Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2016

Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα

 

Η πρώτη τράπεζα του νεοελληνικού κράτους, πρόδρομος της Εθνικής Τράπεζας. Ιδρύθηκε στην Αίγινα στις 2 Φεβρουαρίου 1828, με ψήφισμα του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια.
Στα πρώτα του βήματα, το νέο κράτος είχε να αντιμετωπίσει μια χαοτική κατάσταση στον οικονομικό τομέα. Η χώρα ήταν ένας σωρός ερειπίων, τα ταμεία άδεια, οι δανειακές υποχρεώσεις έτρεχαν και η τραπεζική πίστη ήταν στα χέρια των σαράφηδων και των τοκογλύφων, που δάνειζαν με τόκο έως και 50%. Νόμισμα δεν υπήρχε και οι συναλλαγές γίνονταν με τα οθωμανικά γρόσια και τους παράδες.

Ένα μήνα κιόλας μετά την άφιξή του στην Ελλάδα, ο Ιωάννης Καποδίστριας είχε έτοιμο το σχέδιό του για την ίδρυση τράπεζας, που θα αναλάμβανε την ανασυγκρότηση της χώρας. Με τη βοήθεια του ελβετού φιλέλληνα Ιωάννη Εϋνάρδου, προχώρησε στη σύσταση της Εθνικής Χρηματιστικής Τράπεζας, σε μια προσπάθειά του να εκλογικεύσει την τραπεζική πίστη.

Το πρώτο πιστωτικό ίδρυμα του νεοελληνικού κράτους είχε την έδρα του στην Αίγινα και παράλληλα με τις τραπεζικές εργασίες ασκούσε και αρμοδιότητες του Υπουργείου Οικονομικών. Επικεφαλής της τράπεζας τέθηκε ο ηπειρώτης έμπορος Γεώργιος Σταύρου, μετέπειτα πρώτος διοικητής της Εθνικής Τράπεζας.

Ο Καποδίστριας επιδίωξε την άμεση κινητοποίηση των λίγων κεφαλαίων του εσωτερικού, αλλά και την προσέλευση κεφαλαίων του εξωτερικού, με το δέλεαρ της επικερδούς τοποθετήσεώς τους, που προσέφερε ο ετήσιος τόκος του 8%. Η νέα τράπεζα άρχισε τις εργασίες της με καλούς οιωνούς, παρά την αντίδραση σημαντικών ντόπιων κεφαλαιούχων, που αντιπολιτεύονταν τον Κυβερνήτη. Μέτοχοί της έγιναν επιφανείς έλληνες και φιλέλληνες (Εϋνάρδος, Λουδοβίκος της Βαυαρίας κ.ά.), ενώ ένα ποσό από την περιουσία του συνεισέφερε και ο Καποδίστριας. Στις 28 Ιουλίου 1828 ο Καποδίστριας προχώρησε ένα ακόμη βήμα μπροστά, με την υιοθέτηση του Φοίνικα ως του πρώτου νομίσματος του κράτους.

Η νέα τράπεζα δεν μπόρεσε να ευδοκιμήσει επί μακρόν, επειδή το κράτος απορροφούσε όλα τα διαθέσιμά της, λόγω των ανυπέρβλητων ταμειακών του αναγκών ή -όπως θα λέγαμε σήμερα- για να καλύψει τα απύθμενα ελλείμματα του προϋπολογισμού. Έτσι, αναγκάστηκε να βάλει λουκέτο το 1834, χωρίς να έχει κατορθώσει σε όλη την εξαετή της ζωή να προβεί σε οποιαδήποτε τραπεζιτική πράξη, από εκείνες που προέβλεπε το καταστατικό της. Περιττό να τονισθεί ότι οι μέτοχοι της τράπεζας υπέστησαν σημαντικές ζημίες.

Πάντως, η Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα συνεισέφερε σημαντικά στην ανασυγκρότηση του στρατού, στην κίνηση του στόλου και την καταστολή της πειρατείας, στην πρώτη οργάνωση της διοίκησης, στη συντήρηση πλήθους φτωχών οικογενειών, καθώς και σε έργα γεωπονικά και ανοικοδομήσεως. Επόμενο τραπεζικό εγχείρημα από τους Εϋνάρδο και Σταύρου, η ίδρυση της Εθνικής Τράπεζας το 1841.

Το Ψήφισμα της 2/2/1828 περί «Συστάσεως της Εθνικής Χρηματιστικής Τραπέζης»

Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ακούσας και την γνώμην του Πανελληνίου

Ψηφίζει

Άρθρον 1. Συσταίνεται Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα (Banque).

Άρθρον 2. Τα κεφάλαια της Εθνικής Χρηματιστικής ταύτης Τραπέζης σύγκεινται από τας διαφόρους ποσότητας, τας οποίας οι μέτοχοί της (actionnaires) θέλουν καταθέσει εις αυτήν, δια να λαμβάνουν τους τόκους ανά οκτώ τα εκατόν κατ' έτος.

Άρθρον 3. Όσοι εκ των πολιτών μέτοχοι δεν δύνανται άλλως να συμμεθέξουν εις την Εθνικήν Χρηματιστικήν Τράπεζαν, ειμή προσφέροντες εις αυτήν προϊόντα, τα οποία ημπορούν να πωληθούν εις ξένους τόπους, θέλουν τα παραδίδει εις τους διευθυντάς της Τραπέζης και ούτοι θέλουν δίδει τα πιστά εις τους μετόχους δι' αποδεικτικών ποσότητος αναλογούσης με την τιμήν των προϊόντων.

Άρθρον 4. Αι εις την Εθνικήν Χρηματιστικήν Τράπεζαν εμπιστευόμεναι ποσότητες δίδονται δι' εν ολόκληρον έτος.

Άρθρον 5. Μετά την προθεσμίαν ταύτην οι θέλοντες έχουν το δικαίωμα να λάβουν οπίσω τα κεφάλαιά των ή ολικώς ή εν μέρει. Αλλ' οφείλουν να διευθύνουν την περί τούτου αίτησίν των εις τους διευθυντάς ένα μήνα πρότερον.

Άρθρον 6. Μετά την συμπλήρωσιν της αυτής προθεσμίας τα αποδεικτικά, τα οποία οι διευθυνταί αυτής ήθελαν δώσει εις τους μετόχους, θέλουν είσθαι δεκτά χωρίς ξεπεσμόν εις αγοράν προσόδων της Επικρατείας, εις λήψιν εθνικών κτημάτων εις υποθήκην, κατά το περί υποθήκης εκδοθησόμενον ψήφισμα, βάσιν έχον τον υπ' αριθμ. ΝΑ΄νόμον, και προσέτι εις αγοράν εθνικών γαιών, εάν η προσεχώς συγκαλεσθησομένη Συνέλευσις αποφασίση την εκποίησιν μέρους αυτών.

Άρθρον 7. Ο Πρόβουλος του επί της Οικονομίας τμήματος του Πανελληνίου με δύο συνεργάτας διωρισμένους από τον Κυβερνήτην, είναι οι διευθυνταί της Εθνικής Χρηματιστικής Τραπέζης.

Άρθρον 8. Χωριστόν διάταγμα διορίζει τον οργανισμόν της Εθνικής Χρηματιστικής Τραπέζης και όλων των κλάδων της διευθύνσεως αυτής.

Ο Κυβερνήτης

Ι. Α. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
https://www.sansimera.gr/articles/399#ixzz3dKbiokDg

�Γιάννης Καλογερόπουλος�
ΜΗΠΩΣ ΤΩΡΑ ΓΙΝΕΙ ΠΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ ????
Ο ΦΟΙΝΙΞ ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΕ ΧΡΥΣΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
ΠΡΟΗΛΘΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ !!!
... < Α . . . Ω >
=================
Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα
Η πρώτη τράπεζα του νεοελληνικού ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ κράτους,
Ιδρύθηκε στην Αίγινα στις 2 Φεβρουαρίου 1828, με ψήφισμα του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια.
Στα πρώτα του βήματα, το νέο κράτος είχε να αντιμετωπίσει μια χαοτική κατάσταση στον οικονομικό τομέα. Η χώρα ήταν ένας σωρός ερειπίων, τα ταμεία άδεια, οι δανειακές υποχρεώσεις έτρεχαν και η τραπεζική πίστη ήταν στα χέρια των σαράφηδων και των τοκογλύφων, που δάνειζαν με τόκο έως και 50%.
Νόμισμα ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ .....
και οι συναλλαγές γίνονταν με τα οθωμανικά γρόσια και τους παράδες.
Ένα μήνα κιόλας μετά την άφιξή του στην Ελλάδα, ο Ιωάννης Καποδίστριας είχε έτοιμο το σχέδιό του για την ίδρυση τράπεζας, που θα αναλάμβανε την ανασυγκρότηση της χώρας. Με τη βοήθεια του ελβετού φιλέλληνα Ιωάννη Εϋνάρδου, προχώρησε στη σύσταση της Εθνικής Χρηματιστικής Τράπεζας, σε μια προσπάθειά του να εκλογικεύσει την τραπεζική πίστη.
Το πρώτο πιστωτικό ίδρυμα του νεοελληνικού κράτους είχε την έδρα του στην Αίγινα και παράλληλα με τις τραπεζικές εργασίες ασκούσε και αρμοδιότητες του Υπουργείου Οικονομικών. Επικεφαλής της τράπεζας τέθηκε ο ηπειρώτης έμπορος Γεώργιος Σταύρου,[ ΚΡΥΦΟΕΒΡΑΙΟΣ ] μετέπειτα πρώτος διοικητής της Εθνικής Τράπεζας.
Ο Καποδίστριας επιδίωξε την άμεση κινητοποίηση των λίγων κεφαλαίων του εσωτερικού, αλλά και την προσέλευση κεφαλαίων του εξωτερικού, με το δέλεαρ της επικερδούς τοποθετήσεώς τους, που προσέφερε ο ετήσιος τόκος του 8%.
[ ΩΠΑ ... ΤΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΙΧΕ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΕΣΤΟΧΕΥΣΕ ...........ΚΑΙ ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ........ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΕΝΤΟΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΟ ΔΕΛΕΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ... ΤΟΤΕ 8 % ???
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΧΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΧΡΥΣΟΥ !!!!]
Η νέα τράπεζα άρχισε τις εργασίες της με καλούς οιωνούς, .......παρά την αντίδραση σημαντικών ντόπιων κεφαλαιούχων,.......... που αντιπολιτεύονταν τον Κυβερνήτη.
Μέτοχοί της έγιναν επιφανείς έλληνες και .........φιλέλληνες ( Εϋνάρδος, Λουδοβίκος της Βαυαρίας κ.ά.), ενώ ένα ποσό από την περιουσία του συνεισέφερε και ο Καποδίστριας.
[ Ο ΕΒΡΑΙΟΣ ΕΥΝΑΡΔΟΣ Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΤΕ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΡΟΤΣΙΛΔ ......ΦΙΛΕΛΛΗΝΑΣ ??? ... ΠΙΟ ΧΑΖΑΡΟΣ ΠΕΘΑΙΝΕΙΣ !!!! ]...
..... ( ο Λουδοβίκος της Βαυαρίας .... ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΑΝ ΤΟΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΡΥΨΑΝ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ...ΣΕ ΧΡΥΣΟ ουσιαστικα απαιτησαν οι χαζαροι τραπεζιτες του ΛΟΝΔΙΝΟΥ απο το δανειο του 1822 να πληρωθουν και ....
ο ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΠΟΥ ΠΛΕΟΝ ΔΕΝ ΕΙΧΕ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΑ ΤΟΥ ΔΩΣΕΙ ΠΙΣΩ ..... ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΤΟ 1832 ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ......
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΣΤΗΣΕ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
< ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ > ΚΑΙ ΕΠΕΒΑΛΕ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΤΟΚΟ ΓΙΟ ΤΟΥ ΟΤΤΟ < ΟΘΩΝΑ > ΩΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ ... )
.
Στις 28 Ιουλίου 1828 ο Καποδίστριας προχώρησε ένα ακόμη βήμα μπροστά, με την υιοθέτηση του Φοίνικα ως του πρώτου νομίσματος του κράτους.
[ ΟΧΙ -- ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ -- ΟΠΩΣ ΨΕΥΔΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΔΩ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ .... ΑΛΛΑ ΕΚΔΟΣΗ !! ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Δ' ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ !!!!
ΔΙΟΤΙ ΑΝ ΕΠΡΟΚΕΙΤΟ ΓΙΑ < ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ > ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΟ ΕΚΔΙΔΕ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΛΛΟΣ !!!
ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΚΔΙΔΕ ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΜΕ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ .....ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ??? ]
[ ΑΛΛΑ ...ΚΑΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΚΔΟΣΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ δηλ ΤΟ ΦΟΙΝΙΚΑ ΧΩΡΙΣ -- ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ ΧΡΥΣΟΥ -- ??? ...
. ΣΕ ΠΟΙΟ ΣΙΝΕΜΑ ΘΑ ΕΠΑΙΖΕ ΤΕΤΟΙΟ ΕΡΓΟ ΤΟ 1828 ????
.
ΧΑΧΑΧΑΧΑ !!!
ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΣΙΝΕΜΑΔΕΣ ΤΟ 1828 !!!
ΘΑ ΕΙΧΕ ΞΕΣΗΚΩΘΕΙ ΟΛΗ Η ΕΥΡΩΠΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ --- ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ---- ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ ΧΡΥΣΟΥ ΤΟ 1828 !!!
... ΔΙΟΤΙ Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ ΤΑ 200.000 ΧΡΥΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ του 1754 μχ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ ΤΟΝ ΤΣΑΡΟ ΚΑΙ ΕΙΧΕ ΧΡΥΣΟ ΓΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ !! ]
Η νέα τράπεζα δεν μπόρεσε να ευδοκιμήσει επί μακρόν, επειδή το κράτος απορροφούσε όλα τα διαθέσιμά της, λόγω των ανυπέρβλητων ταμειακών του αναγκών ή -όπως θα λέγαμε σήμερα- για να καλύψει τα απύθμενα ελλείμματα του προϋπολογισμού.
.
[ ΔΟΛΟΦΟΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1831 Ο ΚΡΥΦΟΕΒΡΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ Ο ΕΒΡΑΙΟΣ απο την ΓΑΛΛΙΑ ΕΥΝΑΡΔΟΣ
ΕΞΑΦΑΝΙΖΟΥΝ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΣΕ ΧΡΥΣΟ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑΧΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΕΚΡΕΜΟΥΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟ 1822 ΜΕ ΤΗΝ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΕΠΙ ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΠΟΥ ΦΑΓΑΝ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΗΡΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΕΦΤΑΣΑΝ ΤΟΤΕ ΜΟΝΟ ΤΟ 10% ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ !!!!
ΚΑΙ ΕΤΣΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΚΟΒΕΙ ΝΟΜΙΣΜΑ
( ΦΟΙΝΙΚΑ ) ΔΙΟΤΙ ΠΛΕΟΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΧΡΥΣΟΥ ]
Έτσι, αναγκάστηκε να βάλει λουκέτο το 1834, χωρίς να έχει κατορθώσει σε όλη την εξαετή της ζωή να προβεί σε οποιαδήποτε τραπεζιτική πράξη, ...
( αφου ηδη ειχε συνεισφερει τα μεγιστα ΣΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ εκδιδοντας ΗΔΗ το νομισμα της πολιτειας των Ελληνων ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΕ ΧΡΥΣΟ ο χαζαροεβραιος αρθρογραφος εδω μας λεει αλλα )
από εκείνες που προέβλεπε το καταστατικό της.
Περιττό να τονισθεί ότι οι μέτοχοι της τράπεζας υπέστησαν σημαντικές ζημίες.
( ΚΑΙ Ο ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ )
Πάντως, η Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα συνεισέφερε σημαντικά στην ανασυγκρότηση του ΣΤΡΑΤΟΥ , στην κίνηση του ΣΤΟΛΟΥ και την ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ της ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΣ , στην ΠΡΩΤΗ οργάνωση της ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ , στη συντήρηση ΠΛΗΘΟΥΣ φτωχών οικογενειών, καθώς και σε ΕΡΓΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ και ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΩΣ !!!!!!!!!!!!!!
[ ΕΛΑ ΡΕ .... ΠΟΤΕ ΠΡΟΛΑΒΕ ΚΑΙ ΤΑ ΕΚΑΝΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ????
ΑΦΟΥ ΑΛΛΑ ΜΑΣ ΕΛΕΓΕ ΠΡΙΝ ..
.. Έτσι, αναγκάστηκε να βάλει λουκέτο το 1834,
χωρίς να έχει κατορθώσει σε όλη την εξαετή της ζωή να προβεί σε οποιαδήποτε τραπεζιτική πράξη,
από εκείνες που προέβλεπε το καταστατικό της. ]
Επόμενο τραπεζικό εγχείρημα από τους Εϋνάρδο και Σταύρου, η ίδρυση της Εθνικής Τράπεζας το 1841......
[. ΩΠΑ ΤΑ ΕΒΡΑΙΟΠΟΥΛΑ ...
..ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ ..... ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ...... ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ... ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ( του εισπρακτικου μαγαζιου του Λουδοβικου ) ....ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ( Αρχιεπισκοπη Αθηνων-ΕΚΚΛΗΣΙΑ ) .ΜΕ ΑΛΛΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ... ΤΗΝ ΔΡΑΧΜΗ !!!
... ΑΑΑΑ ΤΟΧΑΝ ΜΑΘΕΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΗΚΕ Ο ΡΟΤΣΙΛΔ ]
ΕΔΩ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ ΕΝΑ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ........
ΜΕ ΤΙ ΧΡΥΣΟ ΓΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ < < ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ > > που ιδρυθηκε το 1841 .... ΕΚΔΩΣΕ ΤΗΝ ΔΡΑΧΜΗ ???
.
ΠΟΙΟΣ ΤΗΣ ΤΟ ΕΔΩΣΕ .... ΚΑΙ ΜΕ ΤΙ ΟΡΟΥΣ ( τοκους ) ??? ΠΟΙΟΣ ΟΕΟ ??
.
ΓΙΑΥΤΟ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ..... ΕΣΤΗΣΕ ΠΡΩΤΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ !!!
.
ΚΑΙ ΔΗΛΩΝΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ :
ΘΑ ΠΑΡΩ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ !!!!!
.
ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΕΣΟΥΜΕ ΕΞΩ ......... ΝΑ ΠΕΣΟΥΜΕ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ !!!
Andreas Galiatsatos
ΕΧΟΥΝ ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ .... ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΝΑ ΜΑΖΕΥΤΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ !!!!
ΚΥΡΙΟΙ ...... ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΟΣ ΞΕΝΟΥ ΤΑ ΧΕΡΙΑ !!!
ΘΕΛΩ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΤΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ ΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΗ !!!!!
ΘΕΛΩ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΟΥ ΔΙΚΟ ΜΟΥ !!!
ΘΕΛΩ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΜΟΥ ΕΤΣΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑΝΑΙ !!!
ΚΑΙ ΖΗΤΑΩ ΜΟΝΟ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΟΥ !!!!
ΔΕΝ ΖΗΤΑΩ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΥΤΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΟΥ !!!
ΜΕ ΕΝΑ ΟΡΚΟ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΤΑΣΟΥΜΕ ΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ !!!!!!!!!!
ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΙ ΙΕΡΕΣ ΟΙ ΣΤΙΓΜΕΣ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΜΕ !!!!
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ !!!
ΕΧΟΥΝ ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ .... ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΝΑ ΜΑΖΕΥΤΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ !!!!
ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ !!!
ΟΛΟΙ ΜΟΝΙΑΣΜΕΝΟΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΜΕ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ !!!!
ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΑΜΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΑΝΗΚΕΙ !!!!!!!!!!
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΤΑΜΙ ΔΕΝ ΓΥΡΙΖΕΙ ΠΙΣΩ ΕΛΑ ΚΑΙ Ε.ΣΥ. ΝΑ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΣΟΥ ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ 200 ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΩΝ
<<Ε.ΣΥ. - ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ>> ΚΑΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΙΩΝΟΕΒΡΑΙΟΧΑΖΑΡΟΜΟΓΓΟΛΟΜΙΑΣΜΑΤΟΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΞΙΖΕΙ...
ΚΥΡΙΟΙ ΣΑΣ ΛΕΜΕ ΟΤΙ ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ...ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΛΟΙ!!!
ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ...ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΘΥΜΩΜΕΝΟΙ!!!
ΘΕΛΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΜΑΣ ΤΙΠΟΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ!!!
<<Ε.ΣΥ. - ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ>> ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ!!!
ΕΔΡΑΙΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ, ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ 33 ΕΛΛΑΝΙΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ 12 ΑΞΙΕΣ, 18 ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ 3 ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΥΜΕ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ.


https://www.facebook.com/AndreasGaliatsatosCEO/posts/1822889851278096
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Next previous home
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναζήτηση στο ιστολόγιο

50000 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΣΤΟ ΣΑΙΤ ΤΗΣ ΑΙΘΕΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΠΥΡΗ ΓΝΩΣΗ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ ΑΝΘΡΩΠΕ ΝΑ ΕΝΘΥΜΗΘΕΙΣ ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΣΑΙ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΘΥΜΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙΣ ΘΑ ΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙΣ!!!
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΑΠΕΙΡΟ ΣΕΒΑΣΜΟ!!!
https://www.aitherikigrafi.gr/keimena

ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΣΩΡΡΑΣ : ΕΓΩ ΣΕ ΧΕΛΩΝΕΣ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΥΝΑΩ

Οι επισκεπτεσ μας στον κοσμο απο 12-10-2010

free counters