Παρασκευή 19 Αυγούστου 2016

Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα

 

Η πρώτη τράπεζα του νεοελληνικού κράτους, πρόδρομος της Εθνικής Τράπεζας. Ιδρύθηκε στην Αίγινα στις 2 Φεβρουαρίου 1828, με ψήφισμα του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια.
Στα πρώτα του βήματα, το νέο κράτος είχε να αντιμετωπίσει μια χαοτική κατάσταση στον οικονομικό τομέα. Η χώρα ήταν ένας σωρός ερειπίων, τα ταμεία άδεια, οι δανειακές υποχρεώσεις έτρεχαν και η τραπεζική πίστη ήταν στα χέρια των σαράφηδων και των τοκογλύφων, που δάνειζαν με τόκο έως και 50%. Νόμισμα δεν υπήρχε και οι συναλλαγές γίνονταν με τα οθωμανικά γρόσια και τους παράδες.

Ένα μήνα κιόλας μετά την άφιξή του στην Ελλάδα, ο Ιωάννης Καποδίστριας είχε έτοιμο το σχέδιό του για την ίδρυση τράπεζας, που θα αναλάμβανε την ανασυγκρότηση της χώρας. Με τη βοήθεια του ελβετού φιλέλληνα Ιωάννη Εϋνάρδου, προχώρησε στη σύσταση της Εθνικής Χρηματιστικής Τράπεζας, σε μια προσπάθειά του να εκλογικεύσει την τραπεζική πίστη.

Το πρώτο πιστωτικό ίδρυμα του νεοελληνικού κράτους είχε την έδρα του στην Αίγινα και παράλληλα με τις τραπεζικές εργασίες ασκούσε και αρμοδιότητες του Υπουργείου Οικονομικών. Επικεφαλής της τράπεζας τέθηκε ο ηπειρώτης έμπορος Γεώργιος Σταύρου, μετέπειτα πρώτος διοικητής της Εθνικής Τράπεζας.

Ο Καποδίστριας επιδίωξε την άμεση κινητοποίηση των λίγων κεφαλαίων του εσωτερικού, αλλά και την προσέλευση κεφαλαίων του εξωτερικού, με το δέλεαρ της επικερδούς τοποθετήσεώς τους, που προσέφερε ο ετήσιος τόκος του 8%. Η νέα τράπεζα άρχισε τις εργασίες της με καλούς οιωνούς, παρά την αντίδραση σημαντικών ντόπιων κεφαλαιούχων, που αντιπολιτεύονταν τον Κυβερνήτη. Μέτοχοί της έγιναν επιφανείς έλληνες και φιλέλληνες (Εϋνάρδος, Λουδοβίκος της Βαυαρίας κ.ά.), ενώ ένα ποσό από την περιουσία του συνεισέφερε και ο Καποδίστριας. Στις 28 Ιουλίου 1828 ο Καποδίστριας προχώρησε ένα ακόμη βήμα μπροστά, με την υιοθέτηση του Φοίνικα ως του πρώτου νομίσματος του κράτους.

Η νέα τράπεζα δεν μπόρεσε να ευδοκιμήσει επί μακρόν, επειδή το κράτος απορροφούσε όλα τα διαθέσιμά της, λόγω των ανυπέρβλητων ταμειακών του αναγκών ή -όπως θα λέγαμε σήμερα- για να καλύψει τα απύθμενα ελλείμματα του προϋπολογισμού. Έτσι, αναγκάστηκε να βάλει λουκέτο το 1834, χωρίς να έχει κατορθώσει σε όλη την εξαετή της ζωή να προβεί σε οποιαδήποτε τραπεζιτική πράξη, από εκείνες που προέβλεπε το καταστατικό της. Περιττό να τονισθεί ότι οι μέτοχοι της τράπεζας υπέστησαν σημαντικές ζημίες.

Πάντως, η Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα συνεισέφερε σημαντικά στην ανασυγκρότηση του στρατού, στην κίνηση του στόλου και την καταστολή της πειρατείας, στην πρώτη οργάνωση της διοίκησης, στη συντήρηση πλήθους φτωχών οικογενειών, καθώς και σε έργα γεωπονικά και ανοικοδομήσεως. Επόμενο τραπεζικό εγχείρημα από τους Εϋνάρδο και Σταύρου, η ίδρυση της Εθνικής Τράπεζας το 1841.

Το Ψήφισμα της 2/2/1828 περί «Συστάσεως της Εθνικής Χρηματιστικής Τραπέζης»

Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ακούσας και την γνώμην του Πανελληνίου

Ψηφίζει

Άρθρον 1. Συσταίνεται Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα (Banque).

Άρθρον 2. Τα κεφάλαια της Εθνικής Χρηματιστικής ταύτης Τραπέζης σύγκεινται από τας διαφόρους ποσότητας, τας οποίας οι μέτοχοί της (actionnaires) θέλουν καταθέσει εις αυτήν, δια να λαμβάνουν τους τόκους ανά οκτώ τα εκατόν κατ' έτος.

Άρθρον 3. Όσοι εκ των πολιτών μέτοχοι δεν δύνανται άλλως να συμμεθέξουν εις την Εθνικήν Χρηματιστικήν Τράπεζαν, ειμή προσφέροντες εις αυτήν προϊόντα, τα οποία ημπορούν να πωληθούν εις ξένους τόπους, θέλουν τα παραδίδει εις τους διευθυντάς της Τραπέζης και ούτοι θέλουν δίδει τα πιστά εις τους μετόχους δι' αποδεικτικών ποσότητος αναλογούσης με την τιμήν των προϊόντων.

Άρθρον 4. Αι εις την Εθνικήν Χρηματιστικήν Τράπεζαν εμπιστευόμεναι ποσότητες δίδονται δι' εν ολόκληρον έτος.

Άρθρον 5. Μετά την προθεσμίαν ταύτην οι θέλοντες έχουν το δικαίωμα να λάβουν οπίσω τα κεφάλαιά των ή ολικώς ή εν μέρει. Αλλ' οφείλουν να διευθύνουν την περί τούτου αίτησίν των εις τους διευθυντάς ένα μήνα πρότερον.

Άρθρον 6. Μετά την συμπλήρωσιν της αυτής προθεσμίας τα αποδεικτικά, τα οποία οι διευθυνταί αυτής ήθελαν δώσει εις τους μετόχους, θέλουν είσθαι δεκτά χωρίς ξεπεσμόν εις αγοράν προσόδων της Επικρατείας, εις λήψιν εθνικών κτημάτων εις υποθήκην, κατά το περί υποθήκης εκδοθησόμενον ψήφισμα, βάσιν έχον τον υπ' αριθμ. ΝΑ΄νόμον, και προσέτι εις αγοράν εθνικών γαιών, εάν η προσεχώς συγκαλεσθησομένη Συνέλευσις αποφασίση την εκποίησιν μέρους αυτών.

Άρθρον 7. Ο Πρόβουλος του επί της Οικονομίας τμήματος του Πανελληνίου με δύο συνεργάτας διωρισμένους από τον Κυβερνήτην, είναι οι διευθυνταί της Εθνικής Χρηματιστικής Τραπέζης.

Άρθρον 8. Χωριστόν διάταγμα διορίζει τον οργανισμόν της Εθνικής Χρηματιστικής Τραπέζης και όλων των κλάδων της διευθύνσεως αυτής.

Ο Κυβερνήτης

Ι. Α. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
https://www.sansimera.gr/articles/399#ixzz3dKbiokDg

�Γιάννης Καλογερόπουλος�
ΜΗΠΩΣ ΤΩΡΑ ΓΙΝΕΙ ΠΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ ????
Ο ΦΟΙΝΙΞ ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΕ ΧΡΥΣΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
ΠΡΟΗΛΘΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ !!!
... < Α . . . Ω >
=================
Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα
Η πρώτη τράπεζα του νεοελληνικού ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ κράτους,
Ιδρύθηκε στην Αίγινα στις 2 Φεβρουαρίου 1828, με ψήφισμα του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια.
Στα πρώτα του βήματα, το νέο κράτος είχε να αντιμετωπίσει μια χαοτική κατάσταση στον οικονομικό τομέα. Η χώρα ήταν ένας σωρός ερειπίων, τα ταμεία άδεια, οι δανειακές υποχρεώσεις έτρεχαν και η τραπεζική πίστη ήταν στα χέρια των σαράφηδων και των τοκογλύφων, που δάνειζαν με τόκο έως και 50%.
Νόμισμα ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ .....
και οι συναλλαγές γίνονταν με τα οθωμανικά γρόσια και τους παράδες.
Ένα μήνα κιόλας μετά την άφιξή του στην Ελλάδα, ο Ιωάννης Καποδίστριας είχε έτοιμο το σχέδιό του για την ίδρυση τράπεζας, που θα αναλάμβανε την ανασυγκρότηση της χώρας. Με τη βοήθεια του ελβετού φιλέλληνα Ιωάννη Εϋνάρδου, προχώρησε στη σύσταση της Εθνικής Χρηματιστικής Τράπεζας, σε μια προσπάθειά του να εκλογικεύσει την τραπεζική πίστη.
Το πρώτο πιστωτικό ίδρυμα του νεοελληνικού κράτους είχε την έδρα του στην Αίγινα και παράλληλα με τις τραπεζικές εργασίες ασκούσε και αρμοδιότητες του Υπουργείου Οικονομικών. Επικεφαλής της τράπεζας τέθηκε ο ηπειρώτης έμπορος Γεώργιος Σταύρου,[ ΚΡΥΦΟΕΒΡΑΙΟΣ ] μετέπειτα πρώτος διοικητής της Εθνικής Τράπεζας.
Ο Καποδίστριας επιδίωξε την άμεση κινητοποίηση των λίγων κεφαλαίων του εσωτερικού, αλλά και την προσέλευση κεφαλαίων του εξωτερικού, με το δέλεαρ της επικερδούς τοποθετήσεώς τους, που προσέφερε ο ετήσιος τόκος του 8%.
[ ΩΠΑ ... ΤΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΙΧΕ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΕΣΤΟΧΕΥΣΕ ...........ΚΑΙ ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ........ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΕΝΤΟΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΟ ΔΕΛΕΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ... ΤΟΤΕ 8 % ???
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΧΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΧΡΥΣΟΥ !!!!]
Η νέα τράπεζα άρχισε τις εργασίες της με καλούς οιωνούς, .......παρά την αντίδραση σημαντικών ντόπιων κεφαλαιούχων,.......... που αντιπολιτεύονταν τον Κυβερνήτη.
Μέτοχοί της έγιναν επιφανείς έλληνες και .........φιλέλληνες ( Εϋνάρδος, Λουδοβίκος της Βαυαρίας κ.ά.), ενώ ένα ποσό από την περιουσία του συνεισέφερε και ο Καποδίστριας.
[ Ο ΕΒΡΑΙΟΣ ΕΥΝΑΡΔΟΣ Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΤΕ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΡΟΤΣΙΛΔ ......ΦΙΛΕΛΛΗΝΑΣ ??? ... ΠΙΟ ΧΑΖΑΡΟΣ ΠΕΘΑΙΝΕΙΣ !!!! ]...
..... ( ο Λουδοβίκος της Βαυαρίας .... ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΑΝ ΤΟΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΡΥΨΑΝ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ...ΣΕ ΧΡΥΣΟ ουσιαστικα απαιτησαν οι χαζαροι τραπεζιτες του ΛΟΝΔΙΝΟΥ απο το δανειο του 1822 να πληρωθουν και ....
ο ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΠΟΥ ΠΛΕΟΝ ΔΕΝ ΕΙΧΕ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΑ ΤΟΥ ΔΩΣΕΙ ΠΙΣΩ ..... ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΤΟ 1832 ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ......
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΣΤΗΣΕ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
< ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ > ΚΑΙ ΕΠΕΒΑΛΕ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΤΟΚΟ ΓΙΟ ΤΟΥ ΟΤΤΟ < ΟΘΩΝΑ > ΩΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ ... )
.
Στις 28 Ιουλίου 1828 ο Καποδίστριας προχώρησε ένα ακόμη βήμα μπροστά, με την υιοθέτηση του Φοίνικα ως του πρώτου νομίσματος του κράτους.
[ ΟΧΙ -- ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ -- ΟΠΩΣ ΨΕΥΔΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΔΩ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ .... ΑΛΛΑ ΕΚΔΟΣΗ !! ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Δ' ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ !!!!
ΔΙΟΤΙ ΑΝ ΕΠΡΟΚΕΙΤΟ ΓΙΑ < ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ > ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΟ ΕΚΔΙΔΕ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΛΛΟΣ !!!
ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΚΔΙΔΕ ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΜΕ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ .....ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ??? ]
[ ΑΛΛΑ ...ΚΑΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΚΔΟΣΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ δηλ ΤΟ ΦΟΙΝΙΚΑ ΧΩΡΙΣ -- ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ ΧΡΥΣΟΥ -- ??? ...
. ΣΕ ΠΟΙΟ ΣΙΝΕΜΑ ΘΑ ΕΠΑΙΖΕ ΤΕΤΟΙΟ ΕΡΓΟ ΤΟ 1828 ????
.
ΧΑΧΑΧΑΧΑ !!!
ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΣΙΝΕΜΑΔΕΣ ΤΟ 1828 !!!
ΘΑ ΕΙΧΕ ΞΕΣΗΚΩΘΕΙ ΟΛΗ Η ΕΥΡΩΠΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ --- ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ---- ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ ΧΡΥΣΟΥ ΤΟ 1828 !!!
... ΔΙΟΤΙ Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ ΤΑ 200.000 ΧΡΥΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ του 1754 μχ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ ΤΟΝ ΤΣΑΡΟ ΚΑΙ ΕΙΧΕ ΧΡΥΣΟ ΓΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ !! ]
Η νέα τράπεζα δεν μπόρεσε να ευδοκιμήσει επί μακρόν, επειδή το κράτος απορροφούσε όλα τα διαθέσιμά της, λόγω των ανυπέρβλητων ταμειακών του αναγκών ή -όπως θα λέγαμε σήμερα- για να καλύψει τα απύθμενα ελλείμματα του προϋπολογισμού.
.
[ ΔΟΛΟΦΟΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1831 Ο ΚΡΥΦΟΕΒΡΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ Ο ΕΒΡΑΙΟΣ απο την ΓΑΛΛΙΑ ΕΥΝΑΡΔΟΣ
ΕΞΑΦΑΝΙΖΟΥΝ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΣΕ ΧΡΥΣΟ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑΧΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΕΚΡΕΜΟΥΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟ 1822 ΜΕ ΤΗΝ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΕΠΙ ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΠΟΥ ΦΑΓΑΝ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΗΡΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΕΦΤΑΣΑΝ ΤΟΤΕ ΜΟΝΟ ΤΟ 10% ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ !!!!
ΚΑΙ ΕΤΣΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΚΟΒΕΙ ΝΟΜΙΣΜΑ
( ΦΟΙΝΙΚΑ ) ΔΙΟΤΙ ΠΛΕΟΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΧΡΥΣΟΥ ]
Έτσι, αναγκάστηκε να βάλει λουκέτο το 1834, χωρίς να έχει κατορθώσει σε όλη την εξαετή της ζωή να προβεί σε οποιαδήποτε τραπεζιτική πράξη, ...
( αφου ηδη ειχε συνεισφερει τα μεγιστα ΣΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ εκδιδοντας ΗΔΗ το νομισμα της πολιτειας των Ελληνων ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΕ ΧΡΥΣΟ ο χαζαροεβραιος αρθρογραφος εδω μας λεει αλλα )
από εκείνες που προέβλεπε το καταστατικό της.
Περιττό να τονισθεί ότι οι μέτοχοι της τράπεζας υπέστησαν σημαντικές ζημίες.
( ΚΑΙ Ο ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ )
Πάντως, η Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα συνεισέφερε σημαντικά στην ανασυγκρότηση του ΣΤΡΑΤΟΥ , στην κίνηση του ΣΤΟΛΟΥ και την ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ της ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΣ , στην ΠΡΩΤΗ οργάνωση της ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ , στη συντήρηση ΠΛΗΘΟΥΣ φτωχών οικογενειών, καθώς και σε ΕΡΓΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ και ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΩΣ !!!!!!!!!!!!!!
[ ΕΛΑ ΡΕ .... ΠΟΤΕ ΠΡΟΛΑΒΕ ΚΑΙ ΤΑ ΕΚΑΝΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ????
ΑΦΟΥ ΑΛΛΑ ΜΑΣ ΕΛΕΓΕ ΠΡΙΝ ..
.. Έτσι, αναγκάστηκε να βάλει λουκέτο το 1834,
χωρίς να έχει κατορθώσει σε όλη την εξαετή της ζωή να προβεί σε οποιαδήποτε τραπεζιτική πράξη,
από εκείνες που προέβλεπε το καταστατικό της. ]
Επόμενο τραπεζικό εγχείρημα από τους Εϋνάρδο και Σταύρου, η ίδρυση της Εθνικής Τράπεζας το 1841......
[. ΩΠΑ ΤΑ ΕΒΡΑΙΟΠΟΥΛΑ ...
..ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ ..... ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ...... ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ... ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ( του εισπρακτικου μαγαζιου του Λουδοβικου ) ....ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ( Αρχιεπισκοπη Αθηνων-ΕΚΚΛΗΣΙΑ ) .ΜΕ ΑΛΛΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ... ΤΗΝ ΔΡΑΧΜΗ !!!
... ΑΑΑΑ ΤΟΧΑΝ ΜΑΘΕΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΗΚΕ Ο ΡΟΤΣΙΛΔ ]
ΕΔΩ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ ΕΝΑ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ........
ΜΕ ΤΙ ΧΡΥΣΟ ΓΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ < < ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ > > που ιδρυθηκε το 1841 .... ΕΚΔΩΣΕ ΤΗΝ ΔΡΑΧΜΗ ???
.
ΠΟΙΟΣ ΤΗΣ ΤΟ ΕΔΩΣΕ .... ΚΑΙ ΜΕ ΤΙ ΟΡΟΥΣ ( τοκους ) ??? ΠΟΙΟΣ ΟΕΟ ??
.
ΓΙΑΥΤΟ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ..... ΕΣΤΗΣΕ ΠΡΩΤΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ !!!
.
ΚΑΙ ΔΗΛΩΝΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ :
ΘΑ ΠΑΡΩ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ !!!!!
.
ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΕΣΟΥΜΕ ΕΞΩ ......... ΝΑ ΠΕΣΟΥΜΕ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ !!!
Andreas Galiatsatos
ΕΧΟΥΝ ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ .... ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΝΑ ΜΑΖΕΥΤΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ !!!!
ΚΥΡΙΟΙ ...... ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΟΣ ΞΕΝΟΥ ΤΑ ΧΕΡΙΑ !!!
ΘΕΛΩ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΤΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ ΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΗ !!!!!
ΘΕΛΩ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΟΥ ΔΙΚΟ ΜΟΥ !!!
ΘΕΛΩ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΜΟΥ ΕΤΣΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑΝΑΙ !!!
ΚΑΙ ΖΗΤΑΩ ΜΟΝΟ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΟΥ !!!!
ΔΕΝ ΖΗΤΑΩ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΥΤΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΟΥ !!!
ΜΕ ΕΝΑ ΟΡΚΟ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΤΑΣΟΥΜΕ ΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ !!!!!!!!!!
ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΙ ΙΕΡΕΣ ΟΙ ΣΤΙΓΜΕΣ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΜΕ !!!!
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ !!!
ΕΧΟΥΝ ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ .... ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΝΑ ΜΑΖΕΥΤΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ !!!!
ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ !!!
ΟΛΟΙ ΜΟΝΙΑΣΜΕΝΟΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΜΕ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ !!!!
ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΑΜΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΑΝΗΚΕΙ !!!!!!!!!!
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΤΑΜΙ ΔΕΝ ΓΥΡΙΖΕΙ ΠΙΣΩ ΕΛΑ ΚΑΙ Ε.ΣΥ. ΝΑ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΣΟΥ ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ 200 ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΩΝ
<<Ε.ΣΥ. - ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ>> ΚΑΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΙΩΝΟΕΒΡΑΙΟΧΑΖΑΡΟΜΟΓΓΟΛΟΜΙΑΣΜΑΤΟΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΞΙΖΕΙ...
ΚΥΡΙΟΙ ΣΑΣ ΛΕΜΕ ΟΤΙ ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ...ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΛΟΙ!!!
ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ...ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΘΥΜΩΜΕΝΟΙ!!!
ΘΕΛΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΜΑΣ ΤΙΠΟΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ!!!
<<Ε.ΣΥ. - ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ>> ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ!!!
ΕΔΡΑΙΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ, ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ 33 ΕΛΛΑΝΙΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ 12 ΑΞΙΕΣ, 18 ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ 3 ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΥΜΕ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ.


https://www.facebook.com/AndreasGaliatsatosCEO/posts/1822889851278096

Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΗ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ [1967] 16 ΒΙΝΤΕΟ


Πρέπει ΟΛΟΙ σας να να δείτε και να κατανοήσετε αυτήν την ηχογράφηση. Η ηχογράφηση έγινε για να γνωρίσει ο Αμερικανικός λαός τι παίζετε πίσω από τις πλάτες του αλλά έχει άμεση σχέση και με την δικιά μας κατάσταση.
Εφόσον κατανοήστε όλη την ομιλία, είναι πολύ σημαντικό να την διαδώστε για να την ακούσουν κι άλλοι.

Μέρος 1: Εισαγωγή / Τι είναι το C.F.R
Μέρος 2: Τα σχέδια τους / οι πράκτορες τους
Μέρος 3: Οι αρχικές δραστηριότητες τους
Μέρος 4: Κομμουνισμός / Παγκόσμιοι Πόλεμοι / Άλμπερτ Πάικ
Μέρος 5: Σχέδια τους για την Αμερική / Τζέικομπ Σίφ
Μέρος 6: Οι δραστηριότητες τους στην Αμερική
Μέρος 7: Κομμουνιστικό Κόμμα Αμερικής / Αμερικανοί προδότες
Μέρος 8: Δραστηριότητες τους στην Αμερική / Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Η.Π.Α
Μέρος 9: Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος
Μέρος 10: Μπολσεβικισμός / Ρωσία / Στάλιν
Μέρος 11: Σχέδια και δραστηριότητες του C.F.R
Μέρος 12: Ο έλεγχος των ΜΜΕ / Ο.Η.Ε
Μέρος 13: Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος / Χίτλερ
Μέρος 14: Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος / Ο.Η.Ε
Μέρος 15: Καταστροφή των θρησκειών
Μέρος 16: Ο λόγος για την ηχογράφηση


I do not own this video, I just translated it.
Facebook:https://www.facebook.com/pages/%CE%8C...
Original video: https://www.youtube.com/watch?v=KrUXP...
================================================


Οι τρεις οικογένειες που ελέγχουν τα πάντα – Η αλήθεια πίσω από τον καθένα (φωτό)


Η υποτιθέμενη «Νέα Τάξη Πραγμάτων» δεν αποτελεί πλέον συνωμοσιολογικό σενάριο και αυτό γιατί οι ηγετικές ομάδες που την προωθούν, δεν κρύβουν τους στόχους τους, ούτε δρουν με καλυμμένο πρόσωπο. Διαθέτουν ισχυρότατες οργανώσεις, κινητοποιούνται ανοιχτά για την υπεράσπιση αυτής της «Νέας Τάξης», με στόχο τον έλεγχο της ανθρωπότητας και των πλουτοπαραγωγικών πηγών του πλανήτη, διεκδικώντας αργά και σταθερά την παγκόσμια κυριαρχία.

Μέχρι και σήμερα το σύνολο του ανθρώπινου πληθυσμού, αγνοεί τις δράσεις και τις προθέσεις των παρασκηνιακών αυτών δυνάμεων με αποτέλεσμα οι μάζες να μην αντιλαμβάνονται ότι οι ελευθερίες τους σταδιακά αφαιρούνται ενώ η δύναμη της «Νέας Τάξης» όλο ένα και αυξάνεται.
Οι παρασκηνιακές δυνάμεις που διαμορφώνουν την ατζέντα της «Νέας Τάξης»

Στην κορυφή της πυραμίδας της ηγεσίας της «Νέας Τάξης Πραγμάτων», βρίσκουμε την «ανεπίσημη» ελιτιστική οργάνωση γνωστή ως «Συμβούλιο των 13ων οικογενειών», οι οποίες ενορχηστρώνουν όλα τα σημαντικά γεγονότα που συμβαίνουν ανά την υφήλιο. Όπως υποδηλώνει το όνομα της οργάνωσης, το συμβούλιο αποτελείται από τις 13 πιο ισχυρές οικογένειες στον πλανήτη.

Για να αντιληφθεί ο αναγνώστης τα οικονομικά μεγέθη – ισχύς – των 13 οικογενειών, δεν χρειάζεται παρά να επισημάνουμε πως αυτές οι 13 οικογένειες βρίσκονται στην κορυφή του 1% των πλουσιότερων ανθρώπων του πλανήτη που έχει ήδη στα χέρια του, όσο πλούτο διαθέτει το υπόλοιπο 99% του πλυθησμού, σύμφωνα και με την οργάνωση OXFAM
Αυτές οι οικογένειες είναι οι:

1. Rothschilds (Bauer or Bower)
2. Rockefeller
3. Warburg (del Banco)
4. Bruce
5. Cavendish (Kennedy)
6. De Medici
7. Hanover
8. Hapsburg
9. Krupp
10. Plantagenet
11. Romanov
12. Sinclair (St. Clair)
13. Windsor (Saxe-Coburg-Gothe)
Η δυναστεία των Rothschild
Η οικογένεια των Rothschild είναι αδιαμφισβήτητα, η πιο γνωστή και ισχυρή στον πλανήτη με την περιουσία της -σύμφωνα με μετριοπαθής υπολογισμούς – να εκτιμάται στα 500 τρισεκατομμύρια δολλάρια!
Τα 3 πιο σημαντικά ιδρύματα που διαθέτουν και τα οποία δουλεύουν αν μη τι άλλο σκληρά για να επιτευχθούν οι στόχοι της «Νέας Τάξης Πραγμάτων» είναι:

• Το City του Λονδίνου που χρηματοδοτείται και ελέγχεται από τους Rothschilds

• Η US Federal Reserve, ιδιωτική τράπεζα που χρηματοδοτείται, ελέγχεται απο τους ιδιοκτήτες της, Rothschilds

• Η BIS – Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, ένας διεθνής οργανισμός αποτελούμενος από κεντρικές τράπεζες (οι οποίες κεντρικές τράπεζες ανήκουν όλες στους Rothschilds)
Η δυναστεία των Rockfellers


Σε αντίθεση με τους Rothschilds που δραστηριοποιούνται κυρίως στην Ευρώπη, η οικογένεια των Rockfellers δραστηριοποιείται κυρίως την Αμερική.

Ο ιδρυτής της δυναστείας Τζον Ροκφέλερ (1839-1937) ήταν Αμερικανός βιομήχανος, και ένας από τους ισχυρότερους και πλουσιότερους ανθρώπους στο κόσμο.

Γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη, και η οικογένειά του ήταν Γερμανο-Εβραϊκής καταγωγής. Το 1863 ο οίκος Rockefellers έκανε γεωτρήσεις στις ΗΠΑ, ανακάλυψε κοιτάσματα και πηγές πετρελαίου, και ίδρυσε το πρώτο διϋλιστήριο πετρελαίου στις ΗΠΑ , και το 1870 ίδρυσε τη Στάνταρτ Οϊλ Κόμπανυ (Standard Oil Company), τη γνωστή ESSO. Σταδιακά η εταιρία του απέκτησε τον έλεγχο όλων των διϋλιστηρίων στις ΗΠΑ, έχοντας στα ταμεία της σε ρευστό περισσότερα από 40 εκ.δολάρια, ποσόν ιλιγγιώδες για την εποχή εκείνη. Μέχρι το 1882 είχε καταφέρει να δημιουργήσει ένα από τα ισχυρότερα τράστ ενέργειας του κόσμου.

Το 1913 αποσύρθηκε από τις επιχειρήσεις του και ίδρυσε με αρχικό κεφάλαιο 500 εκ. δολάρια, το ίδρυμα Ροκφέλερ (Rockefeller Foundation), με σκοπό τη προαγωγή της ευημερίας της ανθρωπότητας στο κόσμο. Σήμερα το ίδρυμα Ροκφέλερ είναι ένα από τα πλουσιότερα στο κόσμο, με περιουσία άνω των 2 δισ. Δολαρίων.
Ο μετέπειτα κυβερνήτης της πολιτείας της Ν.Υ. και αντιπρόεδρος των ΗΠΑ , Νέλσον Ροκφέλερ ήταν εγγονός του.

Σήμερα ο πετρελαϊκός γίγαντας ESSO λέγεται EXXON ιδιοκτησία της δυναστείας Ροκφέλερ.
Ο Αρχηγός της σημερινής δυναστείας Ροκφέλερ, ο Δαυϊδ Ροκφέλερ είναι 86 ετών, «and still going strong», όπως λένε οι Αμερικανοί.
Στη πραγματικότητα ο όμιλος-κολοσσός των Ροκφέλερ μονοπωλούσε επί χρόνια την Αμερικανική και παγκόσμια αγορά.

Οι ομοσπονδιακές αρχές των ΗΠΑ υποχρέωσαν τον Αμερικανο-Εβραίο μεγιστάνα να «σπάσει» τον όμιλο σε μικρότερες επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων οι γίγαντες των πετρελαίων EXXONMOBIL & CHEVRON.
Η δυναστεία των Warburg


Η οικογένεια του Samuel Moses Del Branco μετακόμισε το 1559 από την Ιταλία στη Γερμανία, όπου μετονομάστηκε Warburg. Το 1798 η οικογένεια ιδρύει την τράπεζα M.M. Warburg & Co.
Ο Paul Warburg, που διορίστηκε από τον πρόεδρο Wilson στο πρώτο συμβούλιο της ομοσπονδιακής τράπεζας ,(1913-1918), εγκαταστάθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1902 και μπήκε συνεταίρος στην Kuhn, Loeb & Company όπου εργαζόταν σαν στέλεχος ο κουνιάδος της γυναίκας του, ο Jacob Schiff, ο οποίος αργότερα χρηματοδότησε με 20 εκατ. δολ, τον Τρότσκι, για να φέρει εις πέρας την επανάσταση των μπολσεβίκων!

Μάλιστα ο Paul Moritz Warburg υπήρξε από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της ανάγκης δημιουργίας της Federal Reserve ενώ τοποθετήθηκε διευθυντής στο πρώτο συμβούλιο του περίφημου Council on Foreign Relations κατά την ίδρυση του,το 1921.

Λίγα χρόνια αργότερα, ο γιος του J.P.Morgan σε συνεργασία με τους αδελφούς Warburg και τους Rockefeller κατάφεραν να δημιουργήσουν την Ομοσπονδιακή Τράπεζα Αποθεμάτων, την γνωστή σε όλους μας Federal Reserve Bank στην οποία κύριος μέτοχος σήμερα είναι ο οίκος Rothschild!
Η χρηματοδότηση του Χίτλερ από τους Warburg

Τον Μάιο του 1932 έλαβε χώρα η λεγόμενη «Συνάντηση στο Κάιζερχοφ (Kaiserhof)» ανάμεσα στην εταιρεία I.G. Farben, την εταιρεία Hamburg-America Line, του Ντιμ (Diem) και του German Potash Trust όπου συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 800.000 μάρκα σ’ αυτή την συνάντηση, και πιστώθηκαν στον ρούντολφ Ες στην Deutsche Bank για την χρηματοδότηση του Χίτλερ!

Το μεγαλύτερο ποσό συνεισέφερε η I.G. Farben, που κάλυψε το 80% (δηλαδή, 500.000 μάρκα) συνολικά ενώ η BUBIAG (Braunkohlen-u. Brikett-Industrie A.G.), μια θυγατρική της I.G. Farben, συνεισέφερε άλλα 200.000 μάρκα.
Εντέλει, 45% των κεφαλαίων για την εκλογική αναμέτρηση του 1933 προήλθε από την I.G. Farben.

Αξίζει να σημειωθεί, πως στο βιβλίο «Sidney Warburg» διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι υπήρξε άμεση ανάμειξη της οικογένειας Βάρμπουργκ στην χρηματοδότηση του Χίτλερ, και ο Πολ Βάρμπουργκ ήταν διευθυντής της αμερικανικής I.G. Farben ενόσω ο Μαξ Βάρμπουργκ ήταν διευθυντής της I.G. Farben!
Αν εξετάσουμε μόνο τους διευθυντές της αμερικανικής I.G. Farben, φθάνουμε στην ρίζα της σχέσης της δυναστείας των Warburg με τον Χίτλερ.

Το Συμβούλιο της αμερικανικής I.G. Farben την περίοδο εκείνη περιλάμβανε ορισμένα από τα λαμπρότερα ονόματα των αμερικανών βιομηχάνων: ο Έντσελς Μπ. Φορντ (Edsel B. Ford) της Ford Motor Company, ο Σ. Ε. Μίτσελ (C.E. Mitchell) της Τράπεζας Federal Reserve της Νέας Υόρκης, και ο Γουόλτερ Τιγκλ (Walter Teagle), διευθυντής της Τράπεζας Federal Reserve της Νέας Υόρκης, της Εταιρείας Standard Oil του Νιου Τζέρσι, και του Ιδρύματος Georgia Warm Springs του προέδρου Φραγκλίνου Ντ. Ρούζβελτ, ο Πολ Μ. Βάρμπουργκ, πρώτος διευθυντής της Τράπεζας Federal Reserve της Νέας Υόρκης και πρόεδρος της Τράπεζας του Μανχάταν, ήταν εκ των διευθυντών της Farben και ο αδελφός του Μαξ Βάρμπουργκ (Max Warburg) ήταν επίσης διευθυντής της I.G, Farben. Ο Χ. Α. Μερτζ (H. A. Metz) της I.G. Farben ήταν επίσης διευθυντής της Τράπεζας του Βάρμπουργκ στο Μανχάταν. Τέλος, ο Καρλ Μπος (Carl Bosch) της αμερικανικής I.G. Farben ήταν επίσης διευθυντής της Ford Motor στην Γερμανία.

Τρία μέλη του Συμβουλίου της αμερικανικής I.G. Farben κρίθηκαν ένοχα στις Δίκες Εγκλημάτων Πολέμου της Νυρεμβέργης: ο Μαξ Ίλγκνερ (Max Ilgner), ο Φ. Τερ Μέερ (F. Ter Meer), και ο Χέρμαν Σμιτζ (Hermann Schmitz). Όπως σημειώσαμε, τα μέλη του αμερικανικού Συμβουλίου — Έντσελ Φορντ (Edsel Ford), Σ. Ε. Μίτσελ (C. E. Mitchell), Γουόλτερ Τιγκλ (Walter Teagle), και Πολ Βάρμπουγκ (Paul Warburg) — δεν οδηγήθηκαν σε δίκη στην Νυρεμβέργη, και σε ότι αφορά τα αρχεία, φαίνεται ότι ούτε καν ανακρίθηκαν για την χρηματοδότηση του Χίτλερ το 1933.
Υπάρχουν επίσης αδιάσειστα τεκμήρια για έναν περαιτέρω ρόλο των διεθνών τραπεζιτών και βιομηχάνων στην χρηματοδότηση του ναζιστικού κόμματος και του Volkspartie για τις γερμανικές εκλογές του Μαρτίου 1933. Δήλωναν Πανευρωπαϊστές

Το γεγονός ότι η οικογένεια Warburg όχι μόνο χρηματοδοτούσε τον Χίτλερ, αλλά και δήλωναν Πανευρωπαϊστές, μας το περιγράφει ο βασικός εμπνευστής της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, Coudenhove-Kalergi στην αυτοβιογραφία του:

«Αρχές του 1924, λάβαμε ένα τηλεφώνημα από τον Βαρόνο Louis de Rothschild· ένας από τους φίλους του, ο Max Warburg, είχε διαβάσει το βιβλίο μου και ήθελε να μας γνωρίσει. Προ μεγάλη μου έκπληξη, ο Warburg, αυθόρμητα, μας πρόσφερε 60.000 χρυσά Μάρκα, για την τόνωση του κινήματος κατά τη διάρκεια των πρώτων τριών ετών […] Ο Max Warburg, που ήταν ένας από τους πιο διακεκριμένους και σοφούς άνδρες που έχω συναντήσει ποτέ, είχε μια αρχή να χρηματοδοτεί τέτοια κινήματα. Συνέχισε να ενδιαφέρεται ειλικρινά για την «Πανευρώπη» για όλη του τη ζωή. Ο Max Warburg διοργάνωσε το ταξίδι μου το 1925 στις Ηνωμένες Πολιτείες για να με συστήσει στον Paul Warburg και τον χρηματοδότη Bernard Baruch».

Με χρηματοδότη λοιπόν τον Max Warburg το 1924 ο Coudenhove-Kalergi, ίδρυσε το κίνημα «Πανευρώπη» στη Βιέννη, που στόχευε στη δημιουργία μιας Νέας Παγκόσμιας Τάξης, βασισμένης σε μια ομοσπονδία των εθνών υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ευρωπαϊκή ενοποίηση θα αποτελούσε το πρώτο βήμα για την δημιουργία μιας παγκόσμιας κυβέρνησης.

Μερικές δεκαετίες αργότερα ο διάσημος σιωνιστής τραπεζίτης και απόγονος της δυναστείας, James Warburg, σε μία ομιλία του στη Γερουσία των Η.Π.Α. (σαν μέλος του CFR), στις 17 Φεβρουαρίου 1950 μας ξεκαθάριζε ότι:

«Θα έχουμε μια Νέα Παγκόσμια Τάξη και Κυβέρνηση, είτε (τα Έθνη) το θέλουν είτε όχι. Με τη συγκατάθεσή τους ή όχι. Το μόνο ερώτημα που τίθεται είναι εάν αυτή η μορφή διακυβέρνησης θα πρέπει να επιτευχθεί εκούσια ή με τη βία»


Next previous home

Αναζήτηση στο ιστολόγιο

-------\ KRYON IN HELLENIC /-------

-------\ KRYON  IN  HELLENIC /-------
Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας... Συστήνεται απλώς σαν βοηθός από την άλλη πλευρά του «πέπλου της δυαδικότητας», χωρίς υλική μορφή ή γένος. Διαμέσου του Λη Κάρολ, αναφέρεται στις ριζικές αλλαγές που συμβαίνουν στη Γη και τους Ανθρώπους αυτή την εποχή.

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------
Σκοπός μας είναι να επιστήσουμε την προσοχή γύρω από την ανάγκη να προετοιμαστούμε γι' αυτό το μεγάλο αστρικό γεγονός, του οποίου η ενέργεια ήδη έχει αρχίσει να γίνεται αντιληπτή στον πλανήτη μας μέσα από φωτεινά φαινόμενα, όμορφες λάμψεις, την παράξενη παθητική συμπεριφορά του ήλιου, αύξηση των εμφανίσεων μετεωριτών, διακοπών ρεύματος.. όλα αυτά είναι ενδείξεις της επικείμενης άφιξης της τεράστιας ηλεκτρομαγνητικής του ζώνης η οποία είναι φορτισμένη με φωτονικά σωματίδια, και κάθε ημέρα που περνάει αυξάνονται όλο και περισσότερο.

Οι επισκεπτεσ μας στον κοσμο απο 12-10-2010

free counters