Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2014

Επιστολή-καταπέλτης του Ιωάννη Καποδίστρια εναντίον των μασονικών στοών που δρούσαν ανεξέλεγκτα στη χώρα!

EΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Αριθ. 2953
Μυστική Εγκύκλιος
Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προς το Πανελλήνιον
Προς τους κατά το Αιγαίον Πέλαγος και την Πελοπόννησον Εκτάκτους Επιτρόπους και τους Αρχηγούς των κατά ξηράν και θάλασσαν Δυνάμεων.

Γνωρίζει η Κυβέρνησις, ότι Πολίται τινές επιμένουν πιστεύοντες και τους άλλους πείθοντες, ότι αι μυστικαί Εταιρείαι χορηγούσι μέσα σωτήρια εις την Πατρίδα, ή τουλάχιστον Αιγίδα υπό την οποίαν συνδεόμενοι μεταξύ των οι άνθρωποι δια μυστικών δεσμών δύνανται να απολαύσωσιν εντός της Πατρίδος των και δια της ξένης επιρροής αξιώματα, τιμάς, και το πλέον τύχην, ό εστι χρήματα.
Όσον και αν ελεεινολογή η Κυβέρνησις την απειρίαν των Ελλήνων των από τοιαύτας εισηγήσεις παρασυρομένων δεν ήθελε δώσει την προσοχήν της, αν δεν ήτο καταπεπεισμένη πόσον ολέθρια αποτελέσματα δύναται να φέρη εις την κρίσιμον ταύτην στιγμήν η περί τούτων γνώμη, την οποίαν οι εχθροί της Ελλάδος ήθελον συστήσει και εις τον Κόσμον, και εις τας Ευρωπαϊκάς Κυβερνήσεις.
Αν η Ελλάς εγκατελείφθη από το 1821 έως τον Ιούλιον μήνα του τελευταίου έτους, τούτο προήλθε διότι οι εχθροί της την παρέσταιναν αδιακόπως προς τους Βασιλείς, ως λαόν επαναστατωθέντα και αγωνιζόμενον υπό την διεύθυνσιν και υπό τους σκοπούς Μυστικών Εταιρειών, όθεν επήγασαν αι καταστροφαί της Ισπανίας και Ιταλίας. Εύκολον ήτο αναμφιβόλως να αναιρεθή η σφαλερά αύτη δόξα.
Μ’ όλον τούτο εχρειάσθησαν ολόκληρα επτά έτη βασάνων και δυστυχιών εις αναίρεσίν της. Μόλις ανηρέθη, και ενώ η Ελλάς αρχίζει να λαμβάνη δείγματα ευνοίας και καλοκαγαθίας εκ μέρους των Συμμαχικών Δυνάμεων, οι εχθροί της θέλουν πάλιν την παραστήσει ως υπεξούσιον των Μυστικών Εταιρειών, και εις απόδειξιν τούτου θέλουν φανερώσει, ότι υπό διαφόροις ονόμασιν αι Εταιρείαι αυταί υπάρχουν και πολλαπλασιάζονται μεταξύ των εν τοις πράγμασι και της πολιτικής τάξεως, και της στρατιωτικής δυνάμεως, ίσως και αυτού του στόλου.
Τόσον ουσιώδες θεωρεί τούτο η Κυβέρνησις ώστε μη εγκρίνουσα να δείξη διά τινος δημοσίου και επισήμου πράξεως την ύπαρξιν αυτού του κακού, εκπληροί δια του τύπου της παρούσης εγκυκλίου το χρέος, το οποίον δεν ημπορεί να παραμελήση χωρίς να καθυποβληθεί εις βαρυτάτην ευθύνην.
Τω όντι τοιούτον δημόσιον έγγραφον μεταξύ των Πολιτικών, οι οποίοι επιμένουσι να μην παραχωρώσιν εις την Ελλάδα έντιμον μέλλον, ήθελε χρησιμεύσει ως μέσον του να αποδείξωσιν, ότι οι Βασιλείς δια των ευεργεσιών των υποθάλπουσιν εις την Ελλάδα τον εχθρόν, τον οποίον και αλλαχού, και τας ιδίας των Επικρατείας πολεμώσι.
Η παρατήρησις αύτη, Κύριοι, σας διδάσκει με πόσην φρόνησιν και οξυδέρκειαν απαιτείται η εκπλήρωσις της ακολούθου παραγγελίας της Κυβερνήσεως. Θέλετε κοινοποιήσει δια ζώσης φωνής εις τους υπαλλήλους σας ή τους υπό την οδηγίαν σας αξιωματικούς το περιεχόμενον της παρούσης, και θέλετε τους κάμει να σας φανερώσουν αν ανήκουν εις καμμίαν των Μυστικών Εταιρειών, ή όχι.
Αν είναι το πρώτον, θέλετε τους παρατηρήσει, ότι εάν εις την παρελθούσαν κατάστασιν της αναρχίας, και της αταξίας ήταν ίσως αναγκαίον εις τους πολίτας να ζητήσωσι προσωπικήν ασφάλειαν δια του δεσμού μυστικής τινος Εταιρείας, ο δεσμός ούτος διαλύεται καθ’ ήν στιγμήν ο του νομίμου όρκου και προς την Κυβέρνησιν, και προς τους Νόμους, χορηγεί εις ένα έκαστον και εις όλους, όλας τας απαραιτήτους ασφαλείας.
Από τοιαύτην αρχήν ορμώμενοι ευκόλως θέλετε αποδείξει το ασυμβίβαστον των δύο όρκων, ήγουν του υπηρετείν το Κράτος, και υπηρετείν μυστικήν Εταιρείαν, της οποίας ο σκοπός είναι ως επί το πλείστον άγνωστος εις τους Εταίρους.
Αν λοιπόν οι υπάλληλοί σας ή οι υπό την οδηγίαν σας αξιωματικοί ανήκουσιν είς τινα Εταιρείαν, ανάγκη να παραιτηθώσι, και περί τούτου οφείλεις να μας βεβαιώσεις.
Εξ εναντίας θέλετε τους εξηγήσει τους κινδύνους εις τους οποίους εκτίθενται πλανώμενοι από ολίγους τινάς όλως διόλου εις τα τοιαύτα ενασχολουμένους. Από την κατηγορίαν των Εταιρειών των μη συμβιβαζομένων με τα κατά Νόμους καθεστώτα δεν αποκλείομεν και την προ αιώνων γνωριζομένην υπό τω ονόματι της Αδελφοποιείας, ή Αγάπης.
Παραγγέλλεσθε, Κύριοι, κατ’ επανάληψιν να κάμετε χρήσιν της κοινοποιήσεως ταύτης κατά τον συνετώτερον και ωφελιμώμερον τρόπον. Προθύμως η Κυβέρνησις θέλει δεχθή τας ειδοποιήσεις, όσας εν καιρώ και τόπω θέλετε δυνηθή να την χορηγήσετε.
Εν Πόρω τη 8 Ιουνίου 1828
Ο Κυβερνήτης Ι.Α. Καποδίστριας
++++++++
ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ!
Ο Καποδίστριας, αναφέρει πως:
-Οι Μασόνοι ΗΤΑΝ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΧΑΣΜΟΥ, ακόμα κι εκείνον που ακολούθησε τις πρώτες Ελληνικές επιτυχίες στην Επανάσταση του 1821!
-ΣΥΝΔΙΑΛΕΓΟΝΤΑΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΑ με τους Ευρωπαίους (σας θυμίζει κάτι;)! Ταυτόχρονα, με αντρίκειο τρόπο και λεβεντιά, ζητάει:
-ΤΗΝ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΟΣΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΑΣΟΝΟΙ και αρχικά, τις συστάσεις σε αυτούς:
Πως Ο ΟΡΚΟΣ ΣΤΟ ΕΘΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΣΤΙΣ ΣΤΟΕΣ (Τα ακούνε αυτά ορισμένοι, που παριστάνουν και τους… πατριώτες;;;)!
Πως δεν υπάρχει πλέον ανάγκη για μυστικότητα, από τη στιγμή που υφίσταται επίσημο Ελληνικό Κράτος. Στην περίπτωση που δεν αποδεχθούν τα παραπάνω, ΖΗΤΑΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ!!!
Κι όμως: ΥΠΗΡΞΕ ΕΛΛΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΥ ΤΑ ΕΙΠΕ ΑΥΤΑ!
Δεν ξέρουμε αν είναι ο μοναδικός:
Η ουσία είναι πως τελικά, το θάρρος του εναντίον των “μυστικών εταιρειών”, μάλλον το πλήρωσε πολύ ακριβά! ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ, που απαντάει και στη μασονική φημολογία, που έχει κατατάξει ΚΑΙ τον Καποδίστρια στους… δικούς της…

Πηγή
 http://www.apocalypsejohn.com/2014/01/ntokoumento-epistolh-katapelths-iwannh-kapodistria-enantion-masonikwn-stown.html
Artemis Sorras
ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΜΟΥ ΟΙ ΑΠΟΣΕΙΞΕΙΣ ΟΤΙ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΕΠΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΠΑΛΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΤΥΧΑΙΑ ΟΙ ΜΑΣΟΝΙΚΕΣ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΣΤΟΕΣ ΠΡΟΔΙΔΑΝ ΣΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΘΕΝ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ [ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΔΟΓΜΑΤΙΣΤΕΣ ] ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙ ΑΥΤΟ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΜΟΥ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟ 1821 ΔΕΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΗΚΑΜΕ ΠΟΤΕ ΤΩΡΑ ΘΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΟΥΜΕ Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟΥΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΥΝΑΜΗ ΦΩΣ

https://www.facebook.com/groups/229041363921192/

ΑΡΤ. ΣΩΡΡΑΣ - ΕΜΑΝ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ - ΑΝΤ. ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ Εγγύς της Πόλεως - Αρίστογλου Γιώργος Sorrasfm 20/1/14

 

Συνέντευξη του Αρτέμη Σώρρα(E.N.D.) στην εκπομπή Εγγύς της Πόλεως στον Γιώργο Αρίστογλου στο Sorrasfm.gr
http://sorrasfm.gr   https://www.facebook.com/sorrasfm   https://www.facebook.com/EgisTisPolews


Sorrasfm. Εγγύς της Πόλεως - Αρίστογλου Γιώργος - Βίκυ Χαραλάμπους

 
Συνέντευξη της Βίκυς Χαραλάμπους(εκπροσώπου ei-E.N.D. Kύπρου) στην εκπομπή Εγγύς της Πόλεως στον Γιώργο Αρίστογλου στο Sorrasfm.gr
http://sorrasfm.gr
https://www.facebook.com/sorrasfm
https://www.facebook.com/EgisTisPolews

Ισηγορία ~ Ισονομία ~ Ισοκρατία.

Τα 3 Ι της Δημοκρατίας: Ισηγορία, Ισονομία, Ισοκρατία.

Και τα 3 Δ: Διαφάνεια, Δημοσιότητα, Διαβούλευση

ISIGORIA_clipped_rev_1.png

από σχόλιο του Φερώνυμου.
Γιά να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα.
Η Δημοκρατία έχει τρία βασικά γνωρίσματα (Τα 3 Ι)
 • Ισηγορία: (Δυνατότητα ίσου χρόνου λόγου σε όλους τους πολίτες)
 • Ισονομία: (Ισότητα των πολιτών απέναντι στους νόμους).
 • Ισοκρατία: (Ισο βάρος των πολιτών στις αποφάσεις της πολιτείας, δηλ. ίσα πολιτικά δικαιώματα).
Επιπλέον γνωρίσματα Δημοκρατικής λειτουργίας: (Τα 3 Δ)
 • Διαφάνεια των δημόσιων δεδομένων.
 • Δημοσιότητα όλων των δημόσιων λειτουργιών.
 • Διαβούλευση πρίν από τη λήψη αποφάσεων.
DIMOSIOTITA-DIAFANEIA.png
Μέ βάση τα παραπάνω κριτήρια μπορούμε να κατατάξουμε όλα τα πολιτεύματα της
υδρογείου σε μία διάταξη ως πρός τη δημοκρατικότητά τους.
Ο κολοφώνας της Δημοκρατίας: Οι πολίτες έχουν νομοθετική εξουσία. Δηλαδή μπορούν: Να υποβάλλουν προτάσεις νόμων και να αναιρούν ψηφισμένους νόμους της Βουλής μέσω δημοψηφισμάτων.
Υπαρκτό πολίτευμα σήμερα που εκπληρώνει τα περισσότερα από τα παραπάνω είναι η Ελβετική Συνομοσπονδία. Εκεί 100 000 πολίτες μπορούν να εισηγηθούν ή να ακυρώσουν νόμους μέσω δημοψηφισμάτων.
Το υφιστάμενο Ελληνικό Σύνταγμα απαγορεύει στους πολίτες τόσο εισήγηση όσο και ακύρωση νόμων της Βουλής μέσω δημοψηφισμάτων. (Βλέπε άρθρα 73, πργ 1 , 44, πργ 2 εδώ και εδώ αντίστοιχα).
Αυτή είναι η «Δημοκρατία» μας!
Συμπέρασμα: Αν θέλουμε Δημοκρατία με τα παραπάνω χαρακτηριστικά θα πρέπει να αναθεωρηθεί το υπάρχον Σύνταγμα ώστε καί οι πολίτες να αποκτήσουν νομοθετική εξουσία. Κάτι τέτοιο όμως κανένα πολιτικό κόμμα (επί του παρόντος) δέν το προβάλλει.
Φερώνυμος
—-
Ελπίζω να μου το επιτρέψει ο Φερώνυμος να κάνω μια μικρή προσθήκη
 • Κλήρωση αντί εκλογής στα περισσότερα αξιώματα
 • Οχι μακρές θητείες οι αξιωματούχοι και οι αντιπρόσωποι-βουλευτές-κλπ, το πολύ ένα έτος
 • Λογοδοσία αρχόντων σε κληρωτές επιτροπές πριν και μετά τη θητεία στο αξίωμα
 • Οχι δύο φορές στο ίδιο αξίωμα, έχει κι άλλους ικανούς. Αλλιώς καταλήγουμε σε κληρονομική εξουσία και οικογενειοκρατία
 • Η εκτελεστική εξουσία (κυβέρνηση) δεν εκτελεί αποφάσεις που παίρνει εκείνηαλλά εφαρμόζει τις αποφάσεις που παίρνει η γενική συνέλευση της δημοκρατίας με άμεση παρουσία όλων των πολιτών
Θραξ Αναρμόδιος

***

http://alfeiospotamos.pblogs.gr/2014/01/ishgoria-isonomia-isokratia.html

artFM Radio Νίκος Αμάραντος - Πάνος Σώζος - Χρήστος Κωνσταντινίδης

Νίκος Αμάραντος ραδιοφωνική εκπομπή με τον Πάνο Σώζο και Χρήστο Κωνσταντινίδη για την εμφάνιση τους στην εκπομπή enikos.gr για τα 600 δις απο τον Αρτέμη Σώρρα για την Ελλάδα.   www.artfmradio.com

26/1/2014 Ωρα:18.00 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙ END A.ΣΩΡΡΑ

507236-1459331_10202596741064725_699745502_n.jpg
ΑΚΑΘΕΚΤΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΤΑΜΑΤΗΜΟ ΣΥΝΧΙΖΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΝΙΚΗ!


http://alfeiospotamos.pblogs.gr/2014/01/26-1-2898-w-18-00-sygkentrwsh-sth-salamina-gia-tis-protaseis-toy.html

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ:"ΚΑΛΑ ΡΕ ΣΠΥΡΟ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΕΣΣΣΣΣΣΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ";

ΚΑΛΑ ΡΕ ΣΠΥΡΟ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΕΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΔΙΚΕ ΠΟΥ ΕΚΛΕΨΕΣ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ ΣΟΥ ΔΕΝ ΜΙΛΑΣ ΤΩΡΑ ΕΕΕΕΕΕΕΕ
ΘΥΜΑΣΑΙ ΕΓΚΑΘΕΤΕ ΒΟΛΕΥΤΗ ΠΟΥ ΕΒΓΑΙΝΕΣ ΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΙ ΦΩΝΑΖΕΣ ΠΡΟΔΟΤΑΚΟ Ο ΛΑΜΡΑΚΗΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 10000 ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΔΙΟΤΙ ΗΘΕΛΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΑΔΕΡΦΗΣ ΤΟΥ ΠΟΥ ΠΕΘΑΝΕ ΑΠΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΚΑΙ Ο,ΤΙ ΧΡΩΣΤΟΥΣΕ ΣΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΕΛΑΒΕ ΝΑ ΤΟ ΠΛΗΡΩΣΕΙ Ο ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΗΡΩΣΕ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΛΛΑ ΕΣΥ ΚΑΤΑΔΙΚΕ ΠΡΟΔΟΤΗ ΒΟΛΕΥΤΗ ΕΚΑΝΕΣ ΛΕΣ ΚΑΙ ΗΤΑΝ Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΚΑΚΟΠΟΙΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΘΙΚΙ
ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΟΙ ΕΧΕΤΕ ΗΔΗ ΚΑΝΕΙ ΦΥΛΑΚΗ ΕΧΕΤΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΔΙΚΟΥΣ ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΓΙΑ 7 ΙΣΟΒΙΕΣ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΜΕ ΨΕΥΔΗ ΚΑΙ ΑΝΟΗΤΗ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΕΙΡΑΓΩΓΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΕ ΣΕ ΒΛΕΠΩ ΚΑΙ ΣΕΝΑ ΜΙΑΣΜΑ ΑΝΥΠΑΡΚΤΕ ΣΚΟΥΠΙΔΟΝΤΕΝΕΚΕ ΟΤΑΝ ΑΣΧΟΛΗΘΩ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΘΑ ΝΙΩΣΕΙΣ ΤΟΝ ΠΟΝΟ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΜΕΣΗΣ ΥΠΑΝΘΡΩΠΕ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥΣ
ΔΥΝΑΜΗ ΦΩΣ
..
1454944_472209252900514_1363380890_n.jpg

...............................................................................................
Καταδίκη Άδωνι και του εκδοτικού του οίκου για αντιγραφή και παραποίηση πνευματικού έργου
Πολλά (και όχι τόσο κολακευτικά) μπορεί να πει κανείς για  τα συγγράμματα που προωθεί μέσω του εκδοτικού του οίκου ο Άδωνις Γεωργιάδης, από κοινού με τον αδελφό του, Λεωνίδα. Αυτό που ίσως πολλοί δεν ξέραμε είναι ότι κάποια από αυτά είναι ... κλεμμένα!
Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών εξέδωσε τον περασμένο Αύγουστο καταδικαστική απόφαση κατά των αδελφών Γεωργιάδη, καθώς και του εκδοτικού τους οίκου, της εταιρείας «Ελληνική Αγωγή ΕΠΕ» και της διευθύντριας σπουδών της εταιρείας, Άννας Ευσταθίου Τζιροπούλου, η οποία ήταν και η «πέτρα του σκανδάλου», για προσβολή πνευματικής περιουσίας.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο ενάγων Θεόφιλος Σημαιοφορίδης μήνυσε τους παραπάνω για προσβολή του σήματος «Ελλήνων Λόγος», του οποίου αναγνωρίζεται ως πνευματικός δημιουργός, καθώς η Άννα Ευσταθίου Τζιροπούλου, όπως κατήγγειλε και επιβεβαιώθηκε από το δικαστήριο, σε δύο συγγράμματά της με τίτλους «Πώς η Ελληνική Γονιμοποίησε τον Παγκόσμιο Λόγο» και «Ο Εν τη Λέξει Λόγος» έχει «κλέψει» τις ιδέες του ενάγοντα, χωρίς φυσικά την άδειά του.
Τι λέει, λοιπόν, η απόφαση του δικαστηρίου; Αναγνωρίζει το δίκιο του Θεόφιλου Σημαιοφορίδη, διατάσσοντας παράλληλα την καταστροφή όλων των εντύπων του εκδοτικού οίκου στα οποία αναφέρεται ο όρος «Έλλην Λόγος», καταλογίζοντας επιπλέον ποινή 20.000 ευρώ σε κάθε εναγόμενο ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.
Ελπίζουμε να μη χρειαστεί ο υπουργός Υγείας να επαναφέρει το χαράτσι των 25 ευρώ στα νοσοκομεία για να καλύψει τα έξοδα αυτά ...

................................................................................................
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ:ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΡΕ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ( ΣΚΟΥΠΙΔΙ ) ΕΒΓΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΥΠΑ ΣΟΥ

WANTED Ο ΚΟΥΝΙΑΔΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡ.ΑΔΩΝΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΓΙΑ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ! ΚΑΤΑΖΗΤΕΙΤΑΙ

ΤΗΣ ΒΙΛΑΣ ΤΟ ΚΑΓΚΕΛΟ! ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΡΕ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ (ΣΚΟΥΠΙΔΙ)! ΘΑ ΒΓΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΥΠΑ;


....................................................................................................................

Εχουμε ξαναγράψει στο παρελθόν για το...μπουμπούκι αυτό της νέας γενιάς φασιστοειδών κλόουν, αλλά αυτό έδω που καταγράφεται πιο κάτω και που αφορά το άτομό του, δε μπορούσαμε να το φανταστούμε! Ακόμη κι όταν τον αποκαλούσαμε ως τον σύγχρονο πολιτικό κλόουν και Υβριστή του Ελληνικού Εθνους!
Η ιστορία που καταδεικνύει το πραγματικό πρόσωπο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος με τον κυνισμό που διέπει τους κυρίαρχους της πολιτικής - επιχειρηματικής - κοινωνικής ελίτ της χώρας, δεν διστάζει να "πατήσει" πάνω σε απλούς πολίτες με ... δραματικό τρόπο και ταυτόχρονα να ψεύδεται ασυστόλως. Ποιος ο πραγματικός λόγος που ο Άδωνις Γεωργιάδης έκλεισε το βιβλιοπωλείο του;
Όταν το Βήμα αναλαμβάνει να φτιάξει το φιλολαϊκό προφίλ του «πιο φανατικού υποστηρικτή του μνημονίου» ή πως ξεφορτώνεσαι γρηγορότερα έναν υπάλληλο. Παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα το «κλάμα» του Άδωνι Γεωργιάδη, για το κλείσιμο του βιβλιοπωλείου του. Και το πόσο υπερήφανος δηλώνει ότι αισθάνεται, για το γεγονός πως δεν απέλυσε κανέναν υπάλληλό του, παρά μόνο τους έκανε μετάταξη στην μητρική εταιρεία. Προφανώς, τα όσα ακούγονται ή γνωρίζει, για επικείμενο ανασχηματισμό της Τροϊκανής κυβέρνησης, επιβάλλουν να δείξει ένα πρόσωπο συμπαθητικό και ανθρώπινο. Δεν ξεγελά όμως κανέναν. Παραμένει το ίδιο αποκρουστικός, όσο και τα 3 μνημόνια που ψήφισε.
τις 23/11/12 δημοσιεύεται ένα σχόλιο στον «βηματοδότη» ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης ακούστηκε να λέει σε συναδέλφους του για το πως αναγκάστηκε να κλείσει το βιβλιοπωλείο, αλλά επειδή είναι καλός εργοδότης δεν απέλυσε κανένα υπάλληλο.
Το σχόλιο του «βηματοδότη» κάνει την δουλειά του. Την ίδια κιόλας μέρα η είδηση αναπαράγεται σε δεκάδες blogs και sites με τίτλους που αναδεικνύουν την φιλεργατική στάση του εργοδότη, βουλευτή και πιο φανατικού υποστηρικτή του μνημονίου στην χώρα (σύμφωνα με δικές του δηλώσεις, δεν χρησιμοποιούμε δηλώσεις των πολιτικών του αντιπάλων). Η δουλειά έγινε, το συγκρότημα προώθησε άλλο έναν εκλεκτό του, ακόμη κι αν χρειάστηκε να θυσιαστεί η αλήθεια.
Ας πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή.
Ο εν λόγω βουλευτής, επικαλείται οικονομικούς λόγους ενώ παράλληλα τρώει μαζί με συναδέλφους του σε εστιατόριο του Χίλτον για να πνίξει τον πόνο της ζημιάς που έπαθε η οποία όπως λέει, ήταν πάνω από 400.000 ευρώ.
Το βιβλιοπωλείο δεν το έκλεισε ο Άδωνις Γεωργιάδης, λόγω των εμπρησμών. Το συγκεκριμένο βιβλιοπωλείο λειτουργούσε έναν περίπου χρόνο, χωρίς κανένα μέτρο προστασίας, και δεν υπέστη καμιά ζημιά. Ούτε φυσικά το έκλεισε λόγω οικονομικής κρίσης.
Το βιβλιοπωλείο το έκλεισε διότι ο υπάλληλος που το λειτουργούσε δεν δέχθηκε την εργοδοτική του αυθαιρεσία και προσέφυγε στην Επιθεώρηση Εργασίας.
Ο Άδωνις Γεωργιάδης απαίτησε, με το έτσι θέλω, να μετατρέψει το ωράριο εργασίας του υπαλλήλου από οκτάωρο σε τετράωρο και να του μειώσει στο μισό περίπου τον μισθό, χωρίς να τροποποιήσει και την σύμβαση εργασίας. Ήθελε δηλαδή να δίνει στον υπάλληλο χαμηλό μισθό, αλλά ο υπάλληλος να του υπογράφει εκκαθαριστικά μισθοδοσίας με ολόκληρο τον μισθό ! Μάλιστα ο πληρεξούσιος δικηγόρος του βιβλιοπωλείου του, παραδέχθηκε γραπτώς και ενυπόγραφα στην Επιθεώρηση Εργασίας, πως αυτή την τακτική ο κύριος Γεωργιάδης την εφαρμόζει σε 14 συνολικά υπαλλήλους του ! ... Θαυμάστε το θράσος και την σιγουριά της ατιμωρησίας ! ...
Φυσικά, όταν η Επιθεώρηση Εργασίας ζήτησε από το βιβλιοπωλείο να καταθέσει αναλυτικές μηνιαίες εξοφλητικές καταστάσεις μισθοδοσίας, τροποποιητικές συμβάσεις εργασίας μερικής απασχόλησης, και καταστάσεις ωρών εργασίας των εργαζομένων, ο Άδωνις Γεωργιάδης υποχώρησε αθόρυβα αλλά και μεθοδικά ... Πλήρωσε τα χρήματα που όφειλε στον υπάλληλό του, αναγνωρίζοντας την ισχύ της σύμβασης εργασίας του, και κατόπιν απέστειλε στον υπάλληλο προειδοποίηση απόλυσης, ώστε και να απαλλαγεί από αυτόν, αλλά και να του καταβάλει την μισή αποζημίωση ...
Ο συγκεκριμένος υπάλληλος, έγγαμος και πατέρας ενός ανήλικου τέκνου, σήμερα είναι άνεργος και επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ. Το ίδιο και μία υπάλληλος του βιβλιοπωλείου, η οποία έμεινε χωρίς εργασία ενώ εγκυμονούσε και γεννά εντός των ημερών ... Και το βιβλιοπωλείο είναι κλειστό, με την δικαιολογία της οικονομικής κρίσης και προς αποφυγή ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Επιθεώρηση Εργασίας, Σ.Δ.Ο.Ε., κτλ).
Η συγκεκριμένη πρακτική, αφήνει έκθετους για άλλη μια φορά εργαζόμενους, οι οποίοι γίνονται θύματα της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής κρίσης που βιώνουμε τόσα πολλά χρόνια, με αποκορύφωμα την τελευταία τετραετία. Και φυσικά, το βαρέλι δεν έχει πάτο. Τα ποσοστά της ανεργίας θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο.
Δείχνει όμως και τον κυνισμό των κυρίαρχων. Επιχειρηματίες, πολιτικάντηδες, ΜΜΕ (ιδιαίτερα τα «έγκυρα»), δημοσιογράφοι, δεν διστάζουν, πάνω στις πλάτες των ανθρώπων που βιώνουν με δραματικό τρόπο τα αποτελέσματα της πολιτικής τους, να λένε ένα σωρό ψέματα.
ΥΓ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΕΤΟΣ,ΤΟ ΠΟΣΤ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ 2013/06 ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΛΙΝΚ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΥΤΟΣ ΠΗΡΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΗΜΕΡΑ KAI ΤΟ ΠΑΙΖΕΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΟ ΤΗΛΕΠΕΡΣΟΝΟΣ ΑΦΟΥ ΒΟΛΕΨΕ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΟΥΛΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΡΕΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΒΛΑΚΙΑΣ.ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΑΡΤΑΛΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΑΝ ΕΜΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΣΟ ΛΑΜΟΓΙΟ ΕΙΣΑΙ! ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΕΛΛΑΔΙΣΤΑΝ,ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ! ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΕ ΟΛΑΝΔΙΑ ΑΝ ΘΥΜΑΜΑΙ ΜΠΑΙΝΕΙΣ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ ΜΕΤΑ,,, κοινοποίησε το να μάθουν όλοι τι τομάρια πολίτικοι είναι γιαυτό είναι και πολίτικοι


http://alfeiospotamos.pblogs.gr/2014/01/artemhs-swrras-kala-re-spyro-katadikasthkesssssss-apo-ta-ellhnik.html

Καταδίκη Άδωνι και του εκδοτικού του οίκου για αντιγραφή και παραποίηση πνευματικού έργου

Άδωνις Γεωργιάδης Adonis Georgiadis 
Πολλά (και όχι τόσο κολακευτικά) μπορεί να πει κανείς για  τα συγγράμματα που προωθεί μέσω του εκδοτικού του οίκου ο Άδωνις Γεωργιάδης, από κοινού με τον αδελφό του, Λεωνίδα. Αυτό που ίσως πολλοί δεν ξέραμε είναι ότι κάποια από αυτά είναι… κλεμμένα!
Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών εξέδωσε τον περασμένο Αύγουστο καταδικαστική απόφαση κατά των αδελφών Γεωργιάδη, καθώς και του εκδοτικού τους οίκου, της εταιρείας «Ελληνική Αγωγή ΕΠΕ» και της διευθύντριας σπουδών της εταιρείας, Άννας Ευσταθίου Τζιροπούλου, η οποία ήταν και η «πέτρα του σκανδάλου», για προσβολή πνευματικής περιουσίας.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο ενάγων Θεόφιλος Σημαιοφορίδης μήνυσε τους παραπάνω για προσβολή του σήματος «Ελλήνων Λόγος», του οποίου αναγνωρίζεται ως πνευματικός δημιουργός, καθώς η Άννα Ευσταθίου Τζιροπούλου, όπως κατήγγειλε και επιβεβαιώθηκε από το δικαστήριο, σε δύο συγγράμματά της με τίτλους «Πώς η Ελληνική Γονιμοποίησε τον Παγκόσμιο Λόγο» και «Ο Εν τη Λέξει Λόγος» έχει «κλέψει» τις ιδέες του ενάγοντα, χωρίς φυσικά την άδειά του.
Τι λέει, λοιπόν, η απόφαση του δικαστηρίου; Αναγνωρίζει το δίκιο του Θεόφιλου Σημαιοφορίδη, διατάσσοντας παράλληλα την καταστροφή όλων των εντύπων του εκδοτικού οίκου στα οποία αναφέρεται ο όρος «Έλλην Λόγος», καταλογίζοντας επιπλέον ποινή 20.000 ευρώ σε κάθε εναγόμενο ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.
Ελπίζουμε να μη χρειαστεί ο υπουργός Υγείας να επαναφέρει το χαράτσι των 25 ευρώ στα νοσοκομεία για να καλύψει τα έξοδα αυτά…
 
 
http://www.koutipandoras.gr/article/104736/katadiki-adoni-kai-toy-ekdotikoy-toy-oikoy-gia-antigrafi-kai-parapoiisi-pneymatikoy?utm_source=hootsuite&utm_campaign=hootsuite

23/1/2898/Ω:18.00 Η ΟΜΑΣ ΥΠ/ΞΗΣ ΕΙ END ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΕΙ ΣΤΟ HOTEL ΔΙΟΝΥΣΟΣΗ ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ END ΣΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑ

ΕΧΕΙ ΜΑΖΩΞΗ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23-01-2898(2014)

ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑ 18.00

ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ.
...........................
*Από 13/7/2897 ο Αλφειός καταγράφει ως χρονολογία την από Ανανέωση των  Ολυμπιακών Αγώνων  από τον  Ίφιτο
Άλλωστε και οι Παλαιοί μας Πρόγονοι, μετά την Ανανέωση μετρούσαν... "από πρώτης Ολυμπιάδος"... εννοώντας βέβαια την υπό του Ιφίτου πρώτη! Ο θεσμός των Ολυμπιάδων χάνεται στα βάθη του χρόνου... Σεβόμενοι λοιπόν τον Δελφικό χρησμό που έδωσε ο Πύθιος Απόλλων, το πως δηλαδή, θα σταματήσουν οι Έλληνες τις εμφύλιες διαμάχες, το κατ' ελάχιστον θα χρησιμοποιούμε αυτήν την χρονολογία, τιμώντας τον και ελπίζοντας στην ΕΝΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
Κάτι που επιζητεί και επαναλαμβάνει συνεχώς και ο συνέλληνας Αρτέμης Σώρρας.
ΕΥΟΙ ΕΥΑΝ

1/2/2014 Ωρα:17.00 ΟΜΙΛΙΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 600δις Κ' ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

507236-1459331_10202596741064725_699745502_n.jpg
ΑΚΟΥΡΑΣΤΟΙ ΑΚΑΘΕΚΤΟΙ ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΟΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ 
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΝΙΚΗ!


Απ' ώρα Σ'ώρρα...

Η ΤΕΛΙΚΗ ΜΑΧΗ ΘΑ ΚΡΙΘΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΟΠΛΟ ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ...

...........................

http://alfeiospotamos.pblogs.gr/2014/01/1-2-2898-w-17-00-omilia-enhmerwsh-gia-ta-600dis-k-toys-dhmoys-st.html

Η.Π.Α.:Εξεραγη χημικη βομβα πάνω από το San diego!


Τι εξεράγη πάνω από το San diego πάνω από τα κεφάλια 1 εκατομμυρίου κατοίκων;

Κινηματογραφιστής που κατέγραφε με την κάμερα του ψεκασμούς αεροπλάνων σε χαμηλό ύψος, κατέγραψε ένα παράξενο γεγονός.Αντικείμενο που έπεφτε από τον ουρανό ανοιξε και ένα υγρό ψεκάστηκε πάνω από μια περιοχή γεμάτη σπίτια.

Στο βίντεο πάντως μιλάνε για χημικές βόμβες!

Δείτε το βίντεο όπως το κατέγραψε ο Natural Blaze.


 

Ρωσικό πολεμικό ναυτικό...Θαυμαστετο! (VIDEO)

Ρωσικό πολεμικό ναυτικό Sukhoi Su 33 ΤΡΟΜΕΡΟ βίντεo...

 
 

Μαύρισαν οι Ουρανοί του Αιγαίου:ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΕΚΑΝΑΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ!

Αν είναι δυνατόν στο Θεό μας πια, έχουμε πόλεμο και δεν τον ξέρουμε ;

 Μαύρισαν οι Ουρανοί του Αιγαίου απο τις εισβολές των Τούρκικων Μαχητικών που σήμερα έφεραν όλα τα διαθέσιμα ιπτάμενα μέσα που διέθεταν για εκπαίδευση !
Δέκα μαχητικά έξι επιθετικά Ελικόπτερα και τέσσερα κατασκοπευτικά CN-235 έριξαν στον ακήρυκτο πόλεμο του Αιγαίου !
Την ίδια ώρα που το Ελληνικό ΥΠΕΞ έπαιζε το σκληρό σε πολιτικό αεροσκάφος της Συρίας που προσγειώθηκε για ανεφοδιασμό…Κάνει την πάπια στους εισβολείς της Πατρίδος !
Τι να πούμε ,τι να καταγράψουμε και τι αναφέρουμε … Τι μας αξίζει πια μετά  από αυτό μια λέξη ντροπή μας !

vrl46

 Δεν υπήρχε σημείο στο Αιγαίο που δεν έγινε παραβίαση…χωρίς να σημειωθεί καμιά,μα καμιά εμπλοκή και δεν είναι τυχαίο!
Για την Ιστορία είχαμε ρεκόρ παραβιάσεων μιας ημέρας …μέχρι την επόμενη φορά που θα σπάσει και αυτό το ρεκόρ!
Η Πολεμική μας αεροπορία έτρεχε να αναχαιτίσει τα Τουρκικά αλλά αν δεν αλλάξουν τα πράγματα στους κανόνες εμπλοκής και να έχουμε επαφή...τα πράγματα σε λίγο δεν θα συμμαζεύονται!
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ   :      2 (8 Α/Φ)
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ :     10 (4 CN-235 ΚΑΙ 6 Ε/Π)
ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ     :    18
ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ      :      2
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ     :     15
ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ    :     30
ΕΜΠΛΟΚΕΣ       :     -
ΠΕΡΙΟΧΗ           :  ΒΟΡΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ & ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
lm8tr
Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
veteranos.gr

Guardian: Ο Σόρος ανοίγει κέντρα αλληλεγγύης σε όλη την Ελλάδα -Προκαλούν υποψίες τα κίνητρα του

Guardian: Ο Σόρος ανοίγει κέντρα αλληλεγγύης σε όλη την Ελλάδα -Προκαλούν υποψίες τα κίνητρα του

Οικονομική εξάπλωση στην Ελλάδα σχεδιάζει ο γνωστός μεγαλοεπενδυτής Τζορτζ Σόρος, ο οποίος σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα Guardian θέλει να χρηματοδοτήσει «κέντρα αλληλεγγύης» σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου να βοηθηθούν όλοι όσοι έχουν ανάγκη νομικής υποστήριξης, ή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Οπως αναφέρει ο Guardian, ο γνωστός επενδυτής «θα βοηθήσει την Ελλάδα λόγω της απουσίας της δημόσιας πρόνοιας την ώρα που η χώρα παλεύει με το χρέος της», με το δημοσίευμα παράλληλα να τονίζει πως «τα εγκαίνια ενός τέτοιου κέντρου στη Θεσσαλονίκη, έρχονται την ίδια στιγμή που όλο και περισσότεροι Ελληνες πηγαίνουν σε εκκλησίες και φιλανθρωπικά ιδρύματα για βοήθεια».

Στη συνέχεια, το δημοσίευμα επισημαίνει πως «το κέντρο, το οποίο είναι ένα κομβικό σημείο για τις ΜΚΟ που προσφέρουν υγειονομική περίθαλψη και νομικές συμβουλές, έχει κατακλυστεί με αιτήματα μόλις λίγες ημέρες μετά το άνοιγμα των θυρών του»

Ο Σόρος ο οποίος θέλει να δημιουργήσει κέντρα αλληλεγγύης σε εθνικό επίπεδο, έχει παράσχει στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης σε περίπου 190 ιδρύματα συμπεριλαμβανομένων ορφανοτροφείων, παιδικών σταθμών, σχολείων και γηροκομείων, σε όλη την Ελλάδα, τονίζει η βρετανική εφημερίδα και επισημαίνει πως «η βοήθεια του δεν είναι χωρίς αμφισβήτηση. Τα κίνητρα του επενδυτή προκαλούν υποψίες, με αρκετούς συλλόγους γονέων και κηδεμόνων να απαντούν αρνητικά στις δωρεές πετρελαίου που κάνει, με αποτέλεσμα την σφοδρή αντίδραση του Γιάννη Μπουτάρη».

«Ο καθένας ξέρει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να ξεπληρώσει το χρέος του» λέει ο Σόρος. «Εάν ο επίσημος τομέας μπορούσε να παραιτηθεί από την επιστροφή, το ιδιωτικό κεφάλαιο θα επιστρέψει και η Ελλάδα θα μπορούσε να ανακάμψει γρήγορα» δήλωσε ο επενδυτής σύμφωνα με τον Guardian.
Πηγή

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ!

http://www.astrology.gr/media/k2/items/cache/b4ec56434a77cb6a18ef27035105495d_L.jpg

Ελάχιστοι γνωρίζουν ότι λίγα χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα υπάρχει και εδώ ένας ηφαιστειακός γίγαντας, που ευτυχώς κοιμάται ήσυχα εδώ και δύο εκατ. χρόνια.
Πρόκειται για το Σουσάκι, μόλις 70 χιλιόμετρα μακριά από την Ομόνοια, στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων, που αποτελεί το βορειότερο άκρο του ενεργού ηφαιστειακού τόξου του νότιου Αιγαίου, στο οποίο ανήκουν και τα ηφαίστεια στα Μέθανα, στον Πόρο, στη Μήλο, στη Σαντορίνη και στη Νίσυρο....

Το στοιχείο που κάνει το συγκεκριμένο ηφαίστειο να ξεχωρίζει είναι ότι δεν έχει κρατήρα ή καλντέρα, αλλά δεκάδες τρύπες (στόμια) από τις οποίες εκλύεται διοξείδιο του άνθρακα και θείο. Η παρουσία του ηφαιστείου γίνεται αισθητή από την έντονη δυσοσμία του θειαφιού και από το σεληνιακό τοπίο που παρουσιάζει η περιοχή.


Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Espresso», που μίλησε με καθηγητές Γεωλογίας και Ηφαιστειολογίας για το θέμα, σήμερα οι επιστήμονες θεωρούν ότι το ηφαίστειο είναι σβησμένο, ωστόσο «κανείς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τα μυστικά της γης ή να ακούσει τους... ψιθύρους της.

πηγη

ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ ΣΤΙΣ 9/2/2898* ΕΛΑΤΕ ΟΛΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!!!

9/2/2898 ΚΑΙ ΩΡΑ 17.00 Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ


ΚΥΡΙΑΚΗ 9- 2- 2014 ΠΑΛΑΙ ΝΤΕ ΣΠΟΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η !!!  Η ΟΜΑΔΑ ΑΥΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΣΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΙΣ 9/2/2014 !! ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΕ Ο,ΤΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΧΕΤΕ ΓΙΑ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, ΤΙΜΕΣ Κ.Λ.Π
ΕΔΩ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΣΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΝΕ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ - ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟ!!! alejandreion9@gmail.com

ΕΔΩ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΟΣΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΟΥΝ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΠΟΣΑ!!! ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΟΝΟΜΑ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΑΤΟΜΩΝ!!! alejandreion9@gmail.com


ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ PDF


ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ, E.N.D. ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ ΓΙΑ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΚΑΙ ΕΙ-END
Sorrasfm

http://sorrasfm.gr


To ραδιόφωνο των ελεύθερων Ελλήνων

Σύντομα κοντά σας ... με ζωντανές εκπομπές

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 

info@sorrasfm.gr


 Sorrasfm
Ω, ΠΑΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΙΤΕ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΤΕ ΠΑΤΡΙΔΑΝ

ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ


"ΟΥ ΔΗ ΠΑΤΡΙΟΝ ΕΣΤΙ ΗΓΕΙΣΘΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΗΛΥΔΑΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ"

"ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΦΕΡΤΟΙ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ"


Μακεδονία ξακουστή
του Αλεξάνδρου η χώρα,
που έδιωξες τους βάρβαρους
κι ελεύθερη είσαι τώρα!

ήσουν και θα ΄σαι ελληνική,
Ελλήνων το καμάρι,
κι εμείς Ελληνόπουλα
σου πλέκουμε στεφάνι

Οι Μακεδόνες δεν μπορούν
να ζούνε σκλαβωμένοι,
όλα κι αν τα χάσουνε
η λευτεριά τους μένει!

Το διαμαντένιο στέμα σου
για βάλε στο κεφάλι,
για να σ' αντικρίζουμε
Μακεδονία πάλι! (ή μετγ. περήφανα και πάλι)

Μακεδονόπουλα μικρά
τώρα καί σείς χαρείτε,
πρωτού καί σείς στά βάσανα,
όλου τού κόσμου μπείτε.
...........................
*Από 13/7/2897 ο Αλφειός καταγράφει ως χρονολογία την από Ανανέωση των  Ολυμπιακών Αγώνων  από τον  Ίφιτο
Άλλωστε και οι Παλαιοί μας Πρόγονοι, μετά την Ανανέωση μετρούσαν... "από πρώτης Ολυμπιάδος"... εννοώντας βέβαια την υπό του Ιφίτου πρώτη! Ο θεσμός των Ολυμπιάδων χάνεται στα βάθη του χρόνου... Σεβόμενοι λοιπόν τον Δελφικό χρησμό που έδωσε ο Πύθιος Απόλλων, το πως δηλαδή, θα σταματήσουν οι Έλληνες τις εμφύλιες διαμάχες, το κατ' ελάχιστον θα χρησιμοποιούμε αυτήν την χρονολογία, τιμώντας τον και ελπίζοντας στην ΕΝΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
Κάτι που επιζητεί και επαναλαμβάνει συνεχώς και ο συνέλληνας Αρτέμης Σώρρας.
ΕΥΟΙ ΕΥΑΝ
......................................
 Από σχόλιο του Μ.Καλόπουλου
Όλοι γνωρίζουν ως έναρξη της πρώτης Ολυμπιάδας το έτος 776 π.Χ. στην Ολυμπία. Λίγοι γνωρίζουν όμως, ότι αυτή ήταν η 28η Ολυμπιάδα! Το ιδιαίτερο δε συμβάν που έθεσε την ολυμπιάδα αυτή στην αφετηρία της ολυμπιακής ιδέας, ήταν το γεγονός ότι απλώς από τους αγώνες αυτούς και εντεύθεν, οι Έλληνες κατέγραφαν επιμελώς τα ονόματα των ολυμπιονικών! Αυτό θεωρήθηκε τόσο σημαντικό, ώστε κατά την αρχαιότητα έγινε αφετηρία χρονολογήσεων...! Η έναρξη λοιπόν της Ολυμπιακής ιδέας φαίνεται πως ξεκίνησε πολλά χρόνια νωρίτερα στην εποχή του Λυκούργου. Αυτό δε, προκύπτει από έναν χάλκινο εγχάρακτο δίσκο «τον Ιφίτου δίσκον» όπως τον ονομάζει ο Παυσανίας (Ηλειακά 5.20.1) τον οποίο είδε ο ίδιος στην αρχαία Ολυμπία. Με βάση δε τα βασιλικά ονόματα (Ιφίτου και Λυκούργου) επί του δίσκου και των υπόλοιπων ιστορικών αναφορών περί ιερής ειρήνης: «ιερής εκεχειρίας», μεταξύ τους, φαίνεται πως ο ολυμπιακός αυτός δίσκος όριζε με σχετική ακρίβεια την αληθινή εναρκτήρια χρονολογία, μεταθέτοντας την έναρξη των Ιέρων ολυμπιακών αγώνων στον χώρο της Ολυμπίας κατά 108 χρόνια ενωρίτερα! Φαίνεται λοιπόν πως η πραγματική εναρκτήρια χρονολογία των ολυμπιακών αγώνων στην Ολυμπία, βρίσκετε αν στην γνωστή μας χρονολογία 776 π.Χ. προσθέσουμε 108 χρόνια, δηλαδή 27 ακόμα ολυμπιάδες για τις οποίες δεν ξέρουμε σχεδόν τίποτα, αφού δεν ετηρήθησαν γι' αυτές γραπτά αρχεία, ή λόγω σωτηριακών εμπρησμών, δεν έφτασαν ποτέ στα χέρια μας άλλες γραπτές αναφορές! Μόνο έτσι φτάνουμε στην έναρξη των ιερών αγώνων της ειρήνης, δηλαδή της αρχικής Ολυμπιάδος, στο έτους 884 π.Χ.!!! Βέβαια όλα αυτά τα πολύ εντυπωσιακά και άκρως ενδιαφέροντα, χρίζουν πράγματι περαιτέρω έρευνας και τεκμηρίωσης! Αλώστε η ολυμπιακή ιστορία ξεπερνά κατά πολύ ακόμα και τους χρόνους του Τρωικού πολέμου, αφού ο Πολυδεύκης ένας εκ των Διοσκούρων που συμμετείχε στην Αργοναυτική εκστρατεία, ήταν Ολυμπιονίκης πυγμάχος: «ο πυκτεύων Πολυδεύκης» Παυσανίας «Ηλιακά».(5.8.4)


http://alfeiospotamos.pblogs.gr/2014/01/oloi-ekei-stis-9-2-2898-elate-oloi-thessalonikh.html
Next previous home

Αναζήτηση στο ιστολόγιο

-------\ KRYON IN HELLENIC /-------

-------\ KRYON IN HELLENIC /-------
Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας... Συστήνεται απλώς σαν βοηθός από την άλλη πλευρά του «πέπλου της δυαδικότητας», χωρίς υλική μορφή ή γένος. Διαμέσου του Λη Κάρολ, αναφέρεται στις ριζικές αλλαγές που συμβαίνουν στη Γη και τους Ανθρώπους αυτή την εποχή.

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------
Σκοπός μας είναι να επιστήσουμε την προσοχή γύρω από την ανάγκη να προετοιμαστούμε γι' αυτό το μεγάλο αστρικό γεγονός, του οποίου η ενέργεια ήδη έχει αρχίσει να γίνεται αντιληπτή στον πλανήτη μας μέσα από φωτεινά φαινόμενα, όμορφες λάμψεις, την παράξενη παθητική συμπεριφορά του ήλιου, αύξηση των εμφανίσεων μετεωριτών, διακοπών ρεύματος.. όλα αυτά είναι ενδείξεις της επικείμενης άφιξης της τεράστιας ηλεκτρομαγνητικής του ζώνης η οποία είναι φορτισμένη με φωτονικά σωματίδια, και κάθε ημέρα που περνάει αυξάνονται όλο και περισσότερο.

Οι επισκεπτεσ μας στον κοσμο απο 12-10-2010

free counters