὐθαίρετα ἀποφάσεις χωρὶς νὰ ὑπολογίζῃ τὸ ἑλληνικὸ κράτος ἢ τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση.

Τὸ Κεντρικὸ Ἰσραηλιτικὸ Συμβούλιο (ΚΙΣ)


Ὁ πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, μὲ ΦΕΚ ἐξέδωσε τὸ Π.Δ. 183, στὶς 22 Μαρτίου 1978, καταργῶντας ὅλα τὰ προηγούμενα ἄρθρα καὶ ἔδωσε σὲ αὐτὸν τὸν ὀργανισμό, (ΚΙΣ), τὸ δικαίωμα νὰ εἶναι ὀργανισμὸς δημοσίου δικαίου· αὐτὸ σημαίνει ὅτι εἶναι «κράτος».

Τῷ 1978 ὅμως ἡ Ἑλλάδα δὲν εἶχε ἀναγνωρίσει ἀκόμη τὸ κράτος τοῦ Ἰσραήλ. Τὸ κράτος τοῦ Ἰσραὴλ ἀναγνωρίστηκε τῷ 1991 ἀπὸ τὸν Κ. Μητσοτάκη. Κατόπιν ἔγινε ἄλλο διάταγμα 2572 / 1998 περὶ ἀποφυγῆς διπλῆς φορολογίας τῶν πολιτῶν. Μετὰ ἀπὸ ἑπόμενη νομοθετικὴ ῥύθμιση εἶχαν δικαίωμα νὰ λαμβάνουν μέρος καὶ ἕλληνες πολίτες οἱ ὁποίοι ἀπέφευγαν τὴν φορολογία ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ δημόσιο σὲ δασμούς, τελωνεῖα, εἰσαγωγὲς κ.λ.π.

Ὅλοι αὐτοὶ ποὺ «νόμιμα» δὲν πληρώνουν φόρο στὸ ἑλληνικὸ δημόσιο εἶναι τὸ 2 % τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ ἀποτελοῦν τὴν ὀνομαζόμενη «elite».

Ἔτσι, ἡ ἐνοχοποίηση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὅτι εἴμαστε τεμπέληδες καὶ δὲν ἐργαζόμαστε ὅσο πρέπει, ὅτι εἴμαστε ἀπατεῶνες καὶ δὲν πληρώνουμε τοὺς φόρους μας καὶ ὅτι ἔπρεπε νὰ φορολογηθῇ ὁ κάθε κακομοίρης συνταξιοῦχος τῶν 250 €, ἦταν ἀπαραίτητη γιὰ νὰ μὴν ἀποκαλυφθῇ ἡ ἀλήθεια.

Ὅλοι αὐτοὶ ποὺ εἶναι ἐγγεγραμμένοι στὸ ΚΙΣ καὶ βρίσκονται καὶ στὴν λίστα Lagarde ἔχουν βγάλει τὰ λεφτά τους ἔξω νομότυπα. Τὸ πρόβλημα τοῦ κατεστημένου εἶναι ὅτι εἴτε θὰ πρέπῃ νὰ κυνηγήσῃ αὐτοὺς ποὺ βρίσκονται στὴν λίστα ἢ νὰ παραδεχθῇ ὅτι ἔχουν βγάλει τὰ λεφτά τους ἔξω νόμιμα ποὺ θὰ σημαίνει ὅτι ἐχουν ἐξαιρεθεῖ τῆς φορολογίας. Δηλαδὴ πρέπει νὰ ἐξηγήσῃ στὸν μέσο πολίτη πῶς ἡ Μαργαρίτα Παπανδρέου ἔχει βγάλει μέσῳ τοῦ κ. Sabby Mionis, 550 ἑκατομμύρια στὸ ἐξωτερικό.

Τὸ ΚΙΣ ἔχει ἕναν φόρο ποὺ ἐπιβάλλει στὰ μέλη του ποὺ ὀνομάζεται «Petsia».

The Jews do indeed pay a subscription to their local Community, (and not to the Central Jewish Board which simply coordinates the independent but united greek communities), that is obligatory since the communities are Public Entities and it is called petsia.

Ἕνα κράτος δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ δανειστῇ περισσότερο ἀπὸ τὸ 70 % τοῦ ἀκαθαρίστου Ἐθνικοῦ Προϊόντος (ΑΕΠ). Τὸ τέχνασμα λοιπὸν εἶναι: ἀντὶ νὰ δανείζεται τὸ κράτος, δανείζονται οἱ τράπεζες καὶ ἐγγυᾶται τὸ κράτος καὶ ἔτσι δὲν φαίνεται τὸ κράτος σὰν κατ᾽εὐθείαν δανειστής.

Ὁμως αὐτὰ τὰ 233 δὶς ποὺ δανείστηκαν οἱ τράπεζες, εἶναι ὅσα χρειάζεται νὰ ζήσῃ ὅλος ὁ ἑλληνικὸς λαὸς γιὰ 5 χρόνια. Αὐτὰ τὰ χρήματα τὰ παίρνουν αὐτοὶ οἱ τρεῖς ὀργανισμοί, ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα, ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος καὶ τὸ ΚΙΣ καὶ τὰ ἐπενδύουν ἐκτὸς Ἑλλάδος καὶ ἔχουν τὴν νομικὴ κάλυψη ὅτι εἶναι πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
ΜΕΡΟΣ 2/4

Δομὴ τῆς παγκοσμιοποιήσεως
Club τῆς Ῥώμης - CFR – TC – Bilderberg Group
Τὰ 600 δὶς τῆς END


Οἱ Illuminati "enlightened" «Πεφωτισμένοι», δημιουργήθηκαν τὴν 1η Μαΐου 1776 στὴν Βαυαρία ἀπὸ τὸν Johann Adam Weishaupt (6 Φεβρουαρίου 1748 – 18 Νοεμβρίου 1830) ὁ ὁποῖος εἶχε χρηματοδοτηθεῖ ἀπὸ τὴν οἰκογένεια τῶν Rothschild.

Οἱ Illuminati ἦταν ἐκτὸς νόμου μαζὶ μὲ ἄλλες μυστικὲς κοινωνίες ἀπὀ τὴν ἡγεσία τῆς κυβέρνησης τῆς Βαυαρίας μὲ τὴν ἐνθάρρυνση τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς ἐκκλησίας καὶ διαλύθηκε σύμφωνα μὲ τοὺς ἰσχυρισμοὺς τῷ 1785.

Ἐπιχειροῦν τὴν παγκοσμιοποίηση ἄνθρωποι ποὺ δὲν τοὺς ἔχει ἐκλέξει κανείς καὶ δὲν ἔχουν ῤωτήσει κανέναν γι᾽αὐτὸ ποὺ κάνουν.

Ἡ παγκοσμιοποίηση ἔχει ἤδη γίνει. Ἡ ἀνώτατη ἀρχὴ τῆς παγκόσμιας κυβέρνησης εἶναι τὸ Club τῆς Ῥώμης ἢ Club of Rome ἢ Club of the 300, Λέσχη τῶν 300. Ὁ δημιουργὸς του εἶναι ὁ Aurelio Peccei (4 Ἰουλίου , 1908,– 14 Μαρτίου , 1984).
Ἕνα ἀπὸ τὰ μέλη του ὁ Cyrus Roberts Vance (27 Μαρτίου , 1917 – 12 Ἰανουαρίου, 2002) ἦταν ἕνας ἀμερικανός δικηγόρος στὶς Ἡνωμένες Πολιτείες, γραμματέας τοῦ κράτους, κάτω ἀπό τὸν Πρόεδρο Jimmy Carter μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1977-1980, ὁ ὁποῖος δημοσίευσε ἑνα ἔγγραφο μὲ τίτλο: «The report of 2000» (Global 2000 Report), στὸ ὁποῖο ἀναφέρεται ὅτι ἕνας ἀπὸ τοὺς πρωταρχικοὺς σκοποὺς αὐτῆς τῆς ὀργανώσεως εἶναι νὰ βάλῃ φραγμό, στὴν αὔξηση τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς καὶ μάλιστα μὲ βίαια μέτρα νὰ ἐπαναφέρῃ τὸν πληθυσμὸ τοῦ πλανήτη σὲ ἕνα «διαχειρήσιμο ἐπίπεδο», ἐνῷ οἱ ὑπόλοιποι θὰ εἶναι ἀναλώσιμοι καὶ θὰ ἀναλωθοῦν εἴτε μὲ ὑπογεννητικότητα εἴτε μὲ παρεμβάσεις στὴν ὑγεία. Αὐτοὶ λοπὸν μᾶς ἀποκαλοῦν «goyim» ποὺ σημαίνει ἀγέλη ζώων, ἢ Useless Eaters (ἄχρηστοι καταναλωτὲς τροφῆς).

Club τῆς Ῥώμης - CFR – TC – Bilderberg Group

Κάτω ἀπὸ τὴν Λέσχη τῆς Ῥώμης, ὑπάρχουν ἀλλοι τρεῖς ὀργανισμοί:
• Council of Foreign Affairs (CFR)
• Trilateral Committee (TC)
• Bilderberg Group


Τὰ μέλη τοῦ Club τῆς Ῥώμης, ὅπου βρίσκονται ἐκπροσωποῦν τὴν ἀνώτατη ἀρχὴ τῆς παγκοσμιοποιήσεως.

Ὄνόματα ἑλλήνων ποὺ συμμετέχουν ἀποτελοῦν τὴν elite καὶ εἶναι:
Μέλη του Ελληνικού Παραρτήματος της Λέσχης της Ρώμης

Λευτέρης Αντωνακόπουλος, Πρόεδρος, ΕΛΙΝ–ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ
Ιδρυτικό Μέλος

Δρ. Ευαγγελία Αρβανιτάκη, Οδοντίατρος
Ιδρυτικό Μέλος

Μανουέλα Βαρδυνογιάννη, Επιχειρηματίας

Ειρήνη Βασιλοπούλου, Επιχειρηματίας

Καθ. Αγνή Βλαβιανού Αρβανίτη, Πρόεδρος και Ιδρύτρια του Ελληνικού Παραρτήματος της Λέσχης της Ρώμης
και της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής
Ιδρυτικό Μέλος

Αλέξανδρος Βραχνός, Σύμβουλος Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων
Ιδρυτικό Μέλος

Δημήτρης Δημόπουλος, Επιχειρηματίας
Ιδρυτικό Μέλος
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος με εκπρόσωπο τον Καθ. Νικόλαο Μουσίοπουλο, Αντιπρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής Υποστηρικτικό και Θεσμικό Μέλος

Γεώργιος Ενεπεκίδης, Οικονομολόγος
Ιδρυτικό Μέλος

Αχιλλέας Έξαρχος, Πρέσβης, ε.τ.

Καθ. Χρήστος Ευθυμιόπουλος, Ερευνητής Α’, Κέντρο Αστρονομίας και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Ακαδημίας Αθηνών
Ιδρυτικό Μέλος

Ανδρέας Ζαϊμης, Δικηγόρος
Ιδρυτικό Μέλος

Καθ. Αρθούρος Ζερβός, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ

Γιώργος Κασιμάτης, Διευθυντής Γραφείου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα
Ιδρυτικό Μέλος

Οδυσσέας Κυριακόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.
Ιδρυτικό Μέλος

Καίτη Κυριακοπούλου, Επίτιμη Πρόεδρος, S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.
Ιδρυτικό Μέλος

Στέφανος Κωστόπουλος, Πρόεδρος Foresight, τ. Πρόεδρος Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου
Ιδρυτικό Μέλος

Βασίλειος Λαοπόδης, Πρόεδρος Φόρουμ της Ευρώπης των Πολιτισμών Παράρτημα Αδριατικής-Ιονίου
Ιδρυτικό Μέλος
Δρ. Νικόλαος Λιάσης, Ιατρός – Αγγειολόγος, Διευθυντής Ευρωϊατρικής

Χαράλαμπος Μαυρειδόπουλος, Σύμβουλος Marketing
Ιδρυτικό Μέλος

Κώστας Μπακούρης, Πρόεδρος, Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς

Ιωάννης Μπουρλογιάννης Τσαγκαρίδης, Πρέσβης, ε.τ. Ιδρυτικό Μέλος

Lydia Nieuwoudt, Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Νέων Τεχνολογιών
Αντώνης Νίνος, Επιχειρηματίας

Γιάννης Παγίδας, Επιχειρηματίας, Πρόεδρος Δ.Σ. Αιολική ΑΕΕΧ
Ιδρυτικό Μέλος

Ελένη Παπαδημητρίου, Βιολόγος
Ιδρυτικό Μέλος

Νίκος Παπαδόπουλος, Μέλος του Σουηδικού Κοινοβουλίου, Αντιπρόεδρος Παγκόσμιας Διακοινοβ/κής Ένωσης
του Ελληνισμού
Ιδρυτικό Μέλος

Δρ. Φώτης Παπαθανασίου, Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Β & Μ Θεοχαράκη

Νότης Πικρός, Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
Ανδρέας Ποταμιάνος, Πρόεδρος Ηπειρωτική Ατμοπλοϊα Ποταμιάνος Γ ΑΕ

Δημήτρης Ραντόπουλος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, τ. Πρόεδρος Ελληνο-Βρεταννικού Εμπορικού Επιμελητηρίου
Ιδρυτικό Μέλoς

Δημήτρης Σαρακάκης, Πρόεδρος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη
Ιδρυτικό Μέλος

Δρ. Σπύρος Σπύρου, τ. Αντιπρόεδρος Νοσοκομείου Ερυθρός Σταυρός
Ιδρυτικό Μέλος

Καθ. Κωνσταντίνος Στεφάνου, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Ιδρυτικό Μέλος

Καθ. Γιάννης Στουρνάρας, Υπουργός Οικονομικών, Γενικός Διευθυντής, Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Μελετών (ΙΟΒΕ)
Ιδρυτικό Μέλος

Καθ. Γιώργος Στουρνάρας, Καθηγητής Υδρογεωλογίας, Τεχνικής Γεωλογίας και Περιβαλλοντικής Γεωλογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Ιωάννης Τζεν, Εκπρόσωπος του Δ.Σ. στην Ελλάδα & την Ευρώπη, KEDR Bank
Ιδρυτικό Μέλος

Στέφανος Τσολακίδης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, ΚΛΕΟΣ Α.Ε.
Ιδρυτικό Μέλoς
Τάσος Φιλιππάκος, Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Α.Ε.

Θέμις Χατζηγιάννη, Επιχειρηματίας / Καλλιτέχνης
Ιδρυτικό Μέλος


Τὸ Council of Foreign Affairs, CFR (Συμβούλιο ἐξωτερικῶν ὑποθέσεων), ὀνομάζεται καὶ ἀμερικανικὴ δεξαμενὴ σκέψεως (think tank), εἶναι τὸ φυτώριο τῶν παγκοσμίων προδοτῶν, τὸ ὁποῖο ἔχει ἀναλάβει τὴν ἐκπαίδευση τῶν πιθανῶν ἀρχηγῶν τῶν διαφόρων κρατῶν. Εἶναι ἑνα κομμάτι τοῦ πανεπιστημίου Harvard Cambridge, Massachusetts (ἔτος ἰδρύσεως 1636), τῶν Η.Π.Α ὅπου φοιτοῦν οἱ προδότες.

Ἐκεῖ φοίτησαν καὶ ὁ Γ.Παπανδρέου καὶ ὁ Α. Σαμαρᾶς ὁ ὁποῖος εἶχε δηλώσει στὴν δεκαετία τοῦ ᾽60-70 ὅτι: «θὰ ἔκανε τὰ πάντα γιὰ νὰ δῇ τὸ ὄνομά του σὰν πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος στὶς ἐφημερίδες».

Ἄλλοι ποὺ φοίτησαν εἶναι ὁ Λουκᾶς Παπαδῆμος (11 Ὀκτωβρίου 1947) καὶ ὁ ἰταλὸς Mario Monti (19 Μαρτίου 1943) . Ὁ κ. Λουκᾶς Παπαδῆμος δὲν εἶναι «ἐπαρχιώτης στὴν Ὁμόνοια», ὅπως θὰ βόλευε ἕνας τέτοιων χαρακτηριστικῶν πρωθυπουργὸς «ὁρισμένου χρόνου». Ἀνήκει στὴν κυβερνῶσα elite, ἔχει ἐκπαιδευτεῖ ἀπ’ αὐτήν, ὅλη του ἡ καριέρα εἶναι δρομολογημένη καὶ πειθαρχημένη στὰ κέντρα, ποὺ μεριμνοῦν ὥστε μία παγκόσμια οἰκονομικὴ δύναμη νὰ ὑπαγορεύει στὴν πολιτική.

Τὸ δεύτερο ἄντρο προδοτῶν εἶναι τὸ London School of Economics (LSE), (London School of Economics and Political Science) ποὺ ἰδρύθηκε τῷ 1895 ἀπὸ τὴν Fabian Society (ἀγγλικὴ σοσιαλιστικὴ ὀργάνωση) καὶ ἄπὸ τὸ ὁποῖο παράγονται προδότες καὶ ἐπιβήτορες.

Αὐτοὶ ποὺ γίνονται ἀρχηγοὶ ἔχουν περάσει ἀπὸ τὸ Harvard καὶ τὸ Council of Foreign Affairs. Ὁ Γ. Παπανδρέου τῷ 1992 – 1993, πῆρε συμβατικὴ ἄδεια ἀπὸ τὴν βουλὴ γιὰ 14 μῆνες στὸ Harvard, σὰν ὑποτροφία ἀπὸ τὴν Λέσχη τῆς Ῥώμης, ποὺ τοῦ ἐξασφάλισε ὁ πατέρας του Ανδρέας Παπανδρέου.

Ἡ Trilateral Committee (τριμερὴς ἐπιτροπή), διακανονίζει τὶς αὐξομοιώσεις τοῦ χρήματος σὲ τρία μέρη τοῦ πλανήτη, τὴν Εὐρώπη, τὴν Ἀσία καὶ τὴν Ἀμερικὴ γι᾽αὐτὸ καὶ ὀνομάζεται τριμερὴς ἐπιτροπή.

Περιλαμβάνει μεταξὺ ἄλλων: κεντρικοὺς τραπεζίτες, ἐπιτρόπους, μεγαλοστελέχη τῶν Βρυξελλῶν, πρόσωπα-κλειδιὰ τραπεζῶν καὶ ἀσφαλιστικῶν ὁμίλων, βιομηχάνους, διπλωμάτες, πανεπιστημιακούς, «Ἀθανάτους», στελέχη ἑταιρειῶν ὁπλικῶν συστημάτων, πρώην ὑπουργούς, ΝΑΤΟϊκούς, συστημικοὺς ἐκδότες καὶ δημοσιογράφους.

Ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ἕτερα μέλη τῆς Τριμεροῦς ἐμφανίζονται νὰ εἶναι ὁ Παναγῆς Βουρλούμης (τέως πρόεδρος καὶ διευθύνων σύμβουλος τοῦ ΟΤΕ καὶ νῦν μέλος τοῦ Δ.Σ. τῆς «Καθημερινῆς»), ὁ τέως πρόεδρος τοῦ ΣΕΒ, Ὀδυσσέας Κυριακόπουλος, ὁ διευθυντὴς τῆς «Καθημερινῆς» Ἀλέξης Παπαχελᾶς (παρίσταται καὶ στὶς συνεδριάσεις τῆς Bilderberg) καὶ ὁ πρώην πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Γ. Βασιλείου.

Παλαιότερα, σὲ συνθέσεις τῆς Τριμεροῦς ἐμφανιζόταν ο καθηγητὴς Λουκᾶς Τσούκαλης (ΕΛΙΑΜΕΠ) καὶ ὁ διατελέσας καὶ πρόεδρος τοῦ ΣΕΒ Στέλιος Ἀργυρός. Bill Clinton, George Bush J. καὶ Jimmy Carter ἦταν μέλη τῆς Τριμεροῦς, ποὺ συστήθηκε τὸ 1973 ἀπὸ ἐπίλεκτους τοῦ συστήματος, μὲ στόχο νὰ προετοιμάσῃ πολιτικὲς καὶ ἡγέτες γιὰ τὴν παγκοσμιοποίηση ποὺ θὰ σφράγιζαν ἰδιῶτες ἀπὸ χῶρες τῆς Εὐρώπης, τῆς Βόρειας Ἀμερικῆς καὶ τῆς Ἰαπωνίας ἀρχικά, ποὺ ἔγινε ὁμάδα Ἀσίας ἐκ τῶν ὑστέρων.

Ἡ Bilderberg Group (Μάϊος 1954), μεταφέρει τὶς ἀποφάσεις τῆς Λέσχης τῆς Ῥώμης

Τὰ 600 δὶς τῆς END

Ἀπὸ τῷ 1933 τὴν ἡμέρα ποὺ κατησχέθη ὁ χρυσὸς τῶν ἀμερικανῶν, στὶς 5 Ἀπριλίου καὶ κατόπιν ἐπὶ Richard Nixon τῷ 1973,
(This led then-President Richard Nixon to abruptly end the dollar’s gold convertibility by closing the gold window),
δὲν ὑπάρχει πλέον ἀντιστοιχία χρυσοῦ καὶ χρημάτων. Μέχρι τότε ἔπρεπε νὰ ἔχῃς στὸ χρηματοκιβώτιό σου π.χ. 5 κιλὰ χρυσὸ γιὰ νὰ ἐκδώσῃς τὸ νόμισμά σου, αὐτὸ ὅμως ἐξηφανίσθει, δὲν ὑπάρχει ἡ ἀντιστοιχία πλέον.

Πῶς δημιουργεῖται λοιπὸν τὸ χρῆμα; Ποιό εἶναι τὸ ὑπόβαθρο βάσει τοῦ ὁποίου δημιουργεῖται τὸ χρῆμα; Τὸ ὑπόβαθρο εἶναι ἡ ὑπόσχεσις ποὺ δίνει ἑνας λαὸς, ἕνα κράτος σὰν σύνολο ὅτι: «ναὶ ἐγὼ θὰ πληρώσῳ αὐτὸ τὸ χρέος».

Δηλαδὴ ἕνα χρεώγραφο ὅπως αὐτὰ ποὺ μιλᾶμε τοῦ ἀμερικανικοῦ δημοσίου, ἔχουν ἀντικαταστήσει τὸ ὑπόβαθρο τὸ ὁποῖο εἶχε ὁ χρυσός, ὁ ἄργυρος καὶ τὰ ἄλλα εὐγενὴ μέταλλα, μέχρις ὅτου αὐτὴ ἡ ἀντιστοιχία ἐξαφανισθεῖ, νομότυπα ἢ παράνομα, δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει ἐπὶ τοῦ παρόντος.

Τὸ σύστημα τὸ χρηματοοικονομικὸ στὸν κόσμο λοιπὸν εἶναι, ὅταν ἔχεις μία καλὴ «ὑποσχετική», δηλαδὴ ὅτι: «ὑπόσχομαι ὅτι σοῦ ὀφείλω αὐτὸ τὸ ποσό», ἔχεις ἕνα μηχανισμὸ στὴν κεντρική σου τράπεζα, βάζεις μία σφραγίδα καὶ βάζεις μέσα στὸ χρηματοκιβώτιό σου, ἀντὶ γιὰ χρυσό, τὰ ὁμόλογα ἢ ὁποιαδήποτε ὑποσχετική ποὺ σοῦ χρωστάει ἕνα κυρίαρχο κράτος καὶ ἀπὸ τὴν ἴδια στιγμὴ κατεβάζεις τὰ χρήματα. Αὐτὴ εἶναι λοιπὸν ἡ ἁπλὴ διαδικασία τὴν ὁποία μπορεῖ νὰ κάνῃ τόσο ἡ Ἑλλάδα ὅσο καὶ ἡ Κύπρος.

Δηλαδὴ ἔχουν κατατεθεῖ 600 δὶς στὸ ὄνομα τῆς ἑλληνικῆς Δημοκρατίας. Τί εἶναι αὐτά; Ἐὰν ὑποθέταμε ὅτι ἦταν ἡ ἐποχὴ ποὺ ὑπῆρχε χρυσός σὰν ἀντιστοιχία, αὐτὰ λοιπὸν ποὺ εἶχαν κατατεθεῖ γιὰ τὴν Ἑλλάδα εἶναι χρυσὸς ἀξίας 600 δίς. Ἐπειδὴ ὅμως τὸ σύστημα ἔχει ἀντικαταστήσει τὰ πολύτιμα μέταλλα μὲ χρεόγραφα, ἐμεῖς καταθέσαμε τὰ χρεόγραφα. Αύτὴ εἶναι ἠ ἀντιστοιχία γιὰ νὰ καταλάβῃ ὁ κόσμος.

Λέμε δηλαδὴ ἂν δεχθεῖ νὰ τὸ κάνῃ αὐτὸ τὸ σύστημα (ὁ Στουρνάρας, ὁ Σαμαρᾶς) θὰ πρέπῃ νὰ πάῃ ἐνάντια στὴν παγκόσμια κυβέρνηση. Θὰ πρέπει νὰ ἐναντιωθῆ σὲ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν προσπαθήσει ἐπὶ ἑκατοντάδες χρόνια νὰ ῥίξουν ὅλους τοὺς λαοὺς σὲ μία χύτρα καὶ νὰ τοὺς ἀνακατέψουν γιὰ νὰ μὴν ξέρῃ κανένας ποιός εἶναι .
Ἀντικατέστησαν τὶς ἐθνικὲς συνειδήσεις σὲ οἰκονομικὲς συνειδήσεις. Αὐτὸ εἶναι καὶ τὸ μεγάλο ἁμάρτημα τοῦ κατεστημένου.

Ἐὰν ἡ οἰκονομία πάει πάνω ἀπὸ τὴν χρηματιστικὴ τὸτε θὰ ὑπάρχῃ πάντα δικτατορία. (Ἀριστοτέλης 2.500 χρόνια πρίν).

Χρέος κρατῶν καὶ πολιτῶν:
Χρωστοῦν:

• Ἡ Ὀλλανδία τὸ 344 % τοῦ ΑΕΠ
• Ἡ Αὐστρία τὸ 200 % τοῦ ΑΕΠ
• Ἡ Σουηδία τὸ 187 % τοῦ ΑΕΠ
• Ἡ Ἑλλάδα τὸ 150 % τοῦ ΑΕΠ
• Ὁ κάθε ἄγγλος 160.000 $
• Ὁ κάθε γερμανὸς 57.000 $
• Ὁ κάθε ἕλληνας 47.000 $
ΜΕΡΟΣ 3/4

Ἀναφορὲς καὶ γεγονότα ἀπομαγνητοφωνήσεων τοῦ Δρ. Ἐμμανουὴλ Λαμπράκη ἀπὸ ῥαδιοφωνικὲς ἐκπομπές.

Θρησκευτικὲς ἀναφορὲς


-15000
Στὴν νότιο Γαλλία Massilia, Marseille, Μασσαλία, βρέθηκαν βότσαλα πάνω στὰ ὁποῖα ὑπάρχει ἐν τῷ συνόλῳ του τὸ ἑλληνικὸ ἀλφάβητο. Σὐμφωνα μὲ τὸν Gabriel De Mortillet, oἱ Ἕλληνες ὅταν ἴδρυσαν τὴν Μασσαλία καὶ ἐξαπλώθηκαν κατὰ μῆκος τῶν γαλλικῶν ἀκτῶν τῆς Μεσογείου, ἔφεραν τὴν γλῶσσα καὶ τὴν γραφή τους. Ἡ γραφὴ χρονολογήθηκε 15.000 χρόνια π.Χ.
-11000
Βρέθηκε ἕνα κοχύλι στὴν σπηλιὰ τῶν κυκλώπων, ἐκεῖ ὅπου ὑπάρχουν κρανία ποὺ μοιάζουν μὲ φυλῆς γιγάντων στὶς νήσους Λήμνου καὶ Ἀλονήσου, ὅπου ἐπάνω ἀναγράφεται ἡ ἑλληνικὴ λέξη «ΑΥΔΗ» ποὺ σημαίνει «φωνή» καὶ χρονολογήθηκε μὲ τὴν μέθοδο τοῦ ἐνεργοῦ ἄνθρακα γιὰ 11.000 χρόνια π.Χ.

Τὸ φοινικικὸ ἀλφάβητο εἶναι παραχάραξη τῆς ἱστορίας. Ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα εἶναι 50 - 60 χιλιάδων ἐτῶν

-490
Μάχη τοῦ Μαραθῶνος (Αὔγουστο ἢ Σεπτέμβριο) μεταξὺ ἑλλήνων (Ἀθηναίοι καὶ Πάταιεῖς) καὶ τῶν Περσῶν κατὰ τὴν πρώτη εἰσβολὴ τῶν περσῶν στὴν Ἑλλάδα
-411
Ὑπογράφεται ἡ περίφημη 3η συνθήκη μεταξύ Λακεδαιμονίων, Τισσαφέρνη και Ἱεραμένη, ἐκπροσώπου του Δαρείου Β΄. Αὐτὸ ἔγινε διότι ἡ Ἀθῆνα ἦταν παντοκρατορία

Καἰ στὶς δύο περιπτώσεις οἱ ἐχθροὶ ἦταν οἱ ἴδιοι ἐχθροὶ καὶ ἦταν οἱ δύο μάχες ποὺ διέσωσαν τὸν ἑλληνισμὸ καὶ τὸν ἑλληνικὸ πολιτισμό.

-331
Μάχη τῶν Γαυγαμήλων (1 Ὀκτωβρίου)
Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος, ὅπως ἐξιστορεῖ ὁ Ἀριανός, παρετήρησε μία φυλὴ ποὺ λεγόταν «κυνοκέφαλοι». Μετὰ τὴν πρώτη σύγκρουση, αὐτοὶ σταματοῦσαν, ἔτρωγαν τοὺς νεκροὺς καὶ μετὰ συνέχιζαν τὴν μάχη. Οἱ μάχες ἀπὸ τότε γίνονται μεταξὺ τοῦ ἑλληνισμοῦ καὶ τῶν κυνοκεφάλων
-146
Ἡ Ἑλλάδα ἦταν ἡ τελευταῖα φορὰ ποὺ ἦταν ἐλεύθερη καὶ μετὰ ἀπὸ τῷ 1626 - 1831 ποὺ ὁ Καποδίστριας δολοφονήθηκε.

1822
Οἱ Χαζάροι δανείζονται χρυσὸ ἀπὸ τοὺς Rothschild, («χρυσοῦ λαλοῦντος, πᾶς λόγος ἄπρακτος»).
1824
Ὁ Μιαούλης ἦταν ἀγγλόφιλος, γιὰ νὰ ῥίξῃ τὸν Καποδίστρια ἔκαψε τὴν φρεγάτα ΕΛΛΑΣ
1928
Ἔγινε ἡ συνθήκη τῆς Γενεύης, κράτησε γιὰ 5 χρόνια (1928 - 1932) καὶ ἔφερε τὸ κράχ στὴν Wall street
1930
Οἱ χῶρες ποὺ δήλωσαν πτώχευση ἦταν
1) Η.Π.Α.
2) Γερμανία,
3) Ἡνωμένο Βασίλειο τῆς Ἀγγλίας,
4) Γαλλία,
5) Ἰταλία,
6) Ἰσπανία,
7) Πορτογαλία

Ὅλες πτωχευμένες σὲ καθεστὼς χρεοκοπίας
Οἱ δανειστὲς ποὺ ἐπτώχευσαν ὅλες τὶς χῶρες εἶναι οἱ ἴδιοι ποὺ πτωχεύουν καὶ τὴν Ἑλλάδα τώρα.
1) Rothschild Bank of London,
2) Rothschild Bank of Berlin (αὐτὲς οἱ δύο κατέχουν τὸ 52% τῶν χρεῶν ὅλου τοῦ πλανήτη)
3) Warburg Bank of Hamburg
4) Warburg Bank of Amsterdam
5) Lazard Brothers of Paris
6) Israel Moses Bank of Italy,
7) Chase Manhattan Bank of N.Y,
8) Goldman Sachs of N.Y.
9) Lehman Brothers of N.Y.
10) Kuhn Loeb Bank of N.Y.
(οἱ ὑπόλοιπες κατέχουν τὸ 6 % ὅλων τῶν χρεῶν τοῦ πλανήτη).


Κατέχουν ἐπίσης, ὅλα τὰ ἐδάφη τῆς γῆς, ὅλα τὰ κινητὰ καὶ ἀκίνητα, ποὺ κρατοῦνται ἀπὸ μία ἑταιρεία DTCA (Depository Trust Corporation of America) στὴν 55 Water Street N.Y. ἡ ὁποία ἀνήκει στὴν Federal Reserve. The American Bar Association ποὺ εἶναι οἱ δικηγόροι τῆς Federal Reserve Bank καὶ τὸ IRS ποὺ εἶναι ὁ εἰσπρακτικὸς φορέας (Collecting Agency).

Tῷ 2004 ἔκανε ἐργασίες (bussiness) 937 δὶς $. Ὅ,τι μετοχὴ ὑπάρχει ποὺ ὑποτίθεται ὅτι εἶναι ἰδιοκτησία τῶν ἀμερικανῶν δὲν κρατεῖται στὸ ὄνομα τοῦ πολίτου (ἐκτὸς ἐὰν ἔχει τὸ χαρτὶ στὰ χέρια του), ἀλλὰ μὲ τὴν ἠλεκτρονικὴ μορφή ὅλα κρατοῦνται ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἑταιρεία. Ὁ ἰδιοντήτης εἶναι (Βeneficiary), δηλαδὴ ἔχει μόνο τὴν ψιλὴ κυριότητα, ἡ ἰδιοκτησία ἀνήκει στὴν DTCA ἐπειδὴ αὐτοὶ εἶναι οἱ δανειστές. Συνεπῶς οἱ ἀμερικανοὶ ἔχουν μόνο τὴν χρήση τῶν προϊόντων, σπίτια, χωράφια κ.λ.π.

Ἡ Γερμανία εἶναι σὲ χειρότερη θέση ἀπὸ τὴν Ἀμερική, Ἀγγλία καὶ τὶς ἄλλες χῶρες. Τὸ 87% τῶν γερμανῶν εἶναι ἐνοικιαστές, ἐνῶ τὸ 85% τῶν ἑλλήνων εἶναι ἰδιοκτῆτες. Ἂρα ποιός εἶναι ὁ φτωχὸς καὶ ποιός ὁ πλούσιος;
1933
Ὁ πρόεδρος Franklin D. Roosevelt ἐξέδωσε 4 προεδρικὰ διατάγματα. Στὶς Σελίδες 187 - 594 ἀναφέρεται : «Trading with the enemy Act», δηλαδὴ ὅτι ὁ ἐχθρὸς εἶναι ὁ ἀμερικανικὸς λαός. Τὸτε ὁ Roosevelt ἔκλεισε τὶς τράπεζες, ὅσες ἡμέρες ἔκλεισαν καὶ στὴν Κύπρο τῷ 2013 ποὺ ἀποκαλεῖται «Bank Holiday».

Τὰ διατάγματα λένε τὰ ἐξῆς: Μὲ τὸ πρῶτο δηλώνει ὅτι οἱ Η.Π.Α. ἐπτώχευσαν, μὲ τὸ δεύτερο, ζητεῖται ἀπὸ ὅλους τοὺς ἀμερικανοὺς νὰ παραδώσουν τὸν χρυσὸ καὶ ἄργυρο σὲ νομίσματα. Μὲ τὸ τρίτο ἐξαφάνισε τὴν ἰσοτιμία τοῦ χρυσοῦ-δολλαρίου καὶ μὲ τὸ τέταρτο ὅλοι οἱ ἀμερικανοὶ λέγονται πλέον Human Recources δηλαδὴ ἀνθρώπινοι πόροι. Ὅ,τι παράγουν, ὅ,τι κινητὸ ἢ ἀκίνητο ἔχουν ἀνήκει πλέον στοὺς δανειστές.

Προεδρικὰ διατάγματα: 6073, 6102, 6111, 6260, ποὺ βρίσκονται στὴν βιβλιοθήκη τῆς Γερουσίας τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Βιβλίο 93, Σελίδα 549.

Ἀπὸ τῷ 1933 τὰ ἀμερικανικὰ δικαστήρια ἔπρεπε νὰ δικάζουν σύμφωνα μὲ τὴν σχέση δανειστοῦ καὶ δανειζομένου, ὅμως τὸ Ἀμερικανικὸ Σύνταγμα δὲν τὸ ἐπιτρέπει αὐτό.

Αὐτὸ ποὺ λέμε χαράτσι εἶναι εἰσφορὰ γιὰ τὰ ἀκίνητα . Αὐτὸ εἶναι νόμος γιὰ τὰ ἄλλα κράτη ποὺ εἶναι πτωχευμένα. Εἶναι τὸ Φ.Α.Π. Ἂν κάποιος δὲν πληρώσῃ τὸ Φ.Α.Π. κατάσχεται ἡ ἀκίνητη περιουσία του σὲ 3 χρόνια, αὐτὸ τοῦ ὑπενθυμίζει ὅτι δὲν εἶναι ἰδιοκτήτης, εἶναι μόνο χρήστης. Πρὶν 10 χρόνια αὐτὸ δὲν ὑπῆρχε. Ὁ λόγος εἶναι γιὰ νὰ κατασχεθῇ ἡ κινητὴ καὶ ἀκίνητη περιουσία.

Στὸ ἀστικὸ δίκαιο πρέπει νὰ ὑπάρχῃ συμφωνία μεταξὺ τοῦ ζημιωθέντος καὶ τοῦ ζημιωμένου. Τὸ ἀγγλικὸ δίκαιο λεει: «ἂν ἐσὺ ποὺ ζημιώθηκες δέχθηκες ὁποιοδήποτε προσὸν, διευκόλυνση ( benefit) ἀπὸ αὐτὸν ποὺ σὲ ζήμιωσε (χωρὶς νὰ προϋποτίθεται ὅτι ἐσὺ γνωρίζεις τίποτα), ἐπειδὴ σοῦ ἔδωσε αὐτὴν τὴν διευκόλυνση (benefit), αὐτόματα ἀναγνωρίζεις ὅτι ὑπάρχει συμβόλαιο μεταξύ σας καὶ ὑποχρεοῦσαι νὰ τηρήσῃς τοὺς κανόνες αὐτοῦ τοῦ συμβολαίου», ἀδιαφόρως τοῦ ἐὰν τοὺς γνωρίζεις ἦ εἶσαι ἐνήμερος γι᾽αὐτούς ἢ δὲν ἔχεις δεῖ τὸ συμβόλαιο ποτέ).

Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ δέχθηκες τὸ € σὰν μέσον συναλλαγῆς (τὸ ὁποῖο δὲν ἔχει καμμία ἀξία ὅπως καὶ τὸ δολλάριο (Federal Reserve Note), ἔχεις ἀποδεχθεῖ τοὺς ὅρους. Ὅταν παίρνω κάτι ἀξίας ὑποτίθεται ὅτι πληρώνω μὲ ἀντίστοιχη ἀξία, ὅταν ὅμως δίνω € ἢ $ ποὺ δὲν ἀνταποκρίνονται σὲ ἀξίες σημαίνει ὅτι ἀποδέχομαι τὴν διευκόλυνση τοῦ δανειστοῦ.

Ὅλες οἱ συναλλαγὲς γίνονται μὲ φανταστικὰ χρήματα τὰ ὁποῖα ἔχει ἐπιβάλλει ὁ δανειστὴς σὲ αὐτὸν ποὺ ἔχει ὑποβάλλει πτώχευση, ὁ πτωχευμένος κάνει συναλλαγὲς μὲ αὐτὰ ποὺ τοῦ ἔχει δώσει ὁ δανειστὴς ἀλλὰ αὐτομάτως ἀναγνωρίζει τὸ συμβόλαιο τοῦ δανειστοῦ. Αὐτὴν την στιγμὴ γίνεται ἡ μεταλλαγὴ τῶν ἑλληνικῶν δικαστηρίων ποὺ κάνουν χρήση τῶν νόμων τῆς πτωχεύσεως.

1938 1938-10-06
Παρουσιάστηκε μία εὐκαιρία στὴν ὑπόθεση Erie Railroad Co. v. Tompkins, 304 U.S. 64 (1938) γιὰ νὰ βγάλῃ τὸ ἀνώτατο δικαστήριο μία ἀπόφαση. Ἀπὸ τοῦδε καὶ στὸ ἐξῆς στὴν Ἀμερικὴ θὰ δικάζονται ὅλες οἱ δίκες μὲ τὸ δίκαιο δανειστοῦ πρὸς δανειζομένου, δηλαδὴ μὲ τὸ δίκαιο τοῦ ἰσχυροῦ ἐπιβληθέντος, τοῦ δανειστοῦ.

Συνεπῶς δὲν μπορεῖ κάποιος νὰ πάῃ στὰ ἀμερικανικὰ δικαστήρια καὶ να διεκδικήσῃ δεδικασμένο πρὶν τῷ 1938. Ἂν κάποιος πάει στὸ δικαστήριο καὶ ζητήσει τὰ δικαιώματά του μὲ δεδικασμένο πρὶν τῷ 1938 ὁ δικαστὴς θὰ γελάῃ μαζί του. Αὐτὴ ἡ ἀπόφαση ἄλλαξε τὴν θέση τῶν ἀμερικανῶν ἀπὸ ἐλευθέρους πολίτες σὲ δούλους.

Ἡ Ἑλλάδα δὲν ἔλαβε μέρος στὴν συνθήκη τῆς Γενεύης 1928 - 1932 ὅμως τὸ «κατεστημένο», ἐπανέφερε τὸν Ἐλ. Βενιζέλο ὁ ὁποῖος τριπλασίασε τὸ Ἑλληνικὸ χρέος ἀπὸ 550,000 δραχμὲς στὰ 6,5 ἑκατομμύρια σὲ διάρκεια τριῶν ἑτῶν. Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ποὺ πτώχευσαν τὰ ἄλλα κράτη ἄρχισαν νὰ πτωχεύουν καὶ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Κύπρο.

1974 1974-07-18
Ὁ Κ. Καραμανλῆς μαζὶ μὲ τὸν Henry Kissinger δὺο ἡμέρες πρὶν τὴν ἀπόβαση τῶν τούρκων στὴν Κύπρο, ὑπέγραψε συμφωνία στὴν ὁποία λέει: « Μὲ τὴν λύση τοῦ προβλήματος, μετὰ τὴν λήξιν τῆς δευτέρας φάσης, ἐπιθυμῶ εἰρήνη στὴν περιοχὴ καὶ θὰ περιμένῳ τὴν συμφωνηθεῖσα γραπτὴ ἐγγύηση τῶν ἀνατολικῶν συνόρων τῆς χώρας, νὰ τηρήσετε ὅλα ὅσα συμφωνήσαμε». (μιλάει γιὰ τὴν δεύτερη φάση δύο ἡμέρες πρὶν γίνει ἡ πρώτη ποὺ εἶναι ἡ ἀπόβαση).

1974-07-20

Ἀπόβαση τούρκων στὴν Κύπρο
1974-08-14
Ὁ Κ. Καραμανλῆς ἀναλαμβάνει τὴν προεδρία τῆς Ἑλλάδος
1998-04-23
Ὁ Κ. Καραμανλῆς πέθανε
2001
Ἡ Ἑλλὰς μπάινει στὴν ΟΝΕ καὶ ὁ Σημίτης πούλησε 40 τόννους χρυσοῦ
Τὸ € δὲν βασίζεται στὸν χρυσό, δὲν ἔχει ἰσοτιμία ἢ ἀντίκρυσμα.

2010-02-01
Ὁ Ἀ Σῶρρας ἐξασφἀλισε 514 ἑκ. Δολλάρια καὶ χρειαζόταν μόνο μία ὑπογραφὴ ἀπὸ τὸν Παπακωνσταντίνου.

Εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ οἱ Χαζάροι ἀντιμετωπίζουν τὸ πρόβλημα διότι μέχρι τώρα εἶχαν τὸν χρυσὸ ἐνῷ τώρα βρέθηκε καὶ ὁ ἑλληνισμὸς νὰ ἔχῃ χρήματα μὲ τὴν END.

2010-04-23
Ὁ Γ.Παπανδρεόυ ἀνακοινώνει ἀπὸ τὸ Καστελλόριζο τὴν εἰσοδο τῆς Ἑλλάδος στὸ ΔΝΤ. Ἡ τοποθεσία αὐτὴ εἶναι τὸ σημεῖο τῆς διαμάχης μεταξὺ Ἑλλήνων καὶ Χαζάρων

Θρησκευτικὲς ἀναφορὲς
Δέκα Ἐντολές


Ἔξοδος Κ´, 1-18
1 Καὶ ἐλάλησε Κύριος πάντας τοὺς λόγους τούτους λέγων· 2 ἐγώ εἰμι Κύριος ὁ Θεός σου, ὅστις ἐξήγαγόν σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου, ἐξ οἴκου δουλείας. 3 οὐκ ἔσονταί σοι θεοὶ ἕτεροι πλὴν ἐμοῦ. 4 οὐ ποιήσεις σεαυτῷ εἴδωλον, οὐδὲ παντὸς ὁμοίωμα, ὅσα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ ὅσα ἐν τῇ γῇ κάτω καὶ ὅσα ἐν τοῖς ὕδασιν ὑποκάτω τῆς γῆς. 5 οὐ προσκυνήσεις αὐτοῖς, οὐδὲ μὴ λατρεύσεις αὐτοῖς· ἐγὼ γάρ εἰμι Κύριος ὁ Θεός σου, Θεὸς ζηλωτής, ἀποδιδοὺς ἁμαρτίας πατέρων ἐπὶ τέκνα, ἕως τρίτης καὶ τετάρτης γενεᾶς τοῖς μισοῦσί με

Ἄρα ἀφοῦ εἶναι ὁ μοναδικὸς θεὸς γιὰ ποιούς ἄλλους θεοὺς ὁμιλεῖ ὑποκάτω τῆς γῆς;

Ἔξοδος Κ´, 1-18
9 ἓξ ἡμέρας ἐργᾷ καὶ ποιήσεις πάντα τὰ ἔργα σου· 10 τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ σάββατα Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου· οὐ ποιήσεις ἐν αὐτῇ πᾶν ἔργον, σὺ καὶ ὁ υἱός σου καὶ ἡ θυγάτηρ σου, ὁ παῖς σου καὶ ἡ παιδίσκη σου, ὁ βοῦς σου καὶ τὸ ὑποζύγιόν σου καὶ πᾶν κτῆνός σου καὶ ὁ προσήλυτος ὁ παροικῶν ἐν σοί. 11 ἐν γὰρ ἓξ ἡμέραις ἐποίησε Κύριος τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς καὶ κατέπαυσε τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ· διὰ τοῦτο εὐλόγησε Κύριος τὴν ἡμέραν τὴν ἑβδόμην καὶ ἡγίασεν αὐτήν.

Μετὰ τὶς 6 ἐργάσιμες ἔγιναν 5 ἐργάσιμες γιὰ νὰ γιορτάζεται τὸ Σάββατο Saturday = Saturn Day. Sunday εἶναι ἡ ἡμέρα τοῦ ἡλίου, δηλαδὴ τοῦ Ἀπόλλωνος. Γιὰ 300 χρόνια ἀλώνουν τὸν πλανήτη. Τὸ ἄλλο γένος (ἄλλο DNA) οἱ Χαζάροι δὲν ὑπερβαίνουν τὸ 0,2% τοῦ πληθυσμοῦ τοῦ πλανήτη ἀλλὰ κατέχουν τὸ 92 % τῶν θέσεων ἐξουσίας στὸν πλανήτη .

Λογικὴ - Συναίσθημα - Ἔνστικτο.(ἰχθυοσαυρικὸ τμῆμα τοῦ ἀνθρώπου)
Πατὴρ-Υἱὸς-Ἁγιο πνεῦμα.


Στὸ εὐαγγέλιο τοῦ Ἰωάννου (Ἰω. α΄ Ι ) λέει:

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος. 2 οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν. 3 πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν. ὃ γέγονεν 4 ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων· 5 καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν.

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος (δηλαδὴ ἡ λογική, τὸ ὁποῖο προέρχεται ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ σημαίνει ὅτι πάντα κυρίαρχος εἶναι ὁ λόγος, δηλαδὴ ἡ λογική.

Πατὴρ εἶναι ὁ λόγος εἶναι ὁ θεὸς,
ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι ἡ ἔκφρασις τοῦ συναισθήματος καὶ
τὸ Ἅγιο πνεῦμα εἶναι τὸ ἔνστικτο.


Αὐτὴ εἶναι καὶ ἡ διαφορὰ μὲ τὸ Filioque τῶν καθολικῶν ποὺ λένε ὅτι ὁ Λόγος ἐκπορεύεται καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ. Τὸ πρῶτο σύμβολο τῆς πίστεως ἔγινε στὴν Οἰκουμενικὴ Σύνοδο τῆς Νίκαιας τῷ 325 καὶ δήλωσε ὅτι τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἐκπορεύεται ἀπὸ τὸν Θεὸ πατέρα (Ἐκ τοῦ πατρὸς ἐκπορευόμενον). Αὐτὸ τὸ Σύμβολο τροποποιήθηκε ἀπὸ τὴν Οἰκουμενικὴ Σύνοδο τῆς Κωνσταντινούπολης τῷ 381.

Αὐτὸ ποὺ ἔκαναν τοὺς ἕλληνες νὰ πιστεύουν εἶναι ὅτι ὁ ὁρισμὸς τῆς δυστυχίας εἶναι ἡ ἔλλειψη τῆς ὕλης.

Ὁ Ἱσοκράτης μιλῶντας γιὰ τὴν καταγωγὴ τῶν ἑλλήνων λέει ὅτι εἴμαστε οἱ μόνοι αὐτόχθονες δηλαδὴ ὅτι γεννηθήκαμε ἀπὸ αὐτὴν τὴν γῆ.

Οἱ ἀπόστολος Παῦλος (Σαῦλος, Σαοὺλ), πῆρε αὐτὸ ποὺ εἶχε πεῖ ὁ Παρμενίδης : « πίστευε καὶ ἐμοὶ ἐρεύνα» καὶ τὸ μετέτρεψε σὲ : « πίστευε καὶ μὴ ἐρεύνα»
(Ἔκανε δηλαδὴ τὸ ἐμοὶ σὲ μή).
ΜΕΡΟΣ 4/4

ΕΛΙΑΜΕΠ Ὁ δούρειος ἵππος τοῦ ἑλληνισμοῦ.
Δρ. Ἐμμανουὴλ Λαμπράκης 9 Μαρτίου 2013


Τὸ Defence.net εἶναι βουλγαρικῶν συμφερόντων καὶ συνδεδεμένο μὲ τὴν ΕΛΙΑΜΕΠ ὁπωσδήποτε.

Τὸ ΕΛΙΑΜΕΠ ξεκίνησε τῷ 1988, ταὐτόχρονα ξεκίνησε καὶ ἡ πολιτικὴ χειραγώγηση τῶν βαλακανίων ἀπὸ τὸν George Soros, ποὺ γεννήθηκε στὶς 12 Αὐγούστου 1930, τὸ ὄνομά του ἦταν ἀρχικά Schwartz György ὁ ὁποῖος εἶναι ἑβραϊκῆς καταγωγῆς γεννημένος στὴν Οὐγγαρία.

Ὁ Ἀλέξης Παπαχελᾶς εἶναι διευθυντὴς τῆς «Καθημερινῆς» Στὴν ἐπιφυλλίδα ἔχει ἕναν φτερωτὸ δράκο. Ἡ ἐρώτηση εἶναι: τί δουλειά ἔχει ἕνας δράκος σὲ μιὰ ἑλληνικὴ ἐφημερίδα;

Ἡ Ἀγγλία ἔχει τὸ City of London τὸ ὁποῖο δὲν εἶναι Ἀγγλία. Ἀντίστοιχα στὴν Ἀμερικὴ ὑπάρχει τὸ Washington D.C. τὸ ὁποῖο δὲν εἶναι Ἀμερική.

Ὁ φτερωτὸς δράκος προέρχεται ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῶν Ἀσσυρίων καὶ τῶν Σουμερίων. Τὸ City of London ἔχει τὸ δικό του Σύνταγμα τοὺς δικούς του νόμους, δὲν φορολογεῖται, καὶ μέσα σὲ αὐτὸ τὸ τετραγωνικὸ μίλι διευθύνει αὐτὸς ποὺ λέγεται The Lord Mayor . Μέσα ἐκεῖ ὑπάρχει τὸ χρηματιστήριο, τὸ κέντρο ἀνταλλαγῆς τῶν ἀδαμάντων καὶ τοῦ χρυσοῦ καὶ 1700 τράπεζες.

Ὁ Lord Mayor εἶναι ἀνώτερος στὴν τάξη καὶ ἀπὸ τὴν βασίλισα τῆς Ἀγγλίας ἡ ὁποία ἕπεται τοῦ Lord Mayor. Αὐτὸ τὸ μικρὸ κρατίδιο εἶναι ἰδιοκτησία τῶν οἰκογενειῶν, κυρίως τῆς οἰκογένειας Rothschild καὶ Schiff Αὐτὸ εἶναι τὸ ἕνα τρίτο τοῦ κατεστημένου, εἶναι τὸ οἰκονομικὸ κατεστημένο τὸ ὁποῖο ἔχει καταβάλει τὸν κόσμο.

Τὰ τρία κατεστημένα (κρατίδια μέσα στὰ κράτη), εἶναι:

• Washington D.C. (στρατιωτικὸ κατεστημένο)
• Τὸ City of London (οἰκονομικὸ κατεστημένο)
• Vatican City (θρησκευτικὸ κατεστημένο)


Αὐτὰ λέγονται: ἡ «αὐτοκρατορία τῶν πόλεων» (The Empire of the city).
Αὐτὰ λοιπὸν ἔχουν καταληστεύσει τοὺς λαοὺς ἀλλὰ καὶ τὸν κόσμο ὁλόκληρο.

Τῷ 1871 στὸ ἀμερικανικὸ κογρέσσο, πέρασε μία νομοθεσία μὲ τὴν ὀνομασία «The Act of 1871» (An Act to provide a Government for the District of Columbia), ὅπου δημιουργήθηκε ἡ Washington D.C. ὡς ξεχωριστὴ ὀντότητα, μία ἔκταση 10 τετραγωνικῶν μιλίων ποὺ εἶναι ἰδιοκτησία τῶν ἰδίων τραπεζιτῶν.

Ἔφιαξε δικό του Σύνταγμα, δικούς του νόμους καὶ ἔτσι οἱ ὑπόλοιπες πολιτεῖες, ἡ ὁμοσπονδία τῶν πολιτειῶν, δὲν ἔχει καμμία δοκαιοδοσία στὴν Washington D.C. Ὅλες οἱ ὑπηρεσίες ποὺ φαίνονται νὰ εἶναι τοῦ ἀμερικανικοῦ δημοσίου εἶναι παραρτήματα μίας ἑταιρείας ποὺ λέγεται «THE UNITED STATES», ἐνῷ ἡ ὁμοσπονδία (The Federation), λέγεται: «The United States of America». Αὐτὴν τὴν διαφορὰ δὲν τὴν ξέρουν καθόλου οἱ ἀμερικανοί.

Ἑπομένως, ὁ πλοῦτος καὶ ἡ δύναμη ποὺ ἔχει ἡ Ἀμερικὴ δὲν ἔχει νὰ κάνῃ τίποτα μὲ τὴν ὁμοσπονδία τῶν πολιτειῶν, ἔχει νὰ κάνῃ μὲ τὴν ἑταιρεία ποὺ ὀμομάζεται: «THE UNITED STATES»,καὶ ἐκπροσωπεῖται ἀπὸ τὴν Washington D.C. ποὺ εἶναι ἰδιοκτησία αὐτῶν τῶν οἰκογενειῶν, τὸ ἴδιο ἀκριβῶς ποὺ συμβαίνει μὲ τὸ Λονδίνο.
Τώρα, τὸ κάθε κρατίδιο ἔχει τὴν δική του σημαία. Ἡ σημαία τοῦ Washington D.C. ἔχει ἐπάνω τρία ἀστέρια ποὺ συμβολίζει ὅτι ἐδῶ βρίσκεται ἡ στρατιωτικὴ ἰσχὺς τῶν τριῶν πόλεων.

Ἡ σημαία τοῦ City of London ἔχει δύο ἐμφανεῖς φτερωτοὺς δράκους ὅπως εἶναι ἐπάνω στὴν ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, καὶ ἕναν κρυμμένο πίσω ἀπὸ τὴν ἀσπίδα. Ἡ σημαία τοῦ Vatican City εἶναι τὸ ἐπάνω μέρος τῆς τιάρας τοῦ πάπα ποὺ ἔχει τρεῖς λωρίδες καὶ πάνω ἀπὸ τὴν τιάρα ἑνας ἰσοσκελὴς σταυρός. Αὐτὸς ὁ σταυρὸς δὲν εἶναι χριστιανικὸ σύμβολο ἀλλὰ προέρχεται ἀπὸ τὸν ἀρχαῖο κόσμο.

Ὁ Α. Παπαχελᾶς ὑπηρετεῖ μία ὀργάνωση ποὺ λέγεται ΕΛΙΑΜΕΠ. Ἡ ΕΛΙΑΜΕΠ εἶναι ὁ δούρειος ἵππος ποὺ καταστρέφει τὸν ἑλληνισμό. Ἰδρύθηκε ἀπὸ τὸν Georgs Soros ὁ ὁποῖος δὲν ἔχει οὔτε ἕνα δολλάριο στὴν κυριότητά του, αὐτὸς εἶναι τὸ μεγάλο χέρι τῶν Rothschild στὴν βαλκανική. Ἀνέλαβε ἀπὸ τὸ Κόσσοβο, τὸ Μαυροβούνιο, τὴν Γιουγκοσλαβία, τὴν Ἀλβανία, τὴν Ῥουμανία, τὴν Βουλγαρία καὶ ἔχει φιάξει Μὴ Κυβερνητικὲς Ὀργανώσεις (ΜΚΟ), μὲ σκοπὸ νὰ διαλύσῃ πρῶτα τὴν Γιουγκοσλαβία τὸ ὁποῖο τὸ ἔκανε,

Νὰ δημιουργήσῃ τὴν μεγάλη Ἀλβανία τὸ ὁποῖο τὸ κάνει μὲ τὴν προσάρτηση τοῦ Κοσσόβου μὲ τελικὸ κρίκο ὅλης αὐτῆς τῆς διελκυνστίδος, ἦταν νὰ διαλύσῃ τὴν Ἑλλάδα σὲ τέσσερα κομμάτια, ἡ Θράκη νὰ πάῃ στὴν Τουρκία, ἡ Βουλγαρία καὶ τὰ Σκόπια νὰ πάρουν ἕνα κομμάτι τῆς Μακεδονίας, ἡ Ἀλβανία νὰ πάρῃ ἕνα κομμάτι τῆς Ἠπείρου καὶ νὰ ἀποκοπῇ καὶ ἡ Κρήτη.

Ποιοί εἶναι οἱ χρηματοδότες αὐτῆς τῆς προσπάθειας, εἶναι ἡ CIA, M16, τὸ ὑπουργεῖο ἐξωτερικῶν τῆς Ἀμερικῆς, τῆς Ἀγγλίας, τὸ ὐπουργεῖο ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ἡ Ε.Υ.Π. ὅλες οἱ μυστικὲς ὑπηρεσίες τῶν βαλκανίων, εἶναι τοὐλάχιστον 39 οἱ χρηματοδότες. Ἡ ΕΛΙΑΜΕΠ ἔχει φιάξει ἕνα τεράστιο δίκτυο στὴν Ἑλλάδα μὲ σκοπὸ καὶ μόνον νὰ ἀφελληνίσῃ τοὺς Ἕλληνες. Τὸ διοικητικὸ συμβούλιό του ἀποτελεῖται ἀπό:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Λουκάς Τσούκαλης, Καθηγητής Ευρωπαϊκής Οργάνωσης, Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Θάνος Βερέμης, Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ελένη Παπακωσταντίνου, Nομική Σύμβουλος
ΤΑΜΙΑΣ
Παναγής Βουρλούμης, πρώην Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος ΟΤΕ Α.Ε.
ΜΕΛΗ
Κώστας Αποστολίδης, Πρόεδος και Διευθύνων Συμβουλος, RAYCAP
Παύλος Αποστολίδης, Πρέσβης ε.τ., πρώην διοικητής της ΕΥΠ, πρώην υπηρεσιακός Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Ελένη Δενδρινού-Λουρή, Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος
Αχιλλέας Μητσός, Πρώην Γενικός Διευθυντής, Γενική Διεύθυνση Έρευνας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Καθηγητής Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Θάνος Ντόκος, Γενικός Διευθυντής, ΕΛΙΑΜΕΠ
Ελευθέριος Οικονόμου, Αντιστράτηγος ε.α., πρώην Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, πρώην υπηρεσιακός Υπουργός Προστασίας του Πολίτη
Γιώργος Παγουλάτος, Καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Οικονομίας, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και Επισκέπτης Καθηγητής στο College of Europe, Bruges
Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ
Αλέξης Παπαχελάς, Διευθυντής Εφημερίδας “Η Καθημερινή

Ὑπάρχει λοιπὸν μία πλειάδα ἀνθρώπων ποὺ διαπράττουν τὸ μεγαλύτερο ἔγκλημα ποὺ ἔγινε ποτὲ στὴν Ἑλλάδα. Μέσα λοιπὸν σὲ αὐτὴν τὴν ὁμάδα ἀνήκει ἡ Θάλεια Δραγώνα, ἡ Μαρία Ῥεπούση, ἡ Ἄννα Διαμαντοπούλου, ὁ Γιῶργος Μπαμπινιώτης, ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἀποφάσισαν νὰ ἀλλάξουν τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, τὴν ἑλληνικὴ παιδεία. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ εἶναι τὰ ἐνσυνείδητα μέλη αὐτῆς τῆς ὀργάνωσης μἐσα στὴν ὁποία εἶναι καὶ ὁ Ἀλέξης Παπαχελᾶς.

Ἡ ΕΛΙΑΜΕΠ χρηματοδοτείτε μὲ τεράστια ποσά ἀπὸ τὸν George Soros καὶ τὶς μυστικὲς ὑπηρεσίες γιὰ νὰ διαβρώσῃ τὴν ἑλληνικὴ παιδεία καὶ ἱστορία, γιὰ νὰ ἀλλάξῃ τὸ πνευματικὸ κατεστημένο τῶν ἑλλήνων. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ πρέπει νὰ δικαστοῦν καὶ νὰ καταδικαστοῦν γιὰ ἐσχάτη προδοσία, ὅποτε ἡ Ἑλλάδα ἀναλλάβει τὰ ἡνία τῆς διακυβερνήσεώς της, διότι τώρα δὲν τὴν ἔχει.

Ἐκλογὲς δὲν ὑπάρχουν, στὶς ἐκλογὲς βγάζουν ὅποιον θέλει τὸ κατεστημένο, μὴν ἀκοῦτε γιὰ δημοσκοπήσεις εἶναι ὅλες ψεύτικες.

Ἡ δεύτερη ὁμάδα ονομάζεται «CDRSEE» , (Center for Democracy and Reconciliation in Southeastern Europe), (Κέντρο για τη Συμφιλίωση και τη Δημοκρατία στη Νοτιανατολική Ευρώπη), αὐτὴ ἡ ὁμάδα ἔχει ἀναλάβει ἕνα πρόγραμμα ποὺ λέγεται «JHP» Joint History Project, (Κοινὸ Πρόγραμμα Ἱστορίας), εἶναι μία διαβαλκανικὴ συνένωσις ἡ ὁποία ξαναγράφει τὴν ἱστορία τῶν λαῶν, μέσα ἀπὸ αὐτὴν χρηματοδοτεῖται ἡ Θάλεια Δραγῶνα καὶ ἡ Μαρία Ῥεπούση.
Αὐτὴν τὴν στιγμή ὁ Ἀλέξης Τσίπρας εἶναι ὁ ὑπ᾽ἀριθμὸν ἕνα κίνδυνος τοῦ ἑλληνισμοῦ, δὲν ὑπάρχει ἄλλος.


Εἶναι προδιαγεγραμμένος νὰ παίξῃ τὸ τελευταῖο μέρος τοῦ δράματος ποὺ λέγεται Ἑλλάδα, ὅταν ὁ ἴδιος θὰ ἐπιβάλλῃ τέτοιες ἀκραῖες πολιτικὲς ποὺ θὰ ἀναγκασθῇ ὁ λαὸς νὰ ξεσηκωθῇ καὶ σὲ ἐκεῖνο ἀκριβῶς τὸ σημεῖο θὰ γίνῃ ὁ διαμελισμὸς τῆς Ἑλλάδος, θὰ περιορισθῇ ὁ ἑλληνικὸς χῶρος ἐκεῖ ποὺ εὐρίσκετο ἐπὶ ἐποχῆς τοῦ Ἐλ. Βενιζέλου, Στερεὰ Ἑλλάδα καὶ Πελλοπόνησο.

Ἡράκλειτος: «ἁρμονίη ἀφανὴς φανερῆς κρείττων» Ἡ ἀφανὴς ἁρμονία εἶναι καλύτερη ἀπὸ τὴν φανερή.
 
http://manamoyellas.blogspot.gr/2013/05/end.html

ΛΕΥΚΟΙ ΙΠΠΟΤΕΣ vs ΝΑΙΤΕΣ ΙΠΠΟΤΕΣ - O.I.T.C. vs NEW WORLD ORDER!!! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΙΓΟΥΡΑ!!! ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ!!!!!

(Απομαγνητοφώνηση αποσπάσματος της συνέντευξης του Δόκτορος Εμμανουήλ Λαμπράκη και του κυρίου Βαλσαμάκη της E.N.D. στον δημοσιογράφο Νίκο Αμάραντο στο ART FM της Κύπρου 17/05/2013)

Adrianos Bezouglof
ΟΙ ΛΕΥΚΟΙ ΙΠΠΟΤΕΣ - WHITE KNIGHTS

Μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος με την καταλήστευση του Ρωσικού καταπιστεύματος κατα 27,5 τρισσεκατομύρια δολλάρια με εντολή του τότε προέδρου Ρήγκαν, τελείωσε ο ονομαζόμενος ψυχρός πόλεμος. Η οικογένεια Μπούς καταλήστεψε ένα άλλο καταπίστευμα το Duran το οποίο ήταν 6,5 τρισεκατομμύρια δολλάρια. Όταν δημιουργήθηκε η συμφωνία στο Bretton Woods για το ποιός θα φυλάει αυτά τα assets αποφασίστηκε αυτό που θα τα φυλλάει να είναι η C.I.A.. Η C.I.A. έπρεπε να βρίσκεται σε όλες τις χώρες οπου υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία για να προφυλάσει αυτά τα στοιχεία. Με συμφωνία που υπογράφηκε στο Bretton Woods, όποια χώρα δεν ήθελε την παρουσία της C.I.A. στο γεωφυσικό της χώρο, υποχρεούτο να προσλάβει άλλη υπηρεσία αναλόγου βεληνεκούς αλλά να προφυλάσει τα περιουσιακά της στοιχεία με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Παρά την προφύλαξη, παρ'όλες αυτές τις προληπτικές ενέργειες της παγκόσμιας κοινότητας αυτοί οι λογαριασμοί καταληστεύθηκαν από αυτούς που ήταν στην αρχή. Μιλάμε τωρα για τους Άγγλους τραπεζίτες οι οποίοι χρησιμοποιώντας τον αθώο - ο αθωότερος λαός στον κόσμο είναι ο Αμερικανικός λαός ο οποίος έχει υποδουλωθεί. Η Αμερική είναι υπο πτώχευση από τις 9 Μαρτίου του 1933 και λειτουργεί υπο κράτος πτώχευσης. Ας μείνουμε όμως στα collateral accounts (εγγυοδοτικοί λογαριασμοί). Αυτά λοιπόν καταληστεύθηκαν στη διάρκεια της πεντηκονταετίας. Όταν το 1995 μαζεύτηκε πάλι η κοινότητα υπήρχε και ένας άλλος παράγων μέσα σε αυτή την εξίσωση. Υπήρχε μιά ομάδα ευαισθητοποιημένων πολιτών που ξεκινούν απο αρχηγούς κρατών, βασιλείς, αρχηγούς εκκλησιών μέχρι απλούς τραπεζίτες και απλούς ανθρώπους οι οποίοι δημιουργούν μιά ομάδα που ονομάστηκε White Knights (Λευκοί Ιππότες). Επειδή η λέξη Ιππότες συνειρμικά για πολλούς παραπέμπει στους Ναϊτες Ιππότες πρέπει να διευκρινήσουμε πως δεν έχουν καμία σχέση. Οι λευκοί Ιππότες είναι το αντίπαλλον δέος των Ναϊτών. Οι Ναϊτες είναι εχθροί αυτών.

Οι Λευκοί Ιππότες με σιωπηλές διαδικασίες οργανώθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 ετών και σιγά σιγά κατέλαβαν εκ των έσω τα τραπεζικά συστήματα των ληστών και των επιβητόρων. Όταν αντιλήφθησαν οι ληστές τι ακριβώς συνέβει ήταν πάρα πολύ αργά. Το 1995 λοιπόν αρνήθηκε η παγκόσμια κοινότητα να ανανεώσει τη θητεία της Διεθνούς Τριμερούς. Δεν θέλω να συσχετιστεί αυτή η τριμερής με την T.C. την οποία κάνανε επίτηδες και την ονόμασαν έτσι για να τη συγχέει ο λαός και αυτοί που γνωρίζουν επειδή είναι δύο αντίπαλα στρατόπεδα εντελώς. Έτσι λοιπόν αποφάσισε η παγκόσμια κοινότητα μόνο ένα άτομο να ελέγχει την παγκόσμια οικονομία. Να δίνει δηλαδή το τελευταίο Ο.Κ.. Να βάζει την τελευταία υπογραφή για να μπορεί απ'το παγκόσμιο καταπίστευμα να πιστώνονται τα χαμηλότερα καταπιστεύματα τόσο των κρατών όσο και των διαφόρων οργανισμών - παραδείγματος χάριν το Ίδρυμα Καραμανλή και Ίδρυμα Ρόκεφέλερ. Αυτά είναι καταπιστεύματα τα οποία πιστώνονται από το παγκόσμιο καταπίστευμα κατ'έτος, με συγκεκριμένη διαδικασία. Έτσι λοιπόν αποφάσισε η παγκόσμια κοινότητα να δώσει αυτή τη δικαιοδοσία μόνον σε ένα άτομο. Ο πρώτος ο οποίος επελέγει ονομαζόταν Ray C. Damn. O Dr Ray C. Damn επελέγει το 1995 ενώ ουσιαστικά ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2003. Η παγκόσμια κυβέρνηση όπως την έχουν δημιουργίσει οι ληστές έχει μία συγκεκριμένη δομή. Ο πρώτος λέγεται Μ1. Μιλάμε τώρα για δύο αντίπαλα στρατόπεδα και θέλω να καταλάβει ο απλός λαός ότι υπάρχουν δύο τρομερές δυνάμεις στον πλανήτη αυτή τη στιγμή που αντιμάχονται για το ποιός θα επικρατήσει. Η μία είναι η O.I.T.C. και η άλλη η New World Order (Νέα Τάξη Πραγμάτων).

Αυτή τη στιγμή γίνεται μιά θανάσιμη μάχη κορυφής για το ποιός θα επικρατήσει στα ανώτατα κλιμάκια της διοικήσεως της ανθρώπινης ράτσας. Μέχρι στιγμής είμεθα πάρα πολύ ικανοποιημένοι ότι οι δυνάμεις του φωτός κερδίζουν. Επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος σε μία άλλη ομιλία θα σας πούμε τι συνέβει μετά την εκλογή του κυρίου Ray C. Damn στο τιμόνι της παγκόσμιας διανόησης.

Στόν κύριο Ray C. Damn δόθηκε η δικαιοδοσία όλων των περιουσιακών στοιχείων που υπάρχουν στον πλανήτη. Όταν διαπιστώσετε ποιές είναι οι αρχές αυτού του κινήματος, θα καταλάβετε πως έρχεται η απελευθέρωση του ανθρώπινου γένους η οποία απαραιτήτως πρέπει να αρχίσει με την απελευθέρωση του Ελληνισμού. Χωρίς αυτή την απελευθέρωση η ανθρωπότητα δεν έχει ελπίδα.

Κύριος Βαλσαμάκης - Όχι απλώς δεν έχει ελπίδα αλλά εάν δεν απελευθερωθεί ο Ελληνισμός δυστυχώς δεν θα είναι καλά τα νέα για τα υπόλοιπα γένη που κατοικούν σε αυτόν τον πλανήτη. Είπε προηγουμένως ο πρόεδρος πως η ανατολή αρχίζει απ'την Ελλάδα , συνεχίζει ο ήλιος την πορεία του ο Ήλιος στήν Ευρώπη και δύει στην Αμερική. Αυτό λοιπόν φανταστείτε το σαν ένα τόξο το οποίο πρέπει να κάνει την διαδρομή του και να επανέλθει εκεί απο όπου ξεκίνησε αρχής γενομένης από την Ελλάδα. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους. Δέν είναι τυχαίο ούτε χρονολογικά. Δέν είναι τυχαίο ούτε οικονομικά. Δέν είναι τυχαίοι οι άνθρωποι που ενεπλάκησαν σε όλη αυτή τη διαδικασία όσων αφορά τον Ελληνισμό. Τίποτα απολύτως δεν είναι τυχαίο. Απλά πρέπει να δώσουμε ψυχή και σώμα σάυτή την προσπάθεια ουτως ώστε να ευοδωθεί αυτό που πρέπει να γίνει τελικά. Αυτό είναι το μήνυμα στην Κυπριακή Πολιτική Ηγεσία.

Δόκτορ Λαμπράκης - Ότι και να κάνετε, όσο και άν συμπλέεται με τους ανάποδους, με τις δυνάμεις του σκότους, θα επικρατήσει το φώς και ο Ελληνισμός θα επανέλθει εκεί που πρέπει. Σας δίνουμε λοιπόν την ευκαιρία σήμερα. Σας δίνουμε το μήνυμα. Τώρα είναι η ώρα να αλλάξετε στρατόπεδο. Ελπίζουμε πως φέρετε Ελληνικό D.N.A. όπου στην πέμπτη του άλυσσο υπάρχει ένα συγκεκριμένο γονίδιο έψιλον. Αυτό το γονίδιο Εψιλον αγαπητοί πολιτικοί ταγοί της Κύπρου και της Ελλάδος - αν και εφ'όσων το έχετε - γιατί η πλειονότης από σας φαντάζομαι δεν το έχει δυστυχώς. Είναι λίγοι αυτοί που έχουν το γονίδιο Έψιλλον στήν Πέμπτη άλυσσο που δέν εμφανίζετε και δεν διδάσκετεστις ιατρικές σχολές. Αυτοί λοιπόν πρέπει να συνέλθουν και να ασπαστούν την ιδεολογία του Ελληνισμού. Ξεφύγετε από τα Δρακόντια μέτρα που επιβάλει η αντίπαλη πλευρά. Δρακόντια μέτρα δεν πρέπει να υπάρξουν. Σας υπενθυμίζω πως και στην Ελλάδα κάποια στιγμή υπήρξαν δράκοντες και φτιάξαν δρακόντιους νόμους. Δεν επεβίωσαν όμως. Επεβίωσε η φιλοσοφία του Σωκράτη, του Αριστοτέλη, του Πυθαγόρα, του Εμπεδοκλή, του Ηράκλειτου. Οι Δρακόντιοι νόμοι είναι για Δρακονιανούς - όχι για το ανθρώπινο γένος.

Κύριος Βαλσαμάκης - Στο σημείο αυτό θέλω να πώ κάτι επί του πρακτέου. Η προσωπική μου άποψη που τεκμηριώνεται απ'τα γεγονότα είναι πως αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τη δύναμη να δούν το φώς. Δέν έχουν την δύναμη οι συγκεκριμένοι αυτοί πολιτικοί να κάνουν την ανατροπή γιαυτό πιστεύω και προκαλώ το λαό να πάρει τη σκυτάλη στα χέρια του και ο λαός να οδηγήσει αυτούς τους άμοιρους οσφυοκάμπτες πολιτικούς ουτως ώστε να πάρουν τη σωστή απόφαση.

Δόκτορ Λαμπράκης - Δέν είναι ότι δεν έχουν τη δύναμη τη δύναμη την έχουν. Δεν έχουν τις προυποθέσεις αντίληψης. Δεν έχουν τα σωστά γονίδια. Προέρχονται από μία άλλη γραμμή D.N.A. και απευθύνω αυτό το μήνυμα σε όλους τους πολιτικούς που είναι στην Κυπριακή ιδία βουλή και το λέω αυτό επειδή πάρα πολλές δυνάμεις υπάρχουν στην Κυπριακή γή.

Ο Ελληνικός λαός όπως και νά'χει θα αναστηθεί θα γίνει λαίλαπα που θα περάσει από πάνω σας. Έχουμε υποχρέωση να αφήσουμε τον ήλιο να ανατείλει και να πορευτεί πρός Δυσμάς 
 
http://manamoyellas.blogspot.gr/2013/05/vs-oitc-vs-new-world-order.html?spref=fb

Τα μυστικά του Ε1 για μισθωτούς, συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες

Την προσεχή Τρίτη θα ανοίξει η εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του υπουργείου Οικονομικών για τις...
φετινές φορολογικές δηλώσεις.

Η υποβολή της φορολογικής δήλωσης με ηλεκτρονικό τρόπο είναι υποχρεωτική για όλους τους φορολογούμενους πλην των συνταξιούχων, οι οποίοι μπορούν να την υποβάλουν και χειρόγραφα. Συνολικά περίπου 5,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα υποβάλουν ηλεκτρονικά δηλώσεις. Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων είναι η 30η Ιουνίου 2013 για όλους τους φορολογούμενους, ανεξαρτήτως από τον ΑΦΜ, ωστόσο δεν αποκλείεται να παραταθεί.

Η κλίμακα

Στη κλίμακα για τον υπολογισμό του φόρου στα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2012 δεν υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αυτή περιλαμβάνει για μισθωτούς , ελεύθερους επαγγελματίες και συνταξιούχους αφορολόγητο όριο 5.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά και κατά 3.000 ευρώ για το τρίτο και κάθε επόμενο.

Ειδικότερα, στο τμήμα του ετησίου εισοδήματος πάνω από το βασικό αφορολόγητο όριο (5.000 ή 9.000 ευρώ) και μέχρι τις 12.000 ευρώ επιβάλλεται συντελεστής φόρου 10%. Στο επόμενο κλιμάκιο από τα 12.000 έως τα 16.000 ευρώ εισοδήματος, ο συντελεστής αυξάνεται σε 18%.

Ο συντελεστής φόρου που αντιστοιχεί στο κλιμάκιο ετήσιου εισοδήματος από τα 16.000 έως τα 22.000 ευρώ ανέρχεται σε 25%, ο συντελεστής φόρου του κλιμακίου εισοδήματος από τα 22.000 έως τα 26.000 ευρώ είναι 25%, ο συντελεστής που αντιστοιχεί στο τμήμα εισοδήματος από τα 26.000 έως τα 32.000 ευρώ ανέρχεται σε 35% και ο συντελεστής που αναλογεί στο κλιμάκιο εισοδήματος από τα 32.000 έως τα 40.000 ευρώ έχει οριστεί σε 35%. Για το κλιμάκιο εισοδήματος άνω των 100.000 ευρώ επιβάλλεται φόρος 45%.

Για τους φορολογούμενους ηλικίας μέχρι 30 ετών, τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών και τα άτομα με ειδικές ανάγκες που έχουν ετήσιο εισόδημα μέχρι 9.000 ευρώ ισχύει αφορολόγητο 9.000 ευρώ.

Το έντυπο E1

Οι νέοι κωδικοί στο έντυπο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) μπορεί να αυξήσουν κατακόρυφα τη φορολογική επιβάρυνση εάν δεν τύχουν προσοχής. Οι σημαντικότερες αλλαγές αφορούν στα εξής:

• Στον πίνακα 9 οι φορολογούμενοι θα πρέπει να αναγράψουν τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) των προστατευόμενων τέκνων τους, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά, προκειμένου να πραγματοποιηθούν διασταυρώσεις με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας. Έτσι, θα διαπιστωθεί αν πράγματι είναι προστατευόμενα μέλη και παρέχεται νόμιμα το πρόσθετο αφορολόγητο όριο.

Οι φορολογούμενοι με προστατευόμενα τέκνα θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά και το νέο έντυπο Ε 21, προκειμένου να εισπράξουν τα νέα οικογενειακά επιδόματα (κυμαίνονται από 13,33 έως 40 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί, ανάλογα με το ύψος του ετήσιου εισοδήματος) και τα νέα τριτεκνικά και πολυτεκνικά επιδόματα τα οποία ανέρχονται σε 500 ευρώ το χρόνο για κάθε παιδί, μετά το τρίτο. Σε αυτό θα πρέπει να δηλώνονται η ηλικία, το εάν είναι φοιτητής ή όχι, ο ΑΜΚΑ και ο ΑΦΜ. Οι νέοι ηλικίας 18 ετών θα υποχρεωθούν να λάβουν από την εφορία Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, ο οποίος θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στη φορολογική δήλωση των γονέων τους, εφόσον πρόκειται για προστατευόμενο μέλος τους.

• Στον κωδικό 659-660 θα δηλωθεί φέτος για πρώτη φορά το σύνολο των εισοδημάτων ακόμη και εισοδήματα που μέχρι σήμερα φορολογούνταν αυτοτελώς (τόκοι από κάθε είδους καταθέσεις, υπεραξίες ακινήτων, παροχές κ.α.). Η δήλωση των σχετικών στοιχείων συνεπάγεται ότι θα υπολογίζονται στον καθορισμό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης (1%-4% ανάλογα με το ύψος του συνολικού εισοδήματος).

• Στον πίνακα 8 του νέου Ε1 υπάρχουν οι κωδικοί 333 και 334 όπου θα δηλωθεί το ποσό που παρακρατήθηκε για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης από μισθωτούς και συνταξιούχους κατά τη διάρκεια του 2012. Αν δεν συμπληρωθούν, ο φορολογούμενος, εφόσον το εισόδημά του υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ, θα πληρώσει δεύτερη φορά την εν λόγω εισφορά.

• Ο κωδικός 027-028 του πίνακα 2 θα πρέπει να συμπληρωθεί από φορολογούμενους άνω των 62 ετών που ασκούν εμπορική επιχείρηση και γεννήθηκαν πριν την 1η Ιανουαρίου 1951, ώστε να απαλλαγούν από το τέλος επιτηδεύματος ύψους 650 ευρώ.

• Τον κωδικό 019-020 στον πίνακα 2 θα συμπληρώσουν φορολογούμενοι μισθωτοί με δελτίο παροχής υπηρεσιών που έχουν ένα εργοδότη, αλλά και όσοι έχουν έως τρεις εργοδότες, αλλά το 75% των εσόδων τους προέρχεται από έναν εργοδότη. Η συμπλήρωση του κωδικού είναι απαραίτητη προκειμένου να επιβαρυνθούν με τέλος επιτηδεύματος 500 ευρώ, αντί 650 ευρώ που ισχύει για τους επιτηδευματίες.

• Στον πίνακα 6 οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δηλώσουν τα ποσά που διέθεσαν πέρυσι για την αγορά ακινήτων ή την ανέγερση οικοδομών. Αυτές εξαιρούνται από τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και τον έλεγχο του «πόθεν έσχες».

• Στον πίνακα 4Ε και στον νέο κωδικός 177 όσοι έχουν ακαθάριστο εισόδημα από ενοίκια κατοικιών, η επιφάνεια των οποίων δεν υπερβαίνει τα 300 τετραγωνικά, θα πρέπει να το δηλώσουν. Αυτοί θα πληρώσουν συμπληρωματικό φόρο 3%.

• Στον πίνακα 5 του Ε1, στο σκέλος των τεκμηρίων και συγκεκριμένα στους κωδικούς 205 και 206 οι φορολογούμενοι θα αναγράψουν τους αριθμούς παροχής ρεύματος της πρώτης δευτερεύουσας και της δεύτερης δευτερεύουσας κατοικίας τους. Με τα στοιχεία αυτά θα γίνουν διασταυρώσεις για τον εντοπισμό των ιδιοκτητών ακινήτων που δεν πληρώνουν το ΕΕΤΗΔΕ και δεν θα πληρώσουν το ΕΕΤΑ.

Τα τεκμήρια

Ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες θα κληθούν να πληρώσουν σημαντικά ποσά φόρων για τεκμαρτά ή δηλωθέντα εισοδήματα που απέκτησαν το 2012, ενώ μαζί με το εκκαθαριστικό σημείωμα που θα λάβουν θα καταβάλλουν και την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης και το τέλος επιτηδεύματος.

Τα τεκμήρια διαβίωσης (εφεξής) θα είναι ο βασικός τρόπος φορολόγησης (πολλών) επιτηδευματιών που δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα. Πρέπει να τονισθεί πως με τις διατάξεις για τα τεκμήρια και τις αποδείξεις πολλοί από τους 2,4 εκατομμύρια φορολογούμενους με εισόδημα χαμηλότερα του αφορολογήτου ορίου των 5.000 ευρώ θα υποχρεωθούν τελικά να καταβάλουν φόρο. Κατά την εκκαθάριση της δήλωσης τους θα υπολογίζεται το ελάχιστο ποσό διαβίωσης (3.000 ευρώ για τους άγαμους και 5.000 ευρώ για τους έγγαμους) το οποίο θα προστίθεται στα λοιπά τεκμήρια (αυτοκίνητα, πισίνες, κατοικίες, δίδακτρα, κ.α.).

Οι αποδείξεις

Οι φορολογούμενοι καλούνται να δηλώσουν στην Εφορία αποδείξεις αξίας ίσης με το 25% του εισοδήματός τους και μέγιστο όριο τα 15.000 ευρώ, αλλά και να συλλέξουν για του χρόνου αποδείξεις αξίας ίσης με το ένα τέταρτο του εισοδήματός τους (με μέγιστο απαιτούμενο όριο τα 10.500 ευρώ). Το 25% του εισοδήματος υπολογίζεται επί του μεγαλύτερου ποσού εισοδήματος μεταξύ αυτού που δηλώνει ο φορολογούμενος και αυτού που προσδιορίζεται με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης και τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Αν ένας φορολογούμενος δηλώσει ετήσιο ατομικό εισόδημα 20.000 ευρώ, αλλά το τεκμαρτό εισόδημα είναι 25.000 ευρώ, τότε η αξία των αποδείξεων θα υπολογισθεί με το δεύτερο (25.000 ευρώ).

Αν δεν συγκεντρώσουν τις αποδείξεις που απαιτείται, οι φορολογούμενοι απειλούνται με ποινή φόρου 10% επί της διαφοράς. Ακόμη και αν φορολογούμενος έχει ατομικό εισόδημα χαμηλότερο του αφορολογήτου ορίου των 5.000 ευρώ και δεν μαζέψει αποδείξεις αξίας ίσης με το 25% του εισοδήματός του, θα πληρώσει φόρο 10% επί του ποσού των αποδείξεων που δεν συγκέντρωσε. Δηλαδή θα χάσει το αφορολόγητο.

Οι εκπιπτόμενες δαπάνες

Στα δικαιολογητικά που πρέπει να συνυποβληθούν φέτος με τη δήλωση για να αναγνωριστούν οι φοροαπαλλαγές και να υπάρξει έκπτωση 10% από τον φόρο περιλαμβάνονται η δαπάνη ενοικίου, οι δαπάνες για τόκους, οι δαπάνες για ασφάλιστρα ζωής, οι δαπάνες για δωρεές, οι δαπάνες για διατροφή από τον έναν σύζυγο στον άλλο, οι δαπάνες για επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτου.
 
http://ksipnistere.blogspot.gr/2013/05/1_19.html

Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΩΛΟΤΟΥΜΠΑ ΙΣΩΣ ΤΗΣ ΧΙΛΙΕΤΗΡΙΔΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΝΥΟΥΜΕ !!! Ολική ανατροπή στο Ισραήλ


«Δεν θεωρούμε τον Άσαντ απειλή, αλλά τους ισλαμιστές»-Ο Άσαντ διατηρεί τον έλεγχο των οπλικών του συστημάτων και κρατά λογική στάση απέναντι στο Ισραήλ!

Ραγδαίες οι εξελίξεις μετά την επίθεση Πούτιν σε Νετανιάχου, αφού το Ισραήλ με μία πρωτοφανή στροφή στις θέσεις του διαρρέει τις τελευταίες ώρες προς πάσα κατεύθυνση ότι «σε καμμία περίπτωση δεν επιθυμεί ανατροπή του Άσαντ!


«Καλύτερα ο διάβολος που γνωρίζουμε, παρά οι δαίμονες που μπορούμε μόνο να φανταστούμε τι θα προκαλέσουν εάν η Συρία πέσει στα χέρια τους», δήλωσε στους Τάιμς του Λονδίνου υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Ισραήλ, σήμερα τα ξημερώματα.


«Το να αποδυναμώσουμε τον Άσαντ με τις ενέργειες μας, σημαίνει ότι ενδυναμώνουμε τους ισλαμιστές αντάρτες με κίνδυνο να πάρουν τον έλεγχο της χώρας πράγμα που θα έχει απρόβλεπτες συνέπειες στην περιοχή», συμπλήρωσε.

Άλλος αξιωματικός δήλωσε στους Τάιμς του Ισραήλ ότι «έπεσαν τελείως έξω στους υπολογισμούς τους, πιστεύοντας ότι ο Άσανντ δεν θα κρατούσε τον έλεγχο στην χώρα του. Τώρα, μετά από δύο χρόνια συρράξεων, βλέπουμε ότι υποτιμήσαμε τον Άσαντ και υπερεκτιμήσαμε τους ισλαμιστές».


Οι υποψίες για καθολική κυριαρχία των ισλαμιστών και τις Αλ Κάιντα στους κύκλους των ανταρτών, έχουν γίνει πλέον βεβαιότητα.

 Τα βίντεο με τις ισλαμικές θηριωδίες έχουν επηρεάσει τόσο την κυβέρνηση αλλά κυρίως την κοινή γνώμη του Ισραήλ που πλέον δείχνει τελείως απρόθυμη να προβεί σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια που μπορεί να βοηθήσει στην επικράτηση των ισλαμιστών.


Είχαν προηγηθεί οι χθεσινές δηλώσεις του Amos Gilad, ανώτατου αξιωματούχου του υπουργείου Άμυνας που σε συνέντευξη του στο Ράδιο του Ισραήλ εκτίμησε ότι ο Άσαντ διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο της χώρας του και όλων των οπλικών συστημάτων, έχοντας μία απόλυτα λογική θέση έναντι του Ισραήλ!

Οι δηλώσεις αυτές μπορεί να φαίνονται ως «κατευναστικές» στην ένταση μεταξύ Δαμασκού και Τελ Αβίβ, στην ουσία όμως είναι απόρροια της συνάντησης Πούτιν - Νετανιάχου και στέλνουν μήνυμα τόσο στην Μόσχα όσο και στην Αμερική πως το Ισραήλ δεν πρόκειται να βομβαρδίσει οπλικά συστήματα στην Συρία (S-300).


O Gilad τόνισε πως το Ισραήλ δεν έχει καμμία πρόθεση να εκτοπίσει τον Άσαντ και η προγενέστερη επιδρομή έγινε εναντίον οπλικών συστημάτων της Χεζμπολάχ για λόγους προληπτικούς που είχαν να κάνουν με την ασφάλεια του Ισραήλ.

Ο ταξίαρχος Tamir Hyman που ηγείται των δυνάμεων στα Συρο - Ισραηλινά σύνορα, στην πύρινη περιοχή των υψωμάτων του Γκολάν, δηλώνει απερίφραστα πως ο στρατός του Άσαντ δεν έχει καταρρεύσει παρά τα δύο χρόνια πολέμου, ενώ το Ισραήλ δεν έχει κανένα συμφέρον να υποστηρίξει τους αντιπάλους του.


Την σημασία της συνάντησης Πούτιν - Νετανιάχου, αποκρυπτογράφησε ο πρώην αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών του Ισραηλινού στρατού, Άμος Γιαντλιν λέγοντας πως η συνεχιζόμενη στήριξη της Ρωσίας στον Άσαντ σηματοδοτεί την αποφασιστικότητα της να μην αφήσει τις ΗΠΑ να πατήσουν πόδι στην Συρία.


Ο Γιαντλίν που ήταν και πιλότος της πολεμικής αεροπορίας, θεωρεί ότι ο Άσαντ είναι έτοιμος να απαντήσει την επόμενη φορά που το Ισραήλ θα χτυπήσει στόχους εντός Συρίας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα ενεργοποιήσει τα Ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα.


Αυτό είναι και σαφής προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ που μέχρι πρότινος «έκλειναν το μάτι» στο Ισραήλ για να εμπλακεί σε αεροπορικά χτυπήματα στο Συριακό έδαφος.H πρωτοφανής αγωγή που απειλεί να τινάξει στον αέρα το δυτικό ληστρικό οικονομικό σύστημα Μερος 2ο.


Οι παγκόσμιες διαδρομές του χρυσού και η γέννηση της απάτης

Ο δημοσιογράφος Μπέντζαμιν Φούλφορντ ισχυρίζεται σε άρθρο του ότι οι κατηγορούμενοι στην αγωγή των δισ ή τρισεκατομμυρίων δολλαρίων είναι την πραγματικότητα αυτοί που δολοφόνησαν τον Κέννεντυ και είναι επίσης ένοχοι για σωρεία διεθνών εγκλημάτων .’Οτι τα αποδεικτικά στοιχεία που υποστηρίζουν την αγωγή είναι αποτέλεσμα εκτεταμένης συλλογής αποδεικτικών στοιχείων από την διεθνή αστυνομία και υπηρεσίες επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανόμενης της Ιντερπόλ, της CIA, της ιαπωνικής ασφαλείας, μυστικών υπηρεσιών της Ανατολικής Ευρώπης και έχει την υποστήριξη του Πενταγώνου, καθώς και των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας και της Κίνας.
Μετά την κλοπή των ομολόγων , ο αυτοπροσδιοριζόμενος ως 33ου βαθμού Μασόνος Leo Zagami ήλθε σε επαφή με τον Φούλφορντ και του είπε ότι η στοά Montecarlo P2 θα μπορούσε να εξαργυρώσει τα ομόλογα με την βοήθεια του Βατικανού τραπεζίτη Daniel Dal Bosco. Ο Μ.Φούλφορντ διαβίβασε τις πληροφορίες, μέσω ενός μέλους της Βρετανικής βασιλικής οικογένειας, στην ομάδα Dragon η οποία και εμπιστεύτηκε άλλο $1 τρισεκατομμυριο παρόμοια ομολογα στον μηνυτή Neil Keenan. Ο Keenan στη συνέχεια, μετά από πολλές διαπραγματεύσεις, εμπιστεύτηκε τα ομόλογα στον Dal Bosco.
Στην συνέχεια ,ο Dal Bosco το έσκασε μαζί με τα ομόλογα και ήταν υπό παρακολούθηση επί 24 ώρες τo 24ωρο από διάφορες υπηρεσίες πληροφοριών για να δούν τί θα κάνει με τα ομόλογα .Το ίχνος του Dal Bosco οδήγησε ,μεταξύ άλλων,στο φόρουμ του Νταβός , στον ΟΗΕ, την ιταλική κυβέρνηση και το Βατικανό. Μετά από αυτό, ο Keenan προσεγγίστηκε από ισχυρές προσωπικότητες, συμπεριλαμβανομένων ανώτερων υπαλλήλων του Βατικανού, τραπεζίτες της Wall Street, Ευρωπαίους ευγενείς και πρώην Προέδρους των ΗΠΑ, που του πρόσφεραν αστρονομικά ποσά για να εξαφανιστεί. Επίσης τον δηλητηρίασαν με τοξίνη και κόντεψαν να τον σκοτώσουν.
Σύμφωνα με το Keenan οι ρίζες της παρούσας υπόθεσης πάνε πίσω μεταξύ 1927 και το 1938, όταν, στο πλαίσιο ρυθμίσεων μεταξύ του Τ. Soong ( υπουργού οικονομικών της Κίνας) και του Ερρίκου Morgethau, τότε Γενικού Γραμματέα Οικονομικών ,η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών αγόρασε περίπου 50 εκατομμύρια ουγγιές ασήμι και μίσθωσε τεράστιες ποσότητες χρυσού από την εθνικιστική κυβέρνηση, γνωστή ως Kuomintang. Για όλο αυτό τον τον θησαυρό , δόθηκαν πιστοποιητικά σε όλους αυτούς που παράδωσαν τα πολύτιμα μέταλλα.’
Πολλές από τις ομολογίες που κατασχέθηκαν από τον Dal Bosco έχουν ως εγγύηση τον κινεζικό χρυσό που είχε πάρει το Διοικητικό Συμβούλιο της FED (Oμοσπονδιακή Τράπεζα Αποθεματικού) κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών και δεν επεστράφησαν ποτέ στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.
‘Αλλα ομόλογα που κατασχέθηκαν ήταν ομόλογα Kennedy. Αυτά τα ομόλογα έχουν εγγύηση χρυσού που έπρεπε να είναι εγγύηση για τους ανθρώπους του πλανήτη και υποτίθεται ότι χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση της οικονομικής ανάπτυξης του κόσμου. Αντίθετα , ως επί το πλείστον έχουν κλαπεί και καταχραστεί από την διαφθαρμένη και φαύλη κλίκα που έχει τον έλεγχο του Δυτικού χρηματοπιστωτικού συστήματος για λογαριασμό ιδιωτικών συμφερόντων .
Στους αρχικούς κατόχους των ομολόγων Kennedy περιλαμβάνεται ο πρώην Ινδονήσιος Πρόεδρος Soekarno. Ο Διάδοχος του Soekarno Dr. Seno Edy Soekanto έδωσε στον Keenan πληρεξούσιο για να απαιτήσει την επιστροφή των ομολόγων Kennedy στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους καθώς και όλης της περιουσίας που διατίθεται για τους ανθρώπους του κόσμου μέσω κάποιου λογαριασμού γνωστού ως οι ” παγκόσμιοι εγγυητικοί λογαριασμοί “.(global collateral accounts.)
Η δίκη είναι μόνο o πρώτος κανονιοβολισμός σε μια νομική μάχη για να επαναφερθεί ο έλεγχος του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος στους πολίτες και τις κυβερνήσεις του κόσμου, καθώς και στους νόμιμους ιδιοκτήτες των ιστορικών στοιχείων του ενεργητικού που έχουν κατασχεθεί από μέλη του τραπεζικού καρτέλ.
Η αιτία του προβλήματος.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια ιδιωτική εταιρεία που ανήκει στο βρετανικό στέμμα (Rothchilds), την Τράπεζα της Αγγλίας (Rothchilds) και το Βατικανό (και πάλι Rothchilds). Προηγουμένως ονομαζόταν εταιρία της Βιρτζίνια μέχρι τις 3/9/33 όταν διαλύθηκε από τον Roosevelt βάσει του τραπεζικού νόμου της Εκτακτης Ανάγκης. Στις 5/5/33 μέλη του Κογκρέσου που είχαν εκλεγεί για να διαλύσουν τον οικονομικό κανόνα κάλυψης του νομίσματος σε χρυσό , καθώς και την κυριαρχία των ΗΠΑ, καθώς και όλες τις κυριαρχικές ιδιότητες στις κρατικές υπηρεσίες, τμήματα και όργανα. Οι ΗΠΑ είναι μια εταιρεία, όχι ένα έθνος. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ δεν είναι ούτε Ομοσπονδιακή ούτε αποθεματικό ταμείο . Είναι μια ιδιωτική οργάνωση παραχάραξης που διαχειρίζονται εβραίοι τραπεζίτες, οι οποίοι δανείζουν τα χρήματα που εκτυπώνουν από φρέσκο αέρα με τόκους ενώ συνεχίζουμε να να πληρώνουμε τους εγκληματίες αυτούς μέχρι να απογυμνωθεί εντελώς η ανθρωπότητα .
‘Ολη αυτή τεχνολογία της κλοπής και εξαπάτησης που έχει εξαχθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες με την προώθηση αυτή της απάτης ως πρότυπο της παγκόσμιας οικονομίας είναι αίσχος που έχει σπείρει τους σπόρους και της δική του καταστροφής. (Σημ. ιστολογίου,αυτό ακριβώς συμβαίνει στην ΕΕ και φυσικά στην Ελλάδα )
Σε αυτό προστέθηκε και η άρνηση των απλών ανθρώπων να συνειδητοποιήσουν, να γνωρίσουν και να κατανοήσουν ότι είναι η υποκρισία των κυβερνήσεων και η εξαπάτηση καθώς και η ατελείωτη απληστία των τραπεζιτών που συνδυάζονται στο να τους καταστρέψουν , σαν απαθή πρόβατα που είναι. Η απάθεια και άγνοια για την αλήθεια δημιουργεί πίστη στο ψέμμα . Η αλήθεια είναι αυτονόητη, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν να μην την ακούσουν και να μην την καταλάβουν . Τα χρέη της Ομοσπονδιακής Τράπεζας είναι χρέη μια ιδιωτικής εταιρείας που ληστεύει τον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών. (Σημ. ιστολογίου.Και φυσικά ,τα χρέη των κρατών της ΕΕ είναι ακριβώς ο ίδιο πράγμα )
Το δολλάριο των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ένα γραμμάτιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζα των ΗΠΑ και οι υποχρεώσεις του έναντι του νομίσματος είναι οι υποχρεώσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, όχι του λαού των Ηνωμένων Πολιτειών.
(Σημ. ιστολογίου .Να ξαναπώ ότι το ίδιο συμβαίνει με μας εδώ με την απάτη του ευρώ ;; Η ΕΚΤ δανείζει με επιτόκιο 1% περίπου τις ιδιωτικές τράπεζες,που δανείζουν στην συνέχεια τα κράτη με επιτόκια που μπορεί να είναι 4,5,6% ανάλογα με τις αξιολογήσεις των διάφορων “Οίκων”)
Για την Κατανόηση της ιστορίας .
1. Μεταξύ των ετών 1927 και του 1938, στο πλαίσιο ρυθμίσεων μεταξύ T.V.Soong ( υπουργού οικονομικών της Κίνας) και του Ερρίκου Morgethau, Γραμματέα Οικονομικών , η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών αγόρασε περίπου 50 εκατομμύρια ουγγιές ασήμι και μίσθωσε τεράστιες ποσότητες χρυσού από την κινεζική εθνικιστική κυβέρνηση , γνωστή ως Kuomintang. Κατά την περίοδο αυτή η Κίνα ήταν εν μέρει υπό κατοχή από ιαπωνικά στρατεύματα και υπήρχε ο φόβος της Κίνας ότι o χρυσός θα κατάσχονταν από τους Ιάπωνες. (Σημ. θυμίζει κάτι για τον δικό μας χρυσό που εξαφανίστηκε τόσο το 1945 όσο και συνεχώς έκτοτε ,μέχρι σήμερα;;;)
2. Για το θησαυρό που παραδόθηκε , δόθηκαν πιστοποιητικά σε αυτούς που παρέδωσαν τα πολύτιμα μέταλλα. Τα παραδοθέντα πολύτιμα μετάλλα και πέτρες είχαν αποσταλεί προς τις Ηνωμένες Πολιτείες βάσει συμφωνίας μίσθωσης μεταξύ T.V. Soong και του Ερρίκου Morgenthau. Τα πιστοποιητικά χρησιμοποιήθηκαν για να χρηματοδοτηθεί η Kuomintang και ήταν καλά αποδεκτά ως εγγυήσεις .
3. Το 1934 έρχεται σε ισχύ νέος νόμος τίτλων στις Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με το νόμο για τον χρυσό , ο οποίος απαιτεί όλα τα πολύτιμα μετάλλα χρυσού και τα χρυσά νομίσματα να παραδοθούν στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα, μια ιδιωτική εταιρεία που επιφορτίστηκε για να λειτουργεί ως η κεντρική τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών και να είναι ο εκδότης του νομίσματος που είναι γνωστό ως το δολλάριο των Ηνωμένων Πολιτειών. (Σημ. Θυμίζει την ΕΚΤ και την Tράπεζα της Ελλάδος όπως κατάντησε σήμερα να ανήκει κατά 90% σε ιδιώτες ;; )
4. Στην συνέχεια αγοράστηκε χρυσός από την εγχώρια αγορά ιδιοκτησίας χρυσού. Ο χρυσός του εξωτερικού που κατέχεται από το δημόσιο θησαυροφυλάκιο παραδόθηκε επίσης στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, έτσι, εκμισθώθηκε στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Αυτό ξεκίνησε την έκδοση της σειράς των γραμματίων του 1934 που εκδόθηκε από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Αυτά ποτέ δεν εξοφλήθηκαν και αντιμετωπίστηκαν από την περαιτέρω έκδοση νέων ομολόγων το 1934 ,σειρά FRN’s.
5. Τα ομόλογα του 1934 του FRN εγγυώνται την πληρωμή του μισθώματος (του χρυσού) και επιτρέπουν στην κινεζική κυβέρνηση να συνεχίσει οικονομικά. Αυτά τέθηκαν υπό τον έλεγχο του Kuomintang ,της εθνικιστικής κυβέρνησης της Κίνας, από τους οποίους είχαν λάβει τον χρυσό. Πολλοί έμειναν στην Κίνα όταν το Kuomintang αναγκάστηκε να διαφύγει στην Ταϊβάν. Ο χρυσός είχε εθνικοποιηθεί από το Kuomintang που μετακίνησε πολλά από τα ομόλογα FRN του (αλλά όχι όλα) στην Ταϊβάν, η ανάπτυξη της οποίας βασίστηκε σε αυτά τα ομόλογα . Αυτά τα ομόλογα ήταν η υποκείμενη αιτία πλούτου της Ταϊβάν και ήταν αξιόπιστα εφόσον είχαν κάλυψη σε χρυσό.
6. Κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Κίνα,οι περισσότεροι ιδιοκτήτες των τραπεζογραμματίων που εκδόθηκαν από τις κινεζικές τράπεζες σκοτώθηκαν από τους Ιάπωνες, άλλοι αργότερα σκοτώθηκαν από το Kuomintang ή από τους κινέζους κομμουνιστές, έτσι ο χρυσός έγινε ιδιοκτησία του έθνους, ιδιαίτερα του Kuomintang. Στην Ευρώπη, πλούτος αφαιρέθηκε και από Εβραίους που τον κατείχαν ,με διάφορες μεθόδους και στη συνέχεια οι ίδιοι καταδιώχθηκαν . Ο χρυσός κατασχέθηκε είτε με βία ,είτε με λαθροχειρία , αυτή είναι μια πραγματικότητα της ιστορίας.
7. Το Kuomintang διόρισε φύλακες του χρυσού και των εγγυήσεων που εκδόθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες , αυτούς που κατ’ ευφημισμό είναι γνωστοί ως Dragon Family . Η οικογένεια Dragon είναι στην πραγματικότητα ένας οργανισμός που λειτουργεί μεταξύ παλαιών οικογενειών εντός της Κίνας και της Ταϊβάν, και ως τέτοια είναι πάνω από την πολιτική διαμάχη των δύο ανεξάρτητων κινεζικών κυβερνήσεων .Οι Κινέζοι είναι αξιοσημείωτοι από αυτή την άποψη, ότι δηλαδή οι παλιοί οικογενειακοί δεσμοί και λειτουργίες υπερισχύουν του πολιτικού καθεστώτος το οποίο, αν και μπορεί να διαρκέσει γενεές ολόκληρες, θεωρείται ως κάτι αμελητέο στο πέρασμα του χρόνου για τους περισσότερους Κινέζους .(Σημ. ιστολογίου .Αυτό ακούγεται απλό αλλά μπορεί να μην είναι ) Μαζί με αυτό είναι συνδεδεμένος ο πλούτος πολλών Εθνών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες για την υποστήριξη των ομάδων Kuomintang και της αντίστασης τύπωσαν στην πραγματικότητα περισσότερα από αυτά τα FRN ομόλογα στο εσωτερικό της ίδιας της Κίνας . Οι πράξεις αυτές εκτελέστηκαν από τη CIA για να εξασφαλίσει την συνεργασία των διαφόρων φατριών στον αγώνα κατά των κομμουνιστών, που τελικά κατάφεραν να εκδιώξουν στη Βιρμανία περίπου το 1960. Γενικά η συμπληρωματική έκδοση των τραπεζογραμματίων αυτών γινόταν για να καλύψουν τους τόκους, αλλά αφορούσαν συγκεκριμένα πρόσωπα και τόπους.
8. Στο τέλος του β ́ Παγκόσμιου Πολέμου, με την κομμουνιστική και τις φατρίες της Kuomintang σε πόλεμο στην Κίνα, η διεθνής Κοινότητα και η κινεζική συγκατατέθηκαν να τεθεί ο χρυσός υπό την προστασία του Ινδονήσιου Προέδρου Soekarno. Ο Soekarno στη συνέχεια, στις 17 Αυγούστου 1945, έγινε γνωστός ως Μ1 στο πλαίσιο της έγκρισης Ηνωμένων Εθνών με Αρ. MISA 81704 ‘επονομαζόμενη “Operation Heavy Freedom“. Αυτό συνέβη επειδή μεγάλο μέρος του χρυσού του κόσμου είχε παραδοθεί στην Ινδονησία και τις Φιλιππίνες.Ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Μεγάλη Βρετανία, η Ινδία και άλλες βρετανικές αποικίες αποστέλλουν τον χρυσό τους στη λεγόμενη ‘απόρθητη Σιγκαπούρη’
Η ιαπωνική κυβέρνηση ,σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν από τον Χιροχίτο το 1921 με σύμφωνο μεταξύ Εθνών, που έγινε στο Λονδίνο, παρέδωσε πολύ από αυτό τον χρυσό στην Ινδονησία (τότε μια ολλανδική αποικία) και στις Φιλιππίνες (τότε μια αποικία ΗΠΑ) σε μυστικά καταφύγια που είχαν κατασκευαστεί ως επί το πλείστον από τους ιάπωνες μεταξύ 1924 και 1945. Γι ‘ αυτό και τα Συμμαχικά στρατεύματα στην Malaya δεν είχαν καμμία αεροπορική κάλυψη ή επαρκή εφοδιασμό που θα τους επέτρεπε να αντισταθούν στους Ιάπωνες. Η Σιγκαπούρη έπρεπε να πέσει έτσι ώστε το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πλούτου να ‘χαθεί’ σε ένα μυστικό σύστημα που θα έκανε τον κανόνα κάλυψης σε χρυσό περιττό και τα χάρτινα ,ανευ αντικρύσματος νομίσματα , πραγματικότητα.
Για τον χρυσό υπήρχε επαρκής τεκμηρίωση σε λογαριασμούς μέσω της Ελβετικής Τράπεζας Commercial Bank Union ,που είχε τεθεί υπό την προστασία του Ελβετού Γενικού Εισαγγελέα, καταχωρημένου μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελβετίας στην Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών και Διεθνών Εγγυήσεων συνδυασμένων λογαριασμών και στη συνέχεια από εκεί και μέσα από την BIS, μπλοκάρεται με μορφή των λογαριασμών των θεσμικών Institutional Parent Registration Accounts of the Federal Reserve System της FED. (Ταχυδακτυλουργικά ,κατέληξαν δηλ. στην FED)
Αργότερα ο Πρόεδρος των Φιλιππίνων Marcos διορίστηκε και κατείχε τη θέση του Μ1 μέχρι το 1987 και στη συνέχεια ανέλαβε στη θέση του o Dr. Ray C. Dam, το Οκτώβριο του 1987, με το Legal Decadency, RCD1087 ολόκληρης της Άπω Ανατολής με επίσημο πληρεξούσιο ανάθεσης του ενεργητικού της Ινδονησίας που υπογράφεται από τον Sarinah Soetiwi (κάτοχο των στοιχείων του ενεργητικού, εξ ονόματος του λού της Ινδονησίας, αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί από τον Πρόεδρο Soekarno) το 1992 . Η αρμοδιότητα του Dam ανακοινώνεται αργότερα ,στις 20 Ιανουαρίου 1995. Ωστόσο ο Dam, αποδείχθηκε δύσκολος να συνεργαστεί με ολόκληρο το σύστημα , (είτε επειδή αρνήθηκε να επιτρέψει σε όσους τον τοποθέτησαν στην Αρχή να κλέψουν ή λόγω της προσωπικής του αλαζονείας …. Δύσκολο να γνωρίζει κανείς ποιό είναι σωστό )και η εξουσία του πάνω στους Λογαριασμούς Ιnstitutional Parent Registration Accounts of the Federal Reserve έπαυσε καθώς το σύστημα επανήλθε στα τρία έθνη που είχαν τον έλεγχο των λογαριασμών αυτών από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ,στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία, οι οποίες συστηματικά και παράνομα παραμέρισαν το καθιερωμένο σύστημα ήδη από το 1996.
9. Από αυτό μπορούμε να δούμε ότι υπάρχουν δύο βασικές λειτουργίες . Η μία είναι η ιδιοκτησία και ο καταθετικός έλεγχος από τους ιδιοκτήτες του χρυσού και η άλλη είναι ένα σύστημα ελέγχου που διαχειρίζεται και ελέγχει τους λογαριασμούς ασφαλειών ως ένας ανεξάρτητος Διαμεσολαβητής. Δικαιώματα κυριότητας αναγνωρίζονται γι αυτόν που υπογράφει τους λογαριασμούς του θεματοφύλακα,δηλ. τις εμπορικές τράπεζες και τα δικαιώματα ελέγχου αναγνωρίζονται στον εκάστοτε Μ1.
10. Ετσι ήταν που αποσύρθηκε ολόκληρο το παγκόσμιο απόθεμα χρυσού , πολύτιμων μετάλλων και μεταλλικών νομισμάτων και τα άνευ αντικρύσματος νομίσματα πέρασαν στην ημερήσια διάταξη.( Σημ. ιστολογίου .Με την πολύτιμη βοήθεια των παγκόσμιων συγκρούσεων) Ωστόσο, κάτω από τα ομόλογα και το χρήμα που τυπώνονταν από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ υπήρχε ο υποκείμενος πλούτος μέσα σε ένα κεντρικό σύστημα που προϋπέθετε ότι τα Εθνη ήταν αυτά που προορίζονταν να το χρησιμοποιήσουν δίκαια, όμως οι τραπεζίτες ήταν αυτοί που τελικά καθόρισαν την χρησιμοποίησή του για την επιδρομή στις εθνικές οικονομίες.
11. Το 1963, ο Πρόεδρος John F. Kennedy συμφώνησε με τον Πρόεδρο Soekarno να παράσχει τα κεφάλαια για να επιτρέψει στο θησαυροφυλάκιο των Ηνωμένων Πολιτειών να εκτυπώσει το δικό του νόμισμα, ανατρέποντας έτσι το ‘δικαίωμα’ εκτύπωσης νόμισματος που κατέχει η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ FED. Η συμφωνία, θα είχε μεταβιβάσει κάπου 59.000 τόνους χρυσού για την υποστήριξη αυτού του νομίσματος. Το πρόβλημα ήταν ότι το εγχώριο νόμισμα των ΗΠΑ που θα δημιουργείτο θα διέθετε κάλυψη σε χρυσό το οποίο θα συνιστούσε παραβίαση των διεθνών συμφωνιών που ορίζουν τη σταθεροποίηση των νομισμάτων(Σημ.ιστολογίου .Και θα σήμαινε αυτομάτως το τέλος της κυριαρχίας των τοκογλύφων της FED ). 11 ημέρες μετά από την υπογραφή της συμφωνίας αυτής , ο Πρόεδρος Kennedy δολοφονήθηκε. Ο Πρόεδρος Τζόνσον ανέστειλε την EO11110 όπως εκδόθηκε από τον Kennedy και μετέφερε τα πολύτιμα μέταλλα στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα FED . Η συμφωνία του Green Hilton δεν εφαρμόστηκε μέχρι το 1968, οταν ο Soekarno έχασε την εξουσία και όταν το παγκόσμιο εμπόριο, κατέστησε επιτακτική ανάγκη την ύπαρξη ενός παγκόσμιου νομίσματος . Αφού ο χρυσός είχε μεταφερθεί στο θησαυροφυλάκιο των ΗΠΑ το 1968, μια σειρά από ομολογίες που είναι γνωστές ως Kennedy ομολογίες εκδόθηκαν για την εφαρμογή των όρων της συμφωνίας Green Hilton μεταξύ Kennedy και Soekarno, με τους όρους της συμφωνίας του 1968 για την παράδοση του χρυσού στις Ηνωμένες Πολιτείες να είναι τελείως διαφορετικοί από αυτούς του 1934. Όταν, μετά από 30 χρόνια, δεν είχε καταβληθεί τόκος όπως υποσχέθηκε, μια σειρά ομολόγων σε αυξημένο αριθμό εκδόθηκαν σε πιστοποίηση της οφειλής και έγιναν αποδεκτά από τους ιδιοκτήτες του χρυσού, την Dragon Family.
12. Από αντίγραφα εγγράφων της Τράπεζας που παραλήφθηκαν από τον Neil Keenan, στο πλαίσιο της συμφωνίας Green Hilton Memorial Agreement, καθορίζονται τα ποσά σε χρυσό και λευκόχρυσο. Τα ποσά αυτά χρυσού έχουν πιστοποιηθεί και τα πιστοποιητικά και τα λογιστικά αντίγραφα είναι διαθέσιμα με πλήρη και ακριβή ταυτοποίηση και κωδικούς αναγνώρισης . Τα πιστοποιητικά αυτά είναι αποδεδειγμένα με περαιτέρω εκθέσεις της Τράπεζας, αντίγραφα που τώρα κατέχει ο Neil Keenan. Η αλήθεια αυτών μπορεί βάσιμα να αποδειχθεί , βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων που διαθέτουν οι μηνυτές αλλά και την περαιτέρω έρευνα μέσω των Μαύρων Οθονών όπου διατηρούνται οι εκτός ασφαλειών λογιστικές εγγραφές, μαζί με την έρευνα στην γκρι και μπλε οθόνη όπου θα βρούμε τεράστια απάτη από την παράνομη χρήση αυτών των περιουσιακών στοιχείων.
13. Σε ορισμένα έγγραφα που θα παρουσιαστούν μαζί με αυτή τη μήνυση μπορούμε να δούμε ότι έχουν πράγματι κατατεθεί τα στοιχεία του ενεργητικού, η μέτρηση του ενεργητικού έγινε και παρουσιάστηκε στους καταθέτες οι οποίοι εξαπατώνται για πάνω από 70 χρόνια μέσω της εκ προθέσεως απάτης του Οφειλέτη να τιμήσει τις συμφωνίες.
4. Κατά τις τελευταίες εβδομάδες έχουν περιέλθει στην κατοχή των μηνυτών τα βιβλία και τα μητρώα του αποβιώσαντα Προέδρου Soekarno , και όλοι οι κωδικοί και οφειλέτες παγκόσμιων λογαριασμών. Το μέγεθος αυτών των λογαριασμών, μπορεί να θεωρηθεί, εξετάζοντας την συλλογική σύμβαση μεταξύ της συμφωνίας Garyda Memoria Hilton Indonesia και την Green Memorial Hilton Geneva ,που καθορίστηκε και ήταν διαρθρωμένη και λειτουργική μεταξύ 1961 και την τελική υπογραφή το 1972. Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, τα περιουσιακά στοιχεία (το ενεργητικό) των διεθνών συνδυασμένων εγγυήσεων υποβλήθηκαν και ήταν πλήρως λειτουργικά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα ,οπότε , καταχρηστικά χρησιμοποιήθηκαν για την αλλαγή των λειτουργικών συστημάτων των τραπεζών.
15. Εξετάζοντας αυτά τα βιβλία, μπορούμε να δούμε τώρα ότι οι Τράπεζες αναίρεσαν την έννοια λειτουργίας τους σύμφωνα με τους Κανονισμούς που τους υποχρεώνουν να λειτουργούν ως Τράπεζες, και αντί για Τραπεζες μεταβλήθηκαν σε πολύ φτηνά καζίνο φορέων και εμπόρων, πωλώντας αυτά που δεν διαθέτουν. Τα αρχεία στην κατοχή των μηνυτών ,που υπεγράφησαν και έχουν καταχωρηθεί από την παραλήπτρια και διαχειρίστρια εμπορική τράπεζα, δείχνουν κεφάλαια και ποσά που εξάπτουν τη φαντασία. Οι συμφωνίες του Green Hilton και Garuda Memorial καταδεικνύουν σαφώς την αξία τoυ παγκόσμιου νομισματικού συστήματος.
α) Καταθέσεις σε χρυσό και λευκόχρυσο που ανέρχονται σε εκατομμύρια τόνους.
β) Η σειρά 1934 ομολόγων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, ομόλογα που εξέδωσε το 1928, ομολογίες Kennedy, ανερχόμενες σε τετράκις-δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, ομόλογα Dragon, όλα καταγράφονται και αναγνωρίζονται εντός των παραπάνω συλλογικών συμβάσεων .Ολα τα στοιχεία ενεργητικού , με τη μορφή πολύτιμων μετάλλων έχουν παραδοθεί στους παγκόσμιους λογαριασμούς μέσω της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών και στη συνέχεια έχουν ανατεθεί σε μια ιδιωτική εταιρεία, το ομοσπονδιακό αποθεματικό σύστημα,την FED .
Πηγή http://benjaminfulford.typepad.com/benjaminfulford/2011/11/the-lawsuit-that-could-end-the-gangster-rule-of-western-civilization.html
Συμπληρωματικά the assets of the world και http://www.john-f-kennedy.net/executiveorder11110.htm

Το σχετικό αγγλικό πρωτότυπο, για τους αγγλόφωνους φίλους αναγνώστες μας

WORLD GOLD WAR III

Posted by George Freund on December 4, 2011 at 1:40 PM
The lawsuit that could end the gangster rule of Western civilization
Noted:
* Civil Action #8500 pdf file from Neil Keenan (114 pages)

By Benjamin Fulford
November 24th, 2011

A lawsuit was filed today (November 23rd US time) that could end the secret government that has ruled Western civilization for at least the past 300 years. The lawsuit claims that close to $1 trillion was stolen by, among others, UN Secretary General Ban Ki Moon and the UN, former Italian Prime Minister Silvio Berlusconi and the Italian government, Giancarlo Bruno and the Davos World Economic forum and others believed to include many of the owners of the US Federal Reserve Board. The lawsuit was filed in New York by Neil Keenan, acting as representative of the Dragon family, a reclusive group of wealthy Asian families. This filing is the result of extensive evidence gathering by international police and law-enforcement agencies including Interpol, the CIA, the Japanese Security Police, Eastern European secret services and has the backing of the Pentagon as well as the armed forces of Russia and China.

The ultimate defendants in this legal action are believed to be the same cabal behind the assassination of US President John F. Kennedy and many other major international crimes.

This particular lawsuit was triggered by the illegal detainment of two Japanese citizens, Akihiko Yamaguchi and Mitsuyoshi Watanabe, as well as the seizure of $134.5 billion in bonds they were holding in Italy on June 3, 2009. After the bonds were stolen, self-described 33rd degree Freemason Leo Zagami contacted this writer and said the Montecarlo P2 masonic lodge could cash the bonds with the help of Vatican banker Daniel Dal Bosco. This writer forwarded the information, via a member of the UK Royal family, to the dragon family who entrusted a further $1 trillion worth of similar bonds to the plaintiff Neil Keenan. Keenan then, after much negotiation, entrusted the bonds to Dal Bosco.


Yamashita Treasures Gold TOO HEAVY GOLD CARGO ?? Airbus 300

Dal Bosco subsequently absconded with the bonds and was followed 24-hours a day by various intelligence service agents to see what he would do with them. The Dal Bosco trail led to the Davos World forum, the UN, the Italian government and the Vatican, among other places. Following this, Keenan was approached by a who’s who of powerful figures including top
Vatican officials, Wall Street bankers, European nobles and former US presidents, most offering him astronomical bribes to go away. He was also poisoned with ricin and nearly killed.

According to Keenan “The roots of this case go back to between 1927 and 1938, when, under arrangements made between T.V. Soong (Finance Minister of China) and Henry Morgethau, Secretary of the Treasury, The United States Government purchased some 50 million ounces of silver and leased vast amounts of gold from the Nationalist Chinese Government, known as Kuomintang. For all the treasure handed in, certificates were given to those who surrendered their precious metals.”


Real Sumatra Indonesian Gold Bars 999.99 Refine Gold circa 1940s

Many of the bonds seized by Dal Bosco are backed with the Chinese gold taken by the Federal Reserve Board during those years and never returned to its legal owners.

Other bonds seized were Kennedy bonds. These bonds were backed by gold held in trust for the people of the planet and were supposed to be used to finance the economic development of the world. Instead they have mostly been stolen and misused by members of the cabal that has seized control of the Western financial system on behalf of private interests.


The original signatory to the Kennedy bonds was former Indonesian President Soekarno. Soekarno’s heir Dr. Seno Edy Soekanto has given Keenan power of attorney to return their rightful owners the Kennedy bonds and other property allocated to the people of the world via something known as the global collateral accounts.

The lawsuit is only the first salvo in a legal battle to restore control of the global financial system to the people and governments of the world as well as the rightful owners of historical assets that have been seized by members of the banking cartel.

The lawsuit has been filed as Civil Action #8500 at the United States District Court for the Southern District of New York on November 23, 2011.

Background information on the problems with the global financial system

By Neil Keenan and Keith Scot.

The entire cause of the problem.


The above picture is from the Shanghai Gold Rush that occurred from December 1948 to January 1949. During World War II, the Chinese expended vast amounts of money fighting the Japanese. As the value of their paper money sank, the Kuomintang decided to distribute 40 grams of gold per person. With the gold rush, in December, thousands came out and waited in line for hours. The police, equipped with the remnants of the armies of the International Concession, made only a gesture toward maintaining order. Ten people were crushed to death


The United States is a private corporation owned by the British Crown (Rothchilds), the Bank of England (Rothchilds) and the Vatican (Rothchilds again). It was previously called the Virginia Company until 3/9/33 when it was dissolved by Roosevelt under the Emergency Banking Act. On 5/5/33 Congress elected to dissolve the Gold Standard and Sovereign Authority of the U.S. and all of its official capacities including government offices, departments and officers. The U.S. is a corporation, not a nation. The Federal Reserve is neither Federal, nor a Reserve. It is a private counterfeiting organization run by Jewish bankers who lend the money they print out of thin air at interest while we keep on paying these criminals to fleece the People.

That technology of theft and deception that has been exported from the United States through their promotion of this fraud as the paradigm of global finance is an obscenity that has set the seeds of its own destruction.


This has been compounded by the refusal of ordinary people to realize, know and understand that it is the duplicity of Governments and the deceit and endless greed of bankers that combined to simply fleece them like the apathetic sheep they are. Apathy and ignorance of the truth, creates belief in the lie. The truth is self-evident, but most people choose to neither hear it nor understand it. The debts of the Federal Reserve are the debts of a private corporation that is robbing the people of the United States.

The United States Dollar is a Federal Reserve Note and the obligations against the currency are the obligations of the Federal Reserve, not the people of the United States.


Understanding the History

1. Between 1927 and 1938, under arrangements made between T.V.Soong (Finance Minister of China) and Henry Morgethau, Secretary of the Treasury, The United States Government purchased some 50 million ounces of silver and leased vast amounts of gold from the Nationalist Chinese Government, known as Kuomintang. During this period China was partly occupied by Japanese troops and there was the fear of China being overrun by the Japanese.

2. For all the treasure handed in, certificates were given to those who surrendered their precious metals. The surrendered precious metals and gemstones were sent to the United States under a lease agreement made between T.V. Soong and Henry Morgenthau. The Certificates became the underlying funds of the Kuomintang and were good and accepted securities.


3. In 1934 a new Securities Act was promulgated in the United States, together with the Gold Act, which required all bullion gold and gold coin to be surrendered to the Federal Reserve, a private corporation chartered to operate as the Central Bank of the United States and to be the issuer of the currency known as the United States Dollar.

4. Domestically owned gold was purchased. Foreign Gold held by the Treasury was also surrendered to the Federal Reserve, so, was leased to the Federal Reserve. This began the series 1934 Notes issued by the Federal Reserve. These have never been redeemed and the interest cost was met by further issuances of the 1934 series FRN’s.

5. These 1934 FRN’s guarantee the lease payments and to allow the Chinese Government to continue financially. These came under the control of the Kuomintang, the Nationalist Government in China from whom the Gold had been received. Many were left in China when the Kuomintang had to flee to Taiwan. The Gold had been nationalized by the Kuomintang who moved much of the FRN’s (but not all) to Taiwan which was built on these notes. These Notes were the underlying wealth of Taiwan and they were good for value as they were backed by gold.

6. During the war in China, most owners of the depository notes issued by Chinese Banks were killed by the Japanese, others later being killed by both the Kuomintang and the Chinese Communists, thus the Gold became property of the Nation, especially so, the Kuomintang. In Europe, Jews who had owned wealth were stripped of that wealth through various means and were then eliminated. The gold was taken either by stealth or by force, that is a reality of history.

7. The Kuomintang appointed guardians of this Gold and the securities issued by the United States; they are euphemistically known as the Dragon Family. The Dragon Family is in fact an organization that operates between old families within China and Taiwan, and as such is above the political divide of the two independent Chinese Governments. Chinese are remarkable in this regard, that old family ties and functions supercede political arrangements which, though they might last for generations, are regarded as inconsequential over the passage of time to most Chinese. Attached to this is the wealth of several nations. The United States in support of the Kuomintang and resistance groups actually printed more of these FRN notes inside China itself. These operations were run by the CIA to buy loyalty of various factions in the fight against the communists, eventually being driven out into Burma around 1960. Largely due to the additional printing of these notes, the additional Notes were given in lieu of interest, but directed to specific persons and parties.

8 At the end of the World War II, with Communist and Kuomintang factions at war in China, the International Community and the Chinese assented to the Gold being placed under the overt control of Indonesian President Soekarno. Soekarno then, on August 17, 1945, came to be known as M1 under United Nations Approval No. MISA 81704 “Operation Heavy Freedom. This was because much of the world’s gold had been delivered into Indonesia and the Philippines. Canada, Australia, Great Britain, India and other British Colonies sent their gold to the so called “impregnable Singapore” The Japanese, as per the arrangements agreed to by Hirohito in the 1921 Pact Between Nations made in London, delivered much of this gold to Indonesia (Then a Dutch Colony) and to Philippines (Then a US Colony) into secret bunkers that had been mostly constructed by the Japanese between 1924 and 1945. This is why the Allied troops in Malaya had no air cover or sufficient supplies to that would have allowed them to resist the Japanese. Singapore had to fall so most of the global wealth could be “lost” into a secret system that made the gold standard redundant and fiat currencies a reality.

This gold was documented into accounts through the Swiss Commercial Bank Union Bank of Switzerland, placed under protection of the Swiss Attorney General, registered through the Swiss National Bank into the Bank for International Settlements International Collateral Combined accounts and then from within the BIS, blocked to form the Institutional Parent Registration Accounts of the Federal Reserve System.

Later President Marcos of the Philippines was appointed and held the position of M1 until 1987 and then the position was transferred to Dr. Ray C. Dam, in October of 1987, under Legal Decadency to Heir RCD1087 Far East Entire with formal Power of Attorney and Assignment of Indonesian Assets signed by Sarinah Soetiwi (holder of the assets on behalf of the Nation of Indonesia as assigned by President Soekarno) in 1992, Dam’s authority later promulgated January 20, 1995. Dam proved to be impossible for the entire system to work with, (either because he refused to allow those who placed him in authority to steal, or because of his personal arrogance…. Difficult to know which is correct) and his authority over the Institutional parent registration Accounts set aside and the system reverted to the three Nations who had controlled these accounts since World war II, United States, Great Britain and France, who systematically and illegally subverted the established system since 1996.

9. From this we can see that there are two functional operations. One was ownership and Depository control by the owners of the Gold and the other a control system set in place to administer and control the Collateral Combined Accounts as an independent Arbiter. Ownership rights are held by the signatory to the Depository Accounts in Commercial Banks and Control Rights have been held by M1.
http://www.thelifeofadventure.com/yamashitas-gold/

10. So it was, that the entire world supply of bullion and coinage gold was withdrawn and fiat currencies became the order of the day. However, underneath the notes and money issued by the Federal Reserve was the underlying wealth within a centralized system that Nations was intended to be used equitably, but Bankers determined they would use to raid national economies.
11. In 1963, President John F. Kennedy entered into an Agreement with President Soekarno to provide the funds to allow the United States Treasury to print its own currency, thus subverting the “right” to print the currency held by the Federal Reserve. The Agreement would have transferred some 59,000 tons of gold to underpin this currency. The problem with this was that the US domestic currency would have then been backed by gold which would have been a violation of international agreements meant to stabilize currencies. 11 days after signing this agreement, President Kennedy was assassinated. President Johnson the suspended EO11110 as issued by Kennedy and transferred the bullion to the Federal Reserve. The Green Hilton Agreement was not implemented until 1968 when Soekarno fell from office and when Global Trade made it imperative that the world have a Global Currency. As the Gold had been transferred to the US Treasury in 1968, a series of Bonds known as Kennedy Bonds were issued in order to honor the terms of the Green Hilton Agreement made between Kennedy and Soekarno, the 1968 terms of the gold delivery to the United States being different than made in 1934. When after 30 years, interest had not been paid as promised, a reissue of the bonds in an increased number were issued as commemorative notes and were accepted by the owners of the Gold, the Dragon Family.12. From copies of Bank documents received by Neil Keenan, within the Green Hilton Memorial Agreement, the funds the amounts of gold and platinum are specified. These amounts of gold are certificated and the certificates and ledger copies with full and exact identification and recognition codes are available. These certificates are further proven by the bank reports, copies of which are now held by Neil Keenan. The truth of these instruments can be vigorously defended through documentation in our hands and further through interrogation of the Black Screens where the off ledger collateral is held, together with an interrogation of the grey and blue screens where we will find enormous fraud from the illegal use of these assets.

13. In the few documents we present with this complaint we can see that the assets have been deposited, the counter-assets created and presented to the depositors, the depositors have been cheated for over 70 years through the intentional and fraudulent failure of the Obligor to honor the Agreements.

14. In recent weeks we have come into possession of the books and records of the late President Soekarno, and all the codes and ledgers of the Global Accounts. The size of these accounts can be seen by reviewing the Collective Agreement between the Garuda Memorial Hilton Indonesia and the Green Memorial Hilton Geneva, established, structured and made operational between 1961 and final signature in 1972. Under this Agreement the assets of the international collateral combined were established and brought forward, then, within a short period of time misused to change the operating systems of banks.

15. Reviewing these books, we can now see that Banks set aside the notion of operating under the Charters they hold as banks, instead of being Banks they became like very poor casino operators and traders, selling what they do not own. The records in our possession, signed and registered by the receiving and managing commercial bank, show the underlying funds in numbers and amounts that stagger the imagination. The Green Hilton and Garuda Memorial Agreements demonstrate clearly the value of the global account system.

a) Gold and Platinum Deposits ran into millions of tons.

b) 1934 series Federal Reserve System Bonds, Notes issued in 1928 , Kennedy Bonds ran into Quadrillions of US Dollars, Dragon Bonds are all recorded and acknowledged within the Green Hilton and Memorial Hilton Collective Agreements. Both Assets in the form of Bullion surrendered to the Global Accounts through the United States Government and then entrusted to a private corporation, the Federal Reserve System.

http://iamamalaysian.wordpress.com/2011/11/24/the-lawsuit-that-could-end-the-gangster-rule-of-western-civilization/


Πηγές: http://exerevnitis.wordpress.com
http://amesidimokratia-andros.blogspot.gr


ΠΗΓΗhttp://manamoyellas.blogspot.com/2013/05/h-2.htmlH πρωτοφανής αγωγή που απειλεί να τινάξει στον αέρα το δυτικό ληστρικό οικονομικό σύστημα Μέρος 1ο. Μια αγωγή που αποκαλύπτει περίεργες παγκόσμιες τραπεζικές διασυνδέσεις


http://alfeiospotamos.blogspot.gr/2013/05/h-2.html
Next previous home

Αναζήτηση στο ιστολόγιο

-------\ KRYON IN HELLENIC /-------

-------\ KRYON  IN  HELLENIC /-------
Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας... Συστήνεται απλώς σαν βοηθός από την άλλη πλευρά του «πέπλου της δυαδικότητας», χωρίς υλική μορφή ή γένος. Διαμέσου του Λη Κάρολ, αναφέρεται στις ριζικές αλλαγές που συμβαίνουν στη Γη και τους Ανθρώπους αυτή την εποχή.

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------
Σκοπός μας είναι να επιστήσουμε την προσοχή γύρω από την ανάγκη να προετοιμαστούμε γι' αυτό το μεγάλο αστρικό γεγονός, του οποίου η ενέργεια ήδη έχει αρχίσει να γίνεται αντιληπτή στον πλανήτη μας μέσα από φωτεινά φαινόμενα, όμορφες λάμψεις, την παράξενη παθητική συμπεριφορά του ήλιου, αύξηση των εμφανίσεων μετεωριτών, διακοπών ρεύματος.. όλα αυτά είναι ενδείξεις της επικείμενης άφιξης της τεράστιας ηλεκτρομαγνητικής του ζώνης η οποία είναι φορτισμένη με φωτονικά σωματίδια, και κάθε ημέρα που περνάει αυξάνονται όλο και περισσότερο.

Οι επισκεπτεσ μας στον κοσμο απο 12-10-2010

free counters