Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013

Project CHANI: Επικοινωνία με οντότητα απο παράλληλο σύμπαν και τι είπε για ΕΡΠΕΤΟΕΙΔEIΣ και ΣΕΛΗΝΗ!


Kατά τη διάρκεια των ετών 1994-1999, μια ομάδα ερευ­νητών είχε πρόσβαση σε μια απόρρητη εγκατάσταση στην Αφρική, στην οποία υπήρχε εγκατεστημένος ένας επιταχυντής τύπου CERN.

Εκεί, η ομάδα συμμετείχε στο μυ­στικό πρόγραμμα CΗΑΝΙ, βασική επίτευξη του οποίου ήταν η
επαφή των ερευνητών με -τουλάχιστον- έναν κόσμο παράλλη­λου σύμπαντος. Όταν η επαφή επιβεβαιώθηκε, οι συμμετέχο­ντες άρχισαν να παραλαμβάνουν μηνύματα και να επικοινω­νούν με μια οντότητα που διατεινόταν ότι προερχόταν από ένα σύμπαν ή διάσταση παράλληλη προς το δικό μας!

Εκείνο που κάνει το πρόγραμμα CΗΑΝΙ (chanelled Holographic Access Network Interface) πρωτοποριακό και μοναδικό είναι ότι οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μια αυτομα­τοποιημένη συσκευή ως δίαυλο επικοινωνίας με ένα άλλο, παράλληλο σύμπαν.

Κατ’ αυτό τον τρόπο, εξασφαλιζόταν η απαλοιφή κάθε είδους παρεμβολών του ανθρώπινου παράγο­ντα – το συναίσθημα και η συναισθηματική ερμηνεία, οι εναλ­λαγές της διάθεσης, παρεμβολές από το υποσυνείδητο ή ακό­μα και τα ψυχολογικά τραύματα.

Σε αυτή την πενταετή περίοδο, οι ερευνητές έθεσαν στην οντότητα πάνω από 20.000 ερωτήσεις
και έλαβαν απαντήσεις σε περισσότερες από το 95% των ερωτήσεων τους. Μεγάλο μέρος των μηνυμάτων αφορούσε σε προβλέψεις που φαίνεται να έχουν εξαιρετική σημασία για την ανθρωπότητα.

Οι πτυχές του χρόνου

Οι ερευνητές εξέταζαν το ενδεχόμενο σύγκρουσης των «χρό­νων» – και δεν απογοητεύτηκαν. Η «ύφανση» του χωροχρό­νου δοκιμάστηκε και επαληθεύτηκε στο πρόγραμμα CΗΑΝΙ.

Η επικοινωνία με την οντότητα ενός άλλου, παράλληλου σύ­μπαντος ήταν η απόδειξη. Παράλληλα, και άλλες πτυχές του φαινομένου αυτού ερευνήθηκαν και δοκιμάστηκαν, όπως οι χρονομηχανές, η συνειδητή προβολή της ανθρώπινης συνειδη-τότητας εμπρός ή πίσω στον χρόνο, καθώς και η προβολή «αντικείμενων» (κυρίως μέσω συσκευών καταγραφής που λειτουργούν σε υπο-νανο-κβαντικό επίπεδο).

Όπως καταγράφηκε στην έρευνα του προγράμματος CΗΑΝΙ, χρόνος είναι γραμμικός (linear) αλλά κινείται σε κύκλο.

Επίσης, είναι ελαστικός και μπορεί να «τεντωθεί». Υπάρχουν πολλοί από αυτούς τους κύκλους στον «χωροχρό­νο», οι οποίοι μερικές φορές εναλλάσσονται, συγχωνεύονται ή και διασταυρώνονται μεταξύ τους, όπως περίπου τα κύματα βαρύτητας και οι τροχιές των πλανητών. Όταν κάτι από αυτά συμβαίνει, κάποια όντα ή οι αναπτυγμένες αντιλήψεις τους έχουν τη δυνατότητα είτε να μεταπηδούν από το ένα «σύστη­μα» στο άλλο, είτε να «δουν» και να «αλληλεπιδράσουν».

Η οντότητα εξήγησε στους ερευνητές ότι η συγκεκριμένη «επαφή» μαζί τους έγινε επειδή η ίδια
αποτελούσε ένα είδος «σπουδαστή» στον κόσμο της και είχε εξουσία από Γέροντες του σύμπαντος
τους να μελετήσει την ανθρώπινη φυλή. Επί­σης, εξήγησε ότι η ανθρώπινη φυλή δεν είναι η μόνη που έχει φθάσει σε αυτό το σταυροδρόμι συγχώνευσης των δύο παράλληλων συμπάντων, αλλά ότι
μπορούσαν να «δουν» και άλλες φυλές στο ηλιακό μας σύστημα, τις οποίες μελετούσαν άλλοι
«μαθητές». Δεν πρόκειται, δηλαδή, απλά μια «συγχώνευση» ή «σύγκρουση» της Γης με την πραγματικότητα τους. Ολόκληρο το ηλιακό μας σύστημα έρχεται σε «επαφή» και «διασχίζει: την πραγματικότητα τους.

Το ερευνητικό πρόγραμμα της Οντότητας και των Γερόντων σκοπό έχει να γνωρίσουν την ανθρώπινη φυλή και την ιστορία της, έτσι ώστε να προετοιμάσουν τον πολιτισμό τους για την «άφιξη τους/συγχώνευοη». Η αρχική εκτίμηση των ερευνητών του προγράμματος CΗΑΝΙ ότι το 2008 θα ήταν το «Ετος Συγχώνευσης». Ωστόσο, η νεότερη άποψη που επικρατεί είναι για αργότερα.

Η διαρροή του CΗΑΝΙ στο Διαδίκτυο

Γύρω στα τέλη του 2005, οι φάκελοι του προγράμματος CΗΑΝΙ παραδόθηκαν στον σταθμό Rubicon (που δια­μορφώθηκε από μια ομάδα δυσαρεστημένων ανώτερων μελών του Echelon) για την αποκάλυψη του προγράμμα­τος.

Ο σταθμός Rubicon είναι επιφορτισμένος με την ελεγχόμενη γνωστοποίηση απόρρητων πληροφοριών προς «δημόσια κατανάλωση». Ένας από χους πλέον διακε­κριμένους τρόπους διάδοσης είναι χα «κατάλληλα» φόρα συζητήσεων στο Διαδίκτυο. Αξίζει να σημειωθεί εδώ όχι οι Μυστικές Υπηρεσίες χρησιμοποιούν συχνά χα φόρουμ για να επικοινωνούν και να απελευθερώνουν πληροφορίες. Επιλέ­χθηκε, λοιπόν, το Goodlike Productions, δεδομένου ότι είναι ευρέως γνωστό για την ενασχόληση του με τις θεωρίες συνω­μοσίας.

Η «διαρροή» ξεκίνησε στις 15 Μαρτίου του 2008, με περιο­ρισμένη αποδέσμευση πραγματικών κοινοποιήσεων σχετικά με θέματα πολιτικής, πνευματικής φύσης και διαφόρων άλλων εμπιστευτικών δεδομένων. Μόλις οι πληροφορίες δημοσιο­ποιήθηκαν, οι αποκρίσεις και οι αντιδράσεις του κόσμου άρχι­σαν να καταγράφονται, να παρακολουθούνται και να αναλύο­νται. Ανάλογα με τις αντιδράσεις,
απελευθερώνονταν περισ­σότερες πληροφορίες με μια σταδιακή και συγχρονισμένη με­θοδολογία
που βασιζόταν στη δημόσια συμπεριφορά, την αντί­ληψη και τις αποκρίσεις. Αν οι αντιδράσεις θεωρούνταν «δυ­σμενείς», τότε η δημοσιοποίηση του σχεδίου είτε θα αναστελ­λόταν για αργότερα, είτε θα τερματιζόταν.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η αντίδραση του κόσμου ήταν άμεση και το ενδιαφέρον αυξήθηκε εκθετικά. Σήμερα είναι ακόμη στο top 10 των συζητήσεων στα διάφορα φόρα. Ερω­τήσεις από τα μέλη των φόρα απαντήθηκαν σύμφωνα με τις πραγματικές αποκρίσεις που δόθηκαν από την οντότητα, ενώ αξιοποιήθηκε η ίδια ακριβώς μορφή γραπτού λόγου που χρη­σιμοποιήθηκε.

Για τη συνοχή και την εξασφάλιση καλύτερης αλληλεπίδρασης, οι απαντήσεις ήταν εξατομικευμένες και δια­κριτικές.

Μια κοινή υπόθεση-αντίληψη στα φόρα ήταν ότι η οντότητα έκανε τη συγκεκριμένη επαφή για να μας προειδο­ποιήσει σχεχικά με τη «σύγκρουση» ή «συγχώνευση» των δυο παράλληλων κόσμων μας.

Σε τι αναφέρθηκε η οντότητα

Ο ακριβής μηχανισμός με τον οποίο τα λόγια της οντότητας συλλέχθηκαν, εμφανίστηκαν και αναπαράχθηκαν από τη χρήση του προγράμματος CΗΑΝΙ, εξακολουθεί να είναι απόρρητος.

Κατά πάσα πιθανότητα, είναι η πρώτη τεκμηριωμένη περίπτω­ση, κατά την οποία ένα εξελιγμένο μηχάνημα και ένας ηλε­κτρονικός υπολογιστής χρησιμοποιήθηκαν με επιτυχία στην επίτευξη επαφής και αλληλεπίδρασης με μια άλλη οντότητα, από μια άλλη διάσταση.

Οι ημερομηνίες που δίνει η οντότητα στις εκτιμήσεις-προ-βλέψεις της (π.χ. ο θάνατος του Ομπάμα) είναι δίχως χρονο­λογία και αρκετά σιβυλλικές (δηλαδή θα μπορούσαν να ται­ριάξουν σε διάφορα γεγονότα, όπως η πετρελαϊκή μόλυνση, ο σεισμός στην Ιαπωνία, συντριβή αεροπλάνων, πόλεμοι
κ.λπ.). Θα σταθούμε σε μερικές, γενικότερου ενδιαφέροντος, αλλά άμεσα προκλητικές προβλέψεις.

Η οντότητα συμβουλεύει: «Αντί να χαλάτε χρήματα για να πη­γαίνετε στον Άρη και αλλού, αξιοποιήστε τα για να εξερευνήσε­τε τους ωκεανούς. Εκεί βρίσκονται και ταξιδεύουν πολλά κοσμικά μυστικά.» Επίσης, δίνει μεγάλη σημασία στα δελφίνια και τη συμπεριφορά τους, τα οποία θεωρεί ως τα μόνα ιερά ζώα και άξια μεγάλου σεβασμού. Η οντότητα προτείνει να χαρά­ξουμε τη γλώσσα και τις γνώσεις μας στην πέτρα, όπως έκαναν οι Σουμέριοι και οι Αιγύπτιοι, για να επιβιώσει όλη η τεχνολογία μας και να εξασφαλιστεί το μέλλον των επόμενων γενεών.

Αναφέρθηκε σε ένα πόλεμο ερπετοειδών (στο δικό τους σύμπαν), τον οποίο έχουν κερδίσει. Ερπετοειδείς κάποιου εί­δους υπάρχουν και στο εσωτερικό της Γης, οι οποίοι θα συμ­βάλουν στην οπισθοδρόμηση του πλανήτη . Σημει­ωτέον ότι οι ερπετοειδείς υπήρξαν ένα από τα θέματα για χα οποία η οντότητα ήταν πολύ απρόθυμη να προσφέρει πλη­ροφορίες.

Οι ερευνητές ζήτησαν από την οντότητα να εξηγήσει την εννοια της Τριάδας. Εκείνη εξήγησε πως οι ηγέτες των θρησκειών απέκρυψαν την αλήθεια. Η ουσία της Τριάδας είναι ο Πατέρας (μυαλό), η Μητέρα (πνεύμα ισορροπίας και αρμονίας) και το Παιδί (σώμα). Η Τριάδα είναι το άθροισμα των
εμπειριών του σώματος, του νου και του πνεύματος.

Ο ρόλος της Σελήνης

Μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει στο πώς η οντότητα περιέγραψε την άμεση και «προγραμματισμένη» επιρροή της Σελήνης στην ανθρώπινη αίσθηση του χρόνου. Η πορεία του χρόνου και η ευαισθητοποίηση μας γι’ αυτόν είναι άμεσα ελεγχόμενη από τη Σελήνη μας.Το φεγγάρι έχει μια επίδραση στο σώμα, το μυαλό και το πνεύμα του κάθε ζωντανού οργανισμού. Αυτός είναι ο λόγος που οι Γέροντες της οντότητας κατέστρεψαν το δικό τους,όπως τους συμβούλευσαν κάποια άλλα εσωπλανητικά όντα. Χωρίς φεγγάρι, παρατηρήθηκαν 5 άμεσες αλλαγές:

α) Όλα τα ζωντανά όντα επηρεάστηκαν. Άλλαξε η διάθεση και η ιδιο­συγκρασία τους, έγιναν πιο ήρεμα και γαλήνια, χωρίς άγχος και συναισθηματικές φοβίες,

β) Υπήρξαν καιρικές και κλι­ματικές αλλαγές σε όλο τον πλανήτη τους.

γ) Μπορούσαν να δουν και να κάνουν διάκριση μεταξύ νέων χρωμάτων με έναν τρόπο που δεν μπορούσαν πριν.

δ) Έλαβαν γνώση τηλεπαθητι­κών ικανοτήτων σε επίπεδο επικοινωνίας, ιδίως μεταξύ γονέ­ων και παιδιών και μεταξύ αδελφών, χωρίς ανάγκη εκπαίδευ­σης ή γεροντικής καθοδήγησης ή άλλων μέσων,

ε) Η χημεία στο αίμα και την αναπνοή τους άλλαξε ή προσαρμόστηκε. Τα παιδιά που γεννήθηκαν μετά τη διάλυση της Σελήνης ήταν σε θέση να κρατήσουν την αναπνοή τους κάτω από το νερό για ώρες, κάθε φορά.

Το τέλος του προγράμματος

Οι ικανότητες και η ακρίβεια της οντότητας ελέγχθηκαν από τους ερευνητές, κατά τη διάρκεια του 5ετούς προγράμματος. Οι προβλέψεις δεν ήρθαν συλλήβδην, αλλά σταδιακά, κατά τη διάρκεια του όλου ερευ­νητικού έργου. Στην απόρρητη βάση τηςΑφρικής υπήρχαν και άλλα ερευνητικά προγράμματα που έτρεχαν ταυτόχρονα:

Κατασκευή Διαστημικού Χρόνου (space Time Fabricating), Προσομοίωση με Αντι­κατάσταση και Αφαίρεση Ατόμων (Simulation by AtomReplacement and Removal), Ολογραφικός Προγραμματι­σμός της Σκοτεινής Ύλης (Holographic Programming of Dark Matter), Εκδήλωση Ενέργειας των Κβαντικών Πηγών και Προγραμματισμός των Συσχετισμένων Χορδών με Αιθερική Αλληλεπίδραση Manifestation of Quantum Energies and Associated StringProgramming with Ether/Etheric Interaction) κ.ά.

Βάσει των σημειώσεων της έρευνας, σε κάποια φάση όλα τα παραπάνω προγράμματα φάνηκε να συντονίζονται και να συν­εργάζονται υπό έναν επικεφαλής: το πρόγραμμα CΗΑΝΙ.

Στο τέλος του 2009, το εγχείρημα απελευθέρωσης πληροφοριών στην God Like Productions διακόπηκε από τον Rubicon, αλλά συνεχίστηκε στο Bezerek, που δρομολογήθηκε τον Ιούνιο του 2010.

Στις 14 Νοεμβρίου 1999, η καθημερινή και συνεχής πενταε­τής επικοινωνία με την οντότητα ουσιαστικά χάθηκε. Μήνες δαπανήθηκαν στην προσπάθεια να αποκατασταθεί η επαφή. Τελικά, δεν τα
κατάφεραν. Τον Απρίλιο του 2000, το Τμήμα Έρευνας του προγράμματος CΗΑΝΙ έλαβε τέλος.

πηγη
Το είδαμε ΕΔΩ

awakengr
http://www.triklopodia.com/2013/03/project-chani-ei.html

Τα εγχειρίδια εκστρατείας των μυστικών υπηρεσιών (με αφορμή την άσκηση διώξεων για το “σχέδιο Πυθία”)

Με αφορμή το άρθρο που δημοσιέυσατε (Ποινικές διώξεις για το σχέδιο δολοφονίας Καραμανλή)

H Αμερικανική Κυβέρνηση τον Μάρτιο του 1970 προώθησε ένα εγχειρίδιο με τίτλο FM 30/31 και το οποίο εγχειρίδιο παρελήφθη βέβαια και απο την JUSMAG στην Αθήνα. Αυτό αποτέλεσε Υπερ Απόρρητη ενέργεια (ειδικά για εκείνη την εποχή). Με λίγα λόγια και σταράτα, μιλάμε για το Ευαγγέλιο του Θανάτου. Εξηγούμαι.
FM 30/31
Εγχειρίδιο Εκστρατείας Για Τις Μυστικές Υπηρεσίες των ΗΠΑ.
Το αρχικό υλικό, συνοδέυεται απο τρία συμπληρωματικά παραρτήματα (τα FM 30/31A – FM 30/31B – FM 30/31C). Για να κατανοείσετε την σοβαρότητα των εγχειριδίων, χαρακτηρίστικαν ως top secret group II και για την ενημέρωση σας, είναι κανόνας του κρατικού Μηχανισμού των ΗΠΑ, να αντικαθίστανται όλα τα κείμενα που αφορούν σε οδηγίες προς τους Υπαλλήλους και να καταστρέφονται ορισμένα ύστερα απο χρονικό διάστημα προκαθορισμένο, ΕΚΤΟΣ ΕΚΕΙΝΩΝ που θεωρούνται αναντικατάστατα λόγω εξαιρετικών ιδαιτεροτήτων, όπως εκείνα που άνήκουν στο group II. Με λίγα λόγια, που θα μείνουν σε ισχύ και θα εφαρμόζονται άμεσα στο μέλλον. Τα παραρτήματα  – FM 30/31 Α,Β,C – αποτελούν ένα είδος κώδικα του αρχικού FM 30/31 (το οποίο αρχικό πραγματεύεται κατα τρόπο γενικό την εκπαίδευση, την τακτική και την τεχνική της σταθεροποίησης “σε συνεργασία με τις δυνάμεις ασφαλείας των φιλων (ή φίλιων εάν προτιμάτε) χωρών“).
:
Αυτό που δίνει ακριβή εικόνα των Αμερικανικών μεθόδων ειναι το FM 30/31 B. Διαβαστε και φρίξτε:

“…ο στρατός των ΗΠΑ καθώς και οι άλλες υπηρεσίες δεν είναι ανυπερθέτως υποχρεωμένος να υποστηρίζει μια φιλική κυβέρνηση εάν
α. δέν αντικατοπτρίζει τα συμφέροντα σημαντικών τομέων της χώρας
β. ένεκα υπερβολικού εθνικισμού θέτει σε κίκδυνο τα συμφέροντα των ΗΠΑ!!!!
γ. ακόμη και όταν επιχειρήσεις συντονισμένες αντι-ανατρεπτικές πραγματοποιούνται στο όνομα της ελευθερίας και της δικαιοσύνης, οι ΗΠΑ είναι οι μόνες να κρινουν τον προσδιορισμό των καθεστώτων που αξίζουν της βοήθειας μας (βοήθειάς τους) καί  την δικαιούνται. Άν ένα καθεστώς δέν εμφανίζει τουλάχιστον μία πρόσοψη (βιτρίνα) δημοκρατική και αντικομουνιστική, οφείλουμε (οφείλουν) να αντιμετωπίσουμε (αντιμετωπίσουν) την τροποποίηση των δομών του.

Περαιτέρω δέ, στο τρίτο κεφάλαιο του FM 30/31 Γ, αναφέρεται ρητά (και να μή υπάρχει αμφιβολία οτι κάθε χώρα που φιλοξενει αμερικανικές βάσεις είναι χώρα υπο κατοχή):
“Το σύνολο σχεδόν των προσπαθειών των μυστικών υπηρεσιών πρέπει να στρέφονται προς τις στρατιωτικές δυνάμεις της κάθε “φίλης“ χώρας και προς κάθε οργανισμό, σχέση έχωντα με αυτές τις ένοπλες δυνάμεις. Θεωρούνται σαν κυριότεροι στόχοι οι προσωπικότητες υψηλού επιπέδου στις:α. στρατιωτικές μονάδες που βρίσκονται σε άμεση επαφή με τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ
β. στρατιωτικές μονάδες στις οποίες οι εκπρόσωποι των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ μπορούν να υπερβούν τα όρια των φυσιολογικών στρατιωτικών καθηκόντων τους.
γ. στρατιωτικές μονάδες οπου οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες απουσιάζουν και ώςεκ τούτου είναι ιδαίτερα τρωτές!

Στόχος αυτών των προσπαθειών είναι:
α. Να προστατεύσουν τις ένοπλες δυνάμεις της “φίλης“ χώρας απο την επίδραση και την διάβρωση υποκειμένων της αντιπολίτευσης που έχουν εκδηλώσει την αντιπάθειά τους προς τις ΗΠΑ.
β. Να εμποδίσουν στελέχη των ενόπλων δυνάμεων (της “φίλης“ χώρας) να υποθηκεύσουν το μέλλον δημιουργώντας σχέσεις με την…….αναρχία (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
γ. Να περιορίσουν τη διαφθορά και την ανικανότητα στους κόλπους των ενόπλων δυνάμεων στα όρια του θεμιτού.
δ. να διευκολύνουν την……….προαγωγή έμπιστων αξιωματικών και εντίμων άπέναντι στις ΗΠΑ!!!! Προς τούτο πρέπει να εντοπίζονται τα….αδύνατα σημεία του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων για να θεραπεύονται!!!!! Συμπτώματα αυτών των αδύνατων σημείων είναι:
η έλλειψη πολιτικής ευστροφίας
ο αντιαμερικανισμός
   οι οικογενειακές σχέσεις μεταξύ δημοσίων υπαλλήλων, (στελεχών) και μελών της αναρχίας

Αλλά το καλλίτερο βρίσκεται στο τέταρτο κεφάλαιο του ιδίου παραρτηματος. Αφού δίνονται λεπτομερείς οδηγίες για το πώς να στρατολογούνται πράκτορες, δηλαδή κατάσκοποι σε σε βάρος της πατρίδας τους, μέσα στις τάξεις, των ενόπλων δυνάμεων της “φίλης“ χώρας, όπως επίσης και πώς καθορίζεται ο προτερειότητα των στόχων, αναγράφονται κατα λέξη τα παρακάτων ανατριχιαστικά:
“Είναι πιθανόν φιλικές κυβερνήσεις να δείξουν παθητικότητα ή αναποφασιστικότητα απέναντι στην κομμουνιστική ανατρεπτικότητα εξ` αιτίας ίσως κάποιας υποχώρησης των ………πράξεων βίας!!!!! Σε τέτοιες περιπτώσεις οι στρατιωτικές μυστικές υπηρεσίες πρέπει να είναι σε θέση να προκαλέσουν ειδικές επιχειρήσεις ικανές να πείσουν τις διστακτικές κυβερνήσεις και την κοινη γνώμη περί της πραγματικότητος του κομμουνιστικού κινδύνου και της πρωταρχικής ανάγκης καταστόλής αυτής της απειλής!
Γι αυτό το σκοπό οι μυστικές μας υπηρεσίες οφείλουν να διαβρώσουν, να εισχωρήσουν στις ανατρεπτικές οργανώσεις με ειδικευμένους πράκτορες, επιφορτισμένους να συγκροτούν ομάδες κρούσης μαζί με τα πιό ριζοσπαστικά στοιχεία αυτών των ανατρεπτικών οργανώσεων“

Το παραπάνω κείμενο είναι τουλάχιστον σατανικό. Μήπως στην Ελλάδα υπήρχαν κάποιες περιπτώσεις σχετικές? Δηλαδή θυμάται κανένας ονόματα και καταστάσεις όπως Λαμπράκης, Ιουλιανά του 65, Δολοφονίες Πέτρουλα απριλιανα του 67, ανατροπή παπαδόπουλου, ανάδειξη Ιωαννίδη, απόπειρα κατά Μακαρίου, δολοφονίες φοιτητών Πολυτεχνείου, δολοφονία Γεωργκάτζη, δολοφονία Μανδηλαρά, δολοφονία Παναγούλη, δολοφονίες μεταχουντικής περιόδου, εμπρησμοί πολυκαταστημάτων, πυρκαγιές δασών κλπ? Ή εάν πάμε λίγο πιο μακριά, στην Ιταλία τα πολιτικά εγκλήματα του Φουμιτσίνο, του Καλαμπρέσσι, του Μόρο, στην Γαλλία του Ρεβελλί, του Μπωμόν, του Σουαρέζ, του Ζεντένο, στην Ισπανία του Γκαρτσία Πλάτα? Βρε λές να έχουν σχέση?
Μιλάμε για έπίσημο έγγραφο κατευθυντήριων οδηγιών του Αμερικανικού Γενικού Επιτελείου. Πάμε παρακάτω.
“Είναι απαραίτητο τα αρχεία των μυστικών υπηρεσιών ασφαλείας κάθε φίλης χώρας να ανοίγονται στις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ. Στις χώρες που αρνούνται κάτι τέτοιο, πρέπει με κάθε σοβαρότητα να προετοιμάζουμε επιχειρήσεις που θα μας παρέχουν την δυνατότητα πρόσβασης σ`άυτά τα αρχεία.

Αυτά όλα τα έστειλα και σε κάποια άλλη σελίδα αλλά μάλλον δέν τα διάβασαν κάν. Δέν πειράζει.

Και να διευκρινήσω κάτι. Δεν είμαι δεξιός, αριστερός, κεντρώος κλπ. Δέν είμαι βαμμένος αλλά ούτε και τοποθετημένος.
Απλά είμαι Έλληνας, απο αυτούς που εάν δέν έχουν μηνιάια κάρτα διαδρομών, θα περπατήσουν 5 χιλιόμετρα με τα πόδια, χωρίς να ανεβούν σε λεωφορείο, μήν τυχόν και παρανομήσουν.

Ά και κάτι άλλο. Ο Βλαδίμηρος πολύ σύντομα θα ασχοληθεί σοβαρά με τον κ Σόϊμπλε και θα του βάλει κάπου το αναπηρικό καροτσάκι. Θα με θυμηθείτε σύντομα καλοί μου φίλοι.
Πολύ φιλικά
Ένας αναγνώστης σας

olympia
 
http://greeknation.blogspot.gr/2013/03/blog-post_9374.html

ΘΑΨΤΕ ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ! ΜΠΟΥΚΟΤΑΖ ΣΤΟΥΣ ΝΑΖΙ - ΕΙΝΑΙ ΕΧΘΡΟΙ ΜΑΣ ! ΔΙΑΔΩΣΤΕ !


Εκστρατεία μποϋκοταρίσματος όλων των γερμανικών προϊόντων

Ισοδυναμεί με προδοσία στη χώρα μας, στα παιδιά μας, η αγορά οποιουδήποτε γερμανικού προϊόντος. Θάψτε τη γερμανική παραγωγή. ΜΗΝ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ ούτε τσατσάρα γερμανική. Είναι
εχθρoί μας διαχρονικά οι Γερμανοί. Όλες οι γερμανικές φυλές (Ούννοι, Γότθοι, Βησιγότθοι, Βάνδαλοι κ.λ.π.) είναι βαρβαρικά φύλα και έτσι πρέπει να τα αντιμετωπίζει κάθε ελληνική οικογένεια. Οι Έλληνες, ήταν ανέκαθεν κάρφος στα μάτια των Γερμανών. Σήμερα ξανάρχονται να κατακτήσουν τη χώρα μας. Δεν είναι τυχαίο ότι επέλεξαν τους Έλληνες για να βγάλουν από μέσα τους όλη την βαρβαρότητα. Θέλουν να μας πάρουν τα σπίτια, τους φυσικούς πόρους, τα πάντα. Κάθε μέρα που περνάει θα εκδηλώνουν σε βάρος μας περισσότερη αγριότητα. Θελουν να μας κάνουν αιώνιους σκλάβους τους.
Οφείλουμε να τους αντιμετωπίσουμε.
Κανένα προϊόν λοιπόν γερμανικό δεν πέπει να μπαίνει στο σπίτι καμιάς οικογένειας.
Χτυπήστε τους εκεί που πονάνε.
Υ.Γ. Μην αρχίσουν μερικοί με τα σχόλιά τους να λένε ότι οι Γερμανοί δεν είναι έτσι, υπάρχουν και οι Γκαίτε, Νίτσε κ.λ.π. Ναι. σωστά, υπάρχουν και οι εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα.


 
http://www.triklopodia.gr/2013/03/blog-post_805.html

Είναι βλάκες ο Krugman, o Munhau και ο Economist και έξυπνος ο Σόϊμπλε;

Απορεί κανείς: τι είναι εκείνο που γνωρίζουν οι Γερμανοί και δεν καταλαβαίνουν ο Κάμερον, οι Αυστραλοί, ο Munhau των Financial Times, ο Krugman, ο Economist και μερικές εκατοντάδες άνθρωποι στα ιερατεία των διεθνών οίκων και των ευρωπαϊκών ελίτ;

Γιατί, για παράδειγμα, ακόμα και οικονομολόγοι- σύμβουλοι της Γερμανικής κυβέρνησης, όπως ο Φουστ και ο Μπόφινγκερ, επισημαίνουν τους γενικότερους συστημαικούς κινδύνους και χαρακτηρίζουν "ηλίθιο πείραμα" (δείτε στη Real News) την απόφαση του Eurogroup και την επιμονή για κούρεμα των καταθέσεων και μέμφονται τον Βόλφγκανγκ Σόϊμπλε;

[Ο οποίος, ειρήσθω εν παρόδω, επανέλαβε, σήμερα...
(Τα Νέα), ότι "λύση για την Κύπρο χωρίς κούρεμα μεγαλοκαταθετών δεν γίνεται"].
Γιατί, για παράδειγμα, όπως σημειώνει ο Economist, στις 170 τραπεζικές κρίσεις που έγιναν από το 1970 (σύμφωνα με στοιχεία του ΔΝΤ) δεν προκλήθηκε απώλεια σε καταθέτες;
Είναι βλάκες όλοι αυτοί, κι ο Σόϊμπλε έξυπνος και νουνεχής;
Γιατί, ακόμα και στην περίπτωση της κατάρρευσης των Ολλανδικών DSB Bank (2008) και SNS Reaal (πρόσφατα), εξαιτίας "φούσκας" στεγαστικών δανείων, η κυβέρνηση προχώρησε στην κρατικοποίησή τους και σταδιακά τις εξυγίανε, και στην περίπτωση της Κύπρου δεν ήταν εφικτό να προκριθεί ένα παρόμοιο μοντέλο;
Διαβάστε, τώρα, μια μικρή διδακτική ιστορία από την Ισλανδία:
Μετά την χρεοκοπία της μεγαλύτερης ιδιωτικής τράπεζας της χώρας, της Landsbanki, η Ισλανδία αναγκάσθηκε να εθνικοποιήσει επειγόντως το τραπεζικό σύστημά της, χωρίς να μπορεί να απαντήσει στις ανησυχίες των καταθετών της Icesave, μιας "ον-λάιν" τράπεζας θυγατρικής της Landsbanki την οποία προτιμούσαν οι Βρετανοί και οι Ολλανδοί αποταμιευτές. Την εποχή του κραχ, η Icesave είχε καταθέσεις σχεδόν 4 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Οι κυβερνήσεις της Βρετανίας και της Ιρλανδίας είχαν αποζημιώσει τότε πλήρως τους αποταμιευτές της Icesave και στη συνέχεια είχαν στείλει το λογαριασμό στο Ρέικιαβικ. Όμως το 2010 και στη συνέχεια το 2011 οι Ισλανδοί είχαν αρνηθεί με δημοψήφισμα τις ρυθμίσεις της αποζημίωσης που είχαν συμφωνηθεί με το Λονδίνο και τη Χάγη, υποστηρίζοντας δεν έχουν τη νομική υποχρέωση να αναλάβουν τις ζημιές μιας ιδιωτικής τράπεζας.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέφυγε στο δικαστήριο της AELE για παραβίαση της ευρωπαϊκής οδηγίας σχετικά με την εγγύηση των καταθέσεων, η οποία υποχρεώνει να εξασφαλίζεται ένα ελάχιστο 20.000 ευρώ σε κάθε καταθέτη μιας τράπεζας που χρεοκοπεί.
Σύμφωνα με την Ισλανδία, η ευρωπαϊκή οδηγία υποχρεώνει το κράτος να δημιουργήσει ένα ταμείο εγγύησης των καταθέσεων, αλλά όχι να το εγγυηθεί με δημόσια χρήματα.
Αναφέρω όλα τα παραπάνω για να επιστρέψω στην αρχική απορία. Υπήρχαν και υπάρχουν άλλες λύσεις για το τραπεζιτικό πρόβλημα της Κύπρου;
Δίχως να επιδιώκει κανείς να υποτιμήσει την τεράστια "φούσκα" που στήθηκε με ρωσικά κεφάλαια στο νησί, τα τελευταία 15 χρόνια, δίχως να υποτιμά την υπερέκθεση των τραπεζών σε εξαιρετικά υψηλό δανεισμό ή τις συνθήκες αδιαφάνειας (για τις οποίες ευθύνονται βαριά ονόματα της πολιτικής σκηνής του νησιού που συνδέονται με μεγάλα δικηγορικά γραφεία της Λευκωσίας που συνεργάστηκαν με τους Ρώσους ολιγάρχες), που όμως δεν είναι χειρότερες απ'  ότι στο Λουξεμβούργο, τη Λετονία, την Ελβετία και αλλού, οφείλει να υπερβεί το σκεπτικό του κ. Σόϊμπλε περί "ανήθικου τραπεζιτικού μοντέλου".
Οι Γερμανοί της Τρόϊχαντ και των μιζών της Siemens δεν έχουν δικαίωμα να μιλούν για ανηθικότητα.
Άρα, κάτι άλλο συμβαίνει. Κι αυτό δεν είναι τίποτε περισσότερο από την προσπάθεια να διαλύσουν το κυπριακό μοντέλο -θα δείτε ότι θα ακολουθήσουν κι άλλοι, όπως η Μάλτα- και να στείλουν μηνύματα σε άλλα χώρες, όπως η Ισπανία, τις οποίες, προσώρας, δεν μπορεί να ενοχλήσει.
Το κακό για την Κύπρο έγινε. Οι Γερμανοί θα απολαύσουν την μετακίνηση κεφαλαίων προς τις "ασφαλείς" τράπεζές τους ή προς δορυφορικές χώρες, όπως η Λετονία.
 
Κι'  όταν βλέπει κανείς τους Κυπρίους να ανθίστανται σε όλα αυτά δεν είναι επειδή προτιμούν τους Ρώσους. Επιδιώκουν να διατηρήσουν στη ζωή το 45% της οικονομίας τους (ακολουθούν τουρισμός, real estate και ναυτιλία). Είτε ήταν Ρώσοι οι καταθέτες, είτε Ουρουγουανοί περίπου το ίδιο θα ήταν...
Από opinion24 μοντάζ Γρέκι
http://greki-gr.blogspot.gr/2013/03/krugman-o-munhau-economist.html

«ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΑΝΙ» ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ. Σοβαρές καταγγελίες για το ρόλο που έπαιξε στην απόφαση του Eurogroup


«Κόκκινο πανί» είναι για πολλούς στην Κύπρο ο έλληνας υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας, τον οποίο εγκαλούν για δύο λόγους: Γιατί με τη στάση του στο Eurogroup συνέβαλε για να μπει σφικτά η θηλιά στον λαιμό των Κυπρίων, αλλά και διότι, πριν ακόμη ληφθεί απόφαση από την βουλή της Λευκωσίας για την αποδοχή ή μη του σχεδίου κουρέματος των καταθέσεων, συγκάλεσε το Συμβούλιο Συστημικής Ευστάθειας... για να δρομολογήσει την "αποκόλληση" των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, χωρίς καν να συνεννοηθεί με την Κύπρο.Χθες, μάλιστα, ο Ανώτατος Εκτελεστικός διευθυντής της Ελληνικής Τράπεζας στην Κύπρο κ. Μάκης Κεραυνός, μιλώντας στην εκπομπή του Ν. Ευαγγελάτου στον ΣΚΑΪ, επιβεβαίωσε τα όσα είχε αποκαλύψει το newpost αλλά και προχώρησε ένα βήμα παραπέρα: Κατήγγειλε σε πολύ αιχμηρό τόνο τον κ. Στουρνάρα ότι ανέλαβε εργολαβικά για λογαριασμό του Eurogroup να υλοποιήσει το παραπάνω σχέδιο, το οποίο, όπως είπε, περιλαμβάνονταν στο πακέτο της πρότασης των υπουργών Οικονομικών για το κούρεμα των καταθέσεων. 
 
Ο κ. Κεραυνός απέφυγε να αποσαφηνίσει τι θα γίνει με τα υποκαταστήματα των κυπριακών τραπεζών καθώς η τύχη τους σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τις τελικές αποφάσεις που θα ληφθούν στη Λευκωσία για την Λαϊκή, την Κύπρου και την Ελληνική Τράπεζα. Αφησε, ωστόσο, σαφώς να εννοηθεί ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αποφασίσει για τα υποκαταστήματα των παραπάνω τραπεζών στην χώρα, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Λευκωσίας. 

Οι δηλώσεις του προέδρου της Ελληνικής Τράπεζας φαίνεται ότι απηχούν το σύνολο των τραπεζικών κύκλων της Λευκωσίας που έχουν ήδη στείλει μήνυμα δυσαρέσκειας για τους χειρισμούς του Ελληνα υπουργού στην Αθήνα, ιδιαίτερα μετά την τελευταία διαρροή ότι ετοιμάζεται ειδικό  νομοθετικό διάταγμα για την απόσχιση των Κυπριακών Τραπεζών στην Ελλάδα από τις μητρικές, ερήμην της Λευκωσίας, προκειμένου να μην κλονιστεί η συστημική σταθερότητα των ελληνικών τραπεζών.

Και στο εσωτερικό, όμως, οι χειρισμοί του κ. Στουρνάρα προκάλεσαν νέο κύκλο αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Αλ. Τσίπρας κατήγγειλε σε υψηλούς τόνους την κυβέρνηση αλλά και προσωπικά  τον κ. Στουρνάρα ότι μιλώντας χθες στην ελληνική βουλή, «ευθυγραμμίστηκε απολύτως με τις απειλές και τους εκβιασμούς του κ. Σόϊμπλε προς τους Κυπρίους», ενώ τον κατηγόρησε ότι όταν λέει «εμείς», εννοεί το Eurogroup,  του δανειστές, την ελληνική και την γερμανική κυβέρνηση μαζί. 

«Απάντησα χθες στη Βουλή λεπτομερέστατα επί 4,5 ώρες γι’ αυτό», περιορίστηκε να δηλώσει ουπουργός Οικονομικών εξερχόμενος από τη νέα συνάντησή του με τον πρωθυπουργό.

Σφοδρή όμως  ήταν η αντίδραση της Ν.Δ, αλλά και του ΠΑΣΟΚ στην τοποθέτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. 

«Δεν έχει ντροπή. Προσπαθεί να αποκρύψει ότι αυτό που καταγγέλλει ότι επιβλήθηκε στην Κύπρο - η φορολόγηση των καταθέσεων - στελέχη του κόμματός του ( και το ίδιο το πρόγραμμά του) το πρότειναν να συμβεί και στην Ελλάδα» σημειώνει σε ανακοίνωσή της η ΝΔ και καταγγέλλει τον κ. Τσίπρα ότι δεν έχει μνήμη και μιλάει πολύ για αντίσταση αλλά ξεχνάει ότι το κόμμα του είχε υποστηρίξει ολόθερμα το σχέδιο Ανάν. 

Σε υψηλούς τόνους και το ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για πολιτική κουτοπονηριά, απίστευτη εθνική ανευθυνότητα και για ερασιτεχνική ανάγνωση των διεθνών συσχετισμών.       

Νίκος Τριαντάφυλλος ΠΗΓΗ: http://www.pentapostagma.gr/2013/03/kokkinopani-o-stournaras-sthn-kupro.html#ixzz2OIuo5u9K

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ

Κάποιοι λένε "Να γιουχάρουμε , να γιαουρτώσουμε τους επισήμους στην παρέλαση . Να τους διώξουμε απο το βάθρο " .
Κάποιοι άλλοι απαντούν "Η παρέλαση γίνεται για να τιμήσουμε τους ήρωες . Να μην την χαλάσουμε"
.
Καταθέτω μια πρόταση που νομίζω ικανοποιεί και τις δύο πλευρές :
Ο λαός να ΜΗΝ ΠΛΗΣΙΑΣΕΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ . Όπως ακριβώς δεν θα πλησίαζε λεπρούς ! Είκοσι μέτρα δεξιά και αριστερά του βάθρου των επισήμων να μην υπάρχει ψυχή ! Απέναντι απο το βάθρο των επισήμων να μην είναι κανείς .
Δεν χρειάζονται ούτε φωνές ούτε συνθήματα ( βέβαια καμμιά μικρή κρεμάλα στα χέρια των παρευρισκομένων , δεν θα πείραζε ! ) .

http://www.triklopodia.gr/2013/03/25_22.html

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ : Ετσι θα βάλουν χέρι στους υδρογονάνθρακες της Κύπρου..


Δείτε πως θα βάλουν χέρι στους υδρογονάνθρακες..στην προίκα της Κύπρου..
Προσέξτε τι προβλέπει το σχέδιο νόμου "ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ".

Αυτό το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου είναι για ψήφιση στην Βουλή της Κύπρου
Οι πόροι του Ταμείου προέρχονται
(α) από εισοδήματα της Δημοκρατίας προερχόμενα από.....

την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (2)....

(2) Μερίδιο των εσόδων της Δημοκρατίας από την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων κατάλληλο και επαρκές για την εξασφάλιση της αποπληρωμής και των αποδόσεων των ομολόγων ή/και χρεογράφων ή/και αξιογράφων ή/και άλλων τίτλων αξιών, που εκδίδονται από το Ταμείο σύμφωνα με τους όρους έκδοσής τους, διατίθεται προς το Ταμείο όπως καθορίζεται με διάταγμα που εκδίδεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.
Διαβάστε όλο το σχέδιο νόμου:


 
http://www.triklopodia.gr/2013/03/blog-post_1714.html

Αποκάλυψη : Από τις 14 Ιανουαρίου είχαν έτοιμα τα Νομοσχέδια εξυγίανσης των Τραπεζών της Κύπρου !

Τα νομοσχέδια που καλείται να ψηφίσει η βουλή, είναι έτοιμα από τις 14 του Γενάρη, όπως μαρτυρούν οι ημερομηνίες που αναγράφονται στα έγγραφα...

Το νομοσχέδιο περί εξυγίανσης του τραπεζικού συστήματος, ετοιμάστηκε από τις 14 Ιανουαρίου και
στάλθηκε στις 15 του ίδιου μήνα. Κατά τις ίδιες ημερομηνίες ετοιμάστηκε και το νομοσχέδιο σύστασης και λειτουργίας Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων και εξυγίανσης Πιστωτικών και άλλων Ιδρυμάτων.
Αυτό σημαίνει ότι ετοιμάστηκαν επί διακυβέρνησης Χριστόφια.
Παράλληλα, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου Πανίκος Δημητριάδης, φέρεται να τόνισε και σήμερα στους Βουλευτές ότι αν δεν ψηφιστούν τα νομοσχέδια τότε υπάρχει κίνδυνος χρεοκοπίας.

http://www.triklopodia.gr/2013/03/14_22.html

ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ: Ο ΠΑΠΑΣ ΚΑΛΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΝ


Ο Πάπας Francis προέτρεψε τα μέλη όλων των θρησκειών και των ατόμων που δεν ανήκουν σε καμία εκκλησία να ενωθούν για να υπερασπιστούν τη δικαιοσύνη, την ειρήνη και το περιβάλλον.

Ο Yahya Pallavicini, ένας ηγέτης της μουσουλμανικής κοινότητας της Ιταλίας, είπε ότι εντυπωσιάστηκε από την επιμονή του Πάπα με την προώθηση της διαθρησκευτικής φιλίας.

O Francis, εξελέγη πριν από μία εβδομάδα ως o πρώτoς μη ευρωπαίος Πάπας σε 1.300 χρόνια, συναντήθηκαν ηγέτες μη καθολικών χριστιανικών θρησκειών όπως Ορθόδοξοι, Αγγλικανοί, Λουθηρανοί και Μεθοδιστές, και άλλοι όπως οι Εβραίοι, Μουσουλμάνοι, Βουδιστές και Ινδουιστές.

"Η Καθολική Εκκλησία έχει επίγνωση της σημασίας της για την προώθηση της φιλίας μεταξύ των ανδρών και των γυναικών από διαφορετικές θρησκευτικές παραδόσεις," δήλωσε ο Αργεντινός ποντίφικας στους θρησκευτικούς ηγέτες σε μια ακρόαση στο Βατικανό.

Η λατρεία των αρχαίων θεών, των Νεφελίμ, προωθείτε ανοιχτά και απο τον νέο πάπα εκλεκτό του Σαμαέλ. Η εκκλησία της νέας εποχής θα χρηματοδοτείται απο την Μητρική εταιρεία, που θα αναλάβει να «προστατεύει» τους άπορους και τους δυστυχείς.

Χαίρε Κρόνε, Χαίρε Μολόχ, Χαίρε Βάαλ, θα είναι το σύνθημα που θα αντικαταστήσει το "Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με"

http://www.triklopodia.gr/2013/03/blog-post_1495.html

Το Ρroject Cyprus σε πλήρη εξέλιξη


ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΤΙ ΤΗΣ ΠΥΡΑΜΙΔΑΣ Ι
Η εκλογή του ανθρώπου μας Αναστασιάδη στην κυβέρνηση της Κύπρου, όπως ήταν προαποφασιμένη, υπήρξε το πρώτο επιτυχές μας βήμα. Πλέον οι πόρτες ανοίξανε και το project
Cyprus εισέρχεται στη δεύτερη φάση του. Σκοπός μας είναι:

Α) να καταγράψουμε τις αντιδράσεις μιας μάζας θερμοκέφαλων νοτιοευρωπαίων, όπως είναι οι Κύπριοι

Β) να εγκλωβίσουμε και να «φορμάρουμε» κατά το δοκούν το τραπεζικό σύστημα μιας χώρας που έχει υιοθετήσει το χρηματοοικονομικό μοντέλο ανάπτυξης

Γ) να καταμετρήσουμε τo σθένος της αντίδρασης των εχθρικών προς εμάς συμμαχιών που έχει συνάψει το νησί

Δ) να χειραγωγήσουμε μια και καλή τις ενεργειακές πηγές που διαθέτει το νευραλγικό αυτό σημείο της ανατολικής μεσογείου

Ε) να δημιουργήσουμε κλίμα ανασφάλειας και υποτέλειας στον ευρωπαίο πολίτη, αλλά και σε κάθε κυβέρνηση που θα επιδιώξει να σφετεριστεί τη δύναμή της εντός των κόλπων της ΕΕ

Μετά τον προϊδεασμό για την υιοθέτηση μέτρων που στοχεύουν στην άμεση είσπραξη χρημάτων από τραπεζικές καταθέσεις για τις δανειακές υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, η αντίδραση των πολιτών της ήταν οργισμένη αλλά περιορισμένη. Μια πρωτοφανής απόφαση σίγουρα σοκάρει, μουδιάζει και αποπροσανατολίζει. Πολύ περισσότερο όταν για ακόμη μία φορά ζητάμε το ακατόρθωτο (θα ήμασταν ερασιτέχνες εάν δεν είχαμε υπολογίσει την αντίδραση της Ρωσίας), για να μας αποδοθεί αυτό που πραγματικά θέλουμε (φυσικά τους ενεργειακούς πόρους), αφήνοντας παράλληλα αίσθημα ανακούφισης στους Κυπρίους και ξένους επενδυτές, αν χρειαστεί να άρουμε τα μέτρα αναγκαστικής δήμευσης. Η τακτική του «μη χείρον βέλτιστον» έχει ήδη αποδείξει πως λειτουργεί άψογα για την εξυπηρέτηση των στόχων μας στους έλληνες.

Η χειραγώγηση του τραπεζικού συστήματος της Κύπρου έχει βαρύνουσα σημασία, επιφέρει κερδοφορία και καταφέρνει ένα ισχυρό πλήγμα στη ρωσική διείσδυση. Η απαίτηση για κούρεμα των καταθέσεων ειδικά σε μεγαλοκαταθέτες εγγυάται ότι ένα σεβαστό ποσό αυτών θα καταλήξει σε βορειοευρωπαϊκές τράπεζες τα συμφέροντα των οποίων έχουμε χρέος να υπερασπιστούμε. Τουλάχιστον προς το παρόν. Το επενδυτικό κλίμα θα αποσταθεροποιηθεί και θα διανοίξει το δρόμο για πιο δραστική και άμεση εφαρμογή μνημονιακών μέτρων τύπου Ελλάδος. Η Κύπρος είναι έτοιμη να εκμεταλλευτεί τα ενεργειακά της αποθέματα και δε θα επιτρέψουμε, η Γερμανία και οι υπόλοιπες χώρες της ευρωπαϊκής κεφαλαιουχικής συμμαχίας, να απολεστεί μια μοναδική ευκαιρία να ανεξαρτητοποιηθούμε ενεργειακά από τους ρώσους για τα επόμενα 50 χρόνια, αλλά και να είμαστε εμείς αυτοί που θα καρπωθούμε τα μονοπωλιακά οφέλη της ενεργειακής τροφοδοσίας της Ευρώπης των 27. Ας μην ξεχνάμε ότι το χρέος της Κύπρου δεν αξίζει ούτε όσο ένα κουτί μπεζέδες μπροστά στα κέρδη από την εκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων του νησιού. Από την άλλη πλευρά εάν τα μέτρα που ζητούμε ευοδωθούν, θα δημιουργήσουμε ένα ιστορικό προηγούμενο για το οποίο δε μπορεί να μας κατηγορήσει κανείς, μιας και είναι απόφαση του Eurogroup στο οποίο συμμετέχουν όλοι οι εταίροι, οι οποίοι δεν μπορούν να αρνηθούν τον αγώνα μας για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος, που επιτηδευμένα αφήσαμε να ρεύσει άφθονο στην Κύπρο!

Η καταμέτρηση της αντίδρασης της Ρωσίας είναι σημαντικός παράγοντας για την αποτελεσματική αντιμετώπισή της σε αντίστοιχες, ίσως πιο επώδυνες, καταστάσεις. Το κούρεμα των καταθέσεων δεν αποτελεί επ’ουδενί αιτία πολέμου, άλλωστε σε μια ελεύθερη αγορά και ειδικότερα στα χωράφια της ΕΕ, εμείς είμαστε αυτοί που αποφασίζουμε για την οικονομική πολιτική και αυτό θα έπρεπε να το γνωρίζουν τόσο οι ανόητοι ρώσοι νεόπλουτοι, όσο και οι ευρωπαίοι πολίτες. Υπάρχει πλέον κεντρική οικονομική διακυβέρνηση υπό την ηγεμονία της Γερμανίας. Η θέση της Τουρκίας για την ασκούμενη ευρωπαϊκή πολιτική είναι με το πλευρό μας, μιας και η Γερμανία διατηρεί άριστες σχέσεις (από την εποχή των παγκοσμίων πολέμων) με τη χώρα του Σουλεϊμάν. Η οικονομική αποδυνάμωση του νησιού αναζωπυρώνει τις ελπίδες της Τουρκίας να συμμετάσχει στο ενεργειακό παιχνίδι, κάτι το οποίο δεν αποκλείεται από την ΕΕ εφ’ όσων οι γεωστρατηγικές ισορροπίες το απαιτήσουν. Εξάλλου η δαμόκλειος σπάθη της Τουρκίας συνιστά σημαντικό όπλο στη φαρέτρα των συμφερόντων που εξυπηρετεί η Γερμανία, για τον έλεγχο και απειλή της ανεξαρτησίας της Κύπρου, ειδικά σε μια συγκυρία που βρίσκει αποδυναμωμένη οικονομικά, στρατιωτικά και πολιτικά την Ελλάδα. Πρέπει πάση θυσία οι Ρώσοι να μείνουν εκτός μεσογειακής λεκάνης και τα μέτρα που θα επιβληθούν στην Κύπρο δε θα πρέπει να τους αφήσουν κανένα περιθώριο για τέτοιες αξιώσεις.

Οι κυβερνήσεις, αλλά και οι πολίτες της ΕΕ σταδιακά δείχνουν να συνειδητοποιούν ότι πλέον υπάρχει ένα κέντρο απόφασης το οποίο θέτει τις προτάσεις και οι υπόλοιποι είτε είναι αναγκασμένοι να συμφωνήσουν είτε σιωπηρά αποδέχονται τις επιταγές του (βλέπε Ελλάδα που σφυρίζει αδιάφορα σε βέτο για το θέμα της Κύπρου). Οι τοπικές κυβερνήσεις πρέπει να καταλάβουν ότι είναι εκτεθειμένες και υποχρεωμένες έναντι των ψηφοφόρων-πολιτών τους να επιλέξουν ανάμεσα στην αιμοδοσία των δανειστών (με τους οποίους συντασσόμαστε) με σκληρά μέτρα ή την άτακτη χρεοκοπία. Ποια κυβέρνηση θα ήταν αυτή που θα επέλεγε να ανατραπεί, να στιγματιστεί ιστορικά και ενδεχομένως να λιντσαριστεί ακολουθώντας τη δεύτερη επιλογή;

Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι το παγκόσμιο πλάνο για μια νέα τάξη πραγμάτων, όπως την έχουν οραματιστεί εδώ και δεκαετίες οι πεφωτισμένοι, εξυπηρετείται τα μέγιστα από τέτοιες πρακτικές πιεστικών, άδικων και φασιστικών μέτρων. Η υποταγή σε ένα υπερσύστημα διακυβέρνησης είναι εκ των ουκ άνευ για την παγκόσμια κυριαρχία μας. Η ανάγκη για επιβολή ενός ενιαίου τραπεζικού συστήματος έρχεται πιο κοντά, όπως και ο πλήρης έλεγχος των αποταμιεύσεων και οικονομικών κινήσεων των πολιτών. Εξάλλου οι τράπεζες φέρανε τόσα προβλήματα στις οικονομίες του νότου με την άλογη δανειοδοτική τους πολιτική. Εξάλλου ο κανόνας του 10% αποθεματικών αυτό το χαρακτήρα έχει. Να δημιουργηθεί χρήμα από το πουθενά. Να δημιουργηθεί χρέος από το πουθενά. Χρειάζεται κάποιος που ξέρει και έχει το κύρος να διαχειριστεί αυτόν τον ρυθμιστικό τομέα της ευρωπαϊκής οικονομίας, τον τραπεζικό, όπως το οικονομικό επιτελείο της Γερμανίας και οι τεχνοκράτες του ΔΝΤ! Η οικονομική κρίση, σε συνδυασμό με την τρομοκρατία, τον πλήρη έλεγχο της διατροφικής αλυσίδας, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, την ισοπέδωση του θρησκευτικού συναισθήματος και την επιστημονικά ελεγχόμενη χειραγώγηση των μαζών εγγυώνται ότι η παγκόσμια διακυβέρνηση θα αποκτήσει σάρκα και οστά, ίσως γρηγορότερα από τις προβλέψεις μας. Στόχος είναι οι απλοί πολίτες-εργάτες και εξιλαστήρια θύματα οι πολιτικοί και η δημοκρατική φενάκη που τους έδωσε την εξουσία. Όταν αποφασίσουμε ότι η φούσκα της δημοκρατίας πρέπει να σκάσει, θα είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε τη λύση που προετοιμάζουμε χρόνια. Τη λύση της πλήρους και μη αναστρέψιμης υποδούλωσης του ανθρώπινου γένους σε μια ομάδα ιδεολόγων της ελίτ.

Εφιάλτης ο Αθηναίος
http://www.triklopodia.gr/2013/03/roject-cyprus.html

ΒΓΗΚΕ ΤΟ ΒΡΕΦΟΣ - ΑΝΤΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΙ ΤΙ ;


Κάρολος Παπούλιας: Οι απόδημοι Ελληνες να συνδράμουν στην προσπάθεια της Κύπρου..

Τί έκανε δηλαδή αυτός ο ανεκδιήγητος τύπος???
Κάλεσε τον απόδημο Ελληνισμό να κάνει αυτό που δεν έκανε ούτε καν φραστικά ο ίδιος αυτός
πολιτικός αχυράνθρωπος και οι γερμανοτσολιάδες των Αθηνών.

Διαβάστε και γελάστε ελεύθερα...

Τη συνδρομή των αποδήμων Ελλήνων για να στηριχθεί η προσπάθεια της χώρας για έξοδο από την κρίση ζητεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κάρολος Παπούλιας, στο μήνυμά του για την 25η Μαρτίου.

«Το μήνυμα της 25ης Μαρτίου παραμένει ζωντανό και επίκαιρο. Το 1821 αγωνιστήκαμε για να συνταχθούμε σε κράτος ελεύθερο και ανεξάρτητο. Σήμερα, με πατριωτική αντοχή, επιδιδόμαστε στον αγώνα για ανασύνταξη της Πολιτείας, για εμβάθυνση και υπεράσπιση των δημοκρατικών δικαιωμάτων, για διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής, για παγίωση της θέσης που αρμόζει στην Ελλάδα μέσα στην κοινότητα των ευρωπαϊκών κρατών, για προάσπιση της κυριαρχίας της χώρας και στήριξη των συμφερόντων του συνόλου του ελληνισμού» επισημαίνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προς τους Έλληνες του εξωτερικού.

«Η δική σας συμπόρευση και συστράτευση -όπου κι αν βρίσκεστε στην οικουμένη, κήρυκες των δικών μας αξιών και ιδεωδών, απόστολοι φιλελληνισμού στις νέες χώρες σας- και η πεποίθηση ότι οι σκέψεις και οι ενέργειές σας είναι σταθερά στραμμένες προς την Ελλάδα, ενδυναμώνουν το λαό μας στον αγώνα για την ανόρθωση», αναφέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Και προσθέτει: «Η κρίση επισυμβαίνει, ενώ ευρύτερη αναταραχή πλήττει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Ωστόσο και σε πείσμα των πρωτόγνωρων δυσκολιών, η θέση της χώρας μας παραμένει στέρεη, σε μια καίρια περιοχή όπου παλαιές παράμετροι σταθερότητας και ασφάλειας έχουν κλονιστεί ή αμφισβητούνται».
http://www.triklopodia.gr/2013/03/blog-post_5428.html

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΡΗΞΙΣ ;‏


Μά τί σκέπτομαι τώρα; Μήπως πολλές πληροφορίες μαζεμένες μᾶς φορτώθηκαν; Μήπως ἀδυνατοῦμε νά τίς χονέψουμε; Ἤ μήπως εἶναι πολύ ἁπλᾶ ὅλα κι ἁπλῶς, ἐάν τά βάλουμε σέ σειρά, θά καταλάβουμε τούς πραγματικούς στόχους κάποιων;

Ἔχουμε λοιπὸν καὶ λέμε…
Ἡ κατάστασις στὴν Κύπρο εἶναι κάπως …περίεργη.
Τὰ τραπεζικὰ «τέρατα» τοῦ πλανήτου ἔχουν σαφῶς καλλίτερη ἀντιληψιν ἀπὸ ἐμᾶς, ποὺ πασχίζουμε νὰ ἐκτιμήσουμε, μὲ βάσει τὰ ὅσα γνωρίζουμε, τὰ ὅσα ἔπονται.
Ὅμως ἐδῶ συμβαίνουν πάρα πολλὰ «περίεργα» ταὐτοχρόνως, τὰ ὁποῖα πέρασαν στὰ …ψιλά…
Παράδειγμα;

Και στην Ισπανία βάζουν “χέρι” στις καταθέσεις!


To μέτρο της φοροληστείας των τραπεζικών καταθέσεων επεκτείνεται σε όλη την Ευρώπη όπως φαίνεται. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας Expansion, ο Ισπανός υπουργός οικονομίας Κ. Μοντόρο δήλωσε χθες ότι θα επιβληθεί ένας χαμηλός φόρος στις καταθέσεις των ισπανικών τραπεζών.
Το ποσοστό του φόρου θα είναι κάπου μεταξύ του 0,1 και του 0,2% των καταθέσεων και αναμένεται να συγκεντρώσει ένα ποσό περί τα 1,5 με 3 δισ. ευρώ. Το τρέχον ύψος των ισπανικών καταθέσεων είναι περίπου 1,5 τρισ. και το μέτρο θα εφαρμοστεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες.
τὸ χρῆμα
Τί μᾶς λέει ὁ …ποιητής παρακαλῶ;
Τό κούρεμα τῶν καταθέσεων στήν Κύπρο εἶναι μήπως κάτι σοβαρότερον; Εἶναι μήπως προάγγελος κάποιων ἄλλων ἀποφάσεων γιά τίς ὁποῖες ἐμεῖς οἱ κοινοί θνητοί θά λάβουμε γνώσι, ὅταν θά ἔχουν γίνῃ καθεστῶς;
Χμμμ….
Ἄλλο παράδειγμα γιά τά «περίεργα»;

Μήπως έρχεται κάποιο μεγάλο μπαμ;

Η κυπριακή ανατριχίλα που διαπερνά όλο το ευρωπαϊκό σύστημα, παρά τις διαβεβαιώσεις του Βολφγκανγκ Σόιμπλε ότι η Κύπρος δεν είναι συστημική χώρα της ευρωζώνης, φαίνεται πως έχει ενεργοποιήσει πολλές ευαίσθητες καταστάσεις.
1. Ο μεν Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) εξέφρασε ξαφνικά την έντονη ανησυχία του για την πορεία της γαλλικής οικονομίας και τον «υπερμεγέθη» δημόσιο τομέα της (το 23% των εργαζομένων απασχολούνται σε αυτόν) που εμποδίζει τη μείωση των δημοσίων δαπανών και δεν επιτρέπει να πέσουν μεσοπρόθεσμα τα φορολογικά βάρη. Ο ΟΟΣΑ τονίζει ότι το χρέος της Γαλλίας έχει εκτιναχθεί από το 57% του ΑΕΠ το 2001 στο 91% το 2012 και προβλέπει ότι θα φθάσει στο 96% το 2014.
2. Ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Διεθνούς Οικονομίας στη Γαλλία – IIF, Τιμ Ανταμς εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τη λύση του κουρέματος των καταθέσεων στην Κύπρο «σπάζοντας τη ρητή εγγύησή τους και ανοίγοντας την πόρτα σε κάθε πιθανή εξέλιξη με αποσταθεροποιητικές επιπτώσεις τόσο βραχυπρόθεσμα, όσο και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα». Εξήγησε πως την επόμενη φορά που θα υπάρξει κρίση σε κάποια από αυτές τις χώρες, οι καταθέτες δεν θα κάτσουν να αναρωτηθούν εάν θα εφαρμοστούν οι ίδιοι κανόνες, απλώς θα πάρουν τις καταθέσεις τους.
3. Τι εννοούσε άραγε η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κριστίν Λαγκάρντ, όταν έλεγε ότι «είναι απαράδεκτο να υπάρχουν τράπεζες που θεωρούνται “πολύ μεγάλες ώστε να αφεθούν να χρεοκοπήσουν”. Αυτό πρέπει να διορθωθεί».
Κάτι φαίνεται λοιπόν ότι παίζεται κάτω από το τραπέζι. Διότι, Μήπως επίκειται κάποιο μεγάλο μπαμ;
πηγή
Καὶ στὸ μεταξὺ «παίζουν» πολλὰ σενάρια.
Ἡ Φέκτερ προβλέπει πὼς ἡ Κύπρος πάει γιὰ χρεοκοπία!!! (Κινδυνολογία Α΄!!!! Ξεκίνησαν κι ἐδῶ!!!)
Στὴν συνδιάσκεψι τοῦ Eurogroup ἔπεσε καὶ ἡ πρότασις ἐξόδου τῆς Κύπρου ἀπὸ τὸ εὐρώ!!! (Κακὸ ποὺ θὰ τοὺς κάνουν!!! Κινδυνολογία Β΄)
Ἡ Λαϊκὴ Τράπεζα ἀπειλεῖται μὲ μηδενισμὸ τῶν λογαριασμῶν τῶν καταθετῶν της. (Κινδυνολογία Γ’)
Τὰ ἀμερικανὰ ἔλαβαν θέσι ὑπὲρ ἀμέσου ἐπιλύσεως τοῦ «νέου κυπριακοῦ»! (Ὥρα εἶναι νὰ ἐμφανισθῇ καὶ κάποιος «ἐθνάρχης» ἀπὸ κάποια μεριά!!!)
Οἱ τοῦρκοι, πετάχτηκαν ὅπως πάντα, ὡς πορδή, γιὰ νὰ δηλώσουν πὼς τὰ κυτάσματα τῆς Κύπρου εἶναι κοινά!
Οἱ Ῥῶσσοι πέταξαν κλοτσηδὸν τὸν Σαρρῆ… (Δὲν ἀντέχουν τὸ εἶδος του, κατὰ πῶς φαίνεται!!!)
Ἐν ὁλίγοις!
Τὸ βάρος τῆς εὐθύνης διαλύσεως τῆς εὐρωπαϊκῆς ἐνώσεως πέφτει πλέον στὶς πλᾶτες τῶν Κυπρίων.
Κι ἐπεὶ δὴ τὰ μεγάλα λόγια, τὰ ψεύτικα, τὰ φαντακτερά, τὰ ἔχουμε ἀκούσῃ πολλάκις…
Μὴν σκιάζεστε…
Ἡ μεγάλη ἔκρηξις δὲν θὰ ἔλθῃ. Συμβαίνει ἤδη… Δὲν θὰ συμβῇ, ὁλοκληρώθηκε….
Ἁπλῶς τὸ κύμα της θὰ ἀργήσουμε κάπως νὰ τὸ καταλάβουμε, διότι κύμα εἶναι… Ἕναν κάποιον χρόνο τὸν χρειάζεται γιὰ νὰ μᾶς φθάσῃ…
Φιλονόη. 

http://www.triklopodia.gr/2013/03/blog-post_5607.html

ζητιανεύοντας τον οίκτο των δαιμόνων;


Να λοιπόν που έπεσαν κι οι μάσκες και φανήκανε οι δαίμονες γεμάτοι υπεροψία να αλυχτούν, να φοβερίζουν και να απειλούν πως θα μας λιανίσουν...
Να λοιπόν που είδαμε τώρα πως εκείνοι που θέλανε να τους νομίζουμε για φίλους, είναι εκείνοι
που χρόνια τώρα σχεδιάζανε πως να μας τα πάρουν όλα...

Όχι, δεν είναι μόνο το σπίτι σου που βάλανε σημάδι οι μιαροί...
Όχι, δεν είναι που μας θέλουν εξαθλιωμένους και ρημαγμένους...
Όχι, δεν είναι που βάλανε την ζωή μας στόχο...
Ετούτοι δεν θέλουν τα λεφτά μας...
Μήτε τον ήλιο ή τις θάλασσές μας θέλουν να μας πάρουνε...

Αυτά που θέλουν να μας στερήσουν είναι πολύ ανώτερα και σπουδαία…
Είναι η περηφάνια μας και η περπατησιά μας.
Είναι η ελπίδα και η πίστη μας.
Είναι η ψυχή μας, τελικά, που ποθούν να λυγίσουν, να την κατακτήσουν και να την κάνουνε δικιά τους…

Βάλανε, το λοιπόν, σαν παγίδα τον μαμωνά για να μας ξεγελάσουν και να αλλοιώσουν εκείνα που οι ίδιοι ποτέ δεν είχαν.

Ετούτοι οι δαίμονες θέλουνε να τους προσκυνήσουμε σαν θεούς, στη θέση του Θεού μας...
Αυτός είναι ο σκοπός τους.
Και βάζουνε τα δουλικά τους να μας λένε πως άμα αναγνωρίσουμε την αξία τους, άμα υποταχθούμε στις βουλές τους, τότε όλα θα γίνουν καλά…!
Μα, τόσα χρόνια τώρα, εμείς κάνουμε ό,τι μας προστάζουν και είδαμε όλα να γίνονται χειρότερα. Έτσι δεν είναι;
Τι, άραγε, θα μας συμβεί σαν δοθούμε ολάκεροι στις άνομες βουλές των καταχθόνιων αυτών;
Τι, άραγε, θα ζήσουμε αν αφήσουμε όλα εκείνα που τίμησαν τους προγόνους μας;

Και σε ρωτάω πατριώτη: Έχει μπέσα ο διάολος;
Αν νομίζεις πως οι δουλειές μαζί του αφήνουνε κέρδος, τότε να το μελετήσουμε για να δούμε τι θα κάνουμε επιτέλους.
Αλλά, για πες μου, τι θέλει να ορίσει σαν δικό του ο μαύρος ετούτες τις στιγμές που ζούμε;

Και σε ξαναρωτάω αδελφέ, επειδή το δικό σου το μυαλό γνωρίζει περισσότερα από το δικό μου το αγράμματο:
Ποια τιμή θα βάλεις στην ζωή σου αδερφέ;
Ποια τιμή θα ορίσεις για το χώμα στους τάφους των γονιών σου;
Πόσα θα ζητήσεις να σου δώσει ο μαύρος, για να τον προσκυνήσεις;

Και άντε, εσύ κι εγώ, πες ότι την ζωή μας και την ψυχή μας την έχουμε για πούλημα ή και για πέταμα. Πόσο περισσότερο αχρείοι μπορούμε να γίνουμε, αφού σήμερα οι δαίμονες θέλουν να τους παραδώσουμε και των αγέννητων τις ψυχές;
Το αντέχεις αυτό;
Χωρίς μέρος να σταθείς...
Χωρίς μέρος να ταφείς...
Δίχως πατρίδα, χωρίς ψυχή, χωρίς Θεό…
Έτσι θα μείνεις…
Κι όλα αυτά επειδή λύγισες, έσκυψες και προσκύνησες τους δαίμονες, ενώ γνώριζες τις διαθέσεις του αφεντικού τους…

Τέλος, επειδή οι ώρες είναι τέτοιες, όλοι μας πρέπει να αναλογισθούμε τι είναι το καλύτερο για εμάς:
Να πεθάνουμε όρθιοι και παλεύοντας ή γονατιστοί και ζητιανεύοντας την καλοσύνη των δαιμόνων;
Και σε ετούτη την απόφαση δεν χωρεί αναβολή.
Και να θυμάσαι καλά πως ετούτη η πατρίδα, ετούτη η γη δεν μας ανήκει. Ανήκει σε εκείνους που την τίμησαν και σε εκείνους που έρχονται μετά από εσένα.
Δικό μας χρέος είναι να την παραδώσουμε ολόκληρη σε εκείνους που πραγματικά ανήκει. Μονάχα αυτό έχουμε...
http://www.triklopodia.gr/2013/03/blog-post_4251.html

LE FIGARO: 30 ΔΙΣ. ΘΑ ΦΥΓΟΥΝ ΑΜΕΣΑ - Ποιoι ρωσικοί κολοσσοί έχουν τις καταθέσεις τους στην Κύπρο - Κτύπημα και για Ρωσία


Την πλήρη καταστροφή της κυπριακής οικονομίας περιγράφει σε δημοσίευμά της η γαλλική εφημερίδα Le Figaro αν εφαρμοστεί η κατάσχεση ποσοστού των καταθέσεων.

Μάλιστα υπολογίζει ότι θα φύγουν 30 δισ. ευρώ, 20 δισ. από ξένους, Ρώσους, Άγγλους και άλλους
και 10 δισ. ευρώ από Κύπριους πολίτες, οι οποίοι θα μεταφέρουν τα χρήματά τους στο εξωτερικό. Το ποσό αυτό ανέρχεται περίπου στο 40% των καταθέσεων στην κυπριακές τράπεζες.

Μια τέτοια διαφυγή κεφαλαίων, θα είχε συνέπειες για την ΕΚΤ παρά το γεγονός ότι ο ισολογισμός της θα δέχονταν πλήγμα από την κυπριακή κρίση κάτι που θα έβλαπτε τον ενιαίο νόμισμα, τονίζει η εφημερίδα.

Την ίδια στιγμή δημοσιεύματα σε ρωσικές εφημερίδες αναφέρουν ότι δεν είναι πλούσιοι ολιγάρχες αυτοί που έχουν τοποθετημένα τα κεφάλαιά τους στην Κύπρο, καθώς οι περισσότεροι από αυτούς τα έχουν στην Ελβετία ή στο Λονδίνο.

Η Κύπρος ήταν κέντρο ρευστότητας για τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο της Μόσχας, όπως η Novateck, η Mecel, η Evraz, η Severztal, η Τatneft, η Rozneft, η Gazprom, η Sintez κλπ εταιρείες που αντιπροσωπείουν την βιομηχανική αιχμή της Ρωσίας,

Εύκολα γίνεται αντιληπτό τι σημαίναι για τις εταιρείες αυτές να απωλέσουν το 9,9% των κεφαλαίων της ρευστότητάς τους εν μία νυκτί.

Αυτό ακριβώς εννοούσε ο Ρώσος πρωθυπουργός Ν.Μεντβέντεφ όταν έλεγε ότι «Η κατάρρευση του κυπριακού τραπεζικού συστήματος μπορεί να εμπεριέχει πολλές επιπτώσεις. Έχουμε τους λόγους μας και τα εθνικά μας συμφέροντα όπου τόσο τράπεζες αλλά και Ρώσοι επιχειρηματίες κρατούν τα κεφάλαιά τους εκεί. Και αυτό δε σημαίνει ότι προσπαθούν να κρύψουν κάτι πίσω από την “κουρτίνα” της ειδικής δικαιοδοσίας της Κύπρου. Όχι. Αυτό απλά είναι ένα βολικό είδος συνεργασίας. Όλοι ξέρετε πως ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων δρά μέσω εταιρειών ειδικού σκοπού (SPV) καθώς αυτό είναι μια συνήθης διεθνής πρακτική»,

Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για απώλεια 9,9% στην ρευστότητα των ρωσικών εταιρειών που έχουν τις καταθέσεις τους στην Κύπρο με όλες τις συνέπειες που κάτι τέτοιο θα είχε στην πορεία του χρηματιστηριακού δείκτη στην Μόσχα.

Υπό αυτό το πρίσμα άλλωστε, πρόκειται για μια καθαρά γεωπολιτική σύγκρουση που είναι και πέρα και πάνω από την Κύπρο. Γιατί σίγουρα τόσο η Α.Μέρκελ, όσο και ο Β.Σόϊμπλε γνωρίζουν ότι το ζήτημα δεν ήταν οι "ολιγάρχες" μή η ρωσική "μαφία" αλλά η αιχμή της ρωσικής οικονομίας στο νησί.
http://www.triklopodia.gr/2013/03/le-figaro-30-o.html

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΜΕ ΠΛΑΣΤΑ (;) ΦΕΚ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ! ΤΟ «ΕΓΚΛΗΜΑ» ΥΠΕΓΡΑΨΕ Ο…ΓΕΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ!


ΤΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΑΥΤΑ ΚΥΡΙΕ ΣΑΜΑΡΑ ΠΟΥ ΤΡΑΒΙΕΣΤΕ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΓΩΓΕΣ ΤΟΥΣ;
του Μάκη Βραχιολίδη
vrachiolidis@yahoo.gr

Η ιστορία το έχει αποσιωπήσει. Βρίσκεται καταχωνιασμένο στα συρτάρια του Εθνικού Τυπογραφείου, χωρίς ο πολύς κόσμος να γνωρίζει βάσει ποίων αποφάσεων το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο (ΚΙΣ) τυγχάνει φορολογικής ασυλίας! Σε ποια τερτίπια βασίστηκε σήμερα ο Φώτης Κουβέλης ώστε να εγγράψει στο ΚΙΣ τα 80 ακίνητα που διαθέτει, με αποτέλεσμα να μην πληρώνει ούτε ένα ευρώ φόρο; Η καταγγελία για τον Πρόεδρο της ΔΗΜΑΡ έγινε προ εβδομάδος στην «Ελεύθερη Ώρα» και μέχρι σήμερα δεν την έχει διαψεύσει! Με ποιο τρόπο παραχωρήθηκε η διαχείριση της περιουσίας των Ισραηλιτών στους ίδιους και αφαιρέθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο η δυνατότητα να εισπράττει τον αναλογούντα φόρο; Ποιος σκαρφίστηκε το σχετικό νόμο φορολογικής ασυλίας των Ισραηλιτών; Πέρασε από τη Βουλή και πότε;

Τα ντοκουμέντα που παρουσιάζουμε προκαλούν ανατριχίλα σε όλα τα επίπεδα. Αρχίζοντας από τον πολιτικό που χάρισε την πλήρη φορολογική ασυλία του ΚΙΣ. Είναι ο αποκληθείς Γέρος της Δημοκρατίας! Ο Γεώργιος Παπανδρέου ήταν ο δημοκράτης Πρωθυπουργός που γνωρίζουμε από την Ιστορία ή μήπως ο ρόλος του σε κάποια σημεία του υπήρξε ιδιαίτερα σκοτεινός και ύποπτος; Πόσο δημοκράτης μπορεί να ήταν ο Πρωθυπουργός της λεγόμενης Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας ο οποίος κατέφυγε σε παραποιήσεις ΦΕΚ με την ανάληψη των καθηκόντων του, μόλις δηλαδή αποχώρησαν τα γερμανικά στρατεύματα από τη χώρα μας τον Οκτώβριο του 1944;

Θυμίζουμε ότι ο Γεώργιος Παπανδρέου ηγήθηκε ως Πρωθυπουργός, υπουργός Εξωτερικών και προσωρινά υπουργός Στρατιωτικών, της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας στις 18 Οκτωβρίου 1944, αντικαθιστώντας τη διορισμένη από τους Γερμανούς Κυβέρνηση Ράλλη.

Ανέλαβε τα καθήκοντά του στις 23 Οκτωβρίου 1944, και το πρώτο πράγμα που φρόντισε να κάνει ήταν να προβεί σε δύο πρωτοφανείς πλαστογραφήσεις ΦΕΚ (Φύλλων Εφημερίδας της Κυβερνήσεως) καταργώντας νόμους που αφορούσαν τη διαχείριση της περιουσίας του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου (ΚΙΣ). Ο …Γέρος της Δημοκρατίας μαζί με το υπουργικό συμβούλιο στις 27 Οκτωβρίου 1944 και στις 10 Νοεμβρίου 1944, φαίνεται πως κατέγραψε δυο μαύρες σελίδες στην ιστορία του, τις οποίες αποκαλύπτουμε σήμερα.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά.
Κλικ στις εικόνες

Ως γνωστόν, κάθε νέο έτος τα ΦΕΚ αρχίζουν την αρίθμησή τους από το Νο1 και τη συνεχίζουν αυξητικά έως τη λήξη του χρόνου, για να ξεκινήσουν πάλι από τον αριθμό 1 την επόμενη χρονιά.

Η διορισμένη κυβέρνηση Ράλλη (η δοσίλογη) παραιτήθηκε στις 12 Οκτωβρίου 1944, η δε παραίτησή της δημοσιεύθηκε στο 242 ΦΕΚ με το Διάγγελμα του τότε «Προέδρου της Κυβερνήσεως Δ. Ράλλη προς τον Ελληνικόν Λαόν». Αυτό ήταν και το τελευταίο ΦΕΚ του έτους.

Η οποιαδήποτε επομένη κυβέρνηση, διορισμένη ή εκλεγμένη, όφειλε να συνεχίσει την έκδοση των ΦΕΚ από τον αριθμό που σταμάτησε η προηγούμενη.

Aυτό ήταν το τελευταίο ΦΕΚ-Νο 242- από την παραιτηθείσα κυβέρνηση Ράλλη. Το επόμενο ΦΕΚ έπρεπε να συνεχίζει από τον αριθμό 243. Ο ...Γέρος της Δημοκρατίας φαίνεται πως έκανε...γιάφκα τα ΦΕΚ.
Έλα όμως που με την ανάληψη των καθηκόντων της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, όλα ήρθαν τα πάνω-κάτω!

Η Κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου που όπως είπαμε ηγήθηκε της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας στις 23 Οκτωβρίου 1944, θα έπρεπε να συνεχίσει τα ΦΕΚ από τον αριθμό 243. Αλλά και από την αρχή να ήθελε να ξεκινήσει με το αιτιολογικό ότι μόλις είχε τελειώσει ο πόλεμος, θα έπρεπε να γράψει «ΦΕΚ 1». Έλα όμως που ο …Γέρος της Δημοκρατίας έκανε κάτι πρωτοφανές: Πήρε το ΦΕΚ 6 της 18ης Ιανουαρίου 1944 και το …μετάλλαξε! Έτσι, στις 27 Οκτωβρίου 1944 εξέδωσε νέο ΦΕΚ με τον ίδιο αριθμό 6!!! Τι σημαίνει αυτό; Ότι την ίδια χρονιά, είχαμε δύο ΦΕΚ με τον ίδιο αριθμό! Απίστευτο!


Δείτε τα …δίδυμα ΦΕΚ και κάντε συγκρίσεις. Βρείτε τις διαφορές που λένε στα κουίζ! Απίστευτο, αλλά «για καλό σκοπό και πατριωτικό» πιθανώς να έλεγε ο …Γέρος της Δημοκρατίας, εάν ζούσε σήμερα. Ποιος ήταν ο… καλός σκοπός;

Τον διαβάζουμε, όπως αναγράφεται στο παραποιημένο ΦΕΚ 6, με υπογραφή Γεώργιου Παπανδρέου και του τότε υπουργικού συμβουλίου:

Άρθρον 1.

1. Καταργούνται οι Νόμοι 1977/44 και 1180/44.

2. Άπαντα τα εις Ισραηλίτας ανήκοντα πάσης φύσεως περιουσιακά αντικείμενα, τα συμφώνως προς τα διατάξεις του Νόμου 1180/44 τελούντα ήδη υπό την διαχείρισην του Ελληνικού Δημοσίου και ευρισκόμενα εις τα αποθήκας της Υπηρεσίας Διαχειρίσεως Ισραηλιτικών Περιουσιών ή εις ιδιωτικάς τοιαύτας ή αλλαχού, αποδίδονται εις τους νομίμους αυτών κατόχους, καθ’ην διαδικασίαν αρχικώς ταύτα παρελήφθησαν. Η απόδοσις των αντικειμένων τούτων ενεργείται χωρίς αφαίρεσιν του βάσει των οικείων αποφάσεων του Υπουργού των Οικονομικών αποδοθέντος ποσοστού 10% εφ’ εκάστης ισραηλιτικής περιουσίας εις τον καταδόντα προς το Δημόσιον ταύτην αλλά με κράτησιν ποσοστού 5% του παρακρατούμενου προς τακτοποίησιν προκαταβολών ενεργηθεισών συμφώνως προς τας διατάξεις του Νόμου 1180/44 εκ του Δημοσίου Ταμείου προς αντιμετώπισιν των δαπανών της ρηθείσης υπηρεσίας αφ’ενός, και δι’ έξοδα λειτουργίας ταύτης αφ’ ετέρου».

Σε απλά ελληνικά, ο …νέος νόμος που καταργούσε τους 1977/44/ και 1180/44, λέει ότι: Τα περιουσιακά αντικείμενα των Ισραηλιτών τα οποία είχαν περιέλθει στη διαχείριση του Ελληνικού Δημοσίου, προκειμένου να φορολογηθούν, από την οποία φορολόγηση αποδιδόταν και ποσοστό 10% ως αμοιβή σε όποιον κατέδιδε την κρυμμένη άρα και αφορολόγητη περιουσία τους, επιστρέφονταν στους Ισραηλίτες, με μια απλή παρακράτηση 5% ως έξοδα και δαπάνες του Δημόσιου Ταμείου.

Φαίνεται όμως πως η πλαστογράφηση αυτή, δεν ικανοποιούσε 100% τα συμφέροντα του ΚΙΣ (Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου) με αποτέλεσμα ο… Γέρος της Δημοκρατίας να έρθει προθύμως στις 10 Νοεμβρίου 1944 και να προβεί σε νέα παραποίηση ΦΕΚ. Πρόκειται για το ΦΕΚ 14 της 24ης Ιανουαρίου 1944, το οποίον πλέον… μασκαρεύτηκε σε ΦΕΚ 14 της 10ης Νοεμβρίου του ιδίου έτους:


Δείτε τις διαφορές, όπως στο προηγούμενο κουίζ! Δίδυμα ΦΕΚ αλλά με τεράστιες διαφορές.

Στο νέο-μασκαρεμένο ΦΕΚ 14, ο Γ. Παπανδρέου και τα μέλη της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας στο 2ο άρθρο, πρόσθεσαν νέα παράγραφο 2, με αποτέλεσμα τον αναριθμητισμό των §2 και 3 οι οποίες… μετακόμισαν ένα νούμερο παρακάτω. Επιπλέον, δεν πρόκειται περί αναδημοσίευσης, όπως λέει το ΦΕΚ 14 αλλά περί πλήρους μετατροπής του νοήματος του ΦΕΚ. Αντιγράφουμε από το ΦΕΚ 14:

2. Το προσωπικόν της Υπηρεσίας ταύτης, ης προΐσταται ανώτερος υπάλληλος της Γενικής Διευθύνσεως Δημοσίου Λογιστικού απαρτίζεται εξ υπαλλήλων της Γενικής Διευθύνσεως Δημοσίου Λογιστικού ή και εξ υπαλλήλων ετέρων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών ή ετέρων Υπουργείων των υπαλλήλων τούτων αποσπασμένων δι’ αποφάσεων του Υπουργού των Οικονομικών και του οικείου Υπουργού.

Πάσα συναφής διά την λειτουργίαν της Υπηρεσίας ταύτης δαπάνη, προκαταβαλλομένη νυν εκ του Δημοσίου Ταμείου βαρύνει τας ισραηλιτικάς περιουσίας κατά τα εν τω εδαφίω 2 του άρθρου 1 οριζόμενα.

Η δε §3 έχει τροποποιηθεί σε: «Η αμοιβή των διαχειριστών ορίζεται δι’ αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών», ενώ το προηγούμενο ΦΕΚ 6 έγραφε: «Η αμοιβή των διαχειριστών τούτων ορίζεται και καταβάλλεται ως και των παρά τη Υπηρεσία Διαχειρίσεως Ισραηλιτικών περιουσιών υπηρετούντων Υπαλλήλων»!!!

"Η πρώτη παραποίηση δεν έφτανε για να ικανοποιήσει το ΚΙΣ και ο...Γέρος της Δημοκρατίας προχώρησε και σε δεύτερο πλαστό ΦΕΚ στις 10 Νοεμβρίου 1944. Προέβη δηλ. σε παραποίηση της παραποίησης".
Θα μπορούσε κανείς να αντιτείνει; «Καλά έκανε ο Γεώργιος Παπανδρέου και απέδωσε στους κατόχους τους τα περιουσιακά στοιχεία των Ισραηλιτών; Γιατί να θεωρηθούν κατεσχημένα;».

Απάντηση: Την προνομιακή μεταχείριση που έδειχνε το ελληνικό Δημόσιο προς τους Ισραηλίτες δεν την έδειχνε καν στους Έλληνες. Αυτό το «απαλλάσσονται πάσης δεσμεύσεως ή οιασδήποτε άλλης υποχρεώσεως, έναντι του Ελληνικού Δημοσίου», δεν το είχαν ποτέ οι γηγενείς Έλληνες.


Δείτε, για παράδειγμα, το ΦΕΚ 17 της 22ας Ιανουαρίου 1946: «Άρθρον Μόνον 1. Επί κληρονομιών Ισραηλιτών Ελλήνων υπηκόων απωλεσθέντων κατά την διάρκειαν του πολέμου συνεπεία των φυλετικών διωγμών εκ μέρους του εχθρού εφόσον ούτοι δεν κατέλιπον εκ διαθήκης κληρονόμους, δεν εφαρμόζεται το άρθρον 12 του νόμου 2310/1920 «περί της εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής», αι δε σχολάζουσαι κληρονομίαι περιέρχονται εις ιδρυθησόμενα δια Β. Διατάγματος Νομικό Πρόσωπον όπερ θα έχη ως σκοπόν την περίθαλψιν και αποκατάστασιν των Ισραηλιτών της Ελλάδος».Για να δούμε όμως τι έλεγαν αυτοί οι νόμοι 1977/44 και 1180/44 τους οποίους κατάργησαν τα γιαλαντζί ΦΕΚ 6 και ΦΕΚ 14 του Γεωργίου Παπανδρέου; Ψάχνοντας τους συγκεκριμένους νόμους οι οποίοι αφορούσαν στον τρόπο διαχείρισης των κατασχεμένων Ισραηλιτικών περιουσιών, φτάνουμε σε δύο ΦΕΚ: το ΦΕΚ 26 της 12ης Φεβρουαρίου 1944 και στο ΦΕΚ 160 της 1ης Ιουνίου 1843.


Στο ΦΕΚ 26 που αφορά στο νόμο 1180/44 αναφέρεται:

Άρθρον 1.

Συνιστάται παρά τω Υπουργείω Οικονομικών Κεντρική Υπηρεσία Διαχειρίσεως Ισραηλιτικών περιουσιών. Η υπηρεσία αύτη υπάγεται απ’ ευθείας εις τον Υπουργόν των Οικονομικών. Σκοπός της Υπηρεσίας ταύτης είναι η διαχείρισης των δυνάμει της από 23/11/43 διαταγής Στρατιωτικού Διοικητού Ελλάδος κατασχεθεισών και εις το Ελληνικόν Δημόσιον προς διαχείρισιν παραδοθεισών, Ισραηλιτικών περιουσιών. Η αρμοδιότης της Υπηρεσίας ταύτης εκτείνεται εφ’ όλης της χώρας εξαιρέσει της Γενικής Διοικήσεως Μακεδονίας.

Άρθρον 2.

1. Την κατά το προηγούμενον άρθρον συνιστωμένη υπηρεσίαν διεθύνει ανώτερος δημόσιος υπάλληλος οριζόμενος δι’ αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών. Δι’ αποφάσεως αυτού του Υπουργού, αποσπάται εκ δημοσίων το λοιπόν αναγκαιούν προσωπικόν εις την υπηρεσίαν ταύτην.

2. Πάντα τα αφορώντα την αρμοδιότητα της κατά τα ανωτέρω συνιστωμένης υπηρεσίας και την εν γένει λειτουργία αυτής καθορισθήσονται δι’ αποφάσεων του Υπουργού των Οικονομικών. Δι’ ομοίων αποφάσεων θέλουσι καθορισθή τα καθήκοντα, τα δικαιώματα και η αρμοδιότης των οργάνων της υπηρεσίας ταύτης.

Άρθρον 3.

1. Παρά τη ως ανωτέρω υπηρεσία συνιστάται γνωμοδοτική Επιτροπή αποτελουμένη: α) εκ του Διευθυντού της υπηρεσίας ως Προέδρου και β) των Προέδρων ή αναπληρωτών των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Αθηνών και Πειραιώς και των Εμπορικών Συλλόγων Αθηνών και Πειραιώς. Η Επιτροπή γνωματεύει επί παντός ζητήματος αφερώσι την διαχείρισιν των Ισραηλιτικών περιουσιών υποβαλλομένη αυτ΄λη υπό της αρμοδίας υπηρεσίας.


Αντιστοίχως, το ΦΕΚ 160 του νόμου 205/43 που αφορά στη διαχείριση των Ισραηλιτικών περιουσιών της Μακεδονίας, αναφέρει στα άρθρα 1,6,11:

Άρθρον 1.

Συνιστάται παρά τη γενική Διοικήσει Μακεδονίας ειδική υπηρεσία υπό τον τίτλον «Υπηρεσία Διαχειρίσεως Ισραηλιτικών Περιουσιών» σκοπόν έχουσα την επιμέλειαν της διαχειρίσεως των παρά των Γερμανικών Αρχών Κατοχής κατασχομένων ή εγκαταλειπομένων Ισραηλιτικών περιουσιών της περιφερείας της Γενικής Διοικήσεως Μακεδονίας.

Άρθρον 6.

Παρά τη αυτή υπηρεσία συνιστάται ειδική γνωμοδοτική επιτροπή αποτελουμένη εξ ενός Δικαστικού, ως Προέδρου, εξ ενός Δημοσίου οικονομικού υπαλλήλου, εκ δύο ανωτέρων δημοσίων υπαλλήλων, εξ ων ο έτερος μηχανικός…κ.λ.π.

Άρθρον 11.

Οι διαχειρισταί εμπορικών, επαγγελματικών και άλλων επιχειρήσεων πάσης φύσεως υποκαθίστανται εις τας σχετικάς προς την επιχείρησιν μισθωτικάς σχέσεις του μισθωτού Ισραηλίτου, μη ευθυνόμενοι πέραν του ποσού της διαχειριζόμενης περιουσίας.

Συμπέρασμα: Ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο αποκληθείς και Γέρος της Δημοκρατίας, επανέφερε το… έγκλημα του Ελευθέριου Βενιζέλου, ο οποίος το 1920 καθιστούσε το ΚΙΣ Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου προσφέροντάς του φορολογική ασυλία. Με δύο πλαστά ΦΕΚ, ο Γεώργιος Παπανδρέου κατήργησε την υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών και τον Υπουργό των Οικονομικών που ήλεγχε-διαχειριζόταν και φορολογούσε το ΚΙΣ! Ο …Γέρος της Δημοκρατίας αφαίρεσε από την Πολιτεία τον έλεγχο των περιουσιών του, με αποτέλεσμα μέχρι και σήμερα να μην γνωρίζουμε ποια και πόση είναι η Ισραηλιτική περιουσία!

Μην μας φαίνεται λοιπόν παράξενο που μετά από κάμποσα χρόνια, είδαμε τον εγγονό του Γέρου της Δημοκρατίας τον Γιωργάκη Παπανδρέου, να πηγαίνει σε συναγωγή με το κλασικό εβραϊκό σκουφάκι!


Τα ντοκουμέντα που παρουσιάσαμε είναι συγκλονιστικά, ωστόσο καλούμε τόσο την τρικομματική κυβέρνηση αλλά και το ΚΙΣ να απαντήσουν στα εξής ερωτήματα:

α) Ποιανού την έγκριση είχε η ειδικού σκοπού Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας για να υπογράψει τα δύο ΦΕΚ; Αφού δεν υπήρχε Βουλή!

β) Είναι δυνατόν να εμφανίζονται δύο ΦΕΚ με τον ίδιο αριθμό, την ίδια χρονιά;

γ) Είναι δυνατόν η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας να έχει υπογράψει μόνο δύο ΦΕΚ με τους αριθμούς 6 και 14; Πού είναι τα ενδιάμεσα νούμερα; Έκαναν… γιάφκα τα ΦΕΚ;

δ) Τι είναι το ΚΙΣ; Off Shore εταιρεία μέσα στην ελληνική επικράτεια;


Ιδιαιτέρως, καλούμε τον κ. Κουβέλη να απαντήσει έστω τώρα. Είναι δυνατόν να σφαγιάζει με μέτρα τους Έλληνες φορολογούμενους, να πετσοκόβει μισθούς-συντάξεις-επιδόματα, να αυξάνει στα ύψη τη φορολόγηση του λαού και ο ίδιος να απολαμβάνει φορολογικής ασυλίας, έχοντας εντάξει 80 ακίνητα στο ΚΙΣ; Δεν πληρώνεται ούτε ένα ευρώ κύριε Κουβέλη κι έρχεστε να γίνεται τιμητής των πάντων;
"Νέοι Άνθρωποι-Ελεύθερη Ώρα"

http://www.triklopodia.gr/2013/03/blog-post_4389.html

“Γιατί η Ελλάδα”; Συγκλονιστικό βίντεο. Αυτά που δεν τολμούν τα ντόπια παχύδερμα, τα λέει ένας Ισπανός.

Αυτή η Ελλάδα που ταΐζει την άθλια νομενκλατούρα εδώ και δεκαετίες. Αυτή η Ελλάδα που έκανε πλούσιους τους βιαστές της. Τους  γερμανοφιλιππινέζους εκσυγχρονιστές και όλη τους την συμμορία. Αυτούς που σήμερα την ξεπουλάνε χωρίς κανέναν οίκτο.
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ. ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΣΒΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΓΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ.

 
“Όταν θέλεις να σκοτώσεις ένα δέντρο πρέπει να ρήξεις δηλητήριο στις ρίζες του. Γιατί εάν του κόψεις τα κλαριά θα ξαναμεγαλωσουν εάν κόψεις τον κορμό του μια μέρα θα μεγαλώσει. ΓΙΑ ΑΥΤΟ...
ΕΠΙΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΡΙΖΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.

Cuando quieres acabar con un arbol la unica manera es de envenenar sus raises.Aunque cortas las ramas vuelven a crecer si cortas el tronco un dia va crecer otra vez.POR ESTO ATACARON A GRECIA PORQUE ES LA RAIZ DEL ARBOL DE LA CIVILIZATION”

Ο Pedro Olalla González de la Vega (Οβιέδο, Ισπανία 1966) είναι συγγραφέας, ελληνιστής, καθηγητής φιλόλογος, μεταφραστής, φωτογράφος και κινηματογραφιστής, και σε αυτούς τους τομείς συνεργάζεται τακτικά με εκδοτικούς οίκους, πανεπιστήμια και πολιτιστικούς φορείς από διάφορες χώρες του κόσμου. Εδώ και είκοσι οκτώ χρόνια, διατηρεί μια έντονη σχέση με την Ελλάδα και το 1994 μετοίκησε στην Αθήνα με σκοπό να ασχοληθεί με την έρευνα, τη δημιουργία και τη διδασκαλία. Η κύρια απασχόλησή του είναι η συγγραφή: 27 πρωτότυπα έργα λογοτεχνικού και πολιτιστικού περιεχομένου (βιβλία, σενάρια, οπτικοακουστικό υλικό) σε διάφορες γλώσσες, καθώς και μια μακρά σειρά από δημοσιογραφικά άρθρα και μεταφράσεις Ελλήνων και Ισπανών συγγραφέων.

Δίδαξε νέα ελληνικά στο Πανεπιστήμιο του Οβιέδο και, στην Ελλάδα πλέον, διατέλεσε για χρόνια διευθυντής του Πολιτιστικού Δελτίου της Ισπανικής Πρεσβείας, αρχισυντάκτης του δίγλωσσου μηνιαίου περιοδικού “El Sol de Atenas” και καθηγητής στο «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μετάφρασης-Μεταφρασεολογίας» του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 1994 έως σήμερα, εργάζεται ως καθηγητής στο Instituto Cervantes της Αθήνας και στη Βουλή των Ελλήνων. Ως φωτογράφος έχει πραγματοποιήσει εκδόσεις, οπτικοακουστικές παραγωγές, ντοκιμαντέρ και περισσότερες από σαράντα ατομικές εκθέσεις σε διάφορες χώρες. Ως λεξικογράφος, είναι συγγραφέας του «Νέου Ελληνο-Ισπανικού Λεξικού» (εκδ. Texto), για το οποίο δούλεψε για χρόνια με υποτροφία του Ιδρύματος «Α. Γ. Λεβέντη». Ως ερευνητής και φωτογράφος, έχει συνεργαστεί με εξειδικευμένους εκδοτικούς οίκους όπως National Geographic, Thames & Hudson, Altaïr, Planeta, Road Editions, κ.α. καθώς και με διάφορα τηλεοπτικά κανάλια και εταιρείες παραγωγής.

Τα τελευταία χρόνια δημοσιεύει τακτικά σε ξένες εφημερίδες άρθρα για την κοινωνική κατάσταση στην Ελλάδα. Για τη δουλειά του στο χώρο της μελέτης και της προώθησης του ελληνικού πολιτισμού, αναγορεύτηκε Πρεσβευτής του Ελληνισμού από το ελληνικό κράτος, Associate Member του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Harvard University, Επίτιμος Δημότης Κλείτορος Αρκαδίας και υπήρξε προσκεκλημένος ομιλητής από πλήθος φορέων και ΜΜΕ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αιγαίου, Θράκης, College Year in Athens, Onassis Foundation New York, Fulbright Foundation, Universidad Autónoma de México, Διεθνές Πανεπιστήμιο Menéndez Pelayo, Πρεσβεία της Ελλάδος στη Σουηδία, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, Εθνικό Κέντρο Βιβλίου κ.α.) Επίσης υπήρξε ιδρυτικό μέλος και διευθυντής της International Society for Arcadia και αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Υποτρόφων του Ιδρύματος Α. Σ. Ωνάσης.

ΕΠΙΣΗΜΟ SITE : http://pedroolalla.com/

ΠΗΓΗ VIDEO : http://www.youtube.com/user/argospanoptes1
Από olympia
http://greki-gr.blogspot.gr/2013/03/blog-post_2220.html

Oδηγία-σοκ των Ρώσων - Πάρτε τα λεφτά σας από τις ευρωπαικές τράπεζες!


Εγκύκλιος-σοκ του Ρωσικού ΥΠΕΞ στους πολίτες της Ρωσίας

-Πάρτε τα χρήματά σας από τις Ευρωπαικές Τράπεζες γιατί κινδυνεύετε να τα χάσετε

H αποκάλυψη έγινε από την τηλεόραση του ΡΙΚ στη διάρκεια εκπομπής πριν από λίγο. Για την ακρίβεια καλεσμένος στης εκπομπής έριξε την βόμβα στο στούντιο!
 
http://www.triklopodia.com/2013/03/o_22.html

Η ΜΗΤΙΣ, ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΗΣΗΣ. ΜΟΝΟ Η ΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΕΙ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΜΑΣ.

«ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΗΡΘΕ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΕΠΑΝΑΚΤΗΣΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥΣ. ΝΑ ΞΑΝΑΒΡΟΥΝ ΤΙΣ ΧΑΜΕΝΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ, ΑΡΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ, ΜΕ ΠΡΟΕΞΑΡΧΟΥΣΑ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.»
Η Μήτις, πρώτη σύζυγος του Δία και μητέρα της Αθηνάς ήταν για τους Έλληνες η προσωποποίηση της Φρόνησης, αλλά είναι και Κόρη του Ωκεανού και της Τηθύος, συνεπώς μετέχει του υδάτινου στοιχείου, του συναισθηματικού-θυμικού μέρους της ψυχής, ώστε η σύνεσις να μην είναι στερημένη και αποξηραμένη στοργής και τρυφερότητας .
Τό αρχαιότατο “γνώθι σ’ αυτόν” συνοδεύετο από την θεά της σοφίας, την Παρθένο Αθηνά. Απόλλων και Αθηνά είναι οι Παιώνιοι θεοί, θεραπευτές του Ολυμπιακού Πανθέου, οι οποίοι από κοινού παρουσιάζουν τις ιδιότητες και τα σύμβολά των διά να αντιμετωπίσουμε τα πάθη της ψυχής μας τα οποία διά της υπερβολής και της οπτικής αναπαράστασης σε μυθολογικά τέρατα, στους ναούς, στα αγάλματα και στα αγγεία, μας αφυπνίζουν και μας αναγκάζουν να καθαρίσουμε την ψυχή μας.
Ο καλύτερος καθαρμός είναι “ο κριτικός έλεγχος των κινήτρων των πράξεων και της συμπεριφοράς μας”, λέγει ο Σωκράτης στον διάλογο “Σοφιστή”, και στο φυσικό πεδίο τα συναισθηματικά πάθη των υπερβολών και των ελλείψεών μας, είναι της δικαιοδοσίας του Ποσειδώνος. Τέκνα Ποσειδώνος, τα θαλάσσια τέρατα, γεννήματα φαντασιώσεων (Ανταίος, Κερκύων, Βούσιρις, Άμυκος, Πολύφημος, Προκρούστης, Έρυξ κ. ά.) εξέρχονται απειλητικά και ύπουλα από την θάλασσα της ζωής για να μας καταπνίξουν.
Όμως οι ορθές επιλογές είναι της δικαιοδοσίας της θεάς Αθηνάς, τελευταίο θεϊκό τέκνο του Διός, κατά τον Ησίοδο. Μόνο η σοφία της Αθηνάς μπορεί να καθοδηγήσει τη λογική μας, περιορίζοντας τη δράση του Ποσειδώνος, δηλ. τα συναισθηματικά μας τέρατα, όταν η τρίαινά του συνταράσσει διά της τρικυμίας των παθών την ψυχή μας.
Η θεά Αθηνά συνοδεύει τις ηρωϊκές ψυχές Ηρακλή, Θησέα, Περσέα, Οδυσσέα …, που δίδουν την καθημερινή μάχη της ζωής στον πλανήτη μας, με επίγνωση του νόμου της ανταποδοτικής δικαιοσύνης. Και εμείς, καθ’ ομοίωσίν των, είμεθα ηρωικές ψυχές, όταν προσπαθούμε να απαλλαγούμε από τα τέρατα της ψυχής μας και να αποθεραπευτούμε με την βοήθεια της λογικής/Αθηνάς.
Πώς όμως θα δοθεί η μάχη αυτή, για να καταστεί αυτοθεραπεία και να μη καταλήξει σε αυτοκαταστροφή, περίπτωση Βελλεροφόντη;
Η θεά Αθηνά γεννάται πάνοπλος. Η πανοπλία της – το κράνος, η ασπίς και το ακόντιο – αφ’ ενός την προστατεύει και αφ’ ετέρου την καθιστά άκρως μαχητική, όπως περιγράφονται στον Ομηρικό Ύμνο.
Η οργή της Αθηνάς είναι η οργή της διανοίας μας, όταν “αίφνης” αντιλαμβανόμεθα την άμεσο επερχομένη καταστροφή. Είναι η υπόδειξή της, ότι μόνον με την χρήση της πανοπλίας θα σωθούμε από τον όλεθρο , συνέπεια της αφροσύνης, των ελλείψεων και των υπερβολών.
Η πανοπλία της Αθηνάς έχει τις εξής προληπτικές ιδιότητες κατά των ασθενειών:
Το κράνος προστατεύει την διάνοια από την εξωτερική φαντασίωση και τους υποβολιμαίους, ασύστατους φόβους, αλλά και ταυτοχρόνως απαιτεί την επαγρύπνησή μας, διότι η θεά σπανίως εμφανίζεται άνευ κράνους, και μας συμβουλεύει να μη το εγκαταλείπουμε ποτέ, ώστε να μη βυθισθούμε στον ύπνο της αδιαφορίας, της προσωπικής ευμάρειας και του εφησυχασμού.
Η ασπίς θωρακίζει το συναισθηματικό μας είναι, από τις φοβίες/π ά θ η που ταράζουν τους βιολογικούς μας κύκλους, προξενώντας φυσικές ασθένειες στο σώμα μας και έχουν την αιτία τους στον ασταθή συναισθηματικό μας κόσμο, στα ποσειδώνια τέρατα του συναισθηματικού μας βίου που πλανώνται στα σπλάχνα μας (π λ ά ν α τα σ π λ ά χ ν α) απορρυθμίζοντας το συμ – π α θ η – τικό και το παρα – συμ – π α θ η – τικό μας σύστημα, το συμ + π ά σ χ ο ν με την ψυχή μας
Το ακόντιο, “…. σείσασ’ οξύν άκοντα”. Η διάνοιά μας σείει το οξύ ακόντιο, εναντίον εκείνων, που επιβουλεύονται την υγεία μας, τόσο την σωματική, όσον και την ψυχονοητική. Δηλώνομε, διά του ακοντίου της Αθηνάς, ότι δεν θα επιτρέψουμε την παραπλάνησή μας και είμεθα έτοιμοι διά πόλεμο μέχρις εσχάτων.
Ο ά κ ω ν είναι ένα είδος ακοντίου, βραχύτερο και ελαφρότερο , ενώ Το ά κ ο ς είναι ιαματικό ή θεραπευτικό μέσον, γιατρικό.
Με αυτό το επιθετικό όπλο, το α κ ό ν τ ι ο, εμφανίζεται για πρώτη φορά στην διάνοιά μας, η δυνατότης να φονεύσουμε το τέρας των παθών μας, αλλά και με το ά κ ο ς/γιατρικό να αποθεραπευτούμε διά της σοφίας της, που είναι η σοφία του όφεως. Ο όφις είναι το κατ’ εξοχήν σύμβολο επί του αγάλματός της, της Παρθένου Αθηνάς, του φιλοτεχνηθέντος υπό του Φειδίου εντός του Παρθενώνος εις τον Ιερόν Βράχο της Ακροπόλεως.
Η μεγαλύτερη γιορτή της πόλης των Αθηνών πραγματοποιούνταν τον μήνα Εκατομβαιώνα (Ιούλιο-Αύγουστοο) και ήταν τα Παναθήναια. Ο Φειδίας την αποτύπωσε στη ζωφόρο του Παρθενώνα, εκφράζοντας τον θαυμασμό του γι΄αυτή την γιορτή.
Η θεά Αθηνά, προστάτιδα της πόλης της Αθήνας, ήταν η αγαπημένη θεά των κατοίκων. Προς τιμήν της, οι Αθηναίοι οργάνωναν κάθε καλοκαίρι τα Μικρά Παναθήναια και κάθε τέσσερα χρόνια τα Μεγάλα Παναθήναια που διαρκούσαν δώδεκα μέρες. Ο εορτασμός των Μεγάλων Παναθηναίων ήταν λαμπρός και μεγαλοπρεπής. Γινόταν μεγάλη γιορτή με μουσικές και χορευτικές εκδηλώσεις, αθλητικούς αγώνες, αλλά και θρησκευτικές τελετές και θυσίες.
Όλο το χρόνο, τέσσερις κοπέλες από καλές οικογένειες της Αθήνας, οι εργαστίνες, ύφαιναν το ιερό πέπλο. Το πέπλο αυτό ήταν κίτρινο και κεντημένο με σκηνές από τη Γιγαντομαχία. Έπειτα το πέπλο μεταφερόταν γύρω-γύρω στην πόλη πάνω σε μια καρότσα με μορφή καραβιού, την οποία ακολουθούσε μία μεγαλοπρεπής, εορταστική πομπή. Τα Μεγάλα Παναθήναια κρατούσαν δώδεκα ημέρες. Όλος ο κόσμος ξεσηκωνόταν. Άνδρες και γυναίκες από την Αθήνα, αλλά και ξένοι από άλλα μέρη της Ελλάδας, έρχονταν να τιμήσουν τη θεά Αθηνά και να πάρουν μέρος στη γιορτή. Κατά τη διάρκεια των δώδεκα αυτών ημερών, γίνονταν αθλητικοί αγώνες, όπως αγώνες δρόμου, πυγμαχία, πένταθλο, πάλη, αρματοδρομίες, ιπποδρομίες, ακοντισμός.
Πραγματοποιούνταν αγώνας πυρρίχιου χορού, στον οποίο συμμετείχαν ένοπλοι άντρες κάθε ηλικίας.
Γίνονταν επίσης και μουσικές εκδηλώσεις, στο περίφημο Ωδείο, που είχε χτίσει ο Περικλής. Σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις προσφέρονταν πλούσια έπαθλα, όπως χρήματα, τρόφιμα, στεφάνια από κλαδιά ελιάς στολισμένα με χρυσάφι. Η πιο σπουδαία μέρα απ’ όλες ήταν η τελευταία, γιατί τότε γινόταν η μεγάλη πομπή του ιερού πέπλου προς την Ακρόπολη. Η πομπή ξεκινούσε από το Δίπυλο -κοντά στον Κεραμεικό, τη γειτονιά των αγγειοπλαστών- και προχωρώντας μέσα από την Αγορά έφτανε στους πρόποδες της Ακρόπολης. Εκεί, οι εργαστίνες κατέβαζαν το πέπλο από το “καράβι” και το έδιναν με σεβασμό στους ιερείς, που θα στόλιζαν μ’ αυτό το ιερό, ξύλινο ξόανο της θεάς Αθηνάς. Η παράδοση του ιερού πέπλου συνοδευόταν από θυσίες και προσευχές στο βωμό της Αθηνάς, όπου βρισκόταν, παλιά, ο αρχαίος ναός της.
Στον Μαραθώνα και την Κόρινθο τελούσαν λαμπαδηφορίες προς τιμήν της ελλωτίδος θεάς, που σημαίνει την λάμψη του ήλιου.
Μακριά η πορεία του ανθρώπου, δύσκολη η διαδρομή που απαιτεί ευσέβεια, διάκριση, σύνεση, στρατηγική, όλη δηλ. την ψυχική πανοπλία της θεάς Αθηνάς, για την ανέλιξή του, προς την «εντελέχειά» του.
Άμυνα η Ασπίδα , επίθεση το δόρυ της και έπαθλο της ορθής κατανόησης η περικεφαλαία της που προστατεύει το Νου, το στρατηγικό κέντρο των συλλογισμών από κάθε ξένη επιβουλή.
Οι Έλληνες μέσα από μία μακρόχρονη περιπλάνηση σε αφιλόξενα μέρη σε ερημικά νησιά, αντιμετωπίζοντας φοβερά και εχθρικά τέρατα, κολυμπώντας σε φουρτουνιασμένες θάλασσες, ήρθε ο καιρός να επανακτήσουν τη μνήμη τους, νέα και απαστράπτουσα, ένη και νέα. Να ξαναβρούν τις χαμένες έννοιες, αρετές και αλήθειες της μυθιστορίας τους, με προεξάρχουσα τη Δικαιοσύνη και να οργανώσουν, να καθιερώσουν μία μεγαλειώδη πομπή για τη θεά τους, την Αθηνά-Σοφία που είναι το επιστέγασμα των ιδιοτήτων-τέκνων του Διός, επιστρέφοντας νικητές σε μία φωτεινή πατρίδα, βαδίζοντας τον δρόμο που οδηγεί προς τον ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ, το λαμπρότερο μνημείο όλων των εποχών στην ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού.
Μαίρη Κυδωνιάτου
Next previous home

Αναζήτηση στο ιστολόγιο

-------\ KRYON IN HELLENIC /-------

-------\ KRYON  IN  HELLENIC /-------
Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας... Συστήνεται απλώς σαν βοηθός από την άλλη πλευρά του «πέπλου της δυαδικότητας», χωρίς υλική μορφή ή γένος. Διαμέσου του Λη Κάρολ, αναφέρεται στις ριζικές αλλαγές που συμβαίνουν στη Γη και τους Ανθρώπους αυτή την εποχή.

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------
Σκοπός μας είναι να επιστήσουμε την προσοχή γύρω από την ανάγκη να προετοιμαστούμε γι' αυτό το μεγάλο αστρικό γεγονός, του οποίου η ενέργεια ήδη έχει αρχίσει να γίνεται αντιληπτή στον πλανήτη μας μέσα από φωτεινά φαινόμενα, όμορφες λάμψεις, την παράξενη παθητική συμπεριφορά του ήλιου, αύξηση των εμφανίσεων μετεωριτών, διακοπών ρεύματος.. όλα αυτά είναι ενδείξεις της επικείμενης άφιξης της τεράστιας ηλεκτρομαγνητικής του ζώνης η οποία είναι φορτισμένη με φωτονικά σωματίδια, και κάθε ημέρα που περνάει αυξάνονται όλο και περισσότερο.

Οι επισκεπτεσ μας στον κοσμο απο 12-10-2010

free counters