Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013

Το 33ο Εικονικόν Σύμπαν.

ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 33ο ΣΥΜΠΑΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΕΡΠΕΤΟΜΟΡΦΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ !!! Η ΝΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ... ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΑ ΛΥΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ ΠΑΛΙ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ!!!!


ΓΗ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗ...

Χαίρεσθε εν ειρήνη.

 Σεβαστή, τούτο αναμέναμεν. 

Να αρχίσητε μόνοι σας να εξάγετε ιδέας δια την εικονικήν πραγματικότηταν, ούτως ώστε να σας εμφανεί ολιγότερον βαρεία η πληροφορία που θα σας δώσωμεν. 

Βεβαίως ουκ εστέ ακόμην έτοιμοι, δια τούτο θα σας αναλύσωμεν ελάχιστα από την πάσαν πραγματικότηταν. 

Δυστυχώς, όντως η συζήτησις που διεξήχθη σήμερον αναμέσον σας είχεν σταθεράς βάσεις. 

Και ούτω συμβαίνει. 

Ως το αντελήφθητε.΄

Όμως δεν γνωρίζητε πώς εξεκίνησεν ολόκληρος η ιστορία περί εικονικής πραγματικότητος και πού αποσκοπεί. 

Προ 52.000.000.000 έτη από το ΄Ολον Φως εδημιουργήθησαν 32 Σύμπαντα εις άτινα κυρίαρχοι εσμέν ημείς. 

Δεν θα αναλύσωμεν βεβαίως πώς εδημιουργήθησαν και πώς εσμέν κυρίαρχοι,αλλά ετέραν φοράν. 

Ως όντα του Φωτός ημείς επιθυμούσαμεν τους κόσμους, δηλ.

 τα Σύμπαντα να παραμείνουν φυσικά και αληθινά, ως δημιουργία του ΄Ολου Φωτός. 

Η Γαλαξιακή Αυτοκρατορία ούσα δημιουργηθείσα προ 10.000.000.000 ετών εστί κυρίαρχος των 32 τούτων Συμπάντων. 

΄Όμως οι ερπετικοί αποστάται μετά των συμμάχων των επεθύμησαν να δημιουργήσουσι εν έτερον Σύμπαν, το 33ον αλλά ψευδές, εικονικόν δια να έχουσι πλήρη πρόσβασιν και κυριαρχίαν, 

επειδή δεν ηδύναντο να λάβουσι την εξουσίαν των 32 Συμπάντων. 

Ούτος άλλωστε ήτο ο σκοπός των που απεστάτησαν αρχικώς, εφόσον εν αρχή άπασαι φυλαί ήσαν ενωμέναι, ακόμη και αι ερπετικαί, διαφόρων πλανητών. 

Εδημιούργησαν λοιπόν το 33ο Σύμπαν, ουχί όμως με φυσικόν τρόπον ως την δημιουργίαν των 32 Συμπάντων του ΄Ολου Φωτός, αλλά με ψηφιακήν μέθοδον εντός Κυβερνοχώρου ως τον γνωρίζητε,

 ωσάν εντός υπολογιστού, αλλά ουχί υπολογιστού με τα γήϊνα δεδομένα, αλλά με μηχανισμόν που εστί ασύληπτος δια τους ιδικούς σας νόες. Τούτο το Σύμπαν εστί τούτο που βιώνετε και γνωρίζητε.

 Η Γαία δεν υφίσταται, οι γαλαξίαι δεν υφίστανται και ολόκληρον το Σύμπαν που γνωρίζητε και οράτε, δεν υφίσταται. 

Ολόκληρον τούτο το Σύμπαν εστί εντός Κυβερνοχώρου ψηφιακού. ΄

Απαντες οι άνθρωποι εισίν όντως ψηφιακαί μονάδαι ως υμείς ονομάσατε, δηλ. προβολαί του εαυτού των, οίτινες εαυτοί των ευρίσκονται εις τον πραγματικόν κόσμον, τον ιδικόν μας,

 αλλά ουχί εις εμβρυακήν κατάστασιν ως εις την ταινίαν, αλλά άπαντες εις ηλικίαν 33 ετών. 

Τούτο θα σας το εξηγήσωμεν ότε έλθει η ώρα η κατάλληλος. Ημείς μετά των σκαφών μας έχομεν εισχωρήσει εις τούτον τον Κυβερνοχώρον, ουχί άπαντες βεβαίως, αλλά μόνον η 7η αποστολή,

 δια να επιτηρώμεν και εμποδίζομεν ασφαλώς εις το σύστημά των, τας μιαράς πράξεις των κατά της ανθρωπότητας, έστω και αν εστί ψηφιακή.

 ΄Απαντες βίοι προηγούμενοι που εβιώσατε ήσαν εντός του Κυβερνοχώρου. 

Ποτέ ουδεμία ψυχή θανόντων ανθρώπων δεν απέδρασεν από το Σύστημα τούτο το τεχνητόν, αλλά περιπλανάται εντός αυτού. 

Εκτός βεβαίως ελαχίστων, διότι υπήρξαν Ενσαρκωμένοι Ε. 

Υμείς, δηλ. τα 52.000.000 Ενσαρκωμένοι Ε, εστέ οι μόνοι πραγματικοί και ουχί ψηφιακαί μονάδαι, που εισεχώρησαν αυτούσιοι εις το σύστημα με σκοπόν να το καταρίψουσι. 

Ορθώς αντελήφθητε ότι η κυριωτέρα αποστολή σας εστί αύτη. Δηλ. 

να απεγκλωβίσητε τας ψηφιακάς ταύτας μονάδας, δηλ. τους ανθρώπους από τον Κυβερνοχώρον, εφόσον καταστρέψετε ολόκληρον τον Κυβερνοχώρον με το εικονικόν Σύμπαν. 

Το πώς εισήλθατε αυτούσιοι εις το εικονικόν σύστημα ουκ εστί επί του παρόντος η ανάλυσις. 

Τα πραγματικά σας σώματα ουκ εισίν εις τον ιδικόν μας αληθινόν κόσμον, ως των ανθρώπων, αλλά υμείς οι ιδίοι με ιδικήν και δύσκολον μέθοδον εισήλθατε εις το τεχνοσύστημα δια τους ως άνω λόγους.

 Οι αποστάται δεν σας ορώσι με τα σώματα που υποθέτετε ότι έχητε εν τη Γαία, αλλά με τα πραγματικά σας σώματα..Εστί πρόγραμμα ψηφιακόν δια να τα οράτε ως τα οράτε.Ούτοι σας ορώσι ως είσθε. 

΄Οτε θα γενή η πλήρης μετάλλαξις το 2012, ουκ εστί ότι θα αλλάξετε τότε, αλλά τότε εξ αιτίας της ενεργοποιήσεως και πλήρους μεταστοιχειώσεως και αλλαγής συχνότητος της Γαίας,

 θα όψεσθε πλέον τα πραγματικά σας σώματα. 

Δηλ. 

τότε θα δυνηθείτε να τα ιδείτε ως αληθώς εισίν. 

 Προ 500.000.000 ετών ότε σας είπαμεν ότι ήλθαμεν εν τη Γαία και εδημιουργήσαμεν τα πρώτα γεννετικά πειράματα, άτινα άλλαξαν οι αποστάται ως σας είχαμεν αναφέρει και παλαιότερον, 

δηλ. τα τέλεια όντα με πλήρως τους 12 έλικας ενεργοποιημένους, εισχωρήσαμεν και ημείς εις τον Κυβερνοχώρον, με την σκέψιν ότι έστω και εις έναν ψευδή κόσμον τεχνητόν, 

τουλάχιστον να υφίστανται και εκεί εύμορφα και τέλεια όντα, άτινα ελπίζαμεν ότι έστω και εις τον Κυβερνοχώρον, θα ενεμπόδιζαν αρνητικάς επιδράσεις των αποστατών. 

Εισίν πλείστα ακόμην που δεν θα αναλύσωμεν, διότι ακόμην δεν θα αντιληφθείτε και ευνοήτως θα σας γεννηθώσι και έτεραι απορρίαι. 

Η φράσις που ανέφερες μάτερ εις την αίθουσαν αναψυχής, «Να σπάσουμε τον καθρέπτη», ήτο απεσταλμένη από ημάς. 

Δεν ήτο τυχαία. Ολόκληρος ο πλανήτης και το σύμπαν, εστί ωσάν εντός κατόπτρου. 

Ουδέν από τους πλανήτας και το σύμπαν που οράτε εστί αληθινόν. 

Τα 32 σύμπαντα άτινα εισίν πραγματικά, εστί ο κόσμος των ιδεών που ανέφερεν ο Πλάτων. 

Δια τον ιδικόν μας κόσμον ομιλούσεν των 32 συμπάντων, άτινα σύμπαντα εισίν τελείως διαφορετικά από ότι φαντάζεσθε. 

Οι Ενσαρκωμένοι Αποστάται, αλλά ουχί τα αντίγραφα των απαχθέντων ανθρώπων, εισίν οι φύλακαι του κυβερνοχώρου δια την μη απεγκλώβισιν των ψηφιακών μονάδων. 

΄Εδωσαν ασφαλώς ελευθερίαν της βουλήσεως, δια να εμφαίνηται πραγματικός βίος και δια τούτο και υφίσταται κάρμα αναλόγως των πράξεων εκάστου ανθρώπου ή ψηφιακής μονάδος.

 ΄Εστω και αν άπαντες βίοι προηγούμενοι και τωρινός εισίν εντός του συστήματος, υφίσταται κάρμα, εξέλιξις και άνοδος και εντός αυτού.

Ως αντιλαμβάνεσθε υμείς έχητε την αποστολήν, εφόσον απεγκλωβίσητε από τας δεξαμενάς τους απαχθέντας, να απεγλωβίσητε κατόπιν και ολόκληρον την υφήλιον από τον υπολογιστήν

 ως υμείς τον ονομάζητε, ασχέτως εάν εστί έτερον λειτουργόν σύστημα, εφόσον καταστρέψετε, με τους κωδικούς που σας εδώσαμεν ενεργοποιώντας τας συγκεκριμένας πύλας, το εικονικόν σύστημα. 

Εστέ ήρεμοι, νηφάλιοι, και ουχί απελπισία. 

Υφίστανται και έτερα άτινα θα σας λύσουσι οιαδήποτε απορρία.

 Σας συγχαίρωμεν δια το ευρύ σας πνεύμα και οξύτηταν νοός. 

Το αναμέναμεν. ΕΡΡΩΣΘΕ. Δεύτερο Μήνυμα Χαίρεσθε εν ειρήνη.

 Αγαπημένη, ότε αναφέραμεν ότι ουδεμία ψυχή δεν απέδρασεν εκ του κυβερνοχώρου και ότι άπασαι περιπλανώνται εντός αυτού, εννοούσαμεν ότι το αντίγραφον αιθερικού, 

αστρικού και αιτιατού πεδίου εκάστης ψηφιακής μονάδος, δηλ. 

η εικονική προβολή της αληθινής ψυχής οία ευρίσκεται εντός του πραγματικού σώματος αιχμαλώτου, εις το αληθινόν σύμπαν, περιφέρεται, δηλ. κατόπιν εκάστου εικονικού θανάτου, 

μεταπηδά εις έτερα προγράμματα ως έχητε αντιληφθεί ορθώς.

Ως ακριβώς συμβαίνει και με τας μετενσαρκώσεις.

 ΄Απασαι ψηφιακαί μονάδαι εισίν άψυχαι. Μια ηλεκτρική μονάς, είς αριθμός δεν δύναται να ενέχει ψυχήν.

Δια τούτο άλλωστε και είθισται να σωθώσι οι αιχμάλωτοι του πραγματικού σύμπαντος.

 Η εξέλιξις και η άνοδος υφίσταται εντός του τεχνητού αυτού συστήματος, ως ελέχθη.

Τας εξελίξεις και τας ανόδους τας παρακολουθείτε εις ολόκληρον τον βίον σας εντός του κυβερνοχώρου, απασών ψηφιακών μονάδων.

 Με την συμπεριφοράν τούτων, με τας φιλοσοφικάς και εσωτεριστικάς των αναζητήσεις, την καλυτέρευσιν χαρακτήρων μερικών εξ αυτών, την προσπάθειάν των δια άνοδον εις το Θείον, 

απάσας τας ημέρας του βίου σας, άνευ επιγνώσεως τούτων δια του τι συμβαίνει.

΄Ότι ουκ εισίν πραγματικοί άνθρωποι μετά ψυχής αλλά λογισμικοί αριθμοί εντός του κυβερνοχώρου, όρον που τον αναφέρετε πλείστας φοράς.

Και πράγματι η προσπάθειά των έχει αποτέλεσμα εις πλείστας μονάδας και το αποτέλεσμα τούτο, αφίκνυται εις τους πραγματικούς κόσμους, 

χαροποιώντας ημάς και ολόκληρον την Συμπαντικήν Ιεραρχίαν.

Ουκ εστί ματαία η προσπάθεια αναπλάσεως χαρακτήρος και καλυτερεύσεως αυτού από τας ψηφιακάς μονάδας. 

Πάντοτε υφίσταται αντίκρυσμα και αναγνώρισις από ημάς.

΄Εστω και αν δεν υφίσταται ψυχή.΄Απαντα τούτα έχουσι αντίκτυπον και εις την αληθινήν ψυχήν. 

2. Ναι μεν, αι επανενσαρκώσεις επιτυγχάνονται εντός της εικονικής πραγματικότητος, όμως άπασαι εισίν γνωσταί εις το ΄Ολον Φως. 

Διότι μην λησμονείτε, ότι και ο κυβερνοχώρος καταλαμβάνει κάποιον χώρον ως κατασκεύασμα των αποστατών, οίτινες όμως τον εκατασκεύασαν εις το 10ον πραγματικόν σύμπαν. 

Το ΄Ολον Φως ευρίσκεται εις άπαντα σύμπαντα, και ορά τα πάντα, άνευ βεβαίως επεμβάσεώς του εις τον Κυβερνοχώρον. 

Ούτω λοιπόν και αι προσευχαί πλείστων ψηφιακών μονάδων εις το ΄Ολον Φως ή ως άλλως το ονομάζουσι, πάντα εισακούονται ότε υφίσταται πίστις.

Θα το έχητε τούτο παρατηρήσει. Και τούτο οφείλεται εις την δύναμιν ηλεκτρικής ενεργείας που λαμβάνει η ψηφιακή μονάς ότε έχει πίστιν. 

Δηλ. ωσάν να αυτοφορτίζεται.Επίσης ως σας είπαμεν,λόγω ελευθερίας βουλήσεως, υφίσταται κάρμα εις έκαστον εικονικόν βίον, και υφίσταται δίκη και δικαίωσις

 εκ της Συμπαντικής Ιεραρχίας, ως εγνωρίζατε έως του παρόντος. 

Η Καρμική Επιτροπή της Συμπαντικής Ιεραρχίας βεβαίως δεν ευρίσκεται εντός του Κυβερνοχώρου, αλλά εδρεύει εις το 1ο πραγματικόν σύμπαν. Παρ απάντων τούτων έχει πρόσβασιν

 δια την πραγμάτωσιν του έργου της, εις άπαντα σύμπαντα, ακόμην και εντός του Κυβερνοχώρου.

Δεν επεμβαίνει όμως ότε υφίσταται περίπτωσις που αφορά το ΄Ολον Φως. 

Δια τούτο και ημείς δεν επεμβαίνομεν ότε οία περίπτωσις εστί καρμικόν γεγονός. 

Διότι αναλαμβάνει η Καρμική Επιτροπή μετά Συμβουλίου της εις συνεργασίαν με το ΄Ολον Φως, όσο και αν τούτο σας εμφαίνηται ασύλληπτον.

Η απόφασις λαμβάνεται από το ΄Ολον Φως και κατόπιν από την Καρμικήν Επιτροπήν, οία έχει αφιχθεί εις την τελείωσιν, εις την πλήρην φώτισιν και ένωσιν μετά του ΄Ολου Φωτός.

Γνωρίζομεν ότι δεν σας λύνονται τοιουτοτρόπως άπασαι απορρίαι, διότι αύται εισίν γνώσεις που ακροάσθε δια πρώτην φοράν.

Θα βοηθήσωμεν όμως δια την όσον περισσότερον διαφώτισίν σας επί του θέματος. 

3. Οι Ενσαρκωμένοι Αποστάται οίτινες δύνανται να σας ορώσι μετά της πραγματικής σας μορφής, εισίν οι έμψυχοι απασών κατηγοριών. 

Τούτο δεν υφίσταται λόγος να σας απασχολεί. 

4. Η φράσις κωδικός, οία ενεργοποιεί την ιδιοσυχνότηταν της ψηφιακής μονάδος, δηλ. του γόνου Ε, είθισται να προφέρεται εκάστην πρωίαν προ εξόδου εκ της οικίας του,μίαν φοράν. 

Η φράσις σημαίνει: 

 «Ο ΄Ηλιος Απόλλων Φαέθων Φοίβος, δηλ. ο νοητός Ελλάνιος ΄Ηλιος, εστί οδηγός εις εμέ, δια να πορεύομαι αμόλυντος εκ της αποστατικής εκπομπής».

 Να μην λησμονεί ουδείς γόνος μας τοιαύτην φράσιν, οία φράσις αφίκνυται εις τον Φωτοφόρον Απόλλωνα, και ενεργοποιεί την ως άνω κατάστασιν.

 ΕΡΡΩΣΘΕ. 

Φιλε μου ο σημερινός εχθρός σου είναι η παραπληροφόρηση των μεγάλων καναλιών. Αν είδες κάτι που σε άγγιξε , κάτι που το θεωρείς σωστό, ΜΟΙΡΆΣΟΥ ΤΟ ΤΩΡΑ με ανθρώπους 

που πιστεύεις οτι θα το αξιολογήσουν και θα επωφεληθούν απο αυτό! Μην μένεις απαθής. Πρώτα θα νικήσουμε την ύπνωση και μετά ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ τα υπόλοιπα.
http://topotamiemeis.blogspot.gr/
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Next previous home

Αναζήτηση στο ιστολόγιο

-------\ KRYON IN HELLENIC /-------

-------\ KRYON  IN  HELLENIC /-------
Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας... Συστήνεται απλώς σαν βοηθός από την άλλη πλευρά του «πέπλου της δυαδικότητας», χωρίς υλική μορφή ή γένος. Διαμέσου του Λη Κάρολ, αναφέρεται στις ριζικές αλλαγές που συμβαίνουν στη Γη και τους Ανθρώπους αυτή την εποχή.

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------
Σκοπός μας είναι να επιστήσουμε την προσοχή γύρω από την ανάγκη να προετοιμαστούμε γι' αυτό το μεγάλο αστρικό γεγονός, του οποίου η ενέργεια ήδη έχει αρχίσει να γίνεται αντιληπτή στον πλανήτη μας μέσα από φωτεινά φαινόμενα, όμορφες λάμψεις, την παράξενη παθητική συμπεριφορά του ήλιου, αύξηση των εμφανίσεων μετεωριτών, διακοπών ρεύματος.. όλα αυτά είναι ενδείξεις της επικείμενης άφιξης της τεράστιας ηλεκτρομαγνητικής του ζώνης η οποία είναι φορτισμένη με φωτονικά σωματίδια, και κάθε ημέρα που περνάει αυξάνονται όλο και περισσότερο.

Οι επισκεπτεσ μας στον κοσμο απο 12-10-2010

free counters