Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2013

E.N.D. Αποκλειστικο SBBCNEWS.COM: '' Ἀπάντηση Ὀργανισμοῦ END '', στη Nea Filiki Eteria, Σκληρόν πρός κέντρα λακτίζειν……Ὁ Ἀρτέμης Σῶρρας καί ὁ ὁργανισμός END (End National Debt) ἀντιμετὠπισαν μέχρι σήμερον πολλές καί πολλαπλές έπιθέσεις ἀπό δύο ὁμάδες .


Ἡ μεγίστη πλειονότης αὐτῶν τῶν ἐπιθέσεων προέρχεται ἢ κατ᾽ εὐθεῖαν ἀπό τήν καθεστηκυῖα τάξη, τῆς ὁποίας τά συμφέροντα καί ἡ ὓπαρξη  καθαυτή, βάλλονται εὐθέως ἀπό τίς Ἐθνικές θέσεις πού προβάλλονται ἀπό τόν ὁργανισμό  END- Σῶρρας,  ἢ ἀπό ἐλάχιστους κακοπροαίρετους λόγω ψυχικῆς διαστροφῆς.


Τό ἂρθρο τῆς Νέας Φιλικῆς Ἑταιρείας , εἶναι προφανές, ὃτι ἀνήκει στήν πρώτη κατηγορία. Κάποιος δηλαδή ἢ κάποιοι μέ πολιτική ἣ χρηματοοικονομική ὁντότητα  προσπαθοῦν νά προλλάβουν καί νά ἀποτρέψουν τήν ἀναγέννηση τῆς Ἑλλάδος γιατί βολεύονται ἀπό τήν παροῦσα κατάσταση……….


Ἲσως ἀκόμη νά θεωροῦν ὃτι ἒχουν δικές τους ἐναλλακτικές λύσεις καί ἡ λύση Σῶρρας-ΕΝΔ εἶναι ἀντίπαλον δέος, διότι ἒχουν συνηθίσει νά σκέπτονται καί νά πράττουν μέ τά δεδομένα τά ὁποῖα γαλουχήθηκαν πολιτικά ἢ οἰκονομικά καί ἀδυνατοῦν νά φαντασθοῦν ἀγνή  προαίρεση , δημοκρατική πρόθεση καί ἐν τέλει νομιμότητα .


Ἀποτελεῖ ὃμως τό παρόν ἂρθρο πλήρη καταξίωση τοῦ Ἀρτέμη Σῶρρα καί τοῦ ὀργανισμοῦ END , διότι ὁ συγγραφέας, σαφῶς ἐξαιρετκά χαμηλῆς διανοητικῆς ἱκανότητος, ἀλλά ἐντός τοῦ κατεστημένου,θεωρεῖ ὡς  δεδομένον  τήν ἀξία τῶν μετοχῶν τῆς Τραπέζης Ἁνατολῆς τήν ὁποία (ἀξία) προτείνει ὃτι ἐδημιούργησε τήν ρευστότητα  γιά τήν ἀγορά τῶν Ἁμερικανικῶν ὁμολόγων……


Κατά δεύτερον λόγον δέν ἀμφισβητεῖ κἂν τήν ὓπαρξιν τῶν Ἀμερικανικῶν ὁμολόγων ἢ τήν ἐγκυρότητα τους , πρᾶγμα πού  τό κατεστημένο προέβαλλε  κατά κόρον μέχρι προσφάτως, ἀμφισβητεῖ μόνον τόν τρόπο πού ἀπεκτήθησαν.


Ἡ κλασσική δηλαδή ἂρνηση τοῦ κατεστημένου ὃτι τά Ἀμερικανικά ὁμόλογα δέν ὑπάρχουν ἢ δέν ἒχουν ἀντίκρυσμα, ἒχει πλέον ἐγκαταλειφθεῖ ἀπό τήν καθεστηκυῖα τάξη,  ἡ ὁποία λόγω τῶν ἐξελίξεων καί τῆς ἐπερχόμενης καταιγίδας ἒχει σοβαρό πρόβλημα ἐπιβίωσης καί λογικοφανοῦς ἐξήγησης γιατί ἀρνεῖται τόσον καιρό νά πιστώση τόν λογαριασμό τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας μέ τά 600 δις καί τῆς Κυπριακῆς μέ τά 49 δις.


Ἡ ἀλήθεια δηλαδή τῆς πραγματικῆς ὓπαρξης τῆς προσφορᾶς Σῶρρα – END ἒχει πλέον κατ᾽ ἀνάγκην γίνει ἀδοδεκτή ἀπό τό κατεστημένο καί ἡ ἀπαξίωση τῆς προσφορᾶς, πέρασε τὠρα στόν τρόπο πού ἀποκτήθηκαν τά Ἀμερικανικά ὁμόλογα 


Δηλώνουμε λοιπόν στόν ἀγαπητό ἀρθρογράφο ὃτι ἒχει ἀπόλυτο δίκηο στά ἐξῆς.


                                                              2


Πρῶτον: Οἱ μετοχές τῆς Τραπέζης Ἀνατολῆς ἒχουν πράγματι τήν ἀξία πού τούς  

                ἀποδίδετε μέ τήν μόνη διαφορά ὃτι δέν χρειάζονται δέκα μετοχές γιά

                τήν  ἀξία τῶν 3,8 τρίς ἀλλά λιγώτερες ἀπό τίς μισές…….

               

 Γία νά τό γνωρίζετε ὃμως αὐτό πρέπει νά ἒχετε προσωπική γνώση καί ἐμπειρία ἀλλοιῶς δέν θά τό παρουσιάζατε ὡς δεδομένον. Καί ἐπειδή ἐμεῖς ῾῾γνωρίζουμε ᾽᾽᾽ μόνον κάποια ἱδρύματα τῆς Ἑλληνικῆς ἐπικράτειας ἒχουν ῾῾ἐσωτερική ᾽᾽γνώση στήν διακίνηση καί χρήση τῶν μετοχῶν τῆς Ἀνατολῆς διαχρονικά, καθώς ἐπίσης καί τό ποσόν ἀξιολόγησης τους.  Τέτοια  εἶναι τό ἳδρυμα Μποδοσάκη, Καραμανλῆ Παπανδρέου, Μητσοτάκη, Κοργιαλλένειο κλπ 


Προέρχεστε λοιπόν ἀπό κάποιον ἀπό αὐτούς τούς χώρους τῶν πολιτικῶν κατεστημένων καί προειδοποιοῦμε πρός πᾶσσαν κατεύθυνση τῶν πολιτικῶν κατεστημένων, μήν τολμήσετε νά ἀντιπαρατεθεῖτε ἂν θέλετε νά διασώσετε κάτι ἀπό τήν ὁποιαδήποτε ἀξιοπιστία πού πιστεύετε ὃτι σᾶς ἀπέμεινε ………..


Ὁ πολιτικός  σας παροπλισμός  πλησιάζει ταχύτατα καί ἡ προσπάθεια πού καταβάλλετε γιά ἐπιβίωση μόνον ἀναστάτωση θά φέρει στόν λαό….. 

Εἶστε πολιτικά νεκροί …….Ἀποδεχτεῖτε το καί δείξετε τουλάχιστον κάποια ἀξιοπρέπεια καί Ἐθνική συνείδηση ἒστω, ἀποχωροῦντες ἀξιοπρεπῶς……

Καί αὐτό πρός πᾶσαν κατεύθυνσιν…………….


Δεύτερον : Τἀ ὁμόλογα τοῦ Ἀμερικανικοῦ δημοσίου ὃπως καί πάλιν γνωρίζετε

                        ἀπό ῾῾ἐσωτερική᾽᾽ πληροφόρηση εἶναι πραγματικά καί ἐλεγμένα καί 

                        εἶναι πράγματι κατατεθειμένα ὂχι σέ πέντε ἀλλά σέ μία μόνον               

                        Τράπεζα τοῦ Καναδᾶ.


Τά ὁμόλογα αὐτἀ ἀγαπητέ μου (καί μήν έκτίθεστε μέ ἀνοησίες) εἶναι κατατεθιμένα σέ μιά ἀπό τίς μεγαλύτερες Τράπεζες τοῦ Καναδᾶ καί εἶναι ὁμολογα πραγματικά καί ὂχι ἀποδείξεις ἀξιῶν ὃπως τίς ὁνομάζετε.


Κατά τήν στιγμήν τῆς κατάθεσης των στούς κηδεμονευόμενους  λογαριασμούς Κύπρου καί Ἑλλάδος ἡλέγχθησαν ἀπό τόν διευθυντή διώξεως τοῦ ἠλεκρονικοῦ ἐγκλήματος τοῦ Καναδᾶ ,γιά νά προλλάβουμε κακοήθειες ὃπως αὐτήν πού προσπαθεῖτε κακόβουλα νά προβάλλετε, κάι ὁ ἲδιος προσωπικῶς ἒθεσε τίς σφραγίδες πρίν τήν τοποθέτηση τους στό χρηματοκιβώτιο τῆς Τραπέζης


ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΔΕ ΟΤΙ ΤΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
                                                         3

Αὐτό ὃμως ἀγαπητέ μου καθιστᾶ αἲωλη τήν ὑπόθεση πού προβάλλετε ὡς ἀπαξίωση γιά τόν τρόπο ἀπόκτησης τῶν Ἀμερικανικῶν ὁμολόγων ἐκ μέρους τοῦ Ἀρτέμη Σῶρρα.


 Σᾶς ἐκπλήσσει τό γεγονός ὂτι οἱ ἀρχές δέν ἒχουν τό παραμικρό νά ἐπισυνάψουν στόν Σῶρρα καί προσπαθεῖτε παράφωρα νά τόν ἀπαξιώσετε μέ τόν δικό σας, βλακώδη ἒστω τρόπο , ὂχι πλέον προβάλλοντας ὃτι τά ὁμόλογα δέν ὑπάρχουν ἀλλά τόν τρόπο που ἀποκτήθηκαν……….

                                                               

Αὐτό ὃμως σᾶς δημιουργεῖ ἀκόμη μαγαλύτερο πρόβλημα …………


Ἀργά ἢ γρήγορα θά ἀναγκασθεῖτε νά ἀποδεχτεῖτε ὃπως ἀποδεχτήκατε τήν ἐγκυρότητα τῶν ὁμολόγων καί τήν νόμιμη κατοχή τους ἀπό τόν Σῶρρα ἂσχετη μέ τίς μέτοχές τῆς Ἀνατολῆς.


Στήν περίπτωση αὐτή ἒχετε ἓνα ἂτομο, Ἑλληνα, μέ τό ὃνομα Ἁρτέμης Σῶρρας  μἐ δὐο διαφορετικά χρηματοοικονομικά ἐργαλεῖα ἀξίας τρισσεκατομμυρίων  δολλαρίων τό κάθε ἓνα ἀπό αὐτά, καί ἀδυνατεῖτε νἀ ἀποδεχτεῖτε ὁτι αὐτά βρίσκονται σέ Ἑλληνικά χέρια , προσπαθεῖτε νά βρεῖτε ὃλων τῶν εἰδῶν μεθόδους ἀπαξίωσης γιατί μέ τήν στενή σας ἀντίληψη εἶναι ἀδύνατον νά

ἐμπεδώσετε τέτοια δυνατότητα σέ  χέρια Ἑλλήνων ………… 


Σᾶς ἒμαθαν νά εἶστε καί νά σκέφτεστε σάν ραγιάδες καί νά ἀρνεῖστε τήν μεγαλωσύνη τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Γιά αὐτό θά σᾶς ἐκπλήξω μέ ἓνα μυστικό…. Ὸ Ἀρτέμης Σῶρρας δέν ἒχει μόνο αὐτά ……… τά οικονομικά ἐργαλεῖα…..

Αὐτἀ ἀποτελοῦν μικρό μόνο μέρος τῶν δυνατοτήτων πού διαθέτει …..

Ἲσως τό ἓνα χιλλιοστό……


Αὐτόματα ὃμως γεννᾶται τό ἐρώτημα 

Ποιός εἶναι ὁ Σῶρρας καί ἡ  END?

Πῶς καί ποιός ἒβαλε σέ χέρια Ἑλλήνων τέτοιες δυνατότητες?

Καί γιατί σέ χέρια Ἑλλήνων ?


Αὐτά τά συνειδησιακά ἐρωτήματα καλεῖσθε νά ἀπαντήσετε καί νά ἀποδεχτεῖτε τήν ἀπάντηση καί τόν ρόλο τοῦ Ἑλληνισμοῦ στό παγκόσμιο γίγνεσθαι……

Ἁποδεχτεῖτε τήν εὐθύνη πού ἒχετε ἐσεῖς, ἠ καθεστηκυῖα τάξις γιά τήν κατάντια τοῦ Ἑλληνισμοῦ ,τήν τύχη τοῦ ὁποίου  εἲχατε στά χέρια σας γιά τόσους αἰῶνες 


Καί ἐπειδή ὁ Ἑλληνισμός αὐτοκαθαίρεται (γιά τούς εὐαισθητοποιημένους) γνωρίζετε καλῶς ἀπό τήν ροή τῶν γεγονότων, ὃτι μόνον Ἑλληνικό DNA θά ἀναλάβη τίς τύχες τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπό τώρα καί  εἰς τό ἐξῆς………. 


Εἶχατε τήν εὐκαιρία γιά πάνω ἀπό δυό χιλλιάδες χρόνια νά μᾶς δείξετε ὃτι μάθατε κάτι ἀπό τόν Ἑλληνισμό καί ἀποδείξατε ἀκριβῶς τό ἀντίθετο….

Ἀρκετά……….. 

                                                             4

Στήν Κύπρο ἀγαπητέ μου πέραν τῶν 49 δις σέ Ἀμερικανικά ὁμόλογα εἶναι κατατεθιμένες ἂλλες πέντε προτάσεις χρηματοδότησης ἀπό 500 ἐκκατομμύρια 

ἒως κάι εἲκοσι δις γιά νά ἀνταποκριθοῦμε σέ παρόμοιες μέ τήν δική σας πρόκληση καί νά χρηματοδοτήσουμε μικρότερα πρότζεκτς.


Σᾶς πληροφοροῦμε λοιπόν ὃτι ὃλες αὐτές οἱ προτάσεις μέ τά δεσμευμένα ποσά παρελήφθησαν μέ πρωτόκολλο ἀπό τήν Κυπριακή κυβέρνηση ἡ ὁποία οὒτε πού 

τόλμησε νά ἀκουμπήση ἒστω καί μία ἀπό αὐτές τίς προτάσεις μέ ἐντολή βεβαίως τῆς κυρίας Ἀγγελικῆς καί τῆς κυρίας Χριστίνας………


Μήν μᾶς προκαλεῖτε λοιπόν μέ παρόμοιες ἀνόητες προκλήσεις γιατί αὐτό πού ζητᾶτε τό ἒχουμε ἢδη κάνει καί κανένας δέν άκουμπάει  οὒτε ἓνα εὐρω ἀπό τό Σῶρρα προερχόμενο……. Δεκανίκια στό σύστημα  εἶναι ἀντιπαραγωγικά……… 


Ἡ κακοήθεια σας ἒγινε ἐμφανής ὃταν ἀμφισβητήσατε τό ἐξαιρετικά χαμηλό ἐπιτόκιο τοῦ 0,5 %  Σέ ποιό ἒγγραφο εἲδατε άγαπητέμου ὃτι τελικά τό ἐπιτόκιο μπορεῖ νά ἐκτιναχθῆ στό 20–30% ?


Εἶστε τόσο τρομοκρατημένοι ὣστε νά καταφεύγετε σἐ ἀσύστολα ψεύδη………

Σᾶς προκαλοῦμε δημοσίως σέ ἀντιπαράθεση..

Ἐσεῖς ὃμως δέν ἒχετε τό θάρρος νά ὑπογράψετε αὐτά πού ἐπινοήσατε ποῦ θά βρεῖτε τό θάρρος τῆς δημόσιας ἀντιπαράθεσης?


Τέλος ἡ λέξη ῾῾Κόλπο ᾽᾽ εἶναι μόνο στό λεξιλόγιο τοῦ ἂλλου  DNA ……


Ἐμεῖς δέν σᾶς προκαλοῦμε νά μᾶς πεῖτε ὃτι εἶστε ἀπό τό ἂλλο DNA……


Σᾶς προκαλοῦμε νά μᾶς δηλώσετε δημόσια ὃτι  τό DNA  σας εἶναι Ἑλληνικό…..


Ἐσεῖς σᾶς τό δηλώνουμε εὐθαρσῶς 


Εἲμαστε Ἑλληνες 


Ἐσεῖς?


Ἐμμανουήλ Λαμπράκης Ἰατρός 

Πρόεδρος END (End National Debt)
πηγή: SBBCNEWS.COM
http://sbbcnews.com/site/?p=6288
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Next previous home

Αναζήτηση στο ιστολόγιο

-------\ KRYON IN HELLENIC /-------

-------\ KRYON  IN  HELLENIC /-------
Ο Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας... Συστήνεται απλώς σαν βοηθός από την άλλη πλευρά του «πέπλου της δυαδικότητας», χωρίς υλική μορφή ή γένος. Διαμέσου του Λη Κάρολ, αναφέρεται στις ριζικές αλλαγές που συμβαίνουν στη Γη και τους Ανθρώπους αυτή την εποχή.

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------

------------\Αλκυόν Πλειάδες/-------------
Σκοπός μας είναι να επιστήσουμε την προσοχή γύρω από την ανάγκη να προετοιμαστούμε γι' αυτό το μεγάλο αστρικό γεγονός, του οποίου η ενέργεια ήδη έχει αρχίσει να γίνεται αντιληπτή στον πλανήτη μας μέσα από φωτεινά φαινόμενα, όμορφες λάμψεις, την παράξενη παθητική συμπεριφορά του ήλιου, αύξηση των εμφανίσεων μετεωριτών, διακοπών ρεύματος.. όλα αυτά είναι ενδείξεις της επικείμενης άφιξης της τεράστιας ηλεκτρομαγνητικής του ζώνης η οποία είναι φορτισμένη με φωτονικά σωματίδια, και κάθε ημέρα που περνάει αυξάνονται όλο και περισσότερο.

Οι επισκεπτεσ μας στον κοσμο απο 12-10-2010

free counters