Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2021

ΗΠΑ ΛΕΥΚΟΣ ΟΙΚΟΣ. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

Εκτελεστική εντολή για την αντιμετώπιση της απειλής από επενδύσεις σε κινητές αξίες που χρηματοδοτούν κινεζικές στρατιωτικές εταιρείες

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Που εκδόθηκε στις: 12 Νοεμβρίου 2020
ΜΕΡΙΔΙΟ:

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ
Με την εξουσία που μου ως Πρόεδρος από το Σύνταγμα και τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς νόμου περί Οικονομικής Δυνάμεις (50 USC 1701 επ. ) (IEEPA), η Εθνική νόμος έκτακτης ανάγκης (50 USC 1601 και επόμενα . ), και το τμήμα 301 του τίτλου 3, United States Code
Εγώ, ο DONALD J. TRUMP, Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, διαπιστώνω ότι η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (ΛΔΚ) εκμεταλλεύεται όλο και περισσότερο το κεφάλαιο των Ηνωμένων Πολιτειών σε πόρους και επιτρέπει την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των στρατιωτικών, μυστικών και άλλων συσκευών ασφαλείας της , η οποία συνεχίζει να επιτρέπει στη ΛΔΚ να απειλεί άμεσα τις πατρίδες των Ηνωμένων Πολιτειών και τις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης και της ανάπτυξης όπλων μαζικής καταστροφής, προηγμένων συμβατικών όπλων και κακόβουλων δράσεων που υποστηρίζουν τον κυβερνοχώρο εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και των λαών της.
Το κλειδί για την ανάπτυξη των στρατιωτικών, των πληροφοριών και άλλων συσκευών ασφαλείας της ΛΔΚ είναι η μεγάλη, φαινομενικά ιδιωτική οικονομία της χώρας. Μέσω της εθνικής στρατηγικής του Military-Civil Fusion, η ΛΔΚ αυξάνει το μέγεθος του στρατιωτικού-βιομηχανικού συγκροτήματος της χώρας, αναγκάζοντας τις μη στρατιωτικές κινεζικές εταιρείες να υποστηρίξουν τις στρατιωτικές δραστηριότητες και τις δραστηριότητες πληροφοριών. Αυτές οι εταιρείες, αν και παραμένουν φαινομενικά ιδιωτικές και πολιτικές, υποστηρίζουν άμεσα τους στρατιωτικούς μηχανισμούς, τις υπηρεσίες πληροφοριών και ασφάλειας της ΛΔΚ και βοηθούν στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό τους.
Ταυτόχρονα, οι εταιρείες αυτές συγκεντρώνουν κεφάλαια με την πώληση κινητών αξιών σε επενδυτές των Ηνωμένων Πολιτειών που πραγματοποιούν συναλλαγές σε δημόσια χρηματιστήρια τόσο εδώ όσο και στο εξωτερικό, πιέζοντας τους παρόχους δεικτών των Ηνωμένων Πολιτειών και τα κεφάλαια για να συμπεριλάβουν αυτά τα χρεόγραφα σε προσφορές αγοράς, και να συμμετάσχουν σε άλλες πράξεις για να διασφαλίσουν την πρόσβαση σε Πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών. Με αυτόν τον τρόπο, η ΛΔΚ εκμεταλλεύεται τους επενδυτές των Ηνωμένων Πολιτειών για να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του στρατού της.
Επομένως, διαπιστώνω περαιτέρω ότι το στρατιωτικό-βιομηχανικό σύμπλεγμα της ΛΔΚ, υποστηρίζοντας άμεσα τις προσπάθειες των στρατιωτικών, μυστικών και άλλων μηχανισμών ασφαλείας της ΛΔΚ, αποτελεί μια ασυνήθιστη και έκτακτη απειλή, η οποία έχει την πηγή της σε σημαντικό μέρος εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, εθνική ασφάλεια, εξωτερική πολιτική και οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών. Προκειμένου να προστατέψω την πατρίδα των Ηνωμένων Πολιτειών και τον αμερικανικό λαό, διακηρύσσω εθνική έκτακτη ανάγκη σε σχέση με αυτήν την απειλή.
Συνεπώς, παραγγέλνω:
Τμήμα 1 . (α) Απαγορεύονται οι ακόλουθες ενέργειες:
(i) από τις 9:30 π.μ. ανατολική κανονική ώρα στις 11 Ιανουαρίου 2021, οποιαδήποτε συναλλαγή σε τίτλους που αποτελούν αντικείμενο δημόσιας διαπραγμάτευσης ή οποιουσδήποτε τίτλους που είναι παράγωγοι ή έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν επενδυτική έκθεση σε αυτά τα χρεόγραφα, οποιασδήποτε κομμουνιστικής κινεζικής στρατιωτικής εταιρείας ορίζεται στην ενότητα 4 (α) (i) αυτής της παραγγελίας, από οποιοδήποτε πρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών · και
(ii) από τις 9:30 π.μ. ανατολική κανονική ώρα την ημερομηνία που είναι 60 ημέρες αφότου ένα άτομο είναι αποφασισμένο να είναι μια κομμουνιστική κινεζική στρατιωτική εταιρεία σύμφωνα με το τμήμα (4) (α) (ii) ή (iii) αυτής της διαταγής, οποιαδήποτε συναλλαγή σε τίτλους που αποτελούν αντικείμενο δημόσιας διαπραγμάτευσης, ή οποιουσδήποτε τίτλους που είναι παράγωγοι ή έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν επενδυτική έκθεση σε αυτούς τους τίτλους, αυτού του προσώπου, από οποιοδήποτε πρόσωπο των ΗΠΑ
(β) Κατά παρέκκλιση του εδαφίου (α) (i) αυτής της ενότητας, αγορές αξίας ή πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν την ή πριν από τις 11:59 μ.μ. ανατολική κανονική ώρα στις 11 Νοεμβρίου 2021, αποκλειστικά για εκποίηση, εν όλω ή εν μέρει, από κινητές αξίες που επιτρέπεται κάθε άτομο των ΗΠΑ που κρατήθηκε στις 9 Ιανουαρίου 2021 στις 9:30 π.μ. ανατολική ώρα, σε μια κομμουνιστική κινεζική στρατιωτική εταιρεία όπως ορίζεται στην ενότητα 4 (α) (i) αυτής της παραγγελίας, επιτρέπεται.
(γ) Κατά παρέκκλιση του εδαφίου (α) (ii) του παρόντος άρθρου, για ένα άτομο που αποφασίζεται να είναι Κομμουνιστική κινεζική στρατιωτική εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 4 (α) (ii) ή (iii) αυτής της παραγγελίας, αγορές για αξία ή πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν εντός ή πριν από 365 ημέρες από την ημερομηνία του καθορισμού αυτού, αποκλειστικά για την εκποίηση, εν όλω ή εν μέρει, από τίτλους που επιτρέπεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών που κατέχεται σε αυτό το άτομο, από την ημερομηνία 60 ημέρες από την ημερομηνία του προσδιορισμού αυτού, επιτρέπεται.
(δ) Οι απαγορεύσεις του εδαφίου (α) αυτής της ενότητας ισχύουν εκτός από την έκταση που προβλέπεται από καταστατικά ή από κανονισμούς, εντολές, οδηγίες ή άδειες που μπορούν να εκδοθούν σύμφωνα με την παρούσα εντολή, και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε σύμβαση συνάπτεται ή άδεια που χορηγήθηκε πριν από την ημερομηνία αυτής της παραγγελίας.
Δευτ . 2 . (α) Απαγορεύεται οποιαδήποτε συναλλαγή από πρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών ή εντός των Ηνωμένων Πολιτειών που αποφεύγει ή αποφεύγει, έχει σκοπό να αποφύγει ή να αποφύγει, να προκαλέσει παραβίαση ή απόπειρες παραβίασης των απαγορεύσεων που αναφέρονται σε αυτήν την παραγγελία.
(β) Απαγορεύεται κάθε συνωμοσία που παραβιάζει οποιεσδήποτε από τις απαγορεύσεις που ορίζονται στην παρούσα διάταξη.
Δευτ . 3 . (α) Ο Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών, ύστερα από διαβούλευση με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Υπουργό Άμυνας, τον Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών και τους προϊσταμένους άλλων εκτελεστικών τμημάτων και οργανισμών (οργανισμοί), όπως κρίνεται σκόπιμο από τον Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, εξουσιοδοτείται να προβεί σε τέτοιες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης κανόνων και κανονισμών, και να χρησιμοποιεί όλες τις εξουσίες που παραχωρούνται στον Πρόεδρο από την IEEPA, για την εκτέλεση των σκοπών της παρούσας απόφασης. Ο Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών μπορεί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, να αναθέσει οποιαδήποτε από αυτές τις λειτουργίες στο Τμήμα του Υπουργείου Οικονομικών. Όλοι οι οργανισμοί λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα εντός της εξουσίας τους για την εκτέλεση των διατάξεων αυτής της παραγγελίας.
(β) Οι κανόνες και οι κανονισμοί που εκδίδονται σύμφωνα με την παρούσα εντολή μπορούν, μεταξύ άλλων, να θεσπίσουν διαδικασίες για την αδειοδότηση συναλλαγών που διαφορετικά απαγορεύονται σύμφωνα με την παρούσα εντολή. Πριν όμως εκδώσει οποιαδήποτε άδεια βάσει αυτής της εντολής, ο Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών θα συμβουλευτεί τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Υπουργό Άμυνας και τον Διευθυντή Εθνικής Πληροφορίας.
Δευτ . 4 . Ορισμοί . Για σκοπούς αυτής της παραγγελίας:
(α) ο όρος «κομμουνιστική κινεζική στρατιωτική εταιρεία» σημαίνει
(i) οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο ο υπουργός Άμυνας έχει καταγράψει ως μια κομμουνιστική κινεζική στρατιωτική εταιρεία που λειτουργεί άμεσα ή έμμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε οποιαδήποτε από τις περιοχές ή τα υπάρχοντά της σύμφωνα με το άρθρο 1237 του δημοσίου νόμου 105-261, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1233 του Δημοσίου Νόμου 106-398 και του άρθρου 1222 του Δημοσίου Νόμου 108-375, από την ημερομηνία της παρούσας απόφασης, και όπως ορίζεται στο Παράρτημα της παρούσας εντολής, έως ότου ο Γραμματέας Άμυνας αφαιρέσει ένα τέτοιο πρόσωπο από αυτόν τον κατάλογο ·
(ii) οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο ο Γραμματέας Άμυνας, σε συνεννόηση με τον Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, καθορίζει ότι είναι μια κομμουνιστική κινεζική στρατιωτική εταιρεία που λειτουργεί άμεσα ή έμμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε οποιαδήποτε από τις περιοχές ή τα υπάρχοντά της και ως εκ τούτου απαριθμεί ως τέτοια σύμφωνα με το άρθρο 1237 του Δημοσίου Νόμου 105-261, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1233 του Δημοσίου Νόμου 106-398 και το άρθρο 1222 του Δημοσίου Νόμου 108-375, έως ότου ο Γραμματέας Άμυνας αφαιρέσει ένα τέτοιο πρόσωπο από τον κατάλογο · ή
(iii) οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο ο Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών δηλώνει δημοσίως ότι πληροί τα κριτήρια στην ενότητα 1237 (β) (4) (Β) του Δημοσίου Νόμου 105-261, ή δηλώνει δημόσια ως θυγατρική ενός ατόμου που έχει ήδη αποφασίσει να είναι Κομμουνιστική κινεζική στρατιωτική εταιρεία, έως ότου ο Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών αποφασίσει ότι ένα τέτοιο άτομο δεν πληροί πλέον αυτά τα κριτήρια και αφαιρεί ένα τέτοιο άτομο από αυτόν τον κατάλογο.
(β) ο όρος «οντότητα» σημαίνει μια κυβέρνηση ή ένα όργανο τέτοιων κυβερνήσεων, εταιρικής σχέσης, ένωσης, εμπιστοσύνης, κοινοπραξίας, εταιρίας, ομίλου, υποομάδας ή άλλου οργανισμού ·
(γ) ο όρος «άτομο» σημαίνει άτομο ή οντότητα ·
(δ) οι όροι «ασφάλεια» και «τίτλοι» περιλαμβάνουν τον ορισμό της «ασφάλειας» στην ενότητα 3 (α) (10) του Νόμου περί Ανταλλαγής Αξιών του 1934, Δημόσιος Νόμος 73-291, όπως κωδικοποιήθηκε όπως τροποποιήθηκε στις 15 USC 78c (α) (10), με εξαίρεση το νόμισμα ή οποιοδήποτε νόμισμα, προσχέδιο, συναλλαγματική ισοτιμία ή αποδοχή τραπεζίτη που έχει λήξη κατά τη στιγμή της έκδοσης που δεν υπερβαίνει τους 9 μήνες, εξαιρουμένων των ημερών χάριτος ή τυχόν ανανέωσής τους εκ των οποίων είναι επίσης περιορισμένη, θα αποτελεί εγγύηση για τους σκοπούς αυτής της παραγγελίας.
(ε) ο όρος «συναλλαγή» σημαίνει την αγορά αξίας οποιασδήποτε δημόσιας διαπραγμάτευσης ασφάλειας · και
(στ) ο όρος «πρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών» σημαίνει κάθε πολίτη των Ηνωμένων Πολιτειών, μόνιμο αλλοδαπό κάτοικο, οντότητα οργανωμένη σύμφωνα με τη νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών ή οποιαδήποτε δικαιοδοσία εντός των Ηνωμένων Πολιτειών (συμπεριλαμβανομένων των ξένων υποκαταστημάτων) ή οποιοδήποτε πρόσωπο στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Δευτ . 5 . Ο Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών, σε συνεννόηση με τον Υπουργό Εξωτερικών και, ανάλογα με την περίπτωση, τον Υπουργό Άμυνας, εξουσιοδοτείται να υποβάλει τις επαναλαμβανόμενες και τελικές εκθέσεις στο Κογκρέσο σχετικά με την εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης που δηλώνεται με τη σειρά αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 401 ( γ) του NEA (50 USC 1641 (c)) και του άρθρου 204 (c) του IEEPA (50 USC 1703 (c)).
Δευτ . 6 . Γενικές διατάξεις . (α) Τίποτα σε αυτήν την παραγγελία δεν θεωρείται ότι επηρεάζει ή επηρεάζει με άλλο τρόπο:
(i) την αρχή που παρέχεται από το νόμο σε εκτελεστική υπηρεσία ή οργανισμό ή στον προϊστάμενό της · ή
(ii) τα καθήκοντα του Διευθυντή του Γραφείου Διαχείρισης και Προϋπολογισμού που σχετίζονται με προτάσεις προϋπολογισμού, διοικητικές ή νομοθετικές
(β) Η εντολή αυτή εκτελείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και υπόκειται στη διαθεσιμότητα πιστώσεων.
(γ) Αυτή η εντολή δεν προορίζεται και δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα ή όφελος, ουσιαστικό ή διαδικαστικό, εκτελεστό κατά νόμο ή με δίκαιο τρόπο από οποιοδήποτε μέρος εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, των υπηρεσιών, των υπηρεσιών ή των οντοτήτων του, των αξιωματούχων, των υπαλλήλων του , ή πράκτορες, ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.
DONALD J. TRUMP
ΛΕΥΚΟ ΟΙΚΟΣ,
12 Νοεμβρίου 2020.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Next previous home


Αναζήτηση στο ιστολόγιο

-------\ KRYON IN HELLENIC /-------

-------\ KRYON  IN  HELLENIC /-------
Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας... Συστήνεται απλώς σαν βοηθός από την άλλη πλευρά του «πέπλου της δυαδικότητας», χωρίς υλική μορφή ή γένος. Διαμέσου του Λη Κάρολ, αναφέρεται στις ριζικές αλλαγές που συμβαίνουν στη Γη και τους Ανθρώπους αυτή την εποχή.

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------
Σκοπός μας είναι να επιστήσουμε την προσοχή γύρω από την ανάγκη να προετοιμαστούμε γι' αυτό το μεγάλο αστρικό γεγονός, του οποίου η ενέργεια ήδη έχει αρχίσει να γίνεται αντιληπτή στον πλανήτη μας μέσα από φωτεινά φαινόμενα, όμορφες λάμψεις, την παράξενη παθητική συμπεριφορά του ήλιου, αύξηση των εμφανίσεων μετεωριτών, διακοπών ρεύματος.. όλα αυτά είναι ενδείξεις της επικείμενης άφιξης της τεράστιας ηλεκτρομαγνητικής του ζώνης η οποία είναι φορτισμένη με φωτονικά σωματίδια, και κάθε ημέρα που περνάει αυξάνονται όλο και περισσότερο.

Οι επισκεπτεσ μας στον κοσμο απο 12-10-2010

free counters