Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2019

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΗΣ ΘΕΑΣ ΚΥΒΕΛΗΣ. ΠΟΙΟΙ ΚΑΤΕΣΤΗΣΑΝ <ΚΡΑΤΟΣ> τήν Τουρκιά;;;

Βασίλειος Πελασγός-Γούσιος
Τήν τουρκιά κατέστησαν...<έθνος> ό Χαϊμ Γκόλντμαν(ό...<Λένιν>!), ό, κατόπιν συνδρομής τού Γερμανικού Έπιτελείου, άρχιπραξικοπηματίας, τόν Νοέμβριον τού 1917, κατά τής άπό τού Φεβρουαρίου 1917 Άβασιλεύτου Ρωσσικής Δημοκρατίας, δικτάτωρ-δυνάστης καταστάς Πασών τών Ρωσσιών, καί ό Γερμανός μισθοφόρος τού τουρκισμού Λίμαν φόν Σάντερς, γερμανός άπεσταλμένος πρός τούτο τού Γερμανικού Έπιτελείου, ... στρατάρχης έπειτα τού άπό αύτόν συγκροτηθέντος <τουρκικού> στρατού τών αίμοδιψών τσετών!!


ΤΟ ΟΡΓΙΟΝ ΤΟΥ ΕΚΤΟΥΡΚΙΣΜΟΥ ΘΡΑΚΩΝ-ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ!
Μετά τό 1922 άφέθησαν ό άγνώστου πατρός Κεμάλ, ό Ίνονού καί οί περί αύτούς μεταλλαγμένοι είς...<τούρκους> κρεολοί,νά συγκροτήσουν <κράτος>, διά τού βιαίου έκτουρκισμού τών ίθαγενών 53 έθνοτήτων, τών τό πλείστον έντόνως έχθρών τού τουρκισμού! Όπερ έπέτυχον, ότε έγένοντο κύριοι τής Άν. Θράκης καί τής Άσιατικής Έλλάδος, ένεκα τών άθλιοτήτων τής κατηραμένης άλλοτρίας φάρας τών Γκλύξμπουρκ, τής περί τόν Ί.Μεταξάν σπείρας πεμπτοφαλαγγιτών (<Οίκαδε>!!) καί τών έν Έλλάδι έγκαθέτων <μπολσεβίκων> (<Πετάξτε τά όπλα>!!), μισθάρνων οργάνων τού Πανσλαυισμού!! Ένεκα τής έπονειδίστου, άποχωρήσεως άπό τήν Άσιατικήν Έλλάδα τού νικηφόρου στρατού μας τόν Σεπτέμβριον τού 1922! Ένώ έγκατελείφθησαν έκεί είς τήν διάκρισιν τού <τουρκισμού> τά παραμείναντα έκεί έκατομμύρια τών Έλληνογενών!!!

Η ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ
Καί πρό τούτου τού έπέκεινα τραγικού διά τόν Έλληνισμόν φαινομένου, μετά τά γεγονότα τού Σεπτεμβρίου τού 1922, ή Έλλαδική πολιτική καί πνευματική ήγεσία ούδέν έπραξεν!!! Ένώ έπρεπε ό Έλληνικός Στρατός, ένεκα τής άρρυθμίας τού τουρκισμού, νά είσβάλη τό 1923 ή τό 1925, διά τής στρατιάς τού Έβρου, είς Άνατολικήν Θράκην. Καί ν΄ άνακτήση έστω μέρος τών κατεχομένων άπό τούς, μετηλλαγμένους είς... <μογγόλους>, κρεολούς τoύς άσυδότους, τούς άνεγλέκτους πλέον δυνάστας καί τυράννους τής μικρασιατικής πολυεθνίας καί δή τών Έλληνικών έστιών.

Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΠΟΛΥΕΘΝΙΑ
Ώργίασεν έτσ ό τουρκισμός!! 'Όστις Θράξ ή Μικρασιάτης Έλλην, ή άλλος τις έκ τής Πολυεθνικής Μικρασίας δέν άπεμπολούσεν τήν έθνικότητά του καί δέν ήσπάζετο τόν τουρκισμόν τής μογγολικής ληστρικής όρδής,ήφανίζετο!!! Πλήν δέν έπετεύχθη ό τοιούτος στυγερός σκοπός της.
Ή Μικρασία τής Πολυεθνίας όμως δέν ήφανίσθη! Ήφίστατο είσέτι! Καί σήμερον, ύπάρχει! Άρκεί ό ΟΗΕ καί ή <Εύρωπαϊκή Ένωσις> νά λάβουν τό Μήνυμα τού Άλυτρωτισμού αύτής!! Άλλά καί έμείς όφείλομεν νά γνωστοποιήσωμεν εύρύτερον τό τοιούτον Ζήτημα!!
Θά τό πράξωμεν;;;
Ή Γή τής Μητρός Θεάς Κυβέλης έχει άνάγκην τής έκεί παρουσίας τών γόνων αύτής!!
Έν Θερμαϊδι, τήι Ήλιοδίτηι τής 6ης Δαδιφορίου 2019 μ.Ά.Τ.

Είκόνες:1. Ή Μήτηρ Θεά Κυβέλη, λεοντήλατος.-2.Ά. Θράκη καί Άσιατική Έλλάς.Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Next previous home
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναζήτηση στο ιστολόγιο

ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΓΡΑΦΕΙΑ Ε.ΣΥ. – ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

ΑΠΟ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΙΣ;;; ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 600 ΔΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ

ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΣΩΡΡΑΣ : ΕΓΩ ΣΕ ΧΕΛΩΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΥΝΑΩ

Οι επισκεπτεσ μας στον κοσμο απο 12-10-2010

free counters