Τρίτη, 17 Απριλίου 2012

Οδηγός για τις συναλλαγές των πολιτών με το ΔημόσιοΤα βασικά δικαιώματα των πολιτών και των επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με το Δημόσιο, οι κανόνες συμπεριφοράς των δημόσιων υπαλλήλων έναντι των εξυπηρετούμενων, αλλά και οι υποχρεώσεις των πολιτών απέναντι στους δημόσιους υπαλλήλους περιγράφονται σε δύο εγκυκλίους που εξέδωσε το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Οι δύο εγκύκλιοι με θέμα «Δικαιώματα των πολιτών και των επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες» και «Σχέσεις δημόσιων υπαλλήλων και πολιτών: Οδηγός ορθής διοικητικής συμπεριφοράς» συντάχθηκαν στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας για την αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης, τη βελτίωση της ποιότητας, της ταχύτητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών που παρέχουν οι δημόσιες υπηρεσίες και οι φορείς του δημόσιου τομέα και την αντιμετώπιση των φαινομένων διαφθοράς και κακοδιοίκησης.

Δικαιώματα πολιτών και επιχειρήσεων

- Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τηλεφωνική αίτηση, μέσω του ΟΤΕ, προκειμένου να ζητήσουν την έκδοση αντιγράφων βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών, παράλληλα με τη δυνατότητά τους να μεταβαίνουν στα ΚΕΠ ή στις διοικητικές αρχές. Έτσι, καλώντας τον τετραψήφιο αριθμό 1502 ζητούν την έκδοση και αποστολή με συστημένη επιστολή, ορισμένων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων στη διεύθυνση που δηλώνουν καταβάλλοντας 4,2 ευρώ (τηλεφωνικό και ταχυδρομικό τέλος). Εάν δεν ζητήσουν την αποστολή με συστημένη επιστολή και παραλάβουν τα αντίγραφα των πιστοποιητικών οι ίδιοι, από την αρμόδια υπηρεσία που τα εξέδωσε, τότε καταβάλλουν μόνο 2,2 ευρώ για το κόστος της τηλεφωνικής αίτησης.

- Πέραν της τηλεφωνικής αίτησης οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικών του Δημοσίου και μέσω του προσωπικού τους ηλεκτρονικού υπολογιστή, με επίσκεψή τους στην Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης «Ερμής» (www.ermis.gov.gr). Στην αίτησή τους δηλώνουν και το ΚΕΠ που θα διεκπεραιώσει το αίτημά τους και από το οποίο θα παραλάβουν το πιστοποιητικό. Η ενημέρωση των πολιτών για την παραλαβή του πιστοποιητικού γίνεται με τηλεφωνική επικοινωνία του ΚΕΠ με τους πολίτες. Κατά συνέπεια, οι πολίτες για να εξυπηρετηθούν επισκέπτονται μία και όχι δύο φορές το ΚΕΠ.

- Μέσω της πύλης «Ερμής» (www.ermis.gov.gr) οι πολίτες μπορούν να πληροφορηθούν για τις διαδικασίες που διεκπεραιώνονται μέσω των ΚΕΠ, να αναζητήσουν οποιαδήποτε πληροφορία για το σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης, να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για την έκδοση απλών πιστοποιητικών, τα οποία στη συνέχεια παραλαμβάνουν από το ΚΕΠ της επιλογής τους, και να υποβάλλουν αιτήσεις για διαδικασίες στα κράτη- μέλη της ΕΕ.

- Τα στοιχεία της ταυτότητας των ενδιαφερομένων που αναφέρονται στην αίτηση, αποδεικνύονται ως εξής: όταν πρόκειται για Έλληνες πολίτες από το δελτίο ταυτότητας ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Στην περίπτωση πολιτών Κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδεικνύονται από το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο και στις περιπτώσεις υπηκόων τρίτης χώρας από το ισχύον διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται από διεθνείς συμβάσεις, καθώς και τη θεώρηση εισόδου ή την άδεια διαμονής που αποδεικνύει ότι έχουν εισέλθει και διαμένουν νόμιμα στη χώρα.

- Σε περίπτωση που ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να προσέλθει αυτοπροσώπως ενώπιον των διοικητικών αρχών για να υποβάλει αίτηση ή να παραλάβει την τελική διοικητική πράξη, επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων πολιτών από τρίτα πρόσωπα προς τη διοίκηση, μόνο εφόσον αυτά προσκομίζουν τη νόμιμη γι' αυτό εξουσιοδότηση, η οποία πρέπει να φέρει και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος.

- Οι διοικητικές αρχές πρέπει να απαντούν σε αιτήματα πολιτών και να διεκπεραιώνουν τις σχετικές υποθέσεις αμέσως και αν αυτό δεν είναι δυνατόν εντός προθεσμίας 50 ημερών (από τη συγκέντρωση του συνόλου των δικαιολογητικών) κατ' ανώτατο όριο εφόσον από ειδικές διατάξεις δεν προβλέπονται διαφορετικές προθεσμίες. Για υποθέσεις αρμοδιότητας περισσότερων υπηρεσιών η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά δέκα ακόμη ημέρες. Υπογραμμίζεται ότι οι δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε να εξυπηρετούν τους πολίτες κατά την πρώτη προσέλευσή τους στην υπηρεσία.

Αν η αίτηση υποβληθεί σε αναρμόδια υπηρεσία, η υπηρεσία αυτή οφείλει μέσα σε τρεις ημέρες να τη διαβιβάσει στην αρμόδια και να το γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο. Εάν κάποια υπόθεση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί λόγω αντικειμενικής αδυναμίας, ειδικά αιτιολογημένης, η αρμόδια υπηρεσία οφείλει εντός πέντε τουλάχιστον ημερών πριν από την εκπνοή της προβλεπόμενης προθεσμίας να γνωστοποιήσει εγγράφως στον αιτούντα τους λόγους της καθυστέρησης, τον υπάλληλο που έχει αναλάβει την υπόθεση και τον αριθμό τηλεφώνου του για την παροχή κάθε χρήσιμης πληροφορίας.

Επίσης, οι διοικητικές αρχές οφείλουν να χορηγούν άμεσα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, ώστε να αποφεύγεται η εκ νέου επίσκεψη των ενδιαφερομένων στην υπηρεσία. Αν η άμεση χορήγησή τους δεν είναι δυνατή, αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ενδιαφερόμενος το αργότερο σε δέκα ημέρες. Η μη τήρηση των παραπάνω προθεσμιών οδηγεί σε δικαίωμα του ενδιαφερόμενου πολίτη να υποβάλει αίτηση για την καταβολή πλήρους αποζημίωσης.

- Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα ύστερα από γραπτή αίτησή του, να έχει πρόσβαση στα αρχεία της Διοίκησης και να λαμβάνει γνώση, εντός προθεσμίας 20 ημερών, είτε με επιτόπια έρευνα, είτε με χορήγηση αντιγράφων, των διοικητικών εγγράφων, καθώς και των ιδιωτικών εγγράφων που φυλάσσονται στις δημόσιες υπηρεσίες και είναι σχετικά με την υπόθεσή του, η οποία εκκρεμεί ή έχει διεκπεραιωθεί σε αυτές.- Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητά από όλες τις διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ την επικύρωση αντιγράφων διοικητικών εγγράφων, αντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές (εφόσον έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο), καθώς και ιδιωτικών εγγράφων για τα οποία έχει υπάρξει ειδικότερη ρύθμιση με την έκδοση της προβλεπόμενης κοινής υπουργικής απόφασης. Είναι παράνομη τόσο η άρνηση διοικητικής αρχής να προβεί στη διεκπεραίωση των ανωτέρω διαδικασιών, όσο και η παραπομπή για τις συγκεκριμένες διοικητικές πράξεις σε άλλη διοικητική αρχή.

- Μέσω των ΚΕΠ οι πολίτες μπορούν να διεκπεραιώσουν πάνω από 1.000 διοικητικές διαδικασίες φορέων του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Σύντομα, επιλεγμένα ΚΕΠ σε κάθε νομό πρόκειται να λειτουργήσουν ως «υπηρεσίες μιας στάσης» για την ίδρυση ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιρειών κάθε μορφής.

- Οι δημόσιες υπηρεσίες διευκολύνουν την ενημέρωση των πολιτών, τον κοινωνικό διάλογο, την κριτική και το νόμιμο έλεγχο, χωρίς να απαιτούν από τον πολίτη να θεμελιώσει ειδικό έννομο συμφέρον. Η άρνηση παροχής πληροφοριών και η αναγραφή μάλιστα σε θυρίδες δημόσιων υπηρεσιών της φράσης «Δεν δίδονται πληροφορίες» έρχεται σε αντίθεση με την ίδια τη φύση της δημόσιας υπηρεσίας.

- Στην κατεύθυνση της καλύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών εφαρμόζονται διατάξεις για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών. Στο πλαίσιο αυτό θεσπίστηκε η κατάργηση δικαιολογητικών και η αντικατάστασή τους με υπεύθυνη δήλωση.

Μέχρι σήμερα έχουν καταργηθεί τα πιστοποιητικά περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη παραπομπής σε δίκη σε όλες τις διοικητικές διαδικασίες, η υποβολή αντιγράφου ποινικού μητρώου σε 150 διοικητικές διαδικασίες, και η υποβολή πιστοποιητικού περί μη θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση και αντιγράφου ποινικού μητρώου ως δικαιολογητικών στις διαδικασίες εγγραφής μέλους στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Επίσης, εφαρμόζεται το μέτρο της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών από τις υπηρεσίες των Υπουργείων, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ και των Αποκεντρωμένων διοικήσεων.

Ο πολίτης υποβάλλει σε δημόσια υπηρεσία αίτηση για τη διεκπεραίωση της οποίας απαιτούνται ενδιάμεσα δικαιολογητικά. Στη συνέχεια, η υπηρεσία διεκπεραιώνει το αίτημα αναζητώντας τα δικαιολογητικά που υπάγονται στις συγκεκριμένες διαδικασίες αποστέλλοντας με φαξ σχετικό έγγραφο στην αρμόδια για την έκδοσή τους υπηρεσία εντός 24 ωρών. Η τελευταία είναι υποχρεωμένη εντός 48 ωρών από την παραλαβή της αίτησης να αποστείλει τα αιτούμενα δικαιολογητικά αρμοδιότητάς της με φαξ στην αρχική υπηρεσία, ώστε να προχωρήσει στην έκδοση της διοικητικής πράξης. Ο κατάλογος με το σύνολο των δικαιολογητικών που αναζητούνται αυτεπάγγελτα καθώς και κάθε άλλου είδους σχετική πληροφορία βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.ydmed.gov.gr (στη διαδρομή Διοικητική Μεταρρύθμιση - Δημόσια Διοίκηση - Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Δικαιολογητικών).

- Η είσοδος του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες, τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και τα λοιπά ΝΠΔΔ για τις οποίες δεν ίσχυε περιορισμένο ωράριο εισόδου του κοινού γίνεται κάθε εργάσιμη ημέρα από τις 9 π.μ. ως τις 3 μ.μ. Διατηρούνται σε ισχύ οι ειδικές ρυθμίσεις για τις ώρες εισόδου κοινού στους φορείς και τις υπηρεσίες του Δημοσίου. Ειδικά για τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τις δημόσιες διαχειρίσεις, το πέρας εισόδου του κοινού ορίζεται στις 2.30 μ.μ., χωρίς να θίγεται η καθορισμένη ώρα έναρξης εισόδου του κοινού, που ισχύει σήμερα. Σε περίπτωση όμως που υπάρχει συνεργασία, (π.χ. υποχρέωση κατάθεσης χρημάτων μετά το πέρας των συναλλαγών), με πιστωτικά ιδρύματα και αυτή καθίσταται δυσχερής, τότε η είσοδος του κοινού επιτρέπεται μέχρι τις 2 μ.μ.

Η είσοδος του κοινού στα γραφεία πρωτοκόλλου και στα Γραφεία Υποδοχής Πολιτών επιτρέπεται από τις 7.30 π.μ. ως τις 3.30 μ.μ. Η ρύθμιση αυτή δεν ισχύει για τα γραφεία των υπουργών, υφυπουργών, προέδρων Διοικητικών Συμβουλίων, διοικητών και υποδιοικητών Ν.Π.Δ.Δ.. Επίσης δεν ισχύουν οι ανωτέρω ώρες εισόδου του κοινού για την Κεντρική Υπηρεσία των υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών, για τα οποία ισχύουν οι ειδικά καθοριζόμενες από αυτά ημέρες και ώρες υποδοχής του κοινού.

- Η Δημόσια Διοίκηση οφείλει να εξασφαλίζει σε όλους τους πολίτες ίδιες δυνατότητες άσκησης των δικαιωμάτων τους. Η έλλειψη της προσβασιμότητας σε υποδομές, υπηρεσίες και αγαθά συνιστά παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Όλοι οι υπόχρεοι φορείς πρέπει να εκπονούν σε ετήσια βάση προγραμματισμό, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, κοστολόγηση και χρηματοδότηση των έργων προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στα κτίρια ευθύνης τους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία (Γ.Ο.Κ.). Τα ΚΕΠ που εκ της φύσεώς τους αποτελούν ένα διαρκή δίαυλο επικοινωνίας των πολιτών με το σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης παρέχοντας πληροφόρηση και εξυπηρέτηση, πρέπει να είναι πλήρως προσβάσιμα στα άτομα με αναπηρία και γενικότερα σε όλα τα εμποδιζόμενα άτομα. Τα άτομα με αναπηρία που προσέρχονται σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τα ΚΕΠ της χώρας πρέπει να εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να αναρτηθεί ειδική πινακίδα σε εμφανές σημείο που θα αναγράφει με ευανάγνωστα γράμματα τη φράση «Τα ΑΜΕΑ εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα»

.- Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με την Κοινωνία της Πληροφορίας και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης δημιούργησαν την πρώτη εξειδικευμένη διαδικτυακή πύλη για τους πολίτες με αναπηρία www.amea.gov.gr. Σε αυτήν παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης, συμβουλευτικής, πληροφόρησης και επικοινωνίας, απολύτως προσπελάσιμες σε όλες τις μορφές αναπηρίας.

- Η Διοίκηση, όταν εκδίδει οποιαδήποτε ατομική διοικητική πράξη, οφείλει να πληροφορεί τον ενδιαφερόμενο, με την εν λόγω πράξη, και για την τυχόν δυνατότητα άσκησης, κατ’ αυτής, της προβλεπόμενης ειδικής διοικητικής ή ενδικοφανούς προσφυγής και να κάνει μνεία του αρμόδιου για την εξέτασή της οργάνου, της προθεσμίας, καθώς και των συνεπειών παράλειψης της άσκησής της. Όταν δεν προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις η δυνατότητα άσκησης ειδικής προσφυγής, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται, με αίτησή του, να ζητήσει είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της.

- Πέραν της δυνατότητας που έχει να προσφεύγει στα δικαστήρια, ο πολίτης μπορεί να απευθύνεται επιπροσθέτως, για την υποβολή των καταγγελιών του, τη διενέργεια συγκεκριμένων ελέγχων για τις πράξεις ή παραλείψεις της διοίκησης, στους εξής φορείς: στον Συνήγορο του Πολίτη, στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και στο Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. Ο Συνήγορος του Πολίτη ερευνά ατομικές διοικητικές πράξεις ή παραλείψεις ή υλικές ενέργειες οργάνων των δημόσιων υπηρεσιών που παραβιάζουν δικαιώματα ή προσβάλλουν νόμιμα συμφέροντα φυσικών ή νομικών προσώπων. Ερευνά, επίσης, ενέργειες ή παραλείψεις της δημόσιας διοίκησης και ιδιωτών που παραβιάζουν τα δικαιώματα του παιδιού. Κάθε πολίτης, προτού καταφύγει στην Αρχή, θα πρέπει να έχει έλθει σε επαφή με τη δημόσια υπηρεσία με την οποία σχετίζεται η υπόθεσή του.

Μόνον εφόσον η επαφή αυτή με τη δημόσια υπηρεσία δεν έχει οδηγήσει σε επίλυση του προβλήματος μπορεί να καταθέσει αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη. Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης έχει ως αποστολή τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, την παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και όλων των ιδιαίτερων Σωμάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και τον εντοπισμό φαινομένων διαφθοράς και κακοδιοίκησης.

Το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, διασφαλίζει την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, με την επισήμανση φαινομένων κακοδιοίκησης, διαφθοράς, αδιαφανών διαδικασιών, αναποτελεσματικότητας, χαμηλής παραγωγικότητας και κακής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών.

- Η Διοίκηση είναι υποχρεωμένη να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις. Η διαδικασία ελέγχου για τη διαπίστωση της μη συμμόρφωσης της Διοίκησης σε δικαστική απόφαση ξεκινά έπειτα από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται ατελώς στη γραμματεία του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση ή στη γραμματεία του οικείου ανώτατου δικαστηρίου, η οποία τη διαβιβάζει χωρίς καθυστέρηση προς το αρμόδιο τριμελές συμβούλιο.

- Ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να καταγγείλει περιστατικά ανάρμοστης συμπεριφοράς, αδικαιολόγητης μη εξυπηρέτησής του, μη έγκαιρης διεκπεραίωσης των υποθέσεών του, άρνησης συνεργασίας με τα ΚΕΠ των υπαλλήλων του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ, οποιασδήποτε παράβασης των υπαλλήλων των ΚΕΠ που συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και μη τήρησης των περί απλούστευσης των διαδικασιών και καταπολέμησης της γραφειοκρατίας διατάξεων, απευθυνόμενος στο ΚΕΠ της επιλογής του και συμπληρώνοντας ειδικό έντυπο αίτησης-καταγγελίας.

Υποχρεώσεις των δημοσίων υπαλλήλων

Στις υποχρεώσεις των δημοσίων υπαλλήλων αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

- Δεν είναι δυνατή η επίκληση του δημοσίου συμφέροντος για να δικαιολογηθεί οποιαδήποτε απόκλιση από την αρχή της νομιμότητας.

- Η εξυπηρέτηση του πολίτη αποτελεί βασική επιδίωξη και μέλημα του δημοσίου υπαλλήλου

- Ο δημόσιος υπάλληλος εκτός από κρατικός λειτουργός παραμένει και πολίτης. Οφείλει λοιπόν να συμπεριφέρεται απέναντι στους πολίτες που συναλλάσσονται μαζί του με τον ίδιο τρόπο που θα απαιτούσε να συμπεριφέρονται οι άλλοι στον ίδιο και τους οικείους του, και συγκεκριμένα με ευπρέπεια και σεβασμό, επαγγελματισμό, ανιδιοτέλεια και ακεραιότητα.

- Ευπρέπεια και σεβασμός. Ο δημόσιος υπάλληλος πρέπει να έχει επιμελημένη και ευπρεπή εμφάνιση, να συμπεριφέρεται με ευγένεια και κοσμιότητα, να απευθύνεται στους πολίτες στον πληθυντικό, να μην καπνίζει, να εξυπηρετεί τους πολίτες κατά το ωράριο που έχει ορίσει η υπηρεσία του, να μην κάνει εξωϋπηρεσιακή χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή του, να μην διακόπτει για προσωπικές του υποθέσεις την επικοινωνία με τους πολίτες που συναλλάσσεται, να αντιμετωπίζει με ψυχραιμία και κατανόηση τους δύστροπους ή εριστικούς πολίτες, αποφεύγοντας τις εντάσεις ή τους διαπληκτισμούς.Επίσης, να μην εκδηλώνει ούτε και να διαδίδει τις πολιτικές, θρησκευτικές και φιλοσοφικές του πεποιθήσεις κατά την άσκηση των καθηκόντων του, να μην επηρεάζεται κατά τη συναλλαγή του με τον πολίτη, από το φύλο, την εθνικότητα, τη φυλή, τη γλώσσα, την καταγωγή και τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις του και γενικότερα να αποφεύγει κάθε πράξη που θα μπορούσε να προσβάλει ή να μειώσει την προσωπικότητα ή την επαγγελματική υπόσταση των ατόμων, με τα οποία συναλλάσσεται.

- Επαγγελματισμός. Ο δημόσιος υπάλληλος οφείλει να έχει άριστη γνώση του αντικειμένου του και να ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις που σημειώνονται στον επαγγελματικό χώρο του. Επίσης, πρέπει να προσπαθεί, με τρόπο απλό και κατανοητό, να εξηγεί στους πολίτες τα σχετικά με την υπόθεσή τους και να τους καθοδηγεί σωστά, να είναι όσο το δυνατό πιο εξυπηρετικός και να απαντά στις ερωτήσεις που του τίθενται με τη μεγαλύτερη δυνατή πληρότητα και ακρίβεια, αποφεύγοντας τη χρήση νομικών ή δύσκολα κατανοητών όρων και τεκμηριώνοντας πάντοτε τις απόψεις του.Αν μία υπόθεση είναι περίπλοκη και δεν μπορεί να τη διεκπεραιώσει ή να παράσχει τις ζητούμενες πληροφορίες ή διευκρινίσεις προφορικά, προτείνει στον πολίτη να υποβάλει γραπτώς το αίτημά του προς την υπηρεσία. Επίσης, όταν τηρεί σειρά προτεραιότητας κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών, πρέπει να λαμβάνει ειδική μέριμνα για άτομα με αναπηρίες, εγκύους, μητέρες με μικρά παιδιά, ηλικιωμένους, αλλά και να αντιμετωπίζει με διακριτικότητα και ευαισθησία τους πολίτες, ιδιαίτερα όταν βρίσκονται σε κατάσταση πένθους, σύγχυσης, ψυχικού κλονισμού ή όταν ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (π.χ. άνεργοι, ηλικιωμένοι ή αναλφάβητοι).

- Σε περίπτωση απώλειας φακέλου που αφορά υπόθεση πολίτη οφείλει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την επανασύστασή του.

- Ο δημόσιος υπάλληλος απέχει ή ζητά να εξαιρεθεί από το χειρισμό υπόθεσης όταν η ικανοποίηση προσωπικού συμφέροντός του συνδέεται με την έκβαση της υπόθεσης, είναι σύζυγος ή συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθείαν μεν γραμμή απεριορίστως εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού, με κάποιον από τους ενδιαφερομένους, ή έχει ιδιαίτερη σχέση φιλίας ή εχθρότητας με τους ενδιαφερομένους.

Επίσης, όταν κρίνει ότι συντρέχει στο πρόσωπό του λόγος που επιβάλλει την αποχή του, το δηλώνει αμέσως στην προϊσταμένη αρχή ή τον προεδρεύοντα του συλλογικού οργάνου και απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια μέχρι να υπάρξει σχετική απόφαση.

- Ο δημόσιος υπάλληλος καλλιεργεί, με κάθε τρόπο, το αίσθημα εμπιστοσύνης των πολιτών και αποφεύγει κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να θέσει σε αμφισβήτηση την εντιμότητα, την προσήλωση στο καθήκον ή την ηθική του ακεραιότητα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, αποφεύγει κάθε πράξη που θα μπορούσε να δημιουργήσει υπόνοιες ότι παραβιάζει το νόμο ή τις ηθικές αρχές που πρέπει να διέπουν τις ενέργειές του.

Είναι έντιμος και δεν αποδέχεται, άμεσα ή έμμεσα, οποιοδήποτε δώρο (προσφορά αντικειμένου ή υπηρεσίας με χρηματική αξία, δάνειο, έκπτωση, διευκόλυνση, διασκέδαση, φιλοξενία, ταξίδι, στέγαση και διατροφή σε χαμηλή τιμή, καθώς και εκπαίδευση) για υπόθεση που ο ίδιος χειρίζεται, είτε προέρχεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη είτε από τρίτο. Εάν ο ίδιος ή κάποιος από τους στενούς συγγενείς του γίνει αποδέκτης δώρου, οφείλει, αφού ενημερώσει σχετικά την υπηρεσία του, να το επιστρέψει αμέσως ή να πληρώσει την αγοραία αξία του.

Δεν χρησιμοποιεί το αξίωμά του για να αποκομίσει προσωπικά οφέλη ή για να ευνοήσει κάποιο προϊόν, υπηρεσία ή επιχείρηση και γενικά το ιδιωτικό συμφέρον τρίτων, ούτε επιτρέπει σε συγγενείς ή φίλους του να επικαλεσθούν άμεσα ή έμμεσα την ιδιότητά του για να προωθήσουν τα συμφέροντά τους.

- Οι υπηρεσίες και κατ’ επέκταση οι υπάλληλοι έχουν υποχρέωση ανάρτησης των νόμων, των κανονιστικών πράξεων και εν γένει πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο, με την επιφύλαξη των κανόνων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων ευαίσθητου προσωπικού χαρακτήρα και απορρήτων, προκειμένου να επιτυγχάνονται η έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση των πολιτών, η διαφάνεια και ο αποτελεσματικός έλεγχος της κυβερνητικής και διοικητικής δράσης.

- Ο δημόσιος υπάλληλος υποχρεούται να παραλαμβάνει κάθε αίτηση που υποβάλλεται στην υπηρεσία του και να χορηγεί στον ενδιαφερόμενο απόδειξη παραλαβής στην οποία περιλαμβάνονται ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης, η προθεσμία εντός της οποίας υφίσταται υποχρέωση προς διεκπεραίωση της υπόθεσης, καθώς και η επισήμανση ότι σε περίπτωση υπέρβασης των χρονικών ορίων που προβλέπονται, παρέχεται η δυνατότητα αποζημίωσης. Αν η αίτηση έχει υποβληθεί σε αναρμόδια υπηρεσία ο υπάλληλος φροντίζει μέσα σε τρεις (3) ημέρες, να τη διαβιβάσει στην αρμόδια και να γνωστοποιήσει τούτο στον ενδιαφερόμενο.

- Ο δημόσιος υπάλληλος πρέπει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να εξυπηρετεί τους πολίτες αμέσως, δηλαδή κατά την πρώτη προσέλευσή τους στην υπηρεσία, προκειμένου να αποφεύγεται η ταλαιπωρία μιας δεύτερης επίσκεψης, εφόσον η φύση του αιτήματος το επιτρέπει.

- Ο υπάλληλος οφείλει να ενημερώνεται διαρκώς για το νέο θεσμικό πλαίσιο συμπεριλαμβανομένου και εκείνου του κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Επίσης, οφείλει να γνωρίζει τόσο τα δικαιώματα όσο και τις υποχρεώσεις του, όπως αυτά προδιαγράφονται στην κείμενη νομοθεσία και νομολογία. Εξάλλου, οφείλει να ενημερώνει γραπτώς την υπηρεσία του για τα προβλήματα που δημιουργεί η ύπαρξη ασαφών, ελλιπών, αντιφατικών, ή περίπλοκων και παρωχημένων ρυθμίσεων κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Υποχρεώσεις των πολιτών

Από την πλευρά του ο πολίτης οφείλει:

- Να υπακούει στο Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους, καθώς και να ενεργεί σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς και τους κανόνες της Δημόσιας Διοίκησης.

- Να συνεργάζεται με τους καθ’ ύλην αρμόδιους φορείς για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών του και να διευκολύνει τους υπαλλήλους με την παροχή των αναγκαίων πληροφοριών και διευκρινίσεων.

- Να μην προβαίνει σε ψευδείς δηλώσεις ή στην υποβολή παραποιημένων ή πλαστογραφημένων εγγράφων ή στοιχείων.

- Να αποδεικνύει τα στοιχεία της ταυτότητάς του με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέσα.

- Να συμπεριφέρεται με ευγένεια και σεβασμό προς τους δημόσιους υπαλλήλους.

- Να μην κάνει χρήση επιρροών ή πιέσεων προς τους υπαλλήλους και να μην προσπαθεί να τους δελεάσει με οποιονδήποτε τρόπο, προκειμένου να τους ωθήσει σε παραβίαση των νόμων και των κανόνων και γενικότερα σε παράβαση των καθηκόντων τους.

- Να μην συγκαλύπτει πράξεις ή παραλείψεις που στρέφονται κατά της νομιμότητας.

- Να μην συμβάλλει, με πράξεις ή με παραλείψεις του, στη διαφθορά της δημόσιας διοίκησης και στη διασπάθιση του δημόσιου χρήματος.

- Να σέβεται τη δημόσια περιουσία και να προβαίνει σε λελογισμένη χρήση του εξοπλισμού των δημόσιων υπηρεσιών.

- Να αποφεύγει την καταχρηστική άσκηση δικαιωμάτων του (π.χ. υποβολή αόριστων ή επαναλαμβανόμενων αιτημάτων), ώστε να συμβάλλει στην ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτησή του.

- Να σέβεται τη δημόσια υγεία τηρώντας τους σχετικούς κανόνες υγιεινής και καθαριότητας, κατά την επίσκεψή του σε καταστήματα διοικητικών αρχών.

- Να συμβάλλει στην προσπάθεια των διοικητικών αρχών για την εξυπηρέτηση πολιτών με αναπηρίες και γενικότερα εμποδιζόμενων ατόμων, δείχνοντας την πρέπουσα κατανόηση.


newsbomb.gr
 
http://eleftheriskepsii.blogspot.com/2012/04/blog-post_8748.html

ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΩΝ ΚΗΦΗΝΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ-Νο 2

trapezes5
 
 
Ο πακτωλός και ο χορός εκατομμυρίων, δεν έχει τέλος. Να φάνε και τα δισέγγονά τους. Πηγαίνετε να τους ξαναψηφίσετε. Ζώα, ε ζώα....

trapezes6
 
Την ώρα που εσείς δεν έχετε να φάτε αυτοί γλεντοκοπάνε με την μαλακία που μας δέρνει...

trapezes7
 
Στην  υγειά των κορόιδων...

trapezes8
 
Με τις υγείες σας...

trapezes9
 
Το πάρτυ συνεχίζεται. Έχουμε άλλους τόσους.Γερά νεύρα και γερό στομάχι. Με την διαφορά ότι το δικό σας θα σπάσει. Αυτοί είναι λαμόγια και καλοπερασάκηδες...

 http://makeleio.gr
 
http://eleftheriskepsii.blogspot.com/2012/04/2_17.html

Καταγγελία για την τύχη του μισθού του Προέδρου της Δημοκρατίας.

---------- Forwarded message ----------
FromMattheos S <.....@gmail.com>

Date: 2012/3/14

Subject: Καταγγελία για την τύχη του μισθού του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Tokataggelies@sdoe.gr

Cc:

 
Στη συνέχεια του παρακάτω μηνύματός μου, που σας έστειλα στις 3 Οκτ 2011, και των φημών για την τύχη του μισθού του Προέδρου της Δημοκρατίας (φημολογείται ότι κατατίθεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και μπορεί να τον πάρει όποτε θέλει..), σας παρακαλώ να διερευνήσετε και να με ενημερώσετε:
 
α. Από ποιό ακριβώς ποσό παραιτήθηκε, από αυτά που αναφέρονται στο μήνυμά μου και στον κρατικό προυπολογισμό? (ενδεικτικά υπάρχει σύνδεσμος για τον προϋπολογισμό του 2010)
 
β. Πως ακριβώς κατακρατείται αυτό το ποσό και κυρίως που πάει ο μισθός του. 

Ματθαίος Σκούρας 
 
 http://kanena2010.blogspot.com
 
http://eleftheriskepsii.blogspot.com/2012/04/blog-post_7527.html

Δ.Καζακης: Κουρεμα δανειων; Ερχεται το διπλο νομισμα! ΒΙΝΤΕΟΟ Δημητρης Καζακης στη διαρκεια συνεντευξης του στο ΚΟΣΜΟΣ TV της Ροδου(10 Aπρ 2012), περιγραφει το πώς και το γιατι θα επιβληθει η χρηση διπλου νομισματος στην Ελλαδα. Αναφερει χαρακτηριστικα οτι προπομπος αυτων των εξελιξεων θα ειναι η αναγγελια μικρου-συμβολικου κουρεματος των δανειων, ωστε η κυκλοφορια του πληθωριστικου νομισματος να γινει δεκτη σαν ''επιτυχια'' της οικονομιας της χωρας...http://bleakrida.blogspot.com
 
 http://eleftheriskepsii.blogspot.com/2012/04/blog-post_7251.html

«Όργια» προεκλογικών μετατάξεων στο Δημόσιο με την εγκύκλιο Ρόβλια

Συνωστισμό και διαγκωνισμό στις αιτήσεις για μετατάξεις στο δημόσιο, προκαλεί ο φόβος του λουκέτου και της απόλυσης υπαλλήλων του ευρύτερου δημοσίου, δήμων, φορέων και ΔΕΚΟ. Η δίμηνη προθεσμία που πρόσφατα δόθηκε με σχετική τροπολογία συνδέεται άμεσα με τον εκλογικό κύκλο, προκαλώντας από πολλές πλευρές έντονες αντιδράσεις.Η προθεσμία λήγει (τυχαίο; δεν νομίζω που λέει και γνωστό σποτ) στις 14 Μαΐου, δηλαδή στην τελευταία πιθανή ημερομηνία εκλογών με βάση το σκηνικό που είχε διαμορφωθεί τον Μάρτιο, όταν υπεγράφη η σχετική εγκύκλιος περί μετατάξεων του αρμόδιου υφυπουργού κ. Ντίνου Ρόβλια.

Ήδη έχει περάσει ο ένας μήνας προθεσμίας και πληροφορίες αναφέρουν ότι η ρύθμιση έχει τύχει πολύ μεγάλης ανταπόκρισης από τους «υποψηφίους» δημοσίους υπαλλήλους. Διαγκωνίζονται για να διασφαλίσουν την θέση τους σε μία υπηρεσία που δεν θα καταργηθεί, αναφέρουν πηγές.

Ο φόβος των υπαλλήλων είναι το Μνημόνιο. Οι ρυθμίσεις που έχουμε υπογράψει προβλέπουν 150.000 απολύσεις ή συνταξιοδοτήσεις έως το 2015, με επίκεντρο τους φορείς εκτός των υπουργείων και των ανεξάρτητων αρχών.
Θεωρούν λοιπόν , εξηγούν στελέχη που παρακολουθούν το ζήτημα , ότι αν καταφέρουν να τοποθετηθούν σε θέσεις του λεγόμενου ως «στενού» δημοσίου, ακόμη και αν ο φορέας τους καταργηθεί, οι ίδιοι θα παραμείνουν στη θέση που τώρα κατέχουν.

Η ρύθμιση τους βοηθά: όσοι είναι αποσπασμένοι μπορούν να γίνουν μεταταγμένοι. Αρκεί να επιλεγούν.

Σύμφωνα με την εφαρμοστική εγκύκλιο, δίδεται προθεσμία έως τις 14 Μαΐου για υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, δήμων και περιφερειών που είναι αποσπασμένοι, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση για τη μετάταξή τους στις υπηρεσίες όπου απασχολούνται με απόσπαση. Μπορούν να μετάσχουν μόνιμοι και αορίστου χρόνου δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούσαν με απόσπαση τον Νοέμβριο του 2011 και εξακολουθούν να είναι αποσπασμένοι.

Από τις 14 Μαρτίου πληροφορίες κάνουν λόγο για βροχή αιτήσεων στις Διευθύνσεις Προσωπικού των υπουργείων. Όσοι επιλεγούν θα μεταταγούν στην υπηρεσία που είναι αποσπασμένοι με την ίδια σχέση εργασίας και ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν, εφόσον δεν υπάρχει κενή θέση.

Η μετάταξη γίνεται με κοινή απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και των οικείων Υπουργών. Οι μετατασσόμενοι καταλαμβάνουν θέσεις κλάδων της ίδιας κατηγορίας, οι οποίες αντιστοιχούν στα τυπικά προσόντα
τους και προβλέπονται στις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας υποδοχής.Γεωργία Παππά

http://eleftheriskepsii.blogspot.com/2012/04/blog-post_454.html

Το τέλος της υπέρτατης συντεχνίας

του Ν.Γ.Δρόσου

Όσο ξεκάθαρη και εάν είναι η ανάγκη διατήρησης της χώρας στο ευρώ και προώθησης ενός εξυγιαντικού προγράμματος που θα μας οδηγήσει μακριά από τα σημερινά δεινά μας, άλλο τόσο σαφής είναι αυτή της ριζικής ανανέωσης του πολιτικού προσωπικού της χώρας.

Μιας συντεχνίας ανθρώπων, οι οποίοι δεν δίστασαν, μόλις λίγα 24ωρα πριν κλείσει η Βουλή, να αναπαραγάγουν το ίδιο πλέγμα πελατειακών σχέσεων και διαφθοράς που μας έφερε έως εδώ, καταθέτοντας τροπολογίες της ύστατης ώρας και κρατώντας ερμητικά κλειστά τα επαγγέλματα, με νομοσχέδια «ημίμετρα», που μόνο κατ’ επίφαση εξυπηρετούν τις μνημονιακές μας υποχρεώσεις και τις ανάγκες ανάπτυξης της χώρας.

Μέσω των ανθρώπων αυτών, αλλαγή δεν πρόκειται να υπάρξει.

Όμως, δεν πρόκειται να υπάρξει αλλαγή και μέσω κομμάτων, στα άκρα του πολιτικού φάσματος, τα οποία βασίζουν την ύπαρξή τους στο λαϊκισμό και τη στείρα άρνηση, δίχως να προτείνουν μια βιώσιμη οδό εξόδου από την κρίση.

Το δίλλημα ευρώ ή δραχμή είναι σαφώς υπαρκτό.

Πρόκειται για ένα δίλλημα, όμως, το οποίο δεν αφορά στην ανάδειξη του ενός ή του άλλου εκ των δύο κομμάτων «εξουσίας» σε αυτήν, αλλά στη μεταστροφή κοινωνικών νοοτροπιών οι οποίες εξέθρεψαν το πελατειακό κράτος στη διάρκεια της Μεταπολίτευσης.

Πρόκειται για ένα δίλλημα, το οποίο αφορά στις προθέσεις αλλά και στις δυνατότητες αυτής της χώρας να απεκδυθεί των δημοσιονομικά κολάσιμων συμπεριφορών της και να ακολουθήσει το δρόμο του ανταγωνισμού και της ανάπτυξης.

Έναν δρόμο, που δεν περνά μέσα από τις πελατειακές σχέσεις, στις οποίες έχει εκ νέου εναποθέσει τις ελπίδες του για επανεκλογή το πολιτικό προσωπικό των δύο κομμάτων «εξουσίας», αλλά ούτε και των εκβιαστικών διλλημάτων περί ακυβερνησίας και επαναληπτικών εκλογικών αναμετρήσεων, που μπορούν να οδηγήσουν στο χάος.

Πώς είναι δυνατόν, δυνάμεις οι οποίες ευαγγελίζονται τη λύση των προβλημάτων μας, να προτάσσουν ως προϋπόθεση για αυτό, το ουτοπικό όραμα της εξασφάλισης αυτοδυναμίας και της αναρρίχησης του επικεφαλής τους στον πρωθυπουργικό θώκο;

Αυτή τους και μόνον η θέση, όφειλε να αποτελεί ικανή αιτία καταψήφισής τους.

Την κρίσιμη ώρα, στη θέση ηγεμονικών διεκδικήσεων, όφειλαν να ορθώνονται φωνές συσπείρωσης, ομοψυχίας και επίδειξης πνεύματος συγκυβέρνησης υγιών δυνάμεων, στη βάση μίας όσον το δυνατόν ευρύτερης λαϊκής εντολής.

Αντ’ αυτού, ακολουθείται για ακόμη μια φορά η συνταγή της πόλωσης και της προώθησης μικροκομματικών σκοπιμοτήτων, αποξενώνοντας το εκλογικό σώμα και καταδεικνύοντας ότι ελάχιστα διδάγματα αποκόμισαν από την τρέχουσα κρίση, οι διεκδικητές της εξουσίας.

Ο τόπος αυτός δεν έχει ελπίδα, εάν δεν ανανεώσει ριζικά και κατά τρόπο ταχύ το πολιτικό του προσωπικό, αλλά και αν δεν αποδεχθεί ότι ο δρόμος της εξόδου από την κρίση διέρχεται διαμέσου της υλοποίησης όλων εκείνων των πολιτικών, στις οποίες αντιστάθηκε σθεναρά το πελατειακό κράτος, στη διάρκεια της τελευταίας τριετίας.

Αν στις θέσεις ευθύνης δεν βρεθούν άνθρωποι αποφασισμένοι και ικανοί να περιορίσουν το κράτος στο φυσικό του εποπτικό ρόλο, ανοίγοντας αγορές και επαγγέλματα και προωθώντας τις απαραίτητες δομικές μεταρρυθμίσεις και αποκρατικοποιήσεις που θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα της χώρας και θα δώσουν εκ νέου ώθηση στην αναπτυξιακή διαδικασία, γιατί να ελπίζουμε σε μια καλύτερη ημέρα;

Αν η πηγή των δεινών, το κράτος, δεν αλλάξει και δεν περιοριστούν, συνακόλουθα, οι δυνατότητες πελατειακών σχέσεων που αυτό δίνει, γιατί πρέπει να ελπίζουμε;


euro2day.gr

http://eleftheriskepsii.blogspot.com/2012/04/blog-post_7876.html

ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΕ το 70% των χρημάτων ΕΝΤΟΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ που διατηρούσαν στην Τράπεζα της Ελλάδος !Από την περασμένη Τετάρτη πάρα πολλοί διοικητές νοσοκομείων, πρυτάνεις ΑΕΙ και υπεύθυνοι αρκετών άλλων οργανισμών του δημοσίου άρχισαν να ανακαλύπτουν ΑΝΑΥΔΟΙ (κυριολεκτικά .) πως έχει ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ το 70% των χρημάτων ΕΝΤΟΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ που διατηρούσαν στην Τράπεζα της Ελλάδος !

Οι λογαριασμοί αυτοί ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΣΧΕΣΗ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΜΕ ΟΜΟΛΟΓΑ - ήταν έντοκοι τραπεζικοί λογαριασμοί στους οποίους «έμπαιναν»
επιχορηγήσεις και «έβγαιναν» αναλήψεις για τα έξοδα των οργανισμών. Η ληστεία αυτή έγινε ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΑ, και μάλιστα καμία ενημέρωση δεν έγινε ΟΥΤΕ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ !

Την μέρα που «έκλεινε» το PSI και μάλλον λίγο πριν τα μεσάνυχτα, κυβέρνηση και διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος ΑΓΟΡΑΣΑΝ ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟ ΚΑΤΟΧΟΥΣ με αυτά τα χρήματα, χωρίς να ρωτήσουν τους καταθέτες των έντοκων λογαριασμών ! Οι «ομολογιούχοι» αυτοί έτσι ΓΛΙΤΩΣΑΝ ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ, ενώ ταυτόχρονα ΛΗΣΤΕΥΘΗΚΑΝ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ευρώ από νοσοκομεία, πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς τελείως απαραίτητα για την στοιχειώδη διατήρηση της λειτουργίας τους !

1) Τώρα τι θα γίνει με τα νοσοκομεία και τα πανεπιστήμια κκ Προβόπουλε, Βενιζέλο, Σαχινίδη, Παπαδήμο, Σαμαρά κλπ «γκάνγκστερς» ; Τι θα γίνει με τους καρκινοπαθείς στο Ογκολογικό «Αγ. Ανάργυροι» ; Τι θα γίνει με τους ασθενείς στο Κρατικό Νίκαιας ; Τι θα γίνει στο ΕΜΠ και στο Πάντειο ; Γιατί κ. Προβόπουλε δεν αγοράσατε ομόλογα «στο παρά πέντε» ΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ, ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΙΣΘΟ των 5 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο (!!!), που τον μειώσατε . «εθελοντικά» στα 4 εκατομμύρια (!!!) - για τέτοιο δούλεμα μιλάμε . και που συνεχίζετε να τον τσεπώνετε ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΑΤΑ από το υστέρημα του ελληνικού λαού ;

2) Αυτή ήταν η . «εθελοντική συμμετοχή» στο PSI ; Να ληστευτούν τελευταία στιγμή νοσοκομεία, ΑΕΙ κλπ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝ ΝΑ ΡΩΤΗΘΟΥΝ για να αγοραστούν ομόλογα ; Και μετά βγαίνατε χωρίς ντροπή ΚΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΑΤΕ ΚΙΟΛΑΣ για 90% συμμετοχή ; Από ποιούς ;

3) Αφού εν πάση περιπτώσει το «μάρμαρο» το πλήρωσε ΟΛΟΚΛΗΡΟ (όπως αποδεικνύεται πλέον περίτρανα) ο ελληνικός λαός, γιατί συνεχίζεται το ΠΑΡΑΜΥΘΙ πως «τι να κάνουμε, τα αντιλαϊκά μέτρα τα απαιτούν οι δανειστές μας, ενώ εμείς δεν τα θέλουμε». Ποιοι δανειστές σας ; Τα νοσοκομεία, τα πανεπιστήμια, το Τεχνικό Επιμελητήριο και ο . Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας ; Όλοι οι δημόσιοι οργανισμοί που ΚΑΤΑΛΗΣΤΕΨΑΤΕ μέσα στη νύχτα (κυριολεκτικά) ;

4) Για να' χουμε καλό ρώτημα, να μας εξηγήσετε ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΟΜΟΛΟΓΑ εκείνο το μοιραίο βράδυ και τους γλιτώσατε από το «κούρεμα» με τα πολύτιμα χρήματα των νοσοκομείων . Ήταν ξένες τράπεζες ; ήταν ελληνικές τράπεζες ; Ποιοι ήταν αυτοί στους οποίους ΧΑΡΙΣΤΗΚΑΝ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ την τελευταία στιγμή ; Με τι κριτήρια επιλέχθηκαν ; ΚΑΙ ΜΕ ΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΑ ;

ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ, ΜΕ ΤΡΑΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΟΙ ΑΥΤΟΥΡΓΟΙ ΕΧΟΥΝ ΒΑΡΥΤΑΤΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ (ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) ΕΥΘΥΝΕΣ . ΟΣΟΙ ΣΙΩΠΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ ! 
 
 
http://eleftheriskepsii.blogspot.com/2012/04/70_17.html

Ο νεοραγιαδισμός Παπακωσταντίνου και ημέτερων κυβερνήσεων


Με αφορμή τα κατοχικά γερμανικά μάρκα που βρέθηκαν στην Τράπεζα της Ελλάδος


Πριν κάποια χρόνια βρέθηκα στο Λονδίνο έχοντας μαζί μου λίγες παλιές αγγλικές λίρες απο την εποχή των εκεί μεταπτυχιακών μου σπουδών. Σε ένα κατάστημα στην Oxford Street, έδωσα στην ταμία μια τέτοια παλιά αγγλική λίρα, περιμένοντας υπομειδιώντας για τις αντιδράασεις της.

Αναστατωμένο το κορίτσι έτρεξε αμέσως και φώναξε τον προϊστάμενό της.

του Θόδωρου Κατσανέβα (καθηγητή στο ΠΑ.ΠΕΙ.)
Ο οποίος αφού έλεγξε προσεκτικά την παλιά λίρα μου είπε : Σου δίνω δέκα λίρες για τη δική σου. Συμφωνείς φίλε ? Χωρίς να τον παζαρέψω, που θα μπορούσα, την αντάλλαξα με το ποσό που είχε προτείνει και έφυγα με χαμόγελο. Είχα και άλλες λίρες τις οποίες χωρίς δυσκολία, τις αντάλλαξα για δεκαπέντε την κάθε μία.

Θυμήθηκα το χαριτωμένο και διδακτικό αυτό περιστατικό τώρα που με απαράδεκτη καθυστέρηση ήρθε στη δημοσιότητα το θέμα της ανεύρεσης 57 σάκων με κατοχικά γερμανικά μάρκα στα θησαυροφυλάκια της Τράπεζας της Ελλάδος Και η κατ’ όνομα “ελληνική” κυβέρνηση, παρέπεμψε το θέμα σε επιτροπή, με το ερώτημα της καταστροφής τους !

Αναζητώντας κάθε σχετικό έγγραφο και υλικό που έχει να κάνει με απαιτήσεις αποζημιώσεων από τη Γερμανία, το Υπουργείο Οικονομικών όρισε εξαμελή επιτροπή ( ! ), η οποία θα προτείνει τι πρέπει να γίνει με τα 14.334.000 γερμανικά μάρκα που “αναπαύονται” από την εποχή της κατοχής, δηλ. εδώ και 67 ολόκληρα χρόνια στα θησαυροφυλάκια της Τράπεζας της Ελλάδος.

Όπως αναφέρεται σε απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κ. Φιλίππου Σαχινίδη, το έργο της επιτροπής αφορά «στον έλεγχο των 57 σάκων και την υποβολή εισήγησης για το αν συντρέχει λόγος για την περαιτέρω φύλαξή τους, την τυχόν διάθεσή τους για άλλους σκοπούς ή την καταστροφή τους, δεδομένου ότι η αξία τους σήμερα είναι μόνο ιστορική».

Γεγονός είναι ότι, η Τράπεζα της Ελλάδος είχε ενημερώσει πριν από περίπου ένα χρόνο το Υπουργείο Οικονομικών, δηλ. τον κ. Παπακωσταντίνου, για την ύπαρξη αυτών των κατοχικών μάρκων. Ωστόσο, ο αξιότιμος κ. Υπουργός, αποσιώπησε το θέμα.  Όπως απέκρυψε και άλλα πολλά.

Και γατί να το κάνει άλλωστε ; Κάτι τέτοιο θα θύμωνε τους πάτρωνές του τους Γερμανούς που μας επέβαλαν το εξοντωτικό Μνημόνιο, το οποίο υπέγραψε ο ίδιος χωρίς αιδώ. Πρόκειται για ανεκδιήγητο ραγιαδισμό στη σύγχρονη λουσάτη έκδοση που εκπροσωπεί ο φέρελπις αυτός διάτων αστέρας-κηπουρός του μεταμοντέρνου ψευδεπίγραφου ΠΑΣΟΚ. Για τις πράξεις του οποίου, όπως η συγκεκριμένη και όχι μόνο, θα τρίζουν τα κόκαλα του μεγάλου ιδρυτή του γνήσιου ΠΑΣΟΚ, του Ανδρέα Παπανδρέου.

Εκτός απο τους σάκους με τα γερμανικά μάρκα, έχουν βρεθεί επίσης :

1) Δεκαεπτά δερματόδετοι φάκελοι με αναλυτικά στοιχεία (ονόματα, διευθύνσεις, αποφάσεις) για αποζημιώσεις σε θύματα του ναζισμού.

2) Δέκα φάκελοι στις αποθήκες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στα Σεπόλια με αρχειακό υλικό που περιλαμβάνει επιστολές μεταξύ ελληνικών και γερμανικών αρχών για γερμανικές αποζημιώσεις. Το υλικό αυτό είναι υπό διερεύνηση.

Ας μη γελιόμαστε. Τα μάρκα αυτά δεν έχουν μόνο ιστορική, αλλά και ανταλλάξιμη αξία, υπερπολλλαπλάσια απο της εποχής εκείνης, λόγω των μετέπειτα πολύχρονων οικονομικών και πληθωριστικών εξελίξεων. Μια σοβαρή κυβέρνηση-αν υπάρξει ποτέ σ΄αυτη την άτυχη χώρα-οφείλει να διεκδικήσει το αντίτιμό τους σε σημερινά ευρώ, αυτό το συγκεκαλυμμένο μάρκο, και όχι μόνο για συμβολικούς λόγους.

Οι πρόγονοι της κας Μέρκελ, εισέβαλαν εδώ ως σύγχρονοι Ούννοι, την ερήμωσαν, την εξανδραπόδισαν, τη διέλυσαν και φεύγοντας δεν έκαναν ταμείο. Είμαστε η μόνη χώρα στην οποία η Γερμανοί δεν κατέβαλαν πολεμικές αποζημιώσεις. Και είναι αδιανόητο να ανακαλύπτονται μετά εορτής νομίσματα ενός μεγάλου υπαρκτού πάμπλουτου κράτους και να μη σπεύδουμε να διεκδικήσουμε το αντίτιμό τους. Ωσάν το κράτος αυτό – μπαμπούλας της σημερινής Ευρώπης, να μην έχει ιστορική συνέχεια.

Και όλα αυτά να συμβαίνουν στη σημερινή τραγική περίοδο που βιώνουμε. Γαλαντομία δουλοφροσύνης νεοραγιάδων. Που επικαλούνται την αναγκαιότητα η οποία είναι επίσης το πρόσχημα των αφεντικών.

Οι δουλόφρονες κυβερνήσεις και οι αρμόδιοι Υπουργοί που δε θέτουν αυτό το ζήτημα ως μείζων αίτημα ( αυτό που ο ηρωικός Μανώλης Γλέζος το διακινεί χρόνια τώρα), θα πρέπει να εγκλυθούν για εθνική μειοδοσία.

Με πρώτο τον αρχιδουλόφρονα Γιώργο Παπακωνσταντίνου, που υπέγραψε χαμογελαστός το δολοφονικό Μνημόνιο με την Τρόικα την οποία διαφεντεύει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με έδρα στη Φραγκφούρτη. Ο οποίος, εκτός των άλλων, δεν έθεσε καν το ζήτημα των πολεμικών αποζημιώσεων στο Τραπέζι.

Ο κ. Παπακωσταντίνου πρέπει να λογοδοτήσει γι’ αυτό και όχι μόνο γι’ αυτό. Και καλό θα είναι να έχει υπόψη του εκείνο που έχει πει ο Γεώργιος Παπανδρέου κάποτε : “κάποιοι ανέβηκαν απότομα πολύ ψηλά και δε θα βρουν σκάλα για να κατέβουν”


 http://freepen.gr
 
http://eleftheriskepsii.blogspot.com/2012/04/blog-post_8848.html

Συνεργασία "Ανεξαρτήτων Ελληνων"και "Άρματος Πολιτων"Σε συνεργασία κατέληξαν οι "Ανεξάρτητοι Ελληνες"με το "Άρμα Πολιτών"και τον Γιάννη Δημαρά.Μια συνεργασία,που μετά και την συνεργασία με τον Νοτη Μαρια, δείχνει πως 

οι πραγματικοί ανεξάρτητοι Ελληνες η μονή ιδεολογία που υπηρετούν, είναι αυτή της απελευθέρωσης την πατρίδας απο τα δεσμά της τρόικας του ΔΝΤ και των ελληνόφωνων προδοτικών υποτελών τους,των κομμάτων της συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ-ΝΔ!

Ανακοίνωση "Ανεξαρτήτων Ελληνων"


ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 

Οι συγκυβερνώντες εκτελώντας εντολές της Τρόικας και συμπιέζοντας την προεκλογική περίοδο, προσπάθησαν να δυναμιτίσουν τη συστράτευση των Ελλήνων απέναντι στις δυνάμεις της κατοχής των τοκογλύφων και των τραπεζιτών. 

Ο χρόνος δεν επιτρέπει τη δημιουργία Συνασπισμών Κομμάτων και ο Εκλογικός Νόμος στην ουσία στρεβλώνει τη Λαϊκή θέληση. 

Με τα δεδομένα αυτά , προσκάλεσα τον Γιάννη Δημαρά και το Άρμα Πολιτών να συνεργαστούν μαζί μας σε βάση ισοτιμίας.

Τιμώ τον Γιάννη Δημαρά για την πορεία του στην Ελληνική πολιτική σκηνή. Άλλωστε, δώσαμε μαζί μάχες στο Κοινοβούλιο εναντίον της εκποίησης της χώρας και πιστεύω ότι ΜΑΖΙ θα αποκτήσουμε ακόμη μεγαλύτερη δύναμη προκειμένου να αντισταθούμε. 

Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τους Ανεξάρτητους Έλληνες να φιλοξενήσουμε στα ψηφοδέλτιά μας τους υποψήφιους του Άρματος Πολιτών.

 
http://eleftheriskepsii.blogspot.com/2012/04/blog-post_6353.html

Ανακοίνωση εκλογικής συνεργασίαςΠήρα απο τον Νίκο Γεωργαντζά και δημοσιεύω την ανακοίνωση μιας εκλογικής συνεργασίας με το όνομα "Ο Χ Ι" Οι συνεργαζόμενοι είναι η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ, το ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ.) και τα ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

"Ο Χ Ι"
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ,   ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ  ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ.)
& ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
Αθήνα 15 Απριλίου 2012

Με δεδομένη την άνευ προηγουμένου  κοινωνική, πολιτική και οικονομική κρίση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα και ο λαός μας και εν όψει της επερχόμενης εκλογικής αναμέτρησης, κατά την οποία ο ελληνικός λαός καλείται να αποφασίσει σε μια ιστορική στιγμή για την τύχη της χώρας,  τα κόμματα του Ενιαίου Παλλαϊκού Μετώπου και της Δημοκρατικής Αναγέννησης αποφάσισαν να συμπράξουν σε μία εκλογική συνεργασία με το όνομα:

"Ο Χ Ι"

Στόχος μας είναι να εκφράσουμε το εθνικό, δημοκρατικό, πατριωτικό συναίσθημα του ελληνικού λαού, καθώς και η ανάδειξη ικανών και έντιμων εκπροσώπων που θα αντιμετωπίσουν με μαχητικότητα και ασυμβίβαστο πνεύμα τα κρίσιμα κοινωνικά και ευαίσθητα εθνικά θέματα προς όφελος του λαού.

Νομοτυπικά  επικεφαλής και εκπρόσωπος του "ΟΧΙ" ορίζεται  η τέως Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Καθηγήτρια κα.  Μαρία Νεγρεπόντη  Δελιβάνη.

Οι επικείμενες εκλογές είναι καθοριστικές για το μέλλον της χώρας μας και πρέπει όλοι οι Έλληνες πολίτες να συμμετάσχουν σε αυτές και να υποστηρίξουν την δημιουργηθείσα εκλογική πατριωτική συνεργασία αποφεύγοντας την αποχή, τα λευκά και τα άκυρα που ευνοούν το καταρρέον διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα.

Οι  όροι εκλογικής συνεργασίας του "ΟΧΙ" είναι οι ακόλουθοι και όλοι οι φορείς, κόμματα και κινήματα, που τους αποδέχονται καλούνται να συμπαραταχθούν και να την ενισχύσουν.

Πολιτικοί  Όροι της Συνεργασίας 

 • Απονομιμοποίηση του υπάρχοντος πολιτικού συστήματος που οδήγησε τη χώρα στην χρεοκοπία και την καταστροφή.
 • Τιμωρία  των ενόχων και δήμευση των περιουσιών τους.
 • Καταγγελία των Μνημονίων, των Δανειακών Συμβάσεων και των δεσμεύσεων της χώρας. Παύση πληρωμών προς τους δανειστές.
 • Απαιτούμε την άμεση καταβολή των πολεμικών αποζημιώσεων και του κατοχικού δανείου από την Γερμανία.
  Οικονομική ανάκαμψη της χώρας με ανασυγκρότηση της οικονομίας σε εθνική βάση, αξιοποίηση της δημιουργικότητας του λαού μας, των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας, των πλουτοπαραγωγικών της πηγών και του γεωγραφικού της χώρου, (ΑΟΖ), ενίσχυση του λαϊκού εισοδήματος.
 • Δημοψήφισμα για την θέση της χώρας μας στην Ευρωζώνη.
 • Υπερασπιζόμαστε την ιστορική, γλωσσική, θρησκευτική και πολιτιστική μας ταυτότητα και κληρονομιά.
 • Για την ανάκτηση της εθνικής μας κυριαρχίας υποστηρίζουμε μία εθνική στρατηγική αποτρεπτικής ισχύος που να αντικαταστήσει τον ενδοτισμό της κατευναστικής πολιτικής των προηγούμενων κυβερνήσεων.
 • Απαιτούμε σύγκληση συντακτικής εθνοσυνέλευσης και αναθεώρηση του καταστατικού χάρτη για την εγκαθίδρυση μιας ελεύθερης και ανεξάρτητης Πολιτείας με πραγματικά αδέσμευτες εξουσίες, Εκτελεστική, Δικαστική, Νομοθετική, και εφαρμογή απλής αναλογικής για βαθύτερη δημοκρατία. Γιατί πρέπει επιτέλους να μπει ο λαός στο προσκήνιο των εξελίξεων, η ελευθερία να εκτοπίσει τον φόβο.

Οι  Συνεργαζόμενοι
Στέλιος Παπαθεμελής                     Δημήτρης Καζάκης
Πρόεδρος                                           Εκπρόσωπος 
Δημοκρατικής Αναγέννησης              Ενιαίου Παλλαϊκού  Μετώπου   

http://papathemelis.blogspot.de/2012/04/blog-post_1933.html
 http://www.berlin-athen.eu

Εκλογές εικονικής πραγματικότητας!


Γράφει ο Δημήτρης Ματσικούδης

Από αναβολή σε αναβολή, τελικά τις προκήρυξαν! Ωστόσο πληροφορίες, μέσα από το Υπουργείο Εσωτερικών, λένε ότι μέχρι πριν λίγες μέρες δεν είχε αρχίσει η συνήθης χρονοβόρα προετοιμασία για διενέργεια εκλογών: να ορίσουν εκλογικούς αντιπροσώπους και εκλογικά κέντρα, να τυπώσουν εκλογικούς καταλόγους κ.λπ. Αυτό προκαλεί, βέβαια, μια εύλογη ανησυχία τόσο για την ομαλή διεξαγωγή τους όσο και για την εγκυρότητά τους. Aνησυχία η οποία εντείνεται από το γεγονός ότι θα διεξαχθούν από μια υπηρεσιακή(;) κυβέρνηση συνεργατών της τρόικας, η οποία σε όλα της σχεδόν τα μέτρα που πήρε, έδειξε να μη σέβεται ούτε το Σύνταγμα της χώρας μας ούτε τους Νόμους της. Μια κυβέρνηση που έχει σταθερά μονοψήφιο ποσοστό εμπιστοσύνης των Ελλήνων πολιτών στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Καλού κακού, αδέλφια, δεν καλούμε τίποτα Σουηδούς, έστω Ελβετούς παρατηρητές νάχουμε το κεφάλι μας ήσυχο;

Πάμε παρακάτω: Όσοι ζήτησαν ή συναίνεσαν σ’ αυτές τις πρόωρες εκλογές γιατί το έκαναν;

Εμείς, ο πολύς λαός, που βλέπουμε την ζωή μας να καταστρέφεται μετά από τις δανειακές συμβάσεις που υπέγραψαν ερήμην μας, χωρίς δημοκρατική νομιμοποίηση τα δύο κόμματα εξουσίας, έχουμε προφανή λόγο να τις ζητάμε: Για να απομακρύνουμε από την εξουσία αυτούς που με δόλιες, σε μεγάλο βαθμό, ενέργειες υπονόμευσαν το μέλλον το δικό μας, των παιδιών και των εγγονών μας.

Με την ελπίδα, η κυβέρνηση συνεργασίας των κομμάτων που θα προκύψει από αυτές, να αποκαταστήσει την Συνταγματική τάξη, να συντάξει και να εφαρμόσει ένα ρεαλιστικό σχέδιο ανάπτυξης της χώρας που να την οδηγήσει στην έξοδο από την κρίση και στην απαγκίστρωσή της από τα δεσμά των Μνημονίων.

Όμως, για ποια κόμματα μιλάμε; Όχι δεν εννοώ αν είναι μνημονιακά ή αντιμνημονιακά. Το ερώτημα είναι: τα κόμματα που κατεβαίνουν στις εκλογές έχουν προετοιμαστεί για το άθλημα της διακυβέρνησης του τόπου; Τόσο καιρό παρουσίας τους στην πολιτική σκηνή, άλλα χρηματοδοτούμενα από τον δημόσιο κορβανά, άλλα όχι (όπως αυτά που προέκυψαν, την τελευταία κολασμένη διετία, από διασπάσεις μεγαλυτέρων κομμάτων), θα έπρεπε να έχουν διαμορφώσει μια καθαρή πρόταση διακυβέρνησης που να περιλαμβάνει, τουλάχιστον:

1. Πολιτική ιδεολογία συμβατή με την Ελληνική πραγματικότητα

2. Πρόγραμμα και επιχειρησιακό σχέδιο εφαρμογής αυτής της ιδεολογίας

3. Στελέχη που να μπορούν να εφαρμόσουν με επαγγελματισμό αυτόν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό

4. Διεθνείς σχέσεις με ομόλογα κόμματα του εξωτερικού, για ανάπτυξη διεθνούς αλληλεγγύης, που είναι απαραίτητη στην εποχή της παγκοσμιοποίησης.

Για περαιτέρω ανάλυση αυτών των αρχών δες http://drasi.skai.gr/?p=9702

Προσωπικά δυσκολεύομαι να εντοπίσω κάποιο Ελληνικό κόμμα, που ασκώντας διακυβέρνηση ή αντιπολίτευση τις τελευταίες δεκαετίες στον τόπο, να έχει προετοιμαστεί σε όλες αυτές τις ελάχιστες απαιτήσεις παραγωγής πολιτικής, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ακριβώς δε, την έλλειψη αυτής της παραγωγής πολιτικής, εκ μέρους των πολιτικών κομμάτων εξουσίας είναι που, σε πολύ μεγάλο μέρος, πληρώνει ο τόπος και ο λαός μας σήμερα.

Αν έτσι είναι τα πράγματα τι μπορούμε να περιμένουμε από τα κόμματα που κατεβαίνουν σ’ αυτές τις εξαιρετικά κρίσιμες για το μέλλον του τόπου εκλογές;

Από την ΝΔ, που ο αρχηγός της βιάζεται για να του σκάσουν στα χέρια τον Ιούνιο τα ανελέητα μέτρα που προβλέπει το Μνημόνιο 2, που και ο ίδιος συνυπέγραψε, πολύ λίγα πράγματα: Με το αναμενόμενο την Πέμπτη Ζάππειο 3 θα προσπαθήσει να πείσει για αυτά που δεν έπεισαν οι προχειρότητες των Ζαππείων 1 & 2.. Περιστοιχιζόμενος όχι μόνο από ήρωες των σκανδάλων της Καραμανλικής περιόδου, που ήταν η αρχή του κακού, αλλά και με λουλούδια του ακροδεξιού χώρου, έχει το θράσος να αποζητά αυτοδυναμία.

Από την άλλη το νεοφιλελεύθερης πρακτικής ΠΑΣΟΚ. Επί δυόμιση χρόνια που άσκησε διακυβέρνηση το μόνο πρόγραμμα που έχει να παρουσιάσει είναι η υποταγή στα Μνημόνια 1 & 2! Με αρχηγό τον διαβόητο συνταγματολόγο νοθευτή και βιαστή του Συντάγματος με το άρθρο 86 και τις υπογραφές των αντισυνταγματικών συμβάσεων, Βενιζέλο. Με τη ρετσινιά του εμπνευστή του χαρατσιού της ΔΕΗ, την χλεύη του λαού για την ¨επανάσταση των παππούδων¨ που τον ανέδειξε αρχηγό ενός διαλυμένου κόμματος, με τις τοπικές χωρίς γραφεία και μέλη πια, τους υπαλλήλους της Ιπποκράτους απλήρωτους, όλους τους άξιους βουλευτές και στελέχη να έχουν απομακρυνθεί από το κόμμα, με περισσό θράσος, πιο συγκρατημένα αυτός, λέει ότι το ΠΑΣΟΚ της καταστροφής της χώρας θα βγει πρώτο κόμμα! Προσπαθώντας, προφανώς, να ξορκίσει μια δυναμική συσπείρωση των αντιμνημονιακών πατριωτικών δυνάμεων που μπορεί να τον καθίσει μαζί με τον ΓΑΠ και την παρέα του στο σκαμνί.

Από εκείνο το ΚΚΕ; Αυτό έχει στα αρχεία του έτοιμες συνταγές για το πως θα εξελιχθεί η χώρα στο πρώτο Ευρωπαϊκό μετακομμουνιστικό πειραματόζωο, που όμως δεν λέει, 40 χρόνια τώρα, να τις εγκρίνει πάνω από μονοψήφιο ποσοστό του Ελληνικού λαού.

Από τον ΣΥΡΙΖΑ- Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο; Ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε πριν από δύο μήνες τους Δέκα άξονες για μια κυβέρνηση Αριστεράς, που συρρικνώθηκαν στους έξι όταν διεύρυνε τον τίτλο του πριν λίγες μέρες, τσιμπολογώντας στελέχη από τον χώρο των ανεξαρτήτων βουλευτών, την Ενωτική και άλλες ανεξάρτητες πολιτικές κινήσεις. Μια χωρίς φαντασία συρραφή παλαιοτέρων πολιτικών προτάσεων με εύκολες λύσεις όπως π.χ. τον ∆ιαχωρισµό κράτους-Εκκλησίας, κρατικοποίηση της µεγάλης εκκλησιαστικής και µοναστηριακής περιουσίας κι ελάχιστες ανεπεξέργαστες ιδέες για την ανάπτυξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια, την τελευταία διετία αναδείχθηκε στην πρώτη θέση ως το κόμμα που ασκούσε την πιο πιεστική και πειστική αντιπολίτευση. Πολύ φοβάμαι όμως ότι όλο αυτό το διάστημα ελάχιστα έχει επεξεργασθεί κάποιο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της χώρας ή έχει προετοιμάσει πολιτικά στελέχη για την υλοποίησή του. Περισσότερο έτρεχε πίσω από τα γεγονότα λησμονώντας την καθημερινή γραμμική δουλειά που θα τον προετοιμάσει να μπορεί να κυβερνήσει την χώρα, αν κληθεί να το κάνει.

Από την ΔΗΜΑΡ, που από την γέννησή της το κύριο μέλημά της είναι να αποδείξει πόσο καλό Ευρωπαικό Πασοκ είναι, δεν μπορεί κανείς παρά να περιμένει λόγια, λόγια. Λόγια όμως που πίσω από τον δήθεν σεβασμό στην νομιμότητα κρύβουν καθαρά μνημονιακές θέσεις. Ο συμπαθής δημοσκοπικά Κουβέλης είναι σαφές ότι θα «τιμήσει» τις αντισυνταγματικές δανειακές συμβάσεις, αν ποτέ του δοθεί η εξουσία και «γαία πυρί μιχθήτω»! Αν με ρωτήσετε με ποιά στελέχη θα κυβερνήσει; Το συνοθύλευμα ολίγων αποστατών βουλευτών από ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ δεν επαρκεί για παραγωγή κυβερνητικού έργου. Για παραγωγή λόγων, φθάνει και περισσεύει..

Από τους Ανεξάρτητους Έλληνες επί του παρόντος ακούγεται ευχάριστα η προτεραιότητα στην τιμωρία των δοσίλογων του Πασοκ καθώς και η ισχυρή αντιμνημονιακή, πατριωτική του θέση. Όμως το κόμμα αυτό μετρά ζωή μερικών δεκάδων ημερών. Πόσο επεξεργασμένο και ρεαλιστικό πρόγραμμα μπορεί να έχει; Ποια και πόσα δοκιμασμένα στελέχη;

Από τους Οικολόγους Πράσινους μπορεί κανείς να περιμένει κάποιο δοκιμασμένο πρόγραμμα που να μπορεί να μπολιάσει με περιβαλλοντολογική ευαισθησία ένα κυβερνητικό πρόγραμμα αλλά και δοκιμασμένα στελέχη που να μπορούν να την προωθήσουν.

Από ΛΑΟΣ και Χρυσή Αυγή ο Θεός, απλά, να μας φυλάει! Γεννήματα της ενδοτικότητας και της ανικανότητας του δικομματισμού να διαχειριστούν το μεταναστευτικό στην χώρα μας είναι αυτά τα δύο πολιτικά μορφώματα και καλό είναι σ’ αυτές τις εκλογές να έχουν την τύχη του..

Μετά τα παραπάνω φαίνεται πως ζούμε, πράγματι, μια εικονική πραγματικότητα σ’ αυτές τις εκλογές. Πολιτικά μορφώματα - κόμματα «άδεια πουκάμισα», που οι δημοσκοπήσεις τους δίνουν μια ρευστή με απίστευτες διακυμάνσεις εκλογική βάση. Ωστόσο, το καθένα από αυτά έχει κάποια αξιόλογα πολιτικά στελέχη που αν συσπειρώνονταν σε ένα κοινό μέτωπο για τη σωτηρία της πατρίδας θα μπορούσαν να κάνουν θαύματα. Με αυτή την πίστη ιδρύθηκαν από ευαίσθητους Έλληνες πατριώτες διάφορες ενωτικές κινήσεις οι οποίες, όμως, επειδή κινήθηκαν με παλαιοκομματικό τρόπο, δηλαδή σε μυστικές διαπραγματεύσεις με στελέχη κομμάτων και πολιτικών κινήσεων αμφιβόλου εμβέλειας, χωρίς συγκεκριμένη εισήγηση συγκεκριμένων σημείων σύγκλισης, χωρίς δημοσίευση των σημείων συμφωνίας ή, το κυριότερο, σημείων διαφωνίας. Χωρίς δηλαδή η πολιτική αυτή ζύμωση να περνάει στον λαό και να τον διεγείρει σε προβληματισμό και διατύπωση απόψεων και κυρίως να τον προετοιμάζει για κοινούς αγώνες.

Κι έτσι φθάσαμε προ των εκλογών με τον λαό ευάλωτο σε τρομοκρατικές παρεμβάσεις του Σόιμπλε, της Λαγκάρντ αλλά και του εγκαθέτου τους, δοτού πρωθυπουργού της χώρας Παπαδήμου και των παρακοιμωμένων επίορκων πολιτικών του δικομματισμού.
Έστω και τώρα όμως, αυτό που δεν κατάφεραν οι παλιομοδήτες,αγαθοί πολιτικοί ακτιβιστές των Ενωτικών κινήσεων να το καταφέρουν τα δημοκρατικά εκ των ΜΜΕ. Ο Νίκος Χατζηνικολάου π.χ. στην διαδικτυακή εκπομπή του, θα μπορούσε να προσκαλέσει τους αρχηγούς των αντιμνημονιακών κομμάτων να μας εξηγήσουν πάνω σε πέντε σημεία που αυτονόητα ομονοούν γιατί δεν συμφωνούν, έστω και για μια μετεκλογική συνεργασία. Πιστεύω ότι αυτές οι εκπομπές θα έχουν πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τα debate των αρχηγών των δύο πάλαι ποτέ μεγάλων κομμάτων. Και πολύ μεγαλύτερη συμβολή στην αποκατάσταση της Δημοκρατίας στον τόπο!

http://kostasxan.blogspot.com/2012/04/blog-post_5811.html

"Mετά τον Άκη, να χώσουν και τους άλλους μέσα", λέει ο λαός!

Υπουργούς, υφυπουργούς, δημάρχους κ.λπ.
Πολίτες λένε ότι για να υπάρξει πραγματική κάθαρση, δεν αρκεί μόνο η προφυλάκιση και η δίωξη κατά του Άκη Τσοχατζόπουλου. Χρειάζεται να υπάρξει κατηγορητήριο και για άλλα πρόσωπα. Υπουργούς, υφυπουργούς, δημάρχους κ.λπ. Για όσους, γενικά, αποδειχθεί ότι.....
καταχράστηκαν δημόσιο χρήμα. Να σημειωθεί ότι ονόδρομος αποδείχθηκε η φυλακή για τον πρώην υπουργό Εθνικής Αμυνας Ακη Τσοχατζόπουλο, ο οποίος υπερασπιζόμενος
για περισσότερο από έξι ώρες τον εαυτό του δεν κατάφερε να δώσει πειστικές απαντήσεις για τη διακίνηση του μαύρου πολιτικού χρήματος. Έτσι, δεν διατήρησε την προσωπική του ελευθερία, έστω και με περιοριστικούς όρους, όπως είχε συμβεί πριν από λίγες ημέρες που απολογήθηκε για την ανακριβή δήλωση πόθεν έσχες. Ο Ακης Τσοχατζόπουλος ισχυρίστηκε ότι δεν προκύπτει ευθεία ανάμειξή του στις υπεράκτιες εταιρείες που ενεπλάκησαν στην αγοραπωλησία ακινήτων τα οποία κατέληξαν στην οικογένειά του, καθώς και ότι οι τραπεζικοί του λογαριασμοί δεν παρουσιάζουν ύποπτες κινήσεις. Επιχειρήματα τα οποία, όπως αποδείχθηκε, δεν ανέτρεψαν το βαρύ κατηγορητήριο που έχει συνταχθεί εις βάρος του για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

http://www.katoci.com

http://ksipnistere.blogspot.com/2012/04/m_17.html

Το πρόβλημα δεν είναι οικονομικό, είναι πολιτικό, πολιτειακό και συνταγματικό.

Γράφει ο Κλεισθένης.
Τα όσα ακούγονται και προπαγανδίζονται για το υπέρογκο χρέος και την αδυναμία αποπληρωμής του, αποτελούν απλά
μόνο δικαιολογίες, για
την πιο σκληρή νεοφιλελεύθερη πολιτική που ακολουθούν και σίγουρα θα ακολουθήσουν τα λεγόμενα μνημονιακά κόμματα. Το χρέος είναι διαχειρίσιμο αν αφαιρεθεί το απεχθές μέρος του, αυτό που προκύπτει απ' τα τοκογλυφικά επιτόκια και το δόλια δοσμένο, με στόχο την προτεκτοριοποίηση της χώρας.
Η επιδίωξη του σάπιου και διεφθαρμένου οικονομικοπολιτικού μας συστήματος είναι, η φτωχοποίηση των Ελλήνων, η εξασφάλιση υπερκερδών των ημετέρων και το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας.
Η τρόικα και το χρέος αποτελούν άλλοθι του συστήματος, για την επιβολή των ανελέητων νεοφιλελεύθερων πολιτικών ακόμη και με τη βία, γνωστού ότι ο λαός αντιδρά.
Η διάχυση του φόβου και της τρομοκρατίας είναι ένα απ' τα όπλα των εξουσιαστών. Τα ψευτοδιλήμματα και οι εκβιασμοί, συνηγορούντων και των αρχιερέων του νεοφιλελευθερισμού της ΕΕ, κατατείνουν στο να πειθαναγκάσουν τους Έλληνες, να αποδεχτούν σαν μοναδική λύση του δήθεν οικονομικού προβλήματος, τον μονόδρομο της εξαθλίωσής του. Είναι γνωστό ότι η διάλυση του παραγωγικού ιστού της χώρας έγινε με τι προτροπές-υποδείξεις της ΕΕ που έκαναν πράξη οι “υπερπαριώτες” πολιτικοί μας. Όταν έντεχνα αφαιρείς από μία χώρα τη δυνατότητα να παράγει πως θα αποπληρώσει το χρέος που την φορτώνεις;

Το σημερινό Ελληνικό πρόβλημα δεν έχει να κάνει με το χρέος αλλά με την πολιτική μικρότητα των κομμάτων και την ασημαντότητα των ηγεσιών τους.
Συνειδητά έχουν ξεστρατίσει απ' τις ιδεολογικές τους θέσεις προβάλλοντας ένα “αχταρμά” θέσεων και απόψεων χωρίς καμία ιδεολογική βάση. Εδώ, για να είμαι αντικειμενικός εξαιρώ το ΚΚΕ, που είναι αγκιστρωμένο στις πάγιες και δογματικές θέσεις του.
Η ολοσχερής επικράτηση του νεοφιλελευθερισμού στην πολιτική ζωή δεν αφήνει περιθώρια για ιδεολογικές θέσεις, ή είσαι νεοφιλελεύθερος ή είσαι εκτός της διαχείρισης της εξουσίας.

Μπορεί κάποιος καλόπιστος, να παρατηρήσει ακόμη ότι υπάρχει και πολιτειακό πρόβλημα, αυτό δεν σχετίζεται μόνο με το πρόσωπο του σημερινού προέδρου της δημοκρατίας και την γνωστή και καταδικαστέα στάση του, μπροστά στην εξαθλίωση του λαού αλλά και με την ανυπαρξία εξουσιών του θεσμού.
Ο πρόεδρος της Ελληνικής δημοκρατίας μετά τις αναθεωρήσεις του συντάγματος είναι ουσιαστικά διακοσμητικό πρόσωπο, δεν έχει καμία εξουσία παρέμβασης πλην της παραίτησής του. Εδώ μπορεί κάποιος να προσάψει ψόγο κατά του σημερινού προέδρου γιατί δεν παραιτήθηκε όταν υπογράφονταν τα επαίσχυντα μνημόνια της εξαθλίωσης και του ξεπουλήματος. Θέλοντας να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα κάποιος ίσως πει ότι ήταν μέρος του σάπιου κατεστημένου πριν γίνει πρόεδρος, υπηρέτησε το κόμμα που κυβερνώντας επί δεκαετίες μας έφερε στην σημερινή τραγική κατάσταση. Ο αντίλογος είναι ότι με βάση το σύνταγμα ο πρόεδρος είναι υπερκομματικό πρόσωπο, αν ήταν παλαιότερα κομματικό θα πρέπει να αποποιηθεί την κομματική του ιδιότητα και να δρα σαν υπερκομματικό. Μεταξύ μας “άλλα λόγια ν' αγαπιόμαστε”.

Υπάρχει όμως και συνταγματικό πρόβλημα.
Υπάρχουν έγκριτοι συνταγματολόγοι που μιλούν ευθέως για παραβιάσεις του συντάγματος από τις κυβερνήσεις που υπέγραψαν και εφαρμόζουν τα μνημόνια.
Εδώ δύο πράγματα μπορεί να συμβαίνουν, ή το σύνταγμα δεν είναι σαφές και κατηγορηματικό και επιδέχεται πολλαπλές ερμηνείες ή όντως παραβιάστηκε.
Είναι αδιανόητο δύο τουλάχιστον υπουργοί, όντες συνταγματολόγοι, να ισχυρίζονται ότι δεν έγινε καμία παραβίαση του συντάγματος και ταυτόχρονα άλλοι συνάδελφοί τους να υποστηρίζουν το αντίθετο.
Αν το ισχύον σύνταγμα μπορεί να ερμηνεύεται με διαφορετικούς τρόπους τότε πάσχει, χρειάζεται αλλαγή.
Αν το σύνταγμα παραβιάστηκε κατά την υπογραφή και την εφαρμογή των μνημονίων τότε, οι συνταγματολόγοι που μετείχαν στις κυβερνήσεις, πρέπει το λιγότερο να σκίσουν τα πτυχία τους και να παραδεχτούν ότι χάρη της πολιτικής ξεπούλησαν την επιστημονικότητά τους.
Συμπερασματικά αν το ισχύον σύνταγμα δεν μπόρεσε να μας προφυλάξει απ' την αυθαιρεσία των εξουσιαστών, δεν μπόρεσε να αποτρέψει την εξαθλίωσή μας, δεν μπόρεσε να τιμωρήσει όσους ευθύνονται για την απαράδεκτη και εθνικά μειωτική θέση που μας έφεραν, τότε δεν λειτουργεί προς όφελος του λαού και χρειάζεται άμεσα δομικές αλλαγές.
Τότε και μόνο τότε θα μπούμε σε τροχιά εκδημοκρατισμού της χώρας και σε πορεία εξόδου απ' την δεινή σημερινή μας θέση.
Προσωπικά θα επιμένω έστω και αν χαρακτηριστώ γραφικός ότι το πρόβλημα της χώρας δεν είναι οικονομικό αλλά πολιτικό, πολιτειακό και συνταγματικό.
Υγεία και ελπίδα.

Πηγή: http://ideopigi.blogspot.com/2012/04/blog-post_2259.html#ixzz1sJ60FfXE

Γράφει ο Κλεισθένης.
Τα όσα ακούγονται και προπαγανδίζονται για το υπέρογκο χρέος και την αδυναμία αποπληρωμής του, αποτελούν απλά
μόνο δικαιολογίες, για
την πιο σκληρή νεοφιλελεύθερη πολιτική που ακολουθούν και σίγουρα θα ακολουθήσουν τα λεγόμενα μνημονιακά κόμματα. Το χρέος είναι διαχειρίσιμο αν αφαιρεθεί το απεχθές μέρος του, αυτό που προκύπτει απ' τα τοκογλυφικά επιτόκια και το δόλια δοσμένο, με στόχο την προτεκτοριοποίηση της χώρας.
Η επιδίωξη του σάπιου και διεφθαρμένου οικονομικοπολιτικού μας συστήματος είναι, η φτωχοποίηση των Ελλήνων, η εξασφάλιση υπερκερδών των ημετέρων και το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας.
Η τρόικα και το χρέος αποτελούν άλλοθι του συστήματος, για την επιβολή των ανελέητων νεοφιλελεύθερων πολιτικών ακόμη και με τη βία, γνωστού ότι ο λαός αντιδρά.
Η διάχυση του φόβου και της τρομοκρατίας είναι ένα απ' τα όπλα των εξουσιαστών. Τα ψευτοδιλήμματα και οι εκβιασμοί, συνηγορούντων και των αρχιερέων του νεοφιλελευθερισμού της ΕΕ, κατατείνουν στο να πειθαναγκάσουν τους Έλληνες, να αποδεχτούν σαν μοναδική λύση του δήθεν οικονομικού προβλήματος, τον μονόδρομο της εξαθλίωσής του. Είναι γνωστό ότι η διάλυση του παραγωγικού ιστού της χώρας έγινε με τι προτροπές-υποδείξεις της ΕΕ που έκαναν πράξη οι “υπερπαριώτες” πολιτικοί μας. Όταν έντεχνα αφαιρείς από μία χώρα τη δυνατότητα να παράγει πως θα αποπληρώσει το χρέος που την φορτώνεις;

Το σημερινό Ελληνικό πρόβλημα δεν έχει να κάνει με το χρέος αλλά με την πολιτική μικρότητα των κομμάτων και την ασημαντότητα των ηγεσιών τους.
Συνειδητά έχουν ξεστρατίσει απ' τις ιδεολογικές τους θέσεις προβάλλοντας ένα “αχταρμά” θέσεων και απόψεων χωρίς καμία ιδεολογική βάση. Εδώ, για να είμαι αντικειμενικός εξαιρώ το ΚΚΕ, που είναι αγκιστρωμένο στις πάγιες και δογματικές θέσεις του.
Η ολοσχερής επικράτηση του νεοφιλελευθερισμού στην πολιτική ζωή δεν αφήνει περιθώρια για ιδεολογικές θέσεις, ή είσαι νεοφιλελεύθερος ή είσαι εκτός της διαχείρισης της εξουσίας.

Μπορεί κάποιος καλόπιστος, να παρατηρήσει ακόμη ότι υπάρχει και πολιτειακό πρόβλημα, αυτό δεν σχετίζεται μόνο με το πρόσωπο του σημερινού προέδρου της δημοκρατίας και την γνωστή και καταδικαστέα στάση του, μπροστά στην εξαθλίωση του λαού αλλά και με την ανυπαρξία εξουσιών του θεσμού.
Ο πρόεδρος της Ελληνικής δημοκρατίας μετά τις αναθεωρήσεις του συντάγματος είναι ουσιαστικά διακοσμητικό πρόσωπο, δεν έχει καμία εξουσία παρέμβασης πλην της παραίτησής του. Εδώ μπορεί κάποιος να προσάψει ψόγο κατά του σημερινού προέδρου γιατί δεν παραιτήθηκε όταν υπογράφονταν τα επαίσχυντα μνημόνια της εξαθλίωσης και του ξεπουλήματος. Θέλοντας να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα κάποιος ίσως πει ότι ήταν μέρος του σάπιου κατεστημένου πριν γίνει πρόεδρος, υπηρέτησε το κόμμα που κυβερνώντας επί δεκαετίες μας έφερε στην σημερινή τραγική κατάσταση. Ο αντίλογος είναι ότι με βάση το σύνταγμα ο πρόεδρος είναι υπερκομματικό πρόσωπο, αν ήταν παλαιότερα κομματικό θα πρέπει να αποποιηθεί την κομματική του ιδιότητα και να δρα σαν υπερκομματικό. Μεταξύ μας “άλλα λόγια ν' αγαπιόμαστε”.

Υπάρχει όμως και συνταγματικό πρόβλημα.
Υπάρχουν έγκριτοι συνταγματολόγοι που μιλούν ευθέως για παραβιάσεις του συντάγματος από τις κυβερνήσεις που υπέγραψαν και εφαρμόζουν τα μνημόνια.
Εδώ δύο πράγματα μπορεί να συμβαίνουν, ή το σύνταγμα δεν είναι σαφές και κατηγορηματικό και επιδέχεται πολλαπλές ερμηνείες ή όντως παραβιάστηκε.
Είναι αδιανόητο δύο τουλάχιστον υπουργοί, όντες συνταγματολόγοι, να ισχυρίζονται ότι δεν έγινε καμία παραβίαση του συντάγματος και ταυτόχρονα άλλοι συνάδελφοί τους να υποστηρίζουν το αντίθετο.
Αν το ισχύον σύνταγμα μπορεί να ερμηνεύεται με διαφορετικούς τρόπους τότε πάσχει, χρειάζεται αλλαγή.
Αν το σύνταγμα παραβιάστηκε κατά την υπογραφή και την εφαρμογή των μνημονίων τότε, οι συνταγματολόγοι που μετείχαν στις κυβερνήσεις, πρέπει το λιγότερο να σκίσουν τα πτυχία τους και να παραδεχτούν ότι χάρη της πολιτικής ξεπούλησαν την επιστημονικότητά τους.
Συμπερασματικά αν το ισχύον σύνταγμα δεν μπόρεσε να μας προφυλάξει απ' την αυθαιρεσία των εξουσιαστών, δεν μπόρεσε να αποτρέψει την εξαθλίωσή μας, δεν μπόρεσε να τιμωρήσει όσους ευθύνονται για την απαράδεκτη και εθνικά μειωτική θέση που μας έφεραν, τότε δεν λειτουργεί προς όφελος του λαού και χρειάζεται άμεσα δομικές αλλαγές.
Τότε και μόνο τότε θα μπούμε σε τροχιά εκδημοκρατισμού της χώρας και σε πορεία εξόδου απ' την δεινή σημερινή μας θέση.
Προσωπικά θα επιμένω έστω και αν χαρακτηριστώ γραφικός ότι το πρόβλημα της χώρας δεν είναι οικονομικό αλλά πολιτικό, πολιτειακό και συνταγματικό.
Υγεία και ελπίδα.

Πηγή: http://ideopigi.blogspot.com/2012/04/blog-post_2259.html#ixzz1sJ60FfXE

Γράφει ο Κλεισθένης.
Τα όσα ακούγονται και προπαγανδίζονται για το υπέρογκο χρέος και την αδυναμία αποπληρωμής του, αποτελούν απλά
μόνο δικαιολογίες, για
την πιο σκληρή νεοφιλελεύθερη πολιτική που ακολουθούν και σίγουρα θα ακολουθήσουν τα λεγόμενα μνημονιακά κόμματα. Το χρέος είναι διαχειρίσιμο αν αφαιρεθεί το απεχθές μέρος του, αυτό που προκύπτει απ' τα τοκογλυφικά επιτόκια και το δόλια δοσμένο, με στόχο την προτεκτοριοποίηση της χώρας.
Η επιδίωξη του σάπιου και διεφθαρμένου οικονομικοπολιτικού μας συστήματος είναι, η φτωχοποίηση των Ελλήνων, η εξασφάλιση υπερκερδών των ημετέρων και το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας.
Η τρόικα και το χρέος αποτελούν άλλοθι του συστήματος, για την επιβολή των ανελέητων νεοφιλελεύθερων πολιτικών ακόμη και με τη βία, γνωστού ότι ο λαός αντιδρά.
Η διάχυση του φόβου και της τρομοκρατίας είναι ένα απ' τα όπλα των εξουσιαστών. Τα ψευτοδιλήμματα και οι εκβιασμοί, συνηγορούντων και των αρχιερέων του νεοφιλελευθερισμού της ΕΕ, κατατείνουν στο να πειθαναγκάσουν τους Έλληνες, να αποδεχτούν σαν μοναδική λύση του δήθεν οικονομικού προβλήματος, τον μονόδρομο της εξαθλίωσής του. Είναι γνωστό ότι η διάλυση του παραγωγικού ιστού της χώρας έγινε με τι προτροπές-υποδείξεις της ΕΕ που έκαναν πράξη οι “υπερπαριώτες” πολιτικοί μας. Όταν έντεχνα αφαιρείς από μία χώρα τη δυνατότητα να παράγει πως θα αποπληρώσει το χρέος που την φορτώνεις;

Το σημερινό Ελληνικό πρόβλημα δεν έχει να κάνει με το χρέος αλλά με την πολιτική μικρότητα των κομμάτων και την ασημαντότητα των ηγεσιών τους.
Συνειδητά έχουν ξεστρατίσει απ' τις ιδεολογικές τους θέσεις προβάλλοντας ένα “αχταρμά” θέσεων και απόψεων χωρίς καμία ιδεολογική βάση. Εδώ, για να είμαι αντικειμενικός εξαιρώ το ΚΚΕ, που είναι αγκιστρωμένο στις πάγιες και δογματικές θέσεις του.
Η ολοσχερής επικράτηση του νεοφιλελευθερισμού στην πολιτική ζωή δεν αφήνει περιθώρια για ιδεολογικές θέσεις, ή είσαι νεοφιλελεύθερος ή είσαι εκτός της διαχείρισης της εξουσίας.

Μπορεί κάποιος καλόπιστος, να παρατηρήσει ακόμη ότι υπάρχει και πολιτειακό πρόβλημα, αυτό δεν σχετίζεται μόνο με το πρόσωπο του σημερινού προέδρου της δημοκρατίας και την γνωστή και καταδικαστέα στάση του, μπροστά στην εξαθλίωση του λαού αλλά και με την ανυπαρξία εξουσιών του θεσμού.
Ο πρόεδρος της Ελληνικής δημοκρατίας μετά τις αναθεωρήσεις του συντάγματος είναι ουσιαστικά διακοσμητικό πρόσωπο, δεν έχει καμία εξουσία παρέμβασης πλην της παραίτησής του. Εδώ μπορεί κάποιος να προσάψει ψόγο κατά του σημερινού προέδρου γιατί δεν παραιτήθηκε όταν υπογράφονταν τα επαίσχυντα μνημόνια της εξαθλίωσης και του ξεπουλήματος. Θέλοντας να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα κάποιος ίσως πει ότι ήταν μέρος του σάπιου κατεστημένου πριν γίνει πρόεδρος, υπηρέτησε το κόμμα που κυβερνώντας επί δεκαετίες μας έφερε στην σημερινή τραγική κατάσταση. Ο αντίλογος είναι ότι με βάση το σύνταγμα ο πρόεδρος είναι υπερκομματικό πρόσωπο, αν ήταν παλαιότερα κομματικό θα πρέπει να αποποιηθεί την κομματική του ιδιότητα και να δρα σαν υπερκομματικό. Μεταξύ μας “άλλα λόγια ν' αγαπιόμαστε”.

Υπάρχει όμως και συνταγματικό πρόβλημα.
Υπάρχουν έγκριτοι συνταγματολόγοι που μιλούν ευθέως για παραβιάσεις του συντάγματος από τις κυβερνήσεις που υπέγραψαν και εφαρμόζουν τα μνημόνια.
Εδώ δύο πράγματα μπορεί να συμβαίνουν, ή το σύνταγμα δεν είναι σαφές και κατηγορηματικό και επιδέχεται πολλαπλές ερμηνείες ή όντως παραβιάστηκε.
Είναι αδιανόητο δύο τουλάχιστον υπουργοί, όντες συνταγματολόγοι, να ισχυρίζονται ότι δεν έγινε καμία παραβίαση του συντάγματος και ταυτόχρονα άλλοι συνάδελφοί τους να υποστηρίζουν το αντίθετο.
Αν το ισχύον σύνταγμα μπορεί να ερμηνεύεται με διαφορετικούς τρόπους τότε πάσχει, χρειάζεται αλλαγή.
Αν το σύνταγμα παραβιάστηκε κατά την υπογραφή και την εφαρμογή των μνημονίων τότε, οι συνταγματολόγοι που μετείχαν στις κυβερνήσεις, πρέπει το λιγότερο να σκίσουν τα πτυχία τους και να παραδεχτούν ότι χάρη της πολιτικής ξεπούλησαν την επιστημονικότητά τους.
Συμπερασματικά αν το ισχύον σύνταγμα δεν μπόρεσε να μας προφυλάξει απ' την αυθαιρεσία των εξουσιαστών, δεν μπόρεσε να αποτρέψει την εξαθλίωσή μας, δεν μπόρεσε να τιμωρήσει όσους ευθύνονται για την απαράδεκτη και εθνικά μειωτική θέση που μας έφεραν, τότε δεν λειτουργεί προς όφελος του λαού και χρειάζεται άμεσα δομικές αλλαγές.
Τότε και μόνο τότε θα μπούμε σε τροχιά εκδημοκρατισμού της χώρας και σε πορεία εξόδου απ' την δεινή σημερινή μας θέση.
Προσωπικά θα επιμένω έστω και αν χαρακτηριστώ γραφικός ότι το πρόβλημα της χώρας δεν είναι οικονομικό αλλά πολιτικό, πολιτειακό και συνταγματικό.
Υγεία και ελπίδα.

Πηγή: http://ideopigi.blogspot.com/2012/04/blog-post_2259.html#ixzz1sJ60FfXE
Next previous home

Αναζήτηση στο ιστολόγιο

-------\ KRYON IN HELLENIC /-------

-------\ KRYON IN HELLENIC /-------
Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας... Συστήνεται απλώς σαν βοηθός από την άλλη πλευρά του «πέπλου της δυαδικότητας», χωρίς υλική μορφή ή γένος. Διαμέσου του Λη Κάρολ, αναφέρεται στις ριζικές αλλαγές που συμβαίνουν στη Γη και τους Ανθρώπους αυτή την εποχή.

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------
Σκοπός μας είναι να επιστήσουμε την προσοχή γύρω από την ανάγκη να προετοιμαστούμε γι' αυτό το μεγάλο αστρικό γεγονός, του οποίου η ενέργεια ήδη έχει αρχίσει να γίνεται αντιληπτή στον πλανήτη μας μέσα από φωτεινά φαινόμενα, όμορφες λάμψεις, την παράξενη παθητική συμπεριφορά του ήλιου, αύξηση των εμφανίσεων μετεωριτών, διακοπών ρεύματος.. όλα αυτά είναι ενδείξεις της επικείμενης άφιξης της τεράστιας ηλεκτρομαγνητικής του ζώνης η οποία είναι φορτισμένη με φωτονικά σωματίδια, και κάθε ημέρα που περνάει αυξάνονται όλο και περισσότερο.

50000 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΣΤΟ ΣΑΙΤ ΤΗΣ ΑΙΘΕΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΠΥΡΗ ΓΝΩΣΗ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ ΑΝΘΡΩΠΕ ΝΑ ΕΝΘΥΜΗΘΕΙΣ ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΣΑΙ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΘΥΜΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙΣ ΘΑ ΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙΣ!!!
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΑΠΕΙΡΟ ΣΕΒΑΣΜΟ!!!
https://www.aitherikigrafi.gr/keimena

Οι επισκεπτεσ μας στον κοσμο απο 12-10-2010

free counters