ΜΕ ΤΥΜΠΑΝΟΚΡΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕ...ΚΑΘΕ ΕΠΙΣΗΜΟΤΗΤΑ 
ΕΟΡΤΑΖΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ ΤΗΝ ΔΗΘΕΝ...


"ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ" ΑΠΟ ΤΗΝ...


"ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΣΚΛΑΒΙΑ"...!!!


ΔΕΙΤΕ... 

100 χρονια από την απελευθέρωση του Αγίου Όρους

.......................................

ΔΕΙΤΕ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΟΥ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ,ΤΗΝ..."ΣΚΛΑΒΙΑ" ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΟΙ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ...2008/09/21http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.com/
Αγιο Ορος και σουλτανοι
Αυτα που παντοτε γνωριζαμε για τις σχεσεις μεταξυ εκκλησιας και σουλτανων σε επισημα εγγραφα
Συμβολαιογραφικό έγγραφο 2816 (9 Μαίου 2007, τόμος 205/6, σελ. 1,6,7) της συμβολαιογράφου κ.Αικατερίνης Πελέκη - Βουλγαράκη, συζύγου του πρόσφατα παραιτηθέντος υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, στο οποίο αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:
Α. ...Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Δημοσίων Κτημάτων και Ανταλλάξιμης Περιουσίας ανεγνώρισε, ότι το δικαίωμα κυριότητας της Ιεράς Μονής συνεχίσθηκε και διετηρήθη σε ισχύ κατά την διάρκεια της Οθωμανικής περιόδου στην ιδιοκτησία της, διότι:
α) Η μοναστηριακή Περιουσία κηρύσσεται σεβαστή κατά τον μουσουλμανικό Νόμο και καμμιά συνέπεια δεν μπορεί να έχει σΌ αυτή τυχόν κατάκτησή της από το Μουσουλμανικό Κράτος.
β) οι Μονές του Αγίου Όρους δεν υπήρξαν δορυάλωτες, αλλά συνθηκολόγησαν με τους Σουλτάνους, πριν την κατάκτηση, με αποτέλεσμα την αναγνώριση της ακίνητης ιδιοκτησίας τους από τους Σουλτάνους. Το Άγιο Όρος έλαβε φιρμάνια από τουςΣουλτάνους Μεχμέτ τον Α΄ (1413-1421), Μπαγιαζίτ Α΄. (1389-1402), και από τον Μουράτ τον Β΄ το φερμάνι της 9 Απριλίου 1430 (που σώζεται πρωτότυπο) με το οποίο επικύρωσε τα προνόμια και τις ιδιοκτησίες που είχαν παραχωρήσει οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες στο Άγιο Όρος.
γ) το αναπαλλοτρίωτο της Εκκλησιαστικής περιουσίας αναγνώρισε και διασφάλισε και ο Πορθητής με τον Αχτιναμέ του 1453.
Β. ...Εφαρμόζονται στην περιγραφείσα έκταση (λίμνη Βιστωνίδα-Νταλιάνη και παραλίμνιες εκτάσεις)
α) ο χρυσόβουλλος λόγος του έτους 1080 του αυτοκράτορος του Βυζαντίου Νικηφόρου Βοτανειάτη,
β) ο χρυσόβουλλος λόγος του έτους 1329 του αυτοκράτορος του Βυζαντίου Ανδρόνικου Παλαιολόγου του Γ΄,
γ) ο χρυσόβουλλος λόγος του έτους 1357 του αυτοκράτορος του Βυζαντίου Ιωάννη Παλαιολόγου,
δ) ο χρυσόβουλλος λόγος του έτους 1371 του ηγεμόνος Ιωάννη Ούγγλεση, και ότι τα ως άνω χρυσόβουλλα (χρυσόβουλλοι λόγοι) αποτελούν νόμιμο τίτλο κυριότητος, κρατική πράξη του Βυζαντίου παραχώρησης της κυριότητας των ως άνω εκτάσεων στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου.

......................

ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ ΕΝ ΡΙΠΗ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ..."ΤΥΡΑΝΝΟΥΣ" ΤΟΥΣ...
Το Άγιο Όρος στην Τουρκοκρατία
Πηγή: Διονυσίου Α. Κόκκινου, Η Ελληνική επανάστασις, τ. 2, σ. 395-396.
«Το Άγιον Όρος καθ' όλην την τουρκοκρατία είχε κατατυραννηθή, είχεν υποστή την απληστίαν των ιδίων των σουλτάνων απ' ευθείας. Όταν ακόμη ο Ορχάν είχε πρωτεύουσάν του την Προύσσαν, πολλά από τα στίφη που αποτελούσαν τον στρατόν του και ελήστευαν και ηφάνιζαν ό,τι εύρισκαν εμπρός των, ωθούμενα διαρκώς προς τας ευρωπαϊκάς ακτάς, είχαν περάσει δια θαλάσσης εις την Χαλκιδικήν.
Οι Τούρκοι προσειλκύσθησαν από τους θρύλους περί φυλασσομένων εις το Άγιον Όρος θησαυρών και πολυτίμων αφιερωμάτων και κειμηλίων των παλαιών Βυζαντινών αυτοκρατόρων. Τότε διηρπάγησαν αι μοναί και πολλοί από τους αμυνθέντας μοναχούς εσφάγησαν.
Ο αυτοκράτωρ του Βυζαντίου κατ' εκείνην την εποχήν ήτο εις πλήρη αδυναμίαν δια την υπεράσπισιν του κράτους του και οι Αγιορείται ηναγκάσθησαν να εξαγοράσουν την ασφάλειάν των δια συμφωνίας με τον Ορχάν, να του πληρώνουν ετησίως τρεις χιλιάδας πεντακόσια άσπρα, απέναντι της υποχρεώσεώς του να μην επιτρέπη επιδρομάς εναντίον των. Αλλ' αυτή η συμφωνία ήτο υποταγή και η πληρωμή των άσπρων φόρος προς τον σουλτάνον. Ο Ορχάν όμως επεκύρωσε την συμφωνάιν εκείνην δια βερατίου, δια του οποίου ωρίζετο ότι το Άγιον Όρος δεν θα επλήρωνε ποτέ τίποτε περισσότερον εις τους σουλτάνους.
Αργότερα ο Αμουράτ αναθεώρησεν την συμφωνίαν του Ορχάν και επέβαλεν εις το Άγιον Όρος την δεκάτην επί των προϊόντων των και με άλλον βεράτιον το απήλλαξεν από κάθεν άλλην φορολογικήν επιβάρυνσιν.
Μετά την άλωσιν της Κωνσταντινουπόλεως ο Μωάμεθ Β΄ έσχισε το βεράτιον του πατρός του και επέβαλεν εις τους Αγιορείτας πλην της δεκάτης και κεφαλικόν φόρον από δύο χιλιάδας πεντακόσια γρόσια, εκδώσας νέον βεράτιον, δια του οποίου μάλιστα κατηράτο εκείνους που θα ήθελαν εις το μέλλον να επιβάλουν βαρύτερον φόρον επί του Αγίου Όρους. Αλλ' ο ίδιος μετ' ολίγα έτη ηύξησε τον κεφαλικόν φόρον εις δεκαπέντε χιλιάδας γρόσια και επέβαλεν επί πλέον και άλλους ετησίους φόρους δια την διατροφήν και τα ενδύματα των γενιτσάρων.
Κατά το 1806 ο φόρος που εδίδετο εις την Κωνσταντινούπολιν από το Άγιον Όρος είχεν ανέλθει εις το ποσόν των εκατόν δέκα χιλιάδων γροσίων και με τα ποσά που εδίδοντο εις τους πασάδες της Θεσσαλονίκης και των Σερρών και εις διαφόρους εκβιαστάς υπηρετούντας την τουρκικήν διοίκησιν, τα απομυζώμενα εκείθεν ποσά έφθαναν τας διακοσίας χιλιάδας γρόσια*. Και ενώ ο φόρος είχε γίνει τόσον βαρύς, είχαν ελαττωθή σημαντικώς τα έσοδα. Κατά καιρούς μέχρι εκείνης της εποχής οι μπέηδες και οι αγάδες της Μακεδονίας, που είχαν γειτονικάς προς το Άγιον Όρος ιδιοκτησίας, είχαν αρπάσει από τα μοναστηριακά κτήματα τετρακοσίας χιλιάδας στρέμματα γης και μάλιστα τα παραγωγικώτερα. Τα ταμεία των κοινοβίων είχαν σχεδόν απογυμνωθή και οι μοναχοί, παρά τας λιτάς συνηθείας της ζωής των, υπέφεραν.
Παρ' όλα λοιπόν τα προνόμιά των, συνιστάμενα εις ένα είδος αυτονομήσεως και εις την απαγόρευσιν της εισόδου του τουρκικού στρατού εις την περιοχήν του Αγίου Όρους, υφίσταντο οι μοναχοί την τυραννίαν» (Διονυσίου Α. Κόκκινου, Η Ελληνική επανάστασις, τ. 2, σ. 395-396).
Επιλογή κειμένου Γιάννης Τ.
...................................
ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΜΕΘΟΔΕΥΑΝ ΤΗΝ...ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ...
ΕΚΚΛΗΣΙΑ-ΦΕΟΥΔΑΡΧΕΣ ΕΠΙ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝ/ΛΗΣ-ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ
....................................
ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ..."ΑΓΙΟΥΣ" ΧΩΡΙΣ ΜΑΣΚΑ
....................................
ΔΕΙΤΕ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΛΥΤΡΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΑ ΚΟΡΟΪΔΑ ΣΤΟ...ΑΓ(Ρ)ΙΟΝ ΟΡΟΣ
...............................................
ΚΑΙ  ΔΕΙΤΕ ΣΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ!
Εδώ στα βίντεο...εξ' ιδίων τα βέλη........................................
ΩΣ...ΕΠΙΔΟΡΠΙΟΝ ΟΙ...ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ ΤΩΝ ΡΑΣΟΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΚΤΗΤΩΝ...

ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΑΝ ΝΑ ΛΕΗΛΑΤΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΄ΑΓΙΟ ΄ΟΡΟΣ


Υ.Γ....ΔΕΙΤΕ ΒΕΒΑΙΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ...ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ
 
http://alfeiospotamos.pblogs.gr/2012/11/pote-htan-sklabwmeno-to-ag-r-ion-oros-kai-eortazoyn-ta-100-hroni.html